21.5.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 125/36


A TANÁCS HATÁROZATA

(2010. január 19.)

a Cseh Köztársaságban fennálló túlzott hiányról

(2010/284/EU)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre, és különösen annak 126. cikke (7) bekezdésére, összefüggésben annak 126. cikke (13) bekezdésével,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel a Cseh Köztársaság észrevételeire,

mivel:

(1)

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 126. cikkének (1) bekezdése szerint a tagállamoknak kerülniük kell a túlzott költségvetési hiányt.

(2)

A Stabilitási és Növekedési Paktum az árstabilitás és az erős, fenntartható, munkahelyteremtéshez vezető növekedés eszközeként a rendezett államháztartás célkitűzésén alapul.

(3)

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 126. cikke szerinti túlzott hiány esetén követendő eljárás, amelyet a túlzott hiány esetén követendő eljárás végrehajtásának felgyorsításáról és pontosításáról szóló, 1997. július 7-i 1467/97/EK tanácsi rendelet (1) (a Stabilitási és Növekedési Paktum része) részletez, előírja hogy a túlzott hiány fennállását határozatban kell megállapítani. A 1467/97/EK tanácsi rendelet állapítja meg az Európai Közösséget létrehozó szerződés 104. cikke – az időközben az Európai Unió működéséről szóló szerződés 126. cikke – végrehajtására vonatkozó rendelkezéseket. Az Európai Unió működéséről szóló szerződéshez csatolt, a túlzott hiány esetén követendő eljárásról szóló jegyzőkönyv további rendelkezéseket állapít meg a túlzott hiány esetén követendő eljárás végrehajtására vonatkozóan. A 479/2009/EK tanácsi rendelet (2) megállapítja az említett jegyzőkönyv rendelkezéseinek alkalmazására vonatkozó részletes szabályokat és meghatározásokat.

(4)

A Paktum 2005-ös reformja a Paktum eredményességének és közgazdasági megalapozottságának fokozását és az államháztartás hosszú távú fenntarthatóságának védelmét tűzte ki célul. Célja volt továbbá különösen annak biztosítása, hogy a túlzott hiány esetén követendő eljárás valamennyi szakaszában vegyék teljes mértékben figyelembe mindenekelőtt a gazdasági és költségvetési hátteret. A Stabilitási és Növekedési Paktum így támogatja azokat a kormányzati politikákat, amelyek a gazdasági helyzet figyelembevétele mellett a költségvetés stabilitásának mihamarabbi visszaállítását célozzák.

(5)

Az Európai Közösséget létrehozó szerződés 104. cikkének (5) bekezdése – az időközben az Európai Unió működéséről szóló szerződés 126. cikkének (5) bekezdése – értelmében a Bizottság véleményt terjeszt a Tanács elé, ha úgy ítéli meg, hogy valamely tagállamban túlzott hiány áll fenn vagy következhet be. Az Európai Közösséget létrehozó szerződés 104. cikkének (3) bekezdése – az időközben az Európai Unió működéséről szóló szerződés 126. cikkének (3) bekezdése – szerinti jelentését, valamint összhangban az Európai Közösséget létrehozó szerződés 104. cikke (4) bekezdésével – az időközben az Európai Unió működéséről szóló szerződés 126. cikkének (4) bekezdése –, a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság véleményét figyelembe véve a Bizottság megállapította, hogy a Cseh Köztársaságban túlzott hiány áll fenn. Ezért 2009. november 11-én a Bizottság a Cseh Köztársaság vonatkozásában ennek megfelelő véleményt terjesztett a Tanács elé (3).

(6)

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 126. cikkének (6) bekezdése szerint a Tanácsnak figyelembe kell vennie az érintett tagállam esetleges észrevételeit, mielőtt egy általános értékelés alapján határozna arról, hogy fennáll-e túlzott hiány. A Cseh Köztársaság esetében ez az általános értékelés ebben a határozatban rögzített megállapításokat eredményezi.

(7)

A cseh hatóságok által 2009 októberében bejelentett adatok alapján a cseh államháztartási hiány 2009-ben a tervek szerint eléri a GDP 6,6 %-át, így jóval a GDP 3 %-ában meghatározott referenciaérték felett van. A Bizottság szolgálatainak 2009. őszi előrejelzése alapján a Szerződés és a Stabilitási és Növekedési Paktum értelmében a referenciaérték tervezett túllépése kivételesnek tekinthető. Többek között a Szerződés és a Stabilitási és Növekedési Paktum értelmében vett súlyos gazdasági visszaesés eredménye. A Bizottság szolgálatainak 2009. őszi előrejelzése szerint a 2008-as 2,5 %-os pozitív növekedés után 2009-ben a reál-GDP 4,8 %-os csökkenése várható, ami nagyrészt a világméretű gazdasági válság hatását tükrözi. Bár az államháztartási hiány növekedése csak 2008-ban kezdődött, a strukturális romlás már korábban, a kedvező gazdasági időszakban megindult. Emellett a referenciaérték tervezett túllépése nem tekinthető átmenetinek, mivel a Bizottság szolgálatainak 2009. őszi előrejelzése szerint az államháztartási hiány 2010-ben eléri a GDP 5,5 %-át, 2011-ben pedig – változatlan politikát feltételezve – a GDP 5,7 %-át. Az előrejelzés figyelembe veszi a 2010-ben még hatályban lévő válságkezelő intézkedések hatását (a GDP körülbelül 0,7 %-át kitevő két intézkedés tartós jellegű), valamint a cseh hatóságok által 2009 októberében elfogadott, 2010-re vonatkozó költségvetési konszolidációs csomagot. A Szerződés hiányra vonatkozó kritériuma nem teljesül.

(8)

A cseh hatóságok által 2009 októberében bejelentett adatok alapján a bruttó államadósság jóval a GDP 60 %-ában meghatározott referenciaérték alatt marad, és a tervek szerint 2009-ben a GDP 35,5 %-a lesz. A Bizottság szolgálatainak 2009. őszi előrejelzése szerint az adósság aránya várhatóan gyorsan nő, és változatlan politikát feltételezve 2011-ben eléri a GDP 44 %-át.

(9)

Az 1467/97/EK rendelet 2. cikke (4) bekezdésének megfelelően az „érdemleges tényezők” csak akkor vehetők figyelembe az Európai Unió működéséről szóló szerződés 126. cikkének (6) bekezdése szerint túlzott hiány fennállását megállapító tanácsi határozatban, ha a kettős feltétel – vagyis hogy a hiány közel marad a referenciaértékhez és a referenciaérték túllépése átmeneti – teljes mértékben teljesül. A Cseh Köztársaság esetében ez a kettős feltétel nem teljesül, ezért az említett határozathoz vezető lépések során érdemleges tényezők figyelembevételére nem kerül sor,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az átfogó értékelésből következik, hogy a Cseh Köztársaságban túlzott hiány áll fenn.

2. cikk

Ennek a határozatnak a címzettje a Cseh Köztársaság.

Kelt Brüsszelben, 2010. január 19-én.

a Tanács részéről

az elnök

E. SALGADO


(1)  HL L 209., 1997.8.2., 6. o.

(2)  HL L 145., 2009.6.10., 1. o.

(3)  A Cseh Köztársaságra vonatkozó, a túlzott hiány esetén követendő eljáráshoz kapcsolódó valamennyi dokumentum a következő weboldalon található: http://ec.europa.eu/economy_finance/netstartsearch/pdfsearch/pdf.cfm?mode = _m2