26.2.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 49/28


A TANÁCS 2010/120/KKBP HATÁROZATA

(2010. február 25.)

az Európai Unió afganisztáni és pakisztáni különleges képviselője megbízatásának meghosszabbításáról és módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre, és különösen annak 28. cikkére, 31. cikke (2) bekezdésére és 33. cikkére,

tekintettel az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének javaslatára,

mivel:

(1)

A Tanács 2008. július 24-én elfogadta a 2008/612/KKBP együttes fellépést (1), amely a 2008. szeptember 1-jétől2009. február 28-ig terjedő időszakra Ettore F. SEQUI-t nevezte ki az Európai Unió afganisztáni különleges képviselőjévé (EUKK).

(2)

A Tanács 2009. február 16-án elfogadta az afganisztáni EUKK megbízatásának 2010. február 28-ig történő meghosszabbításáról szóló 2009/135/KKBP együttes fellépést (2).

(3)

A Tanács – a 2009/135/KKBP együttes fellépés 2009. június 15-i felülvizsgálata alapján – elfogadta az afganisztáni EUKK megbízatásának Pakisztánra való kiterjesztéséről szóló 2009/467/KKBP együttes fellépést (3).

(4)

Az EUKK megbízatását 2010. március 31-ig meg kell hosszabbítani.

(5)

Az afganisztáni és pakisztáni EUKK megbízatását olyan helyzetben látja el, amely rosszabbodhat, és sértheti a közös kül- és biztonságpolitikának a Szerződés 21. cikkében meghatározott célkitűzéseit,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2009/467/KKBP együttes fellépés a következőképpen módosul:

1.

Az 1. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„1. cikk

Az Európai Unió különleges képviselője

A Tanács kinevezi Ettore F. SEQUI-t az Európai Unió afganisztáni és pakisztáni különleges képviselőjévé (EUKK) 2010. március 31-ig.”;

2.

A 2. cikk e) pontja helyébe a következő szöveg lép:

„e)

támogatja az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője által a régióban végzett munkát.”

3.

A 4. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„4. cikk

A megbízatás végrehajtása

(1)   Az EUKK felel megbízatásának a főképviselő felügyelete melletti végrehajtásáért.

(2)   A Politikai és Biztonsági Bizottság (PBB) kiemelt kapcsolatot tart fenn az EUKK-val, és egyben az EUKK elsődleges kapcsolattartója a Tanács felé. A PBB – a megbízatás keretein belül és a főképviselő hatáskörének sérelme nélkül – stratégiai iránymutatást és politikai irányítást nyújt az EUKK számára.”

4.

Az 5. cikk (1) és (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(1)   Az EUKK megbízatásával járó kiadások fedezésére szánt pénzügyi referenciaösszeg a 2009. március 1-jétől2010. március 31-ig terjedő időszakra 2 830 000 EUR.”;

„(2)   Az (1) bekezdésben meghatározott összegből finanszírozott kiadások 2009. március 1-jétől számolhatók el. A kiadásokat az Európai Unió általános költségvetésére vonatkozó eljárásokkal és szabályokkal összhangban kell kezelni.”

5.

A 6. cikk (1) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(1)   Megbízatása és a rendelkezésre álló megfelelő pénzügyi eszközök keretein belül az EUKK felel csoportjának létrehozásáért. A csoportnak rendelkeznie kell a megbízatás által megkívánt, meghatározott politikai kérdésekre vonatkozó szakértelemmel. Az EUKK folyamatosan és haladéktalanul tájékoztatja a Tanácsot és a Bizottságot a csoport összetételéről.”

6.

A 9. cikk (2) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(2)   Az uniós küldöttségek és/vagy a tagállamok adott esetben logisztikai segítséget nyújtanak a térségben.”

7.

A 10. cikk d) pontja helyébe a következő szöveg lép:

„d)

annak biztosítása, hogy a rendszeres biztonsági értékeléseket követően tett valamennyi elfogadott ajánlást végrehajtsák, és a megbízatás teljesítéséről szóló jelentések keretében írásos jelentéseket nyújtsanak be a főképviselő, a Tanács és a Bizottság részére az ajánlások végrehajtásáról és egyéb biztonsági kérdésekről.”

8.

A 11. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„11. cikk

Jelentéstétel

Az EUKK szóban és írásban rendszeresen jelentést tesz a főképviselőnek és a PBB-nek. Az EUKK szükség szerint a tanácsi munkacsoportoknak is jelentést tesz. A rendszeres írásbeli jelentéseket a COREU-hálózaton keresztül terjesztik. Az EUKK a főképviselő vagy a PBB ajánlására jelentést tehet a Külügyek Tanácsának.”

9.

A 12. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„12. cikk

Koordináció

(1)   Az EUKK előmozdítja az Unión belüli átfogó politikai koordinációt. Elősegíti annak biztosítását, hogy valamennyi helyszíni uniós eszközt koherens módon alkalmazzák az Unió politikai céljainak megvalósítása érdekében. Az EUKK tevékenységét össze kell hangolni a Bizottság, valamint az Európai Unió közép-ázsiai különleges képviselője tevékenységével. Az EUKK rendszeresen tájékoztatja a tagállamok külképviseleteit és az Unió küldöttségeit.

(2)   Az EUKK a helyszínen szoros kapcsolatot tart fenn az uniós küldöttségek vezetőivel és a tagállamok külképviseleteinek vezetőivel. Ezek minden tőlük telhetőt megtesznek annak érdekében, hogy az EUKK-nak megbízatása végrehajtásában segítséget nyújtsanak. Az EUKK helyi politikai iránymutatást nyújt az Európai Unió afganisztáni rendfenntartó missziója (EUPOL AFGHANISTAN) vezetőjének. Az EUKK és a polgári műveleti parancsnok szükség szerint konzultációt folytat egymással. Az EUKK egyéb, a helyszínen működő nemzetközi és regionális szereplőkkel is kapcsolatot tart fenn.”

2. cikk

Az EUKK a megbízatás végén a megbízatás teljesítéséről szóló jelentést nyújt be a főképviselőnek, a Tanácsnak és a Bizottságnak.

3. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Ezt a határozatot 2010. március 1-jétől kell alkalmazni.

4. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni.

Kelt Brüsszelben, 2010. február 25-én.

a Tanács részéről

az elnök

A. PÉREZ RUBALCABA


(1)  HL L 197., 2008.7.25., 60. o.

(2)  HL L 46., 2009.2.17., 61. o.

(3)  HL L 151., 2009.6.16., 41. o.