10.2.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 37/72


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2010. február 9.)

a 98/8/EK irányelv 16. cikkének (2) bekezdésében előírt tízéves munkaprogram keretében megvizsgálandó terbutrin dossziéjára vonatkozó új benyújtási határidő megállapításáról

(az értesítés a C(2010) 752. számú dokumentummal történt)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2010/77/EU)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a biocid termékek forgalomba hozataláról szóló, 1998. február 16-i 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 16. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

A biocid termékek forgalomba hozataláról szóló 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 16. cikkének (2) bekezdésében említett 10 éves munkaprogram második szakaszáról szóló, 2007. december 4-i 1451/2007/EK bizottsági rendelet (2) megállapítja azon hatóanyagok jegyzékét, amelyeket a 98/8/EK irányelv I., I.A., illetőleg I.B. mellékletébe való felvételük lehetősége szempontjából meg kell vizsgálni. E jegyzékben szerepel a terbutrin a 7., 9. és 10. terméktípus vonatkozásában.

(2)

A terbutrint a 7., 9. és 10. terméktípus tekintetében eredetileg bejelentő résztvevő visszalépett a felülvizsgálati programból. Ennek megfelelően a Bizottság minderről – az 1451/2007/EK rendelet 11. cikkének (2) bekezdése szerint eljárva – értesítette a tagállamokat. Ezt az információt 2007. június 22-én elektronikus úton is nyilvánosságra hozták.

(3)

Az információ elektronikus úton való nyilvánosságra hozatalától számított három hónapon belül három vállalkozás jelezte, hogy a terbutrin esetében – az 1451/2007/EK rendelet 12. cikkének (1) bekezdésévek összhangban – a 7., 9. és 10. terméktípus közül egy vagy több vonatkozásában kész átvenni a résztvevő szerepét.

(4)

Az 1451/2007/EK rendelet 9. cikke (2) bekezdésének d) pontja szerint a 7., 9. és 10. terméktípus esetében a teljes dossziék benyújtási határideje 2008. október 31. volt. Az 1451/2007/EK rendelet 12. cikke (3) bekezdésének második albekezdése értelmében amennyiben a Bizottság valamely érdekelt személynek engedélyezi egy visszalépett résztvevő szerepének átvételét, határozhat a teljes dosszié leadására meghatározott időszak meghosszabbításáról.

(5)

Egy, a határidővel kapcsolatos félreértés következtében a 7., 9. és 10. terméktípus tekintetében a terbutrin dossziéinak benyújtási határidejét helyénvaló meghosszabbítani 2010. március 1-jéig.

(6)

Az ebben a határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a Biocid Termékek Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 7., 9. és 10. terméktípus tekintetében a terbutrin (EK-szám 212-950-5; CAS-szám 886-50-0) dossziéinak új benyújtási határideje 2010. március 1.

2. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2010. február 9-én.

a Bizottság részéről

Stavros DIMAS

a Bizottság tagja


(1)  HL L 123., 1998.4.24., 1. o.

(2)  HL L 325., 2007.12.11., 3. o.