5.2.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 34/30


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2010. február 2.)

a máltai kifizető ügynökségnek az Európai Mezőgazdasági Garanciaalapból (EMGA) a 2007-es pénzügyi évben finanszírozott kiadásokra vonatkozó számláinak elszámolásáról

(az értesítés a C(2010) 459. számú dokumentummal történt)

(Csak a máltai nyelvű szöveg hiteles)

(2010/60/EU)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a közös agrárpolitika finanszírozásáról szóló, 2005. június 21-i 1290/2005/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 30. és 39. cikkére,

a mezőgazdasági alapok bizottságával való konzultációt követően,

mivel:

(1)

A 2009/395/EK (2) és a 2009/85/EK bizottsági határozat (3) keretében a 2007-es pénzügyi évre vonatkozóan a máltai MRAE kifizető ügynökség kivételével valamennyi kifizető ügynökség számláinak elszámolására sor került.

(2)

Új információk megküldését és további ellenőrzések elvégzését követően a Bizottság immár határozatot hozhat a máltai MRAE kifizető ügynökség által a vidékfejlesztési intézkedésekkel kapcsolatos kiadásokra vonatkozóan benyújtott számlák teljességéről, pontosságáról és valódiságáról.

(3)

Az 1290/2005/EK rendelet 30. cikkének (2) bekezdésével összhangban e határozat nem sérti a Bizottság által elfogadott, a közösségi szabályoknak nem megfelelő kiadásokat a közösségi finanszírozásból kizáró későbbi határozatokat,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A máltai MRAE kifizető ügynökség számlái az Európai Mezőgazdasági Garanciaalapból (EMGA) a 2007-es pénzügyi évre vonatkozóan finanszírozott kiadások tekintetében elszámolásra kerültek.

A Máltán végrehajtott vidékfejlesztési intézkedések vonatkozásában e határozat alapján a tagállamtól behajtandó, illetőleg neki kifizetendő pénzösszegeket az I. és a II. melléklet tartalmazza.

2. cikk

Ennek a határozatnak a Máltai Köztársaság a címzettje.

Kelt Brüsszelben, 2010. február 2-án.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 209., 2005.8.11., 1. o.

(2)  HL L 139., 2008.5.29., 25. o.

(3)  HL L 33., 2009.2.3., 31. o.


I. MELLÉKLET

A KIFIZETŐ ÜGYNÖKSÉGEK SZÁMLÁINAK ELSZÁMOLÁSA

2007-ES PÉNZÜGYI ÉV – EMGA VIDÉKFEJLESZTÉSI KIADÁSOK AZ ÚJ TAGÁLLAMOKBAN

A TAGÁLLAM ÁLTAL VISSZAFIZETENDŐ VAGY ANNAK KIFIZETENDŐ ÖSSZEG

MS

 

2007 – A kifizető ügynökségek olyan kiadásai, amelyek esetében a számlát

Összesen a + b

Csökkentések

Összesen

A tagállam részére a pénzügyi évre visszatérített időközi kifizetések

A következő bevallásban a tagállamtól behajtandó (–) vagy annak kifizetendő (+) összeg

elszámolták

elkülönítették

= az éves bevallásban szereplő kiadás

= a tagállam részére a pénzügyi évre visszatérített összes időközi kifizetés

 

 

a

b

c = a + b

d

e = c + d

f

g = e – f

MT

EUR

4 148 025,92

0,00

4 148 025,92

0,00

4 148 025,92

4 148 025,00

0,92


II. MELLÉKLET

AZ EMGA VIDÉKFEJLESZTÉSI INTÉZKEDÉSBŐL A 2007-ES PÉNZÜGYI ÉVRE ELSZÁMOLT KIADÁSOK AZ ÚJ TAGÁLLAMOKBAN

ELTÉRÉS AZ ÉVES BESZÁMOLÓK ÉS A KIADÁSI NYILATKOZATOK KÖZÖTT

Tagállam

Sz.

Intézkedések

2007-es kiadás

(I. melléklet „a” oszlop)

Csökkentések

(I. melléklet „d” oszlop)

A 2007-re elszámolt összeg

(I. melléklet „e” oszlop)

MT

Sz.

Intézkedések

i

ii

iii = i + ii

 

1

Kedvezőtlen helyzetű területek

1 720 811,99

0,00

1 720 811,99

 

2

Agrár-környezetvédelem

602 487,79

0,00

602 487,79

 

3

Előírások teljesítése

151 000,30

0,00

151 000,30

 

4

Termelői csoport

0,00

0,00

0,00

 

5

Technikai segítségnyújtás

101 978,48

0,00

101 978,48

 

6

Állami támogatás kiegészítése

0,00

0,00

0,00

 

7

Ad hoc intézkedés

1 571 747,36

0,00

1 571 747,36

 

 

Összesen

4 148 025,92

0,00

4 148 025,92