23.12.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 346/26


A TANÁCS 1284/2009/EU RENDELETE

(2009. december 22.)

a Guineai Köztársasággal szemben hozott különleges korlátozó intézkedések bevezetéséről

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre, és különösen annak 215. cikke (1) és (2) bekezdésére,

tekintettel a 2009. december 22-i 2009/1003/KKBP tanácsi határozattal módosított, a Guineai Köztársasággal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló, 2009. október 27-i 2009/788/KKBP tanácsi közös álláspontra (1),

tekintettel az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője és a Bizottság közös javaslatára,

mivel:

(1)

A 2009/788/KKBP közös álláspont különleges korlátozó intézkedéseket ír elő a Nemzeti Tanács a Demokráciáért és a Fejlődésért (NCDD) tagjaival és a velük kapcsolatban álló, a 2009. szeptember 28-i erőszakos fellépésért és az országban kialakult politikai patthelyzetért felelős személyekkel szemben.

(2)

Az említett intézkedések kiterjednek a közös álláspont mellékletében felsorolt természetes és jogi személyek, szervezetek és testületek pénzeszközeinek és gazdasági erőforrásainak befagyasztására, továbbá bármely természetes vagy jogi személy, szervezet vagy testület számára guineai köztársaságbeli vagy a Guineai Köztársaságban való katonai felhasználás céljából történő műszaki és pénzügyi segítségnyújtás, és egyéb kapcsolódó szolgáltatások tilalmára. Az intézkedések közé tartozik mindazon felszerelés a Guineai Köztársaságban történő értékesítésének, illetve az odaszállításának, átadásának vagy exportjának tilalma is, amely a belső elnyomás céljaira felhasználható.

(3)

Az intézkedések a Szerződés hatálya alá tartoznak, ezért – különösen annak biztosítása érdekében, hogy azokat valamennyi tagállam gazdasági szereplői egységesen alkalmazzák – az Unió tekintetében történő végrehajtásukhoz uniós jogi aktust kell elfogadni.

(4)

A természetes személyek személyes adatainak e rendelet szerint történő feldolgozása során tiszteletben kell tartani a személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 2000. december 18-i 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (2), illetve a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 1995. október 24-i 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (3) rendelkezéseit.

(5)

Az e rendeletben előírt intézkedések hatékonyságának biztosítása érdekében e rendeletnek haladéktalanul hatályba kell lépnie,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

E rendelet alkalmazásában:

a)   „belső elnyomás megvalósítására alkalmas felszerelések”: az I. mellékletben felsorolt cikkek;

b)   „technikai segítségnyújtás”: javításhoz, fejlesztéshez, gyártáshoz, összeszereléshez, teszteléshez, karbantartáshoz vagy bármely más technikai szolgáltatáshoz kapcsolódó bármilyen jellegű technikai támogatás, amely oktatás, tanácsadás, képzés, szakmai tudás és készségek átadása, illetve tanácsadó szolgáltatás formájában valósul meg; köztük a segítségnyújtás szóbeli formái is;

c)   „közvetítői szolgáltatás”: olyan személyek, jogalanyok és társulások tevékenységei, akik az áruk és a technológia megvásárlása, eladása vagy átadásának megszervezése, vagy áruk és technológia átadását magában foglaló ügyletekre vonatkozó tárgyalások folytatása vagy ilyen ügyletek megszervezése révén közvetítőként lépnek fel;

d)   „pénzeszközök”: bármely pénzügyi eszköz és előny, beleértve, de nem kizárólagosan az alábbiakat:

e)   „pénzeszközök befagyasztása”: a pénzeszközök bármilyen mozgásának, átutalásának, módosításának, felhasználásának, az azokhoz való hozzáférésnek illetve a pénzeszközökkel való bármiféle olyan rendelkezésnek a tilalma, amely változást eredményezne azok mennyiségében, összegében, elhelyezésében, tulajdonában, birtoklásában, jellegében, rendeltetésében, illetve egyéb olyan változással járna, amely lehetővé tenné a pénzeszközök felhasználását, beleértve az értékpapírállomány-kezelést is;

(f)   „gazdasági erőforrások”: bármely olyan eszköz, akár tárgyi vagy immateriális, akár ingó vagy ingatlan, amely nem pénzeszköz, de felhasználható pénzeszközök, áruk vagy szolgáltatások megszerzésére;

(g)   „gazdasági erőforrások befagyasztása”: annak megakadályozása, hogy ezeket az erőforrásokat pénzeszközök, áruk vagy szolgáltatások megszerzésére bármely módon felhasználják, beleértve többek között ezek eladását, bérbeadását és jelzálogjoggal való megterhelését;

h)   „az Unió területe”: azon területek, amelyekre – a Szerződésben megállapított feltételek szerint – a Szerződést alkalmazni kell.

2. cikk

Tilos:

a)

a Guineai Köztársaságban, vagy az országban történő használatra bármely természetes vagy jogi személy, szerv vagy szervezet számára a belső elnyomás megvalósítására alkalmas felszerelések beszerzése, szállítása vagy kivitele, tekintet nélkül arra, hogy az Unióból származnak-e vagy sem;

b)

az a) pontban említett felszerelésekhez kapcsolódó közvetlen vagy közvetett technikai segítségnyújtás vagy közvetítői szolgáltatás bármely természetes vagy jogi személy, szerv vagy szervezet számára a Guineai Köztársaságban, vagy az országban történő használatra;

c)

az a) pontban említett felszerelésekhez kapcsolódó közvetlen vagy közvetett finanszírozás vagy pénzügyi segítségnyújtás bármely természetes vagy jogi személy, szerv vagy szervezet számára a Guineai Köztársaságban, vagy az országban történő használatra;

d)

az olyan tevékenységekben való tudatos és szándékos részvétel, amelyeknek célja vagy hatása az a), b) vagy c) pontban említett tilalmak megkerülése.

3. cikk

Tilos:

a)

az Európai Unió közös katonai listáján (4) felsorolt árukkal és technológiával, továbbá a listán felsorolt áruk beszerzésével, előállításával, karbantartásával és használatával kapcsolatos közvetlen vagy közvetett technikai segítségnyújtás vagy közvetítői szolgáltatás bármilyen guineai köztársaságbeli természetes vagy jogi személy, szervezet vagy testület részére, vagy a Guineai Köztársaságban történő felhasználás céljára;

b)

az Európai Unió közös katonai listáján felsorolt árukkal és technológiával kapcsolatos közvetlen vagy közvetett finanszírozást vagy pénzügyi támogatást nyújtani – beleértve különösen az említett termékek értékesítésével, szállításával, átadásával vagy kivitelével kapcsolatos, vagy az ahhoz kapcsolódó technikai segítségnyújtásra irányuló támogatásokat, kölcsönöket és exporthitel-biztosítást – bármely guineai természetes vagy jogi személy, szervezet vagy testület részére, a Guineai Köztársaságban, vagy az országban történő felhasználásra;

c)

az olyan tevékenységekben való tudatos és szándékos részvétel, amelyeknek célja vagy hatása az a) és a b) pontban említett tilalmak megkerülése.

4. cikk

(1)   A 2. és 3. cikktől eltérve a tagállamoknak a III. mellékletben felsorolt weboldalakon megjelölt illetékes hatóságai engedélyezhetik:

a)

a belső elnyomás céljára alkalmas felszerelések értékesítését, szállítását, átadását vagy kivitelét, feltéve, hogy azokat kizárólag humanitárius vagy védelmi célokra, vagy az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) és az Európai Unió intézményépítő programjainak vagy az Európai Unió és az ENSZ válságkezelő műveleteinek céljaira szánják;

b)

a fenti a) pontban említett felszerelésekhez, programokhoz és műveletekhez kapcsolódó finanszírozást, pénzügyi segítségnyújtást, technikai segítségnyújtást, közvetítői és egyéb szolgáltatásokat.

c)

a kizárólag humanitárius vagy védelmi célokra, vagy az ENSZ és az Unió intézményépítő programjainak vagy az Európai Unió és az ENSZ válságkezelő műveleteinek céljaira szánt, halált nem okozó katonai felszerelésekhez kapcsolódó finanszírozást, pénzügyi segítségnyújtást, technikai segítségnyújtást, közvetítői és egyéb szolgáltatásokat.

d)

az azon nem harci járművekhez kapcsolódó finanszírozást, pénzügyi segítségnyújtást, technikai segítségnyújtást, közvetítői és egyéb szolgáltatásokat, amelyek gyártása során ballisztikai védelmet biztosító anyagokat használtak fel, vagy amelyeket ilyen anyagokkal szereltek fel, és amelyek kizárólag az Európai Unió és tagállamai személyzetének a Guineai Köztársaságban történő védelmére szolgálnak.

(2)   Nem adható engedély olyan tevékenységekhez, amelyek már megtörténtek.

5. cikk

Az 2. és 3. cikk rendelkezései nem vonatkoznak az olyan védőruházatra, ideértve a golyóálló mellényeket és a katonai sisakokat, amelyeket az ENSZ, az Európai Unió vagy a tagállamainak alkalmazottai, a média képviselői, valamint a humanitárius és a fejlesztési szervezetek munkatársai és kísérő személyzete kizárólag személyes használatra, átmeneti jelleggel vitt be a Guineai Köztársaság területére.

6. cikk

(1)   Be kell fagyasztani minden olyan pénzeszközt és gazdasági forrást, amely a II. mellékletben felsorolt természetes vagy jogi személyekhez, szervezetekhez és testületekhez tartozik, azok tulajdonában, birtokában vagy ellenőrzése alatt áll.

(2)   A II. mellékletben felsorolt természetes és jogi személyek, szervezetek vagy testületek rendelkezésére vagy javára semmiféle pénzeszköz vagy gazdasági erőforrás nem biztosítható sem közvetve, sem közvetlenül.

(3)   A II. melléklet felsorolja azokat a természetes és jogi személyeket, szervezeteket és testületeket, amelyeket a Tanács a 2009/788/KKBP határozat 3. cikkének megfelelően a Nemzeti Tanács a Demokráciáért és a Fejlődésért (NCDD) tagjaiként vagy annak tagjaival kapcsolatban álló természetes vagy jogi személyekként, szervezetekként vagy testületekként azonosított.

(4)   Tilos az olyan tevékenységekben való tudatos és szándékos részvétel, amelyek célja vagy hatása az (1) és (2) bekezdésben említett intézkedések közvetlen vagy közvetett megkerülése.

7. cikk

A 3. cikk b) pontjában és a 6. cikk (2) bekezdésében megállapított tilalmak semmilyen felelősséget nem rónak azon természetes és jogi személyekre, szervezetekre és testületekre, amelyek pénzeszközöket vagy gazdasági erőforrásokat bocsátottak rendelkezésre, amennyiben nem tudtak arról, és nem volt ésszerű okuk arra gyanakodni, hogy tevékenységükkel a szóban forgó tilalmakat megszegik.

8. cikk

(1)   A 6. cikktől eltérve, a tagállamoknak a III. mellékletben felsorolt weboldalakon megjelölt illetékes hatóságai az általuk megfelelőnek ítélt feltételekkel engedélyezhetik egyes befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági források felszabadítását vagy azok rendelkezésre bocsátását, annak megállapítása után, hogy a pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások:

a)

a II. mellékletben felsorolt személyek és eltartott családtagjaik alapvető szükségleteinek ellátásához szükségesek, beleértve a következőkkel kapcsolatos kiadásokat: élelmiszerek, lakbér vagy jelzálog, gyógyszerek és orvosi kezelés, adók, biztosítási díjak és közműdíjak;

b)

kizárólag jogi szolgáltatások nyújtásával kapcsolatban felmerülő ésszerű mértékű szakértői díjak kifizetését, illetve azzal kapcsolatos kiadások megtérítését szolgálják;

c)

kizárólag a befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások folyamatos kezelésével vagy fenntartásával kapcsolatos díjak vagy szolgáltatási díjak megfizetését szolgálják; vagy

d)

rendkívüli kiadásokhoz szükségesek, feltéve, hogy ebben az esetben a tagállam legalább két héttel az engedély kiadása előtt értesíti az összes többi tagállamot és a Bizottságot azon indokokról, amelyek alapján úgy ítéli meg, hogy az egyedi engedélyt meg kell adni.

(2)   Az érintett tagállam az (1) bekezdés alapján kiadott valamennyi engedélyről tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot.

9. cikk

(1)   A 6. cikktől eltérve a tagállamok III. mellékletben felsorolt honlapokon megjelölt illetékes hatóságai engedélyezhetik egyes befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági források felszabadítását, amennyiben az alábbi feltételek teljesülnek:

a)

a szóban forgó pénzeszközök vagy gazdasági források a 6. cikkben említett személyek, szervezetek vagy testületek II. mellékletbe történő belefoglalásának időpontját megelőzően keletkezett bírósági, közigazgatási vagy választottbírósági zálogjog, vagy azon időpont előtt hozott bírósági, közigazgatási vagy választottbírósági ítélet hatálya alá tartoznak;

b)

a szóban forgó pénzeszközöket vagy gazdasági forrásokat kizárólag ilyen zálogjoggal biztosított vagy ilyen ítéletben érvényesként elismert követelések kielégítésére fogják használni, az ilyen követelésekkel rendelkező személyek jogaira alkalmazandó törvényekben és rendelkezésekben meghatározott korlátokon belül;

c)

a zálogjog vagy ítélet nem a II. mellékletben felsorolt személy, szervezet vagy testület javát szolgálja; és

d)

a zálogjog vagy ítélet elismerése nem ellentétes az érintett tagállam közrendjével.

(2)   Az érintett tagállam az (1) bekezdés alapján kiadott valamennyi engedélyről tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot.

10. cikk

(1)   A 6. cikk (2) bekezdése nem gátolja az Unió pénzügyi vagy hitelintézeteit abban, hogy átutalt összegeket írjanak jóvá a jegyzékben szereplő természetes vagy jogi személyek, szervezetek vagy testületek befagyasztott számláira, amennyiben a jóváírt összegek szintén befagyasztásra kerülnek. A pénzügyi intézmény vagy hitelintézet minden ilyen ügyletről haladéktalanul tájékoztatja az érintett illetékes hatóságot.

(2)   A 6. cikk (2) bekezdése nem vonatkozik a befagyasztott számlákon az alábbiak jóváírására:

a)

az említett számlák után járó kamatok vagy egyéb jövedelmek; vagy

b)

olyan szerződések, megállapodások vagy kötelezettségek alapján esedékes kifizetések, amelyeket azt megelőzően kötöttek meg, vagy amelyek azt megelőzően merültek fel, hogy a 3. cikkben említett természetes vagy jogi személyt, szervezetet vagy testületet belefoglalták a II. mellékletbe,

feltéve hogy az említett kamatok, egyéb jövedelmek, kifizetések vagy pénzügyi eszközök befagyasztására a 6. cikk (1) bekezdésének megfelelően sor került.

11. cikk

A pénzeszközök vagy gazdasági források befagyasztása, illetve a pénzeszközök vagy gazdasági források rendelkezésre bocsátásának megtagadása – amennyiben e döntést jóhiszeműen hozták, abban a meggyőződésben, hogy az intézkedés e rendelettel összhangban áll – nem vonja maga után a végrehajtó természetes vagy jogi személy, szervezet vagy testület, illetve ezek igazgatói vagy alkalmazottai semminemű felelősségét, kivéve, ha bizonyítást nyer, hogy a pénzeszközök vagy gazdasági források befagyasztása vagy visszatartása gondatlanság eredménye.

12. cikk

(1)   A tájékoztatásról, a bizalmas kezelésről és a szakmai titoktartásról szóló vonatkozó szabályok sérelme nélkül, a természetes és jogi személyek, szervezetek és testületek kötelesek:

a)

az állandó lakóhelyük vagy székhelyük szerinti tagállamnak a III. mellékletben felsorolt weboldalakon feltüntetett illetékes hatóságai részére azonnal megadni minden olyan információt, amely elősegíti e rendelet betartását, például a 6. cikknek megfelelően befagyasztott számlákra és pénzöszszegekre vonatkozóan, és ezt az információt közvetlenül vagy a III. mellékletben felsorolt weboldalakon megjelölt illetékes hatóságon keresztül továbbítani a Bizottságnak; valamint

b)

együttműködni az említett illetékes hatósággal bármely ilyen információ ellenőrzése során.

(2)   A Bizottság a hozzá közvetlenül beérkezett minden további információt az érintett tagállam rendelkezésére bocsát.

(3)   Az e cikkel összhangban adott vagy kapott valamennyi információ kizárólag arra a célra használható fel, amelyre azt adták vagy kapták.

13. cikk

A Bizottság és a tagállamok azonnal tájékoztatják egymást az e rendelet alapján hozott intézkedésekről, és ellátják egymást minden egyéb rendelkezésükre álló, e rendelethez kapcsolódó lényeges információval, különös tekintettel a jogsértési és végrehajtási problémákkal, valamint a nemzeti bíróságok által hozott ítéletekkel kapcsolatos információkra.

14. cikk

A II. mellékletnek a jegyzékben szereplő természetes személyekre vonatkozóan tartalmaznia kell azokat az információkat – amennyiben azok rendelkezésre állnak –, amelyek e személyek megfelelő azonosításához szükségesek.

Ezen információk az alábbiakra terjedhetnek ki:

a)

családi és utónevek, ideértve adott esetben a felvett neveket és címeket;

b)

születés helye és ideje;

c)

állampolgárság;

d)

útlevél és személyi igazolvány száma;

e)

adó- és társadalombiztosítási szám;

f)

nem;

g)

lakcím vagy a tartózkodási helyre vonatkozó egyéb információ;

h)

beosztás vagy foglalkozás;

i)

a megjelölés időpontja.

A II. melléklet ezenfelül a fent említett személyazonosítást szolgáló adatokat a jegyzékbe vett személyek családtagjaira vonatkozóan is tartalmazhatja, feltéve, hogy azokra valamely egyedi esetben kizárólag a jegyzékben szereplő érintett természetes személy személyazonosságának megállapításához van szükség.

A II. mellékletnek tartalmaznia kell a jegyzékbe vétel indokait is, így például a foglalkozást.

15. cikk

(1)   A Bizottság felhatalmazást kap az alábbiakra:

a)

a 2009/788/KKBP közös álláspont melléklete vonatkozásában hozott határozatok alapján a II. melléklet módosítása; valamint

b)

a tagállamok által nyújtott információk alapján a III. melléklet módosítása.

(2)   A Bizottság megállapítja az (1) bekezdés a) pontjának megfelelően hozott határozatok egyedi és konkrét indokait, biztosítva annak lehetőségét az érintett személy, szervezet vagy testület számára, hogy a kérdéssel kapcsolatos észrevételeit megtegye.

(3)   A személyes adatok feldolgozását a Bizottság e rendelet szerinti feladatainak végrehajtása céljából, a 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban végzi.

16. cikk

(1)   A tagállamok megállapítják az e rendelet megsértése esetén alkalmazandó szankciókra vonatkozó szabályokat, és minden szükséges intézkedést meghoznak azok végrehajtásának biztosítására. Az előírt szankcióknak hatékonyaknak, arányosaknak és visszatartó erejűeknek kell lenniük.

(2)   A tagállamok e rendelet hatálybalépése után haladéktalanul értesítik a Bizottságot e szabályokról, valamint bármely későbbi módosításról.

17. cikk

(1)   A tagállamok kijelölik az e rendeletben említett illetékes hatóságokat, és megjelölik azokat a III. mellékletben felsorolt honlapokon, vagy azokon keresztül.

(2)   A tagállamok e rendelet hatálybalépését követően haladéktalanul értesítik a Bizottságot illetékes hatóságaikról, és tájékoztatják minden későbbi módosításról.

(3)   Azokban az esetekben, amikor e rendelet a Bizottság értesítésére, tájékoztatására vagy a vele történő egyéb kapcsolattartásra vonatkozó kötelezettséget ír elő, az ilyen kommunikáció során a III. mellékletben feltüntetetett címet és egyéb elérhetőségeket kell felhasználni.

18. cikk

Ezt a rendeletet alkalmazni kell:

a)

az Unió területén belül, beleértve annak légterét;

b)

bármely, tagállami joghatóság alá tartozó légi jármű vagy hajó fedélzetén;

c)

bármely olyan, az Unió területén vagy azon kívül tartózkodó személyre, aki valamely tagállam állampolgára;

d)

bármely olyan jogi személyre, szervezetre vagy testületre, amely valamely tagállam joga szerint alakult vagy létesült;

e)

a részben vagy teljes egészében az Unión belül folytatott bármilyen üzleti tevékenysége tekintetében minden jogi személyre, szervezetre vagy testületre.

19. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2009. december 22-én.

a Tanács részéről

az elnök

A. CARLGREN


(1)  HL L 281., 2009.10.28., 7. o.

(2)  HL L 8., 2001.1.12., 1. o.

(3)  HL L 281., 1995.11.23., 31. o.

(4)  HL C 65., 2009.3.19., 1. o.


I. MELLÉKLET

A BELSŐ ELNYOMÁS MEGVALÓSÍTÁSÁRA ALKALMAS FELSZERELÉSEKNEK AZ 1. CIKK A) PONTJÁBAN ÉS A 2. CIKK A) PONTJÁBAN EMLÍTETT JEGYZÉKE

1.

Lőfegyverek, lőszerek és ezek tartozékai az alábbiak szerint:

1.1.

az EU közös katonai listája ML 1. és ML 2. pontjában nem szabályozott lőfegyverek;

1.2.

kifejezetten az 1.1. pontban felsorolt lőfegyverek számára tervezett lőszerek és ezek különleges kialakítású alkatrészei;

1.3.

az EU közös katonai listája által nem szabályozott célzókészülékek.

2.

Az EU közös katonai listája által nem szabályozott bombák és gránátok.

3.

A következő járművek:

3.1.

Tömegoszlatás céljára tervezett vagy arra átalakított, vízágyúval felszerelt járművek;

3.2.

Elektromos vagy elektromossá átalakított, támadás visszaszorítására alkalmas különleges kialakítású járművek;

3.3.

Kifejezetten utcai akadályok eltávolítására tervezett vagy arra átalakított járművek, beleértve a ballisztikai védelemmel ellátott építőipari berendezéseket;

3.4.

Kifejezetten a fogvatartottak és/vagy őrizetben lévők szállítására vagy átszállítására tervezett járművek;

3.5.

Kifejezetten mobil kordonok telepítésére tervezett járművek;

3.6.

A 3.1.–3.5. pontokban meghatározott, kifejezetten tömegoszlatási célokra tervezett járművek alkatrészei.

1. megjegyzés

:

Ez a pont nem szabályozza a kifejezetten a tűzharc céljaira tervezett járműveket.

2. megjegyzés

:

A 3.5. pont alkalmazásában a „járművek” közé tartoznak a pótkocsik is.

4.

Az alábbi robbanóanyagok és kapcsolódó felszerelések:

4.1.

Elektromos árammal vagy más eszközökkel előidézett robbantás céljára tervezett berendezések és készülékek, ideértve a gyújtószerkezeteket, petárdákat, gyutacsokat és gyújtózsinórokat, valamint ezek különleges alkatrészeit; kivéve a nem robbanások előidézésére szolgáló egyéb berendezések és készülékek robbanás útján történő működésbe hozatalához és működtetéséhez szükséges, kifejezetten kereskedelmi célra kifejlesztett eszközök (pl. gépjárművek légzsákjainak töltőberendezései, túlfeszültség-levezető eszközök vagy tűzoltó készülékek);

4.2.

az EU közös katonai listája által nem szabályozott, egyenes irányú betörésre alkalmas robbanótöltetek;

4.3.

az EU közös katonai listája által nem szabályozott egyéb robbanóanyagok és kapcsolódó anyagok:

a)

amatol;

b)

nitrocellulóz (több mint 12,5 % nitrogéntartalommal);

c)

nitroglikol;

d)

pentaeritritol-tetranitrát (PETN);

e)

pikril-klorid;

f)

2,4,6-trinitrotoluol (TNT).

5.

Az EU közös katonai listája ML 13. pontjában nem szabályozott védőfelszerelések:

5.1.

Ballisztikai és/vagy szálfegyverek elleni védelmet nyújtó golyóálló mellények;

5.2.

Ballisztikai és/vagy repeszek elleni védelmet nyújtó biztonsági sisakok, tömegoszlatásnál használatos sisakok és védőpajzsok, valamint ballisztikai védőpajzsok.

Megjegyzés: Nem tartoznak ide:

a kifejezetten sporttevékenységekre tervezett berendezések,

a kifejezetten munkabiztonsági céllal tervezett berendezések.

6.

Az EU közös katonai listájának ML 14. pontjában szabályozottaktól eltérő, lőfegyverek használatának elsajátítására szolgáló szimulátorok és a kifejezetten azokhoz tervezett szoftverek.

7.

Olyan éjjellátó eszközök, termográfiai berendezések és képerősítő csövek, amelyeket az EU közös katonai listája nem szabályoz.

8.

Szögesdrót.

9.

10 cm-t meghaladó pengehosszúságú katonai kések, harci kések és szuronyok.

10.

Kifejezetten az e jegyzékben meghatározott eszközök céljára tervezett gyártóberendezések.

11.

Kifejezetten az e jegyzékben meghatározott eszközök kifejlesztésére, gyártására vagy használatára szolgáló egyedi technológiák.


II. MELLÉKLET

A 6. CIKKBEN EMLÍTETT SZEMÉLYEK, SZERVEZETEK ÉS SZERVEK

 

Név (és esetleges névváltozatok)

Azonosító adatok (születési idő és hely (sz. i. és sz. h.), útlevél (Pass.)/személyi igazolvány száma …)

Okok

1.

Moussa Dadis CAMARA százados

sz. i.: 1964.1.1. vagy 1968.12.29.

Pass.: R0001318

a CNDD elnöke

2.

Mamadouba (más néven Mamadou) Toto CAMARA altábornagy

sz. i.: 1946.1.1.

Pass.: R00009392

biztonsági és polgári védelmi miniszter

3.

Sékouba KONATÉ vezérezredes

sz. i.: 1964.1.1.

Pass.: R0003405/R0002505

honvédelmi miniszter

4.

Mathurin BANGOURA ezredes

sz. i.: 1962.11.15.

Pass.: R0003491

a távközlésért és az új információs technológiákért felelős miniszter

5.

Aboubacar Sidiki (más néven Idi Amin) CAMARA alezredes

sz. i.: 1979.10.22.

Pass.: R0017873

miniszter, a CNDD állandó titkára (a hadseregben betöltött hivatalából 2009.1.26-án felmentve)

6.

Oumar BALDÉ őrnagy

sz. i.: 1964.12.26.

Pass.: R0003076

a CNDD tagja

7.

Mamadi (más néven Mamady) MARA őrnagy

sz. i.: 1954.1.1.

Pass.: R0001343

a CNDD tagja

8.

Almamy CAMARA őrnagy

sz. i.: 1975.10.17.

Pass.: R0023013

a CNDD tagja

9.

Mamadou Bhoye DIALLO alezredes

sz. i.: 1956.1.1.

Pass.: R0001855

a CNDD tagja

10.

Koulako BÉAVOGUI százados

 

a CNDD tagja

11.

Kandia (más néven Kandja) MARA rendőralezredes

Pass.: R0178636

a CNDD tagja

Labé regionális biztonsági igazgatója

12.

Sékou MARA ezredes

sz. i.: 1957

a CNDD tagja

a Nemzeti Rendőrség főkapitány-helyettese

13.

Morciré CAMARA

sz. i.: 1949.1.1.

Pass.: R0003216

a CNDD tagja

14.

Alpha Yaya DIALLO

 

a CNDD tagja

A Vámhivatal nemzeti igazgatója

15.

Mamadou Korka DIALLO ezredes

sz. i.: 1962.2.19.

a kereskedelemért, az iparért és a kkv-kért felelős miniszter

16.

Kelitigui FARO őrnagy

sz. i.: 1972.8.3.

Pass.: R0003410

miniszter, a köztársaság elnökségének főtitkára

17.

Fodeba TOURÉ ezredes

sz. i.: 1961.6.7.

Pass.: R0003417 /R0002132

Kindia kormányzója (volt ifjúsági miniszter, miniszteri hivatalából 2009.5.7-én felmentve)

18.

Cheick Sékou (más néven Ahmed) Tidiane CAMARA őrnagy

sz. i.: 1966.5.12.

a CNDD tagja

19.

Sékou (más néven Sékouba) SAKO ezredes

 

a CNDD tagja

20.

Jean- Claude PIVI (más néven COPLAN) főhadnagy

sz. i.: 1960.1.1.

a CNDD tagja

az elnök biztonságáért felelős miniszter

21.

Saa Alphonse TOURÉ százados

sz. i.: 1970.6.03.

a CNDD tagja

22.

Moussa KEITA ezredes

sz. i.: 1966.1.1.

a CNDD tagja

a CNDD állandó titkára, a köztársasági intézményekkel való kapcsolatokért felelős miniszter

23.

Aïdor (más néven Aëdor) BAH alezredes

 

a CNDD tagja

24.

Bamou LAMA őrnagy

 

a CNDD tagja

25.

Mohamed Lamine KABA

 

a CNDD tagja

26.

Daman (más néven Dama) CONDÉ százados

 

a CNDD tagja

27.

Aboubacar Amadou DOUMBOUYA őrnagy

 

a CNDD tagja

28.

Moussa Tiégboro CAMARA őrnagy

sz. i.: 1968.1.1.

Pass.: 7190

a CNDD tagja

a kábítószer és a szervezett bűnözés elleni küzdelemmel foglalkozó különleges szolgálatokért felelős elnökségi miniszter

29.

Issa CAMARA százados

sz. i.: 1954

a CNDD tagja

Mamou kormányzója

30.

Dr. Abdoulaye Chérif DIABY ezredes

sz. i.: 1957.2.26.

Pass.: 13683

a CNDD tagja

egészségügyi és köztisztasági miniszter

31.

Mamady CONDÉ

sz. i.: 1952.11.28.

Pass.: R0003212

a CNDD tagja

32.

Cheikh Ahmed TOURÉ alhadnagy

 

a CNDD tagja

33.

Aboubacar Biro CONDÉ alezredes

sz. i.: 1962.10.15.

Pass.: 2443/R0004700

a CNDD tagja

34.

Bouna KEITA

 

a CNDD tagja

35.

Idrissa CHERIF

sz. i.: 1967.11.13.

Pass.: R0105758

az elnökség és a védelmi miniszter kommunikációért felelős minisztere

36.

Mamoudou (más néven Mamadou) CONDÉ

sz. i.: 1960.12.9.

Pass.: R0020803

a stratégiai és fejlesztési kérdésekért felelős, megbízott államtitkár

37.

Aboubacar Chérif (alias Toumba) DIAKITÉ főhadnagy

 

az elnök szárnysegédje

38.

Ibrahima Khalil DIAWARA

sz. i.: 1976.1.1.

Pass.: R0000968

Aboubacar Chérif „Toumba” Diakité különleges tanácsadója

39.

Marcel KOIVOGUI alhadnagy

 

Aboubacar Chérif „Toumba” Diakité helyettese

40.

Papa Koly KOUROUMA

sz. i.: 1962.11.3.

Pass.: R11914/R001534

a környezetvédelemért és a fenntartható fejlődésért felelős miniszter

41.

Nouhou THIAM őrnagy

sz. i.: 1960

Pass.: 5180

hadseregfelügyelő

a CNDD szóvivője

42.

Théodore (más néven Siba) KOUROUMA rendőrszázados

sz. i.: 1971.5.13.

Pass.: szolgálati R0001204

az elnökségi kabinet attaséja

43.

Kabinet (más néven Kabiné) KOMARA

sz. i.: 1950.3.8.

Pass.: R0001747

miniszterelnök

44.

Mamadou SANDÉ százados

sz. i.: 1969.12.12.

Pass.: R0003465

a gazdasági és pénzügyekért felelős elnökségi miniszter

45.

Alhassane (más néven Al-Hassane) Siba ONIPOGUI

sz. i.: 1961.12.31.

Pass.: 5938/R00003488

az állami ellenőrzésért felelős elnökségi miniszter

46.

Joseph KANDUNO

 

az ellenőrzésért, az átláthatóságért és a jó kormányzásért felelős miniszter

47.

Fodéba (más néven Isto) KÉIRA

sz. i.: 1961.6.4.

Pass.: R0001767

ifjúsági és sport-, valamint a fiatalok munkavállalásának előmozdításáért felelős miniszter

48.

Siba LOHALAMOU ezredes

sz. i.: 1962.8.1.

Pass.: R0001376

igazságügyi miniszter, pecsétőr

49.

Dr. Frédéric KOLIÉ

sz. i.: 1960.1.1.

Pass.: R0001714

a területi igazgatásért és a politikai ügyekért felelős miniszter

50.

Alexandre Cécé LOUA

sz. i.: 1956.1.1.

Pass.: R0001757 /

diplomata: R 0000027

külügyminiszter és a külföldön élő guineai állampolgárokért felelős miniszter

51.

Mamoudou (más néven Mahmoud) THIAM

sz. i.: 1968.10.4.

Pass.: R0001758

bányászati és energiaügyi miniszter

52.

Boubacar BARRY

sz. i.: 1964.5.28.

Pass.: R0003408

az építési ügyekért, a területrendezésért és a középületek hagyatékáért felelős elnökségi államminiszter

53.

Demba FADIGA

sz. i.: 1952.1.1.

Pass.: tartózkodási kártya FR365845/365857

a CNDD tagja, a CNDD és a kormány közötti kapcsolatokért felelős,

rendkívüli és teljhatalmú nagykövet

54.

Mohamed DIOP

sz. i.: 1963.1.1.

Pass.: R0001798

a CNDD tagja

Conakry kormányzója

55.

Mohamed (más néven Tigre) CAMARA őrmester

 

Az elnöki őrség „Koundara” táborához csatolt biztonsági erők tagja

56.

Habib HANN

sz. i.: 1950.12.15.

Pass.: 341442

a stratégiai állami ágazatok ellenőrző és megfigyelő bizottsága

57.

Ousmane KABA

 

a stratégiai állami ágazatok ellenőrző és megfigyelő bizottsága

58.

Alfred MATHOS

 

a stratégiai állami ágazatok ellenőrző és megfigyelő bizottsága

59.

Mandiou DIOUBATÉ százados

sz. i.: 1960.1.1.

Pass.: R0003622

az elnöki sajtóiroda igazgatója

a CNDD szóvivője

60.

Cheik Sydia DIABATÉ

sz. i.: 1968.4.23.

Pass.: R0004490

a hadsereg tagja

a Védelmi Minisztérium hírszerző és nyomozó szolgálatainak igazgatója

61.

Ibrahima Ahmed BARRY

sz. i.: 1961.11.11.

Pass.: R0048243

a Guineai Rádió és Televízió vezérigazgatója

62.

Alhassane BARRY

sz. i.: 1962.11.15.

Pass.: R0003484

a Központi Bank vezetője

63.

Roda Namatala FAWAZ

sz. i.: 1947.7.6.

Pass.: R0001977

a CNDD-vel kapcsolatban álló és annak pénzügyi támogatást nyújtó üzletember

64.

Dioulde DIALLO

 

a CNDD-vel kapcsolatban álló és annak pénzügyi támogatást nyújtó üzletember

65.

Kerfalla CAMARA KPC

 

a Guicopress elnök-vezérigazgatója

a CNDD-vel kapcsolatban álló és annak pénzügyi támogatást nyújtó üzletember

66.

Dr. Moustapha ZABATT

sz. i.: 1965.2.6.

az elnök orvosa és személyes tanácsadója

67.

Aly MANET

 

„Dadis Doit Rester” mozgalom

68.

Louis M’bemba SOUMAH

 

munkaügyi miniszter, az igazgatási reformért és a közszolgálatért felelős miniszter

69.

Cheik Fantamady CONDÉ

 

tájékoztatási és kulturális miniszter

70.

Boureima CONDÉ

 

mezőgazdasági és állattenyésztési miniszter

71.

Mariame SYLLA

 

a decentralizációért és a helyi fejlesztésért felelős miniszter


III. MELLÉKLET

A 4., 8. és 9. cikkben, a 10. cikk (1) bekezdésében, valamint a 12. és 17. cikkben említett illetékes hatóságokra vonatkozó információkat tartalmazó honlapok és az Európai Bizottság értesítési címe

BELGIUM

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULGÁRIA

http://www.mfa.government.bg

CSEH KÖZTÁRSASÁG

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DÁNIA

http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/

NÉMETORSZÁG

http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html

ÉSZTORSZÁG

http://www.vm.ee/est/kat_622/

ÍRORSZÁG

http://www.dfa.ie/un_eu_restrictive_measures_ireland/competent_authorities

GÖRÖGORSZÁG

http://www.ypex.gov.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral+Diplomacy/International+Sanctions/

SPANYOLORSZÁG

www.mae.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones+Internacionales

FRANCIAORSZÁG

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

OLASZORSZÁG

http://www.esteri.it/UE/deroghe.html

CIPRUS

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LETTORSZÁG

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITVÁNIA

http://www.urm.lt

LUXEMBURG

http://www.mae.lu/sanctions

MAGYARORSZÁG

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/felelos_illetekes_hatosagok.htm

MÁLTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

HOLLANDIA

www.minbuza.nl/nl/Onderwerpen/Internationale_rechtsorde/Internationale_Sancties/Bevoegde_instanties_algemeen

AUSZTRIA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

LENGYELORSZÁG

http://www.msz.gov.pl

PORTUGÁLIA

http://www.mne.gov.pt/mne/pt/AutMedidasRestritivas.htm

ROMÁNIA

http://www.mae.ro/index.php?unde=doc&id=32311&idlnk=1&cat=3

SZLOVÉNIA

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SZLOVÁKIA

http://www.foreign.gov.sk

FINNORSZÁG

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

SVÉDORSZÁG

http://www.ud.se/sanktioner

EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

http://www.fco.gov.uk/competentauthorities

Az Európai Bizottság értesítési címe:

European Commission (Európai Bizottság)

Directorate-General for External Relations (Külkapcsolati Főigazgatóság)

Directorate A. (A. Igazgatóság) Crisis Platform and Policy Coordination in CFSP (Válságplatform és KKBP szakpolitikai koordináció)

Unit A.2. (A.2. osztály) Crisis Management and Peace Building (Válságkezelés és konfliktusmegelőzés)

CHAR 12/108

B-1049 Brussels (Brüsszel).

Belgium

Tel.: (+32-2) 296 61 33 / 295 55 85

Fax: (+32-2) 299 08 73