30.10.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 283/30


A BIZOTTSÁG 1025/2009/EK RENDELETE

(2009. október 29.)

az élelmiszerekkel kapcsolatos, nem a betegségek kockázatának csökkentésére, illetve a gyermekek fejlődésére és egészségére vonatkozó állítások engedélyezésének elutasításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az élelmiszerekkel kapcsolatos, tápanyag-összetételre és egészségre vonatkozó állításokról szóló, 2006. december 20-i 1924/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 18. cikke (5) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1924/2006/EK rendelet értelmében tilos az élelmiszerrel kapcsolatos, egészségre vonatkozó állítások alkalmazása, kivéve, ha azokat a Bizottság az említett rendelettel összhangban engedélyezte, és szerepelnek az engedélyezett állítások listáján.

(2)

Az 1924/2006/EK rendelet emellett előírja, hogy az élelmiszer-ipari vállalkozók egészségre vonatkozó állítások engedélyezése iránti kérelmet nyújthatnak be az adott tagállam illetékes nemzeti hatóságához. Az illetékes nemzeti hatóságnak az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatósághoz (EFSA, a továbbiakban: Hatóság) kell továbbítania az érvényes kérelmeket.

(3)

A kérelem kézhezvételét követően a Hatóságnak késedelem nélkül tájékoztatnia kell a többi tagállamot és a Bizottságot, és meg kell fogalmaznia véleményét az egészségre vonatkozó adott állítással kapcsolatban.

(4)

A Bizottság a Hatóság által megfogalmazott vélemény figyelembevételével határoz az egészségre vonatkozó állítás engedélyezéséről.

(5)

Miután 2008. július 30-án az ELVIR S.A.S. az 1924/2006/EK rendelet 13. cikkének (5) bekezdésével összhangban kérelmet nyújtott be, a Hatóságot felkérték, hogy véleményezzen egy olyan, egészségre vonatkozó állítást, mely szerint egy tejpeptiddel és magnéziummal dúsított tejterméknek szorongáscsökkentő hatása van (a kérdés száma: EFSA-Q-2008-476) (2). A kérelmező által javasolt állítás a következőképpen volt megfogalmazva: „Tejpeptid- és magnéziumtartalmának köszönhetően e termék segíti a szorongás tüneteinek enyhítését a stresszre enyhén hajlamos felnőttek esetében.”

(6)

A Bizottság és a tagállamok 2008. december 19-én megkapták a Hatóság tudományos véleményét, melynek következtetése szerint a rendelkezésre bocsátott adatok alapján nem állapítható meg, hogy ok-okozati összefüggés lenne az állítólagos hatást kiváltó javasolt összetevők fogyasztása és az állítólagos hatás között. Ennek megfelelően az állítás nem engedélyezhető, mivel nem felel meg az 1924/2006/EK rendeletben meghatározott követelményeknek.

(7)

Miután 2008. július 7-én az UNILEVER PLC. (Egyesült Királyság) és az UNILEVER N.V. (Hollandia) az 1924/2006/EK rendelet 13. cikkének (5) bekezdésével összhangban kérelmet nyújtott be, a Hatóságot felkérték, hogy véleményezzen egy olyan, egészségre vonatkozó állítást, mely szerint a Camellia Sinensisből készült fekete teának koncentrációképességet javító hatása van (a kérdés száma: EFSA-Q-2008-434) (3). A kérelmező által javasolt állítás a következőképpen volt megfogalmazva: „A fekete tea javítja a koncentrációképességet.”

(8)

A Bizottság és a tagállamok 2008. december 22-én megkapták a Hatóság tudományos véleményét, melynek következtetése szerint a rendelkezésre bocsátott adatok alapján nem állapítható meg, hogy ok-okozati összefüggés lenne a Camellia Sinensisből készült fekete tea fogyasztása és az állítólagos hatás között. Ennek megfelelően az állítás nem engedélyezhető, mivel nem felel meg az 1924/2006/EK rendeletben meghatározott követelményeknek.

(9)

A kérelmezők és a nyilvánosság által a Bizottság számára az 1924/2006/EK rendelet 16. cikkének (6) bekezdésével összhangban benyújtott észrevételeket az e rendeletben előírt intézkedések meghatározása során figyelembe vették.

(10)

A „Tejpeptid- és magnéziumtartalmának köszönhetően e termék segíti a szorongás tüneteinek enyhítését a stresszre enyhén hajlamos felnőttek esetében” és „A fekete tea javítja a koncentrációképességet” egészségre vonatkozó állítások az 1924/2006/EK rendelet 13. cikke (1) bekezdésének b) pontjában hivatkozott, egészségre vonatkozó állítások. Emiatt mindkét állítás az 1924/2006/EK rendelet 28. cikkének (6) bekezdésében meghatározott átmeneti intézkedések hatálya alá tartozik. Mivel azonban a kérelmeket 2008. január 19-ét követően nyújtották be, a 28. cikk (6) bekezdésének b) pontjában előírt követelmény nem teljesül, ezért az említett cikkben előírt átmeneti időszak nem alkalmazható. Ennek megfelelően hat hónapos átmeneti időszakot kell előírni, lehetővé téve az élelmiszer-ipari vállalkozók számára az e rendeletben meghatározott követelményekhez való alkalmazkodást.

(11)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az e rendelet mellékletében meghatározott, egészségre vonatkozó állítások nem vehetők fel az engedélyezett állítások 1924/2006/EK rendelet 13. cikkének (3) bekezdésében említett közösségi listájára.

Az e rendelet mellékletében felsorolt, egészségre vonatkozó állítások az e rendelet hatálybalépésétől számított hat hónapig továbbra is alkalmazhatók.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2009. október 29-én.

a Bizottság részéről

Androulla VASSILIOU

a Bizottság tagja


(1)  HL L 404., 2006.12.30., 9. o.

(2)  The EFSA Journal (2008) 905., 1–10.

(3)  The EFSA Journal (2008) 906., 1–10.


MELLÉKLET

ELUTASÍTOTT, EGÉSZSÉGRE VONATKOZÓ ÁLLÍTÁSOK

Kérelem – az 1924/2006/EK rendelet vonatkozó rendelkezései

Tápanyag, anyag, élelmiszer vagy élelmiszercsoport

Állítás

Az EFSA-vélemény hivatkozási száma

A 13. cikk (5) bekezdése szerinti, egészségre vonatkozó állítás, mely újonnan felfedezett tudományos bizonyítékon alapul, és/vagy védett adatok védelmére irányuló kérelmet tartalmaz.

Tejpeptiddel és magnéziummal dúsított tejtermék

Tejpeptid- és magnéziumtartalmának köszönhetően e termék segíti a szorongás tüneteinek enyhítését a stresszre enyhén hajlamos felnőttek esetében.

Q-2008-476

A 13. cikk (5) bekezdése szerinti, egészségre vonatkozó állítás, mely újonnan felfedezett tudományos bizonyítékon alapul, és/vagy védett adatok védelmére irányuló kérelmet tartalmaz.

Camellia Sinensis ből készült fekete tea

A fekete tea javítja a koncentrációképességet.

Q-2008-434