11.9.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 240/14


A BIZOTTSÁG 828/2009/EK RENDELETE

(2009. szeptember 10.)

a 2009/2010–2014/2015. gazdasági évekre a 1701 vámtarifaszám alá tartozó, kedvezményes megállapodások szerinti cukorágazati termékek behozatalára és finomítására vonatkozó részletes alkalmazási szabályok megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (1) (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet) és különösen annak 156. cikkére, összefüggésben 4. cikkével,

tekintettel a gazdasági partnerségi megállapodásokat létrehozó vagy azok létrehozásához vezető megállapodásokban meghatározott, az afrikai, karibi és csendes-óceáni államok (AKCS-államok) csoportjának egyes tagjaiból származó termékekre vonatkozó szabályozások alkalmazásáról szóló, 2007. december 20-i 1528/2007/EK tanácsi rendeletre (2) és különösen annak 9. cikke (5) bekezdésére,

tekintettel az általános tarifális preferenciák rendszerének 2009. január 1-jétől2011. december 31-ig történő alkalmazásáról, illetve az 552/97/EK és az 1933/2006/EK rendelet, valamint az 1100/2006/EK és a 964/2007/EK bizottsági rendelet módosításáról szóló, 2008. július 22-i 732/2008/EK tanácsi rendeletre (3) és különösen annak 11. cikke (7) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1528/2007/EK rendelet 7. cikkének (1) bekezdése 2009. október 1-jétől megszünteti a 1701 vámtarifaszám alá tartozó termékekre kivetett importvámokat a rendelet I. mellékletében felsorolt régiókra és államokra. Ugyanakkor ezt a preferenciális elbánást fel lehet függeszteni azoknak az 1528/2007/EK rendelet I. mellékletében felsorolt régióknak vagy államoknak az esetében, amelyek nem tartoznak a 732/2008/EK rendelet I. mellékletében felsorolt legkevésbé fejlett országok közé, amennyiben a behozatalok túllépik az 1528/2007/EK rendelet 9. cikkében meghatározott határérték kétszeresét. A 9. cikk (2) bekezdésének megfelelően helyénvaló regionális védelmi határértéket meghatározni.

(2)

A 732/2008/EK rendelet 11. cikkének (3) bekezdése 2009. október 1-jétől teljesen felfüggeszti a 1701 vámtarifa alá tartozó termékek tekintetében a közös vámtarifa vámtételeit azon országokra vonatkozóan, amelyek az említett rendelet I. melléklete alapján a legkevésbé fejlett országokra vonatkozó különleges előírás kedvezményezettjei.

(3)

A 732/2008/EK rendelet 11. cikkének (6) bekezdésével összhangban 2009. október 1. és 2015. szeptember 30. között a 1701 vámtarifaszám alá tartozó termékek behozatalához importengedély szükséges.

(4)

Az engedélyezési eljárás egyszerűsítése érdekében minden hivatkozási számot az e rendelet I. mellékletében felsorolt országok valamelyikéhez kell kötni. A csalárd alkalmazás elkerülése érdekében helyénvaló ezt a listát az Európai Unióba szállító jelenlegi vagy potenciális cukorexportőr országokra korlátozni. Azon országok, amelyek e rendelet I. mellékletében jelenleg nem szerepelnek, ugyanakkor az 1528/2007/EK rendelet I. melléklete vagy a 732/2008/EK rendelet I. melléklete felsorolja őket, felvehetők az e rendelet I. mellékletébe. Ehhez az érintett országnak a Bizottságtól kell kérelmeznie az e rendelet I. mellékletébe történő felvételét.

(5)

Amennyiben e rendelet másképp nem rendelkezik, helyénvaló az e rendelet alapján kiadott behozatali engedélyekre alkalmazni a mezőgazdasági termékekre vonatkozó behozatali és kiviteli engedélyek és előzetes rögzítési igazolások rendszerének alkalmazására kialakított részletes közös szabályok megállapításáról szóló, 2008. április 23-i 376/2008/EK bizottsági rendeletet (4).

(6)

A valamennyi gazdasági szereplővel szembeni egyenlő és méltányos elbánás biztosítása érdekében meg kell határozni az engedélykérelem benyújtására és az engedélyek kiadására vonatkozó határidőket.

(7)

Az importengedélyek rendszere alá tartozó mezőgazdasági termékek behozatali vámkontingenseinek kezelésére vonatkozó közös szabályok megállapításáról szóló, 2006. augusztus 31-i 1301/2006/EK bizottsági rendelet (5) 5. cikkének megfelelően a kérelmezőknek azon tagállam illetékes hatóságának, amelyben őket héa-nyilvántartásba vették, arra vonatkozó igazolást kell benyújtaniuk, hogy adott időszakban cukortermékkel kereskedelmet folytattak. Ugyanakkor a cukor belső piaca és a kvótarendszer irányítása tekintetében a 318/2006/EK tanácsi rendelet alkalmazásának részletes szabályairól szóló, 2006. június 29-i 952/2006/EK bizottsági rendelet (6) 7. cikkének megfelelően elismert gazdasági szereplők számára indokolt lehetővé tenni a cukortermékek preferenciális kereskedelmében való részvételt.

(8)

A tagállamoknak gondoskodniuk kell a finomítás céljára behozott cukor célzott ellenőrzéséről. Ezért helyénvaló előírni, hogy a kérelmezőnek a behozatali engedély iránti kérelemben meg kell jelölnie, hogy a behozatalra kerülő cukrot finomításra szánja-e.

(9)

A spekuláció és a behozatali engedélyekkel folytatott kereskedés elkerülése érdekében, és annak biztosítására, hogy a kérelmezők kereskedelmi kapcsolatban álljanak az exportáló harmadik országgal, a behozatali engedély iránti kérelmekkel együtt be kell nyújtaniuk az exportáló harmadik ország illetékes hatósága által a behozatali engedély iránti kérelemben szereplő mennyiséggel azonos mennyiségre kiadott export engedélyt is.

(10)

A 732/2008/EK rendelet 11. cikke (4) bekezdésének és az 1528/2007/EK rendelet 8. cikkének megfelelően az importőrnek kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy a 1701 vámtarifaszám alá tartozó termékeket az 1234/2007/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének c) pontjában megállapított (CIF-alapú) referenciaár 90 %-ánál nem alacsonyabb minimumáron vásárolja.

(11)

Amikor a behozatali engedély iránti kérelmekben foglalt mennyiségek meghaladják az 1528/2007/EK rendelet 9. cikke (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott mennyiségeket, helyénvaló a tagállamoknak az engedélyek kiadására a Bizottság által megállapítandó odaítélési együtthatót alkalmazni, hasonlóan az 1301/2006/EK rendeletben foglaltakhoz. Ezt az együtthatót az 1528/2007/EK rendelet 9. cikkének (2) bekezdésével összhangban, a régiók szintjén kell kiszámítani.

(12)

Az 1528/2007/EK rendelet 9. cikkének (2) bekezdése megnöveli az 1528/2007/EK rendelet 9. cikkének (1) bekezdésében meghatározott mennyiségek túllépésének az eshetőségét. Ezért a Bizottságnak helyénvaló jelentést benyújtania az átmeneti védelmi mechanizmusok alkalmazásáról a cukortermékek vonatkozásában, és szükség szerint megfelelő javaslatokat tennie. A jelentésnek indokolt tartalmaznia az e rendelet alkalmazásának első éveiben lebonyolított importforgalom áttekintését, a jövőbeni kereskedelmi tendenciák elemzését, valamint értékelnie az esetleges túllépés veszélyét és az érintett mennyiségeket.

(13)

A cukorral kapcsolatos átmeneti védelmi mechanizmusok alkalmazásának határértékei az egy adott gazdasági évben teljesített behozatalon alapulnak Ezért a behozatali engedélyeknek október 1-jétől szeptember 31-ig kell érvényesnek lenniük.

(14)

Az 1528/2007/EK rendelet 8. cikke a behozatali vámok eltörlésének kedvezményét azon importőrökre korlátozza, akik legalább a (CIF alapon) meghatározott referenciaár 90 %-a szerinti árat fizetnek. A nemzetközi kereskedelemben e szerződések értelmében az importőrt a berakodás pillanatától kezdve teljes körű felelősség terheli a cukor vonatkozásában. A szeptember 30-ig érvényes behozatali engedélyek esetében, ha a cukor berakodása legkésőbb szeptember 15-ig megtörtént, a logisztikai folyamatban bekövetkezett kisebb – nem vis maior eredetű – késedelmek miatt a cukor behozatala fizikailag esetleg csak szeptember 30. után valósul meg. Annak érdekében, hogy elkerülhető legyen a teljes, tonnánkénti 419 EUR összegű behozatali vám megfizetésének és a biztosíték elvesztésének kockázata, helyén való az importőröknek lehetőséget biztosítani arra, hogy egy adott gazdasági évben legkésőbb szeptember 15-ig berakodott cukrot az arra a gazdasági évre kiadott behozatali engedély alapján importálhassák. Tehát amennyiben az importőr igazolást nyújt be arról, hogy a cukor berakodása legkésőbb szeptember 15-ig megtörtént, a tagállamoknak a behozatali engedély érvényességi idejét helyénvaló meghosszabbítaniuk.

(15)

A „finomításra szánt cukor” és a „nem finomításra szánt cukor” megkülönböztetés nem kapcsolódik az 1234/2007/EK rendelet III. melléklete II. részének 1. és 2. pontja szerinti fehér- és nyerscukor közötti megkülönböztetéshez. Ezért meg kell állapítani az egyes behozatali engedély csoportok szerinti importra engedélyezett KN-kódokat.

(16)

A szerződések zökkenőmentességének biztosítása érdekében fontos, hogy a Bizottság idejében megkapja a szükséges információkat.

(17)

Az 1234/2007/EK rendelet 153. cikkének (3) bekezdése a behozatali engedélyek kiadását az év első három hónapjában, az 1234/2007/EK rendelet 153. cikkének (1) bekezdésében említett mennyiségi korlátig, a kizárólag cukorfinomítással foglalkozó feldolgozóüzemekre korlátozza. Helyénvaló, hogy ezen időszak alatt csak a kizárólag cukorfinomítással foglalkozó üzemek kérhessenek finomításra szánt cukorra behozatalai engedélyt. Ezek az engedélyek annak a gazdasági évnek a végéig érvényesek, amelyikre az engedélyt kiadták.

(18)

A cukorfinomítási kötelezettség ellenőrzését indokolt a tagállamoknak ellátni. Ha a behozatali engedély eredeti jogosultja nem tudja ezt igazolni, bírságot kell fizetnie.

(19)

Az elismert gazdasági szereplőnek az importcukor finomításához rendelkeznie kell a finomításra szánt cukor behozatali engedélyével. Azon mennyiségek vonatkozásában, amelyekre ilyen igazolás nem adható ki, bírság kerül kiszabásra.

(20)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a mezőgazdasági piacok közös szervezésével foglalkozó irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

I.   FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. cikk

Hatály

(1)   E rendelet a 2009/2010–2014/2015. gazdasági évekre megállapítja a 1701 vámtarifaszám alá tartozó, a következő rendelkezésekben említett termékek behozatalával kapcsolatos részletes alkalmazási szabályokat:

a)

az 1528/2007/EK rendelet 9. cikkének (1) bekezdése;

b)

a 732/2008/EK rendelet 11. cikkének (4) bekezdése.

(2)   A 732/2008/EK rendelet I. mellékletében felsorolt legkevésbé fejlett országok közé tartozó harmadik országokból – akár az afrikai, karibi, csendes-óceáni államok (AKCS-országok) csoportjából, akár az AKCS-országok csoportjába nem tartozó országokból – származó behozatalok vám- és kvótamentesek, és az e rendelet I. mellékletének I. részében felsorolt hivatkozási számokat viselik.

(3)   Az olyan AKCS-országból származó behozatalok, amelyek nem tartoznak a 732/2008/EK rendelet I. mellékletében felsorolt legkevésbé fejlett országok közé, vámmentesek az 1528/2007/EK rendelet 9. cikkével összhangban a cukorra alkalmazandó átmeneti védelmi mechanizmus alapján, és e behozatalokra e rendelet I. mellékletének II. részében felsorolt hivatkozási számok alkalmazandók.

Az 1528/2007/EK rendelet 9. cikke (2) bekezdésének megfelelően e rendelet I. mellékletének II. része minden gazdasági évre meghatározza a regionális védelmi határértéket.

(4)   Az 1528/2007/EK rendelet I. mellékletében vagy a 732/2008/EK rendelet I. mellékletében felsorolt bármely ország felvehető az e rendelet I. mellékletébe. Ehhez az érintett ország a Bizottságtól kérelmezi az e rendelet I. mellékletébe történő felvételét.

2. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában:

a)   „tel quel súly”: a feldolgozatlan cukor súlya;

b)   „finomítás”: az 1234/2007/EK rendelet III. melléklete II. részének 1. és 2. pontjában meghatározottak szerint a nyerscukrok fehércukrokká való átalakítására irányuló transzformációs eljárás, valamint minden ezzel egyenértékű, az ömlesztett fehércukorra alkalmazott technikai eljárás.

II.   FEJEZET

BEHOZATALI ENGEDÉLYEK

3. cikk

A 376/2008/EK rendelet alkalmazása

Amennyiben e rendelet másképp nem rendelkezik, a 376/2008/EK rendeletet kell alkalmazni.

4. cikk

Behozatali engedély iránti kérelmek és behozatali engedélyek

(1)   Behozatali engedély iránti kérelmet minden héten hétfőtől péntekig lehet benyújtani, amelynek első napja a kérelmezett gazdasági évet megelőző év szeptemberének második hétfője.

Nem nyújtható be kérelem 2009. december 11., péntek (brüsszeli idő szerint) 13 órától 2010. január 1., péntek (brüsszeli idő szerint) 13 óráig.

(2)   Az 1301/2006/EK rendelet 5. cikkét értelemszerűen kell alkalmazni. Ugyanakkor az említett cikkben előírt igazolás benyújtásától el lehet tekinteni a 952/2006/EK rendelet 7. cikkének megfelelően elismert gazdasági szereplők esetében.

(3)   A behozatali engedély iránti kérelmeknek és a behozatali engedélyeknek a következő bejegyzéseket kell tartalmazniuk:

a)

a 8. rovatban: származási ország (az e rendelet I. mellékletében felsorolt országok egyike).

Az „igen” szó X-szel bejelölve;

b)

a 16. rovatban: egy nyolc számjegyű KN-kód;

c)

a 17. és 18. rovatban: a cukor mennyisége fehércukor-egyenértékben;

d)

a 20. rovatban:

i.

„finomításra szánt cukor” vagy „nem finomításra szánt cukor”;

ii.

az V. melléklet A. pontjában felsorolt bejegyzések közül legalább egy;

iii.

az a gazdasági év, amelyre a kérelem vonatkozik;

e)

a 24. rovatban: az V. melléklet B. pontjában felsorolt bejegyzések közül legalább egy.

(4)   A behozatali engedély iránti kérelemhez csatolni kell:

a)

arra vonatkozó igazolást, hogy a kérelmező az engedély 17. rovatában feltüntetett cukormennyiséghez tonnánként 20 EUR biztosítékot helyezett letétbe;

b)

az exportőr harmadik ország illetékes hatósága által kibocsátott, a III. mellékletben szereplő mintának megfelelő, az engedély iránti kérelemben megjelölt árumennyiséggel azonos mennyiségre vonatkozó eredeti kiviteli engedélyeket;

c)

a finomításra szánt cukor esetében a kérelmező kötelezettségvállalását arra vonatkozóan, hogy biztosítja a szóban forgó cukormennyiség finomítását az érintett behozatali engedély lejártát követő három hónap vége előtt;

d)

a 2009/2010., a 2010/2011. és a 2011/2012. gazdasági évekre vonatkozóan a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy legalább az 1234/2007/EK rendelet 8. cikkének c) pontjában az adott gazdasági évre meghatározott (CIF-alapú) referenciaár 90 %-a szerinti minimáláron vállalja a cukor megvásárlását, valamint a tranzakcióra vonatkozó, mind a vevő, mind a szállító aláírásával ellátott kötelező erejű dokumentumot.

A b) pontban említett kiviteli engedélyek helyettesíthetők az 1528/2007/EK rendelet I. mellékletében felsorolt országok vonatkozásában az ugyanezen rendelet II. melléklet 14. cikkében említett vagy az 1528/2007/EK rendelet I. mellékletében felsorolásra nem került, de a 732/2008/EK rendelet I. mellékletében felsorolt országok vonatkozásában a 2454/93/EGK rendelet (7) 67–97. cikkében említett származási igazolás hiteles másolatával, amelyet az exportőr harmadik ország illetékes hatósága állít ki.

(5)   A (4) bekezdés b) pontjában említett kiviteli engedélyek eredeti példányát vagy annak a (4) bekezdés második albekezdésében említett hiteles másolatát az említett tagállamok illetékes hatósága megőrzi.

(6)   Amennyiben megállapítást nyer, hogy valamely kérelmező által a (4) bekezdés szerint benyújtott dokumentum hamis információt tartalmaz, és amennyiben az ilyen információ döntő jelentőséggel bír a kedvezményes behozatali engedély kiadása szempontjából, a tagállam illetékes hatósága a kérelmezőt a tárgyévre és a következő gazdasági évre az engedélyek kérelmezési rendszeréből kizárja, hacsak a kérelmező – az illetékes hatóság által kielégítőnek ítélt módon – nem bizonyítja, hogy ennek oka nem a részéről felmerülő súlyos mulasztás, illetve, hogy az vis maior, vagy nyilvánvaló hiba következménye.

5. cikk

Átmeneti védelmi mechanizmusok a cukor vonatkozásában

(1)   Amennyiben az érintett gazdasági év vonatkozásában az engedélykérelmekben szereplő teljes mennyiség a 09.4231–09.4247 hivatkozási számok tekintetében meghaladja a 3,5 millió tonnát, és a 09.4241–09.4247 hivatkozási számok tekintetében meghaladja a II. mellékletben meghatározott mennyiséget, a Bizottság odaítélési együtthatót határoz meg a 09.4241–09.4247 hivatkozási számokra, amelyet a tagállamok minden ilyen hivatkozási számra vonatkozó minden egyes kérelemben szereplő mennyiségre kötelesek alkalmazni.

Egy adott hivatkozási számra vonatkozó odaítélési együttható az adott hivatkozási szám alatt és az érintett gazdasági évben a regionális védelmi határérték eléréséig rendelkezésre álló mennyiség arányában kerül meghatározásra.

Ha a heti kérelmek vonatkozásában az odaítélési együttható alkalmazása után az engedélykérelmekben szereplő mennyiségek a 09.4231–09.4247 hivatkozási számokra alacsonyabbak, mint 3,5 millió tonna, vagy a 09.4241–09.4247 hivatkozási számokra az engedélykérelmek alapján a mennyiségek alacsonyabbak, mint az adott gazdasági évre a II. mellékletben meghatározott mennyiség, a kettő közül a nagyobb különbség felosztásra kerül a 09.4241–09.4247 hivatkozási számok között, 100 %-nál alacsonyabb odaítélési együttható alkalmazásával, az adott hivatkozási számra le nem osztott heti mennyiség arányában. Ezekre a hivatkozási számokra az odaítélési együtthatót újraszámolják, figyelembe véve a megnövekedett odaítélhető mennyiséget.

Az odaítélési együttható kiszámítására alkalmazott algoritmust a IV. melléklet tartalmazza.

(2)   Amennyiben az odaítélési együttható az (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelően megállapításra került, a Bizottság felfüggeszti az engedélykérelmek befogadását a gazdasági év végéig terjedő időszakra azon hivatkozási számok tekintetében, amelyek esetében a regionális védelmi határértéket elérték. A Bizottság azonban visszavonja a felfüggesztést és ismét befogadja a kérelmeket, ha a 9. cikk (3) bekezdésében foglaltak szerint értesítést kap újabb mennyiségek rendelkezésre állásáról.

(3)   A Bizottság 2013. március 31-ig jelentést készít az ideiglenes védelmi mechanizmus működéséről a cukor vonatkozásában, és szükség szerint megteszi a megfelelő javaslatokat. A jelentés figyelembe veszi az e rendelet I. mellékletében említett harmadik országokból származó cukorforgalmat.

6. cikk

Behozatali engedélyek kibocsátása

(1)   A tagállamok minden héten csütörtökön vagy legkésőbb pénteken kibocsátják az előző héten benyújtott és a 9. cikk (1) bekezdésének megfelelően bejelentett kérelmekre vonatkozó engedélyeket, szükség szerint figyelembe véve a Bizottság által az 5. cikk (1) bekezdésének megfelelően megállapított odaítélési együtthatót.

Behozatali engedély nem adható ki a nem bejelentett mennyiségekre.

(2)   Az engedélyek a kiadás dátumától, illetőleg – ha az későbbre esik – az engedélyben szereplő gazdasági év október 1-jétől érvényesek.

Az engedélyek az érvényesség kezdeti dátumától számított harmadik hónap végéig érvényesek, ugyanakkor érvényességi idejük nem lépheti túl a szeptember 30-át abban a gazdasági évben, amelyre az engedélyt kiadták.

7. cikk

A behozatali engedélyek időbeni hatályának kiterjesztése

Azon behozatali engedélyek esetében, amelyek érvényessége az adott gazdasági év szeptember 30. napján lejár, a behozatali engedély jogosultjának kérelmére az engedélyt kibocsátó tagállam illetékes hatósága a behozatali engedély érvényességi idejét október 31-ig meghosszabbíthatja, amennyiben az engedély jogosultja az engedélyt kibocsátó tagállam illetékes hatósága által elfogadható módon – például fuvarokmánnyal – igazolja, hogy a cukor berakodása legkésőbb az adott gazdasági év szeptember 15-ig megtörtént. A tagállamok legkésőbb az érvényesség meghosszabbítását követő hét első munkanapjáig értesítik erről a Bizottságot.

8. cikk

Szabad forgalomba bocsátás

A 20. rovatban a „finomításra szánt cukor” bejegyzést tartalmazó behozatali engedélyek a KN 1701 11 10, 1701 91 00, 1701 99 10 vagy 1701 99 90 KN-kód alá tartozó termékek behozatalára alkalmazhatók.

A 20. rovatban a „nem finomításra szánt cukor” bejegyzést tartalmazó behozatali engedélyek a 1701 11 90, 1701 91 00, 1701 99 10 vagy 1701 99 90 KN-kód alá tartozó termékek behozatalára alkalmazhatók.

9. cikk

A Bizottság értesítése

(1)   A tagállamok péntek (brüsszeli idő szerint) 13 óra és a soron következő hétfő (brüsszeli idő szerint) 18 óra között közlik a Bizottsággal a 4. cikkben foglaltaknak megfelelően benyújtott behozataliengedély-kérelmekben szereplő cukormennyiségeket, beleértve a nulla értékeket is.

(2)   A tagállamok péntek (brüsszeli idő szerint) 13 óra és a soron következő hétfő (brüsszeli idő szerint) 18 óra között közlik a Bizottsággal az előző csütörtök óta a 6. cikkben foglaltaknak megfelelően kiadott behozatali engedélyekben szereplő cukormennyiségeket, beleértve a nulla értékeket is.

(3)   A tagállamok pénteken (brüsszeli idő szerint) 13 óra és a soron következő hétfő (brüsszeli idő szerint) 18 óra között közlik a Bizottsággal a fel nem használt vagy részben felhasznált behozatali engedélyekben szereplő azon mennyiségeket, beleértve a nulla értékeket is, amelyek megfelelnek a behozatali engedély hátoldalán feltüntetett mennyiségek és az engedélyben szereplő mennyiségek különbözetének.

(4)   Az 1., 2. és 3. cikkekben említett mennyiségeket hivatkozási szám, származási ország, nyolc számjegyű KN-kód és az érintett gazdasági év szerinti bontásban kell feltüntetni, valamint aszerint, hogy finomításra, vagy nem finomításra szánt cukorra vonatkoznak-e. A mennyiségeket fehércukor-egyenértékben kell kifejezni.

(5)   A tagállamok a Bizottságot március 1. előtt értesítik az előző gazdasági évben ténylegesen finomításra került cukor mennyiségéről, hivatkozási szám és származási ország szerinti bontásban, „tel quel” súlyban és fehércukor-egyenértékben kifejezve.

(6)   Az értesítéseket elektronikus úton kell elküldeni a Bizottság által a tagállamok rendelkezésére bocsátott minták és módszerek felhasználásával.

(7)   A tagállamok a 2454/93/EGK rendelet 308d. cikkének megfelelően közlik a szabad forgalomba bocsátott termékek mennyiségére vonatkozó adatokat.

III.   FEJEZET

SZOKÁSOS ELLÁTÁSI SZÜKSÉGLET

10. cikk

A kizárólag cukorfinomítással foglalkozó üzemekre vonatkozó szabályozás

(1)   A feldolgozásra szánt cukor behozatalára vonatkozó engedélyért – amelynek érvényességi ideje az adott gazdasági év első három hónapjában megkezdődik – csak a kizárólag cukorfinomítással foglalkozó üzemek folyamodhatnak. A 6. cikk (2) bekezdés második albekezdésétől eltérve az ilyen engedély annak a gazdasági évnek a végéig érvényes, amelyre azt kibocsátották.

(2)   Ha a finomításra szánt cukor behozatalára vonatkozó kérelemben szereplő mennyiségek az adott gazdasági év január 1-je előtt elérik vagy meghaladják az 1234/2007/EK rendelet 153. cikkének (1) bekezdésében meghatározott mennyiségek összegét, a Bizottság tájékoztatja a tagállamokat, hogy az adott gazdasági évre a szokásos ellátási szükséglet felső határát közösségi szinten elérték.

Az értesítés dátumától kezdődően az (1) bekezdés az adott gazdasági évre vonatkozóan nem alkalmazandó.

11. cikk

A finomítás elvégzésének igazolása, szankciók

(1)   A finomításra szánt cukor behozatali engedélyének eredeti jogosultja az érintett behozatali engedély lejártát követő hat hónapon belül igazolja az engedélyt kibocsátó tagállam számára, az érintett tagállam számára elfogadható módon, hogy a finomításra a 4. cikk (4) bekezdésének c) pontjában meghatározott határidőn beül sor került.

A bizonyíték benyújtásának elmulasztása esetén a kérelmező az érintett gazdasági év június 1-jéig minden nem finomított cukormennyiség után tonnánként 500 EUR bírságot fizet, kivéve a vis maior különleges esetét.

(2)   Minden, az 1234/2007/EK rendelet 57. cikkének megfelelően elismert cukortermelő az érintett gazdasági évet követő március 1-ig bejelenti a tagállam illetékes hatóságának az adott gazdasági év során általa finomított cukormennyiségeket, megjelölve a következőket:

a)

a finomításra szánt cukor behozatalára vonatkozó engedélyeknek megfelelő cukormennyiségek;

b)

a Közösségben előállított cukormennyiségek, a cukrot előállító elismert vállalkozás azonosító adatainak feltüntetésével;

c)

egyéb cukormennyiségek, származásuk megjelölésével.

A termelők az érintett gazdasági évet követő június 1-jéig tonnánként 500 EUR bírságot fizetnek az első albekezdés c) pontjában megjelölt olyan cukormennyiségek után, amelyek esetében a finomítás elvégzését nem tudják a tagállam számára elfogadható módon bizonyítani, kivéve a vis maior különleges esetét.

IV.   FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉS

12. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2015. szeptember 30-ig kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2009. szeptember 10-én.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(2)  HL L 348., 2007.12.31., 1. o.

(3)  HL L 211., 2008.8.6., 1. o.

(4)  HL L 114., 2008.4.26., 3. o.

(5)  HL L 238., 2006.9.1., 13. o.

(6)  HL L 178., 2006.7.1., 39. o.

(7)  HL L 253., 1993.10.11., 1. o.


I. MELLÉKLET

HIVATKOZÁSI SZÁMOK

I. rész:   Legkevésbé fejlett országok

CSOPORT

HARMADIK ORSZÁG

Hivatkozási szám

Legkevésbé fejlett, nem AKCS-országok

(NON-ACP-LDC)

Banglades

Kambodzsa

Laosz

Nepál

09.4221

Legkevésbé fejlett AKCS-országok

(ACP-LDC)

Benin

Kongói Demokratikus Köztársaság

Etiópia

Madagaszkár

Malawi

Mozambik

Szenegál

Sierra Leone

Szudán

Tanzánia

Togo

Zambia

09.4231


II. rész:   A legkevésbé fejlett országok közé nem tartozó országok

RÉGIÓ

HARMADIK ORSZÁG

Hivatkozási szám

Régiós védelmi határérték

2009/2010

(tonna fehércukor-egyenérték)

Régiós védelmi határérték

2010/2011

(tonna fehércukor-egyenérték)

Régiós védelmi határérték

2011/2012

2012/2013

2013/2014

2014/2015

(tonna fehércukor-egyenérték)

Közép-Afrika, legkevésbé fejlett országok közé nem tartozó országok

 

09.4241

10 186,1

10 186,1

10 186,1

Nyugat-Afrika, legkevésbé fejlett országok közé nem tartozó országok

Elefántcsontpart

09.4242

10 186,1

10 186,1

10 186,1

Dél-afrikai Fejlesztési Közösség, legkevésbé fejlett országok közé nem tartozó országok

Szváziföld

09.4243

166 081,2

174 631,9

192 954,5

Kelet-Afrikai Közösség, legkevésbé fejlett országok közé nem tartozó országok

Kenya

09.4244

12 907,9

13 572,4

14 996,5

Kelet- és Dél-Afrika, legkevésbé fejlett országok közé nem tartozó országok

Mauritius

Zimbabwe

09.4245

544 711,6

572 755,9

632 850,9

Csendes óceáni térség, legkevésbé fejlett országok közé nem tartozó országok

Fidzsi-szigetek

09.4246

181 570,5

190 918,6

210 950,3

CARIFORUM, legkevésbé fejlett országok közé nem tartozó országok

Barbados

Belize

Dominikai Köztársaság

Guyana

Jamaica

Trinidad és Tobago

09.4247

454 356,6

477 749,0

527 875,6


II. MELLÉKLET

2009/2010

(tonna fehércukor-egyenérték)

2010/2011

(tonna fehércukor-egyenérték)

2011/2012

2012/2013

2013/2014

2014/2015

(tonna fehércukor-egyenérték)

1 380 000

1 450 000

1 600 000


III. MELLÉKLET

A 4. cikk (4) bekezdésének b) pontjában említett kiviteliengedély-minta

Image


IV. MELLÉKLET

I.   Fogalommeghatározások:

TACPLDC= a ACP_LDC országok által a hét folyamán benyújtott összesített kérelem (hivatkozási szám: 09.4231)

N= az ACP-NON-LDC országok hivatkozási száma (09.4241–09.4247)

RSTN= régiós védelmi határérték N hivatkozási szám

WAN= heti kérelem N hivatkozási számra

CWAN= összesített heti kérelem N hivatkozási számra, az utolsó adatközlés nélkül

ACN= odaítélési együttható N hivatkozási számra

RESQ= maradvány mennyiség, amely az ACN alkalmazása után felosztásra kerül

RESQN= maradvány mennyiség N hivatkozási számra

II.   Az 5. cikk (1) bekezdésében említett odaítélési együttható kiszámítása

II.1.

Minden N-re vonatkozóan:

ACN = ((RSTN – CWAN)/WAN * 100) %

ha az ACN negatív szám, az ACN 0 %

ha az ACN 100 % vagy több, az ACN 100 %

II.2.

ha

(TACPLDC + Σ ((CWAN + ACN * WAN) minden régióra, amelyre RST-t alkalmaznak) kevesebb, mint 3,5 millió tonna

VAGY

Σ ((CWAN + ACN * WAN) minden régióra, amelyre RST-t alkalmaznak) kevesebb, mint RST

akkor:

RESQ = a következő maximuma:

3,5 millió tonna – (TACPDLC + Σ ((CWAN + ACN * WAN) minden régióra, amelyre RST-t alkalmaznak)

és

RST – Σ ((CWAN + ACN * WAN) minden régióra, amelyre RST-t alkalmaznak)

ha ACN kevesebb, mint 100 %:

RESQN = RESQ * (((1-ACN) * WAN)/(Σ (((1-ACN) * WAN) az ACN < 100 % hivatkozási számokra)))

„új ACN” = ((„régi ACN” * WAN) + RESQN)/WAN


V. MELLÉKLET

A.   A 4. cikk (3) bekezdése d) pontjának ii. alpontjában említett bejegyzések:

:

bolgárul

:

Прилагане на Регламент (ЕО) № 828/2009, ВОО/СИП. Референтен номер [вписва се референтен номер в съответствие с приложение I]

:

spanyolul

:

Aplicación del Reglamento (CE) no 828/2009, TMA/AAE. Número de referencia [el número de referencia se incluirá conforme a lo dispuesto en el anexo I]

:

csehül

:

Použití nařízení (ES) č. 828/2009, EBA/EPA. Referenční číslo (vloží se referenční číslo v souladu s přílohou I)

:

dánul

:

Anvendelse af forordning (EF) nr. 828/2009 EBA/EPA. Referencenummer [referencenummer skal indsættes i overensstemmelse med bilag I]

:

németül

:

Anwendung der Verordnung (EG) Nr. 828/2009, EBA/EPA. Referenznummer [Referenznummer gemäß Anhang I einfügen]

:

észtül

:

Kohaldatakse määrust (EÜ) nr 828/2009, EBA/EPA. Viitenumber [lisatakse vastavalt I lisale]

:

görögül

:

Εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 828/2009, EB A/ΕΡΑ. Αύξων αριθμός (να συμπληρώνεται ο αύξων αριθμός σύμφωνα με το παράρτημα Ι)

:

angolul

:

Application of Regulation (EC) No 828/2009, EBA/EPA. Reference number [reference number to be inserted in accordance with Annex I]

:

franciául

:

Application du règlement (CE) no 828/2009, EBA/APE. Numéro de référence (numéro de référence à insérer conformément à l’annexe I)

:

olaszul

:

Applicazione del regolamento (CE) n. 828/2009, EBA/APE. Numero di riferimento (inserire in base all’allegato I)

:

lettül

:

Regulas (EK) Nr. 828/2009 piemērošana, EBA/EPA. Atsauces numurs [jāieraksta atsauces numurs saskaņā ar I pielikumu]

:

litvánul

:

Taikomas reglamentas (EB) Nr. 828/2009, EBA/EPS. Eilės Nr. (eilės numeris įrašytinas pagal I priedą)

:

magyarul

:

A(z) 828/2009/EK rendelet alkalmazása, EBA/GPM. Hivatkozási szám [hivatkozási szám az I. melléklet szerint]

:

máltaiul

:

Applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 828/2009, EBA/EPA. Numru ta’ referenza [in-numru ta’ referenza għandu jiddaħħal skont l-Anness I]

:

hollandul

:

Toepassing van Verordening (EG) nr. 828/2009, EBA/EPO. Referentienummer [zie bijlage I]

:

lengyelül

:

Zastosowanie rozporządzenia (WE) nr 828/2009, EBA/EPA. Numer referencyjny [numer referencyjny należy wstawić zgodnie z załącznikiem I]

:

portugálul

:

Aplicação do Regulamento (CE) n.o 828/2009, TMA/APE. Número de referência [número de referência a inserir em conformidade com o anexo I]

:

románul

:

Aplicarea Regulamentului (CE) nr. 828/2009, EBA/EPA. Număr de referință [a se introduce numărul de referință în conformitate cu anexa I]

:

szlovákul

:

Uplatňovanie nariadenia (ES) č. 828/2009, EBA/EPA. Referenčné číslo (referenčné číslo sa vloží podľa prílohy I)

:

szlovénül

:

Uporaba Uredbe (ES) št. 828/2009, EBA/EPA. Zaporedna številka [vstaviti zaporedno številko v skladu s Prilogo I].

:

finnül

:

Asetuksen (EY) N:o 828/2009 soveltaminen, kaikki paitsi aseet/talouskumppanuussopimus. Viitenumero [viitenumero lisätään liitteen I mukaisesti]

:

svédül

:

Tillämpning av förordning (EG) nr 828/2009, EBA/EPA. Referensnummer [referensnumret ska anges i enlighet med bilaga I]

B.   A 4. cikk (3) bekezdésének e) pontjában említett bejegyzések:

:

bolgárul

:

Мито „0“ — Регламент (ЕО) № 828/2009

:

spanyolul

:

Derecho de aduana «0» — Reglamento (CE) no 828/2009,

:

csehül

:

Clo „0“ – nařízení (ES) č. 828/2009

:

dánul

:

Toldsats »0« — Forordning (EF) nr. 828/2009

:

németül

:

Zollsatz „0“ — Verordnung (EG) Nr. 828/2009

:

észtül

:

Tollimaks „0” – määrus (EÜ) nr 828/2009

:

görögül

:

Τελωνειακός δασμός «0» — Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 828/2009 της ΕΕ

:

angolul

:

Customs duty ‘0’ — Regulation (EC) No 828/2009

:

franciául

:

Droit de douane «0» — règlement (CE) no 828/2009

:

olaszul

:

Dazio doganale nullo — Regolamento (CE) n. 828/2009

:

lettül

:

Muitas nodoklis ar “0” likmi – Regula (EK) Nr. 828/2009

:

litvánul

:

Muito mokestis „0“ – Reglamentas (EB) Nr. 828/2009

:

magyarul

:

„0” vámtétel – 828/2009/EK rendelet

:

máltaiul

:

Id-dazju tad-dwana “0” – Ir-Regolament (KE) Nru 828/2009

:

hollandul

:

Douanerecht „0” — Verordening (EG) nr. 828/2009

:

lengyelül

:

Stawka celna „0” – rozporządzenie (WE) nr 828/2009

:

portugálul

:

Direito aduaneiro nulo — Regulamento (CE) n.o 828/2009

:

románul

:

Taxă vamală „0” – Regulamentul (CE) nr. 828/2009

:

szlovákul

:

Clo „0“ – nariadenie (ES) č. 828/2009

:

szlovénül

:

Carina „0“ – Uredba (ES) št. 828/2009

:

finnül

:

Tulli ”0” – Asetus (EY) N:o 828/2009

:

svédül

:

Tullsats ”0” – Förordning (EG) nr 828/2009