29.7.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 197/20


A TANÁCS 682/2009/EK RENDELETE

(2009. július 27.)

a Kínai Népköztársaságból származó egyes műanyag zsákok és zacskók behozatalára alkalmazandó dömpingellenes intézkedések részleges időközi felülvizsgálatának megszüntetéséről

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az Európai Közösségben tagsággal nem rendelkező országokból érkező dömpingelt behozatallal szembeni védelemről szóló, 1995. december 22-i 384/96/EK tanácsi rendeletre (1) (a továbbiakban: alaprendelet) és különösen annak 11. cikke (3) bekezdésére,

tekintettel a Bizottság által a tanácsadó bizottsággal folytatott konzultációt követően benyújtott javaslatra,

mivel:

A.   AZ ELJÁRÁS

1.   Hatályos intézkedések

(1)

A Tanács 2006 szeptemberében az 1425/2006/EK rendelettel (2) a többek között a Kínai Népköztársaságból származó egyes műanyag zsákok és zacskók behozatalára végleges dömpingellenes vámot vetett ki. Az említett rendeletet legutóbb a 189/2009/EK tanácsi rendelet (3) módosította. Azon nyolc vállalat esetében, amelyekre egyéni vámot szabtak ki, a hatályos vámok 4,3 % és 12,8 % közé esnek. Azon együttműködő vállalatok esetében, amelyekre nem szabtak ki egyéni vámot, a vám 8,4 %, a maradványvám pedig 28,8 %.

2.   Felülvizsgálati kérelem

(2)

A Kínai Népköztársaságból származó egyes műanyag zsákok és zacskók egyik exportáló gyártója 2008. március 25-én az alaprendelet 11. cikkének (3) bekezdése alapján részleges időközi felülvizsgálat iránti kérelmet nyújtott be a Bizottsághoz.

(3)

A kérelmet a CeDo Shanghai Limited (a továbbiakban: CeDo Shanghai vagy kérelmező) adta be.

(4)

A kérelmező többek között azt állította, hogy az egyes műanyag zsákok és zacskók Közösségbe irányuló behozatalának exportárai jelentősen megemelkedtek, és lényegesen meghaladják a kérelmező kínai népköztársaságbeli gyártási költségei alapján számtanilag képzett rendes értéket, ami a dömping mérséklődését vagy megszűnését eredményezte. Következésképpen a korábban megállapított dömping szintjén alapuló intézkedések jelenlegi szinteken való fenntartása már nem szükséges a dömping ellensúlyozására.

3.   Az eljárás megindítása

(5)

Miután a tanácsadó bizottsággal folytatott konzultációt követően megállapítást nyert, hogy elegendő bizonyíték áll rendelkezésre a részleges időközi felülvizsgálat megindításához, a Bizottság az Európai Unió Hivatalos Lapjában megjelent értesítéssel (4) bejelentette, hogy az alaprendelet 11. cikkének (3) bekezdése alapján részleges időközi felülvizsgálatot indít, amely a CeDo Shanghait érintő dömping vizsgálatára korlátozódik.

(6)

A dömping vizsgálata a 2007. július 1-jétől2008. június 30-ig tartó időszakra terjedt ki.

(7)

A Bizottság hivatalosan értesítette a kérelmezőt, valamint a közösségi ipart és az exportáló ország képviselőit a felülvizsgálat megindításáról. Lehetőséget biztosított továbbá az érdekeltek számára, hogy álláspontjukat írásban kifejtsék, és a felülvizsgálat megindításáról szóló értesítésben kitűzött határidőn belül meghallgatást kérjenek.

B.   AZ ÉRINTETT TERMÉK

(8)

Az „érintett termék” megegyezett a módosított 1425/2006/EK tanácsi rendeletben meghatározott, tömegükben legalább 20 % polietilént tartalmazó, legfeljebb 100 mikrométer (μm) vastagságú, a Kínai Népköztársaságból származó, az ex 3923 21 00, ex 3923 29 10 és ex 3923 29 90 KN-kód alá besorolt (TARIC-kódok: 3923210020, 3923291020 és 3923299020) műanyag zsákokkal és zacskókkal.

C.   A KÉRELEM VISSZAVONÁSA ÉS AZ ELJÁRÁS MEGSZÜNTETÉSE

(9)

A CeDo Shanghai a Bizottságnak szóló, 2009. március 24-i levelében hivatalosan visszavonta a többek között a Kínai Népköztársaságból származó egyes műanyag zsákok és zacskók behozatalára alkalmazandó dömpingellenes intézkedések részleges időközi felülvizsgálata iránti kérelmét.

(10)

A Bizottság fontolóra vette, hogy indokolt lenne-e a vizsgálat hivatalból történő folytatása. A Bizottság arra a következtetésre jutott, hogy a vizsgálat megszüntetése nem érinti a már hatályos dömpingellenes intézkedést, és a megszüntetés nem sértené a Közösség érdekeit. A vizsgálatot ezért meg kell szüntetni.

(11)

Az érdekeltek tájékoztatást kaptak a vizsgálat megszüntetésére irányuló szándékról, és lehetőségük volt észrevételek megtételére. A Bizottsághoz azonban nem érkezett olyan észrevétel, amely e határozatot megváltoztatná.

(12)

A Bizottság ezért azt a következtetést vonta le, hogy a többek között a Kínai Népköztársaságból származó egyes műanyag zsákok és zacskók behozatalára vonatkozó felülvizsgálatot a hatályos dömpingellenes intézkedések módosítása nélkül meg kell szüntetni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A többek között a Kínai Népköztársaságból származó egyes műanyag zsákok és zacskók behozatalára alkalmazandó dömpingellenes intézkedéseknek a 384/96/EK rendelet 11. cikkének (3) bekezdése alapján megindított részleges időközi felülvizsgálata a hatályban lévő dömpingellenes intézkedések módosítása nélkül befejeződik.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2009. július 27-én.

a Tanács részéről

az elnök

C. BILDT


(1)  HL L 56., 1996.3.6., 1. o.

(2)  HL L 270., 2006.9.29., 4. o.

(3)  HL L 67., 2009.3.12., 5. o.

(4)  HL C 176., 2008.7.11., 9. o.