29.7.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 197/18


A TANÁCS 681/2009/EK RENDELETE

(2009. július 27.)

a többek között Malajziából származó egyes polietilén-tereftalátok behozatalára végleges dömpingellenes vámot kivető 192/2007/EK rendelet „új exportőrre” vonatkozó felülvizsgálatának befejezéséről, az említett ország egyik exportőrétől történő behozatal tekintetében a vám ismételt kivetéséről, valamint e behozatal nyilvántartásba vételének megszüntetéséről

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az Európai Közösségben tagsággal nem rendelkező országokból érkező dömpingelt behozatallal szembeni védelemről szóló, 1995. december 22-i 384/96/EK tanácsi rendeletre (1) (a továbbiakban: alaprendelet) és különösen annak 11. cikke (4) bekezdésére,

tekintettel a Bizottságnak a tanácsadó bizottsággal folytatott konzultációt követően benyújtott javaslatára,

mivel:

A.   AZ ELŐZŐ ELJÁRÁS

(1)

A Tanács intézkedés megszűnésére irányuló felülvizsgálatot követően, a 192/2007/EK rendelet (2) révén végleges dömpingellenes vámot vetett ki a többek között Malajziából származó egyes polietilén-tereftalátok (PET) Közösségbe történő behozatalára. A hatályos intézkedések 160,1 EUR/tonna mértékű vámtételt határoznak meg, kivéve egyes, külön említett vállalatok vonatkozásában, amelyekre nézve egyedi vámtételeket kell alkalmazni. Szintén e rendelet alapján dömpingellenes vámokat vetettek ki az Indiából, Indonéziából, a Koreai Köztársaságból, Thaiföldről és Tajvanból származó PET behozatalára is. Egy vizsgálatot (a továbbiakban: eredeti vizsgálat) követően a Tanács az eredeti intézkedéseket a 2604/2000/EK rendeletben (3) rögzítette.

B.   A JELENLEGI ELJÁRÁS

1.   Felülvizsgálat iránti kérelem

(2)

Ezt követően kérelem érkezett a Bizottsághoz az Eastman Chemical (Malaysia) SDN.BHD gyártótól (a továbbiakban: kérelmező), amely az alaprendelet 11. cikkének (4) bekezdése alapján a 192/2007/EK rendelet „új exportőrre” vonatkozó felülvizsgálatának kezdeményezésére vonatkozott. A kérelmező azt állította, hogy a dömpingellenes intézkedések alapját képező vizsgálati időszak alatt – azaz 1998. október 1. és 1999. szeptember 30. között (a továbbiakban: eredeti vizsgálati időszak) – nem exportálta a szóban forgó polietilén-tereftalátot a Közösségbe, és hogy a termék egyetlen olyan exportőr gyártójával sem áll kapcsolatban, amelyre a fent említett dömpingellenes intézkedések vonatkoznak. A kérelmező azt állította továbbá, hogy a PET Közösségbe irányuló exportját az eredeti vizsgálati időszakot követően kezdte meg.

2.   Az új exportőrre vonatkozó felülvizsgálat megindítása

(3)

A Bizottság megvizsgálta a kérelmező által benyújtott prima facie bizonyítékot, és úgy ítélte meg, hogy az elegendő indokul szolgál az alaprendelet 11. cikkének (4) bekezdése szerinti felülvizsgálat megindításához. A tanácsadó bizottsággal folytatott konzultációt követően, valamint azután, hogy az érintett gazdasági ágazat Közösség területén működő szereplői lehetőséget kaptak észrevételeik megtételére, a Bizottság az 1082/2008/EK rendelettel (4) kezdeményezte a 192/2007/EK rendeletnek a kérelmező vonatkozásában történő felülvizsgálatát.

(4)

Az 1082/2008/EK rendelet 2. cikkének értelmében a 192/2007/EK rendelettel kivetett, a kérelmező által közösségbeli exportra gyártott és értékesített PET behozatalára irányuló, 160,1 EUR/tonna mértékű dömpingellenes vám hatályát vesztette. Az alaprendelet 14. cikke (5) bekezdésének megfelelően a vámhatóságok egyúttal utasítást kaptak, hogy tegyék meg az ilyen behozatal nyilvántartásba vételéhez szükséges megfelelő lépéseket.

3.   Érintett termék

(5)

A jelenlegi felülvizsgálat által érintett termék megegyezik az eredeti vizsgálatban érintett termékkel, azaz a 78 ml/g vagy magasabb viszkozitási számú, ISO 1628-5 szabvány szerinti, 3907 60 20 KN-kód alá sorolt PET-tel.

4.   Az érintett felek

(6)

A Bizottság hivatalosan értesítette a kérelmezőt, a közösségi gazdasági ágazatot és az exportáló ország képviselőit a felülvizsgálat megindításáról. Az érdekelt feleknek lehetőségük nyílt álláspontjuk írásbeli ismertetésére és meghallgatáson való részvételre.

(7)

A Bizottság a kérelmezőnek kérdőívet küldött, és az erre a célra megadott határidőn belül megkapta a választ. A Bizottság vizsgálat céljából megpróbált ellenőrizni minden olyan információt, amelyet szükségesnek tartott a dömping megállapításához, valamint ellenőrző látogatást tett a kérelmező létesítményeiben.

5.   Felülvizsgálati időszak

(8)

Az „új exportőrre” vonatkozó felülvizsgálati időszak 2007. október 1-jétől2008. szeptember 30-ig tartott.

C.   AZ „ÚJ EXPORTŐRRE” VONATKOZÓ FELÜLVIZSGÁLAT IRÁNTI KÉRELEM VISSZAVONÁSA

(9)

A Bizottságnak küldött 2009. április 22-i levelében a kérelmező konkrét indoklás nélkül hivatalosan visszavonta kérelmét, amelyet az „új exportőrre” vonatkozó felülvizsgálat iránt nyújtott be.

(10)

Ilyen körülmények között a Bizottság nem tudta megállapítani a kérelmező egyéni dömpingkülönbözetét és vámtételét. Ezért azt a következtetést vonta le, hogy a 78 ml/g vagy annál magasabb viszkozitási számú, az ISO 1628-5 szabvány szerinti, 3907 60 20 KN-kód alá sorolt, Malajziából származó, az Eastman Chemical (Malaysia) SDN.BHD által közösségbeli exportra gyártott és értékesített PET Közösségbe történő behozatalára alkalmazni kell – és ezért újból ki kell vetni – a Malajziában országszerte hatályos és az ország „minden más vállalatára” kiterjedő, a 192/2007/EK rendeletben meghatározott (160,1 EUR/tonna mértékű) vámot.

D.   A DÖMPINGELLENES VÁM VISSZAMENŐLEGES HATÁLYÚ BESZEDÉSE

(11)

A fenti megállapítások fényében az Eastman Chemical (Malaysia) SDN.BHD tekintetében alkalmazandó dömpingellenes vámot az érintett terméknek az 1082/2008/EK rendelet 3. cikke szerint nyilvántartásba veendő behozatala után a felülvizsgálat megindításának időpontjától kezdve visszamenőlegesen be kell szedni.

E.   AZ INTÉZKEDÉSEK KÖZZÉTÉTELE ÉS IDŐTARTAMA

(12)

A kérelmezőt és a többi érintett felet tájékoztatták azokról az alapvető tényekről és szempontokról, amelyek alapján a végleges dömpingellenes vámot újból ki kívánják vetni a többek között Malajziából származó, az Eastman Chemical (Malaysia) SDN.BHD által közösségbeli exportra gyártott és értékesített egyes PET-ek behozatalára, és a nyilvántartásba vett behozatalok után ezt a vámot visszamenőleg be kívánják szedni. A kérelmező és az érintett felek észrevételeit megvizsgálták és megfelelő módon figyelembe vették.

(13)

Ez a felülvizsgálat nem érinti azt az időpontot, amelyen a 192/2007/EK rendelettel bevezetett intézkedések az alaprendelet 11. cikkének (2) bekezdésében meghatározottak szerint hatályukat vesztik,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(1)   Az 1082/2008/EK rendelettel megindított, „új exportőrre” vonatkozó felülvizsgálat lezárul; a 192/2007/EK rendelet 1. cikkének értelmében a Malajzia „minden más vállalatára” alkalmazandó dömpingellenes vámot ismételten ki kell vetni az 1082/2008/EK rendelet 1. cikkében meghatározott behozatalra.

(2)   A 192/2007/EK rendelet 1. cikke értelmében a Malajzia „minden más vállalatára” alkalmazandó dömpingellenes vámot 2008. november 6-t al kezdődő időszak vonatkozásában be kell szedni egyes polietilén-tereftalátoknak az 1082/2008/EK rendelet 3. cikke szerint nyilvántartásba vett behozatala után.

(3)   A vámhatóságok utasítást kapnak, hogy szüntessék be a behozatalnak az 1082/2008/EK rendelet 3. cikke szerinti nyilvántartásba vételét.

(4)   Eltérő rendelkezés hiányában a vámtételekre vonatkozó hatályos rendelkezéseket kell alkalmazni.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2009. július 27-én.

a Tanács részéről

az elnök

C. BILDT


(1)  HL L 56., 1996.3.6., 1. o.

(2)  HL L 59., 2007.2.27., 1. o.

(3)  HL L 301., 2000.11.30., 21. o.

(4)  HL L 296., 2008.11.5., 5. o.