25.7.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 194/11


A BIZOTTSÁG 669/2009/EK RENDELETE

(2009. július 24.)

a 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek bizonyos nem állati eredetű takarmányok és élelmiszerek behozatalára vonatkozó fokozott hatósági ellenőrzések tekintetében történő végrehajtásáról, valamint a 2006/504/EK határozat módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a takarmány- és élelmiszerjog, valamint az állat-egészségügyi és az állatok kíméletére vonatkozó szabályok követelményeinek történő megfelelés ellenőrzésének biztosítása céljából végrehajtott hatósági ellenőrzésekről szóló, 2004. április 29-i 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 15. cikke (5) bekezdésére és 63. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszerbiztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 2002. január 28-i 178/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (2) és különösen annak 53. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 882/2004/EK rendelet közösségi szintű, harmonizált általános keretszabályozást határoz meg a hatósági ellenőrzések megszervezésére, beleértve a harmadik országokból származó élelmiszer és takarmány behozatalára vonatkozó hatósági ellenőrzéseket. Emellett rendelkezik azon nem állati eredetű takarmányok és élelmiszerek listájának (a továbbiakban: lista) összeállításáról, amelyek esetében ismert vagy felmerülő kockázat alapján fokozott hatósági ellenőrzéseket kell végezni az említett rendelet I. mellékletében szereplő területekre történő beléptetésük helyén. Az ilyen fokozott ellenőrzés lehetővé teszi egyrészt az ismert és a felmerülő kockázatokkal szembeni hatékonyabb védekezést, másrészt pontos adatok gyűjtését a pozitív laboratóriumi vizsgálati eredmények előfordulásának és gyakoriságának nyomon követése céljából.

(2)

A lista összeállítása érdekében figyelembe kell venni bizonyos olyan kritériumokat, amelyek lehetővé teszik egyes nem állati eredetű takarmányokhoz és élelmiszerekhez kapcsolódó, ismert vagy felmerülő kockázat megállapítását.

(3)

Mindaddig, amíg a szabványosított módszertan és a lista összeállítására vonatkozó feltételek elfogadása megtörténik, a 178/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet által felállított, az élelmiszerekre és a takarmányokra vonatkozó sürgősségi riasztórendszereken keresztül kapott értesítésekből származó adatokat, az Élelmiszerügyi és Állat-egészségügyi Hivatal jelentéseit, a harmadik országoktól kapott jelentéseket, a Bizottság, a tagállamok és az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság közötti információcserét és a tudományos vizsgálatokat kell felhasználni a lista összeállításához és frissítéséhez.

(4)

A 882/2004/EK rendelet előírja, hogy a tagállamoknak a fokozott hatósági ellenőrzések megszervezése érdekében konkrét beléptetési helyeket kell kijelölniük a területükön, amelyek hozzáféréssel rendelkeznek a különféle típusú takarmányok és élelmiszerek megfelelő ellenőrző létesítményeihez. Ennek megfelelően az ellenőrzések terén egységes szintű hatékonyság biztosítása érdekében helyénvaló e rendeletben minimumkövetelményeket meghatározni a kijelölt beléptetési helyek vonatkozásában.

(5)

A 882/2004/EK rendelet előírja, hogy a tagállamok a fokozott hatósági ellenőrzések megszervezése érdekében a szállítmányokért felelős takarmány- és élelmiszer-ipari vállalkozók számára az ilyen szállítmányok érkezéséről és jellegéről szóló előzetes értesítést írjanak elő. Következésképpen a Közösségen belüli egységes megközelítés biztosítása érdekében meg kell határozni az ezen rendelet hatálya alá tartozó, nem állati eredetű takarmányok és élelmiszerek behozatalára vonatkozó közös beléptetési okmány formanyomtatványának mintáját. A szállítmányok szabad forgalomba bocsátásra történő bejelentésekor azt a vámhatóságok rendelkezésére kell bocsátani.

(6)

Továbbá a fokozott hatósági ellenőrzések tekintetében, közösségi szinten bizonyos fokú egységesség biztosítása érdekében e rendeletben meg kell határozni, hogy az említett ellenőrzések magukban foglalják az okmány-, azonossági és fizikai ellenőrzéseket.

(7)

A fokozott hatósági ellenőrzések megszervezésére megfelelő pénzügyi forrásokat kell biztosítani. Ezért a tagállamoknak lehetőséggel kell rendelkezniük az ellenőrzések kapcsán felmerülő költségek fedezéséhez szükséges illetékek beszedésére. Ezen illetékek kiszámításának összhangban kell lennie a 882/2004/EK rendelet VI. mellékletében meghatározott feltételekkel.

(8)

A chilipaprikára, chilipaprikából készült termékekre, kurkumára és pálmaolajra vonatkozó szükséghelyzeti intézkedésekről szóló, 2005. május 23-i 2005/402/EK bizottsági határozat (3) előírja, hogy az ilyen termékekből álló valamennyi szállítmányhoz vizsgálati jelentést kell mellékelni, amely igazolja, hogy a termék nem tartalmazza a következő anyagok egyikét sem: szudán I (CAS-szám: 842-07-9), szudán II (CAS-szám: 3118-97-6), szudán III (CAS-szám: 85-86-9) vagy szudán IV (CAS-szám: 85-83-6). Ezen intézkedések elfogadása óta az élelmiszerekre és takarmányokra vonatkozó sürgősségi riasztórendszerhez beérkezett értesítések gyakorisága csökkent, amely a szudán színezékeknek az említett termékekben való jelenléte tekintetében a helyzet jelentős javulását jelzi. Ezért indokolt a 2005/402/EK határozatban meghatározott, az importált termékek valamennyi szállítmányára vonatkozó vizsgálati jelentés benyújtásával kapcsolatos követelmény eltörlése, és helyébe egy egységes, fokozott ellenőrzés meghatározása az ilyen szállítmányokra a Közösségbe való beléptetési helyen. A 2005/402/EK határozatot ezért hatályon kívül kell helyezni.

(9)

Az egyes harmadik országokból behozott bizonyos élelmiszerekre az e termékek aflatoxinnal való fertőződésének kockázata miatt vonatkozó különleges feltételekről szóló, 2006. július 12-i 2006/504/EK bizottsági határozat (4) fokozott ellenőrzést (a szállítmányok 50 %-a) ír elő a Brazíliából származó mogyoróban az aflatoxin jelenlétére vonatkozóan. Ezen intézkedések elfogadása óta a Brazíliából származó mogyoróban lévő aflatoxinnal kapcsolatos, az élelmiszerekre és takarmányokra vonatkozó sürgősségi riasztórendszerhez beérkezett értesítések gyakorisága csökkent. Indokolt tehát ezen áruk tekintetében a 2006/504/EK határozatban meghatározott intézkedések megszüntetése, és helyette egységes, fokozott ellenőrzésük bevezetése a Közösségbe való beléptetési helyen. Ezért a 2006/504/EK határozatot ennek megfelelően módosítani kell.

(10)

A tagállamok a kijelölt beléptetési helyekre vonatkozó minimumkövetelmények alkalmazása során nehézségekbe ütközhetnek. Ez a rendelet ezért olyan átmeneti időszakról rendelkezik, amely folyamán a követelmények fokozatos végrehajtására kerül sor. Ennek megfelelően a tagállamok illetékes hatóságai számára lehetővé kell tenni az átmeneti időszak alatt, hogy az előírt azonossági és fizikai ellenőrzéseket ne a kijelölt beléptetési helyeken, hanem más ellenőrző pontokon hajtsák végre. Ezekben az esetekben az ellenőrző pontoknak teljesíteniük kell az e rendeletben a kijelölt beléptetési helyekre vonatkozóan előírt minimumkövetelményeket.

(11)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Tárgy

Ez a rendelet a 882/2004/EK rendelet 15. cikkének (5) bekezdése értelmében, a hivatkozott rendelet I. mellékletében említett területekre történő beléptetési helyeken az e rendelet I. mellékletében felsorolt nem állati eredetű takarmányok és élelmiszerek behozatala tekintetében megállapítja a fokozott hatósági ellenőrzésre vonatkozó szabályokat.

2. cikk

Az I. melléklet aktualizálása

Az I. mellékletben szereplő lista összeállítása és rendszeres módosítása érdekében figyelembe kell venni legalább a következő információforrásokat:

a)

a sürgősségi riasztórendszeren keresztül érkező bejelentésekből származó adatok;

b)

az Élelmiszerügyi és Állat-egészségügyi Hivatal tevékenységeiből származó jelentések és információk;

c)

harmadik országoktól származó jelentések és információk;

d)

a Bizottság és a tagállamok, valamint az Élelmiszerügyi és Állat-egészségügyi Hivatal között megosztott információk;

e)

adott esetben tudományos értékelések.

Az I. mellékletben szereplő listát rendszeresen, legalább negyedévenként felül kell vizsgálni.

3. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában a következő fogalommeghatározásokat kell alkalmazni:

a)

„közös beléptetési okmány”: az élelmiszer- és takarmányipari vállalkozó vagy képviselője által kitöltendő okmány a 6. cikkben meghatározottak szerint, amelynek mintáját a II. melléklet tartalmazza, és amelyen az illetékes hatóság igazolja a hatósági ellenőrzés elvégzését;

b)

„kijelölt beléptetési hely”: a 882/2004/EK rendelet 17. cikke (1) bekezdésének első francia bekezdésében meghatározott, a hivatkozott rendelet I. mellékletében említett területek egyikére történő beléptetés helye; tengeri úton érkező szállítmány esetében, amelyet egy másik tagállam kikötőjébe történő továbbszállítás céljából kirakodnak, majd egy másik hajóra átrakodnak, az utóbbi kikötő minősül kijelölt beléptetési helynek;

c)

„szállítmány”: azonos osztályú vagy megnevezésű, ugyanazzal az okmánnyal (okmányokkal) ellátott, ugyanazon a szállítóeszközön szállított és azonos harmadik országból vagy annak azonos részéről érkező, e rendelet I. mellékletében felsorolt nem állati eredetű takarmány vagy élelmiszer.

4. cikk

A kijelölt beléptetési helyekre vonatkozó minimumkövetelmények

A 19. cikk sérelme nélkül a kijelölt beléptetési helyeken legalább a következőknek rendelkezésre kell állniuk:

a)

a szállítmányok előírt ellenőrzésének elvégzéséhez elegendő számú, megfelelően képzett és tapasztalt alkalmazott;

b)

a szükséges ellenőrzések elvégzéséhez az illetékes hatóság számára megfelelő létesítmények;

c)

az elemzés céljára történő mintavételre és e minták kijelölt laboratóriumba való elküldésére vonatkozó részletes utasítások a 882/2004/EK rendelet 12. cikke (1) bekezdésének megfelelően (a továbbiakban: kijelölt laboratórium);

d)

adott esetben a c) pontban említett elemzés eredményeire váró szállítmányok (beleértve a konténeres szállítmányokat) megfelelő körülmények között történő tárolására szolgáló létesítmények a feltartóztatás idejére, valamint megfelelő számú tároló helyiség, beleértve a hűtőhelyiségeket is, azokban az esetekben, amelyekben a szállítmány jellege miatt szabályozott hőmérséklet szükséges;

e)

rakodóeszköz és megfelelő mintavételi eszköz az elemzés céljára történő mintavétel elvégzéséhez;

f)

adott esetben lehetőség a kirakodás és az elemzés céljára történő mintavétel fedett helyen történő elvégzésére;

g)

kijelölt laboratórium, amely el tudja végezni a c) pontban említett elemzést, és amely olyan helyen található, ahová a mintákat rövid időn belül le lehet szállítani.

5. cikk

A kijelölt beléptetési helyek listája

A tagállamok az I. mellékletben felsorolt valamennyi termékre vonatkozóan nyilvántartják és az interneten nyilvánosan hozzáférhetővé teszik a kijelölt beléptetési helyek naprakész listáját. A tagállamok e listák internetes címeit közlik a Bizottsággal.

A Bizottság saját honlapján tájékoztatásul szerepelteti azokat a nemzeti hivatkozásokat, amelyeken keresztül e listák hozzáférhetők.

6. cikk

Előzetes értesítés a szállítmányokról

A takarmány- és élelmiszer-ipari vállalkozók vagy képviselőik előzetes értesítést küldenek a szállítmány kijelölt beléptetési helyre történő fizikai megérkezésének várható napjáról és időpontjáról, valamint a szállítmány jellegéről.

E célból a közös beléptetési okmány I. részét töltik ki, és az okmányt lehetőleg a szállítmány fizikai megérkezése előtt legalább egy munkanappal megküldik a kijelölt beléptetési helyre az illetékes hatóságnak.

7. cikk

A közös beléptetési okmányok nyelve

A közös beléptetési okmányt annak a tagállamnak a hivatalos nyelvén vagy valamelyik hivatalos nyelvén kell elkészíteni, ahol a kijelölt beléptetési hely található.

Mindazonáltal egy tagállam hozzájárulhat, hogy a közös beléptetési okmány egy másik hivatalos közösségi nyelven készüljön.

8. cikk

Fokozott hatósági ellenőrzés a kijelölt beléptetési helyeken

(1)   Az illetékes hatóság a kijelölt beléptetési helyen indokolatlan késedelem nélkül elvégzi a következőket:

a)

okmányellenőrzés valamennyi szállítmányra, a kijelölt beléptetési helyre való érkezéstől számított 2 munkanapon belül, kivéve a kivételes és elkerülhetetlen körülményeket;

b)

azonossági és fizikai ellenőrzés, beleértve a laboratóriumi vizsgálatot, az I. mellékletben meghatározott gyakorisággal és oly módon, hogy a takarmány- és élelmiszer-ipari vállalkozók vagy képviselőik ne láthassák előre, hogy egy adott szállítmány esetében sor kerül-e ilyen ellenőrzésre; a fizikai ellenőrzések eredményét a technikai lehetőségektől függően a lehető leghamarabb rendelkezésre kell bocsátani.

(2)   Az (1) bekezdésben meghatározott ellenőrzések befejezése után az illetékes hatóság:

a)

kitölti a közös beléptetési okmány II. részét; és az illetékes hatóság felelős tisztviselője lepecsételi és aláírja az okmány eredeti példányát;

b)

az aláírt és lepecsételt közös beléptetési okmányról másolatot készít, és azt megőrzi.

A szállítmányt a továbbszállítás alatt a közös beléptetési okmány eredeti példánya kíséri a közös beléptetési okmányon feltüntetett rendeltetési helyre történő megérkezésig.

A kijelölt beléptetési helyen működő illetékes hatóság a fizikai ellenőrzés eredményének rendelkezésre állását megelőzően is engedélyezheti a szállítmány továbbszállítását. Az engedély megadásakor a kijelölt beléptetési hely illetékes hatóságának értesítenie kell a rendeltetési hely illetékes hatóságát, és megfelelő intézkedéseket kell hozni annak biztosítása érdekében, hogy a szállítmány az illetékes hatóságok folyamatos ellenőrzése alatt álljon, továbbá a fizikai ellenőrzések eredményeinek rendelkezésre állásáig bármilyen jogosulatlan hozzáférés ellen védve legyen.

Abban az esetben, ha a szállítmány továbbszállítására azt megelőzően kerül sor, hogy a fizikai ellenőrzés eredménye rendelkezésre állna, e célból ki kell adni az eredeti közös beléptetési okmány hiteles másolatát.

9. cikk

Különleges körülmények

(1)   Az érintett tagállam kérésére a Bizottság engedélyezheti, hogy bizonyos, különleges földrajzi akadályt jelentő körülmények között működő kijelölt beléptetési helyek esetében az illetékes hatóságok a fizikai ellenőrzést a vállalkozó telephelyén hajtsák végre, amennyiben teljesülnek az alább feltételek:

a)

a kijelölt beléptetési helyen elvégzett ellenőrzések hatékonysága nem változik;

b)

a telephelyre teljesülnek a 4. cikkben megadott követelmények, és az adott tagállam e célból jóváhagyta azt;

c)

megfelelő szabályozás van érvényben annak biztosítására, hogy a szállítmány a kijelölt beléptetési helyen működő hatóságok folyamatos felügyelete alatt marad, és az ellenőrzés során védve van bármiféle illetéktelen beavatkozástól.

(2)   A 8. cikk (1) bekezdésétől eltérve kivételes körülmények között egy új terméknek az I. mellékletbe történő felvételéről szóló határozat rendelkezhet úgy, hogy a közös beléptetési okmányon feltüntetett rendeltetési hely illetékes hatósága adott esetben az érintett termékből álló szállítmányon a takarmány- és élelmiszer-ipari vállalkozó telephelyén végezze el az azonossági és fizikai ellenőrzést, amennyiben az (1) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott feltételek teljesülnek, az alábbi feltételek teljesülése esetén:

a)

a termék romlandó jellege vagy a csomagolás jellegzetességei következtében a kijelölt beléptetési helyen történő mintavétel elvégzése komoly élelmiszer-biztonsági kockázatot jelentene, vagy a termék elfogadhatatlan szintű megrongálódásához vezetne;

b)

a kijelölt beléptetési helyen működő, valamint a fizikai ellenőrzést végző illetékes hatóságok között megfelelő együttműködési megállapodás jött létre az alábbiak biztosítása érdekében:

i.

a szállítmányhoz illetéktelen személy nem férhet hozzá az ellenőrzés során;

ii.

a 15. cikkben említett jelentéstételi követelmények teljes mértékben teljesülnek.

10. cikk

Szabad forgalomba bocsátás

A szállítmányok szabad forgalomba bocsátásához a 8. cikk (1) bekezdésében előírt valamennyi ellenőrzés elvégzését követően, valamint – abban az esetben, ha fizikai ellenőrzést írtak elő – a fizikai ellenőrzés kedvező eredménye esetén a takarmány- és élelmiszer-ipari vállalkozónak vagy képviselőjének az illetékes hatóság által megfelelően kitöltött közös beléptetési okmányt vagy annak elektronikus megfelelőjét be kell mutatnia a vámhatóságoknak.

11. cikk

A takarmány- és élelmiszer-ipari vállalkozók kötelezettségei

Amennyiben a szállítmány speciális jellege szükségessé teszi, a takarmány- vagy élelmiszer-ipari vállalkozó vagy képviselője az illetékes hatóság rendelkezésre bocsátja a következőket:

a)

a szállítmány kirakodásához, valamint a hatósági ellenőrzések lehetővé tétele érdekében szükséges emberi erőforrás, logisztikai háttér;

b)

különleges szállítás és/vagy különleges csomagolási formák esetében megfelelő mintavételi eszköz, amennyiben a reprezentatív mintavétel nem végezhető el a szokásos mintavételi eszközökkel.

12. cikk

A szállítmányok megosztása

A szállítmányok nem oszthatók meg a fokozott hatósági ellenőrzés befejezéséig, valamint mindaddig, amíg az illetékes hatóság a 8. cikkben meghatározottak szerint ki nem töltötte a közös beléptetési okmányt.

A szállítmány ezt követő megosztása esetén szabad forgalomba bocsátásig a szállítmány minden egyes részét a közös beléptetési okmány egy hitelesített másolati példányának kell kísérnie.

13. cikk

Meg nem felelés

Amennyiben a hatósági ellenőrzések meg nem felelést állapítanak meg, az illetékes hatóság felelős tisztviselője kitölti a közös beléptetési okmány III. részét, és a 882/2004/EK rendelet 19., 20. és 21. cikkének megfelelően intézkedést tesznek.

14. cikk

Illetékek

(1)   A tagállamok biztosítják a 882/2004/EK rendelet 27. cikkének (4) fejezetében, valamint VI. mellékletében előírt feltételekkel összhangban az e rendeletben meghatározott fokozott hatósági ellenőrzések során felmerült illetékek beszedését.

(2)   Az (1) bekezdésben említett illetékeket a szállítmányért felelős takarmány- és élelmiszer-ipari vállalkozók vagy képviselőik fizetik.

15. cikk

Jelentéstétel a Bizottságnak

(1)   A tagállamok az I. mellékletben felsorolt nem állati eredetű takarmányok és élelmiszerek folyamatos vizsgálata céljából a szállítmányokról jelentést nyújtanak be a Bizottságnak.

Ezt a jelentést negyedévente, az adott negyedévet követő hónap végéig kell benyújtani.

(2)   A jelentésnek tartalmaznia kell a következőket:

a)

az egyes szállítmányokra vonatkozó adatok, beleértve a következőket:

i.

a szállítmány nagysága (a nettó tömeg alapján kifejezve);

ii.

az egyes szállítmányok származási országa;

b)

az elemzés céljára történő mintavétel alá eső szállítmányok száma;

c)

a 8. cikk (1) bekezdésében előírt ellenőrzések eredménye.

(3)   A Bizottság a (2) bekezdés szerint kapott jelentéseket összeállítja és a tagállamok rendelkezésére bocsátja.

16. cikk

A 2006/504/EK határozat módosítása

A 2006/504/EK határozat a következőképpen módosul:

1.

az 1. cikkben az a) pont iii., iv. és v. alpontját el kell hagyni,

2.

az 5. cikkben a (2) bekezdés a) pontjának helyébe a következő szöveg lép:

„a)

a Brazíliából származó valamennyi élelmiszer-szállítmány”;

3.

a 7. cikk (3) bekezdését el kell hagyni.

17. cikk

A 2005/402/EK határozat hatályon kívül helyezése

A 2005/402/EK bizottsági határozatot hatályon kívül kell helyezni.

18. cikk

Alkalmazhatóság

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

A rendelet 2010. január 25-től alkalmazandó.

19. cikk

Átmeneti intézkedések

(1)   E rendelet hatálybalépéstől számított ötéves időszakra vonatkozóan, amennyiben egy kijelölt beléptetési hely nem rendelkezik a 8. cikk (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott, a fizikai ellenőrzések elvégzéséhez szükséges felszerelésekkel, ezek az ellenőrzések ugyanabban a tagállamban egy másik, az illetékes hatóság által e célból engedélyezett ellenőrző ponton is elvégezhetők, mielőtt az árut a szabad forgalomba bocsátásra bejelentik, feltéve, hogy ez az ellenőrző pont megfelel a 4. cikkben előírt minimumkövetelményeknek.

(2)   A tagállamok az első bekezdéssel összhangban engedélyezett ellenőrző pontok listáját elektronikus közzététellel honlapjukon nyilvánosan hozzáférhetővé teszik.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2009. július 24-én.

a Bizottság részéről

Androulla VASSILIOU

a Bizottság tagja


(1)  HL L 165., 2004.4.30., 1. o.

(2)  HL L 31., 2002.2.1., 1. o.

(3)  HL L 135., 2005.5.28., 34. o.

(4)  HL L 199., 2006.7.21., 21. o.


I. MELLÉKLET

A.   A kijelölt beléptetési helyen fokozott ellenőrzés alá eső, nem állati eredetű takarmányok és élelmiszerek

Takarmány és élelmiszer

(tervezett felhasználás)

KN-kód

Származási ország

Veszély

A fizikai és azonossági ellenőrzések gyakorisága (2)

(%)

Földimogyoró (mogyoró) és abból készült termékek (takarmány és élelmiszer)

1202 10 90; 1202 20 00; 2008 11;

Argentína

Aflatoxinok

10

Földimogyoró (mogyoró) és abból készült termékek (takarmány és élelmiszer)

1202 10 90; 1202 20 00; 2008 11;

Brazília

Aflatoxinok

50

Nyomelemek (takarmány és élelmiszer) (3)  (4)

2817 00 00; 2820; 2821; 2825 50 00; 2833 25 00; 2833 29 20; 2833 29 80; 2836 99;

Kína

Kadmium és ólom

50

Földimogyoró (mogyoró) és abból készült termékek (takarmány és élelmiszer), különösen mogyoróvaj (élelmiszer)

1202 10; 1202 20 00; 2008 11;

Ghána

Aflatoxinok

50

Fűszerek (élelmiszer):

Capsicum spp (azokból készült szárított gyümölcsök, egészben vagy őrölve, beleértve a chilipaprikát, a chilipaprikaport, a cayenne borsot és a paprikát)

Myristica fragrans (szerecsendió)

Zingiber officinale (gyömbér)

Curcuma longa (kurkuma)

0904 20; 0908 10 00; 0908 20 00; 0910 10 00; 0910 30 00;

India

Aflatoxinok

50

Földimogyoró (mogyoró) és abból készült termékek (takarmány és élelmiszer)

1202 10 90; 1202 20 00; 2008 11

India

Aflatoxinok

10

Sárgadinnye (egusi) -mag és az abból készült termékek (5) (élelmiszer)

ex 1207 99

Nigéria

Aflatoxinok

50

Szárított szőlő (élelmiszer)

0806 20

Üzbegisztán

Ochratoxin A

50

Chilipaprika, chilipaprikából készült termékek, kurkuma és pálmaolaj (élelmiszer)

0904 20 90; 0910 99 60; 0910 30 00; 1511 10 90

Minden harmadik ország

Szudán színezékek

20

Földimogyoró (mogyoró) és abból készült termékek (takarmány és élelmiszer)

1202 10 90; 1202 20 00; 2008 11

Vietnam

Aflatoxinok

10

Közvetlen emberi fogyasztásra szánt basmati rizs (élelmiszer)

ex 1006 30

Pakisztán

Aflatoxinok

50

Közvetlen emberi fogyasztásra szánt basmati rizs (élelmiszer)

ex 1006 30

India

Aflatoxinok

10

Mangó, hosszú bab (Vigna sesquipedalis), keserű dinnye (Momordica charantia), lopótök (Lagenaria siceraria), bors és padlizsán (élelmiszer)

ex 0804 50 00; 0708 20 00; 0807 11 00; 0707 00; 0709 60; 0709 30 00

Dominikai Köztársaság

Peszticidmaradvány, amelyet többféle szermaradék kimutatására alkalmazott, CG-MS-en és LC-MS-en alapuló módszerrel vizsgáltak (1)

50

Banán

0803 00 11

Dominikai Köztársaság

Peszticidmaradvány, amelyet többféle szermaradék kimutatására alkalmazott, CG-MS-en és LC-MS-en alapuló módszerrel vizsgáltak (1)

10

Zöldségfélék frissen, hűtve vagy fagyasztva (bors, cukkini és paradicsom)

0709 60; 0709 90 70; 0702 00 00

Törökország

Peszticidek: metomil és oxamil

10

Körte

0808 20 10

Törökország

Peszticid: amitráz

10

Zöldségfélék frissen, hűtve vagy fagyasztva (élelmiszer)

bab (Vigna sesquipedalis)

padlizsán

káposztafélék

0708 20 00; 0709 30 00; 0704;

Thaiföld

Szervesfoszfor-peszticidmaradvány

50

B.   Fogalommeghatározások

E melléklet alkalmazásában a következő fogalommeghatározásokat kell alkalmazni:

a)

„chilipaprika”: a Capsicum nemzetségnek a 0904 20 90 KN-kód alá tartozó termései, szárítva és zúzva vagy őrölve, tetszőleges formában, emberi fogyasztásra szánva;

b)

„chilipaprikából készült termék”: a 0910 99 60 KN-kód alá tartozó, emberi fogyasztásra szánt currypor, tetszőleges formában;

c)

„kurkuma”: a 0910 30 00 KN-kód alá tartozó, emberi fogyasztásra szánt kurkuma, szárítva és zúzva vagy őrölve, tetszőleges formában;

d)

„pálmaolaj”: a 1511 10 90 KN-kód alá tartozó, közvetlenül emberi fogyasztásra szánt pálmaolaj.

e)

A „szudán színezékek” megnevezés a következő vegyi anyagokra vonatkozik:

i.

szudán I (CAS-szám: 842-07-9);

ii.

szudán II (CAS-szám: 3118-97-6);

iii.

szudán III (CAS-szám: 85-86-9);

iv.

bíborvörös; vagy szudán IV (CAS-szám: 85-83-6).


(1)  Különösen a következő szermaradékok: amitráz, acefát, aldikarb, benomil, karbendazim, klór-fenapir, klórpirifosz, CS2 (ditiokarbamátok), diafentiuron, diazinon, diklórfosz, dikofol, dimetoát, endoszulfán, fenamidon, imidakloprid, malation, methamidofosz, metiokarb, methomil, monokrotofosz, ometoát, oxamil, frofenofosz, propikonazol, tiabendazol, tiakloprid.

(2)  Amennyiben csak bizonyos, egy adott kód alá tartozó termékek esetében kötelező a vizsgálat és az áru-nómenklatúrában e kód alá nem tartozik meghatározott albontás, a kód az „Ex” jelölést kapja (például Ex20079997: csak a mogyorót tartalmazó termékeket kell beleérteni).

(3)  Az ebben a bejegyzésben említett nyomelemek az 1831/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 268., 2003.10.18., 29. o.) I. melléklete (3) bekezdésének b) pontjában említett nyomelemek vegyületeinek funkcionális csoportjához tartozó nyomelemek.

(4)  A 2002/32/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 140., 2002.5.30., 10. o.) I. mellékletében említett nyomelemek vegyületeinek funkcionális csoportjához tartozó adalékanyagokban az ólomra és a kadmiumra meghatározott maximális szintek az intézkedési referenciapontok. Ha a nyomelemeket az étrend-kiegészítőkre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 2002. június 10-i 2002/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 183., 2002.7.12., 51. o.) 2. cikke értelmében étrend-kiegészítőként tüntetik fel, az 1881/2006/EK rendeletben meghatározott felső határértékek alkalmazandók.

(5)  Az 1881/2006/EK rendelet (HL L 364., 2006.12.20., 5. o.) mellékletében említett mogyorókban és abból készült termékekben lévő aflatoxinokra meghatározott maximális szintek az intézkedési referenciapontok.


II. MELLÉKLET

KÖZÖS BELÉPTETÉSI OKMÁNY (KBO)

Image

Image

Magyarázat a KBO-hoz

Általános

:

Az okmányt nyomtatott betűkkel kell kitölteni. A megjegyzések az egyes rovatokra vonatkoznak.

I. rész

Ellenkező jelölés hiányában ezt a szakaszt a takarmány- és élelmiszer-ipari vállalkozónak vagy képviselőjének kell kitöltenie.

I.1. rovat

Feladó: a szállítmányt feladó természetes vagy jogi személy (takarmány- és élelmiszer-ipari vállalkozó) neve és pontos címe. A telefon- és faxszám vagy az e-mail cím megadása ajánlott.

I.2. rovat

Ezt a rovatot a 2. cikk szerint kijelölt beléptetési hely hatóságainak kell kitölteniük.

I.3. rovat

Címzett: annak a természetes vagy jogi személynek (takarmány- és élelmiszer-ipari vállalkozó) a neve és pontos címe, akinek a szállítmányt küldik. A telefon- és faxszám vagy az e-mail cím megadása ajánlott.

I.4. rovat

A szállítmányért felelős személy (ügynök, bejelentő vagy takarmány- és élelmiszer-ipari vállalkozó): az a személy, aki a szállítmányért annak a kijelölt beléptetési helyen történő bemutatásakor felelős, és aki az importőr nevében az illetékes hatóságok felé a szükséges nyilatkozatokat megteszi. Adja meg a nevét és a pontos címét! A telefon- és faxszám vagy az e-mail cím megadása ajánlott.

I.5. rovat

Származási ország: az az ország, ahonnan az áru származik, ahol termesztették, szüretelték vagy gyártották.

I.6. rovat

Feladás helye szerinti ország: az az ország, ahol a szállítmányt a Közösségbe történő szállítás céljából a végső szállítóeszközbe berakodták.

I.7. rovat

Importőr: név és pontos cím. A telefon- és faxszám vagy az e-mail cím megadása ajánlott.

I.8. rovat

Rendeltetési hely: a Közösségben található szállítási cím. A telefon- és faxszám vagy az e-mail cím megadása ajánlott.

I.9. rovat

Érkezés a kijelölt beléptetési helyre: adja meg a szállítmány kijelölt beléptetési helyre történő megérkezésének várható időpontját.

I.10. rovat

Okmányok: adja meg a szállítmányt kísérő hivatalos okmányok számát és a kiállítás dátumát.

I.11. rovat

Adja meg az érkezési szállítóeszköz valamennyi adatát: repülőgépek esetén a járatszámot, hajók esetén a hajó nevét, közúti járművek esetén a jármű és adott esetben a pótkocsi rendszámát, vasúti szállítás esetén a vonat azonosítóját és a vagon számát. Az okmányok hivatkozási száma: a légi fuvarlevél, a hajórakjegy vagy fuvarlevél száma, illetve a vonat vagy a tehergépkocsi kereskedelmi száma.

I.12. rovat

Árumegnevezés: kérjük, adja meg az áru részletes megnevezését (az élelmiszerek esetében a típust is beleértve).

I.13. rovat

A Vámigazgatások Világszervezete Harmonizált Rendszerének áru- vagy HR-kódja

I.14. rovat

Bruttó tömeg: teljes tömeg kg-ban. Ez az adat a termékek teljes tömege a közvetlen csomagolásukkal és az összes csomagolóanyaggal, de a szállítókonténer és az egyéb szállítófelszerelések nélkül.

Nettó tömeg: a tényleges termék tömege kg-ban, csomagolás nélkül. Ez az adat a termékek saját tömege a közvetlen csomagolás vagy bármilyen csomagolóanyag nélkül.

I.15. rovat

A csomagok száma.

I.16. rovat

Hőmérséklet: jelölje meg a megfelelő szállítási módot, illetve tárolási hőmérsékletet.

I.17. rovat

A csomagolás típusa: határozza meg a termékek csomagolásának típusát.

I.18. rovat

Az áru felhasználási célja: jelölje meg a megfelelő mezőt, attól függően, hogy az árut emberi fogyasztásra szánják-e előzetes válogatás vagy más fizikai kezelés nélkül (ebben az esetben jelölje meg az „emberi fogyasztás” opciót), vagy emberi fogyasztásra szánják ilyen kezelést követően (ebben az esetben jelölje meg a „továbbfeldolgozás” opciót), illetve felhasználási célja „takarmány” (ebben az esetben jelölje meg a „takarmány” opciót).

I.19. rovat

Adott esetben adjon meg minden plomba- és konténerazonosító számot.

I.20. rovat

Árutovábbítás egy ellenőrző pontra: a 17. cikkben említett átmeneti időszak alatt a kijelölt beléptetési hely jelöli be ezt a rovatot a valamely másik ellenőrző pontra történő továbbszállítás engedélyezéséhez.

I.21. rovat

Nem alkalmazható.

I.22. rovat

Behozatal esetében: ezt a rovatot csak abban az esetben szabad megjelölni, ha a szállítmányt behozatalra szánják (8. cikk).

I.23. rovat

Nem alkalmazható.

I.24. rovat

Jelölje meg a megfelelő szállítási módot!

II. rész

Ezt a szakaszt az illetékes hatóság tölti ki.

II.1. rovat

Ugyanazt a hivatkozási számot használja, mint amely az I.2. rovatban található.

II.2. rovat

Szükség esetén a vámszolgálatok számára fenntartott rovat.

II.3. rovat

Okmányellenőrzés: minden szállítmány esetén ki kell tölteni.

II.4. rovat

A kijelölt beléptetési hely megjelöli, hogy a szállítmányt kiválasztották-e fizikai ellenőrzésre, amelyet a 17. cikkben említett átmeneti időszak alatt más ellenőrző pont is elvégezhet.

II.5. rovat

A 17. cikkben említett átmeneti időszak alatt a kijelölt beléptetési hely a kielégítő okmány-/azonossági ellenőrzést követően megjelöli, hogy fizikai ellenőrzés céljából melyik ellenőrző pontra szállítható a szállítmány.

II.6. rovat

Amennyiben a szállítmányt az okmány- vagy az azonossági ellenőrzés nem kielégítő eredménye miatt visszautasítják, egyértelműen jelölje meg az alkalmazandó eljárást! „Újrafeladás”, „Megsemmisítés”, „Átalakítás” és „Egyéb célú felhasználás” esetén a II.7. rovatba a rendeltetési létesítmény címét kell beírni.

II.7. rovat

Adja meg valamennyi rendeltetési hely engedélyszámát és címét (vagy a hajó nevét és a kikötőt), ahol a szállítmány további ellenőrzése szükséges, például a II.6. rovat esetében: „Újrafeladás”, „Megsemmisítés”, „Átalakítás” és „Egyéb célú felhasználás”.

II.8. rovat

A kijelölt beléptetési hely illetékes hatósága hivatalos pecsétjének helye.

II.9. rovat

A kijelölt beléptetési hely illetékes hatósága felelős tisztviselőjének aláírása.

II.10. rovat

Nem alkalmazható.

II.11. rovat

A kijelölt beléptetési hely hatósága vagy a 17. cikkben említett átmeneti időszak során az ellenőrző pont hatósága itt jelzi az azonossági ellenőrzés eredményét.

II.12. rovat

A kijelölt beléptetési hely hatósága vagy a 17. cikkben említett átmeneti időszak alatt az ellenőrző pont illetékes hatósága itt jelzi a fizikai ellenőrzések eredményét.

II.13. rovat

A kijelölt beléptetési hely hatósága vagy a 17. cikkben említett átmeneti időszak alatt az ellenőrző pont illetékes hatósága itt jelzi a laboratóriumi vizsgálatok eredményét. Ebben a rovatban adja meg annak az anyagnak vagy kórokozónak a kategóriáját is, amelyre vonatkozóan laboratóriumi tesztet végeznek.

II.14. rovat

Ezt a rovatot minden olyan szállítmány esetében ki kell tölteni, amelyet a Közösségen belüli szabad forgalomba bocsátásra elfogadtak.

II.15. rovat

Nem alkalmazandó.

II.16. rovat

Amennyiben a szállítmányt a fizikai ellenőrzés nem kielégítő eredménye miatt visszautasítják, egyértelműen jelölje meg az alkalmazandó eljárást! „Újrafeladás”, „Megsemmisítés”, „Átalakítás” és „Egyéb célú felhasználás” esetén a II.18. rovatba a rendeltetési létesítmény címét kell beírni.

II.17. rovat

A visszautasítás indokai: adott esetben a vonatkozó információk megadására használja. Jelölje meg a megfelelő mezőt.

II.18. rovat

Adja meg valamennyi rendeltetési hely engedélyszámát és címét (vagy a hajó nevét és a kikötőt), ahol a szállítmány további ellenőrzése szükséges, például a II.16. rovat esetében: „Újrafeladás”, „Megsemmisítés”, „Átalakítás” és „Egyéb célú felhasználás”.

II.19. rovat

Ezt a rovatot akkor használja, ha a szállítmányra rögzített eredeti plombát a konténer kinyitásakor eltávolítják. Az ilyen célra felhasznált összes plombáról összesített jegyzéket kell vezetni.

II.20. rovat

A kijelölt beléptetési hely hatósága vagy a 17. cikkben említett átmeneti időszak alatt az ellenőrző pont illetékes hatósága hivatalos pecsétjének helye.

II.21. rovat

A kijelölt beléptetési hely hatósága vagy a 17. cikkben említett átmeneti időszak alatt az ellenőrző pont illetékes hatósága felelős tisztviselője aláírásának helye.

III. rész

Ezt a szakaszt az illetékes hatóság tölti ki.

III.1. rovat

Az újrafeladásra vonatkozó adatok: a kijelölt beléptetési hely hatósága vagy a 17. cikkben említett átmeneti időszak alatt az ellenőrző pont illetékes hatósága megjelöli az alkalmazott szállítási módot, annak azonosító számát, a rendeltetési országot és az újrafeladás dátumát, amint azok ismertté válnak.

III.2. rovat

Nyomon követés: adott esetben az „Újrafeladás”, „Megsemmisítés”, „Átalakítás” és „Egyéb célú felhasználás” esetében jelölje meg az ellenőrzésért felelős helyi illetékes hatóság egységét. Ez az illetékes hatóság itt számol be a szállítmány megérkezéséről és a levelezésről.

III.3. rovat

A kijelölt beléptetési hely hatósága vagy a 17. cikkben említett átmeneti időszak alatt az ellenőrző pont felelős tisztviselője aláírásának helye „Újrafeladás” esetén. A helyi illetékes hatóság felelős tisztviselője aláírásának helye „Megsemmisítés”, „Átalakítás” és „Egyéb célú felhasználás” esetén.