31.3.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 87/164


AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 223/2009/EK RENDELETE

(2009. március 11.)

az európai statisztikákról és a titoktartási kötelezettség hatálya alá tartozó statisztikai adatoknak az Európai Közösségek Statisztikai Hivatala részére történő továbbításáról szóló 1101/2008/EK, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet, a közösségi statisztikákról szóló 322/97/EK tanácsi rendelet és az Európai Közösségek statisztikai programbizottságának létrehozásáról szóló 89/382/EGK, Euratom tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről

(EGT- és Svájc-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 285. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Központi Bank véleményére (1),

tekintettel az európai adatvédelmi biztos véleményére (2),

a statisztikai programbizottsággal folytatott konzultációt követően, a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően (3),

mivel:

(1)

A Szerződés 285. cikkének (2) bekezdésében megállapított elvekkel összhangban elkészített európai statisztikák koherenciájának és összehasonlíthatóságának biztosítása érdekében meg kell erősíteni az együttműködést az európai statisztikák fejlesztéséhez, előállításához és terjesztéséhez hozzájáruló hatóságok között.

(2)

Ennek érdekében az említett hatóságok közötti együttműködést és koordinációt szisztematikusabb és szervezettebb módon kell fejleszteni, teljes mértékben tiszteletben tartva a nemzeti és közösségi hatásköröket és figyelembe véve a meglévő alapvető jogi keret felülvizsgálatának szükségességét, hogy az igazodjon a jelenlegi realitásokhoz, egyúttal jobban meg tudjon felelni a jövőbeli kihívásoknak, és hogy biztosítsa az európai statisztikák jobb harmonizációját.

(3)

Ezért az Európai Statisztikai Rendszer (a továbbiakban: az ESR) tevékenységeit egységes szerkezetbe kell foglalni, és javítani kell az irányítását, különösen a nemzeti statisztikai hivatalok (NSH-k) és egyéb nemzeti hatóságok, illetve a Közösség statisztikai hatósága saját szerepének további tisztázása céljából.

(4)

Mivel az NSH-k és az egyes tagállamokban az európai statisztikák fejlesztéséért, előállításáért és közzétételéért felelős más nemzeti hatóságok sajátos jellegűek, lehetővé kell tenni számukra, hogy ajánlattételi felhívás nélkül is részesülhessenek támogatásban, az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2002. december 23-i 2342/2002/EK, Euratom bizottsági rendelet (4) 168. cikke (1) bekezdése d) pontjának megfelelően.

(5)

Figyelembe véve a statisztikai program végrehajtásával kapcsolatos pénzügyi terheknek az Európai Unió és a tagállamok költségvetései közötti megoszlását, az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelettel (5) összhangban a Közösségnek is pénzügyi hozzájárulást kell nyújtania az NSH-k és más nemzeti hatóságok javára, hogy az NSH-k és más nemzeti hatóságok teljes mértékben fedezni tudják a Bizottság által meghatározott, ideiglenes közvetlen statisztikai intézkedések végrehajtása során esetlegesen felmerülő többletköltségeiket.

(6)

Az Európai Szabadkereskedelmi Társulás – Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban (6) részes – tagállamai és Svájc statisztikai hatóságainak szorosan kapcsolódniuk kell a megerősített együttműködéshez és koordinációhoz, amint azt az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás, különösen annak 76. cikke és 30. jegyzőkönyve, valamint az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti statisztikai együttműködésről szóló megállapodás (7), különösen annak 2. cikke előírja.

(7)

Ezen túlmenően fontos az ESR és a Központi Bankok Európai Rendszere (a továbbiakban: a KBER) közötti szoros együttműködés, különösen, hogy elősegítsék a bizalmas adatoknak a két rendszer közötti, statisztikai célú cseréjét, a Szerződés 285. cikke és a Szerződéshez csatolt, a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank alapokmányáról szóló (18.) jegyzőkönyv 5. cikkének figyelembevételével.

(8)

Európai statisztikákat ilyenformán az ESR és a KBER egyaránt fog fejleszteni, előállítani és közzétenni, ám különálló, saját kormányzási struktúrájukat tükröző jogi keretek szerint. Ezt a rendeletet ezért az Európai Központi Bank által végzett statisztikai adatgyűjtésről szóló, 1998. november 23-i 2533/98/EK tanácsi rendelet (8) sérelme nélkül kell alkalmazni.

(9)

Következésképpen – és bár a KBER tagjai nem vesznek részt az e rendelet szerinti európai statisztikák előállításában – a nemzeti központi bankok és a Közösség statisztikai hatósága között a saját megfelelő hatáskörükön belül kötött megállapodást követően, továbbá a nemzeti központi bank és az NSH és más nemzeti hatóságok közötti nemzeti megállapodások sérelme nélkül, a nemzeti központi bank által készített adatokat az NSH-k és más nemzeti hatóságok és a Közösség statisztikai hatósága közvetlenül vagy közvetve felhasználhatja európai statisztikák előállításához. Hasonlóképpen, a KBER tagjai saját megfelelő hatáskörükön belül közvetlenül vagy közvetve felhasználhatják az ESR által előállított adatokat, amennyiben ennek szükségessége igazolt.

(10)

A 2006/856/EK tanácsi határozattal (9) létrehozott monetáris, pénzügyi és fizetésimérleg-statisztikákkal foglalkozó bizottság fontos szerepet játszik az ESR és a KBER közötti kapcsolatok általános összefüggésében, különösen azon segítség révén, amelyet a Bizottságnak nyújt a monetáris, pénzügyi és fizetésimérleg-statisztikákra vonatkozó munkaprogramok összeállításához és végrehajtásához.

(11)

Az európai statisztikák fejlesztése, előállítása és közzététele tekintetében figyelembe kell venni a nemzetközi ajánlásokat és a legjobb gyakorlatokat.

(12)

Fontos biztosítani az ESR és a nemzetközi statisztikai rendszer más szereplői közötti szoros együttműködést és megfelelő koordinációt a nemzetközi fogalmak, osztályozások és módszerek használatának előmozdítása érdekében, különösen a statisztikák közötti, világszinten érvényesülő nagyobb koherencia és jobb összehasonlíthatóság biztosítása érdekében.

(13)

A statisztikai fogalmak és módszertanok összehangolása érdekében megfelelő, interdiszciplináris együttműködést kell kialakítani a tudományos intézményekkel.

(14)

Az ESR működését szintén felül kell vizsgálni, mivel az európai statisztikák fejlesztésében, előállításában és közzétételében rugalmasabb eljárásokra, valamint a prioritások világos meghatározására van szükség, a válaszadók és az ESR tagjai terhének csökkentése, valamint az európai statisztikák hozzáférhetőségének és időszerűségének javítása érdekében. E célból létre kell hozni a statisztika európai megközelítését.

(15)

Bár az európai statisztikák rendszerint az összes tagállam nemzeti statisztikai hatóságai által előállított és közzétett nemzeti adatokon alapulnak, azonban nem publikált nemzeti statisztikákból, a nemzeti statisztikák meghatározott részeiből, egyedileg kidolgozott európai statisztikai felmérésekből, illetve harmonizált fogalmakból vagy módszerekből is előállíthatóak.

(16)

Ezekben a különös és kellően indokolt esetekben végrehajthatóvá kell tenni a statisztika európai megközelítését, amely olyan pragmatikus stratégiából áll, amely megkönnyíti a közösségi politikák szempontjából különösen fontos, az Európai Unió egészét vagy az euroövezetet leíró európai statisztikai aggregátumok összeállítását.

(17)

A közös struktúrákat, eszközöket és folyamatokat az NSH-k vagy más nemzeti hatóságok és a Közösség statisztikai hatóságának bevonásával létrejövő együttműködési hálózatok révén is ki lehet alakítani vagy tovább lehet fejleszteni, elősegítve az egyes tagállamok bizonyos statisztikai tevékenységekre történő szakosodását az ESR egészének javára. Ezeknek az ESR partnerei közötti együttműködési hálózatoknak törekedniük kell arra, hogy elkerüljék a munka megkettőzését, ezáltal növeljék a hatékonyságot és csökkentsék a gazdasági szereplőkre háruló válaszadói terheket.

(18)

Ennek során kiemelt figyelmet kell fordítani a több, különböző felmérésből származó adat egységes kezelésére. Ennek érdekében interdiszciplináris munkacsoportokat kell létrehozni.

(19)

Az európai statisztikák jobb szabályozási környezetének különösen reagálnia kell a felmérések válaszadóira nehezedő válaszadói terhek mérséklése iránti igényre és hozzá kell járulnia az európai szinten felmerülő adminisztratív terhek csökkentésének általánosabb célkitűzéséhez, összhangban az Európai Tanács 2007. március 8–9-i ülésének elnökségi következtetéseivel. Hangsúlyozni kell ugyanakkor az NSH-knak és más nemzeti hatóságoknak az európai vállalkozásokra nemzeti szinten háruló teher mérséklésében betöltött szerepét.

(20)

Az európai statisztikákba vetett bizalom növelése érdekében valamennyi tagállam nemzeti statisztikai hatóságainak és a Bizottságon belül a Közösség statisztikai hatóságának szakmai függetlenséget kell élveznie, és biztosítania kell a pártatlanságot és a magas szintű minőséget az európai statisztikák előállításában a Szerződés 285. cikke (2) bekezdésében megfogalmazott alapelveknek megfelelően, valamint az Európai statisztika gyakorlati kódexében részletesebben kidolgozott, a Bizottság által a nemzeti és közösségi statisztikai hivatalok függetlenségéről, integritásáról és elszámoltathatóságáról szóló, 2005. május 25-i ajánlásában (amely magában foglalja az Európai statisztika gyakorlati kódexét) jóváhagyott alapelveknek megfelelően. Figyelembe kell venni továbbá az Egyesült Nemzetek Szervezetének Európai Gazdasági Bizottsága által 1992. április 15-én és az Egyesült Nemzetek Statisztikai Bizottsága által 1994. április 14-én elfogadott Hivatalos statisztika alapelveit.

(21)

E rendelet biztosítja a magán- és a családi élet tiszteletben tartásához, valamint a személyes adatok védelméhez való jogot, az Európai Unió alapjogi chartájának (10) 7. és 8. cikkében előírtak szerint.

(22)

Ez a rendelet az egyének védelmét is biztosítja a személyes adatok feldolgozása tekintetében, és pontosan meghatározza – az európai statisztikákat illetően – a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 1995. október 24-i 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben (11) és a személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 2000. december 18-i 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben (12) megállapított szabályokat.

(23)

A nemzeti és közösségi statisztikai hivatalok által az európai statisztikák előállításához összegyűjtött bizalmas információt az említett információ szolgáltatásáért felelős felek bizalmának megszerzése és megtartása érdekében védeni kell. Az adatok bizalmas kezelésének minden tagállamban ugyanazoknak az elveknek kell eleget tennie.

(24)

Ebből a célból közös elveket és iránymutatásokat kell megállapítani az európai statisztikák előállításához használt adatok bizalmas kezelésének és az említett bizalmas adatokhoz való hozzáférésnek a biztosítására, megfelelően figyelembe véve a technikai fejlődést és a felhasználói igényeket egy demokratikus társadalomban.

(25)

Az ESR igényei szerinti bizalmas adatok hozzáférhetősége különösen fontos az adatokból származó előnyök maximalizálása az európai statisztikák minőségének növelése és az újonnan felmerülő közösségi statisztikai igényekre adott rugalmas válaszadás érdekében.

(26)

Az európai tudományos haladás érdekében a kutatói közösségnek elemzés céljából szélesebb körű hozzáférést kell élveznie az európai statisztikák fejlesztéséhez, előállításához és közzétételéhez felhasznált bizalmas adatokhoz. Ezért fejleszteni kell a kutatók bizalmas adatokhoz való tudományos célú hozzáférését, anélkül, hogy a bizalmas statisztikai adatok által igényelt magas szintű védelem veszélybe kerülne.

(27)

Szigorúan tiltani kell a bizalmas adatok nem kizárólag statisztikai, így például közigazgatási, jogi vagy adózási célokra, illetve a statisztikai egységekkel szembeni ellenőrzésre való felhasználását.

(28)

Ezt a rendeletet a környezeti információkhoz való nyilvános hozzáférésről szóló, 2003. január 28-i 2003/4/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (13) és a környezeti ügyekben az információhoz való hozzáférésről, a nyilvánosságnak a döntéshozatalban való részvételéről és az igazságszolgáltatáshoz való jog biztosításáról szóló Aarhusi Egyezmény rendelkezéseinek a közösségi intézményekre és szervekre való alkalmazásáról szóló, 2006. szeptember 6-i 1367/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (14) sérelme nélkül kell alkalmazni.

(29)

Mivel e rendelet célját, azaz az európai statisztikák fejlesztéséhez, előállításához és közzétételéhez szükséges jogi keret kialakítását a tagállamok nem tudják kielégítően megvalósítani, és ezért az közösségi szinten jobban megvalósítható, a Közösség intézkedéseket hozhat a Szerződés 5. cikkében foglalt szubszidiaritás elvének megfelelően. Az említett cikkben foglalt arányosság elvének megfelelően ez a rendelet nem haladja meg az említett célkitűzés eléréséhez szükséges mértéket, és ezért nem sérti a nemzeti statisztikákra jellemző nemzeti megoldásokat, szerepeket és feltételeket.

(30)

Az e rendelet végrehajtásához szükséges intézkedéseket a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozattal (15) összhangban kell elfogadni.

(31)

A Bizottságot fel kell hatalmazni különösen arra, hogy az európai statisztikák minőségértékelési szempontjait érintő intézkedéseket fogadjon el, és hogy meghatározza a bizalmas adatokhoz való tudományos célú hozzáférés módozatait, szabályait és feltételeit közösségi szinten. Mivel ezek az intézkedések általános hatályúak és e rendelet új, nem alapvető fontosságú elemekkel történő kiegészítésére irányulnak, azokat az 1999/468/EK határozat 5a. cikkében meghatározott ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

(32)

Az ebben a rendeletben meghatározott intézkedések a következők helyébe lépnek: az 1101/2008/EK, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet (16), a 322/97/EK tanácsi rendelet (17) és a 89/382/EGK, Euratom tanácsi határozat (18). Ezeket a jogi aktusokat ezért hatályon kívül kell helyezni. Továbbra is alkalmazni kell azokat a végrehajtó intézkedéseket, amelyek a bizalmas adatokhoz való tudományos célú hozzáférés tekintetében a közösségi statisztikákról szóló 322/97/EK tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló, 2002. május 17-i 831/2002/EK bizottsági rendeletben (19) és a bizalmas adatokhoz való tudományos célú hozzáférésre feljogosított kutatókat foglalkoztató szervezetek jegyzékének megállapításáról szóló, 2004. április 29-i 2004/452/EK bizottsági határozatban (20) vannak lefektetve.

(33)

A statisztikai programbizottsággal konzultáltak,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. cikk

Tárgy és hatály

Ez a rendelet jogi keretet állapít meg az európai statisztikák fejlesztéséhez, előállításához és közzétételéhez.

A szubszidiaritás elvét betartva és a nemzeti és közösségi hatóságok függetlenségének, integritásának és elszámoltathatóságának megfelelően, az európai statisztikák a Közösség tevékenységeinek ellátásához szükséges megfelelő statisztikák. Az európai statisztikák az Európai Statisztikai Programban kerülnek meghatározásra. Azokat a Szerződés 285. cikke (2) bekezdésében meghatározott statisztikai elvekkel, valamint az Európai statisztika gyakorlati kódexével összhangban kell fejleszteni, előállítani és közzétenni a 11. cikknek megfelelően. Azokat e rendelettel összhangban kell végrehajtani.

2. cikk

Statisztikai elvek

(1)   Az európai statisztikák fejlesztését, előállítását és közzétételét a következő statisztikai elvek szabályozzák:

a)

„szakmai függetlenség”: a statisztikákat független módon kell fejleszteni, előállítani és közzétenni, különösen a technikák, definíciók, módszertanok és források kiválasztását, valamint az időzítést és a terjesztés valamennyi formájának tartalmát illetően, mindenféle politikai vagy egyéb érdekcsoport, vagy közösségi vagy nemzeti hatóság nyomásától mentesen, az intézményi struktúrák, például a közösségi vagy nemzeti intézményi vagy költségvetési rendelkezések és a statisztikai igények meghatározásának sérelme nélkül;

b)

„pártatlanság”: a statisztikákat semleges módon kell fejleszteni, előállítani és közzétenni, és valamennyi felhasználót egyenlő bánásmódban kell részesíteni;

c)

„tárgyilagosság”: a statisztikákat szisztematikus, megbízható és elfogulatlan módon kell fejleszteni, előállítani és közzétenni; ez magában foglalja a szakmai és etikai standardok alkalmazását és a felhasználók és adatszolgáltatók számára átlátható politikák és gyakorlatok követését;

d)

„megbízhatóság”: a statisztikáknak a lehető leghitelesebben, legpontosabban és legkövetkezetesebben kell mérniük azt a valóságot, amelyet leképezni hivatottak, és ez magában foglalja a tudományos kritériumok alkalmazását is a források, módszerek és eljárások kiválasztásában;

e)

„a statisztikai adatok bizalmas kezelése”: az egyedi statisztikai egységekre vonatkozó, közvetlenül statisztikai célokra vagy közvetve, adminisztratív vagy egyéb forrásokból beszerzett bizalmas adatok védelme, amely magában foglalja a megszerzett adatok nem statisztikai célú felhasználásának és jogellenes nyilvánosságra hozatalának tilalmát is;

f)

„költséghatékonyság”: a statisztika előállítási költségeinek arányban kell állniuk az eredmények fontosságával és a várt előnyökkel, az erőforrásokat optimálisan kell felhasználni és mérsékelni kell a válaszadói terhet. A kért információ lehetőség szerint kivonható a rendelkezésre álló nyilvántartásokból vagy forrásokból.

Az e bekezdésben megállapított statisztikai elveket az Európai statisztika gyakorlati kódexe tartalmazza részletesebben a 11. cikknek megfelelően.

(2)   Az európai statisztikák fejlesztése, előállítása és közzététele figyelembe veszi a nemzetközi ajánlásokat és a legjobb gyakorlatot.

3. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában a következő fogalommeghatározásokat kell alkalmazni:

1.

„statisztikák”: mennyiségi és minőségi, összesített és reprezentatív információk, amelyek egy kollektív jelenséget jellemeznek az érintett sokaságban;

2.

„fejlesztés”: statisztikák előállításához és közzétételéhez használt statisztikai módszer, standard és eljárás létrehozására, megerősítésére és javítására, valamint az új statisztikák és mutatók megtervezésére irányuló tevékenység;

3.

„előállítás”: a statisztikák összeállításához szükséges információ összegyűjtésével, tárolásával, feldolgozásával és elemzésével kapcsolatos valamennyi tevékenység;

4.

„közzététel”: a statisztikák és statisztikai elemzések hozzáférhetővé tétele a felhasználók számára;

5.

„adatgyűjtés”: felmérések és a különböző forrásokból történő információszerzés valamennyi módja, ideértve az adminisztratív forrásokat is;

6.

„statisztikai egység”: a megfigyelés alapegysége, azaz egy természetes személy, egy háztartás, egy gazdasági szereplő vagy egyéb vállalkozás, amelyre az adatok vonatkoznak;

7.

„bizalmas adat”: olyan adat, amely lehetővé teszi a statisztikai egységek közvetlen vagy közvetett azonosítását, és ezáltal egyedi információt közöl. A statisztikai egység azonosíthatóságának megállapításakor figyelembe kell venni mindazokat az eszközöket, amelyeket egy harmadik személy ésszerűen igénybe vehet az említett statisztikai egység azonosításához;

8.

„statisztikai célú felhasználás”: kizárólag statisztikai eredmények és elemzések fejlesztése és előállítása érdekében történő felhasználás;

9.

„közvetlen azonosítás”: a statisztikai egység azonosítása annak nevéről vagy címéről, illetve egy nyilvánosan hozzáférhető azonosító számról;

10.

„közvetett azonosítás”: a statisztikai egység azonosítása bármilyen, a közvetlen azonosítástól eltérő módon;

11.

„a Bizottság (Eurostat) tisztviselői”: a Közösségeknek az Európai Közösségek személyzeti szabályzatának 1. cikke értelmében a Közösség statisztikai hatóságánál dolgozó tisztviselői;

12.

„a Bizottság (Eurostat) személyzetének más tagjai”: a Közösségeknek az Európai Közösségek egyéb alkalmazottaira vonatkozó foglalkoztatási feltételek 2–5. cikke értelmében a Közösség statisztikai hatóságánál dolgozó alkalmazottai.

II. FEJEZET

STATISZTIKAI IRÁNYÍTÁS

4. cikk

Az Európai Statisztikai Rendszer

Az Európai Statisztikai Rendszer (European Statistical System, a továbbiakban: az ESR) a Közösség statisztikai hatósága, azaz a Bizottság (Eurostat), és a nemzeti statisztikai intézetek (NSH-k), valamint az egyes tagállamokban az európai statisztikák fejlesztéséért, előállításáért és közzétételéért felelős más nemzeti hatóságok közötti partnerség.

5. cikk

Nemzeti statisztikai intézetek és más nemzeti hatóságok

(1)   Az egyes tagállamok által az európai statisztikák fejlesztése, előállítása és közzététele érdekében nemzeti szinten végzett valamennyi tevékenység összehangolásáért felelős szervként kijelölt nemzeti statisztikai hatóság (a továbbiakban: az NSH) látja el a kapcsolattartó szerepét a Bizottság (Eurostat) felé a statisztikával kapcsolatos ügyekben. A tagállamok megteszik az e rendelkezés alkalmazásának biztosításához szükséges intézkedéseket.

(2)   A Bizottság (Eurostat) karbantartja és honlapján közzéteszi a tagállamok által kijelölt NSH-k és egyéb, az európai statisztikák fejlesztéséért, előállításáért és terjesztéséért felelős nemzeti hatóságok listáját.

(3)   Az e cikk (2) bekezdésében említett listán szereplő NSH-k és más nemzeti hatóságok ajánlattételi felhívás nélkül is részesülhetnek támogatásban, összhangban a 2342/2002/EK, Euratom rendelet 168. cikke (1) bekezdésének d) pontjával.

6. cikk

Bizottság (Eurostat)

(1)   A Közösség statisztikai hatósága, amelyet a Bizottság az európai statisztikák fejlesztésére, előállítására és közzétételére jelölt ki, e rendeletben „a Bizottság (Eurostat)”.

(2)   Közösségi szinten a Bizottság (Eurostat) biztosítja az európai statisztikák előállítását a megállapított szabályoknak és statisztikai elveknek megfelelően. E tekintetben kizárólagos felelőssége, hogy döntsön a folyamatokról, statisztikai módszerekről, standardokról és eljárásokról, valamint a statisztikai közlemények tartalmáról és időzítéséről.

(3)   A Központi Bankok Európai Rendszere (KBER) és az Európai Központi Bank alapokmányáról szóló jegyzőkönyv 5. cikkének sérelme nélkül, a közösségi intézmények és szervek statisztikai tevékenységeit a Bizottság (Eurostat) hangolja össze, elsősorban az adatok konzisztenciájának és minőségének biztosítása és az adatszolgáltatási teher mérséklése érdekében. E célból a Bizottság (Eurostat) bármelyik közösségi intézményt vagy szervet felkérheti az Eurostattal való konzultációra vagy együttműködésre, hogy a saját hatáskörébe tartozó területen statisztikai célú módszereket és rendszereket dolgozzon ki. Valamennyi intézmény vagy szerv, amely statisztika előállítását javasolja, konzultál a Bizottsággal (Eurostat), és figyelembe veszi az általa e célból megfogalmazott esetleges ajánlásokat.

7. cikk

Az európai statisztikai rendszer bizottsága

(1)   Létrejön az európai statisztikai rendszer bizottsága (a továbbiakban: az ESR-bizottság). Az ESR-bizottság szakmai iránymutatást nyújt az ESR számára az európai statisztikák fejlesztéséhez, előállításához és terjesztéséhez, a 2. cikk (1) bekezdésében megállapított statisztikai elvekkel összhangban.

(2)   Az ESR-bizottság az NSH-k képviselőiből áll, akik nemzeti statisztikai szakértők. Az elnök szerepét a Bizottság (Eurostat) tölti be.

(3)   Az ESR-bizottság elfogadja eljárási szabályzatát, amelynek tükröznie kell feladatait.

(4)   A Bizottság a következőket illetően konzultál az ESR-bizottsággal:

a)

a Bizottság által tervezett intézkedések az európai statisztikák fejlesztésére, előállítására és terjesztésére, ezek indokoltsága a költséghatékonyság alapján, elérésük eszközei és ütemezése, valamint a felmérések válaszadóira háruló válaszadói teher;

b)

az Európai Statisztikai Program javasolt fejlesztései és prioritásai;

c)

a prioritások újbóli kitűzésére és a válaszadói teher csökkentésének megvalósítására vonatkozó kezdeményezések;

d)

a statisztikai adatok bizalmas kezelésével kapcsolatos kérdések;

e)

a gyakorlati kódex továbbfejlesztése; és

f)

bármilyen más – különösen módszertani – kérdés, amely a statisztikai programok létrehozásából vagy végrehajtásából ered, és amelyet az elnök saját kezdeményezésére vagy egy tagállam kérésére vet fel.

8. cikk

Együttműködés más szervekkel

A hatáskörükbe tartozó kérdéseknek megfelelően konzultálni kell az európai statisztikai tanácsadó bizottsággal és az európai statisztikairányítási tanácsadó bizottsággal.

9. cikk

Együttműködés a KBER-rel

Az adatszolgáltatási teher mérséklése és az európai statisztikák előállításához szükséges koherencia biztosítása érdekében a KBER és az ESR szoros együttműködést folytat, a 2. cikk (1) bekezdésében megállapított statisztikai elvek betartása mellett.

10. cikk

Nemzetközi együttműködés

Az egyes tagállamok álláspontjának és szerepének sérelme nélkül, az ESR által az európai statisztikák szempontjából nemzetközi szinten különös jelentőséggel bíró kérdésekben képviselt álláspontot, valamint a nemzetközi statisztikai szervekben való képviseletre vonatkozó külön megállapodásokat az ESR-bizottság készíti elő és a Bizottság (Eurostat) hangolja össze.

11. cikk

Az Európai statisztika gyakorlati kódexe

(1)   A gyakorlati kódex célja az európai statisztikák iránti általános bizalom biztosítása azáltal, hogy megállapítja az európai statisztikák fejlesztésének, előállításának és terjesztésének módját, a 2. cikk (1) bekezdésében meghatározott statisztikai elvekkel és a statisztika legjobb nemzetközi gyakorlataival összhangban.

(2)   A gyakorlati kódexet szükség szerint az ESR-bizottság vizsgálja felül és frissíti. A módosításokat a Bizottság teszi közzé.

12. cikk

Statisztikai minőség

(1)   Az eredmények minőségének garantálása érdekében az európai statisztikákat egységes standardok és harmonizált módszerek alapján fejlesztik, állítják elő és teszik közzé. E tekintetben a következő minőségértékelési szempontokat kell alkalmazni:

a)

„relevancia”: a statisztika jelenlegi és lehetséges felhasználói igényeknek való megfelelésének mértéke;

b)

„pontosság”: a becsült és a nem ismert valós értékek közelségének mértéke;

c)

„időszerűség”: az információ elérhetősége és a leírt esemény vagy jelenség között eltelt idő;

d)

„időbeli pontosság”: az adatok közzétételének tervezett időpontja és az adatok megjelenésének időpontja között eltelt idő;

e)

„hozzáférhetőség” és „egyértelműség”: azok a feltételek és rendelkezések, amelyek mellett a felhasználó hozzáférhet az adatokhoz, használhatja és értelmezheti őket;

f)

„összehasonlíthatóság”: az alkalmazott statisztikai fogalmak, mérési módszerek és eljárások közötti különbségek hatásának mértéke a statisztikai adatok földrajzi, ágazati vagy időbeli összehasonlítása során;

g)

„koherencia”: az adatok azon jellemzője, hogy mennyire alkalmasak különböző típusú, különböző okokból alkalmazott, megbízható összekapcsolásra.

(2)   Az e cikk (1) bekezdésében megállapított minőségértékelési szempontoknak az egyes statisztikai területek ágazati jogszabályai alá tartozó adatokra való alkalmazásakor a minőségi jelentések ágazati jogszabályokban előírt részletes szabályait, felépítését és gyakoriságát a 27. cikk (2) bekezdésében említett szabályozási bizottsági eljárásnak megfelelően a Bizottság határozza meg.

Az egyedi minőségi követelményeket, például a statisztika előállításának célértékeit és minimumstandardjait ágazati jogszabályokban is meg lehet állapítani. Amennyiben az ágazati jogszabály nem rendelkezik róla, a Bizottság intézkedéseket fogadhat el. Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányuló intézkedéseket a 27. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

(3)   A tagállamok jelentést tesznek a Bizottságnak (Eurostat) a továbbított adatok minőségéről. A Bizottság (Eurostat) értékeli a továbbított adatok minőségét és jelentéseket készít és tesz közzé az európai statisztikák minőségéről.

III. FEJEZET

AZ EURÓPAI STATISZTIKÁK ELŐÁLLÍTÁSA

13. cikk

Európai statisztikai program

(1)   Az európai statisztikák fejlesztésének, előállításának és közzétételének keretét, valamint a főbb területeket és az előirányzott intézkedéseket az európai statisztikai program biztosítja legfeljebb ötéves időszakra. Az Európai Parlament és a Tanács határoz róla. Hatását és költséghatékonyságát független szakértők bevonásával értékelik.

(2)   Az európai statisztikai program meghatározza a Közösség tevékenységeinek ellátáshoz szükséges információkkal kapcsolatos prioritásokat. Ezeket az igényeket egyrészt az előírt statisztikák előállításához a közösségi és nemzeti szinten szükséges források függvényében, másrészt a válaszadók adatszolgáltatói terhei és a kapcsolódó költségek alapján kell mérlegelni.

(3)   A Bizottság az európai statisztikai program egésze vagy egy része tekintetében olyan kezdeményezéseket vezet be, amelyek segítségével prioritásokat lehet kitűzni, és amelyekkel a válaszadói terhek is csökkenthetők.

(4)   A Bizottság előzetes vizsgálat céljából benyújtja az ESR-bizottságnak az európai statisztikai program tervezetét.

(5)   A Bizottság mindegyik európai statisztikai program esetében, az ESR-bizottsággal való konzultációt követően időközi előrehaladási jelentést és végső értékelő jelentést készít és azokat benyújtja az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak.

14. cikk

Az európai statisztikai program végrehajtása

(1)   Az európai statisztikai programot egyedi statisztikai intézkedésekkel hajtják végre, amelyekről a következők határoznak:

a)

az Európai Parlament és a Tanács;

b)

egyedi és különösen indokolt esetekben a Bizottság, különösen az előre nem látott igények teljesítése érdekében, a (2) bekezdés előírásaival összhangban; vagy

c)

az NSH-k vagy más nemzeti hatóságok és a Bizottság (Eurostat) között, saját megfelelő hatáskörükön belül kötött megállapodás. Ezeket a megállapodásokat írásba kell foglalni.

(2)   A Bizottság a 27. cikk (2) bekezdésében említett szabályozási bizottsági eljárásnak megfelelően ideiglenes közvetlen statisztikai intézkedésről határozhat, feltéve, hogy:

a)

az intézkedés nem rendelkezik több mint három referenciaévre vonatkozó adatgyűjtésről;

b)

az adatok már rendelkezésre állnak, vagy a felelős NSH-knál és más nemzeti hatóságoknál hozzáférhetők, vagy közvetlenül megszerezhetők, a megfelelő mintákat használva a statisztikai sokaság európai szintű megfigyeléséhez, az NSH-kkal és más nemzeti hatóságokkal való megfelelő koordináció mellett; és

c)

az 1605/2002/EK, Euratom rendelettel összhangban a Közösség pénzügyi hozzájárulást nyújt az NSH-knak és más nemzeti hatóságoknak a felmerülő többletköltségek fedezésére.

(3)   Az (1) bekezdés a) vagy b) pontja alapján meghatározandó tevékenységek előterjesztésekor a Bizottság tájékoztatást nyújt a következőkről:

a)

a tervbe vett intézkedés indokairól, különös tekintettel az érintett közösségi politika céljai fényében;

b)

az intézkedés célkitűzéseiről és a várt eredményekről;

c)

költséghatékonysági elemzésről, amely tartalmazza a válaszadókra háruló terhek és az előállítási költségek értékelését; és

d)

az intézkedés megvalósításának módjáról, ideértve az időtartamot, valamint a Bizottság és a tagállamok szerepét.

15. cikk

Együttműködési hálózatok

Az egyedi statisztikai intézkedések során lehetőség szerint az együttműködési hálózatok segítségével szinergiákat kell kialakítani az ESR-en belül, a szakértelem és az eredmények megosztásával, illetve a konkrét feladatokra való specializálódás támogatásával. E célból megfelelő pénzügyi struktúrát kell kidolgozni.

Ezen intézkedések eredményeit – úgymint a közös struktúrákat, eszközöket, folyamatokat és módszereket – az ESR-en keresztül rendelkezésre kell bocsátani. Az ESR-bizottság megvizsgálja az együttműködési hálózatok létrehozására irányuló kezdeményezéseket és az eredményeket.

16. cikk

A statisztika európai megközelítése

(1)   Egyedi és kellően indokolt esetekben és az európai statisztikai program keretében a statisztika európai megközelítése a következőkre irányul:

a)

az európai szintű statisztikai aggregátumok hozzáférhetőségének maximalizálása és az európai statisztikák időszerűségének javítása;

b)

a válaszadók, az NSH-k és a nemzeti hatóságok terheinek költséghatékonysági elemzésen alapuló csökkentése.

(2)   A statisztika európai megközelítése az alábbi esetekben alkalmazandó:

a)

európai statisztikák előállítása a következők felhasználásával:

i.

közzétételre nem került nemzeti hozzájárulások, illetve nemzeti hozzájárulások tagállamoktól származó meghatározott részei;

ii.

egyedileg kidolgozott felmérések;

iii.

modellezési technikákkal nyert részleges információ;

b)

európai szintű aggregátumok közzététele egyedi felfedhetőség elleni védelmi technikák révén, a tájékoztatásra vonatkozó nemzeti rendelkezések sérelme nélkül.

(3)   A statisztika európai megközelítésének végrehajtására szolgáló intézkedéseket a tagállamok teljes körű bevonásával kell végrehajtani. A statisztika európai megközelítésének végrehajtására szolgáló intézkedéseket a 14. cikk (1) bekezdésében említett, egyedi statisztikai intézkedésekben határozzák meg.

(4)   Amennyiben szükséges, a tagállamokkal együttműködve összehangolt tájékoztatási és felülvizsgálati politikát kell meghatározni.

17. cikk

Éves munkaprogram

A Bizottság minden évben május vége előtt benyújtja a következő évre szóló munkaprogramját az ESR-bizottság általi vizsgálatra. A Bizottság a legteljesebb mértékben figyelembe veszi az ESR-bizottság észrevételeit. Ez a munkaprogram az európai statisztikai programon alapul és elsősorban a következőket tartalmazza:

a)

azok az intézkedések, amelyek a Bizottság megítélése szerint előnyt élveznek, figyelembe véve a Közösség politikai igényeit, valamint mind a nemzeti, mind a közösségi pénzügyi korlátokat, valamint a válaszadói terhet;

b)

a prioritások felülvizsgálatára és a válaszadói teher csökkentésére irányuló kezdeményezések; és

c)

az eljárások és a Bizottság által a program végrehajtására előirányzott jogi eszközök.

IV. FEJEZET

AZ EURÓPAI STATISZTIKÁK KÖZZÉTÉTELE

18. cikk

A közzététellel kapcsolatos intézkedések

(1)   Az európai statisztikák közzététele a statisztikai elvek teljes körű betartásával, a 2. cikk (1) bekezdésében meghatározottak szerint történik, különösen a statisztikai adatok bizalmas kezelésének védelme és a pártatlanság elve szerint szükséges egyenlő hozzáférés biztosítása tekintetében.

(2)   Az európai statisztikák közzétételét – saját megfelelő hatáskörükön belül – a Bizottság (Eurostat), az NSH-k és más nemzeti hatóságok végzik.

(3)   A tagállamok és a Bizottság saját megfelelő hatáskörük keretén belül megadják a megfelelő támogatást ahhoz, hogy az európai statisztikákhoz valamennyi felhasználó számára egyenlő hozzáférést lehessen biztosítani.

19. cikk

Nyilvános használatú állományok

Egyedi statisztikai egységekre vonatkozó adatokat olyan anonimizált rekordokból álló, nyilvános használatú állomány formájában lehet közzétenni, amelyeket úgy készítenek elő, hogy a statisztikai egység ne legyen sem közvetlenül, sem pedig közvetve azonosítható, figyelembe véve minden olyan megfelelő eszközt, amelyet egy harmadik fél ésszerűen felhasználhat.

Az adatoknak a Bizottsághoz (Eurostat) való továbbítása esetén az adatokat átadó NSH vagy más nemzeti hatóság kifejezett jóváhagyására is szükség van.

V. FEJEZET

A STATISZTIKAI ADATOK BIZALMAS KEZELÉSE

20. cikk

A bizalmas adatok védelme

(1)   A következő szabályokat és intézkedéseket annak biztosítása érdekében kell alkalmazni, hogy a bizalmas adatokat kizárólag statisztikai célokra használják fel, és megakadályozzák ezek jogellenes nyilvánosságra hozatalát.

(2)   A kizárólag európai statisztikák előállítása érdekében szerzett bizalmas adatokat az NSH-k és más nemzeti hatóságok és a Bizottság (Eurostat) kizárólag statisztikai célokra használhatják fel, kivéve, ha a statisztikai egység egyértelmű beleegyezését adta az adatok egyéb célra történő felhasználásához.

(3)   Azokat a statisztikai eredményeket, amelyek lehetővé tehetik egy statisztikai egység azonosítását, az NSH-k és más nemzeti hatóságok és a Bizottság (Eurostat) csak az alábbi kivételes esetekben tehetik közzé:

a)

amennyiben a Tanács és a Parlament a Szerződés 251. cikkével összhangban elfogadott jogszabálya egyedi feltételeket és körülményeket határoz meg, és ezeket a statisztikai eredményeket úgy módosítják, hogy közzétételük ne sértse a statisztikai adatok bizalmas kezelését, amennyiben a statisztikai egység ezt kéri; vagy

b)

amennyiben a statisztikai egység egyértelműen hozzájárult az adatok közzétételéhez.

(4)   Saját megfelelő hatáskörükön belül az NSH-k és más nemzeti hatóságok és a Bizottság (Eurostat) megteszik az összes szükséges szabályozási, adminisztratív, technikai és szervezeti intézkedést a bizalmas adatok fizikai és logikai védelmének biztosítása érdekében (a felfedhetőség elleni védelem).

Az NSH-k és más nemzeti hatóságok és a Bizottság (Eurostat) megtesznek minden szükséges intézkedést a bizalmas adatok fizikai és logikai védelmére vonatkozó alapelvek és iránymutatások összehangolása érdekében. Ezen intézkedéseket a Bizottság fogadja el a 27. cikk (2) bekezdésében említett szabályozási bizottsági eljárásnak megfelelően.

(5)   Az NSH-k és más nemzeti hatóságok tisztviselői és személyzetének más tagjai, akik a bizalmas adatokhoz hozzáféréssel rendelkeznek, a bizalmas adatkezelés szabályait feladataik megszűnése után is kötelesek betartani.

21. cikk

Bizalmas adatok továbbítása

(1)   A 4. cikkben említettek szerint valamely, az adatgyűjtést végző ESR-hatóságtól származó bizalmas adatoknak valamely más ESR-hatósághoz történő továbbítására akkor kerülhet sor, ha az európai statisztikák hatékony fejlesztéséhez, előállításához és terjesztéséhez, vagy az európai statisztikák minőségének javításához szükséges.

(2)   Az adatokat gyűjtő ESR-hatóság és egy KBER-tag között bizalmas adatok átadására akkor kerülhet sor, ha az adatok átadása szükséges az európai statisztikák hatékony fejlesztéséhez, előállításához vagy terjesztéséhez, illetve az ESR és a KBER saját megfelelő hatáskörein belül az európai statisztikák minőségének javításához, és e szükségességet megindokolták.

(3)   Az első átadást követő minden további átadáshoz annak a hatóságnak a kifejezett engedélye szükséges, amely az adatokat összegyűjtötte.

(4)   Nem lehet a statisztikai adatok bizalmas kezelésről szóló nemzeti szabályokra hivatkozni az (1) és (2) bekezdések szerint a bizalmas adatok továbbításának megakadályozása érdekében akkor, ha az Európai Parlament és a Tanács a Szerződés 251. cikkével összhangban eljárva, jogszabályban előírja az ilyen adatok továbbítását.

(5)   Az e cikkel összhangban átadott bizalmas adatokat kizárólag statisztikai célokra lehet felhasználni, és kizárólag statisztikai tevékenységeket végző és egyéni munkakörében eljáró személyzet férhet hozzájuk.

(6)   Az ebben a rendeletben előírt, a statisztikai adatok bizalmas kezeléséről szóló rendelkezéseket valamennyi, az ESR-en belül és az ESR és a KBER között továbbított bizalmas adatra alkalmazni kell.

22. cikk

A bizalmas adatok védelme a Bizottságnál (Eurostat)

(1)   A (2) bekezdésben megállapított kivételek függvényében, a bizalmas adatokhoz csak a Bizottság (Eurostat) tisztviselői férhetnek hozzá egyéni munkakörükben eljárva.

(2)   A Bizottság (Eurostat) kivételes esetekben biztosíthat hozzáférést a bizalmas adatokhoz egyéb alkalmazottai és más, szerződés alapján a Bizottságnak (Eurostat) dolgozó természetes személyek számára is egyéni munkakörükben eljárva.

(3)   A bizalmas adatokhoz hozzáféréssel rendelkező személyek ezeket az adatokat kizárólag statisztikai célokra használhatják fel. Ezt a korlátozást feladataik megszűnése után is kötelesek betartani.

23. cikk

Tudományos célú hozzáférés a bizalmas adatokhoz

A tudományos célból statisztikai elemzéseket végző kutatók számára a Bizottság (Eurostat) vagy az NSH-k vagy más nemzeti hatóságok saját megfelelő hatáskörükben hozzáférést biztosíthatnak olyan bizalmas adatokhoz, amelyek révén a statisztikai egységek csupán közvetetten azonosíthatók. Amennyiben az adatokat a Bizottsághoz (Eurostat) továbbították, az adatokat átadó NSH vagy más nemzeti hatóság jóváhagyására is szükség van.

A közösségi szintű hozzáférés módozatait, szabályait és feltételeit a Bizottság állapítja meg. Az ezen rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányuló fenti intézkedéseket a 27. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

24. cikk

Hozzáférés a közigazgatási nyilvántartásokhoz

A válaszadók terheinek csökkentése érdekében az NSH-knak és más nemzeti hatóságoknak és a Bizottságnak (Eurostat) – saját közigazgatási rendszerükön belül – olyan mértékben kell hozzáférniük az adminisztratív adatforrásokhoz, amilyen mértékben ezek az adatok az európai statisztikák fejlesztéséhez, előállításához és terjesztéséhez szükségesek.

A hatékony hozzáférés megvalósítására vonatkozó gyakorlati szabályokat, valamint a hozzáférés feltételeit, ha szükséges, az egyes tagállamok és a Bizottság állapítják meg, saját megfelelő hatáskörükben.

25. cikk

Nyilvános forrásból származó adatok

A nyilvánosság számára jogszabály alapján elérhető forrásokból szerzett olyan adatok, amelyek a nemzeti jogszabályoknak megfelelően a nagyközönség számára később is elérhetők maradnak – a belőlük nyert statisztikák közzétételének céljából – nem tekinthetők bizalmasnak.

26. cikk

A statisztikai adatok bizalmas kezelésének megsértése

A tagállamok és a Bizottság meghozzák a megfelelő intézkedéseket, hogy megelőzzék és szankcionálják a statisztikai adatok bizalmas kezelésének esetleges megsértéseit.

VI. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

27. cikk

Bizottság

(1)   A Bizottságot az ESR-bizottság segíti.

(2)   Az e bekezdésre történő hivatkozáskor esetén az 1999/468/EK határozat 5. és 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében meghatározott határidő három hónap.

(3)   Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének (1)–(4) bekezdését és 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel.

28. cikk

Hatályon kívül helyezés

(1)   Az 1101/2008/EK, Euratom rendelet hatályát veszti.

A hatályon kívül helyezett rendeletre való hivatkozásokat erre a rendeletre való hivatkozásként kell értelmezni.

A hatályon kívül helyezett rendelettel létrehozott, statisztikai titoktartással foglalkozó bizottságra való hivatkozásokat az e rendelet 7. cikkével létrehozott ESR-bizottságra való hivatkozásként kell értelmezni.

(2)   A 322/97/EK tanácsi rendelet hatályát veszti.

A hatályon kívül helyezett rendeletre való hivatkozásokat erre a rendeletre való hivatkozásként kell értelmezni.

(3)   A 89/382/EGK, Euratom tanácsi határozat hatályát veszti.

A statisztikai programbizottságra való hivatkozásokat az e rendelet 7. cikkével létrehozott ESR-bizottságra vonatkozó hivatkozásként kell értelmezni.

29. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Strasbourgban, 2009. március 11-én.

az Európai Parlament részéről

az elnök

H.-G. PÖTTERING

a Tanács részéről

az elnök

A. VONDRA


(1)  HL C 291., 2007.12.5., 1. o.

(2)  HL C 308., 2008.12.3., 1. o.

(3)  Az Európai Parlament 2008. november 19-i véleménye (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé) és a Tanács 2009. február 19-i határozata.

(4)  HL L 357., 2002.12.31., 1. o.

(5)  HL L 248., 2002.9.16., 1. o.

(6)  HL L 1., 1994.1.3., 3. o.

(7)  HL L 90., 2006.3.28., 2. o.

(8)  HL L 318., 1998.11.27., 8. o.

(9)  HL L 332., 2006.11.30., 21. o.

(10)  HL C 364., 2000.12.18., 1. o.

(11)  HL L 281., 1995.11.23., 31. o.

(12)  HL L 8., 2001.1.12., 1. o.

(13)  HL L 41., 2003.2.14., 26. o.

(14)  HL L 264., 2006.9.25., 13. o.

(15)  HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

(16)  HL L 304., 2008.11.14., 70. o.

(17)  HL L 52., 1997.2.22., 1. o.

(18)  HL L 181., 1989.6.28., 47. o.

(19)  HL L 133., 2002.5.18., 7. o.

(20)  HL L 156., 2004.4.30., 1. o.