31.3.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 87/160


AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 222/2009/EK RENDELETE

(2009. március 11.)

a tagállamok közötti áruforgalomra vonatkozó közösségi statisztikákról szóló 638/2004/EK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 285. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

a Szerződés 251. cikkében meghatározott eljárással (1) összhangban,

mivel:

(1)

A 638/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (2) meghatározza az alapvető rendelkezéseket a tagállamok közötti termékforgalomra vonatkozó statisztikák tekintetében.

(2)

A „közösségi statisztikák terén az adatszolgáltatói terhek csökkentéséről, az egyszerűsítésről és prioritások kitűzéséről” szóló, 2006. november 14-i bizottsági közlemény keretében az Intrastatot – vagyis a tagállamok közötti termékforgalomra vonatkozó közösségi statisztika gyűjtésének rendszerét – olyan területnek minősítették, ahol lehetséges és kívánatos az egyszerűsítés.

(3)

A statisztikai terhek csökkentése azonnali intézkedésként az Intrastaton keresztül gyűjtött adatok lefedettségi arányának csökkentésével érhető el. Ez úgy valósítható meg, hogy emelik azt a küszöbértéket, mely alatt az adatszolgáltatók mentesülnek az Intrastat adatszolgáltatási kötelezettség alól. Ennek az a következménye, hogy növekszik a nemzeti hatóságok által végzett becsléseken alapuló statisztika aránya.

(4)

A hosszú távú hatékonyság érdekében más lépéseket is meg kell fontolni a statisztikai terhek további csökkentésére, de olyan statisztikát kell fenntartani, amely eleget tesz a hatályos minőségi mutatóknak és szabványoknak. Ezek közé tartozhat a teljes kiszállítási és teljes beérkezési forgalom kötelező minimális lefedettségi arányainak további csökkentése, valamint az egyirányú megfigyelési rendszer lehetséges jövőbeni bevezetése. E célból a Bizottságnak részletesebben meg kell vizsgálnia ezen lépések értékét, megvalósíthatóságát és a minőségre gyakorolt hatását.

(5)

A tagállamoknak a Bizottság (Eurostat) részére éves összesített adatokat kell szolgáltatniuk a kereskedelmi forgalomról üzleti mutatók szerinti bontásban. Ezáltal a felhasználók fontos gazdasági kérdésekre vonatkozó, új statisztikai információkhoz jutnak, és lehetőség nyílik egy új típusú elemzés végzésére – például annak elemzésére, hogy miként működnek az európai vállalatok a globalizálódó környezetben –, anélkül, hogy ez új statisztikai követelményeket jelentene az adatszolgáltató vállalatok számára. A vállalkozási és a kereskedelmi statisztikák közötti kapcsolatot úgy kell kialakítani, hogy a Közösségen belüli kereskedelem szereplőinek nyilvántartásából származó adatokat összevonják a vállalkozások statisztikai célú nyilvántartása közös keretének létrehozásáról szóló, 2008. február 20-i 177/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben (3) előírt adatokkal.

(6)

A minimális kereskedelmi lefedettség csökkentésével kapcsolatos végrehajtási hatásköröket a Bizottságra kell ruházni. E végrehajtási hatáskörök a küszöbértékeknek a nemzeti hatóságokkal szoros együttműködésben végzett rendszeres értékelése alapján rugalmasságot biztosítanak a jövőbeli lehetséges változtatásokhoz, a statisztikai terhek és az adatok pontossága közti optimális egyensúly megtalálása érdekében.

(7)

A minimális kereskedelmi lefedettség csökkentése olyan intézkedések bevezetését teszi szükségessé, amelyek kompenzálják a kevésbé teljeskörű adatgyűjtést és így a minőségre gyakorolt kedvezőtlen hatást, különös tekintettel az adatok pontosságára. Hatáskörrel kell felruházni a Bizottságot a tagállamok minőségi követelményeinek szigorítása és különösen az Intrastaton keresztül be nem gyűjtött kereskedelmi adatok becslésére vonatkozó kritériumok meghatározása érdekében.

(8)

A 638/2004/EK rendelet előírja, hogy bizonyos intézkedéseket a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozat (4) szerint kell elfogadni.

(9)

Az 1999/468/EK határozatot a 2006/512/EK határozat (5) módosította, mely bevezette az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárást az olyan általános hatályú intézkedések elfogadásához, amelyek a Szerződés 251. cikkében meghatározott eljárás alapján elfogadott alap jogi aktus nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányulnak, ideértve néhány ilyen elem törlését vagy a jogi aktus új, nem alapvető fontosságú elemekkel történő kiegészítését.

(10)

A 2006/512/EK határozatról szóló európai parlamenti, tanácsi és bizottsági nyilatkozattal (6) összhangban ahhoz, hogy az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárást alkalmazni lehessen a Szerződés 251. cikkében meghatározott eljárás alapján elfogadott és már hatályban lévő jogi aktusokra, ezeket a jogi aktusokat az alkalmazandó eljárásokkal összhangban ki kell igazítani.

(11)

Hatáskörrel kell felruházni a Bizottságot különösen arra, hogy meghatározza, milyen feltételek mellett fogadhat el eltérő vagy különleges szabályokat a különleges termékekre vagy termékmozgásokra vonatkozóan; kiigazítsa a tárgyidőszakot a hozzáadottérték-adóval és a vámkötelezettségekkel fennálló kapcsolat figyelembevételével; meghatározza a nemzeti hatóságok által gyűjtött információk gyűjtésére vonatkozó szabályokat, különös tekintettel az alkalmazandó kódokra; hozzáigazítsa a minimális Intrastat-lefedettséget a technikai és gazdasági fejlődéshez; meghatározza azon feltételeket, amelyek mellett a tagállamok egyszerűsíthetik a kis értékű egyedi ügyletek esetében szolgáltatandó adatokat; meghatározza a továbbítandó összesített adatokat és azon kritériumokat, amelyeknek a becslések eredményeinek meg kell felelniük; végrehajtási rendelkezéseket fogadjon el a 177/2008/EK rendeletben szereplő üzleti mutatókra vonatkozó adatok és a termékkiszállításokra és -beérkezésekre vonatkozó statisztikák összekapcsolása alapján előállítandó statisztikákra; valamint egyéb intézkedéseket hozzon az adatok minőségének biztosítása érdekében. Mivel ezek az intézkedések általános hatályúak, és a 638/2004/EK rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányulnak, beleértve annak új, nem alapvető fontosságú elemekkel való kiegészítését, azokat az 1999/468/EK határozat 5a. cikkében meghatározott, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

(12)

A 638/2004/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 638/2004/EK rendelet a következőképpen módosul:

1.

A 3. cikk (4) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(4)   A Bizottság a különleges termékekre vagy termékmozgásokra eltérő vagy különleges szabályokat fogadhat el. Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására, beleértve a kiegészítéssel történő módosítást is, irányuló intézkedéseket a 14. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.”

2.

6. cikk (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(2)   A tárgyidőszakot a Bizottság a hozzáadottérték-adóval (héa) és a vámkötelezettségekkel fennálló kapcsolat figyelembevételével is meghatározhatja. Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására, beleértve a kiegészítéssel történő módosítást is, vonatkozó intézkedéseket a 14. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.”

3.

7. cikk (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(1)   Az Intrastat rendszer keretében történő adatszolgáltatásra kötelezettek a következők:

a)

az a feladó tagállamban a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv (7) III. címe szerinti adóalany, aki

i.

olyan szerződést kötött, a szállítási szerződések kivételével, amely termékek kiszállítását eredményezi; vagy ennek hiányában

ii.

kiszállítja a terméket, vagy annak kiszállításáról gondoskodik; vagy ennek hiányában

iii.

birtokolja a kiszállítás tárgyát képező terméket; vagy

a 2006/112/EK irányelv szerinti adóügyi képviselője; vagy

b)

az a rendeltetési tagállamban a 2006/112/EK irányelv III. címe szerinti adóalany, aki

i.

olyan szerződést kötött, a szállítási szerződések kivételével, amely termékek beérkezését eredményezi; vagy ennek hiányában

ii.

átveszi a terméket, vagy gondoskodik annak átvételéről; vagy ennek hiányában

iii.

birtokolja a kiszállítás tárgyát képező terméket; vagy

vagy a 2006/112/EK irányelv szerinti adóügyi képviselője.

4.

A 8. cikk (2) bekezdésének a) pontja helyébe a következő szöveg lép:

„a)

legalább havonta egyszer azoknak az adóalanyoknak a jegyzéke, akik úgy nyilatkoztak, hogy adott tárgyidőszakban másik tagállamba terméket szállítottak, vagy másik tagállamból terméket szereztek be. A jegyzékekben fel kell tüntetni az egyes adóalanyok által adózási célból bejelentett termékek összértékét;”.

5.

A 9. cikk (1) bekezdése a következőképpen módosul:

a)

az első albekezdés a) pontja helyébe a következő szöveg lép:

„a)

a 2006/112/EK irányelv 214. cikkével összhangban az információk biztosításáért felelős félnek kiadott egyéni azonosító szám;”

b)

a második albekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„Az e)–h) pontban említett statisztikai adatok meghatározását a melléklet tartalmazza. A Bizottság szükség esetén meghatározza az adatok gyűjtésére vonatkozó szabályokat, különös tekintettel az alkalmazandó kódokra. Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására, beleértve a kiegészítéssel történő módosítást is, irányuló intézkedéseket a 14. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.”

6.

A 10. cikk a következőképpen módosul:

a)

a (3) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(3)   A küszöbértékeket, amelyek alatt az adatszolgáltatók mentesülnek az Intrastat adatszolgáltatási kötelezettség alól, olyan szinten kell meghatározni, amely biztosítja, hogy az érintett tagállam adóalanyaira nézve az összes kiszállítás legalább 97 %-ának és az összes beérkezés legalább 95 %-ának értékét lefedik.

A Bizottság hozzáigazítja ezeket az Intrastat lefedettségi arányokat a technikai és gazdasági fejlődéshez, ha az arányok csökkentése lehetővé válik a hatályos minőségi mutatóknak és szabványoknak megfelelő statisztikákkal. Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányuló intézkedéseket a 14. cikk (3) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.”;

b)

a (4) bekezdés második albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„Az e küszöbértékek meghatározására vonatkozó feltételeket a Bizottság állapítja meg. Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására, beleértve a kiegészítéssel történő módosítást is, irányuló intézkedéseket a 14. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.”;

c)

az (5) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(5)   A tagállamok – bizonyos, a minőségi követelményeknek megfelelő feltételek mellett – a kis értékű egyedi ügyletek tekintetében egyszerűsíthetik a szolgáltatandó adatokat. A feltételeket a Bizottság határozza meg. Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására, beleértve a kiegészítéssel történő módosítást is, irányuló intézkedéseket a 14. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.”

7.

A 11. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„11. cikk

A statisztikai adatok védelme

A nemzeti hatóságok – kizárólag amennyiben a statisztikai adatot szolgáltató fél vagy felek kérik – határoznak arról, hogy azok a statisztikai eredmények, amelyek lehetővé teszik az említett adatszolgáltató(k) azonosítását, közzétehetők-e, vagy azokat úgy kell módosítani, hogy közzétételük ne sértse a statisztikai adatok védelmének követelményét.”

8.

A 12. cikk a következőképpen módosul:

a)

az (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő szöveg lép:

„a)

40 nappal a tárgyhónap végét követően az összesített adatokat, melyeket a Bizottság határoz meg. Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására, beleértve a kiegészítéssel történő módosítást is, irányuló intézkedéseket a 14. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.”;

b)

a (2) bekezdés a következő mondatokkal egészül ki:

„A becslések eredményei megfelelnek a Bizottság által meghatározott kritériumoknak. Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására, beleértve a kiegészítéssel történő módosítást is, irányuló intézkedéseket a 14. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.”;

c)

a cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

„(4)   A tagállamok éves statisztikákat továbbítanak a Bizottságnak (Eurostatnak) a kereskedelmi adatokról a vállalkozások jellemzői szerinti bontásban, nevezetesen az alapján, hogy a vállalkozás által végzett gazdasági tevékenység az 1893/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (8) által létrehozott, az Európai Közösségben végzett gazdasági tevékenységek közös statisztikai osztályozása rendszerének (NACE) mely osztályába vagy két számjegyű szintjéhez tartozik, és a vállalkozás az alkalmazottak száma alapján mely nagyságkategóriába sorolható be.

E statisztikákat a vállalkozások statisztikai célú nyilvántartása közös keretének létrehozásáról szóló, 2008. február 20-i 177/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek (9) megfelelően nyilvántartott, a vállalkozások jellemzőire vonatkozó adatok és az e rendelet 3. cikkében említett statisztikák összekapcsolásával kell összeállítani.

A Bizottság végrehajtási rendelkezéseket hoz a statisztikák összeállítása érdekében. Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására, beleértve a kiegészítéssel történő módosítást is, irányuló intézkedéseket a 14. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

9.

A 13. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„13. cikk

Minőség

(1)   E rendelet alkalmazásában a megküldendő statisztikákra a következő minőségértékelési szempontok vonatkoznak:

a)

»relevancia« a statisztika jelenlegi és lehetséges felhasználói igényeknek való megfelelésének mértéke;

b)

»pontosság«: a becsült és a nem ismert valós értékek közelségének mértéke;

c)

»időszerűség«: az információ elérhetősége és a leírt esemény vagy jelenség között eltelt idő;

d)

»időbeli pontosság«: az adatok közzétételének tervezett időpontja és az adatok megjelenésének időpontja között eltelt idő;

e)

»hozzáférhetőség« és »egyértelműség«: azok a feltételek és rendelkezések, amelyek mellett a felhasználó hozzáférhet az adatokhoz, használhatja és értelmezheti őket;

f)

»összehasonlíthatóság«: az alkalmazott statisztikai fogalmak, mérési módszerek és eljárások közötti különbségek hatásának mértéke a statisztikai adatok földrajzi, ágazati vagy időbeli összehasonlítása során;

g)

»koherencia«: az adatok azon jellemzője, hogy mennyire alkalmasak különböző típusú, különböző okokból alkalmazott, megbízható összekapcsolásra.

(2)   A tagállamok éves jelentést küldenek a Bizottságnak (Eurostatnak) a megküldött statisztikák minőségéről.

(3)   Az (1) bekezdésben meghatározott minőségértékelési szempontoknak a rendelet hatálya alá tartozó statisztikákra történő alkalmazása során a minőségi jelentések módját és szerkezetét a 14. cikk (2) bekezdésében említett szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell meghatározni.

A Bizottság (Eurostat) értékeli a továbbított statisztikák minőségét.

(4)   A Bizottság határoz meg minden olyan intézkedést, amely a továbbított statisztikák minőségértékelési szempontok szerinti minőségének biztosításához szükséges. Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására, beleértve a kiegészítéssel történő módosítást is, irányuló intézkedéseket a 14. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.”

10.

A 14. cikk (3) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(3)   Az erre a bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének (1)–(4) bekezdését és 7. cikkét kell alkalmazni, a határozat 8. cikkében foglalt rendelkezések figyelembevételével.”

11.

A melléklet 3. pontja a) pontjának helyébe a következő szöveg lép:

„a)

az adóalappal, amely az adózási célból a 2006/112/EK irányelvvel összhangban meghatározandó érték;”.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2009. január 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Strasbourgban, 2009. március 11-én.

az Európai Parlament részéről

az elnök

H.-G. PÖTTERING

a Tanács részéről

az elnök

A. VONDRA


(1)  Az Európai Parlament 2008. október 21-i álláspontja (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé) és a Tanács 2009. február 19-i határozata.

(2)  HL L 102., 2004.4.7., 1. o.

(3)  HL L 61., 2008.3.5., 6. o.

(4)  HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

(5)  HL L 200., 2006.7.22., 11. o.

(6)  HL C 255., 2006.10.21., 1. o.

(7)  HL L 347., 2006.12.11., 1. o.

(8)  HL L 393., 2006.12.30., 1. o.

(9)  HL L 61., 2008.3.5., 6. o.