4.2.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 35/47


AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 80/2009/EK RENDELETE

(2009. január 14.)

a számítógépes helyfoglalási rendszerek ügyviteli szabályzatáról és a 2299/89/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 71. cikkére és 80. cikkének (2) bekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére (1),

a Régiók Bizottságával történő konzultációt követően,

tekintettel az Európai Adatvédelmi Biztos véleményére (2),

a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően (3),

mivel:

(1)

A számítógépes helyfoglalási rendszerek ügyviteli szabályzatáról szóló, 1989. július 24-i 2299/89/EGK tanácsi rendelet (4) jelentős mértékben hozzájárult ahhoz, hogy a légi fuvarozók számára tisztességes és pártatlan feltételeket lehessen biztosítani egy számítógépes helyfoglalási rendszerben (a továbbiakban: CRS), ezáltal védve a fogyasztók érdekeit.

(2)

A légiforgalmi helyfoglalások jelentős része továbbra is CRS-eken keresztül történik.

(3)

A technológiai és piaci fejlődés következtében lehetőség nyílik arra, hogy jelentős mértékben egyszerűsödjön a jogszabályi környezet azáltal, hogy a helyfoglalási díjakról és díjtartalmakról való tárgyalások terén a rendszer szolgáltatók és a légi fuvarozók számára nagyobb rugalmasságot biztosítunk. Ennek lehetővé kell tennie számukra az utazási irodák és a fogyasztók igényeihez való rugalmasabb alkalmazkodást és utazási termékeik hatékonyabb terjesztését.

(4)

A jelenlegi piaci körülmények között ugyanakkor a közlekedési termékeket tartalmazó CRS-ekre vonatkozóan továbbra is fenn kell tartani bizonyos rendelkezéseket annak érdekében, hogy meg lehessen akadályozni a versennyel kapcsolatos visszaéléseket és biztosítani a fogyasztók számára a semleges információkhoz való hozzáférést.

(5)

Ha a tulajdonos fuvarozók megtagadják a saját rendszerüktől eltérő rendszerek részére ugyanazon információk biztosítását a járatokra, díjakra és szabad kapacitásra vonatkozóan, valamint megtagadják az ilyen rendszereken végzett foglalások elfogadását, az súlyosan torzíthatja a CRS-ek közötti versenyt.

(6)

Fenn kell tartani a hatékony versenyt a részt vevő fuvarozók és a tulajdonos fuvarozók között és biztosítani kell a légi fuvarozók közötti diszkriminációmentesség elvének tiszteletben tartását, a CRS-ekben való részvételükre való tekintet nélkül.

(7)

Az átlátható és összehasonlítható piaci versenyfeltételek biztosítása érdekében a tulajdonos fuvarozókra egyedi szabályokat kell alkalmazni.

(8)

A rendszerszolgáltatóknak egyértelműen el kell választaniuk a CRS-eket a légitársaságok belső vagy bármely más foglalási rendszereitől és tartózkodniuk kell attól, hogy bizonyos terjesztési eszközöket saját tulajdonos fuvarozójuk számára tartsanak fenn, annak érdekében, hogy a tulajdonos fuvarozók ne élvezhessenek elsőbbséget a CRS-ekhez való hozzáféréskor.

(9)

A fogyasztók érdekeinek védelme érdekében a CRS felhasználói részére biztosítani kell azt, hogy a képernyőn az információk részlehajlás nélkül kerüljenek megjelenítésre, továbbá azt, hogy az adatok valamennyi részt vevő fuvarozó számára elérhetők legyenek, azaz egyik részt vevő fuvarozó se élvezzen előnyöket a többivel szemben.

(10)

A kijelzőn történő elfogulatlan megjelenítés növeli a részt vevő fuvarozók által felkínált közlekedési termékek és szolgáltatások átláthatóságát és a fogyasztói bizalmat.

(11)

A rendszerszolgáltatóknak biztosítaniuk kell, hogy a CRS értékesítési adatai valamennyi részt vevő légi fuvarozó számára hátrányos megkülönböztetéstől mentesen rendelkezésre álljanak, a közlekedési szolgáltatók pedig ne használhassák ezeket az adatokat arra, hogy jogtalanul befolyásolják az utazási iroda vagy a fogyasztó választását.

(12)

Az előfizetők és a rendszerszolgáltató közötti, a piaci információs adattároló rendszerrel (a továbbiakban: az MIDT) kapcsolatos megállapodások tartalmazhatnak az előfizető javára kialakított kompenzációs rendszert.

(13)

Elő kell segíteni, hogy a vasútra és a vasúti-légi szolgáltatásokra vonatkozó információk a CRS képernyőn megjelenítésre kerüljenek.

(14)

A Közösségben a légi szolgáltatások működtetésére vonatkozó közös szabályokról szóló, 2008. szeptember 24-i 1008/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (átdolgozás) (5) szerint a légi fuvarozóknak közzé kell tenniük az elkerülhetetlen és előre látható valamennyi vonatkozó adót, díjat, felárat és illetéket is magába foglaló viteldíjat. A CRS-képernyőn meg kell jelenniük az egyazon árkategóriába tartozó viteldíjaknak annak érdekében, hogy az utazási irodák ezt az információt közölhessék ügyfeleikkel.

(15)

A légi közlekedési termékekhez vagy a légi közlekedési termékek melletti vasúti közlekedési termékekhez kapcsolódó busz-szolgáltatásokról szóló információt a jövőben a CRS-ek fő megjelenítő képernyőjén kell feltüntetni.

(16)

Ösztönözni kell, hogy a CRS a jövőben könnyen érthető információt tartalmazzon a járat szén-dioxid-kibocsátásáról és üzemanyag-fogyasztásáról. Ezt az átlagos üzemanyag-fogyasztásra (személyenként, liter/100 km-ben megadva) és szén-dioxid-kibocsátásra (személyenként, g/km-ben megadva) vonatkozó információk feltüntetésével lehetne megtenni, összehasonlítva a vonattal vagy busszal történő legjobb utazási alternatívák adataival az öt óránál rövidebb utakra vonatkozóan.

(17)

A Közösségben és harmadik országokban működő légi fuvarozók a CRS szolgáltatások vonatkozásában egyenlő bánásmódban kell, hogy részesüljenek.

(18)

E rendelet helyes alkalmazásának biztosítása érdekében a Bizottságnak megfelelő végrehajtási jogkörrel kell rendelkeznie, ezen belül saját kezdeményezésére vagy panasz alapján jogsértésekkel kapcsolatos vizsgálatokat végezhet, az érintett vállalkozást felszólíthatja a jogsértés megszüntetésére, valamint bírságot szabhat ki.

(19)

A Bizottságnak rendszeresen ellenőriznie kell ezen rendelet alkalmazását, különösen annak hatékonyságát azon versenyellenes és megkülönböztető gyakorlatok megelőzésében, amelyek az utazási szolgáltatások CRS-en keresztül történő értékesítése során különösen a rendszerszolgáltatókhoz szorosan kapcsolódó légi fuvarozók jelenléte kapcsán merülnek fel.

(20)

Ez a rendelet nem érinti a Szerződés 81. és 82. cikkének alkalmazását. Ez a rendelet kiegészíti az általános versenyszabályokat, amelyek továbbra is teljeskörűen alkalmazandók a versennyel kapcsolatos olyan visszaélésekre vonatkozóan, mint például a trösztellenes rendelkezések megszegése vagy az erőfölénnyel való visszaélés.

(21)

A személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelmét a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 1995. október 24-i 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (6) biztosítja. Az e rendeletben található rendelkezések a 95/46/EK irányelvben foglaltakat részletezik és egészítik ki a CRS-ek tevékenységére vonatkozóan.

(22)

A 2299/89/EGK rendeletet hatályon kívül kell helyezni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. SZAKASZ

BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

1. cikk

Tárgy és hatály

Ezt a rendeletet légi közlekedési termékeket tartalmazó számítógépes helyfoglalási rendszerekre (a továbbiakban: a CRS-ek) kell alkalmazni, amennyiben azokat a Közösségben használják vagy kínálják használatra.

Ezt a rendeletet azokra a vasúti közlekedési termékekre is alkalmazni kell, amelyek a CRS-ek fő megjelenítő képernyőjén a légiközlekedési termékek mellett feltüntetésre kerülnek, amennyiben azokat a Közösségben kínálják használatra vagy ott használják fel.

2. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában a következő fogalommeghatározásokat kell alkalmazni:

1.

„közlekedési termék”: az utas két repülőtér vagy pályaudvar közötti szállítása;

2.

„menetrend szerinti légi szállítási szolgáltatás”: olyan rendszeres légijáratok, amelyek megfelelnek az alábbi jellemzőknek:

a)

az egyes járatokon a helyeket és/vagy légi áru vagy postai küldemény szállítására vonatkozó kapacitást az utazók egyénileg megvásárolhatják (közvetlenül a légi fuvarozótól vagy annak felhatalmazott ügynökétől);

b)

ugyanaz a két vagy több repülőtér közötti forgalmat bonyolítanak le:

közzétett menetrend alapján, vagy

olyan rendszerességgel vagy gyakorisággal működtetett járatokkal, hogy azok felismerhetően sorozatot alkotnak;

3.

„díjtétel”: az utasok által a légi fuvarozók, a vasúttársaságok, ügynökeik és egyéb jegyértékesítők részére egy adott szállítási eszközön való szállításért fizetendő ár, továbbá ezen ár alkalmazási feltételei, beleértve az ügynökségnek nyújtott díjazást és feltételeket, valamint egyéb kiegészítő szolgáltatásokat;

4.

„számítógépes helyfoglalási rendszer” vagy „CRS”: olyan számítógépes rendszer, amely tájékoztatást nyújt többek között egynél több légi fuvarozó menetrendjéről, szabad kapacitásáról és díjtételeiről olyan eszközökkel vagy azok nélkül, amelyeken keresztül helyfoglalás végezhető, vagy jegyek adhatók ki olyan módon, hogy ezeknek a szolgáltatásoknak némelyike vagy mindegyike az előfizetők rendelkezésére áll;

5.

„rendszerszolgáltató”: a CRS-szolgáltatás üzemeltetéséért vagy forgalomba hozatalért felelős vállalkozás és annak leányvállalatai;

6.

„terjesztési eszközök”: olyan eszközök, amelyeket a rendszerszolgáltató biztosít a légi fuvarozók és a vasúttársaságok menetrendjével, szabad kapacitásáról, díjtételeivel és kapcsolt szolgáltatásaival összefüggő információk szolgáltatására, továbbá, amelyek segítségével helyfoglalás, illetve jegykiállítás és bármely más kapcsolt szolgáltatás végezhető;

7.

„tulajdonos fuvarozó”: olyan légi fuvarozó vagy vasúttársaság, amelynek közvetve vagy közvetlenül, egyedül vagy másokkal együttesen tőkerészesedése van egy rendszerszolgáltatóban, vagy ellenőrzése alatt tartja azt, vagy jogokkal és képviselettel rendelkezik a rendszerszolgáltató, valamint az általa tulajdonolt vagy ellenőrzése alatt tartott légi fuvarozó vagy vasúttársaság igazgatótanácsában, felügyelőbizottságában vagy bármely más irányító testületében;

8.

„tőkerészesedés egy rendszerszolgáltatóban, vagy képviselet a rendszerszolgáltató igazgatótanácsban, felügyelőbizottságban vagy bármely más irányító testületében”: olyan befektetés, amely jogokkal, valamint képviselettel ruház fel a rendszerszolgáltató igazgatótanácsában, felügyelőbizottságában vagy bármely más irányító testületében, és melynek révén – egyedül vagy másokkal együttesen – döntő befolyás gyakorolható a rendszerszolgáltató működése felett.

9.

„ellenőrzés”: olyan kapcsolat, amely olyan jogokon, szerződéseken vagy bármely más eszközön alapul, amelyek külön-külön vagy kombinálva a ténybeli, illetve jogi feltételek figyelembevételével lehetőséget nyújtanak egy vállalkozás feletti döntő befolyás gyakorlására, különösen:

a)

a tulajdonlás vagy a vállalkozás vagyontárgyainak összességére vagy azok egy részére kiterjedő használati jog biztosításával;

b)

olyan jogok vagy szerződések révén, amelyek döntő befolyást biztosítanak egy vállalkozás irányító testületeinek összetételére, az azokban folyó szavazásra vagy döntéseikre.

10.

„részt vevő fuvarozó”: olyan légi fuvarozó vagy vasúttársaság, amely egy rendszerszolgáltatóval kötött megállapodás alapján közlekedési termékeket CRS-en keresztül értékesít;

11.

„előfizető”: olyan, a részt vevő fuvarozótól különböző személy vagy vállalkozás, amely egy rendszerszolgáltatóval kötött megállapodás alapján légiközlekedési termékek és azokhoz kapcsolódó termékek ügyfél nevében történő lefoglalása céljából CRS-t használ;

12.

„fő megjelenítő képernyő”: a várospárok közötti meghatározott időtartamon belüli szállítási szolgáltatásokra vonatkozó átfogó, semleges adatbemutatás;

13.

„jegy”: a fuvarozási szolgáltatás igénybevételére jogosító olyan érvényes dokumentum vagy ezzel egyenértékű papír nélküli jogosítás, amelyet a légi fuvarozó, a vasúti fuvarozó vagy ezek hivatalos ügynöke adott ki, illetve érvényesített.

14.

„kapcsolt termék”: olyan szállítási szolgáltatás, amelyet más, a szállítást nem kiegészítő szolgáltatásokkal együttesen, előre meghatározott csomagban, együttes áron kínálnak értékesítésre;

15.

„foglalási díj”: a CRS-en keresztül nyújtott szolgáltatásokért a légi fuvarozók által a rendszerszolgáltatóknak fizetendő ár.

2. SZAKASZ

A RENDSZERSZOLGÁLTATÓKRA VONATKOZÓ ÜGYVITELI SZABÁLYOK

3. cikk

A közlekedési szolgáltatókkal való kapcsolat

(1)   A rendszerszolgáltató:

a)

nem támaszthat méltánytalan és/vagy indokolatlan feltételeket a részt vevő fuvarozóval kötött szerződésben, vagy nem követelheti meg olyan kiegészítő feltételek elfogadását, amelyek természetüknél fogva vagy a kereskedelmi gyakorlat szerint nincsenek kapcsolatban a CRS-ben való részvétellel;

b)

nem támaszthatja a CRS-ében való részvétel feltételéül azt, hogy a részt vevő fuvarozó egyidejűleg nem vehet részt egy másik rendszerben, vagy hogy a részt vevő fuvarozó nem használhat szabadon egyéb foglalási rendszereket, például saját internetes foglalási rendszerét, valamint telefonos ügyfélszolgálatokat.

(2)   A rendszerszolgáltatónak a részt vevő fuvarozók által rendelkezésre bocsátott adatokat azonos gondossággal és gyorsasággal kell a számítógépes rendszer számára hozzáférhetővé tennie és feldolgoznia, csupán az adatbevitel – egyes részt vevő légi fuvarozók által választott – módszereinek korlátaitól függően.

(3)   Ha az másképpen nem kerül nyilvánosságra, a rendszerszolgáltatónak nyilvánosságra kell hoznia a légi fuvarozó vagy vasúttársaság közvetlen vagy közvetett tőkerészesedésének meglétét és mértékét egy rendszerszolgáltatóban, vagy egy rendszerszolgáltató tőkerészesedésének meglétét és mértékét egy légi fuvarozóban vagy egy vasúttársaságban.

4. cikk

Terjesztési eszközök

(1)   A rendszerszolgáltató egyetlen meghatározott adatbeviteli és/vagy -feldolgozási eljárást, illetve bármilyen más terjesztési eszközt vagy az abban bekövetkezett változást sem tarthatja fenn egy vagy több részt vevő fuvarozónak, beleértve tulajdonos fuvarozó(ka)t is. A rendszerszolgáltató a terjesztési eszközeiben és adatbeviteli/-feldolgozási eljárásaiban bekövetkező minden változásról minden részt vevő fuvarozót tájékoztat.

(2)   A rendszerszolgáltatónak biztosítania kell, hogy terjesztési eszközei, legalább szoftverek útján, világosan és ellenőrizhető módon elkülönüljenek bármely fuvarozó saját helyfoglalási adatbázisától, valamint üzletvezetési és marketingeszközeitől.

5. cikk

Képernyők

(1)   A rendszerszolgáltató biztosítja minden egyes, a CRS-én keresztül végzett ügylet során a fő megjelenítő képernyő(k) bemutatását, amelyek semleges és átfogó módon, hátrányos megkülönböztetés és részrehajlás nélkül tartalmazzák a részt vevő fuvarozók által szolgáltatott adatokat. A sorrend megállapításánál alkalmazandó követelmények nem alapulhatnak a fuvarozó azonosságához akár közvetlenül, akár közvetve kapcsolódó tényezőkön, és azokat megkülönböztetés nélkül kell alkalmazni valamennyi részt vevő fuvarozóra. A fő megjelenítő képernyő(k) nem vezetheti(k) félre szándékosan a fogyasztót, könnyen hozzáférhető(k)nek kell lennie/lenniük, és be kell tartania/tartaniuk az I. mellékletben foglalt szabályokat.

(2)   A CRS által a fogyasztó számára szolgáltatott információk esetén az előfizetőknek az 1. cikknek megfelelően semleges megjelenítő képernyőt kell alkalmazniuk, hacsak nincs szükség valamilyen más megjelenítő képernyőre ahhoz, hogy a fogyasztó valamely kifejezett kívánságát teljesíthessék.

(3)   A Közösségen belül működési tilalom alá tartozó légi fuvarozók közösségi listájának elfogadásáról és az üzemeltető fuvarozó kiléte tekintetében a légi közlekedés utasainak tájékoztatásáról szóló, 2005. december 14-i 2111/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (7) szerint működési tilalom alá tartozó légi fuvarozók által üzemeltetett járatokat egyértelműen és külön azonosítani kell a kijelzőn.

(4)   A rendszerszolgáltató a CRS megjelenítő képernyőjén az üzemeltető légi fuvarozó azonosságának a 2111/2005/EK rendelet 11. cikke szerinti megállapításához a felhasználók által azonosítható egyedi jelölést vezet be.

(5)   E cikk nem alkalmazandó olyan CRS-re, amelyet valamely légi fuvarozó, vasúttársaság, légi fuvarozók egy csoportja vagy vasúttársaságok egy csoportja az egyértelműen sajátjaként azonosítható irodában, eladóhelyen vagy saját weblapján használ.

6. cikk

Az előfizetőkkel való kapcsolat

(1)   A rendszerszolgáltató semmiféle méltánytalan és/vagy indokolatlan feltételt nem fűzhet az előfizetői szerződésekhez, például nem akadályozhat meg egy előfizetőt abban, hogy más rendszerre vagy rendszerekre is előfizessen, illetve azokat használja; nem követelheti meg olyan kiegészítő feltételek elfogadását, amelyek nincsenek kapcsolatban a CRS-re való előfizetéssel; illetve nem kényszerítheti az előfizetőt arra, hogy elfogadjon egy műszaki berendezésről vagy szoftverről szóló ajánlatot.

(2)   Az az előfizető, amely olyan önálló vállalkozás, amely kevesebb mint 50 személyt foglalkoztat, és amelynek éves forgalma és/vagy éves mérlegfőösszege nem haladja meg a 10 millió EUR-t, a rendszerszolgáltatóval kötött szerződését írásban, legfeljebb három hónapos felmondási idővel felmondhatja, de a szerződés nem járhat le az első év végénél korábban. Ebben az esetben a rendszerszolgáltató a szerződés megszűnésével közvetlenül kapcsolatos költségein felüli költségei megtérítésére nem jogosult.

7. cikk

Piaci információs adattároló rendszer (Marketing Information Data Tapes – MIDT)

(1)   A marketing, helyfoglalási és értékesítési adatok rendelkezésre bocsátása megtörténhet, amennyiben az adatokat egyidejűleg és megkülönböztetés nélkül biztosítják az összes részt vevő fuvarozónak, beleértve a tulajdonos fuvarozókat is. Az adatok kiterjedhetnek, és kérésre kiterjesztendők, valamennyi részt vevő fuvarozóra és/vagy előfizetőre.

(2)   A részt vevő légi fuvarozók nem használják ezeket az adatokat az előfizető választásának befolyásolására.

(3)   Ha ezek az adatok akkor keletkeznek, amikor egy, a Közösségben bejegyzett előfizető valamely CRS terjesztési eszközeit használja, az adatok nem tartalmazhatnak közvetlen vagy közvetett utalást az adott előfizetőre vonatkozóan, kivéve ha az előfizető és a rendszerszolgáltató megegyezik az ilyen adatok megfelelő használatával kapcsolatos feltételekről. Ez ugyanígy vonatkozik az ilyen adatok rendszerszolgáltató által, bármely más félnek való továbbítására is, ha ezek a felek számlázáson kívül az adatokat másra használják.

(4)   Az előfizető(k) és a rendszerszolgáltató(k) között az MIDT-ről kötött megállapodásokat nyilvánosságra hozzák.

8. cikk

Egyenlő bánásmód harmadik országokban

(1)   A Közösség vagy a tagállamok által aláírt nemzetközi megállapodások sérelme nélkül, amennyiben a Közösség valamely légi fuvarozóját egy harmadik országban működő rendszerszolgáltató az e rendeletben szabályozott bármely kérdés vonatkozásában nem részesíti ugyanolyan elbánásban, mint amilyenben az adott harmadik ország részt vevő fuvarozói részesülnek, a Bizottság felszólíthatja a Közösségben működő összes rendszerszolgáltatót, hogy az érintett harmadik ország légi fuvarozóit részesítsék ugyanolyan elbánásban, amilyenben a Közösség légi fuvarozóit az érintett harmadik ország részesíti.

(2)   A Bizottság figyelemmel kíséri a közösségi légi fuvarozók ellen a rendszerszolgáltatók által harmadik országokban való megkülönböztető vagy nem egyenlő elbánás alkalmazását. Valamely tagállam kérésére vagy saját kezdeményezésére a Bizottság kivizsgálja a harmadik országok CRS-eiben előforduló, közösségi légi fuvarozók elleni esetleges megkülönböztetéseket. Ha ilyen megkülönböztetés áll fenn, a Bizottság a döntéshozatal előtt tájékoztatja a tagállamokat és az érdekelt feleket, valamint kikéri véleményüket a tagállami szakértők számára szervezett találkozó útján is.

3. SZAKASZ

A KÖZLEKEDÉSI SZOLGÁLTATÓKRA VONATKOZÓ ÜGYVITELI SZABÁLYOK

9. cikk

A részt vevő fuvarozók által szolgáltatott adatok

A részt vevő fuvarozóknak és az adatokat kezelő közvetítőknek biztosítaniuk kell, hogy a CRS-ekbe bevitt adatok pontosak, és lehetővé teszik a rendszerszolgáltató számára az I. mellékletben foglalt szabályok betartását.

10. cikk

A fuvarozó anyavállalatokra vonatkozó egyedi szabályok

(1)   A tulajdonos fuvarozó a (2) bekezdésben említett viszonosságra is figyelemmel nem alkalmazhat hátrányos megkülönböztetést egy versenytárs CRS-sel szemben, visszautasítva azt, hogy kérésére a menetrendekről, a díjtételekről és a szabad kapacitásokról, a saját szolgáltatásaival azonos gyorsasággal, ugyanazokat az információkat bocsássa a rendelkezésére, mint saját CRS-e tekintetében tenné, közlekedési termékeit egy másik CRS-en keresztül terjessze, vagy a saját CRS-én keresztül forgalmazott bármilyen közlekedési termékére a versenytárs CRS-én tett helyfoglalást azonos gyorsasággal elfogadja vagy visszaigazolja. A tulajdonos fuvarozó csak azokat a helyfoglalásokat köteles elfogadni és visszaigazolni, amelyek megfelelnek díjtételeinek és feltételeinek.

(2)   A versenytárs CRS nem utasíthatja vissza a menetrendekre, díjtételekre és szabad helyekre vonatkozó adatok tárolását azon fuvarozási szolgáltatások tekintetében, amelyeket fuvarozó anyavállalat nyújt, és az adatokat saját ügyfelei és előfizetői számára bármely piacon nyújtottakkal megegyező gondossággal és gyorsasággal – csupán az egyes fuvarozók által választott adatbeviteli módszerek korlátaitól függve – kell feltöltenie és feldolgoznia.

(3)   A tulajdonos fuvarozó nem köteles ezzel összefüggésben költségeket vállalni azokon kívül, amelyek a szolgáltatandó információ reprodukálásával és az elfogadott helyfoglalással kapcsolatban merülnek fel. Az elfogadott és az (1) bekezdés rendelkezéseinek megfelelően elvégzett helyfoglalásért a CRS-nek fizetendő foglalási díjnak összhangban kell lennie azzal a díjjal, amelyet ugyanez a CRS azonos ügyletekért más részt vevő fuvarozók számára számláz.

(4)   A tulajdonos fuvarozók sem közvetve, sem közvetlenül nem alkalmazhatnak megkülönböztetést saját CRS-eik javára azáltal, hogy adott CRS előfizető általi használatát jutalék vagy egyéb ösztönző vagy visszatartó tényező biztosításához kötik a közlekedési termékek értékesítése érdekében.

(5)   A tulajdonos fuvarozók sem közvetve, sem közvetlenül nem alkalmazhatnak megkülönböztetést saját CRS-eik javára azáltal, hogy előfizetőiket egy adott CRS használatára kötelezik közlekedési termék értékesítése vagy jegykibocsátás céljából.

4. SZAKASZ

SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME

11. cikk

A személyes adatok feldolgozása, a hozzájuk való hozzáférés és tárolásuk

(1)   A CRS-ek tevékenysége során a közlekedési termékhez kapcsolódó helyfoglalás, illetve jegykiállítás céljából gyűjtött személyes adatokat kizárólag e célokkal megegyező módon dolgozzák fel. Az ilyen adatok feldolgozása tekintetében a 95/46/EK irányelv 2. cikkének d) pontja értelmében a rendszerszolgáltatók adatkezelőknek minősülnek.

(2)   A személyes adatok csak akkor kerülnek feldolgozásra, ha az adatfeldolgozás olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.

(3)   Amennyiben a 95/46/EK irányelv 8. cikkében említett különleges adatokról van szó, azokat csak abban az esetben lehet feldolgozni, ha az érintett – megfelelő információ birtokában – kifejezett hozzájárulását adta az említett adatok feldolgozásához.

(4)   A rendszerszolgáltató által ellenőrzött azonosítható egyedi helyfoglalásokra vonatkozó információkat az egyedi helyfoglalás utolsó részének lebonyolítását követő hetvenkét órán belül külön kell tárolni és három éven belül meg kell semmisíteni. A hozzáférés ezekhez az adatokhoz csak számlázási viták esetén engedélyezett.

(5)   A rendszerszolgáltatók által rendelkezésre bocsátott marketing, helyfoglalási és értékesítési adatok nem tartalmazhatnak sem közvetve, sem közvetlenül természetes személyek, vagy adott esetben az általuk képviselt szervezetek vagy vállalatok azonosítására szolgáló adatokat.

(6)   Az előfizetőknek kérésre tájékoztatniuk kell a fogyasztókat a rendszerszolgáltató nevéről és címéről, a feldolgozás céljáról, a személyi adatok tárolásának időtartamáról, valamint azokról az eszközökről, amelyekkel az érintett személy a hozzáférési jogát gyakorolhatja.

(7)   Az érintett személyek a rájuk vonatkozó adatokhoz díjmentesen és ténylegesen hozzáférhetnek, függetlenül attól, hogy azokat a rendszerszolgáltató vagy az előfizető tárolja.

(8)   Az e cikkben elismert jogok kiegészítik a 95/46/EK irányelvben, az annak végrehajtása céljából elfogadott nemzeti rendelkezésekben, és az olyan nemzetközi megállapodások rendelkezéseiben, amelyeknek a Közösség részese, az adatkezeléssel érintett személyek jogaival kapcsolatosan rögzített jogokat, és azokkal együttesen érvényesek.

(9)   Ennek a rendeletnek a rendelkezései az (1) bekezdésben említett célok érdekében pontosítják és kiegészítik a 95/46/EK irányelvet. Eltérő rendelkezés hiányában az irányelv fogalommeghatározásait kell alkalmazni. Ha a személyes adatoknak a CRS-ek tevékenysége során történő feldolgozása tekintetében ebben a cikkben meghatározott egyedi rendelkezések nem alkalmazhatók, akkor e rendelet nem érinti az említett irányelvben és az annak végrehajtása céljából elfogadott nemzeti rendelkezésekben foglaltakat, valamint az olyan nemzetközi megállapodások rendelkezéseit, amelyeknek a Közösség részese.

(10)   Amennyiben egy rendszerszolgáltató eltérő minőségben üzemelteti adatbázisait, így például CRS-ként vagy egy légitársaság adatbank-szolgáltatójaként, technikai és szervezési intézkedéseket kell tenni annak érdekében, hogy megelőzhető legyen az adatvédelmi szabályok megkerülése az adatbázisok közötti összeköttetés révén, valamint annak biztosítása érdekében, hogy a személyes adatok kizárólag arra a konkrét célra legyenek hozzáférhetők, amelyekre gyűjtötték őket.

5. SZAKASZ

KÖNYVVIZSGÁLÁS

12. cikk

Könyvvizsgáló és könyvvizsgálói jelentés

(1)   Minden rendszerszolgáltató négyévenként, továbbá a Bizottság kérésére köteles független könyvvizsgálói jelentést benyújtani, amelyben részletezi tulajdonosi struktúráját és irányítási modelljét. A könyvvizsgálói jelentéshez kapcsolódó költségek a rendszerszolgáltatót terhelik.

(2)   A rendszerszolgáltató a kijelölés megerősítése előtt köteles tájékoztatni a Bizottságot a könyvvizsgáló személyéről. A Bizottság kifogást emelhet és két hónapon belül, a könyvvizsgálóval, a rendszerszolgáltatóval, valamint jogos érdekeire hivatkozó minden más féllel folytatott egyeztetést követően, dönt arról, hogy szükség van-e a könyvvizsgáló leváltására.

6. SZAKASZ

JOGSÉRTÉSEK ÉS SZANKCIÓK

13. cikk

Jogsértések

Amennyiben a Bizottság, panasz vagy saját kezdeményezése alapján eljárva, megállapítja e rendelet megsértését, határozatban felszólíthatja az érintett vállalkozásokat vagy vállalkozások társulásait, hogy szüntessék meg a jogsértést. Az e rendelet esetleges megsértése miatt végzett vizsgálatok teljes mértékben figyelembe veszik a Szerződés 81. és 82. cikke szerinti bármely vizsgálat eredményét.

14. cikk

Vizsgálati hatáskör

A Bizottság az e rendeletben ráruházott feladatok teljesítése érdekében egyszerű kérés vagy határozat útján felkérheti a vállalkozásokat vagy vállalkozások társulásait, hogy bocsássanak rendelkezésre minden szükséges információt, a különösen a 4., 7., 10. és 11. cikk hatálya alá tartozó területeken elvégzett egyedi vizsgálatokkal kapcsolatos információkat is beleértve.

15. cikk

Bírságok

(1)   A Bizottság határozat útján a vállalkozásokra és vállalkozások társulásaira az előző üzleti év teljes forgalmának 10 %-áig terjedő bírságot szabhat ki, ha azok szándékosan vagy gondatlanságból megsértik ezt a rendeletet.

(2)   A Bizottság határozat útján az előző üzleti év teljes forgalmának 1 %-áig terjedő bírságot szabhat ki a vállalkozásokra vagy a vállalkozások társulásaira, ha azok szándékosan vagy gondatlanságból a 14. cikk alapján benyújtott információ iránti kérésre téves vagy hiányos információkat szolgáltatnak vagy az előírt határidőre nem nyújtják be a kért információkat.

(3)   A bírság összegét a jogsértés súlyossága és időtartama alapján kell megállapítani.

(4)   A bírságok nem büntető jellegűek.

(5)   Az Európai Közösségek Bírósága korlátlan jogkörrel rendelkezik a Bizottság bírságot kiszabó határozatainak felülvizsgálatára. A Bíróság a bírságot kiszabó határozatot megsemmisítheti, illetve a bírságot csökkentheti vagy növelheti.

16. cikk

Eljárások

(1)   A 13., illetve 15. cikkben szereplő határozatok meghozatala előtt a Bizottság az érintett vállalkozások vagy vállalkozási társulások számára eljuttatja kifogásközlését és lehetőséget biztosít számukra, hogy írásban, vagy ha úgy kívánják, meghallgatás során ismertessék álláspontjukat.

(2)   A Bizottság az e rendelet keretében megszerzett, szakmai titoktartási kötelezettség alá tartozó információkat nem szolgáltatja ki.

Azon személyeknek, akik e rendelet rendelkezései szerint információkat nyújtottak be, egyértelműen meg kell jelölniük az általuk bizalmasnak tartott anyagokat, ennek okait, és csatolniuk kell a Bizottság által megjelölt határidőn belül az adatok egy másik, nem bizalmas változatát.

(3)   Abban az esetben, ha a Bizottság úgy véli, hogy a birtokában levő információk nem szolgáltatnak elegendő alapot a panaszal kapcsolatos intézkedésre, közli a panaszossal az indokait, és határidőt állapít meg, amelyen belül a panaszos írásban ismertetheti álláspontját.

Amennyiben a panaszos a Bizottság által kitűzött határidőn belül közli álláspontját és a panaszos írásbeli beadványa nem vezet a panasz eltérő megítéléséhez, a Bizottság határozat útján elutasítja a panaszt. Amennyiben a panaszos a Bizottság által kitűzött határidőn belül nem ismerteti álláspontját, a Bizottság úgy tekinti, hogy a panaszt visszavonták.

Amennyiben a Bizottság kifogásközlést ad ki, annak egy nem bizalmas változatát eljuttatja a panaszosnak, és kitűzi azt a határidőt, amelyen belül a panaszos írásban ismertetheti álláspontját.

(4)   A Bizottság kérésre betekintést nyújt az iratokba a panaszosnak, valamint azoknak a feleknek, akikhez kifogásközlést intézett. A betekintést a kifogásközlésről szóló értesítést követően biztosítják. Az iratokba való betekintés joga nem terjed ki az üzleti titkokra, egyéb bizalmas információkra és a Bizottság belső dokumentumaira.

(5)   Ha a Bizottság ezt szükségesnek tartja, meghallgathat más természetes vagy jogi személyt is.

7. SZAKASZ

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

17. cikk

Hatályon kívül helyezés

(1)   A 2299/89/EGK rendelet hatályát veszti.

(2)   A hatályon kívül helyezett rendeletre történő hivatkozásokat úgy kell tekinteni, mintha erre a rendeletre vonatkoznának, és azokat a II. mellékletben foglalt megfelelési táblázattal összhangban kell alkalmazni.

18. cikk

Felülvizsgálat

(1)   A Bizottság rendszeresen ellenőrzi e rendelet alkalmazását, amennyiben szükséges, a 14. cikkben előírt egyedi vizsgálatok révén. A Bizottság különösen megvizsgálja e rendelet hatékonyságát a CRS-szolgáltatások piacán való megkülönböztetésmentesség és tisztességes verseny biztosítása tekintetében.

(2)   A Bizottság adott esetben jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a 8. cikk alkalmazásáról az egyenlő bánásmód harmadik országokban történő biztosítására vonatkozóan, és megfelelő intézkedésekre tesz javaslatot a megkülönböztetést magukban foglaló körülmények enyhítése érdekében, beleértve a Közösség és a harmadik országok között létrejött kétoldalú légi közlekedési megállapodások megkötését vagy módosítását.

(3)   A Bizottság 2013. március 29-ig jelentést készít e rendelet alkalmazásáról, amelyben értékelni fogja, hogy azt szükséges-e fenntartani, módosítani vagy hatályon kívül helyezni.

19. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet 2009. március 29-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Strasbourgban, 2009. január 14-én.

az Európai Parlament részéről

az elnök

H.-G. PÖTTERING

a Tanács részéről

az elnök

A. VONDRA


(1)  HL C 224., 2008.8.30., 57. o.

(2)  HL C 233., 2008.9.11., 1. o.

(3)  Az Európai Parlament 2008. szeptember 4-i véleménye (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé) és a Tanács 2008. december 16-i határozata.

(4)  HL L 220., 1989.7.29., 1. o.

(5)  HL L 293., 2008.10.31., 3. o.

(6)  HL L 281., 1995.11.23., 31. o.

(7)  HL L 344., 2005.12.27., 15. o.


I. MELLÉKLET

A FŐ MEGJELENÍTŐ KÉPERNYŐRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK

1.   Amikor az árak megjelenítésre kerülnek a fő megjelenítő képernyőn és/vagy amikor a sorrendbe állítás az árak szerint történik, az áraknak tartalmazniuk kell a díjtételeket és a légi fuvarozó vagy vasúttársaság felé fizetendő valamennyi vonatkozó, kötelezően fizetendő adót, illetéket, pótlékot és díjat, és azokat, amelyek képernyőn való megjelenítésükkor elkerülhetetlenek és várhatóak.

2.   Egy adott várospárra vonatkozó közlekedési termék kiválasztásának és összeállításának a fő megjelenítő képernyőn történő bemutatásakor tilos az ugyanazon várost kiszolgáló különböző repülőterek vagy vasútállomások közötti hátrányos megkülönböztetés.

3.   Ha egy járat nem menetrend szerinti, ezt egyértelműen fel kell tüntetni. A fogyasztó jogosult kérni, hogy a fő megjelenítő képernyőn csupán a menetrend szerinti vagy a nem menetrend szerinti járatokra vonatkozó információkat jelenítsék meg.

4.   Ha egy járat közbenső megállást tartalmaz, ezt egyértelműen fel kell tüntetni.

5.   Olyan járatoknál, amelyeket nem a légifuvarozó-kódnál feltüntetett légi fuvarozó üzemeltet, a járatot ténylegesen üzemeltető légi fuvarozót egyértelműen fel kell tüntetni. Ezt az előírást a rövid távú, eseti megállapodások kivételével minden esetben alkalmazni kell.

6.   A fő megjelenítő képernyőn nem lehet feltüntetni olyan információkat, amelyek kapcsolt termékekre vonatkoznak.

7.   Az előfizető választásának megfelelően az utazási lehetőségeket a fő kijelzőn vagy a díjak szerint, vagy pedig a következők szerint kell rangsorolni:

i.

közvetlen utazási lehetőségek a járat indulásának ideje szerinti sorrendben;

ii.

minden egyéb utazási lehetőség a teljes utazási idő szerint rangsorolva.

8.   A 10. pontban foglaltak kivételével egyetlen utazási lehetőséget sem lehet egynél többször megjeleníteni a fő megjelenítő képernyőn.

9.   Amennyiben az utazási lehetőségeket a 7. pont i. és ii. szerint rangsorolták, és a CRS azonos várospárokat kiszolgáló vasúti szolgáltatásokat kínál fel, legalább a rangsorban első vasúti vagy vasúti-légi szolgáltatást a fő megjelenítő képernyőn kell megjeleníteni.

10.   Amennyiben két légi fuvarozó közös üzemeltetési megállapodások keretében működik, valamennyi érintett légi fuvarozó számára lehetővé kell tenni, hogy külön jelenjen meg a képernyőn egyéni fuvarozói azonosító kódjával. Amennyiben a közös üzemeltetési megállapodás kettőnél több légi fuvarozóra vonatkozik, úgy a járatot ténylegesen üzemeltető légi fuvarozó jelöli ki ezt a két fuvarozót.


II. MELLÉKLET

MEGFELELÉSI TÁBLÁZAT

2299/89/EGK rendelet

E rendelet

1. cikk

1. cikk

2. cikk

2. cikk

3. cikk, (1) és (2) bekezdés

3. cikk, (3) bekezdés

3. cikk, (1) bekezdés

3. cikk, (4) bekezdés

4. cikk, (1) bekezdés

3a cikk

10. cikk, (1) és (3) bekezdés

4. cikk, (1) bekezdés

9. cikk

4. cikk, (2) bekezdés

4. cikk, (3) bekezdés

3. cikk, (2) bekezdés

4a. cikk, (1) és (2) bekezdés

4. cikk, (1) bekezdés

4a. cikk, (3) bekezdés

4. cikk, (2) bekezdés

4a. cikk, (4) bekezdés

5. cikk

5. cikk

6. cikk

7. és 11. cikk

7. cikk

8. cikk

8. cikk

10. cikk, (4) és (5) bekezdés

9. cikk

6. cikk

9a cikk

5. cikk, (2) bekezdés és 11. cikk

10. cikk

11. cikk

13. cikk

12. cikk

14. cikk

13. cikk

14. cikk

14. cikk

16. cikk, (2) bekezdés

15. cikk

14. cikk

16. cikk

15. cikk (1) és (4) bekezdés

17. cikk

15. cikk (5) bekezdés

18. cikk

19. cikk

16. cikk, (1) és (5) bekezdés

20. cikk

21. cikk

21a cikk

21b. cikk

22. cikk

11. cikk

23. cikk

18. cikk

I. melléklet

I. melléklet