23.12.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 344/41


A BIZOTTSÁG 164/2009/EU IRÁNYELVE

(2009. december 22.)

a kozmetikai termékekről szóló 76/768/EGK tanácsi irányelv II. és III. mellékletének a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítása céljából való módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a kozmetikai termékekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1976. július 27-i 76/768/EGK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 8. cikke (2) bekezdésére,

a fogyasztók biztonságával foglalkozó tudományos bizottsággal folytatott konzultációt követően,

mivel:

(1)

A 76/768/EGK irányelv II. mellékletében a 450. hivatkozási szám alatt szereplő verbénaolajat (Lippia citriodora Kunth.) jelenleg tilos kozmetikai termékek összetevőjeként felhasználni. Az anyagra vonatkozó tilalmat a kozmetikai termékek és fogyasztóknak szánt nem élelmiszertermékek tudományos bizottsága által 2000 májusában kibocsátott vélemény alapján vezették be; a testület helyébe később – a 2004/210/EK bizottsági határozat (2) értelmében – a fogyasztási cikkek tudományos bizottsága (FCTB), majd – a 2008/721/EK bizottsági határozat (3) nyomán – a fogyasztók biztonságával foglalkozó tudományos bizottság (FBTB) lépett. A kozmetikai termékek és fogyasztóknak szánt nem élelmiszertermékek tudományos bizottsága javaslata szerint a verbénából (Lippia citriodora Kunth.) készült illóolajok és azok származékai, pl. a konkrét és abszolút olajok illatanyag-összetevőként történő alkalmazását meg kell tiltani, mivel ezek túlérzékenységet válthatnak ki.

(2)

A kozmetikai termékek és fogyasztóknak szánt nem élelmiszertermékek tudományos bizottsága későbbiekben kiadott, 2001-es véleményének végkövetkeztetése értelmében azonban a Lippia citriodora Kunth.-ból nyert verbéna abszolút olaj használata engedélyezhető, amenynyiben a kozmetikai végtermékben nem haladja meg a 0,2 %-ot. Ezért indokolt a verbénából nyert abszolút olajat (Lippia citriodora Kunth.) – a vonatkozó korlátozásokkal együtt – felvenni a 76/768/EGK irányelv III. mellékletének 1. részébe. Indokolt továbbá módosítani a II. melléklet 450. hivatkozási számát annak pontosítása érdekében, hogy a verbénából nyert illóolajokat (Lippia citriodora Kunth.) és azok származékait az abszolút olajok kivételével tilos illatanyag-összetevőként alkalmazni.

(3)

A kozmetikai termékekről szóló 76/768/EGK tanácsi irányelv II. és III. mellékletének a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítása céljából való módosításáról szóló, 2008. április 3-i 2008/42/EK bizottsági irányelv (4) számos olyan allilésztert vett fel a 76/768/EGK irányelv III. mellékletének 1. részébe, amelyek szennyeződésként allilalkoholt tartalmaznak. Az allyl phenethyl ether szintén tartalmazhat szennyeződésként allilalkoholt. Erre az anyagra vonatkozóan a kozmetikai termékek és fogyasztóknak szánt nem élelmiszertermékek tudományos bizottsága 2000-ben véleményt bocsátott ki, amelyben javasolta, hogy a szennyeződésként jelen lévő allilalkoholra 0,1 %-os felső határértéket állapítsanak meg.

(4)

A kozmetikai termékek és fogyasztóknak szánt nem élelmiszertermékek tudományos bizottsága véleményének fényében és a következetesség érdekében indokolt az allyl phenethyl ether anyagot – a vonatkozó korlátozásokkal együtt – felvenni a 76/768/EGK irányelv III. mellékletének 1. részébe.

(5)

A Terpene terpenoids sinpine anyagcsoportra vonatkozóan jelenleg a 76/768/EGK irányelv III. mellékletének 1. részében a 130. hivatkozási szám alatt található szabályozás. A „sinpine” azonban kereskedelmi név, ezért törlendő az anyagcsoport megnevezéséből.

(6)

A 76/768/EGK irányelvet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(7)

A kozmetikai termékek meglévő összetételéről az ebben az irányelvben megállapított követelményeknek megfelelő összetételére való zökkenőmentes áttérés érdekében megfelelő átmeneti időszakokat kell biztosítani.

(8)

Az ebben az irányelvben előírt intézkedések összhangban vannak a Kozmetikai Termékek Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 76/768/EGK irányelv II. és III. melléklete ezen irányelv mellékletével összhangban módosul.

2. cikk

A tagállamok minden szükséges intézkedést megtesznek annak biztosítása érdekében, hogy 2011. február 15. után az ezen irányelvnek meg nem felelő kozmetikai termékeket az uniós termelők vagy az Unióban székhellyel rendelkező importőrök ne hozzák forgalomba.

A tagállamok minden szükséges intézkedést megtesznek annak biztosítása érdekében, hogy 2011. augusztus 15. után az ezen irányelvnek meg nem felelő kozmetikai termékek az Unióban ne kerüljenek a végső fogyasztóhoz sem eladás, sem átadás útján.

3. cikk

(1)   A tagállamok legkésőbb 2010. augusztus 15-ig elfogadják és kihirdetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek. E rendelkezések szövegét haladéktalanul megküldik a Bizottságnak.

Ezeket a rendelkezéseket 2011. február 15-től alkalmazzák.

A tagállamok által elfogadott rendelkezéseknek hivatkozniuk kell erre az irányelvre, vagy hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozással együtt kell megjelenniük. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2)   A tagállamok megküldik a Bizottságnak nemzeti joguk azon főbb rendelkezéseinek szövegét, amelyeket az irányelv tárgykörében fogadnak el.

4. cikk

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

5. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2009. december 22-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 262., 1976.9.27., 169. o.

(2)  HL L 66., 2004.3.4., 45. o.

(3)  HL L 241., 2008.9.10., 21. o.

(4)  HL L 93., 2008.4.4., 13. o.


MELLÉKLET

A 76/768/EGK irányelv az alábbiak szerint módosul:

1.

A II. mellékletben a 450. hivatkozási szám alatti „Verbénaolaj (Lippia citriodora Kunth.), (CAS-szám: 8024-12-2), illatanyag-összetevőként történő alkalmazás esetén” helyébe az alábbi szövegrész lép: „Verbéna illóolajok (Lippia citriodora Kunth.) és azok származékai – az abszolút olajok kivételével – (CAS-szám: 8024-12-2), illatanyag-összetevőként történő alkalmazás esetén”.

2.

A III. melléklet 1. része a következőképpen módosul:

a)

a melléklet a következő bejegyzéssel egészül ki a 151. hivatkozási számhoz kapcsolódó bejegyzés után:

Hivatkozási szám

Anyag

Korlátozások

Felhasználási feltételek és figyelmeztetések, amelyeket a címkén fel kell tüntetni

Felhasználási és/vagy alkalmazási terület

Engedélyezett legnagyobb koncentráció a kozmetikai késztermékben

Egyéb korlátozások és követelmények

a

b

c

d

e

f

„151a.

Allyl phenethyl ether

CAS-szám: 14289-65-7

EK-szám: 238-212-2

 

 

A szabad allilalkohol szintje az éterben kevesebb, mint 0,1 %”

 

b)

a táblázat a következő bejegyzéssel egészül ki:

Hivatkozási szám

Anyag

Korlátozások

Felhasználási feltételek és figyelmeztetések, amelyeket a címkén fel kell tüntetni

Felhasználási és/vagy alkalmazási terület

Engedélyezett legnagyobb koncentráció a kozmetikai késztermékben

Egyéb korlátozások és követelmények

a

b

c

d

e

f

„X

Verbénából nyert abszolút olaj

(Lippia citriodora Kunth.)

CAS-szám: 8024-12-2

 

0,2 %”

 

 

c)

a „b” oszlopnak a 130. hivatkozási számhoz tartozó rubrikájában a „Terpene terpenoids sinpine” kifejezés helyébe a „Terpenes és terpenoids” lép.