18.12.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 336/29


A BIZOTTSÁG 2009/159/EU IRÁNYELVE

(2009. december 16.)

a kozmetikai termékekről szóló 76/768/EGK tanácsi irányelv III. mellékletének a műszaki fejlődéshez való hozzáigazítása céljából történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre, valamint az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a kozmetikai termékekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1976. július 27-i 76/768/EGK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 8. cikke (2) bekezdésére,

a fogyasztók biztonságával foglalkozó tudományos bizottsággal folytatott konzultációt követően,

mivel:

(1)

A hajfestékek anyagaira vonatkozó biztonsági értékelési stratégiával összhangban a tagállamokkal és az érdekelt felekkel az a megállapodás született, hogy a 2007. december 31-i időpont megfelelő lenne arra, hogy a hajfestékek oxidációs színezőanyagaiból a fejbőrön keletkező reakciótermékekre, valamint ezeknek a fogyasztó szempontjából vett biztonságosságára vonatkozó tudományos adatokat a fogyasztók biztonságával foglalkozó tudományos bizottság (a továbbiakban: FBTB) elé terjesszék.

(2)

Jelenleg 31 olyan, hajfestékekben használt színezőanyag létezik, amelyeknek 2009. december 31-ig ideiglenesen engedélyezték a kozmetikai termékekben való használatát a 76/768/EGK tanácsi irányelv III. mellékletének második részében meghatározott korlátozások és feltételek mellett. A kozmetikai ipar a megállapodás szerinti 2007. december 31-i határidő előtt benyújtotta az FBTB-nek a hajfestékek oxidációs színezőanyagaiból keletkező reakciótermékek biztonságosságáról kért tudományos adatokat.

(3)

Az FBTB értékelte a benyújtott biztonsági adatokat. 2009 januárjában az FBTB véleményében azt a következtetést vonta le, hogy az iparág által benyújtott dokumentáció hiányossága miatt nem tud végleges álláspontot kialakítani a hajfestékek oxidációs színezőanyagaiból keletkező reakciótermékek veszélyességéről. A kozmetikai ipar 2009. szeptember végéig benyújtotta a hiányzó adatokat.

(4)

A fentiekre tekintettel az FBTB számára a benyújtott kiegészítő adatok kockázatértékeléséhez és a reakciótermékek biztonságosságáról alkotott végleges vélemény elkészítéséhez szükséges idő meghaladja a III. melléklet második részében felsorolt anyagok tekintetében megállapított 2009. december 31-i ideiglenes határidőt.

(5)

Ezért a III. melléklet második részében felsorolt, hajfestékekben használt 31 színezőanyagnak a reakciótermékeik kockázatértékelésén alapuló végleges szabályozására és ennek a tagállamok jogszabályaiba történő átültetésére nem kerül sor az ideiglenes határidő előtt. Ezért ezeknek az anyagoknak a kozmetikai termékekben való ideiglenes használatát a III. melléklet második részében meghatározott jelenlegi korlátozások és feltételek mellett meg kell hosszabbítani. A 2010. december 31-ig meghosszabbított új határidő vélhetően elegendő ezen anyagok végleges szabályozásához.

(6)

A 76/768/EGK irányelvet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(7)

Az ebben az irányelvben előírt intézkedések összhangban vannak a Kozmetikai Termékek Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 76/768/EGK irányelv módosítása

A 76/768/EGK irányelv III. melléklete második részének „g” oszlopában a 3., 4., 5., 6., 10., 11., 12., 16., 19., 20., 21., 22., 25., 26., 27., 29., 31., 32., 33., 34., 35., 36., 37., 38., 39., 44., 48., 49., 50., 55. és 56. hivatkozási szám alatt a „2009.12.31.” dátum helyébe a „2010.12.31.” dátum lép.

2. cikk

Átültetés a nemzeti jogba

(1)   A tagállamok legkésőbb 2009. december 31-ig elfogadják és kihirdetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek. E rendelkezések szövegét haladéktalanul megküldik a Bizottságnak.

Ezeket a rendelkezéseket 2010. január 1-jétől alkalmazzák.

A tagállamok által elfogadott rendelkezéseknek hivatkozniuk kell erre az irányelvre, vagy hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozással együtt kell megjelenniük. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2)   A tagállamok megküldik a Bizottságnak nemzeti joguk azon főbb rendelkezéseinek szövegét, amelyeket az irányelv tárgykörében fogadnak el.

3. cikk

Hatálybalépés

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

4. cikk

Címzettek

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2009. december 16-án.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 262., 1976.9.27., 169. o.