5.8.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 203/52


AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2009/68/EK IRÁNYELVE

(2009. július 13.)

a kerekes mezőgazdasági vagy erdészeti traktorok világító és fényjelző berendezéseinek alkatrész-típusjóváhagyásáról

(kodifikált változat)

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 95. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére (1),

a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően (2),

mivel:

(1)

A kerekes mezőgazdasági vagy erdészeti traktorok világító és fényjelző berendezéseinek alkatrész-típusjóváhagyására vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1979. május 17-i 79/532/EGK tanácsi irányelvet (3) több alkalommal jelentősen módosították (4). Az áttekinthetőség és ésszerűség érdekében ezt az irányelvet kodifikálni kell.

(2)

A 79/532/EGK irányelv egyike a mezőgazdasági vagy erdészeti traktorok, azok pótkocsijainak és cserélhető vontatott munkagépeinek, beleértve ezek rendszereit is, továbbá alkatrészeinek és önálló műszaki egységeinek típusjóváhagyásáról szóló, 2003. május 26-i 2003/37/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel (5) felváltott, a kerekes mezőgazdasági vagy erdészeti traktorok típusjóváhagyására vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1974. március 4-i 74/150/ EGK tanácsi irányelv szerinti EK-típus-jóváhagyási rendszerre vonatkozó egyedi irányelveknek, amely műszaki előírásokat állapít meg a mezőgazdasági vagy erdészeti traktorok világító és fényjelző berendezéseire vonatkozóan. Ezek a műszaki előírások a tagállamok jogszabályainak közelítésére vonatkoztak annak érdekében, hogy a 2003/37/EK irányelv szerinti EK-típus-jóváhagyási eljárás alkalmazható legyen minden traktortípus esetében. Következésképpen a 2003/37/EK irányelv által meghatározott, a mezőgazdasági vagy erdészeti traktorokra, azok pótkocsijaira és cserélhető vontatott munkagépeire, beleértve ezek rendszereit is, továbbá alkatrészeire és önálló műszaki egységeire vonatkozó rendelkezések ezen irányelvre is alkalmazandók.

(3)

A kerekes mezőgazdasági és erdészeti traktorok világító és fényjelző berendezéseinek elhelyezésére vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 2009. július 13-i 2009/61/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (6) meghatározta a kerekes mezőgazdasági vagy erdészeti traktorok világító és fényjelző berendezéseinek felszerelésére vonatkozó közös követelményeket. Ezek a világító és fényjelző berendezések ugyanolyan jellemzőkkel rendelkeznek, mint a gépjárművekre felszereltek. Ezért az e tárgyban, a gépjárművek és pótkocsijaik EK-típusjóváhagyásával kapcsolatban elfogadott irányelveknek megfelelő EK-típus-jóváhagyási jellel ellátott berendezések a mezőgazdasági traktorokon is alkalmazhatók.

(4)

Ez az irányelv nem érinti a II. melléklet B. részében meghatározott irányelveknek a nemzeti jogba történő átültetésére és alkalmazására vonatkozó határidőkkel kapcsolatos tagállami kötelezettségeket,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

(1)   Ezen irányelv alkalmazásában (mezőgazdasági vagy erdészeti) „traktor” minden kerekes vagy lánctalpas, legalább kéttengelyű gépjármű, amelynek fő funkciója a vonóteljesítmény kifejtéséből áll, és amelyet különösen meghatározott eszközök, gépek vagy pótkocsik vontatására, tolására, hordozására vagy meghajtására alakítottak ki, és amelyeket mezőgazdasági vagy erdészeti alkalmazásra szántak. E jármű teher vagy utasok szállítására is felszerelhető.

(2)   Ezen irányelv csak az (1) bekezdésben meghatározott, pneumatikus gumiabronccsal felszerelt traktorokra vonatkozik, amelyek legnagyobb tervezési sebessége 6 és 40 km/h között van.

2. cikk

A tagállamok nem tagadhatják meg a traktorok EK-típusjóváhagyásának, vagy nemzeti típusjóváhagyásának megadását a következő lámpákra, illetve fényvisszaverőkre hivatkozással, amennyiben ezek rendelkeznek az I. mellékletben szereplő EK-típus-jóváhagyási jellel, és a 2009/61/EK irányelvben meghatározott követelményeknek megfelelően vannak felszerelve:

a)

a távolsági és/vagy tompított fényszóróként működő fényszórók, vagy e fényszórók izzólámpái;

b)

a méretjelző lámpák;

c)

az első (oldalsó) helyzetjelző lámpák;

d)

a hátsó (oldalsó) helyzetjelző lámpák;

e)

a féklámpák;

f)

az irányjelző lámpák;

g)

a fényvisszaverők;

h)

a hátsórendszámtábla-megvilágító lámpa;

i)

a ködfényszórók és izzóik;

j)

a hátsó ködlámpák;

k)

a hátrameneti lámpák;

l)

a várakozást jelző lámpák.

3. cikk

A tagállamok nem tagadhatják meg a traktorok nyilvántartásba vételét, illetve nem tilthatják meg azok értékesítését, forgalomba helyezését vagy használatát a következő lámpákra, illetve fényvisszaverőkre vonatkozó okokból, amennyiben ezek rendelkeznek az I. mellékletben szereplő EK-típus-jóváhagyási jellel, és a 2009/61/EK irányelvben meghatározott követelményeknek megfelelően vannak felszerelve:

a)

a távolsági és/vagy tompított fényszóróként működő fényszórók, vagy e fényszórók izzólámpái;

b)

a méretjelző lámpák;

c)

az első (oldalsó) helyzetjelző lámpák;

d)

a hátsó (oldalsó) helyzetjelző lámpák;

e)

a féklámpák;

f)

az irányjelző lámpák;

g)

a fényvisszaverők;

h)

a hátsórendszámtábla-megvilágító lámpa;

i)

a ködfényszórók és izzóik;

j)

a hátsó ködlámpák;

k)

a hátrameneti lámpák;

l)

a várakozást jelző lámpák.

4. cikk

Az I. mellékletben foglalt követelményeknek a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazításához szükséges módosításokat a 2003/37/EK irányelv 20. cikkének (3) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

5. cikk

A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguknak azokat a főbb rendelkezéseit, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

6. cikk

A II. melléklet A. részében meghatározott irányelvekkel módosított 79/532/EGK irányelv hatályát veszti a II. melléklet B. részében meghatározott irányelveknek a nemzeti jogba történő átültetésére és alkalmazására vonatkozó határidőkkel kapcsolatos tagállami kötelezettségek sérelme nélkül.

A hatályon kívül helyezett irányelvre való hivatkozásokat az ezen irányelvre való hivatkozásként kell értelmezni a III. mellékletben foglalt megfelelési táblázattal összhangban.

7. cikk

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2010. január 1-jétől kell alkalmazni.

8. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2009. július 13-án.

az Európai Parlament részéről

az elnök

H.-G. PÖTTERING

a Tanács részéről

az elnök

E. ERLANDSSON


(1)  HL C 162., 2008.6.25., 40. o.

(2)  Az Európai Parlament 2008. június 17-i véleménye (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé) és a Tanács 2009. június 22-i határozata.

(3)  HL L 145., 1979.6.13., 16. o.

(4)  Lásd a II. melléklet A. részét.

(5)  HL L 171., 2003.7.9., 1. o.

(6)  Lásd e Hivatalos Lap 19 oldalát.


I. MELLÉKLET

1.

Távolsági fényszórók és/vagy tompított fényszórók, valamint a fényszórók izzólámpái

 

A gépjárművek és pótkocsijaik távolsági és/vagy tompított fényszóróira, valamint a gépjárművek és pótkocsijainak engedélyezett lámpaegységében használatos fényforrásokra (izzók és egyéb lámpák) vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1976. július 27-i 76/76l/EGK tanácsi irányelv (1) meghatározza az EK-alkatrész-típusjóváhagyási jelet.

 

A 76/761/EGK irányelv rendelkezései a mezőgazdasági vagy erdészeti traktorokhoz való, 160 mm-nél kisebb, „D” átmérőjű, távolsági, valamint tompított fényt sugárzó különleges fényszórók alkatrész-típusjóváhagyására is vonatkoznak, az alábbi eltérésekkel:

a)

a 76/761/EGK irányelv II–VI., VIII. és IX. mellékletének 2.1. pontjában a megvilágítás erősségére meghatározott legkisebb értékeket

[(D – 45)/(160 - 45)]2

arányban csökkenteni kell, és el kell érnie a következő, legkisebb abszolút határértéket:

3 lux a 75 R pontban vagy a 75 L pontban,

5 lux az 50 R pontban vagy az 50 L pontban,

1,5 lux a IV. tartományban.

Megjegyzés: Ha a fényszórók fénykibocsátó felülete nem kör alakú, akkor a figyelembe vehető átmérő olyan méretű kör átmérője, amely ugyanazt a felületet adja, mint a fényszóró fénykibocsátó felülete;

b)

a 76/761/EGK irányelv I. mellékletének 5.2.3.5. pontjában meghatározott CR jel helyett a fényszórón az M jelet kell feltüntetni csúcsával lefelé fordított háromszögben.

2.

Méretjelző lámpák, első (oldalsó) helyzetjelző lámpák, hátsó (oldalsó) helyzetjelző lámpák és féklámpák:

A gépjárművek és pótkocsijaik méretjelző lámpáira, első (oldalsó) helyzetjelző lámpáira, hátsó (oldalsó) helyzetjelző lámpáira és féklámpáira, nappali menetlámpáira és oldalsó méretjelző lámpáira vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1976. július 27-i 76/758/EGK tanácsi irányelv (2) meghatározza az EK-alkatrész-típusjóváhagyási jelet.

3.

Irányjelző lámpák

A gépjárművek és pótkocsijaik irányjelző lámpáira vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1976. július 27-i 76/759/EGK tanács irányelv (3) meghatározza az EK-alkatrész-típusjóváhagyási jelet.

4.

Fényvisszaverők

A gépjárművek és pótkocsijaik fényvisszaverőire vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1976. július 27-i 76/757/EGK tanácsi irányelv (4) meghatározza az EK-alkatrész-típusjóváhagyási jelet.

5.

A hátsórendszámtábla-megvilágító lámpa

A gépjárművek és pótkocsijaik hátsórendszámtábla-megvilágító lámpáira vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1976. július 27-i 76/760/EGK tanácsi irányelv (5) meghatározza az EK-alkatrész-típusjóváhagyási jelet.

6.

Ködfényszórók

A gépjárművek ködfényszóróira vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1976. július 27-i 76/762/EGK tanácsi irányelv (6) meghatározza az EK-alkatrész-típusjóváhagyási jelet.

7.

Hátsó ködlámpák

A gépjárművek és pótkocsijaik hátsó ködlámpáira vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1977. június 28-i 77/538/EGK tanácsi irányelv (7) meghatározza az EK-alkatrész-típusjóváhagyási jelet.

8.

Hátrameneti lámpák

A gépjárművek és pótkocsijaik hátrameneti lámpájára vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1977. június 28-i 77/539/EGK tanácsi irányelv (8) meghatározza az EK-alkatrész-típusjóváhagyási jelet.

9.

Várakozást jelző lámpák

A gépjárművek várakozást jelző lámpáira vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1977. június 28-i 77/540/EGK tanácsi irányelv (9) meghatározza az EK-alkatrész-típusjóváhagyási jelet.


(1)  HL L 262., 1976.9.27., 96. o.

(2)  HL L 262., 1976.9.27., 54. o.

(3)  HL L 262., 1976.9.27., 71. o.

(4)  HL L 262., 1976.9.27., 32. o.

(5)  HL L 262., 1976.9.27., 85. o.

(6)  HL L 262., 1976.9.27., 122. o.

(7)  HL L 220., 1977.8.29., 60. o.

(8)  HL L 220., 1977.8.29., 72. o.

(9)  HL L 220., 1977.8.29., 83. o.


II. MELLÉKLET

A.   RÉSZ

A hatályon kívül helyezett irányelv és egymást követő módosításainak listája

(lásd a 6. cikket)

A Tanács 79/532/EGK irányelve

(HL L 145., 1979.6.13., 16. o.)

 

A Tanács 82/890/EGK irányelve

(HL L 378., 1982.12.31., 45. o.)

Kizárólag az 1. cikk (1) bekezdésében, kizárólag a 79/532/EGK irányelvre történő hivatkozás tekintetében

Az Európai Parlament és a Tanács 97/54/EK irányelve

(HL L 277., 1997.10.10., 24. o.)

Kizárólag az 1. cikk első francia bekezdésében, kizárólag a 79/532/EGK irányelvre történő hivatkozás tekintetében

B.   RÉSZ

A nemzeti jogba való átültetésre és alkalmazásra előírt határidők listája

(lásd a 6. cikket)

Irányelv

Átültetés határideje

Alkalmazás napja

79/532/EGK

1980. november 21.

82/890/EGK

1984. június 21.

97/54/EK

1998. szeptember 22.

1998. szeptember 23.


III. MELLÉKLET

MEGFELELÉSI TÁBLÁZAT

A 79/532/EGK irányelv

Ez az irányelv

1. cikk

1. cikk

2. cikk, bevezető mondat és záró szöveg

2. cikk, bevezető mondat

2. cikk, francia bekezdések

2. cikk, a)–l) pont

3. cikk, bevezető mondat és záró szöveg

3. cikk, bevezető mondat

3. cikk, francia bekezdések

3. cikk, a)–l) pont

4. cikk

4. cikk

5. cikk, (1) bekezdés

5. cikk, (2) bekezdés

5. cikk

6. cikk

7. cikk

6. cikk

8. cikk

Melléklet

I. melléklet

II. melléklet

III. melléklet