30.7.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 198/20


AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2009/62/EK IRÁNYELVE

(2009. július 13.)

a motorkerékpárok és segédmotoros kerékpárok hátsó rendszámtáblájának elhelyezéséről

(kodifikált változat)

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 95. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére (1),

a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően (2),

mivel:

(1)

A motorkerékpárok és segédmotoros kerékpárok hátsó rendszámtáblájának elhelyezéséről szóló, 1993. október 29-i, 93/94/EGK tanácsi irányelvet (3) jelentős mértékben módosították (4). Az átláthatóság és az ésszerűség érdekében az említett irányelvet kodifikálni kell.

(2)

A 93/94/EGK irányelv egyike a motorkerékpárok és segédmotoros kerékpárok típusjóváhagyásáról szóló, 2002. március 18-i 2002/24/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel (5) felváltott, a motorkerékpárok és segédmotoros kerékpárok típus-jóváhagyási eljárásáról szóló, 1992. június 30-i 92/61/EGK irányelvvel bevezetett EK-típus-jóváhagyási eljárásra vonatkozó egyedi irányelveknek, amely műszaki előírásokat állapít meg a motorkerékpárok és segédmotoros kerékpárok tervezésére és kivitelezésére, a hátsó rendszámtábla elhelyezését illetően. Ezek a műszaki előírások a tagállamok jogszabályainak közelítésére vonatkoztak, annak érdekében, hogy a 2002/24/EK irányelvben meghatározott EK típus-jóváhagyási eljárás alkalmazható legyen minden járműtípus esetében. Következésképpen a 2002/24/EK irányelv járműrendszerekre, -alkatrészekre és önálló műszaki egységekre vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni ezen irányelvre is.

(3)

Ezen irányelvnek nem az a célja, hogy egységesítse a különböző tagállamokban alkalmazott rendszámtáblák méreteit. A tagállamoknak ezért biztosítaniuk kell, hogy a rendszámtáblák kiálló részei ne jelentsenek veszélyt a használók számára, de anélkül, hogy ez a járművek szerkezeti felépítésének megváltoztatását szükségessé tenné.

(4)

Ez az irányelv nem érinti a II. melléklet B. részében meghatározott irányelveknek a nemzeti jogba történő átültetésére vonatkozó határidőkkel kapcsolatos tagállami kötelezettségeket,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

Ezen irányelvet kell alkalmazni a hátsó rendszámtábla elhelyezésére vonatkozóan a 2002/24/EK irányelv 1. cikkében meghatározott valamennyi járműtípusra.

2. cikk

A motorkerékpár és segédmotoros kerékpár hátsó rendszámtáblája elhelyezésére vonatkozó EK-alkatrész-típusjóváhagyás megadásához szükséges eljárást, valamint e járművek szabad forgalomba hozatalának feltételeire vonatkozó rendelkezéseket a 2002/24/EK irányelv II. és III. fejezete határozza meg.

3. cikk

Az I. mellékletnek a műszaki fejlődéshez való igazításához szükséges módosításokat a 2002/24/EK irányelv 18. cikke (2) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

4. cikk

(1)   A tagállamok a hátsó rendszámtábla elhelyezésével kapcsolatos okokból:

nem tagadhatják meg a motorkerékpár vagy segédmotoros kerékpár típusára vonatkozó EK-típusjóváhagyást,

nem tilthatják meg a motorkerékpárok vagy segédmotoros kerékpárok nyilvántartásba vételét, értékesítését vagy forgalomba helyezését,

amennyiben a hátsó rendszámtábla elhelyezése megfelel ezen irányelv követelményeinek.

(2)   A tagállamok a hátsó rendszámtábla elhelyezésével kapcsolatos okokból megtagadják az EK-típusjóváhagyás megadását a motorkerékpár vagy segédmotoros kerékpár vonatkozásában, ha ezen irányelv követelményei nem teljesülnek.

(3)   A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguknak azon főbb rendelkezéseit, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadtak el.

5. cikk

A II. melléklet meghatározott irányelvvel módosított 93/94/EGK irányelv hatályát veszti, a II. melléklet B. részében meghatározott irányelveknek a nemzeti jogba történő átültetésére és alkalmazására vonatkozó határidőkkel kapcsolatos tagállami kötelezettségek sérelme nélkül.

A hatályon kívül helyezett irányelvre való hivatkozásokat erre az irányelvre való hivatkozásként kell értelmezni a III. mellékletben szereplő megfelelési táblázattal összhangban.

6. cikk

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez az irányelv 2010. január 1-jétől alkalmazandó.

7. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2009. július 13-án.

az Európai Parlament részéről

az elnök

H.-G. PÖTTERING

a Tanács részéről

az elnök

E. ERLANDSSON


(1)  HL C 324., 2006.12.30., 11. o.

(2)  Az Európai Parlament 2007. szeptember 25-i véleménye (HL C 219. E, 2008.8.28., 66. o.) és a Tanács 2009. június 22-i határozata.

(3)  HL L 311., 1993.12.14., 83. o.

(4)  Lásd a II. melléklet A. részét.

(5)  HL L 124., 2002.5.9., 1. o.


I. MELLÉKLET

1.   MÉRETEK

A motorkerékpárok és segédmotoros kerékpárok (1) hátsó rendszámtábláinak elhelyezése a következő méretekben:

1.1.   A robogók és karosszéria nélküli könnyű négykerekű motorbiciklik

1.1.1.

Szélesség: 100 mm;

1.1.2.

Magasság: 175 mm;

vagy

1.1.3.

Szélesség: 145 mm;

1.1.4.

Magasság: 125 mm.

1.2.   A motorkerékpárok, legfeljebb 15 kW teljesítményű motoros triciklik és könnyű négykerekű motorbiciklinek nem minősülő, karosszéria nélküli négykerekű motorbiciklik

1.2.1.

Szélesség: 280 mm;

1.2.2.

Magasság: 210 mm.

1.3.   A 15 kW-nál nagyobb teljesítményű motoros triciklik, karosszériával ellátott könnyű négykerekű motorbiciklik és karosszériával ellátott könnyű négykerekű motorbiciklinek nem minősülő négykerekű motorbiciklik

1.3.1.

A személygépkocsikra vonatkozó előírásokat kell alkalmazni (70/222/EGK tanácsi irányelv (2)).

2.   ÁLTALÁNOS ELHELYEZÉS

2.1.

A hátsó rendszámtábla helyét a jármű hátsó oldalán úgy kell meghatározni, hogy:

2.1.1.

a rendszámtábla a legnagyobb szélesség külső pontjain átfutó hosszirányú síkok között legyen elhelyezhető.

3.   DŐLÉS

3.1.

A hátsó rendszámtábla:

3.1.1.

merőleges a jármű hosszirányú függőleges felezősíkjára;

3.1.2.

legfeljebb 30°-kal térhet el a függőlegestől, terheletlen jármű esetén, ha a rendszámtáblát tartó lemez felfelé néz;

3.1.3.

legfeljebb 15 °-kal térhet el a függőlegestől, terheletlen jármű esetén, ha a rendszámtáblát tartó lemez lefelé néz.

4.   LEGNAGYOBB TÁVOLSÁG AZ ÚTTESTTŐL

4.1.

A rendszámtábla elhelyezésére szolgáló hely egyetlen pontja sem lehet terheletlen jármű esetén 1,5 m-nél magasabban a talajtól.

5.   LEGKISEBB TÁVOLSÁG AZ ÚTTESTTŐL

5.1.

A rendszámtábla elhelyezésére szolgáló hely egyetlen pontja sem lehet 0,20 m-nél vagy a kerék sugaránál közelebb a talajhoz, ha az terheletlen jármű esetén kisebb, mint 0,20 m.

6.   GEOMETRIAI LÁTHATÓSÁG

6.1.

A rendszámtábla elhelyezésének láthatóságát abban a tartományban kell biztosítani, amit két lapszög határoz meg: a lapszögek egyikét, a vízszintes lapszöget, az a két sík határolja, amelyek a rendszámtábla felső és alsó peremén futnak át, és a vízszintessel az 1. ábrán bemutatott szögeket zárják be; a másik lapszöget, a függőleges lapszöget az a két sík határolja, amelyek a rendszámtábla bal és jobb szélén futnak át, és a hosszirányú felezősíkkal a 2. ábrán bemutatott szöget zárják be.

Image Image


(1)  Robogók esetén rendszám- és/vagy típustábláról van szó.

(2)  HL L 76., 1970.4.6., 25. o.

1. függelék

Egy motorkerékpár- vagy segédmotoros kerékpártípus hátsó rendszámtáblájának elhelyezésére vonatkozó adatközlő lap

(az EK-alkatrész-típusjóváhagyási kérelemhez kell mellékelni, ha ezt nem a jármű EK- típus-jóváhagyási kérelmével együtt nyújtják be)

Rendelési szám (a kérelmező jelöli meg):

Egy motorkerékpár- vagy segédmotoros kerékpártípus hátsó rendszámtáblájának elhelyezésére vonatkozó EK-alkatrész-típusjóváhagyási kérelemnek a 2002/24/EK irányelv II. melléklete 1. része A. pontjának következő szakaszai szerinti információkat kell tartalmaznia:

0.1.,

0.2.,

0.4–0.6.,

2.2.,

2.2.1.,

9.6.,

9.6.1.

2. függelék

EK-alkatrész-típusjóváhagyás motorkerékpár- vagy segédmotoros kerékpártípus hátsó rendszámtáblájának elhelyezésére

MINTA

A … műszaki szolgálat … -én kelt jegyzőkönyvének …

Az EK-alkatrész-típusjóváhagyás: … A kiterjesztés: …

1.

A jármű védjegye vagy kereskedelmi neve: …

2.

Járműtípus: …

3.

A gyártó neve és címe: …

4.

A gyártó képviselőjének neve és címe (ha van ilyen): …

5.

A jármű vizsgálatra való bemutatásának ideje: …

6.

Az EK-alkatrész-típusjóváhagyás megadva/megtagadva (1).

7.

Hely:…

8.

Kelt: …

9.

Aláírás: …


(1)  A nem kívánt rész törlendő.


II. MELLÉKLET

A.   RÉSZ

A hatályon kívül helyezett irányelv és annak módosítása

(lásd az 5. cikket)

A Tanács 93/94/EGK irányelve

(HL L 311., 1993.12.14., 83. o.)

A Bizottság 1999/26/EK irányelv

(HL L 118., 1999.5.6., 32. o.)

B.   RÉSZ

A nemzeti jogba való átültetésre és alkalmazásra előírt határidők listája

(lásd az 5. cikket)

Irányelv

Átültetés határideje

Alkalmazás napja

93/94/EGK

1995. április 30.

1995. november 1. (1)

1999/26/EK

1999. december 31.

2000. január 1. (2)


(1)  Összhangban a 93/94/EGK irányelv 4. cikkével:

„[1995. május 1]-től a tagállamok a hátsó rendszámtábla elhelyezésével kapcsolatos okokból nem tilthatják meg az ezen irányelvnek megfelelő járművek első forgalomba helyezését.”

(2)  Összhangban az 1999/26/EK irányelv 2. cikkével:

„(1)   2000. január 1-jétől a tagállamok a hátsó rendszámtábla elhelyezésével kapcsolatos okokból:

nem tagadhatják meg a motorkerékpár vagy segédmotoros kerékpár típusára vonatkozó EK-típusjóváhagyást,

nem tilthatják meg a motorkerékpárok vagy segédmotoros kerékpárok nyilvántartásba vételét, értékesítését vagy forgalomba helyezését,

amennyiben a hátsó rendszámtábla elhelyezése megfelel az ezen irányelvvel módosított 93/94/EGK irányelv követelményeinek.

(2)   2000. július 1-jétől a tagállamok megtagadják az EK-típusjóváhagyás megadását bármilyen motorkerékpár vagy segédmotoros kerékpár vonatkozásában a hátsó rendszámtábla elhelyezésével kapcsolatos okokból, ha a jelen irányelvvel módosított 93/94/EGK irányelv követelményei nem teljesülnek.”


III. MELLÉKLET

Megfelelési táblázat

93/94/EGK irányelv

1999/26/EK irányelv

Ez az irányelv

1., 2., és 3. cikk

 

1., 2., és 3. cikk

 

2. cikk, (1) bekezdés

4. cikk, (1) bekezdés

 

2. cikk, (2) bekezdés

4. cikk, (2) bekezdés

4. cikk, (1) bekezdés

 

4. cikk, (2) bekezdés

 

4. cikk

 

5. cikk

 

6. cikk

5. cikk

 

7. cikk

Melléklet

 

I. melléklet

 

II. melléklet

 

III. melléklet