29.12.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 348/71


A TANÁCS AJÁNLÁSA

(2009. december 22.)

a szezonális influenza elleni oltásról

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2009/1019/EU)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 168. cikke (6) bekezdésére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)

A szezonális influenza vírusos eredetű, ragályos fertőzés, amely Európában a téli hónapokban okoz járványt. Egyike a legfontosabb és leggyakrabban előforduló fertőző betegségeknek, amely valamennyi tagállamban jelentős morbiditási és mortalitási forrás.

(2)

Egyes esetekben a szövődmények túlmutatnak az orvosi segítség nélkül is gyógyuló légúti fertőzésen, és esetenként halálos kimenetelű, súlyos tüdőgyulladást vagy egyéb másodlagos szövődményeket okoznak. E szövődmények jóval gyakrabban fordulnak elő az idősebb korosztályok, illetve a krónikus betegségben szenvedők körében.

(3)

A szezonális influenza védőoltással enyhíthető, ám a vírus gyakran változtatja antigén-összetételét, ennélfogva az oltóanyag összetételét az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szakértői csoportjai rendszeresen felülvizsgálják.

(4)

Az Egészségügyi Világszervezet 2003. évi közgyűlése elfogadta az 56.19. határozatot annak érdekében, hogy növeljék a szezonális influenza elleni oltásban részesülők arányát valamennyi magas kockázatnak kitett ember körében, célul tűzve ki az idősebb korosztályok esetében 2006-ra az 50 %-os, 2010-re a 75 %-os átoltottságot.

(5)

Az Európai Parlament 2005. október 26-án és 2006. június 14-én elfogadta „Az influenzajárvány elleni stratégiáról”, illetve „Az Európai Közösségben az influenza pandémiás készültségi és reagálási tervről” című állásfoglalásokat, amelyekben felkéri a tagállamokat, hogy a WHO ajánlásaival összhangban növeljék az influenza elleni oltások számát. Az állásfoglalások azt is szorgalmazták, hogy a tagállamok a WHO ajánlásaival összhangban az interpandémiás időszakban növeljék az átoltottságot.

(6)

Ennélfogva európai uniós szinten összehangolt fellépésre van szükség a kockázati csoportok és az egészségügyi dolgozók beoltásának ösztönzésére és ezáltal a szezonális influenza hatásának enyhítésére. Ezen ajánlás célja, hogy az EU mielőbb, de lehetőleg 2014/2015 telére elérje a WHO által ajánlott 75 %-os átoltottsági arányt az idősebb korosztályok körében. A 75 %-os célt – figyelembe véve az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) által kiadott iránymutatást – lehetőség szerint ki kell terjeszteni a krónikus betegségben szenvedők kockázati csoportjára is.

(7)

A kockázati csoportok átoltottsági arányának növekedése egyúttal az általános átoltottsági ráták növekedését is jelentené, az egészségügyi dolgozókat is beleértve.

(8)

A változásokhoz szükséges első lépés az, hogy az egészségügyi ellátás valamennyi résztvevőjét, a kockázati csoportokat, az egészségügyi dolgozókat, az orvosokat, az egészségügyi vezetőket és politikai döntéshozókat nyilvános és szakmai figyelemfelkeltő kampányokkal tájékoztassák a szezonális influenza problémájáról. Az egészségügyi dolgozók figyelmét fel kell hívni arra a veszélyre, amellyel veszélyeztetettebb betegeiknek kell szembenézniük. Fel kell hívni a figyelmüket továbbá arra is, hogy felelősséggel tartoznak azért, hogy betegeiknek megfelelő tanácsot adjanak az oltással kapcsolatban.

(9)

Különösen fontos, hogy nemzeti szinten speciális és összehasonlítható adatokat gyűjtsenek a kockázati csoportok átoltottsági arányáról annak érdekében, hogy valamennyi tagállamban megfelelően lehessen értékelni a fennálló helyzetet. Ez idáig ilyen adatok nem álltak mindig rendelkezésre. Ezen adatok alapján a Bizottság és a tagállamok az egészségügy területén folytatott nemzetközi együttműködés meglévő csatornáin keresztül információt és bevált gyakorlatokat cserélhetnek harmadik országokkal.

(10)

Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ létrehozásáról szóló, 2004. április 21-i 851/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (1) értelmében a Központ (ECDC) technikai és tudományos szakértelmével segíti a Bizottságot és a tagállamokat. Az ECDC emellett – az Európai Parlament és a Tanács 2119/98/EK határozata szerinti közösségi hálózat hatálya alá fokozatosan besorolandó fertőző betegségekről szóló, 1999. december 22-i 2000/96/EK bizottsági határozattal (2) összhangban – működteti a szezonális influenza felügyeletére kijelölt hálózatot. Az ECDC-nek ezért a szezonális influenza elleni oltással kapcsolatos tudományos szakértelmével segítenie kell a tagállamokat.

(11)

A szezonális influenza elleni oltás összefüggésében egyértelmű, hogy az uniós szinten összehangolt fellépés elősegíti azon célkitűzés megvalósítását, amely az idősebb korosztályok – WHO-ajánlás szerinti – 75 %-os átoltottságának elérését irányozza elő,

ELFOGADTA A KÖVETKEZŐ AJÁNLÁST:

1.

A Tanács arra ösztönzi a tagállamokat, hogy a szezonálisinfluenza-átoltottság növelése céljából fogadjanak el és hajtsanak végre – szükség szerint – nemzeti, regionális vagy helyi cselekvési terveket és politikákat annak érdekében, hogy mielőbb, de lehetőleg 2014/2015 telére elérjék az „idősebb korosztályok” és, amennyiben lehetséges, a 2. a) pontban említett többi kockázati csoport 75 %-os átoltottságát, amennyiben ez még nem történt meg. A Tanács arra ösztönzi a tagállamokat, hogy az egészségügyi dolgozók körében javítsák az átoltottsági arányt.

A cselekvési tervnek és a politikáknak figyelembe kell venniük a nemzeti szinten azonosított hiányosságokat, és meg kell szervezniük a 2. b) és c) pontban említett tevékenységeket.

2.

Az 1. pontban említett cselekvési tervek és politikák keretében a tagállamoknak érdemes:

a)

figyelembe venniük az „idősebb korosztályok” és a „kockázati csoportok” fogalmának az ECDC iránymutatása szerinti meghatározását;

b)

mérniük valamennyi kockázati csoport esetében az átoltottságot, továbbá elemezniük, hogy milyen okból nem kívánják beoltatni magukat egyes emberek;

c)

erősíteniük a szezonális influenzáról és influenzaoltásról szóló oktatást, képzést és információcserét az alábbiak szervezésével:

i.

tájékoztatók az egészségügyi dolgozók számára;

ii.

tájékoztatók a kockázati csoportok és családtagjaik számára az influenzával összefüggő kockázatokról és a megelőzéséről;

iii.

hatékony tájékoztatási intézkedések az átoltottság növelésével szembeni akadályok megszüntetése érdekében.

3.

A Tanács arra ösztönzi a tagállamokat, hogy önkéntes alapon tegyenek jelentést a Bizottságnak ezen ajánlás végrehajtásáról és különösen a kockázati csoportok körében elért átoltottsági arányról.

4.

A Bizottság felkérést kap arra, hogy a tagállamok által nyújtott adatok alapján rendszeresen tegyen jelentést a Tanácsnak ezen ajánlás végrehajtásáról.

5.

A Bizottság felkérést kap arra, hogy a kutatási keretprogramokon keresztül továbbra is támogassa az influenzakutatást.

Kelt Brüsszelben, 2009. december 22-én.

a Tanács részéről

az elnök

A. CARLGREN


(1)  HL L 142., 2004.4.30., 1. o.

(2)  HL L 28., 2000.2.3., 50. o.