17.2.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 46/53


A TANÁCS 2009/133/KKBP EGYÜTTES FELLÉPÉSE

(2009. február 16.)

az Európai Unió dél-kaukázusi különleges képviselője megbízatásának meghosszabbításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen annak 14. cikkére, 18. cikke (5) bekezdésére és 23. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

A Tanács 2006. február 20-án elfogadta a 2006/121/KKBP együttes fellépést (1), amely Peter SEMNEBY-t nevezte ki az Európai Unió dél-kaukázusi különleges képviselőjévé (EUKK).

(2)

A Tanács 2008. február 18-án elfogadta az EUKK megbízatásának módosításáról és meghosszabbításáról szóló 2008/132/KKBP együttes fellépést (2), amely az EUKK megbízatását 2009. február 28-ig hosszabbította meg.

(3)

A 2008/132/KKBP együttes fellépés felülvizsgálata alapján az EUKK megbízatását további 12 hónappal meg kell hosszabbítani.

(4)

Az EUKK a megbízatását olyan helyzetben látja el, amely rosszabbodhat és sértheti a közös kül- és biztonságpolitikának a Szerződés 11. cikkében meghatározott célkitűzéseit,

ELFOGADTA EZT AZ EGYÜTTES FELLÉPÉST:

1. cikk

Az Európai Unió különleges képviselője

Peter SEMNEBY-nek mint az Európai Unió dél-kaukázusi különleges képviselőjének (EUKK) megbízatását a Tanács 2010. február 28-ig meghosszabbítja.

2. cikk

Politikai célkitűzések

(1)   Az EUKK megbízatása az Európai Uniónak a Dél-Kaukázusra vonatkozó politikai célkitűzésein alapul. E célkitűzések az alábbiakat foglalják magukban:

a)

Örményország, Azerbajdzsán és Grúzia támogatása annak érdekében, hogy megvalósíthassák politikai és gazdasági reformjaikat, különösen a jogállamiság, a demokratizálódás, az emberi jogok, a felelős kormányzás, a fejlődés, valamint a szegénység mérséklése terén;

b)

a meglévő mechanizmusokkal összhangban a régión belüli konfliktusok megakadályozása, a konfliktusok békés rendezéséhez való hozzájárulás, ideértve a menekültek és az országon belül lakhelyüket elhagyni kényszerült személyek hazatérésének előmozdítását is;

c)

konstruktív kapcsolatok kialakítása a régió tekintetében érdekelt főbb szereplőkkel;

d)

a régió államai, különösen a Dél-Kaukázus államai közötti további együttműködés ösztönzése és támogatása, ideértve a gazdasággal, az energiával és a közlekedéssel kapcsolatos kérdéseket;

e)

a régión belüli uniós szerepvállalás hatékonyságának és ismertségének növelése.

(2)   Az EUKK támogatja a főtitkár/főképviselő munkáját a régióban.

3. cikk

Megbízatás

E politikai célkitűzések megvalósítása érdekében az EUKK megbízatása a következő:

a)

kapcsolatok kialakítása a régióbeli kormányokkal, parlamentekkel, igazságszolgáltatási szervekkel és civil társadalommal;

b)

Örményország, Azerbajdzsán és Grúzia ösztönzése a közös érdekű regionális témák – úgymint a közös biztonsági fenyegetések, a terrorizmus elleni küzdelem, a tiltott kereskedelem és a szervezett bűnözés – terén való együttműködésre;

c)

hozzájárulás a konfliktusok megakadályozásához és segítségnyújtás a konfliktusok rendezése terén elérendő haladás feltételeinek megteremtésében, ideértve a civil társadalomhoz kapcsolódó fellépésre és a területek rehabilitációjára vonatkozó ajánlásokat, a Bizottságnak az EK-Szerződés szerinti felelősségeinek sérelme nélkül;

d)

a konfliktusok rendezéséhez való hozzájárulás és e rendezés megvalósításának megkönnyítése az Egyesült Nemzetek Szervezetének Főtitkárával és annak grúziai különleges képviselőjével, az Egyesült Nemzetek Főtitkárának grúziai baráti csoportjával, az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezettel (EBESZ) és annak minszki csoportjával szoros együttműködésben, valamint a Dél-Oszétiára vonatkozó konfliktusrendezési mechanizmussal összhangban;

e)

az Európai Unió grúziai megfigyelő missziója, az (EUMM Georgia) misszióvezetőjének politikai iránymutatással történő ellátása;

f)

az Európai Unió által a régió tekintetében érdekelt főbb szereplőkkel folytatott párbeszéd fokozása;

g)

segítségnyújtás a Tanács részére a Dél-Kaukázusra vonatkozó átfogó politika továbbfejlesztésében;

h)

egy támogató csoporton keresztül:

jelentések és a határhelyzetre vonatkozó folyamatos értékelések készítése az Európai Unió részére,

a Grúzia és az Orosz Föderáció közötti bizalomépítés elősegítése, ily módon hatékony együttműködés és kapcsolattartás biztosítása valamennyi érintett szereplővel,

fontos kapcsolatok kiépítése a konfliktus sújtotta térségekben, hozzásegítve a csoportot ahhoz, hogy részt vegyen a bizalomerősítésben és értékelni tudja az adott térségekben a határokkal összefüggő kérdéseket, a hatásköröknek a grúz kormánnyal közösen végzett megállapítását és valamennyi érdekelttel folytatott egyeztetéseket követően (az Abháziában és Dél-Oszétiában terepen zajló műveleti tevékenységek kivételével),

segítségnyújtás a grúz határőrség és más tbiliszi illetékes kormányszervek részére az átfogó határellenőrzési stratégia végrehajtásához,

együttműködés a grúz hatóságokkal a Tbiliszi és a határ közötti kommunikáció erősítése érdekében, ideértve a tanácsadást is. E feladat megvalósítása a parancsnoki lánc Tbiliszi és a határ között működő valamennyi szintjével való kapcsolattartás és szoros együttműködés révén történik (az Abháziában és Dél-Oszétiában terepen zajló műveleti tevékenységek kivételével);

i)

hozzájárulás az EU emberi jogi politikájának és az EU emberi jogokra vonatkozó iránymutatásainak a végrehajtásához, különös tekintettel a konfliktus sújtotta térségekben élő gyermekek és nők helyzetére, elsősorban az e kérdést érintő fejlemények megfigyelése és kezelése révén.

4. cikk

A megbízatás végrehajtása

(1)   Az EUKK felel megbízatásának a főtitkár/főképviselő felügyelete és operatív irányítása melletti végrehajtásáért.

(2)   A Politikai és Biztonsági Bizottság (PBB) kiemelt kapcsolatot tart fenn az EUKK, valamint az elsődleges kapcsolattartó a Tanácson belül. A PBB a megbízatás keretein belül stratégiai iránymutatást és politikai irányítást nyújt az EUKK számára.

5. cikk

Finanszírozás

(1)   Az EUKK megbízatásával kapcsolatos kiadások fedezésére szánt pénzügyi referenciaösszeg a 2009. március 1-jétől2010. február 28-ig terjedő időszakra 2 510 000 EUR.

(2)   Az (1) bekezdésben meghatározott összegből finanszírozott kiadások 2009. március 1-jétől számolhatók el. A kiadásokat az Európai Közösségek általános költségvetésére vonatkozó eljárásokkal és szabályokkal összhangban kell kezelni, azzal a kivétellel, hogy semmilyen előfinanszírozás nem marad a Közösség tulajdonában.

(3)   A kiadások kezelése az EUKK és a Bizottság közötti szerződés tárgyát képezi. Az EUKK minden kiadást köteles elszámolni a Bizottságnak.

6. cikk

A csoport létrehozása és összetétele

(1)   Megbízatása és a rendelkezésre álló megfelelő pénzügyi eszközök keretein belül – az elnökséggel konzultálva, a főtitkár/főképviselő közreműködésével, valamint a Bizottsággal való teljes együttműködésben – az EUKK felel az őt segítő csoport létrehozásáért. A csoportnak rendelkeznie kell a megbízatás által megkívánt, meghatározott politikai kérdésekre vonatkozó szakértelemmel. Az EUKK folyamatosan tájékoztatja a főtitkárt/főképviselőt, az elnökséget és a Bizottságot a csoport összetételéről.

(2)   A tagállamok és az Európai Unió intézményei javaslatot tehetnek olyan személyzet kirendelésére, akik az EUKK munkájában segítik. A tagállamok vagy az EU intézményei által az EUKK mellé kirendelt személyzet javadalmazását az érintett tagállam, illetve az EU érintett intézménye fedezi. A tagállamok által a Tanács Főtitkárságához kirendelt szakértőket is ki lehet helyezni az EUKK. A szerződéses nemzetközi alkalmazottaknak az uniós tagállamok állampolgárainak kell lenniük.

(3)   A kirendelt személyzet minden tagja a küldő állam vagy uniós intézmény közigazgatási fennhatósága alatt marad, és az EUKK küldetésének érdekében jár el és végzi feladatát.

7. cikk

Az EUKK és személyzete részére biztosított kiváltságok és mentességek

Az EUKK küldetésének és az alkalmazottak feladatának elvégzéséhez és a zökkenőmentes működéshez szükséges kiváltságokról, mentességekről és egyéb garanciákról – adott esetben – a fogadó féllel/felekkel kell megállapodni. A tagállamok és a Bizottság minden ehhez szükséges támogatást megadnak.

8. cikk

Az EU minősített információk biztonsága

Az EUKK és csoportjának tagjai – különösen az EU minősített információk kezelése során – tiszteletben tartják a Tanács biztonsági szabályzatának elfogadásáról szóló, 2001. március 19-i 2001/264/EK tanácsi határozatban (3) megállapított biztonsági elveket és minimumszabályokat.

9. cikk

Az információkhoz való hozzáférés és logisztikai támogatás

(1)   A tagállamok, a Bizottság és a Tanács Főtitkársága biztosítja, hogy az EUKK minden lényeges információhoz hozzáférjen.

(2)   Az elnökség, a Bizottság és/vagy a tagállamok adott esetben logisztikai segítséget nyújtanak a térségben.

10. cikk

Biztonság

Az EUKK – a Szerződés V. címe szerint az Európai Unión kívül műveleti minőségben alkalmazott személyi állomány biztonságára vonatkozó európai uniós politikának megfelelően – megbízatásával és a hatásköre alá tartozó földrajzi terület biztonsági helyzetével összhangban, a közvetlenül az irányítása alá tartozó állomány biztonsága érdekében meghoz valamennyi indokolt és megvalósítható intézkedést, elsősorban az alábbiakat:

a)

az adott misszióra vonatkozó és a Tanács Főtitkárságának iránymutatásán alapuló biztonsági terv létrehozása, amely tartalmazza a misszióra vonatkozó fizikai, szervezeti és eljárási biztonsági intézkedéseket, szabályozza az állomány biztonságos mozgását a misszió területére és a misszió területén belül, továbbá kiterjed a biztonsági események kezelésére, valamint magában foglalja a misszió vészhelyzeti intézkedési és evakuálási tervét;

b)

annak biztosítása, hogy az Európai Unión kívül telepített teljes állomány a misszió területén fennálló körülmények által megkövetelt, nagy kockázat elleni biztosítással rendelkezzen;

c)

annak biztosítása, hogy az Európai Unión kívül telepítendő csoportjának valamennyi tagja – a helyi szerződéses személyzetet is beleértve – megfelelő, a missziónak a Tanács Főtitkársága szerinti biztonsági minősítéséhez igazodó biztonsági képzésben részesüljön a misszió területére való megérkezést megelőzően vagy azt követően;

d)

annak biztosítása, hogy a rendszeres biztonsági értékeléseket követően tett valamennyi elfogadott ajánlást végrehajtsák, és félidős, valamint a megbízatás teljesítéséről szóló jelentések keretében írásos jelentés benyújtása a főtitkár/főképviselő, a Tanács és a Bizottság részére az ajánlások végrehajtásáról és egyéb biztonsági kérdésekről.

11. cikk

Jelentéstétel

Az EUKK rendszeresen jelentést tesz a főtitkár/főképviselőnek és a PBB-nek szóban és írásban. Az EUKK szükség szerint a munkacsoportoknak is jelentést tesz. A rendszeres írásbeli jelentéseket a COREU-hálózaton keresztül terjesztik. Az EUKK a főtitkár/főképviselő vagy a PBB ajánlására jelentést tehet az Általános Ügyek és Külkapcsolatok Tanácsának.

12. cikk

Koordináció

(1)   Az EUKK előmozdítja az EU-n belüli átfogó politikai koordinációt. Elősegíti annak biztosítását, hogy valamennyi helyszíni uniós eszközt koherens módon alkalmazzanak az EU politikai céljainak megvalósítása érdekében. Az EUKK tevékenységét össze kell hangolni az elnökség és a Bizottság, valamint adott esetben a térségben működő többi EUKK tevékenységével, különösen az Európai Unió grúziai válságért felelős különleges képviselőjével, figyelembe véve ez utóbbi megbízatásának különleges célkitűzéseit. Az EUKK rendszeresen tájékoztatja a tagállamok külképviseleteit és a Bizottság küldöttségeit.

(2)   Az EUKK a helyszínen szoros kapcsolatot tart fenn az elnökséggel, a Bizottsággal és a tagállami külképviseletek vezetőivel, akik mindent megtesznek annak érdekében, hogy az EUKK megbízatása végrehajtásához segítséget nyújtsanak. Az EUKK az Európai Unió grúziai megfigyelő missziója (EUMM Georgia) misszióvezetőjét helyi politikai iránymutatással látja el. Az EUKK és a polgári műveleti parancsnok szükség szerint konzultál egymással Az EUKK egyéb, a helyszínen működő nemzetközi és regionális szereplőkkel is kapcsolatot tart.

13. cikk

Felülvizsgálat

Ezen együttes fellépés végrehajtását, valamint az Európai Uniónak az érintett régióban történő egyéb hozzájárulásaival való koherenciáját rendszeresen felül kell vizsgálni. Az EUKK 2009. június végéig az elért eredményekről jelentést, 2009. november közepéig a megbízatás teljesítéséről átfogó jelentést nyújt be a főtitkár/főképviselőnek, a Tanácsnak és a Bizottságnak. Ezek a jelentések alapul szolgálnak az érintett munkacsoportok és a PBB számára ezen együttes fellépés értékeléséhez. A szerepvállalás átfogó prioritásainak összefüggésében a főtitkár/főképviselő ajánlást tesz a Politikai és Biztonsági Bizottságnak (PBB) a megbízatás megújítását, módosítását vagy befejezését elrendelő tanácsi határozatra vonatkozóan.

14. cikk

Hatálybalépés

Ez az együttes fellépés az elfogadásának napján lép hatályba.

15. cikk

Kihirdetés

Ezt az együttes fellépést az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni.

Kelt Brüsszelben, 2009. február 16-án.

a Tanács részéről

az elnök

O. LIŠKA


(1)  HL L 49., 2006.2.21., 14. o.

(2)  HL L 43., 2008.2.19., 30. o.

(3)  HL L 101., 2001.4.11., 1. o.