16.12.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 330/80


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2009. december 14.)

a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályokkal kapcsolatos formanyomtatványról szóló 2007/230/EK határozat módosításáról

(az értesítés a C(2009) 9895. számú dokumentummal történt)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2009/959/EU)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályokkal kapcsolatos 3820/85/EGK és a 3821/85/EGK tanácsi rendelet végrehajtásának minimumfeltételeiről és a 88/599/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. március 15-i 2006/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 11. cikke (3) bekezdésére és 13. cikkére,

mivel:

(1)

Közúti ellenőrzéskor az elsődleges információforrást a menetíró készülékben rögzített adatok jelentik. Az adatok hiánya kizárólag azzal igazolható, hogy a menetíró készülékben való adatrögzítés, így a kézi adatbevitel objektív okok miatt nem volt lehetséges. Szükség van egy olyan igazolásra, amelyen ilyen esetekben feltüntethetők az említett okok.

(2)

A tapasztalatok azt mutatják, hogy a 2007/230/EK bizottsági rendelet (2) mellékletében szereplő tevékenységigazoló formanyomtatvány rovatai nem fedik le az összes olyan esetet, amikor a járművezető által végzett tevékenységeknek a menetíró készülékben való rögzítése technikai okokból nem lehetséges.

(3)

Annak érdekében, hogy a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok összehangolásáról, a 3821/85/EGK és a 2135/98/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 3820/85/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. március 15-i 561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben (3) szereplő rendelkezések betartására vonatkozó tagállami ellenőrzések hatékonysága és eredményessége javuljon, a formanyomtatványt a 2006/22/EK irányelv 11. cikkének (3) bekezdésében szereplő adatokon kívüli további adatok beillesztése révén célszerű módosítani.

(4)

Az igazoló formanyomtatványt kizárólag akkor kell használni, ha – objektív okokból kifolyólag – a menetíró készülékben rögzített adatok alapján nem igazolható az 561/2006/EK rendelet követelményeinek teljesülése.

(5)

Az e határozatban megállapított intézkedések összhangban vannak a közúti közlekedésben használt menetíró készülékről szóló, 1985. december 20-i 3821/85/EGK tanácsi rendelet (4) 18. cikkének (1) bekezdése által létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2007/230/EK határozat mellékletének helyébe e határozat mellékletének szövege lép.

2. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2009. december 14-én.

a Bizottság részéről

Antonio TAJANI

alelnök


(1)  HL L 102., 2006.4.11., 35. o.

(2)  HL L 99., 2007.4.14., 14. o.

(3)  HL L 102., 2006.4.11., 1. o.

(4)  HL L 370., 1985.12.31., 8. o.


MELLÉKLET

Image