10.10.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 267/20


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2009. október 9.)

a tagállamok 2009. évi halászati ellenőrzési, vizsgálati és felügyeleti programjaihoz való közösségi pénzügyi hozzájárulásról

(az értesítés a C(2009) 7592. számú dokumentummal történt)

(Csak az angol, bolgár, dán, észt, finn, francia, görög, holland, lengyel, litván, máltai, német, olasz, portugál, román, spanyol és svéd nyelvű szöveg hiteles)

(2009/746/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a közös halászati politika végrehajtására és a tengerjogra vonatkozó közösségi pénzügyi intézkedések létrehozásáról szóló, 2006. május 22-i 861/2006/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 21. cikkére,

mivel:

(1)

A tagállamok továbbították a Bizottságnak a 2009-re szóló halászati ellenőrzési programjukat, valamint a programban lévő projektek megvalósítása során felmerülő költségek fedezését célzó közösségi pénzügyi hozzájárulás iránti kérelmüket.

(2)

A 861/2006/EK rendelet 8. cikkének a) pontjában felsorolt tevékenységekre vonatkozó kérelmek közösségi finanszírozásban részesülhetnek.

(3)

A közösségi finanszírozás iránti kérelmeknek meg kell felelniük a 391/2007/EK bizottsági rendeletben (2) meghatározott szabályoknak.

(4)

A közösségi pénzügyi hozzájárulás maximális összegeit és mértékét helyénvaló a 861/2006/EK rendelet 15. cikkében megállapított határokon belül megállapítani, valamint szükséges meghatározni az odaítélés feltételeit.

(5)

A Bizottság által meghatározott prioritási fellépésekbe történő beruházások ösztönzése érdekében, illetve a pénzügyi válság következtében a tagállamok költségvetését érő negatív hatások következtében az elektronikus adatrögzítési és jelentéstételi rendszerekkel (ERS), a hajómegfigyelési rendszerekkel (VMS) és a jogellenes, nem bejelentett és szabályozatlan (IUU) halászat megelőzésével összefüggésben felmerülő kiadásokhoz – a 861/2006/EK rendelet 15. cikkében előírt határokon belül – indokolt nagyarányú társfinanszírozást nyújtani.

(6)

A hozzájárulásra való jogosultsághoz az automatikus helymeghatározási eszközöknek teljesíteniük kell a műholdas hajómegfigyelési rendszerekre vonatkozó részletes rendelkezések megállapításáról szóló, 2003. december 18-i 2244/2003/EK bizottsági rendeletben (3) megállapított követelményeket.

(7)

A hozzájáruláshoz való jogosultsághoz a halászhajók fedélzetén lévő elektronikus adatrögzítési és jelentéstételi eszközöknek meg kell felelniük a halászati tevékenységekre vonatkozó információ elektronikus rögzítéséről és jelentéséről, valamint a távérzékelés eszközeiről szóló 1966/2006/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról és az 1566/2007/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. november 3-i 1077/2008/EK bizottsági rendeletben (4) előírt követelményeknek.

(8)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a Halászati és Akvakultúra-ágazati Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Tárgy

Ez a határozat a 861/2006/EK tanácsi rendelet 8. cikkének a) pontjában említett, a közös halászati politikára vonatkozó nyomonkövetési és ellenőrzési rendszerek végrehajtása során 2009-ben felmerült tagállami kiadásokhoz nyújtandó 2009. évi közösségi pénzügyi hozzájárulásról rendelkezik. Megállapítja a közösségi pénzügyi hozzájárulás tagállamonkénti összegét, a közösségi pénzügyi hozzájárulás mértékét és odaítélésének feltételeit.

2. cikk

A fennálló kötelezettségvállalások teljesítése

Az érintett tagállamok valamennyi, költségtérítési igény tárgyát képező kifizetést 2013. június 30-ig teljesítik. A fenti határidőn túli tagállami kifizetések nem téríthetők vissza. Az e határozathoz kapcsolódó, fel nem használt költségvetési előirányzatokat legkésőbb 2014. december 31-ig vissza kell vonni.

3. cikk

Új technológiák és informatikai hálózatok

(1)   A halászati tevékenységek nyomon követésével, ellenőrzésével és felügyeletével kapcsolatos adatcsere hatékonyságát és biztonságát elősegítő számítógépes technológia megvásárlásával, telepítésével és technikai támogatásával, illetve az informatikai hálózatok létrehozásával összefüggő költségekre a támogatható költségek 50 %-ának megfelelő pénzügyi hozzájárulás igényelhető az I. mellékletben megállapított határokon belül.

(2)   Az I. melléklet szerinti, a hajómegfigyelési rendszerhez (VMS), az elektronikus adatrögzítési és jelentéstételi rendszerekhez (ERS), illetőleg a jogellenes, nem bejelentett és szabályozatlan halászathoz kapcsolódó kiadások esetében az (1) bekezdésben említett társfinanszírozási mérték 95 %.

4. cikk

Automatikus helymeghatározási eszközök

(1)   A hajók távolról, a halászati felügyelő központból VMS-rendszeren keresztül történő megfigyelését lehetővé tévő automatikus helymeghatározási eszközök megvásárlásával és fedélzetre szerelésével összefüggő költségekre a támogatható kiadások 95 %-ának megfelelő pénzügyi hozzájárulás igényelhető a II. mellékletben megállapított határokon belül.

(2)   Az (1) bekezdésben említett pénzügyi hozzájárulás felső határa hajónként 1 500 EUR.

(3)   Az (1) bekezdés szerinti pénzügyi hozzájárulásra való jogosultsághoz az automatikus helymeghatározási eszközöknek meg kell felelniük a 2244/2003/EK rendeletben megállapított követelményeknek.

5. cikk

Elektronikus adatrögzítési és jelentéstételi rendszerek

A halászati tevékenységek nyomon követésével, ellenőrzésével és felügyeletével kapcsolatos adatcsere hatékonyságát és biztonságát elősegítő ERS-rendszer elemeinek fejlesztésével, megvásárlásával, telepítésével és technikai támogatásával összefüggő költségekre a támogatható költségek 95 %-ának megfelelő pénzügyi hozzájárulás igényelhető a III. mellékletben megállapított határokon belül.

6. cikk

Elektronikus adatrögzítési és jelentéstételi eszközök

(1)   A hajók számára a halászati tevékenységgel kapcsolatos adatok elektronikus rögzítését és a halászati felügyelő központnak történő továbbítását lehetővé tevő ERS-eszközök megvásárlásával és fedélzetre szerelésével összefüggő költségekre hajónként a támogatható kiadások 95 %-ának megfelelő pénzügyi hozzájárulás igényelhető a IV. mellékletben megállapított határokon belül.

(2)   A (4) bekezdés sérelme nélkül az (1) bekezdés szerinti pénzügyi hozzájárulás felső határa hajónként 4 500 EUR.

(3)   A pénzügyi hozzájárulásra való jogosultsághoz az ERS-eszközöknek meg kell felelniük az 1077/2008/EK rendeletben megállapított követelményeknek.

(4)   Az ERS és VMS funkciókat egyesítő, valamint a 2244/2003/EK és az 1077/2008/EK rendeletben foglalt követelményeket teljesítő eszközök esetében az e cikk (1) bekezdésében említett pénzügyi hozzájárulás felső határa 6 000 EUR.

7. cikk

Kísérleti projektek

Az új ellenőrzési technológiákkal összefüggő kísérleti projektek során felmerülő kiadásokra a V. mellékletben megállapított határokon belül a támogatható kiadások 95 %-ának megfelelő pénzügyi hozzájárulás igényelhető.

8. cikk

Képzési és csereprogramok

A halászat területén végzett nyomonkövetési, ellenőrzési és felügyeleti feladatokért felelős köztisztviselők képzési és csereprogramjaival kapcsolatban felmerülő kiadások a VI. mellékletben megállapított határokon belül a támogatható kiadások 50 %-ának megfelelő pénzügyi hozzájárulásra jogosultak.

9. cikk

Kísérleti vizsgálati és megfigyelési rendszerek

A kísérleti vizsgálati és megfigyelési rendszerekkel kapcsolatban felmerülő kiadások a VII. mellékletben megállapított határokon belül a támogatható kiadások 50 %-ának megfelelő pénzügyi hozzájárulásra jogosultak.

10. cikk

Kiadások felmérése

A közös halászati politika ellenőrzése során felmerülő kiadások felmérését végző rendszer megvalósításával kapcsolatban felmerülő kiadások a VIII. mellékletben megállapított határokon belül a támogatható kiadások 50 %-ának megfelelő pénzügyi hozzájárulásra jogosultak.

11. cikk

A KHP szabályainak megismertetését célzó kezdeményezések

A felelőtlen és jogellenes halászat elleni küzdelem szükségességének és a közös halászati politika szabályai végrehajtásának a halászokkal és más szereplőkkel – felügyelőkkel, államügyészekkel, bírákkal –, valamint a közvéleménnyel való fokozott megismertetését célzó kezdeményezésekkel, többek között szemináriumok és médiaeszközök alkalmazásával összefüggő kiadásokra a támogatható kiadások 75 %-ának megfelelő pénzügyi hozzájárulás igényelhető a IX. mellékletben megállapított határokon belül.

12. cikk

Halászati járőrszolgálatot ellátó hajók és légi járművek

(1)   A tagállamok illetékes hatóságai által a halászati tevékenységek vizsgálatához és felügyeletéhez használt hajók és légi járművek vásárlásával és korszerűsítésével összefüggő kiadásokra a támogatható tagállami kiadások 50 %-ának megfelelő pénzügyi hozzájárulás igényelhető a X. mellékletben megállapított határokon belül.

(2)   A X. mellékletben a tagállamonként meghatározott pénzügyi hozzájárulást annak alapján kell kiszámítani, hogy a tagállamok által megadott információk szerint az érintett hajók és légi járművek éves össztevékenységén belül hány százalékot tesz ki azok vizsgálati és felügyeleti célokra való használata.

13. cikk

A közösségi hozzájárulás tagállamonkénti legnagyobb összege

A 3–12. cikkben említett tevékenységekre tervezett kiadások tagállamonkénti teljes összege, annak támogatható része, valamint a közösségi hozzájárulás tagállamonkénti legnagyobb összege a következőképpen alakul:

(EUR)

Tagállam

A nemzeti halászati ellenőrzési programokban tervezett kiadások

Az e határozat értelmében támogatható kiadások

Közösségi hozzájárulás

Belgium

805 000

805 000

764 750

Bulgária

352 000

362 000

282 250

Dánia

1 945 552

1 945 552

1 667 139

Németország

222 000

278 000

220 000

Észtország

706 000

706 000

645 500

Írország

120 000

90 000

45 000

Görögország

16 867 000

8 928 000

4 735 400

Spanyolország

17 218 103

14 772 123

8 190 517

Franciaország

2 631 500

2 333 000

1 049 750

Olaszország

19 589 925

6 361 340

3 273 170

Litvánia

407 900

407 900

378 300

Málta

1 003 475

1 003 475

922 127

Hollandia

3 145 000

2 750 000

2 560 750

Lengyelország

497 713

468 713

416 479

Portugália

783 500

759 250

629 038

Románia

80 000

80 000

62 500

Finnország

920 000

820 000

659 750

Svédország

1 715 000

1 715 000

1 541 750

Egyesült Királyság

4 309 798

3 601 555

2 055 830

Összesen

73 319 466

48 186 908

30 100 000

14. cikk

Címzettek

Ennek a határozatnak a Belga Királyság, a Bolgár Köztársaság, a Dán Királyság, a Németországi Szövetségi Köztársaság, az Észt Köztársaság, Írország, a Görög Köztársaság, a Spanyol Királyság, a Francia Köztársaság, az Olasz Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Holland Királyság, a Lengyel Köztársaság, a Portugál Köztársaság, Románia, a Finn Köztársaság, a Svéd Királyság, valamint Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága a címzettje.

Kelt Brüsszelben, 2009. október 9-én.

a Bizottság részéről

Joe BORG

a Bizottság tagja


(1)  HL L 160., 2006.6.14., 1. o.

(2)  HL L 97., 2007.4.12., 30. o.

(3)  HL L 333., 2003.12.20., 17. o.

(4)  HL L 295., 2008.11.4., 3. o.


I. MELLÉKLET

ÚJ TECHNOLÓGIÁK ÉS INFORMATIKAI HÁLÓZATOK

(EUR)

Tagállam és a projekt kódja

A nemzeti halászati ellenőrzési programokban tervezett kiadások

Az e határozat értelmében támogatható kiadások

Közösségi hozzájárulás

Bulgária:

BG/09/01

20 000

30 000

15 000

BG/09/02

13 000

13 000

6 500

BG/09/03

12 000

12 000

6 000

BG/09/04

25 000

25 000

23 750

BG/09/05

70 000

70 000

66 500

Részösszeg

140 000

150 000

117 750

Dánia:

DK/09/01

134 176

134 176

127 468

DK/09/02

402 528

402 528

201 264

DK/09/03

670 880

670 880

637 336

DK/09/04

167 720

167 720

159 334

DK/09/05

167 720

167 720

159 334

Részösszeg

1 543 024

1 543 024

1 284 736

Németország:

DE/09/01

90 000

90 000

85 000

DE/09/02

16 000

72 000

36 000

Részösszeg

106 000

162 000

121 500

Észtország:

EE/09/01

600 000

600 000

570 000

EE/09/02

50 000

50 000

25 000

Részösszeg

650 000

650 000

595 000

Írország:

IE/09/01

90 000

60 000

30 000

Részösszeg

90 000

60 000

30 000

Görögország:

EL/09/01

1 500 000

368 000

64 400

EL/09/02

210 000

0

0

Részösszeg

1 710 000

368 000

64 400

Spanyolország:

ES/09/01

530 000

530 000

265 000

ES/09/02

146 000

146 000

73 000

ES/09/03

99 000

99 000

49 500

ES/09/04

16 000

0

0

ES/09/05

28 000

28 000

14 000

ES/09/06

353 000

353 000

176 500

ES/09/07

800 000

800 000

760 000

ES/09/24

81 459

0

0

ES/09/28

141 120

141 120

70 560

ES/09/32

282 000

282 000

141 000

ES/09/35

360 000

360 000

342 000

Részösszeg

2 836 579

2 739 120

1 891 560

Franciaország:

FR/09/01

553 500

410 000

205 000

FR/09/02

130 000

130 000

65 000

FR/09/03

120 000

120 000

60 000

Részösszeg

803 500

660 000

330 000

Olaszország:

IT/09/01

220 000

55 000

27 500

Részösszeg

220 000

55 000

27 500

Litvánia:

LT/09/01-01

27 000

27 000

25 650

Részösszeg

27 000

27 000

25 650

Hollandia:

NL/09/01

300 000

300 000

285 000

NL/09/02

150 000

150 000

142 500

NL/09/03

40 000

40 000

38 000

NL/09/04

75 000

75 000

71 250

NL/09/11

30 000

0

0

NL/09/12

30 000

30 000

28 500

Részösszeg

625 000

595 000

565 250

Lengyelország:

PL/09/01

93 000

64 000

32 000

PL/09/02

10 000

10 000

9 500

PL/09/03

30 000

30 000

28 500

Részösszeg

133 000

104 000

70 000

Portugália:

PT/09/01-01

2 500

2 500

1 250

PT/09/01-02

218 250

194 000

97 000

PT/09/03

1 500

1 500

750

PT/09/04

7 000

7 000

3 500

PT/09/05-01

40 000

40 000

38 000

PT/09/05-02

30 000

30 000

28 500

PT/09/05-03

35 000

35 000

33 250

PT/09/05-04

125 000

125 000

118 750

PT/09/05-05

9 750

9 750

9 263

PT/09/05-06

9 000

9 000

8 550

Részösszeg

478 000

453 750

338 813

Románia:

RO/09/01

15 000

15 000

7 500

Részösszeg

15 000

15 000

7 500

Finnország:

FI/09/01

200 000

200 000

100 000

FI/09/02

20 000

20 000

10 000

FI/09/03

15 000

15 000

7 500

Részösszeg

235 000

235 000

117 500

Svédország:

SE/09/01

40 000

40 000

20 000

SE/09/02

80 000

80 000

76 000

SE/09/03

135 000

135 000

128 250

SE/09/04

80 000

80 000

76 000

SE/09/05

80 000

80 000

76 000

SE/09/06

50 000

50 000

47 500

SE/09/07

60 000

60 000

30 000

Részösszeg

525 000

525 000

453 750

Egyesült Királyság:

UK/09/01

55 880

55 880

53 086

UK/09/03

56 916

56 916

54 071

UK/09/04

113 831

100 000

50 000

UK/09/25

10 245

10 245

9 733

UK/09/26

15 362

15 362

7 681

UK/09/27

3 415

4 000

2 000

UK/09/30

5 123

6 000

3 000

UK/09/34

1 890

1 890

1 796

UK/09/37

1 708

2 000

1 000

UK/09/43

17 758

0

0

UK/09/44

17 075

17 075

8 538

UK/09/45

13 660

13 660

6 830

UK/09/46

10 245

12 000

6 000

UK/09/47

1 196

1 196

598

UK/09/48

797

797

758

UK/09/60

570

570

285

UK/09/64

2 277

2 000

1 000

UK/09/65

4 241

4 241

2 121

UK/09/67

3 159

3 159

3 002

Részösszeg

335 348

306 991

211 499

Összesen

10 472 451

8 648 885

6 252 408


II. MELLÉKLET

AUTOMATIKUS HELYMEGHATÁROZÁSI ESZKÖZÖK

(EUR)

Tagállam és a projekt kódja

A nemzeti halászati ellenőrzési programokban tervezett kiadások

Az e határozat értelmében támogatható kiadások

Közösségi hozzájárulás

Spanyolország:

ES/09/15

90 000

90 000

45 000

ES/09/26

89 656

89 656

85 174

Részösszeg

179 656

179 656

130 174

Franciaország:

FR/09/04

1 098 000

1 098 000

366 000

FR/09/05

225 000

225 000

75 000

Részösszeg

1 323 000

1 323 000

441 000

Málta:

MT/09/01

22 000

22 000

7 500

Részösszeg

22 000

22 000

7 500

Összesen

1 524 656

1 524 656

578 674


III. MELLÉKLET

ELEKTRONIKUS ADATRÖGZÍTÉSI ÉS JELENTÉSTÉTELI RENDSZEREK

(EUR)

Tagállam és a projekt kódja

A nemzeti halászati ellenőrzési programokban tervezett kiadások

Az e határozat értelmében támogatható kiadások

Közösségi hozzájárulás

Belgium:

BE/09/01

280 000

280 000

266 000

BE/09/02

300 000

300 000

285 000

Részösszeg

580 000

580 000

551 000

Bulgária:

BG/09/06

25 000

25 000

23 750

BG/09/07

80 000

80 000

76 000

Részösszeg

105 000

105 000

99 750

Dánia:

DK/09/06

268 352

268 352

254 935

Részösszeg

268 352

268 352

254 935

Spanyolország:

ES/09/08

89 553

89 553

85 076

ES/09/09

31 732

31 732

30 146

ES/09/10

34 694

34 694

32 960

ES/09/11

72 764

72 764

69 126

ES/09/12

49 885

49 885

47 391

ES/09/13

7 431

0

0

ES/09/16

70 000

70 000

66 500

Részösszeg

356 059

348 628

331 199

Litvánia:

LT/09/01-02

353 000

353 000

335 350

Részösszeg

353 000

353 000

335 350

Málta:

MT/09/02-01

8 400

8 400

7 980

MT/09/02-02

60 000

60 000

57 000

MT/09/02-03

2 000

2 000

1 900

MT/09/03

32 375

32 375

30 757

MT/09/04

97 200

97 200

92 340

Részösszeg

199 975

199 975

189 977

Hollandia:

NL/09/05

40 000

40 000

38 000

NL/09/13

200 000

200 000

190 000

Részösszeg

240 000

240 000

228 000

Lengyelország:

PL/09/04

64 883

64 883

61 639

PL/09/05-01

16 665

16 665

15 832

PL/09/05-04

18 443

18 443

17 521

PL/09/05-05

3 556

3 556

3 379

PL/09/05-07

25 000

25 000

23 750

PL/09/06

41 166

41 166

39 108

Részösszeg

169 713

169 713

161 229

Portugália:

PT/09/02-01

53 500

53 500

50 825

PT/09/02-02

53 500

53 500

50 825

PT/09/06-01

133 000

133 000

126 350

PT/09/06-02

53 500

53 500

50 825

PT/09/06-03

12 000

12 000

11 400

Részösszeg

305 500

305 500

290 225

Finnország:

FI/09/04

550 000

550 000

522 500

Részösszeg

550 000

550 000

522 500

Svédország:

SE/09/08

300 000

300 000

285 000

Részösszeg

300 000

300 000

285 000

Összesen

3 427 599

3 420 168

3 249 165


IV. MELLÉKLET

ELEKTRONIKUS ADATRÖGZÍTÉSI ÉS JELENTÉSTÉTELI ESZKÖZÖK

(EUR)

Tagállam és a projekt kódja

A nemzeti halászati ellenőrzési programokban tervezett kiadások

Az e határozat értelmében támogatható kiadások

Közösségi hozzájárulás

Belgium:

BE/09/03

225 000

225 000

213 750

Részösszeg

225 000

225 000

213 750

Dánia:

DK/09/07

134 176

134 176

127 468

Részösszeg

134 176

134 176

127 468

Németország:

DE/09/05

90 000

90 000

85 500

Részösszeg

90 000

90 000

85 500

Észtország:

EE/09/03

50 000

50 000

47 500

Részösszeg

50 000

50 000

47 500

Görögország:

EL/09/03

7 510 000

7 510 000

4 146 000

Részösszeg

7 510 000

7 510 000

4 146 000

Spanyolország:

ES/09/14

2 000 000

0

0

Részösszeg

2 000 000

0

0

Franciaország:

FR/09/06

225 000

225 000

213 750

Részösszeg

225 000

225 000

213 750

Málta:

MT/09/05

763 200

763 200

715 500

+ MT/09/02-04

 

 

 

Részösszeg

763 200

763 200

715 500

Hollandia:

NL/09/06

1 800 000

1 800 000

1 710 000

Részösszeg

1 800 000

1 800 000

1 710 000

Lengyelország:

PL/09/05-02

109 200

109 200

103 740

PL/09/05-03

46 800

46 800

44 460

PL/09/05-06

39 000

39 000

37 050

Részösszeg

195 000

195 000

185 250

Románia:

RO/09/02

50 000

50 000

47 500

Részösszeg

50 000

50 000

47 500

Svédország:

SE/09/09

300 000

300 000

285 000

SE/09/10

200 000

200 000

190 000

Részösszeg

500 000

500 000

475 000

Egyesült Királyság:

UK/09/02

418 896

418 896

397 952

Részösszeg

418 896

418 896

397 952

Összesen

13 961 272

11 961 272

8 365 170


V. MELLÉKLET

KÍSÉRLETI PROJEKTEK

(EUR)

Tagállam és a projekt kódja

A nemzeti halászati ellenőrzési programokban tervezett kiadások

Az e határozat értelmében támogatható kiadások

Közösségi hozzájárulás

Bulgária:

BG/09/08

25 000

25 000

23 750

Részösszeg

25 000

25 000

23 750

Spanyolország:

ES/09/34

96 887

96 887

92 043

Részösszeg

96 887

96 887

92 043

Svédország:

SE/09/11

40 000

40 000

38 000

SE/09/12

200 000

200 000

190 000

Részösszeg

240 000

240 000

228 000

Összesen

361 887

361 887

343 793


VI. MELLÉKLET

KÉPZÉSI ÉS CSEREPROGRAMOK

(EUR)

Tagállam és a projekt kódja

A nemzeti halászati ellenőrzési programokban tervezett kiadások

Az e határozat értelmében támogatható kiadások

Közösségi hozzájárulás

Bulgária:

BG/09/09

70 000

70 000

35 000

Részösszeg

70 000

70 000

35 000

Németország:

DE/09/03

21 000

21 000

10 500

DE/09/04

5 000

5 000

2 500

Részösszeg

26 000

26 000

13 000

Észtország:

EE/09/04

6 000

6 000

3 000

Részösszeg

6 000

6 000

3 000

Írország:

IE/09/02

30 000

30 000

15 000

Részösszeg

30 000

30 000

15 000

Spanyolország:

ES/09/17

25 920

25 920

12 960

ES/09/25

70 690

70 690

35 345

ES/09/33

22 000

22 000

11 000

Részösszeg

118 610

118 610

59 305

Franciaország:

FR/09/07

115 000

115 000

57 500

Részösszeg

115 000

115 000

57 500

Olaszország:

IT/09/02

6 871 585

0

0

IT/09/03

342 000

0

0

IT/09/04

26 340

26 340

13 170

IT/09/05

30 000

30 000

15 000

IT/09/06

880 000

880 000

440 000

Részösszeg

8 149 925

936 340

468 170

Litvánia:

LT/09/02

14 500

14 500

7 250

Részösszeg

14 500

14 500

7 250

Málta:

MT/09/06

18 300

18 300

9 150

Részösszeg

18 300

18 300

9 150

Hollandia:

NL/09/14

45 000

45 000

22 500

NL/09/15

25 000

25 000

12 500

NL/09/16

45 000

45 000

22 500

Részösszeg

115 000

115 000

57 500

Finnország:

FI/09/05

30 000

30 000

15 000

Részösszeg

30 000

30 000

15 000

Svédország:

SE/09/13

50 000

50 000

25 000

Részösszeg

50 000

50 000

25 000

Egyesült Királyság:

UK/09/05

3 415

3 415

1 708

UK/09/06

27 456

27 456

13 728

UK/09/07

11 201

11 201

5 601

UK/09/08

29 141

29 141

14 571

UK/09/09

75 812

75 812

37 906

UK/09/10

18 031

0

0

UK/09/11

23 313

0

0

UK/09/12

46 443

0

0

UK/09/13

12 021

0

0

UK/09/14

3 643

0

0

UK/09/15

8 538

8 538

4 269

UK/09/17

6 830

6 830

3 415

UK/09/28

2 163

2 163

1 082

UK/09/29

797

0

0

UK/09/36

2 145

0

0

UK/09/38

975

975

488

UK/09/39

171

171

86

UK/09/49

3 415

3 415

1 708

UK/09/50

530

0

0

UK/09/51

3 415

3 415

1 708

UK/09/52

5 692

5 692

2 846

UK/09/61

2 277

2 277

1 139

UK/09/62

2 049

2 049

1 025

UK/09/63

1 025

1 025

513

Részösszeg

290 498

183 575

91 793

Összesen

9 033 833

1 713 325

856 668


VII. MELLÉKLET

KÍSÉRLETI VIZSGÁLATI ÉS MEGFIGYELÉSI RENDSZEREK

(EUR)

Tagállam és a projekt kódja

A nemzeti halászati ellenőrzési programokban tervezett kiadások

Az e határozat értelmében támogatható kiadások

Közösségi hozzájárulás

Egyesült Királyság:

UK/09/40

11 384

11 384

5 692

UK/09/53

18 213

0

0

UK/09/54

36 426

0

0

Részösszeg

66 023

11 384

5 692

Összesen

66 023

11 384

5 692


VIII. MELLÉKLET

A KIADÁSOK ELEMZÉSE ÉS FELMÉRÉSE

(EUR)

Tagállam és a projekt kódja

A nemzeti halászati ellenőrzési programokban tervezett kiadások

Az e határozat értelmében támogatható kiadások

Közösségi hozzájárulás

Bulgária:

BG/09/10

12 000

12 000

6 000

Részösszeg

12 000

12 000

6 000

Összesen

12 000

12 000

6 000


IX. MELLÉKLET

A KHP SZABÁLYAINAK MEGISMERTETÉSÉT CÉLZÓ KEZDEMÉNYEZÉSEK

(EUR)

Tagállam és a projekt kódja

A nemzeti halászati ellenőrzési programokban tervezett kiadások

Az e határozat értelmében támogatható kiadások

Közösségi hozzájárulás

Spanyolország:

ES/09/27

165 518

165 518

124 139

Részösszeg

165 518

165 518

124 139

Franciaország:

FR/09/08

15 000

10 000

7 500

Részösszeg

15 000

10 000

7 500

Olaszország:

IT/09/07

200 000

0

0

IT/09/08

140 000

140 000

105 000

IT/09/09

120 000

120 000

90 000

IT/09/10

110 000

110 000

82 500

Részösszeg

570 000

370 000

277 500

Litvánia:

LT/09/03

13 400

13 400

10 050

Részösszeg

13 400

13 400

10 050

Finnország:

FI/09/06

5 000

5 000

4 750

Részösszeg

5 000

5 000

4 750

Svédország:

SE/09/14

100 000

100 000

75 000

Részösszeg

100 000

100 000

75 000

Egyesült Királyság:

UK/09/18

11 384

0

0

UK/09/19

11 384

0

0

UK/09/20

8 538

0

0

UK/09/21

22 767

0

0

UK/09/22

17 075

17 075

12 807

UK/09/23

17 075

17 075

12 807

UK/09/55

911

0

0

Részösszeg

89 134

34 150

25 614

Összesen

958 052

698 068

524 553


X. MELLÉKLET

JÁRŐRSZOLGÁLATOT ELLÁTÓ HAJÓK ÉS LÉGI JÁRMŰVEK

(EUR)

Tagállam és a projekt kódja

A nemzeti halászati ellenőrzési programokban tervezett kiadások

Az e határozat értelmében támogatható kiadások

Közösségi hozzájárulás

Görögország:

EL/09/04

3 000 000

1 050 000

525 000

EL/09/05

4 647 000

0

0

Részösszeg

7 647 000

1 050 000

525 000

Spanyolország:

ES/09/18

3 000 000

3 000 000

1 500 000

ES/09/19

2 000 000

2 000 000

1 000 000

ES/09/20

1 344 450

1 344 450

672 470

ES/09/21

1 397 414

1 397 414

698 707

ES/09/22

34 483

0

0

ES/09/23

84 207

0

0

ES/09/29

92 400

0

0

ES/09/30

3 381 840

3 381 840

1 690 920

ES/09/31

130 000

0

0

Részösszeg

11 464 794

11 123 704

5 562 097

Franciaország:

FR/09/09

150 000

0

0

Részösszeg

150 000

0

0

Olaszország:

IT/09/11

5 000 000

5 000 000

2 500 000

IT/09/12

3 700 000

0

0

IT/09/13

1 950 000

0

0

Részösszeg

10 650 000

5 000 000

2 500 000

Hollandia:

NL/09/07

25 000

0

0

NL/09/08

70 000

0

0

NL/09/09

100 000

0

0

NL/09/10

100 000

0

0

NL/09/17

70 000

0

0

Részösszeg

365 000

0

0

Románia:

RO/09/03

15 000

15 000

7 500

Részösszeg

15 000

15 000

7 500

Finnország:

FI/09/07

100 000

0

0

Részösszeg

100 000

0

0

Egyesült Királyság:

UK/09/24

2 845 760

2 561 184

1 280 592

UK/09/31

48 378

0

0

UK/09/32

19 921

0

0

UK/09/33

2 846

0

0

UK/09/41

45 886

0

0

UK/09/42

24 851

0

0

UK/09/56

25 043

0

0

UK/09/57

11 839

0

0

UK/09/58

22 767

22 767

11 384

UK/09/59

56 916

56 916

28 458

UK/09/66

5 692

5 692

2 846

Részösszeg

3 109 899

2 646 559

1 323 280

Összesen

33 501 693

19 835 263

9 917 877