30.9.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 257/26


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2009. szeptember 17.)

a Schengeni Információs Rendszerről (SIS 1+) a Schengeni Információs Rendszer második generációjára (SIS II) történő áttérés befejezési időpontjának meghatározásáról

(az értesítés a C(2009) 6910. számú dokumentummal történt)

(Csak a bolgár, cseh, észt, finn, francia, görög, holland, lengyel, lett, litván, magyar, máltai, német, olasz, portugál, román, spanyol, svéd, szlovák és szlovén nyelvű szöveg hiteles)

(2009/720/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a Schengeni Információs Rendszerről (SIS 1+) a Schengeni Információs Rendszer második generációjára (SIS II) történő átállásról szóló, 2008. október 24-i 1104/2008/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 11. cikkének (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1104/2008/EK rendelet 11. cikkének (2) bekezdése rendelkezik a SIS 1+-ban részt vevő tagállamoknak az ideiglenes átállási architektúra használatával, valamint Franciaország és a Bizottság támogatásával legkésőbb 2009. szeptember 30-ig az N.SIS-ről az N.SIS II-re történő átállásáról. Szükség esetén ez az időpont a rendelet 17. cikkének (2) bekezdésében előírt eljárással összhangban megváltoztatható.

(2)

A SIS II tesztelése során azonosított problémák az 1104/2008/EK rendeletben meghatározott fellépések végrehajtásának késedelmét okozták. A 2009. február 26–27-i tanácsi következtetések szerint, a még fennálló problémák megoldásához szükséges idő miatt a SIS 1+-ról a SIS II-re történő átállás 2009 szeptemberére meghatározott időpontja valószínűleg már nem tartható.

(3)

A SIS 1+-ról a SIS II-re történő átállás késedelmét tekintve az átállás befejezésének új időpontját úgy kell meghatározni, hogy egybeessen az 1104/2008/EK rendelet hatályának utolsó napjával, lehetővé téve a SIS II műveletei elkezdéséhez vezető tevékenységeknek az említett időpontig történő folytatását.

(4)

Az Európai Unióról szóló szerződéshez és az Európai Közösséget létrehozó szerződéshez csatolt, Dánia helyzetéről szóló jegyzőkönyv 2. cikkének megfelelően Dánia nem vett részt az 1104/2008/EK rendelet elfogadásában, amely így rá nézve nem kötelező és nem is alkalmazható. Tekintettel arra, hogy az 1104/2008/EK rendelet az Európai Közösséget létrehozó szerződés harmadik része IV. címének rendelkezései szerint a schengeni vívmányokra épül, Dánia – az említett jegyzőkönyv 5. cikkével összhangban – jelezte, hogy e vívmányokat nemzeti jogrendszerébe mégis átülteti. Ebből következően a nemzetközi jog kötelezi e határozat végrehajtására.

(5)

E határozat a schengeni vívmányok azon rendelkezéseinek továbbfejlesztését képezi, amelyek végrehajtásában az Egyesült Királyság a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának a schengeni vívmányok egyes rendelkezéseinek alkalmazásában való részvételére vonatkozó kéréséről szóló, 2000. május 29-i 2000/365/EK tanácsi határozatnak (2) megfelelően nem vesz részt. Ennélfogva az Egyesült Királyság nem vesz részt e határozat elfogadásában, amely így rá nézve nem kötelező és nem is alkalmazható. Ezért az Egyesült Királyság e határozatnak nem címzettje.

(6)

E határozat a schengeni vívmányok azon rendelkezéseinek továbbfejlesztését jelenti, amelyekben Írország, az Írországnak a schengeni vívmányok egyes rendelkezéseinek alkalmazásában való részvételére vonatkozó kéréséről szóló, 2002. február 28-i 2002/192/EK tanácsi határozatnak (3) megfelelően nem vesz részt. Írország ezért nem vesz részt e határozat elfogadásában, amely így rá nézve nem kötelező és nem is alkalmazható. Ezért Írország a határozatnak nem címzettje.

(7)

Izland és Norvégia tekintetében e határozat az Európai Unió Tanácsa, valamint az Izlandi Köztársaság és a Norvég Királyság között létrejött, e két államnak a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról kötött megállapodás (4) értelmében vett schengeni vívmányok azon rendelkezéseit fejleszti tovább, amelyek az említett megállapodás alkalmazását szolgáló egyes szabályokról szóló 1999/437/EK tanácsi határozat (5) 1. cikkének G. pontjában említett területhez tartoznak.

(8)

Svájc tekintetében e határozat az Európai Unió, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti, a Svájci Államszövetségnek a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról szóló megállapodás értelmében a schengeni vívmányok azon rendelkezéseit fejleszti tovább, amelyek az 1999/437/EK határozat 1. cikkének G. pontjában említett területhez tartoznak, összefüggésben az említett megállapodásnak az Európai Közösség nevében történő megkötéséről szóló 2008/146/EK tanácsi határozat (6) 3. cikkével.

(9)

Liechtenstein tekintetében e határozat az Európai Unió, az Európai Közösség, a Svájci Államszövetség és a Liechtensteini Hercegség közötti, a Liechtensteini Hercegségnek az Európai Unió, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti, a Svájci Államszövetségnek a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról szóló megállapodáshoz való csatlakozásáról szóló jegyzőkönyv értelmében a schengeni vívmányok azon rendelkezéseinek továbbfejlesztését jelenti, amelyek az 1999/437/EK határozat 1. cikkének G. pontjában említett területhez tartoznak, összefüggésben az Európai Unió, az Európai Közösség, a Svájci Államszövetség és a Liechtensteini Hercegség közötti, a Liechtensteini Hercegségnek az Európai Unió, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti, a Svájci Államszövetségnek a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról szóló megállapodáshoz való csatlakozásáról szóló jegyzőkönyvnek az Európai Unió nevében történő aláírásáról és egyes rendelkezéseinek ideiglenes alkalmazásáról szóló, 2008. február 28-i 2008/261/EK tanácsi határozat (7) 3. cikkével.

(10)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az 1987/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (8) 51. cikke alapján létrehozott és az 1104/2008/EK rendelet 17. cikkének (1) bekezdésében említett bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A SIS 1+-ban részt vevő tagállamok az ideiglenes átállási architektúra használatával, valamint Franciaország és a Bizottság támogatásával legkésőbb az 1104/2008/EK rendelet hatályának lejártáig végrehajtják az N.SIS-ről az N.SIS II-re történő átállást.

2. cikk

Ennek a határozatnak a Belga Királyság, a Bolgár Köztársaság, a Cseh Köztársaság, a Németországi Szövetségi Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Görög Köztársaság, a Spanyol Királyság, a Francia Köztársaság, az Olasz Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Holland Királyság, az Osztrák Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Portugál Köztársaság, Románia, a Szlovén Köztársaság, a Szlovák Köztársaság, a Finn Köztársaság és a Svéd Királyság a címzettje.

Kelt Brüsszelben, 2009. szeptember 17-én.

a Bizottság részéről

Jacques BARROT

alelnök


(1)  HL L 299., 2008.11.8., 1. o.

(2)  HL L 131., 2000.6.1., 43. o.

(3)  HL L 64., 2002.3.7., 20. o.

(4)  HL L 176., 1999.7.10., 36. o.

(5)  HL L 176., 1999.7.10., 31. o.

(6)  HL L 53., 2008.2.27., 1. o.

(7)  HL L 83., 2008.3.26., 1. o.

(8)  HL L 381., 2006.12.28., 4. o.