29.7.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 197/87


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2009. július 9.)

az egészségügyi és háztartási papírtermékekre vonatkozó közösségi ökocímke odaítélésével kapcsolatos ökológiai kritériumok meghatározásáról

(az értesítés a C(2009) 4596. számú dokumentummal történt)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2009/568/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a közösségi ökocímke módosított odaítélési rendszeréről szóló, 2000. július 17-i 1980/2000/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 6. cikke (1) bekezdésének második albekezdésére,

az Európai Unió ökocímke-bizottságával folytatott konzultációt követően,

mivel:

(1)

Az 1980/2000/EK rendelet alapján az ökocímke olyan termékek részére ítélhető oda, amelyek jellemzői a főbb környezetvédelmi szempontok tekintetében jelentős előrelépést tesznek lehetővé.

(2)

Az 1980/2000/EK rendelet előírásainak megfelelően termékcsoportonként egyedi ökocímke-odaítélési kritériumokat szükséges meghatározni az Európai Unió ökocímke-bizottsága által kidolgozott követelménytervezet alapján.

(3)

Az említett rendelet egyben arról is rendelkezik, hogy az ökocímke odaítélésére vonatkozó kritériumok és a kapcsolódó értékelési és ellenőrzési követelmények felülvizsgálatát kellő időben, még az adott termékcsoport vonatkozásában meghatározott kritériumok érvényességi idejének lejárta előtt el kell végezni.

(4)

Az 1980/2000/EK rendeletben foglaltaknak megfelelően kellő időben sor került az egészségügyi és háztartási papírtermékekre vonatkozó közösségi ökocímke odaítélésével kapcsolatos ökológiai kritériumok meghatározásáról szóló, 2001. május 4-i 2001/405/EK bizottsági határozatban előírt ökológiai kritériumok, valamint a kapcsolódó értékelési és ellenőrzési követelmények felülvizsgálatára (2). Az említett ökológiai kritériumok és a kapcsolódó értékelési és ellenőrzési követelmények 2010. január 4-ig érvényesek.

(5)

A felülvizsgálat fényében a tudomány fejlődése és a piaci tendenciák figyelembevétele érdekében indokolt módosítani a termékcsoport meghatározását és új ökológiai kritériumokat megállapítani.

(6)

Az ökológiai kritériumoknak és a kapcsolódó értékelési és ellenőrzési követelményeknek e határozat elfogadásának dátumától számítva négy évig célszerű érvényeseknek lenniük.

(7)

Ezen túlmenően annak előírása érdekében, hogy a kozmetikai termékekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1976. július 27-i 76/768/EGK tanácsi irányelv (3) hatálya alá tartozó termékeket kizárják az érintett termékcsoport meghatározásából, szükség van a termékcsoport 2001/405/EK határozatban foglalt meghatározásának módosítására.

(8)

Ennek megfelelően indokolt a 2001/405/EK határozat helyett újat elfogadni.

(9)

Annak érdekében, hogy elegendő idő álljon rendelkezésre a módosított kritériumokhoz és követelményekhez igazodó változtatások végrehajtására, átmeneti időszakot szükséges biztosítani azon gyártók számára, akiknek termékei korábban a 2001/405/EK határozatban előírt kritériumok alapján megkapták az egészségügyi és háztartási papírtermékekre vonatkozó közösségi ökocímkét. A gyártóknak arra is indokolt lehetőséget kapniuk, hogy a 2001/405/EK határozat hatályának lejártáig akár az említett határozatban, akár az e határozatban előírt követelmények alapján benyújthassák kérelmeiket.

(10)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az 1980/2000/EK rendelet 17. cikke alapján létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az „egészségügyi és háztartási papírtermékek” termékcsoportba személyes higiéniai célra, folyadékok felitatására, illetve szenynyezett felületek tisztítására használt, lapokban vagy tekercsben kiszerelt egészségügyi és háztartási papírtermékek tartoznak. Az egészségügyi és háztartási papírtermék egy- vagy többrétegű kreppelt vagy prégelt papírból készül. A termék rosttartalma legalább 90 %.

A termékcsoportba nem tartoznak bele az alábbiak:

a)

nedves törlőkendők és egészségügyi termékek;

b)

egészségügyi és háztartási papíron kívüli anyaggal laminált egészségügyi és háztartási papírtermékek;

c)

a kozmetikai termékekről szóló 76/768/EGK irányelvben említett termékek.

2. cikk

Az adott egészségügyi és háztartási papírtermék részére az „egészségügyi és háztartási papírtermékek” termékcsoportba tartozó termékek 1980/2000/EK rendelet szerinti közösségi ökocímkéje akkor ítélhető oda, ha teljesíti az e határozat mellékletében megállapított kritériumokat.

3. cikk

Az „egészségügyi és háztartási papírtermékek” termékcsoport ökológiai kritériumai, valamint a kapcsolódó értékelési és ellenőrzési követelmények e határozat elfogadásának dátumától számítva négy évig érvényesek.

4. cikk

Az „egészségügyi és háztartási papírtermékek” termékcsoporthoz adminisztratív célból rendelt kódszám: „004”.

5. cikk

A 2001/405/EK határozat hatályát veszti.

6. cikk

(1)   Az „egészségügyi és háztartási papírtermékek” termékcsoportba tartozó termékekre vonatkozóan az e határozat elfogadásának dátuma előtt benyújtott ökocímke-kérelmeket a 2001/405/EK határozatban megállapított feltételek szerint kell elbírálni.

(2)   Az „egészségügyi és háztartási papírtermékek” termékcsoportba tartozó termékekre vonatkozóan az e határozat elfogadásának dátumát követően, de legfeljebb 2010. január 4-ig benyújtott ökocímke-használati kérelem egyaránt alapul veheti a 2001/405/EK határozat és e határozat feltételeit.

Ezen kérelmek elbírálásakor az alapul vett határozat követelményeit kell figyelembe venni.

(3)   A 2001/405/EK határozatban megállapított kritériumok szerint elbírált kérelem alapján odaítélt ökocímke ezen határozat elfogadásának dátumától számítva 12 hónapig használható.

7. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2009. július 9-én.

a Bizottság részéről

Stavros DIMAS

a Bizottság tagja


(1)  HL L 237., 2000.9.21., 1. o.

(2)  HL L 142., 2001.5.29., 10. o.

(3)  HL L 262., 1976.9.27., 169. o.


MELLÉKLET

KERETSZABÁLYOK

A kritériumok célja

E kritériumok célja különösen:

a mérgező vagy eutróf anyagok vizekbe történő kibocsátásának csökkentése,

az energiafelhasználásból eredő környezetkárosító hatások, illetve kockázatok (globális felmelegedés, savasodás, az ózonréteg lebontása, meg nem újuló energiaforrások kimerülése) csökkentése az energiafogyasztás és az ahhoz kapcsolódó, a levegőbe történő kibocsátás csökkentése révén,

a veszélyes vegyi anyagok használatával kapcsolatos környezeti károk, illetve kockázatok csökkentése,

fenntartható gazdálkodásból származó rostanyagok használatának ösztönzése,

az erdők védelme érdekében a fenntartható gazdálkodás elveinek alkalmazása.

A követelményszintek megállapításakor az volt a szempont, hogy azok a környezetet kevésbé terhelő egészségügyi és háztartási papírtermékeket segítsék ökocímkéhez.

Értékelési és ellenőrzési követelmények

A konkrét értékelési és ellenőrzési követelmények valamennyi kritérium esetében fel vannak tüntetve.

Amennyiben a kérelmezőnek a kritériumnak való megfelelés igazolására nyilatkozatokat, dokumentációkat, elemzéseket, vizsgálati jegyzőkönyveket vagy egyéb bizonyítékot kell benyújtania, akkor ezek származhatnak a kérelmezőtől és/vagy annak beszállítójától (beszállítóitól) és/vagy azok beszállítójától (beszállítóitól) stb.

Eseti alapon az egyes kritériumokra vonatkozóan megadott vizsgálati módszerektől eltérő módszerek is alkalmazhatók azzal a feltétellel, hogy egyenértékűségüket a kérelmet elbíráló illetékes szerv elfogadja.

Amennyiben lehetséges, a vizsgálatot olyan, megfelelően akkreditált laboratóriumoknak kell elvégezniük, amelyek megfelelnek az EN ISO 17025 szabványban foglalt általános követelményeknek.

Adott esetben az illetékes szervek igazoló dokumentumokat kérhetnek a fentiek alátámasztására, és független ellenőrzéseket is végezhetnek.

Az illetékes szervek számára ajánlott, hogy vegyék figyelembe az elismert környezettudatos vállalatirányítási rendszerek, pl. az EMAS vagy az ISO 14001 szabvány alkalmazását a kérelmek elbírálásakor, illetve a kritériumoknak való megfelelőség folyamatos ellenőrzése során. (Megjegyzés: az ilyen rendszerek alkalmazása nem követelmény.)

ÖKOLÓGIAI KRITÉRIUMOK

Az ökológiai kritériumok kiterjednek a cellulózgyártás teljes folyamatára – beleértve annak minden részfolyamatát – a nyersanyagként használt rostanyagok, illetve az újrahasznosított papír üzembe történő belépésétől addig a pontig, ahol a cellulóz elhagyja a cellulózgyárat, valamint a papírgyártás esetében is a cellulóz pépesítésétől (illetve az újrahasznosított papír dezintegrálásától) a papír feltekercseléséig minden részfolyamatra.

A kritériumok nem terjednek ki a cellulóz, a papír, illetve a nyersanyagok szállítására, feldolgozására és csomagolására.

Az újrahasznosított rost a nyomtatási vagy fogyasztási szakaszból származó, használt papír és karton újrahasznosításából nyert rostként határozható meg. A meghatározás a primerrost-gyártásból származó, vásárolt és saját selejtet nem foglalja magában.

1.   Vízbe és levegőbe történő kibocsátás

a)   Kémiai oxigénigény (KOI), foszfor (P), kén (S) és nitrogén-oxidok (NOx):

E paraméterek mindegyikénél a cellulóz- és papírgyártásból a levegőbe és/vagy vízbe történő kibocsátást terhelési pontokban kell kifejezni (PKOI, PP, PS, PNOx) az alábbiak szerint.

A PKOI, PP, PS vagy PNOx terhelési pontok egyike sem lehet 1,5-nél nagyobb.

A terhelési pontok összege (Pösszes = PKOI + PP + PS + PNOx) nem lehet 4,0-nél nagyobb.

A PKOI számítását a következőképpen kell végezni (a PP, a PS és a PNOx értékét ugyanígy kell kiszámítani a vonatkozó referenciaértékekkel):

Minden egyes felhasznált „i” cellulózra a kapcsolódó KOI-kibocsátásokat (KOIcellulóz,i kg/légszáraz tonnában [ADT – air dried tonne] kifejezve) súlyozni kell az egyes felhasznált cellulózok aránya szerint (cellulózi egy légszáraz tonna egészségügyi és háztartási papírra). Ezután a cellulóztípusok súlyozott KOI-kibocsátását hozzá kell adni a papírgyártás során keletkező KOI-kibocsátás mért értékéhez: az eredmény a teljes KOI-kibocsátás (KOIösszes)..

A cellulózgyártás súlyozott KOI-referenciaértékét ugyanígy kell kiszámítani, azaz az egyes felhasznált cellulózok súlyozott referenciaértékeinek összegét hozzá kell adni a papírgyártás referenciaértékéhez: az eredmény a teljes KOI-referenciaérték (KOIref-összes). Az egyes felhasznált cellulóztípusok és a papírgyártás referenciaértékeit az 1. táblázat tartalmazza.

Végül a teljes KOI-kibocsátást a következőképpen kell elosztani a teljes KOI-referenciaértékkel:

Formula

1.   táblázat

A különböző cellulóztípusoktól és a papírgyártásból származó kibocsátások referenciaértékei

(kg/ADT)

Cellulózfajta/Papír

Kibocsátás

KOI referencia

P referencia

S referencia

NOx referencia

Cellulózpép (nem szulfit)

18,0

0,045

0,6

1,6

Cellulózpép (szulfit)

25,0

0,045

0,6

1,6

Fehérítetlen cellulózpép

10,0

0,02

0,6

1,6

CTMP

15,0

0,01

0,3

0,3

Újrahasznosított rostpép

3,0

0,01

0,03

0,3

Egészségügyi és háztartási papír

2,0

0,01

0,03

0,5

Amennyiben egyazon gyártóüzemben hőenergiát és villamos energiát is fejlesztenek, a NOx- és kénkibocsátást a következő egyenlet segítségével kell megállapítani és kiszámítani:

A villamosenergia-fejlesztésből származó emisszióarány = 2 x (MWh(villamos energia)) / [2 x MWh(villamos energia) + MWh(hőenergia)]

E számítás során a villamos energia a nettó villamos energiát jelenti, ami kizárja az összes villamos energiának az erőműben energiafejlesztésre használt részét, azaz a nettó villamos energia az erőműből a cellulóz-, illetve papírgyárba szállított energiamennyiség.

E számítás során a hőenergia a nettó hőenergiát jelenti, ami kizárja az összes hőenergiának az erőműben energiafejlesztésre használt részét, azaz a nettó hőenergia az erőműből a cellulóz-, illetve papírgyárba szállított hőmennyiség.

Értékelés és ellenőrzés: A kérelmező benyújtja azokat a részletes számításokat, amelyek igazolják ennek a kritériumnak a teljesítését, valamint mellékeli az ezt alátámasztó dokumentációt, amelyben szerepelnie kell az egyes paraméterekre vonatkozó alábbi, vagy azzal egyenértékű vizsgálati módszerek szerint végzett vizsgálatok jegyzőkönyveinek:

KOI: ISO 6060, DIN 38409, 41. rész, NFT 90101, ASTM D 125283, Dr Lange LCK 114, Hack vagy WTW

P: EN ISO 6878, APAT IRSA CNR 4110 vagy Dr Lange LCK 349

NOx: ISO 11564

S(oxid.): EPA no.8.;

S(red.): EPA no 16A.

olaj kéntartalma: ISO 8754

szén kéntartalma: ISO 351

Az ezt alátámasztó dokumentációban fel kell tüntetni a mérések gyakoriságát és a KOI, P, S és NOx terhelési pontok kiszámítását. A dokumentáció tartalmazza az összes kén- és NOx-kibocsátást, amely a cellulóz és a papír előállítása során keletkezik, beleértve a gyártóüzemen kívül előállított gőzt, kivéve azokat a kibocsátásokat, amelyek a villamosenergia-termeléshez kapcsolódnak. A méréseknek ki kell terjedniük a regeneráló kazánokra, mészégető kemencékre, gőzkazánokra és az erős szagú gázok égető kemencéire. A diffúz kibocsátásokat figyelembe kell venni. A levegőbe történő kénkibocsátásról szóló jegyzőkönyvben szereplő értékében szerepelnie kell az oxidált és redukált kénkibocsátásoknak (dimetil-szulfid, metil-merkaptán, hidrogén-szulfid és hasonlók). Az olaj, szén és más, ismert kéntartalmú külső tüzelőanyag segítségével történő hőenergia-előállításhoz kapcsolódó kénkibocsátások mérés helyett kiszámíthatók, és ezeket figyelembe kell venni.

A vízbe történő kibocsátások méréseit szűretlen és ülepítetlen mintákon kell elvégezni, az üzemben elvégzett kezelés vagy települési szennyvíztisztító telepen végzett kezelés után. A mérési időszakot 12 hónap termelésére kell alapozni. Új vagy újjáépített gyártóüzem esetén, amennyiben a kibocsátásmérések 12 hónap időtartamra még nem állnak rendelkezésre, az eredményeknek – a gyártóüzem kibocsátási értékeinek stabilizálódása után – 45 egymást követő napon, naponta egyszer történő kibocsátásmérésen kell alapulniuk.

b)   AOX

Az ökocímkével ellátott egészségügyi és háztartási papírtermékben felhasznált cellulóz gyártása során kibocsátott AOX súlyozott átlagértéke nem haladhatja meg a 0,12 kg/ADT papír értéket. A papírhoz felhasznált egyes cellulózpépekhez kapcsolódó AOX-kibocsátás nem haladhatja meg a 0,25 kg/ADT pép értéket.

Értékelés és ellenőrzés: A kérelmező benyújtja az AOX ISO 9562 (1989) szerinti módszerrel a cellulózszállító által elvégzett mérés jegyzőkönyvét, valamint az e kritériumnak való megfelelést igazoló részletes számításokat és az ezeket alátámasztó részletes dokumentációt.

Az alátámasztó dokumentációban szerepelnie kell a mérés gyakoriságának. Az AOX-et csak olyan folyamatokban kell mérni, ahol klórvegyületeket használnak a cellulóz fehérítéséhez. Az AOX-et nem kell mérni a nem integrált papírgyártásból származó szennyvízben vagy fehérítés nélküli papírgyártásból származó szennyvizekben, vagy ha a fehérítést klórmentes anyagokkal végzik.

A kibocsátások méréseit szűretlen és ülepítetlen mintákon kell elvégezni, az üzemben elvégzett kezelés vagy egy települési szennyvíztisztító telepen végzett kezelés után. A mérési időszakot 12 hónap termelésére kell alapozni. Új vagy felújított gyártóüzem esetén, amennyiben a kibocsátásmérések 12 hónap időtartamra még nem állnak rendelkezésre, az eredményeknek – a gyártóüzem kibocsátási értékeinek stabilizálódása után – 45 egymást követő napon, naponta egyszer történő kibocsátásmérésen kell alapulniuk.

c)   CO2

A szén-dioxid nem megújuló forrásokból történő kibocsátása, beleértve a villamosenergia-termelésből származó kibocsátásokat is (akár a gyártóüzem telephelyén történik, akár azon kívül) nem haladhatja meg az 1 500 kg/ADT előállított papír értéket.

A számítások során nem kell figyelembe venni az egészségügyi és háztartási papírtermékké történő átalakításához, valamint az említett termék, a cellulóz és más nyersanyagok forgalmazása során történő szállításhoz felhasznált tüzelőanyagot.

Értékelés és ellenőrzés: A kérelmező benyújtja azokat a részletes számításokat, amelyek igazolják ennek a kritériumnak a teljesítését, valamint az ezt alátámasztó dokumentációt.

A kérelmező adatokat nyújt be a levegőbe történő széndioxid-kibocsátásról. Ebben szerepelnie kell a cellulóz- és papírgyártás közben felhasznált összes nem megújuló tüzelőanyag-forrásnak, beleértve az – akár a gyártóüzem telephelyén, akár azon kívül történő – villamosenergia-termelésből származó kibocsátásokat is.

Az alábbi kibocsátási tényezőket kell felhasználni a tüzelőanyagokból történő CO2-kibocsátás kiszámítására:

2.   táblázat

Üzemanyag

CO 2 -kibocsátás

Egység

Szén

95

g CO2 fosszilis/MJ

Nyersolaj

73

g CO2 fosszilis/MJ

Fűtőolaj 1.

74

g CO2 fosszilis/MJ

Fűtőolaj 2–5.

77

g CO2 fosszilis/MJ

Cseppfolyósított földgáz

62,40

g CO2 fosszilis/MJ

Földgáz

56

g CO2 fosszilis/MJ

Hálózati villamos energia

400

g CO2 fosszilis/kWh

A hálózati villamosenergia-ellátás esetében a fenti táblázatban megadott értéket (európai átlag) kell használni, kivéve ha a kérelmező dokumentumokkal igazolja, hogy a 2001/77/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (2) szerinti megújuló forrásból származó villamos energiát használ, amely esetben a kérelmező a megújuló villamos energiát kihagyhatja a számításból.

2.   Energiafogyasztás

Az egészségügyi és háztartási papírtermékhez kapcsolódó teljes energiafogyasztást a cellulóz gyártásakor, valamint az egészségügyi és háztartási papír gyártási szakaszaiban felhasznált villamos energia összegeként kell kiszámítani, és az nem haladhatja meg az alábbi értéket:2 200 kWh/ADT előállított papír mennyiségű villamos energia.

A kérelmezőnek ebbe az értékbe bele kell számítania a cellulóz és az egészségügyi és háztartási papírtermék előállítása során felhasznált összes villamos energiát, újrahasznosított papír gyártása esetén beleértve a festékmentesítést is.

A villamosenergia-fogyasztás kiszámításakor nem kell figyelembe venni a nyersanyag szállításához, feldolgozásához és csomagolásához felhasznált villamos energiát.

A villamos energia a villamosenergia-hálózaton kívülről érkező nettó villamos energiát, valamint az üzemen belül termelt, nettó villamos energiát jelenti. Nem kell beszámítani a szennyvíz-kezelésre és a légtisztításra felhasznált villamos energiát.

Értékelés és ellenőrzés: A kérelmező benyújtja azokat a részletes számításokat, amelyek igazolják ennek a kritériumnak a teljesítését, valamint az ezt alátámasztó dokumentációt. A bejelentett részletes adatoknak ezért tartalmazniuk kell a teljes villamosenergia-fogyasztást.

3.   Rostanyagok – fenntartható erdőgazdálkodás

a)

A cellulóz- és papírgyártónak rendelkeznie kell fenntartható erdőgazdálkodással és rosttermeléssel kapcsolatos politikával, továbbá a fa eredetének megállapítását és ellenőrzését – az erdőtől az első átvételi pontig – lehetővé tevő rendszerrel.

Valamennyi primer rostanyag származását dokumentálni kell. A cellulóz- és papírgyártónak biztosítania kell, hogy minden fa- és rostanyag jogszerű forrásból származik. A fa- vagy rostanyag nem származhat védett vagy a védetté nyilvánítást célzó hivatalos eljárás tárgyát képező területről, őshonos erdőből vagy a nemzeti érdekelt felek által folytatott eljárások során magas természetvédelmi értékűként meghatározott erdőkből, kivéve ha ezek a beszerzések egyértelműen összhangban vannak a nemzeti természetvédelmi szabályzatokkal.

b)

A papírban nyersanyagként felhasznált rostanyag lehet újrahasznosított vagy primer rostanyag. Mindamellett a primer rostanyag 50 %-ának fenntartható erdőgazdálkodással összhangban kezelt, az Európai Unió erdészeti stratégiájáról szóló, 1998. december 15-i tanácsi állásfoglalás 15. bekezdésében és annak módosított változataiban felsorolt kritériumoknak megfelelő független harmadik felek által tanúsított erdőből kell származnia.

Értékelés és ellenőrzés: A kérelmező a papírszállítótól származó megfelelő dokumentációt nyújt be, amely feltünteti a cellulóz- és papírgyártás során használt rostanyagok típusát, mennyiségét és pontos eredetét. Amennyiben erdőkből származó primer rostanyagot használnak, a kérelmezőnek be kell nyújtania a papír-, illetve cellulózgyártó megfelelő igazolásait arról, hogy a tanúsítási rendszer pontosan eleget tesz az Európai Unió erdészeti stratégiájáról szóló, 1998. december 15-i tanácsi állásfoglalás 15. bekezdésében előírt követelményeknek.

4.   Veszélyes vegyi anyagok

a)   Klór

A fehérítéshez klórgáz nem használható. Ez a követelmény nem vonatkozik a klór-dioxid gyártásához és használatához kapcsolódó klórgázra.

Értékelés és ellenőrzés: A kérelmező nyilatkozatot nyújt be a cellulózgyártótól (cellulózgyártóktól), amely szerint klórgázt nem használtak fehérítőszerként. Megjegyzés: ez a követelmény az újrahasznosított rostok fehérítésére is vonatkozik, de ez nem zárja ki annak lehetőségét, hogy a rostokat a megelőző gyártási ciklus során klórgázzal fehérítették.

b)   APEO-k

Alkil-fenol-etoxilátok vagy más alkil-fenol származékok nem adagolhatók a tisztító vegyi anyagokhoz, a festékmentesítő vegyi anyagokhoz, a habzásgátló anyagokhoz, diszpergálószerekhez vagy mázanyaghoz. Az alkil-fenol származékok olyan anyagok, amelyek lebomlásakor alkil-fenolok keletkeznek.

Értékelés és ellenőrzés: A kérelmező vagy a vegyi anyag szállítója (szállítói) megfelelő nyilatkozatot nyújt(anak) be arról, hogy alkil-fenol-etoxilátokat vagy más alkil-fenol származékokat nem adagoltak ezekhez a termékekhez.

c)   Felületaktív anyagok az újrahasznosított rostok festékmentesítő készítményeiben

Ahol legalább 100 g/ADT mennyiségben használnak felületaktív anyagokat (az újrahasznosított rostok festékmentesítésénél használt különböző készítményekben alkalmazott felületaktív anyagok összegét kell figyelembe venni), ott mindegyik felületaktív anyagnak biológiailag gyorsan lebonthatónak kell lennie. Ahol az ilyen felületaktív anyagokat 100 g/ADT mennyiségnél kisebb mennyiségben alkalmazzák, ott mindegyik felületaktív anyagnak vagy biológiailag gyorsan lebonthatónak, vagy biológiailag teljesen lebonthatónak kell lennie (lásd alább a vizsgálati módszereket és a határértékeket).

Értékelés és ellenőrzés: A kérelmező vagy a vegyi anyag szállítója (szállítói) nyilatkozatot nyújt(anak) be a fenti kritérium szerinti megfelelőségről, az egyes felületaktív anyagokra vonatkozó anyagbiztonsági adatlapokkal vagy vizsgálati jegyzőkönyvekkel együtt, amelyekben fel kell tüntetni a vizsgálati módszert, a határértéket és a megállapított következtetéseket a következő vizsgálati módszerek és határértékek alkalmazásával: a gyors biológiai lebonthatóság esetében az OECD 301 A–F (vagy azzal egyenértékű ISO-szabványok), a 301 A és E esetében legalább 70 %-os, a 301 B, C, D és F esetében legalább 60 %-os 28 napos lebontási százalékaránnyal; a teljes biológiai lebonthatóság esetében az OECD 302 A–C (vagy azzal egyenértékű ISO-szabványok (3), a 302 A és B esetében legalább 70 %-os, a 302 C esetében legalább 60 %-os 28 napos lebontási százalékaránnyal (beleértve az adszorpciót is).

d)   Biocidok

A rostokat tartalmazó keringető vízrendszerben levő nyálkaképző szervezetek ellen használt biocidok vagy biosztatikus hatóanyagok aktív összetevői nem lehetnek potenciálisan bioakkumulatívak.

Értékelés és ellenőrzés: A kérelmező vagy a vegyi anyag szállítója (szállítói) nyilatkozatot nyújt(anak) be a fenti kritérium szerinti megfelelőségről, a vonatkozó anyagbiztonsági adatlapokkal vagy vizsgálati jegyzőkönyvekkel együtt, amelyekben fel kell tüntetni a vizsgálati módszert, a küszöbértéket és a megállapított következtetéseket a következő vizsgálati módszerek alkalmazásával: OECD 107, 117 vagy 305 A–E.

e)   Nedvesszilárdságot növelő anyagok

A nedvesszilárdságot növelő anyagok nem tartalmazhatják a szárazanyag-tartalom együttesen (a három komponens összegében) 0,7 %-át meghaladó mennyiségben a következő klórtartalmú szerves anyagokat: epiklórhidrin (ECH), 1,3-diklór-2-propanol (DCP) és 3-monoklór-1,2-propán-diol (MCPD).

Glioxál-tartalmú, nedvesszilárdságot növelő anyagok ökocímkével ellátott egészségügyi és háztartási papírtermékek gyártása során nem használhatók.

Értékelés és ellenőrzés: A kérelmező, illetve a vegyi anyag szállítója (szállítói) nyilatkozatot nyújt(anak) be arról, hogy a nedvesszilárdságot növelő anyagok nem tartalmaznak epiklórhidrint (ECH), 1,3-diklór-2-propanolt (DCP) és 3-monoklór-1,2-propán-diolt (MCPD) a szárazanyag-tartalom együttesen (a három komponens összegében) 0,7 %-át meghaladó mennyiségben.

f)   Lágyítóanyagok, folyadékok, illatanyagok és természetes adalékanyagok

A lágyítóanyagokban, folyadékokban, illatanyagokban és természetes adalékanyagokban lévő összetevők vagy készítmények/keverékek egyike sem minősülhet a környezetre veszélyesnek, illetve szenzibilizáló, rákkeltő vagy mutagén hatásúnak, azaz nem vonatkozhat rájuk az R42, R43, R45, R46, R50, R51, R52 vagy R53 mondatok egyike sem (vagy ezek bármely kombinációja), a 67/548/EGK tanácsi irányelvvel (4) és az 1999/45/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel (5), valamint azok módosításaival összhangban. Ökocímkével ellátott termékben nem használható (a koncentráció határértéke 0,01 %) olyan anyag vagy illatanyag, amely jelenlétét a 2003/15/EK irányelv (6) (a 76/768/EK irányelv 7. módosítása, III. melléklet, I. rész) értelmében a terméken vagy annak csomagolásán fel kell tüntetni.

A termékhez illatanyagként hozzáadott valamennyi összetevőt a Nemzetközi Illatanyag-ipari Szövetség (IFRA) eljárási kódexének megfelelően kell gyártani, kezelni és felhasználni.

Értékelés és ellenőrzés: A kérelmező benyújtja az egészségügyi és háztartási papírtermékhez adott lágyítóanyagok, folyadékok, illatanyagok és természetes adalékanyagok listáját, továbbá minden egyes hozzáadott készítmény tekintetében nyilatkozatot nyújt be arra vonatkozóan, hogy teljesül ez a kritérium.

Az illatanyagok gyártója nyilatkozatot nyújt be az illetékes szervnek arról, hogy a termék mindenben megfelel e kritériumnak.

5.   Termékbiztonság

Az újrahasznosított rostból, illetve újrahasznosított és primer rost keverékéből készült termékeknek eleget kell tenniük az alábbi higiéniai követelményeknek:

 

Az egészségügyi és háztartási papír nem tartalmazhatja a jelzett értékeket meghaladó mennyiségben az alábbiakban felsorolt anyagokat:

formaldehid: 1 mg/dm2 az EN 1541 vizsgálati módszernek megfelelően

glioxál: 1,5 mg/dm2 az EN 54603 vizsgálati módszernek megfelelően

PCB: 2 mg/kg az EN 15320 vizsgálati módszernek megfelelően

 

Minden egészségügyi és háztartási papírterméknek meg kell felelnie az alábbi követelményeknek:

Nyálkásodásgátló szerek és mikrobaölő anyagok: az EN 1104 vizsgálati módszernek megfelelően nem gátolja a mikroorganizmusok növekedését.

Festékek és optikai fehérítők: nincs festéktelenítés az EN 646/648 vizsgálati módszernek megfelelően (4-es szint szükséges).

Festékek és tinták:

az egészségügyi és háztartási papírtermékek gyártása során használt festékek és tinták nem tartalmazhatnak olyan azo-anyagokat, amelyek a 3. táblázatban felsorolt aminok bármelyikére bomlanak,

az egészségügyi és háztartási papírtermékek gyártása során használt festékek és tinták nem lehetnek Cd- vagy Mn-alapúak.

3.   táblázat

A 2002/61/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv  (7) értelmében a festékanyagok nem bomolhatnak le a következő aminokra:

Amin

CAS-szám

4-amino-bifenil

92-67-1

Benzidin

92-87-5

4-klór-o-toluidin

95-69-2

2-naftil-amin

91-59-8

o-amino-azotoluén

97-56-3

2-amino-4-nitro-toluén

99-55-8

p-klóranilin

106-47-8

2,4-diamino-anizol

615-05-4

4,4’-diamino-difenil-metán

101-77-9

3,3’-diklór-benzidin

91-94-1

3,3’-dimetoxi-benzidin

119-90-4

3,3’-dimetil-benzidin

119-93-7

3,3’-dimetil-4,4’-diamino-difenil-metán

838-88-0

p-krezidin

120-71-8

4,4’-metilén-bisz-(2-klór-anilin)

101-14-4

4,4’-oxi-dianilin

101-80-4

4,4’-tio-dianilin

139-65-1

o-toluidin

95-53-4

2,4-diamino-toluén

95-80-7

2,4,5-trimetil-anilin

137-17-7

o-anizidin 2-metoxianilin

90-04-0

2,4-xilidin

95-68-1

4,6-xilidin

87-62-7

4-amino-azo-benzol

60-09-3

Értékelés és ellenőrzés: A kérelmezőnek, illetve a vegyi anyag szállítójának (szállítóinak) nyilatkoznia (nyilatkozniuk) kell az említett kritériumnak való megfelelésről.

6.   Hulladékkezelés

Minden cellulózt, papírt és feldolgozott egészségügyi és háztartási papírt előállító üzemnek rendelkeznie kell a gyártóüzemből származó hulladék és visszamaradó termékek kezelésére szolgáló rendszerrel. A kérelemnek tartalmaznia kell a rendszer legalább az alábbi előírásoknak megfelelő dokumentációját vagy leírását:

az újrahasznosítható anyagoknak az egyéb hulladéktól történő elválasztására és újrahasznosítására szolgáló eljárások,

anyagok egyéb felhasználásra történő visszanyerésére szolgáló eljárások, pl. gőzfejlesztés céljából történő égetés vagy mezőgazdasági felhasználási célú újrahasznosítási eljárások,

a veszélyes hulladék kezelésére szolgáló eljárások.

Értékelés és ellenőrzés: A kérelmező ismerteti a hulladék kezelését az érintett gyártóüzemeknek, és nyilatkozatot nyújt be arra vonatkozóan, hogy teljesíti ezt a kritériumot.

7.   Használatra való alkalmasság

A terméknek a tervezett használatra alkalmasnak kell lennie.

8.   Fogyasztói információk

Az ökocímke második rovatában az alábbi információkat kell feltüntetni:

fenntartható eredetű rostanyagot tartalmaz,

csökkentett víz- és légszennyezés,

üvegházhatást előidéző gázok csökkentett kibocsátása és csökkentett villamosenergia-felhasználás.

Az ökocímke mellett a gyártó ezenkívül a minimális újrahasznosított rosttartalom és/vagy a tanúsított rosttartalom százalékos arányára vonatkozóan is nyilatkozik.


(1)  ADT (légszáraz tonna): 90 % szárazanyag-tartalmú pép. A papír tényleges szárazanyag-tartalma rendszerint 95 % körül alakul. A számítások során a cellulóz referenciaértékeit úgy kell kiigazítani, hogy azok megfeleljenek a papír szárazanyag-tartalmának, amely általában meghaladja a 90 %-ot.

(2)  HL L 283., 2001.10.27., 33. o.

(3)  Például az EN ISO 14593:1999 szabvány (Vízminőség. Szerves vegyületek teljes aerob biológiai lebonthatóságának vizsgálata vizes közegben. A lezárt edényzet szervetlen széntartalmának meghatározásán alapuló módszer (a gőztér CO-tartalmának vizsgálata). Előadaptáció nem használandó. A tíznapos ablak elve nem alkalmazandó. (Referenciamódszer.)), a mosó- és tisztítószerekről szóló 648/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a rendelet III. és VII. mellékletének kiigazítását célzó módosításáról szóló, 2006. június 20-i 907/2006/EK bizottsági rendelet alapján (HL L 168., 2006.6.21., 5. o.).

(4)  HL 196., 1967.8.16., 1. o.

(5)  HL L 200., 1999.7.30., 1. o.

(6)  HL L 66., 2003.3.11., 26. o.

(7)  HL L 243., 2002.9.11., 15. o.