1.5.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 110/46


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2009. április 30.)

az ásványinyersanyag-kitermelő iparban keletkező hulladék kezeléséről szóló 2006/21/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 22. cikke (1) bekezdése f) pontjának végrehajtása céljából az inert hulladék fogalmának kiegészítéséről

(az értesítés a C(2009) 3012. számú dokumentummal történt)

(2009/359/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az ásványinyersanyag-kitermelő iparban keletkező hulladék kezeléséről és a 2004/35/EK irányelv módosításáról szóló, 2006. március 15-i 2006/21/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 22. cikke (1) bekezdésének f) pontjára,

mivel:

(1)

A 2006/21/EK irányelv 3. cikkének 3. pontja tartalmazza az inert hulladék fogalmának meghatározását.

(2)

Az inert hulladék meghatározásának kiegészítése olyan világos szempontok és feltételek meghatározásának célját szolgálja, amelyek alapján az ásványinyersanyag-kitermelő iparban keletkező hulladék inert hulladéknak tekinthető.

(3)

Az e határozat végrehajtásából eredő igazgatási terhek minimalizálása érdekében műszaki szempontból helyénvaló a külön vizsgálat alól mentesíteni azon hulladékokat, amelyekre vonatkozóan releváns információk állnak rendelkezésre, valamint lehetővé tenni a tagállamok számára, hogy elfogadják azon hulladékok felsorolását, amelyek az e határozatban foglalt szempontok alapján inert hulladéknak tekinthetők.

(4)

A felhasznált információk minőségének és reprezentativitásának biztosítása érdekében e határozatot indokolt a hulladékoknak a 2009/360/EK bizottsági határozattal (2) összhangban történő jellemzése keretében alkalmazni és azonos információforrásokra alapozni.

(5)

E határozat rendelkezései összhangban vannak a 2006/12/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (3) 18. cikkével létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

(1)   Hulladék akkor tekintendő a 2006/21/EK irányelv 3. cikke 3. pontjának értelmében vett inert hulladéknak, ha az alábbi feltételek rövid és hosszú távon egyaránt teljesülnek:

a)

a hulladék nem megy át jelentősebb málláson, feloldódáson vagy más olyan jelentős átalakuláson, amely káros hatással lehet a környezetre vagy károsíthatja az emberi egészséget;

b)

a hulladék maximális szulfid-kén tartalma 0,1 %, vagy a hulladék maximális szulfid-kén tartalma 1 %, és a semlegesítő potenciál aránya nagyobb, mint 3, amely arányt a semlegesítő potenciál és a savképző potenciál közötti arányként kell meghatározni, és statikus prEN 15875 vizsgálattal kell mérni;

c)

a hulladék esetében nem áll fenn az öngyulladás veszélye, és a hulladék nem ég;

d)

a hulladékban a környezetre vagy az emberi egészségre esetlegesen káros anyagok, így különösen az As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, V és Zn aránya, ideértve a finom részecskékben található anyagokat is, kellően alacsony ahhoz, hogy az emberre és a környezetre rövid és hosszú távon egyaránt jelentéktelen kockázatot jelentsen. Ezen anyagok aránya akkor tekinthető kellően alacsonynak ahhoz, hogy az emberre és a környezetre jelentéktelen kockázatot jelentsen, ha nem haladja meg a nem szennyezettként azonosított telepekre megállapított nemzeti küszöbértékeket vagy a vonatkozó nemzeti természetes háttérszintet;

e)

a hulladék lényegében mentes az ásványianyag-kitermelésben és -előkészítésben használt olyan termékektől, amelyek károsíthatják a környezetet vagy az emberi egészséget.

(2)   A hulladék külön vizsgálat nélkül akkor tekinthető inert hulladéknak, ha az illetékes hatóság számára kielégítő módon igazolható, hogy az (1) bekezdésben meghatározott feltételeket megfelelően vizsgálták és azok teljesülése a rendelkezésre álló információk vagy érvényes eljárások vagy rendszerek alapján megállapítható.

(3)   A tagállamok elfogadhatják az (1) és (2) bekezdésben meghatározott feltételekkel összhangban inertnek tekintendő hulladékok felsorolását.

2. cikk

A hulladékok inert jellegének e határozattal összhangban történő értékelését a hulladékoknak a 2009/360/EK határozatban említett jellemzése keretében kell elvégezni, és azonos információforrásokra kell alapozni.

3. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2009. április 30-án.

a Bizottság részéről

Stavros DIMAS

a Bizottság tagja


(1)  HL L 102., 2006.4.11., 15. o.

(2)  Lásd e Hivatalos Lap 48 oldalát.

(3)  HL L 114., 2006.4.27., 9. o.