13.1.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 8/31


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2009. január 9.)

a 2008/655/EK határozatnak a bizonyos tagállamokban előforduló kéknyelv-betegség elleni sürgősségi vakcinázási tervek jóváhagyása és a 2007. és 2008. évi közösségi pénzügyi hozzájárulás mértékének megállapítása tekintetében történő módosításáról

(az értesítés a C(2008) 8966. számú dokumentummal történt)

(Csak a cseh, dán, francia, holland, német, olasz, portugál, spanyol és svéd nyelvű szöveg hiteles)

(2009/19/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a kéknyelv-betegség elleni védekezésre és felszámolására vonatkozó külön rendelkezések megállapításáról szóló, 2000. november 20-i 2000/75/EK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 9. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel az állat-egészségügyi kiadásokról szóló, 1990. június 26-i 90/424/EGK tanácsi határozatra (2) és különösen annak 3. cikke (3) és (4) bekezdésére és (5) bekezdésének második francia bekezdésére,

mivel:

(1)

A bizonyos tagállamokban előforduló kéknyelv-betegség elleni sürgősségi vakcinázási tervek jóváhagyásáról és a 2007. és 2008. évi közösségi pénzügyi hozzájárulás mértékének megállapításáról szóló, 2008. július 24-i 2008/655/EK bizottsági határozat (3) jóváhagyta Belgium, a Cseh Köztársaság, Dánia, Németország, Spanyolország, Franciaország, Olaszország, Luxemburg, Hollandia és Portugália vakcinázási terveit, és meghatározta a közösségi pénzügyi hozzájárulás maximális összegét.

(2)

2008 második felében számos tagállamban észlelték a kéknyelv-betegség megjelenését. A kéknyelv-betegség 8. szerotípusa első alkalommal jelent meg Ausztriában és Svédországban. A kéknyelv-betegség 8. szerotípusának új kitörését fedezték fel Dániában és Spanyolországban. Emellett a kéknyelv-betegség 1. szerotípusa tovább terjedt Franciaországban, Spanyolországban és Portugáliában.

(3)

Mivel Ausztriában és Svédországban a betegség a 2008/655/EK határozat kihirdetését követően tört ki, e két tagállam a vakcinázási tervet túl későn nyújtotta be ahhoz, hogy az említett határozat 4. cikkének (2) bekezdésében meghatározott határidőt be tudta volna tartani. Ezért az időközi jelentésekkel kapcsolatos rendelkezések – többek között a közösségi hozzájárulás csökkentésére vonatkozók – nem vonatkoznak az említett tagállamokra.

(4)

Az érintett tagállamok tájékoztatták a Bizottságot és a többi tagállamot a betegség kitöréséről. E tagállamok benyújtották a sürgősségi vakcinázásra vonatkozó új vagy módosított tervüket, amelyben ismertették a 2007 és 2008 folyamán felhasználandó oltóanyagadagok hozzávetőleges számát és a vakcinázások végrehajtásának becsült költségeit. A Bizottság állat-egészségügyi és pénzügyi szempontból egyaránt értékelte az Ausztria és Svédország által benyújtott új terveket, valamint a Dánia, Spanyolország, Franciaország, Hollandia és Portugália által benyújtott módosított terveket, és megállapította, hogy azok összhangban állnak a vonatkozó közösségi állat-egészségügyi jogszabályokkal. A kéknyelv-betegség elleni vakcinázást az érintett tagállamokban ezért a 2000/75/EK irányelv 9. cikkének (2) bekezdésével összhangban jóvá kell hagyni.

(5)

A kiadások támogathatóságát jelenleg a 2007. november 1-je és 2008. december 31-e között fizetett költségekre korlátozzák. A sürgősségi vakcinázási tervek azonban 2008 végéig fennmaradnak. Ezért a kiadások támogathatósága tekintetében a vakcinázás elvégzése a meghatározó ügyleti tény. Az említett időszakban történő meghatározó ügyleti tényre vonatkozó intézkedések jogosultak társfinanszírozásra.

(6)

A 2008/655/EK határozatot tehát ennek megfelelően módosítani kell.

(7)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2008/655/EK határozat a következőképpen módosul:

1.

A 1. cikk első albekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„A 2007. november 1-jétől2008. december 31-ig tartó időszakra Belgium, a Cseh Köztársaság, Dánia, Németország, Spanyolország, Franciaország, Olaszország, Luxemburg, Hollandia, Ausztria, Portugália és Svédország által benyújtott, technikai és pénzügyi rendelkezésekből álló vakcinázási terveket a Bizottság jóváhagyja.”

2.

A 2. cikk (1) bekezdésének első albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„A 2007. és 2008. évben, a kéknyelv-betegség elleni küzdelem során alkalmazott sürgősségi intézkedések tekintetében, az 1. cikkben említett kéknyelv-betegség elleni sürgősségi vakcinázási tervek alapján Belgium, a Cseh Köztársaság, Dánia, Németország, Spanyolország, Franciaország, Olaszország, Luxemburg, Hollandia, Ausztria, Portugália és Svédország egyedi közösségi pénzügyi hozzájárulásra jogosult, melynek mértéke a következő:”

3.

A 4. cikk (1) bekezdésében a d) pont helyébe a következő szöveg lép:

„d)

a tagállamban a 2007. november 1. és 2008. december 31. közötti időszakban felmerült és a jelentés benyújtását megelőzően kifizetett költségekre vonatkozó, a mellékletnek megfelelően elektronikus formában elkészített végleges pénzügyi jelentés;”

4.

A 4. cikk (1) bekezdése az alábbi albekezdéssel egészül ki:

„Az (1) bekezdés a) és b) pontja, valamint a (2) bekezdés rendelkezései azonban nem alkalmazandók az Ausztria és Svédország által benyújtott tervekre.”

2. cikk

Címzettek

E határozat címzettjei a Belga Királyság, a Cseh Köztársaság, a Dán Királyság, a Németországi Szövetségi Köztársaság, a Spanyol Királyság, a Francia Köztársaság, az Olasz Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Holland Királyság, az Osztrák Köztársaság, a Portugál Köztársaság és a Svéd Királyság.

Kelt Brüsszelben, 2009. január 9-én.

a Bizottság részéről

Androulla VASSILIOU

a Bizottság tagja


(1)  HL L 327., 2000.12.22., 74. o.

(2)  HL L 224., 1990.8.18., 19. o.

(3)  HL L 214., 2008.8.9., 66. o.