24.12.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 348/19


A TANÁCS 1341/2008/EK RENDELETE

(2008. december 18.)

az Európai Regionális Fejlesztési Alapról, az Európai Szociális Alapról és a Kohéziós Alapról szóló 1083/2006/EK rendelet egyes jövedelemtermelő projektek tekintetében történő módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 161. cikkének harmadik albekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament hozzájárulására (1),

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére (2),

a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően,

mivel:

(1)

A 2007–2013-as programozási időszak jogszabályi keretét azzal a céllal készítették elő és tárgyalták meg, hogy elősegítsék a programozásnak és az Alapok kezelésének az egyszerűsítését, fokozzák a támogatások hatékonyságát és végrehajtásuk szubszidiaritását.

(2)

Az 1083/2006/EK rendelet (3) 55. cikkének hatálya alá tartozó, jövedelemtermelő projektek kezelésére a maximális támogatható költség kiszámításán alapuló, pontosabb és szigorúbb megközelítést vezettek be.

(3)

Az 55. cikk rendelkezéseinek alkalmazása során számos nehézség merült fel, köztük az aránytalan adminisztratív teher problémája, elsősorban az Európai Szociális Alap által társfinanszírozott műveletek, valamint az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) vagy a Kohéziós Alap által finanszírozott kisebb műveletek esetében.

(4)

E nehézségek káros hatással lehetnek a műveletek irányításának ritmusára, különösen a közösségi prioritásoknak megfelelő területek – környezetvédelem, társadalmi integráció, kutatás, innováció, energia – projektjei esetében és az adminisztratív teher szempontjából. Az 55. cikket ezért egyszerűsíteni kell.

(5)

Az egyszerűsítést valamennyi, a strukturális alapok, illetve a Kohéziós Alap támogatásában részesülő projektre alkalmazni kell a 2007–2013-as programozási időszakban. Ezért visszamenőleges hatályú alkalmazást kell előírni.

(6)

Az 1083/2006/EK rendeletet ezért megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1083/2006/EK rendelet 55. cikkének (5) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(5)   E cikk (1)–(4) bekezdése csak azokra az ERFA vagy a Kohéziós Alap által társfinanszírozott műveletekre alkalmazandó, amelyek összköltsége meghaladja az 1 millió EUR-t.”

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

A rendeletet 2006. augusztus 1-jétől valamennyi, a strukturális alapok, illetve a Kohéziós Alap támogatásában részesülő projektre alkalmazni kell a 2007–2013-as programozási időszakban.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2008. december 18-án.

a Tanács részéről

az elnök

M. BARNIER


(1)  A 2008. december 16-i hozzájárulás (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

(2)  A 2008. október 27-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

(3)  HL L 210., 2006.7.31., 25. o.