21.12.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 349/1


Helyesbítés az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról szóló, 2008. december 16-i 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelethez

( Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 353., 2008. december 31 .)

1.

Az 1. oldalon, a (1) és (8) preambulumbekezdésben:

a következő szövegrész:

„… meghatározott cikkek …”,

helyesen:

„… meghatározott árucikkek …”.

2.

Az 1. oldalon, a (2) preambulumbekezdésben:

a következő szövegrész:

„… említett cikkek …”,

helyesen:

„… említett árucikkek …”.

3.

A 3. oldalon, a (17) preambulumbekezdésben:

a következő szövegrész:

„…veszélyességi osztályba vagy a veszélyesség osztályon belüli felosztásba…”,

helyesen:

„…veszélyességi osztályba vagy a veszélyességi osztályon belüli felosztásba…”.

4.

A 12. oldalon, a 6. cikk (3) bekezdésének, első albekezdésében:

a következő szövegrész:

„… vagy a továbbfelhasználó a keverékben lévő anyagokkal kapcsolatban kizárólag az (1) bekezdésben említett, rendelkezésre álló, releváns információkat használja.”,

helyesen:

„… vagy a továbbfelhasználó kizárólag a keverékben lévő anyagokkal kapcsolatban használja az (1) bekezdésben említett, rendelkezésre álló, releváns információkat.”.

5.

A 12. oldalon, a 6. cikk (4) bekezdésében:

a következő szövegrész:

„… vagy a továbbfelhasználó a keverékben lévő anyagokra kizárólag az (1) bekezdésben említett rendelkezésre álló, releváns információkat használja.”,

helyesen:

„… vagy a továbbfelhasználó kizárólag a keverékben lévő anyagokkal kapcsolatban használja az (1) bekezdésben említett, rendelkezésre álló, releváns információkat.”.

6.

A 17. oldalon, a 23. cikk első bekezdésének d) pontjában:

a következő szövegrész:

„d)

fémek tömbformában, ötvözetek, polimereket tartalmazó keverékek, elasztomereket tartalmazó keverékek;”,

helyesen:

„d)

fémek tömör formában, ötvözetek, polimereket tartalmazó keverékek, elasztomereket tartalmazó keverékek;”.

7.

A 22. oldalon, a 39. cikk b) pontjában:

a következő szövegrész:

„…vagy adott esetben az 1999/45/EK irányelvben meghatározott határértéket meghaladó koncentrációban, egy keverékben hoznak forgalomba, aminek következtében a készítmény veszélyes készítményként osztályozandó.”,

helyesen:

„…vagy az e rendeletben, illetve adott esetben az 1999/45/EK irányelvben meghatározott határértékeket meghaladó koncentrációban, egy keverékben hoznak forgalomba, aminek következtében a keverék veszélyes keverékként osztályozandó.”.

8.

A 25. oldalon, az 55. cikk 2. pont a) alpontjában, az új (3) bekezdésben:

a következő szövegrész:

„….címkézését tartalmazó besorolási tétel szerepel az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló, 2008. december 16-i 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (*) VI. mellékletének 3. részében, akkor…”,

helyesen:

„….címkézését tartalmazó tétel került bejegyzésre az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló, 2008. december 16-i 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (*) VI. mellékletének 3. részébe, akkor…”.

9.

A 28. oldalon, az 57. cikk 9. pontja a) alpontjának bevezető mondatában:

a következő szövegrész:

„…oszlop megnevezése a következőképpen módosul:”,

helyesen:

„…oszlop a következőképpen módosul:”.

10.

A 28. oldalon, az 57. cikk 9. pontja a) alpontjának az i. alpontjában szereplő, új 28. tételt bevezető mondatában:

a következő szövegrész:

„28.

A(z) 1272/2008/EK rendelet VI. mellékletének 3. részében a rákkeltő anyagok 1A. vagy 1B. kategóriájába tartozó és az alábbi…”,

helyesen:

„28.

Az 1272/2008/EK rendelet VI. mellékletének 3. részében a rákkeltő anyagok 1A. vagy 1B. kategóriájába (3.1. táblázat), vagy a rákkeltő anyagok 1. vagy 2. kategóriájába (3.2. táblázat) besorolt, és az alábbi…”.

11.

A 28. oldalon, az 57. cikk 9. pontja a) alpontjának az i. alpontjában szereplő, új 29. tételt bevezető mondatában:

a következő szövegrész:

„A(z) 1272/2008/EK rendelet VI. mellékletének 3. részében csírasejt-mutagén anyagok 1A. vagy 1B. kategóriájába tartozó és az alábbi…”,

helyesen:

„Az 1272/2008/EK rendelet VI. mellékletének 3. részében csírasejt-mutagén anyagok 1A. vagy 1B. kategóriájába (3.1. táblázat), vagy a mutagén anyagok 1. vagy 2. kategóriájába (3.2. táblázat) besorolt, és az alábbi…”.

12.

A 28. oldalon, az 57. cikk 9. pontja a) alpontjának az i. alpontjában szereplő, új 30. tételében:

a következő szövegrész:

„A(z) 1272/2008/EK rendelet VI. mellékletének 3. részében a reprodukciót kárósító anyagok 1A. vagy 1B. kategóriájába tartozó és az alábbi felsorolásban szereplő anyagok:

reprodukciós toxicitás 1A. kategória (a szexuális működésre és termékenységre vagy a fejlődésre gyakorolt káros hatások, 3.1. táblázat), vagy reprodukciós toxicitás 1. kategória az 5. függelék felsorolása szerint,

reprodukciós toxicitás 1B. kategória (a szexuális működésre és termékenységre vagy a fejlődésre gyakorolt káros hatások), a 6. függelék felsorolása szerint,”,

helyesen:

„Az 1272/2008/EK rendelet VI. mellékletének 3. részében a reprodukciót kárósító anyagok 1A. vagy 1B. kategóriájába (3.1. táblázat), vagy a reprodukciót károsító anyagok 1. vagy 2. kategóriájába (3.2. táblázat) besorolt, és az alábbi felsorolásban szereplő anyagok:

reprodukciós toxicitás 1A. kategória a szexuális működésre és termékenységre vagy a fejlődésre gyakorolt káros hatásokkal (3.1. táblázat), vagy reprodukciós toxicitás 1. kategória R60 (A termékenységet károsíthatja.), vagy R61 (A születendő gyermekre ártalmas lehet.) jelzéssel (3.2. táblázat) az 5. függelék felsorolása szerint,

reprodukciós toxicitás 1B. kategória a szexuális működésre és termékenységre vagy a fejlődésre gyakorolt káros hatásokkal (3.1. táblázat), vagy reprodukciós toxicitás 2. kategória R60 (A termékenységet károsíthatja.), vagy R61 (A születendő gyermekre ártalmas lehet.) jelzéssel (3.2. táblázat) a 6. függelék felsorolása szerint,”.

13.

A 28. oldalon, az 57. cikk 9. pontja b) alpontjának új franciabekezdésében:

a következő szövegrész:

„a(z) 1272/2008/EK rendelet VI. mellékletének 3.részében előírt releváns általános koncentrációs határérték,”,

helyesen:

„az 1272/2008/EK rendelet VI. mellékletének 3. részében előírt releváns egyedi koncentrációs határérték,”.

14.

A 30. oldalon, az 57. cikk 11. pontjában:

a következő szövegrész:

„Az 1907/2006/EK rendelet 3. cikkének (2) bekezdése értelmében vett»készítmény«vagy»készítmények«szavak helyébe a»keverék«illetve»keverékek«szavak lépnek az egész szövegben.”,

helyesen:

„Az 1907/2006/EK rendelet 3. cikkének (2) bekezdése értelmében vett»készítmény«kifejezés, illetve annak megfelelően toldalékolt alakjai helyébe a»keverék«kifejezés, illetve annak megfelelően toldalékolt alakjai lépnek az egész szövegben.”.

15.

A 32. oldalon, az 58. cikk 12. pont b) alpontjában:

a következő szövegrész:

„…a 8.7.1. pont második és harmadik francia bekezdése helyébe…”,

helyesen:

„…a 8.7.1. pont második és harmadik bekezdése helyébe…”.

16.

A 32. oldalon, az 58. cikk 13. pont bevezető részében:

a következő szövegrész:

„…a 8.7. pont második francia bekezdése helyébe…”,

helyesen:

„…a 8.7. pont második és harmadik bekezdése helyébe…”.

17.

A 33. oldalon, az 59. cikk 1. pontjában az új (2) bekezdés bevezető mondatában:

a következő szövegrész:

„…nem szükséges elvégezni a készítményben előforduló olyan anyag tekintetében, amelynek koncentrációja a készítményben kisebb, mint…”,

helyesen:

„…nem szükséges elvégezni a keverékben előforduló olyan anyag tekintetében, amelynek koncentrációja a keverékben kisebb, mint…”.

18.

A 33. oldalon, az 59. cikk 1. pontjában az új (2) bekezdés f) pontjában:

a következő szövegrész:

„f)

0,1 tömegszázalék (w/w), ha az anyag megfelel az e rendelet XIII. mellékletében szereplő kritériumoknak.”,

helyesen:

„b)

0,1 tömegszázalék (w/w), ha az anyag megfelel az e rendelet XIII. mellékletében szereplő kritériumoknak.”.

19.

A 34. oldalon, az 59. cikk 5. pontjának b) alpontjában:

a következő szövegrész:

„b)

a 3.3. pont a) alpontjához tartozó lábjegyzetet el kell hagyni;”,

helyesen:

„b)

a 3.3. pont a) alpontjának első franciabekezdéséhez tartozó lábjegyzetet el kell hagyni;”.

20.

A 34. oldalon, az 59. cikk 7. pontjának a) alpontjában:

a következő szövegrész:

„a 3. tételből a»valamint az 1999/45/EK irányelv meghatározásai szerint veszélyesnek minősülő«szövegrészt el kell hagyni;”,

helyesen:

„a 3. tételből az»1999/45/EK irányelv szerint veszélyesnek minősülő, vagy a(z)«szövegrészt el kell hagyni;”.

21.

A 34. oldalon, az 59. cikk 7. pontja b) alpontjának i. alpontja új franciabekezdésében:

a következő szövegrész:

„a(z) 1272/2008/EK rendelet I. mellékletének 3. részében előírt releváns általános koncentrációs határérték, vagy;”,

helyesen:

„…az 1272/2008/EK rendelet I. mellékletének 3. részében előírt releváns általános koncentrációs határérték.”.

22.

A 37. oldalon, az I. melléklet, 1.1.1.3. pontja első mondatában:

a következő szövegrész:

„…a (számszerűsített) szerkezet/hatás összefüggések eredményeit,…”,

helyesen:

„…a (számszerűsített) szerkezet/hatás összefüggések ((Q)SAR) eredményeit,…”.

23.

A 37. oldalon, az I. melléklet, 1.1.1.4. pontja első mondatában:

a következő szövegrész:

„Az egészségi ártalmak besorolása (3. rész) alkalmazásában megállapított veszélyes hatások, (…) amelyek összhangban állnak a besorolási kritériumokkal, általában indokolják a besorolást.”,

helyesen:

„Az egészségi veszélyek (3. rész) szerinti osztályozás alkalmazásában azon igazolt veszélyes hatások, (…) amelyek összhangban állnak az osztályozási kritériumokkal, általában indokolják az osztályozást.”.

24.

A 37. oldalon, az I. melléklet, 1.1.1.5. pontja első mondatában:

a következő szövegrész:

„Az egészségi ártalmak besorolása (3. rész) alkalmazásában az expozíciós útvonalra, a hatásmechanizmusra és az anyagcserére vonatkozó vizsgálatok…”,

helyesen:

„Az egészségi veszélyek (3. rész) szerinti osztályozás alkalmazásában az expozíciós útvonal, a hatásmechanizmus és az anyagcserére vonatkozó vizsgálatok…”.

25.

A 37. oldalon, az I. melléklet, 1.1.2.2.2. pontja a) alpontjának i. alpontjában:

a következő szövegrész:

„…az adott veszélyességi osztály vagy felosztás tekintetében konkrét koncentrációs határérték van megadva, és amennyiben (…) a konkrét koncentrációs határérték…”,

helyesen:

„…az adott veszélyességi osztály vagy felosztás tekintetében egyedi koncentrációs határérték van megadva, és amennyiben (…) az egyedi koncentrációs határérték…”.

26.

A 37. oldalon, I. melléklet, 1.1.2.2.2. pontja a) alpontjának ii. alpontjában:

a következő szövegrész:

„…az adott veszélyességi osztály vagy felosztás tekintetében konkrét koncentrációs határérték van megadva, és amennyiben (…) konkrét koncentrációs határérték…”,

helyesen:

„…az adott veszélyességi osztály vagy felosztás tekintetében egyedi koncentrációs határérték van megadva, és amennyiben (…) egyedi koncentrációs határérték…”.

27.

A 37. oldalon, az I. melléklet, 1.1.2.2.2. pont a) alpontjának iii. alpontjában:

a következő szövegrész:

„…az adott veszélyességi osztály vagy felosztás tekintetében nincs megadva konkrét koncentrációs határérték, …”,

helyesen:

„…az adott veszélyességi osztály vagy felosztás tekintetében nincs megadva egyedi koncentrációs határérték, …”.

28.

A 37. oldalon, az I. melléklet, 1.1.2.2.2. pontja a) alpontjának iv. alpontjában:

a következő szövegrész:

„…nincs megadva konkrét koncentrációs határérték…”,

helyesen:

„…nincs megadva egyedi koncentrációs határérték…”.

29.

A 41. oldalon, az I. melléklet, 1.3.4. pontjában:

a következő szövegrész:

„Fémek tömbformában, ötvözetek, polimereket tartalmazó keverékek, elasztomereket tartalmazó keverékek”,

helyesen:

„Fémek tömör formában, ötvözetek, polimereket tartalmazó keverékek, elasztomereket tartalmazó keverékek”.

30.

A 41. oldalon, az I. melléklet, 1.3.4.1. pontjában:

a következő szövegrész:

„A tömbformában lévő fémek, ötvözetek, polimereket tartalmazó keverékek…”,

helyesen:

„A tömör formában lévő fémek, ötvözetek, polimereket tartalmazó keverékek…”.

31.

A 45. oldalon, az I. melléklet, 2.1.1. táblázat lábjegyzetében:

a következő szövegrész:

„…az olyan anyagot, keveréket és tárgyat, amelynek…”,

helyesen:

„…az olyan anyagokat, keverékeket és tárgyakat, amelyek…”.

32.

A 45. oldalon, az I. melléklet, 2.1.3. pontja második bekezdésének c) alpontjában:

a következő szövegrész:

„…robbanóanyag, tömegrobbanás veszélye…”,

helyesen:

„…robbanóanyag, teljes tömeg felrobbanásának veszélye…”.

33.

A 47. oldalon, az I. melléklet, 2.1.4.1. pontja második bekezdésének második mondatában:

a következő szövegrész:

„A második lépés az elfogadási eljárás (2–4. vizsgálatsorozat, a harmadik lépés pedig a veszélyességi osztályba való besorolás (5–7. vizsgálatsorozat).”,

helyesen:

„A második lépés a felvételi eljárás (2–4. vizsgálatsorozat), a harmadik lépés pedig a veszélyességi alosztályba való besorolás (5–7. vizsgálatsorozat).”.

34.

A 48. oldalon, az I. melléklet, 2.1.1. ábráján:

a következő szövegrész:

„OSZTÁLYOZANDÓ ANYAG, KEVERÉK VAGY TÁRGY”,

helyesen:

„OSZTÁLYOZANDÓ ANYAG, KEVERÉK VAGY ÁRUCIKK”.

35.

A 48. oldalon, az I. melléklet, 2.1.1. ábráján:

a következő szövegrész:

„ELFOGADÁSI ELJÁRÁS”,

helyesen:

„FELVÉTELI ELJÁRÁS”.

36.

A 49. oldalon, az I. melléklet, 2.1.2. ábráján:

a következő szövegrész:

„OSZTÁLYOZANDÓ TÁRGY”,

helyesen:

„OSZTÁLYOZANDÓ ÁRUCIKK”.

37.

A 49. oldalon, az I. melléklet, 2.1.2. ábráján:

a következő szövegrész:

„Az anyag/keverék nem elég érzékeny az ebbe az osztályba való besoroláshoz?”,

helyesen:

„Az anyag/keverék nem elég érzékeny az ebbe az osztályba való felvételhez?”.

38.

A 49. oldalon, az I. melléklet, 2.1.2. ábráján:

a következő szövegrész:

„A tárgy, csomagolt tárgy vagy csomagolt anyag/keverék túl veszélyes?”,

helyesen:

„Az árucikk, csomagolt árucikk vagy csomagolt anyag/keverék túl veszélyes?”.

39.

A 49. oldalon, az I. melléklet, 2.1.2. ábráján:

a következő szövegrész:

„IDEIGLENES BESOROLÁS EBBE AZ OSZTÁLYBA”,

helyesen:

„IDEIGLENES FELVÉTEL EBBE AZ OSZTÁLYBA”.

40.

Az 50. oldalon, az I. melléklet, 2.1.3. ábráján:

a következő szövegrész:

„AZ EBBE AZ OSZTÁLYBA IDEIGLENESEN BESOROLT ANYAG VAGY KEVERÉK”,

helyesen:

„AZ EBBE AZ OSZTÁLYBA IDEIGLENESEN FELVETT ÁRUCIKK VAGY ANYAG/KEVERÉK”.

41.

Az 50. oldalon, az I. melléklet, 2.1.3. ábráján:

a következő szövegrész:

„A tárgyat az 1.6. alosztályba kívánják sorolni?”,

helyesen:

„Az árucikket az 1.6. alosztályba kívánják sorolni?”.

42.

Az 50. oldalon, az I. melléklet, 2.1.3. ábráján:

a következő szövegrész:

„Rendkívül érzéketlen tárgy?”,

helyesen:

„Rendkívül érzéketlen árucikk?”.

43.

Az 50. oldalon, az I. melléklet, 2.1.3. ábráján:

a következő szövegrész:

„Nagyon érzéketlen, a tömegrobbanás veszélyével járó robbanóképes anyag/keverék?”,

helyesen:

„Nagyon érzéketlen, robbanóképes anyag/keverék a teljes tömeg felrobbanásának veszélyével?”.

44.

Az 50. oldalon, az I. melléklet, 2.1.3. ábráján:

a következő szövegrész:

„Az anyagot/keveréket vagy tárgyat speciális robbanó vagy pirotechnikai hatás elérése érdekében gyártják?”,

helyesen:

„Az anyagot/keveréket vagy árucikket speciális robbanó vagy pirotechnikai hatás elérése érdekében gyártják?”.

45.

Az 51. oldalon, az I. melléklet, 2.1.4. ábráján:

a következő szövegrész:

„TEST 8 (b) VIZSGÁLAT”,

helyesen:

„8 (b) VIZSGÁLAT”.

46.

Az 53. oldalon, az I. melléklet, 2.1.1. táblázatának számozása:

a következő szövegrész:

„2.1.1.   

táblázat”,

helyesen:

„2.2.1.   

táblázat”.

47.

Az 57. oldal, az I. melléklet, 2.3.4.1. pontjában, a képletben:

a következő szövegrész:

Formula

helyesen:

Formula

48.

Az 58. oldalon, az I. melléklet, 2.5.1. táblázat első oszlopának második sorában:

a következő szövegrész:

„Propán-bután”,

helyesen:

„Cseppfolyósított gáz”.

49.

Az 59. oldalon, az I. melléklet, 2.5.2. táblázat első sor első bejegyzésében:

a következő szövegrész:

„Propán-bután

Hűtött cseppfolyósított gáz”

helyesen:

„Cseppfolyósított gáz

Mélyhűtött cseppfolyósított gáz”

50.

A 69. oldalon, az I. melléklet, 2.11.1.2. pont első mondatában:

a következő szövegrész:

„Az anyagok vagy keverékek – spontán égéshez – önmelegedését…”,

helyesen:

„Az anyagok vagy keverékek – spontán égéshez vezető – önmelegedését…”.

51.

A 69. oldalon, az I. melléklet, 2.11.2.1. pont b)–d) alpontjában:

a következő szövegrész:

„pozitív eredmény születik 25 mm élhosszúságú kocka alakú mintával”,

helyesen:

„pozitív eredmény születik 100 mm élhosszúságú kocka alakú mintával”.

52.

A 69. oldalon, az I. melléklet, 2.11.2.2. pontjában:

a következő szövegrész:

„Az ENSZ: Veszélyes áruk szállítására vonatkozó ajánlások…”,

helyesen:

„Egy önmelegedő anyagot vagy keveréket abban az esetben kell ezen osztály két kategóriájának egyikébe sorolni, ha a veszélyes áruk szállítására vonatkozó ENSZ-ajánlások…”.

53.

A 74. oldalon, az I. melléklet, 2.13.4.4. pontjában:

a következő szövegrész:

„Az ENSZ: Veszélyes áruk szállítására vonatkozó ajánlások…”,

helyesen:

„Olyan esetekben, amikor az anyagok vagy keverékek kémiai reakciók által olyan (túl magas vagy túl alacsony) nyomásemelkedést idéznek elő, amely nem jellemző az anyag vagy keverék oxidáló tulajdonságaira, a veszélyes áruk szállítására vonatkozó ENSZ-ajánlások…”.

54.

A 74. oldalon, az I. melléklet, 2.14.1. pontjában:

a következő szövegrész:

„…olyan folyékony anyag…”,

helyesen:

„…olyan szilárd anyag…”.

55.

A 82. oldalon, az I. melléklet, 3.1.2.3.1. pontjában:

a következő szövegrész:

„Porra és ködre az értékek mg/l-ben vannak megadva. Tekintetbe véve…”,

helyesen:

„Porra és ködre az értékek mg/l-ben vannak megadva. Gázra a ppmV értékek vannak megadva. Tekintetbe véve…”.

56.

A 83. oldalon, az I. melléklet, 3.1.3.2. pont második mondatában:

a következő szövegrész:

„…a besoroláshoz a súlyosabb veszély kategóriát használják.”,

helyesen:

„…a besoroláshoz a súlyosabb veszélyességi kategóriát használják.”.

57.

83. oldal, I. melléklet, 3.1.1. ábra legalsó sora

A következő szövegrész:

„A 3.1.3.6.2.3. bekezdés formulájának használata (az ismeretlen anyag legalább 10 %)”,

helyesen:

„A 3.1.3.6.2.3. bekezdés formulájának használata (az ismeretlen anyag több mint 10 %)”.

58.

84. oldal, I. melléklet, 3.1.3.6.1. pontjának harmadik bekezdésében szereplő képlet

A következő szöveg:

Formula

helyesen:

Formula

59.

A 86. oldalon, az I. melléklet, 3.1.3. táblázat első oszlopának hatodik sorában:

a következő szövegrész:

„—

Inhalation (lásd 1. megjegyzés)”,

helyesen:

„—

Belélegzéses (lásd 1. megjegyzés)”.

60.

A 89. oldalon, az I. melléklet, a 3.2.3.3.2. pont 2. mondata törlésre kerül.

61.

A 92. oldalon, az I. melléklet, 3.3.1. táblázatában:

a következő szövegrész:

„Kategória

Kritérium

Irreverzibilis szemkárosodás

(1. kategória)

Ha az állat szemére való hatást követően az anyag a következőt okozza:

legalább egy állat esetében a szaruhártyára, a szivárványhártyára vagy a kötőhártyára gyakorolt olyan hatás, amely a rendszerint 21 napos megfigyelési időszakon belül várhatóan nem, illetve nem teljesen lesz reverzibilis, és/vagy

3-ból legalább 2 állat esetében a következő pozitív tünetek jelentkeznek:

a szaruhártya elhomályosodása legalább 3 és/vagy

az iritisz nagyobb mint 1,5

a vizsgált anyag alkalmazását követő 24, 48 és 72 óra elteltével végzett értékelés átlageredményei alapján számítva.”

helyesen:

„Kategória

Kritérium

Irreverzibilis szemkárosodás (1. kategória)

Ha az anyag állatok szemére alkalmazva a következőt okozza:

legalább egy állat esetében olyan hatás a szaruhártyán, a szivárványhártyán vagy a kötőhártyán, amely a rendszerint 21 napos megfigyelési időszakon belül várhatóan nem, illetve nem teljesen múlik el, és/vagy

3-ból legalább 2 vizsgált állat esetében a következő pozitív tünetek:

a szaruhártya legalább 3. fokú elhomályosodása és/vagy

1,5 fokúnál nagyobb méretű iritisz,

a vizsgált anyag alkalmazását követő 24, 48 és 72 óra elteltével végzett értékelések középértékei alapján számítva.”

62.

A 93. oldalon, az I. melléklet, 3.3.2. táblázatában:

a következő szövegrész:

„Kategória

Kritérium

Szemirritáló (2. kategória)

ha az állat szemére való hatását követően az anyag a következőket okozza:

3-ból legalább 2 állat esetében a következő pozitív tünetek jelentkeznek:

a szaruhártya elhomályosodása legalább 1 és/vagy

az iritisz legalább 1, és/vagy

a kötőhártya vörössége nagyobb mint 2, és/vagy

a kötőhártya ödémája (kemózis) nagyobb mint 2

a vizsgált anyag alkalmazását követő 24, 48 és 72 óra elteltével végzett értékelés átlageredményei alapján számítva, és amelyek 21 napos megfigyelési időszakon belül teljesen reverzibilisek.”

helyesen:

„Kategória

Kritérium

Szemirritáló (2. kategória)

Ha az anyag állatok szemére alkalmazva a következőt okozza:

3-ból legalább 2 vizsgált állat esetében a következő pozitív tünetek:

a szaruhártya legalább 1. fokú elhomályosodása és/vagy

legalább 1. fokú iritisz és/vagy

a kötőhártya legalább 2. fokú vörössége és/vagy

a kötőhártya legalább 2. fokú ödémája (kemózis)

a vizsgált anyag alkalmazását követő 24, 48 és 72 óra elteltével végzett értékelések középértékei alapján számítva, amennyiben a hatások teljesen elmúlnak a 21 napos megfigyelési időszakon belül.”

63.

A 93. oldalon, az I. melléklet, 3.3.3.3.2. pont 2. mondata törlésre kerül.

64.

A 102. oldalon, az I. melléklet, 3.5.2.3.6. pont b) alpontjának második franciabekezdésében:

a következő szövegrész:

„—

véletlenszerű DNA-szintézis vizsgálat (UDS) heresejtekben.”,

helyesen:

„—

véletlenszerű DNS-szintézis vizsgálat (UDS) heresejtekben.”.

65.

A 102. oldalon, az I. melléklet, 3.5.3.2. pont, 107. oldal, I. melléklet, 3.6.3.2. pont, cím és 114. oldal, I. melléklet, 3.7.3.2. pontjában:

a következő szövegrész:

A keverékek akut és krónikus vízi környezeti veszélyek szerinti besorolására vonatkozó többszintű megközelítés”,

helyesen:

A keverékek besorolása, ha rendelkezésre állnak adatok a teljes keverékre vonatkozóan”.

66.

A 109. oldalon, az I. melléklet, 3.7.1. b) táblázatban a második mondat törlésre kerül.

67.

A 114. oldalon, az I. melléklet, 3.7.3. táblázatának címében:

a következő szövegrész:

A rákkeltő hatásra vonatkozó címkeelemek”,

helyesen:

A reprodukciós toxicitásra vonatkozó címkeelemek”.

68.

A 118. oldalon, az I. melléklet, 3.8.2. táblázatának címében:

a következő szövegrész:

Irányérték-tartományok egyszeri dózisú expozíciókra”,

helyesen:

Irányérték-tartományok egyszeri dózisú expozíciókra a ”.

69.

A 121. oldalon, az I. melléklet, 3.8.4. táblázatának címében:

a következő szövegrész:

A célszervi toxicitásra (egyszeri expozíció) vonatkozó kategóriák”,

helyesen:

A célszervi toxicitásra (egyszeri expozíció) vonatkozó címkeelemek”.

70.

A 127. oldalon, az I. melléklet, 3.10.1.6.2. pontjában:

a következő szövegrész:

Formula

helyesen:

Formula

71.

A 131. oldalon, az I. melléklet, 4.1.2.2. pontjában:

a következő szövegrész:

„A rendszer ezenkívül bevezet egy „biztonsági” besorolást…”,

helyesen:

„A rendszer ezenkívül bevezet egy „biztonsági háló” besorolást…”.

72.

A 131. oldalon, az I. melléklet, 4.1.2.5. pontjában:

a következő szövegrész:

„…alkalmazásakor (lásd a 4.1.0. és a 4.1.3.5.5. táblázathoz fűzött 1.megjegyzést).”,

helyesen:

„…alkalmazásakor (lásd a 4.1.0. táblázathoz fűzött 1.megjegyzést és a 4.1.3.5.5. pontot).”.

73.

A 138. oldalon, az I. melléklet, 4.1.4.1. pontjában:

a következő szövegrész:

„Az ebbe a veszélyességi osztályba történő besorolás kritériumainak megfelelő anyagoknál vagy keverékeknél a 4.14.4. táblázat szerinti címkeelemeket kell használni.”,

helyesen:

„Az ebbe a veszélyességi osztályba történő besorolás kritériumainak megfelelő anyagoknál vagy keverékeknél a 4.1.4. táblázat szerinti címkeelemeket kell használni.”.

74.

A 146. oldalon, a III. melléklet, 1. rész 1.1. táblázatának lábjegyzetében:

a következő szövegrész:

(1)

The codification system for GHS hazard statements is still under discussion in the UN Committee of Experts and therefore amendments might be needed.”,

helyesen:

(1)

A GHS figyelmeztető mondataira vonatkozó kodifikációs rendszer még az ENSZ szakértői bizottságának egyeztetése alatt áll, ezért módosítások lehetnek szükségesek.”.

75.

A 146. oldalon, a III. melléklet, 1. rész, 1.1. táblázat, második címsorában:

a következő szövegrész:

„2.1 – Explosives, Division 1.1”,

helyesen:

„2.1 – Robbanóanyagok, 1.1. alosztály”.

76.

A 147. oldalon, a III. melléklet, 1. rész, 1.1. táblázat, első címsorában (folytatás):

a következő szövegrész:

„2.1 – Explosives, Division 1.1”;

helyesen:

„2.1 – Robbanóanyagok, 1.1. alosztály”.

77.

A 147. oldalon, a III. melléklet, 1. rész, 1.1. táblázat, második címsorában:

a következő szövegrész:

„2.1 – Explosives, Division 1.2”,

helyesen:

„2.1 – Robbanóanyagok, 1.2. alosztály”.

78.

A 148. oldalon, a III. melléklet, 1. rész, 1.1. táblázat, első címsorában (folytatás):

a következő szövegrész:

„2.1 – Explosives, Division 1.2”,

helyesen:

„2.1 – Robbanóanyagok, 1.2. alosztály”.

79.

A 148. oldalon, a III. melléklet, 1. rész, 1.1. táblázat, második címsorában:

a következő szövegrész:

„2.1 – Explosives, Division 1.3”,

helyesen:

„2.1 – Robbanóanyagok, 1.3. alosztály”.

80.

A 148. oldalon, a III. melléklet, 1. rész, 1.1. táblázat, harmadik címsorában:

a következő szövegrész:

„2.1 – Explosives, Division 1.4”,

helyesen:

„2.1 – Robbanóanyagok, 1.4. alosztály”.

81.

A 149. oldalon, a III. melléklet, 1. rész, 1.1. táblázat, első címsorában (folytatás):

a következő szövegrész:

„2.1 – Explosives, Division 1.4”,

helyesen:

„2.1 – Robbanóanyagok, 1.4. alosztály”.

82.

A 149. oldalon, a III. melléklet, 1. rész, 1.1. táblázat, második címsorában:

a következő szövegrész:

„2.1 – Explosives, Division 1.5”,

helyesen:

„2.1 – Robbanóanyagok, 1.5. alosztály”.

83.

A 150. oldalon, a III. melléklet, 1. rész, 1.1. táblázat, első címsorában (folytatás):

a következő szövegrész:

„2.1 – Explosives, Division 1.5”,

helyesen:

„2.1 – Robbanóanyagok, 1.5. alosztály”.

84.

A 150. oldalon, a III. melléklet, 1. rész, 1.1. táblázat, második címsorában:

a következő szövegrész:

„2.2 – Flammable gases, Hazard Category 1”,

helyesen:

„2.2 – Tűzveszélyes gázok, 1. veszélyességi kategória”.

85.

A 150. oldalon, a III. melléklet, 1. rész, 1.1. táblázat, harmadik címsorában:

a következő szövegrész:

„2.2 – Flammable gases, Hazard Category 2”,

helyesen:

„2.2 – Tűzveszélyes gázok, 2. veszélyességi kategória”.

86.

A 151. oldalon, a III. melléklet, 1. rész, 1.1. táblázat, első címsorában (folytatás):

a következő szövegrész:

„2.2 – Flammable gases, Hazard Category 2”,

helyesen:

„2.2 – Tűzveszélyes gázok, 2. veszélyességi kategória”.

87.

A 151. oldalon, a III. melléklet, 1. rész, 1.1. táblázat, második címsorában:

a következő szövegrész:

„2.3 – Flammable aerosols, Hazard Category 1”,

helyesen:

„2.3 – Tűzveszélyes aeroszolok, 1. veszélyességi kategória”.

88.

A 152. oldalon, a III. melléklet, 1. rész, 1.1. táblázat, első címsorában (folytatás):

a következő szövegrész:

„2.3 – Flammable aerosols, Hazard Category 1”,

helyesen:

„2.3 – Tűzveszélyes aeroszolok, 1. veszélyességi kategória”.

89.

A 152. oldalon, a III. melléklet, 1. rész, 1.1. táblázat, második címsorában:

a következő szövegrész:

„2.3 – Flammable aerosols, Hazard Category 2”,

helyesen:

„2.3 – Tűzveszélyes aeroszolok, 2. veszélyességi kategória”.

90.

A 152. oldalon, a III. melléklet, 1. rész, 1.1. táblázat, harmadik címsorában:

a következő szövegrész:

„2.6 – Flammable liquids, Hazard Category 1”,

helyesen:

„2.6 – Tűzveszélyes folyadékok, 1. veszélyességi kategória”.

91.

A 153. oldalon, a III. melléklet, 1. rész, 1.1. táblázat, első címsorában (folytatás):

a következő szövegrész:

„2.6 – Flammable liquids, Hazard Category 1”,

helyesen:

„2.6 – Tűzveszélyes folyadékok, 1. veszélyességi kategória”.

92.

A 153. oldalon, a III. melléklet, 1. rész, 1.1. táblázat, második címsorában:

a következő szövegrész:

„2.6 – Flammable liquids, Hazard Category 2”,

helyesen:

„2.6 – Tűzveszélyes folyadékok, 2. veszélyességi kategória”.

93.

A 154. oldalon, a III. melléklet, 1. rész, 1.1. táblázat, első címsorában (folytatás):

a következő szövegrész:

„2.6 – Flammable liquids, Hazard Category 2”,

helyesen:

„2.6 – Tűzveszélyes folyadékok, 2. veszélyességi kategória”.

94.

A 154. oldalon, a III. melléklet, 1. rész, 1.1. táblázat, második címsorában:

a következő szövegrész:

„2.6 – Flammable liquids, Hazard Category 3”,

helyesen:

„2.6 – Tűzveszélyes folyadékok, 3. veszélyességi kategória”.

95.

A 154. oldalon, a III. melléklet, 1. rész, 1.1. táblázat, harmadik címsorában:

a következő szövegrész:

„2.7 – Flammable solids, Hazard Category 1, 2”,

helyesen:

„2.7 – Tűzveszélyes szilárd anyagok, 1., 2. veszélyességi kategória”.

96.

A 155. oldalon, a III. melléklet, 1. rész, 1.1. táblázat, első címsorában (folytatás):

a következő szövegrész:

„2.7 – Flammable solids, Hazard Category 1, 2”,

helyesen:

„2.7 – Tűzveszélyes szilárd anyagok, 1., 2. veszélyességi kategória”.

97.

A 155. oldalon, a III. melléklet, 1. rész, 1.1. táblázat, második címsorában:

a következő szövegrész:

„2.8 – Self-Reactive Substances and Mixtures, Type A

2.15 – Organic Peroxides, Type A”,

helyesen:

„2.8 – Önreaktív anyagok és keverékek, A. típus

2.15 – Szerves peroxidok, A. típus”.

98.

A 156. oldalon, a III. melléklet, 1. rész, 1.1. táblázat, első címsorában (folytatás):

a következő szövegrész:

„2.8 – Self-Reactive Substances and Mixtures, Type A

2.15 – Organic Peroxides, Type A”,

helyesen:

„2.8 – Önreaktív anyagok és keverékek, A. típus

2.15 – Szerves peroxidok, A. típus”.

99.

A 156. oldalon, a III. melléklet, 1. rész, 1.1. táblázat, második címsorában:

a következő szövegrész:

„2.8 – Self-Reactive Substances and Mixtures, Type B

2.15 – Organic Peroxides, Type B”,

helyesen:

„2.8 – Önreaktív anyagok és keverékek, B. típus

2.15 – Szerves peroxidok, B. típus”.

100.

A 156. oldalon, a III. melléklet, 1. rész, 1.1. táblázat, harmadik címsorában:

a következő szövegrész:

„2.8 – Self-Reactive Substances and Mixtures, Types C, D, E, F

2.15 – Organic Peroxides, Type C, D, E, F”,

helyesen:

„2.8 – Önreaktív anyagok és keverékek, C. D. E. F. típus

2.15 – Szerves peroxidok, C. D. E. F. típus”.

101.

A 157. oldalon, a III. melléklet, 1. rész, 1.1. táblázat, első címsorában (folytatás):

a következő szövegrész:

„2.8 – Self-Reactive Substances and Mixtures, Types C, D, E, F

2.15 – Organic Peroxides, Type C, D, E, F”,

helyesen:

„2.8 – Önreaktív anyagok és keverékek, C. D. E. F. típus

2.15 – Szerves peroxidok, C. D. E. F. típus”.

102.

A 157. oldalon, a III. melléklet, 1. rész, 1.1. táblázat, második címsorában:

a következő szövegrész:

„2.9 – Pyrophoric Liquids, Hazard Category 1

2.10 – Pyrophoric Solids, Hazard Category 1”,

helyesen:

„2.9 – Piroforos folyadékok, 1. veszélyességi kategória

2.10 – Piroforos szilárd anyagok, 1. veszélyességi kategória”.

103.

A 158. oldalon, a III. melléklet, 1. rész, 1.1. táblázat, első címsorában (folytatás):

a következő szövegrész:

„2.9 – Pyrophoric Liquids, Hazard Category 1

2.10 – Pyrophoric Solids, Hazard Category 1”,

helyesen:

„2.9 – Piroforos folyadékok, 1. veszélyességi kategória

2.10 – Piroforos szilárd anyagok, 1. veszélyességi kategória”.

104.

A 158. oldalon, a III. melléklet, 1. rész, 1.1. táblázat, második címsorában:

a következő szövegrész:

„2.11 – Self-Heating Substances and Mixtures, Hazard Category 1”,

helyesen:

„2.11 – Önmelegedő anyagok és keverékek, 1. veszélyességi kategória”.

105.

A 158. oldalon, a III. melléklet, 1. rész, 1.1. táblázat, harmadik címsorában:

a következő szövegrész:

„2.11 – Self-Heating Substances and Mixtures, Hazard Category 2”,

helyesen:

„2.11 – Önmelegedő anyagok és keverékek, 2. veszélyességi kategória”.

106.

A 159. oldalon, a III. melléklet, 1. rész, 1.1. táblázat, első címsorában (folytatás):

a következő szövegrész:

„2.11 – Self-Heating Substances and Mixtures, Hazard Category 2”,

helyesen:

„2.11 – Önmelegedő anyagok és keverékek, 2. veszélyességi kategória”.

107.

A 159. oldalon, a III. melléklet, 1. rész, 1.1. táblázat, figyelmeztető mondat H252, RO nyelvi sor, harmadik oszlopában:

a következő szövegrész:

„Se autoîncălzește, în cantități mari pericol de aprindere.”,

helyesen:

„Se autoîncălzește în cantități mari; pericol de aprindere.”.

108.

A 159. oldalon, a III. melléklet, 1. rész, 1.1. táblázat, második címsorában:

a következő szövegrész:

„2.12 – Substances and Mixtures which, in contact with water, emit flammable gases, Hazard Category 1”,

helyesen:

„2.12 – Vízzel érintkezve tűzveszélyes gázokat kibocsátó anyagok és keverékek, 1. veszélyességi kategória”.

109.

A 160. oldalon, a III. melléklet, 1. rész, 1.1. táblázat, első címsorában (folytatás):

a következő szövegrész:

„2.12 – Substances and Mixtures which, in contact with water, emit flammable gases, Hazard Category 1”,

helyesen:

„2.12 – Vízzel érintkezve tűzveszélyes gázokat kibocsátó anyagok és keverékek, 1. veszélyességi kategória”.

110.

A 160. oldalon, a III. melléklet, 1. rész, 1.1. táblázat, második címsorában:

a következő szövegrész:

„2.12 – Substances and Mixtures which, in contact with water, emit flammable gases, Hazard Category 2 and 3”,

helyesen:

„2.12 – Vízzel érintkezve tűzveszélyes gázokat kibocsátó anyagok és keverékek, 2. és 3. veszélyességi kategória”.

111.

A 160. oldalon, a III. melléklet, 1. rész, 1.1. táblázat, harmadik címsorában:

a következő szövegrész:

„2.4 – Oxidising Gases, Hazard Category 1”,

helyesen:

„2.4 – Oxidáló gázok, 1. veszélyességi kategória”.

112.

A 161. oldalon, a III. melléklet, 1. rész, 1.1. táblázat, első címsorában (folytatás):

a következő szövegrész:

„2.4 – Oxidising Gases, Hazard Category 1”,

helyesen:

„2.4 – Oxidáló gázok, 1. veszélyességi kategória”.

113.

A 161. oldalon, a III. melléklet, 1. rész, 1.1. táblázat, második címsorában:

a következő szövegrész:

„2.13 – Oxidising Liquids, Hazard Category 1

2.14 – Oxidising Solids, Hazard Category 1”,

helyesen:

„2.13 – Oxidáló folyadékok, 1. veszélyességi kategória

2.14 – Oxidáló szilárd anyagok, 1. veszélyességi kategória”.

114.

A 162. oldalon, a III. melléklet, 1. rész, 1.1. táblázat, első címsorában (folytatás):

a következő szövegrész:

„2.13 – Oxidising Liquids, Hazard Category 1

2.14 – Oxidising Solids, Hazard Category 1”,

helyesen:

„2.13 – Oxidáló folyadékok, 1. veszélyességi kategória

2.14 – Oxidáló szilárd anyagok, 1. veszélyességi kategória”.

115.

A 162. oldalon, a III. melléklet, 1. rész, 1.1. táblázat, második címsorában:

a következő szövegrész:

„2.13 – Oxidising Liquids, Hazard Category 2, 3

2.14 – Oxidising Solids, Hazard Category 2, 3”,

helyesen:

„2.13 – Oxidáló folyadékok, 2., 3. veszélyességi kategória

2.14 – Oxidáló szilárd anyagok, 2., 3. veszélyességi kategória”.

116.

A 162. oldalon, a III. melléklet, 1. rész, 1.1. táblázat, harmadik címsorában:

a következő szövegrész:

„2.5 – Gases under pressure:

Compressed gas

Liquefied gas

Dissolved gas”,

helyesen:

„2.5 – Nyomás alatt lévő gázok:

Sűrített gáz

Cseppfolyósított gáz

Oldott gáz”.

117.

A 163. oldalon, aIII. melléklet, 1. rész, 1.1. táblázat, első címsorában (folytatás):

a következő szövegrész:

„2.5 – Gases under pressure:

Compressed gas

Liquefied gas

Dissolved gas”,

helyesen:

„2.5 – Nyomás alatt lévő gázok:

Sűrített gáz

Cseppfolyósított gáz

Oldott gáz”.

118.

A 163. oldalon, a III. melléklet, 1. rész, 1.1. táblázat, második címsorában:

a következő szövegrész:

„2.5 – Gases under pressure: Refrigerated liquefied gas”,

helyesen:

„2.5 – Nyomás alatt lévő gázok: mélyhűtött cseppfolyósított gáz”.

119.

A 163. oldalon, a III. melléklet, 1. rész, 1.1. táblázat, figyelmeztető mondat H281, ES nyelvi sor, harmadik oszlopában:

a következő szövegrész:

„Contiene un gas refrigerado; …”,

helyesen:

„Contiene gas refrigerado; …”.

120.

A 163. oldalon, a III. melléklet, 1. rész, 1.1. táblázat, figyelmeztető mondat H281, DE nyelvi sor, harmadik oszlopában:

a következő szöveg:

„Enthält tiefkaltes Gas; kann Kälteverbrennungen oder -Verletzungen verursachen.”,

helyesen:

„Enthält tiefgekühltes Gas; kann Kälteverbrennungen oder -verletzungen verursachen.”.

121.

A 164. oldalon, a III. melléklet, 1. rész, 1.1. táblázat, első címsorában (folytatás):

a következő szövegrész:

„2.5 – Gases under pressure: Refrigerated liquefied gas”,

helyesen:

„2.5 – Nyomás alatt lévő gázok: mélyhűtött cseppfolyósított gáz”.

122.

A 164. oldalon, a III. melléklet, 1. rész, 1.1. táblázat, második címsorában:

a következő szövegrész:

„2.16 – Corrosive to metals, Hazard Category 1”,

helyesen:

„2.16 – Fémekre korrozív hatású, 1. veszélyességi kategória”.

123.

A 165. oldalon, a III. melléklet, 1. rész, 1.2. táblázat, első címsorában:

a következő szövegrész:

„3.1 – Acute toxicity (oral), Hazard Category 1, 2”,

helyesen:

„3.1 – Akut toxicitás (szájon át), 1., 2. veszélyességi kategória”.

124.

A 165. oldalon, a III. melléklet, 1. rész, 1.2. táblázat, második címsorában:

a következő szövegrész:

„3.1 – Acute toxicity (oral), Hazard Category 3”,

helyesen:

„3.1 – Akut toxicitás (szájon át), 3. veszélyességi kategória”.

125.

A 166. oldalon, a III. melléklet, 1. rész, 1.2. táblázat, első címsorában (folytatás):

a következő szövegrész:

„3.1 – Acute toxicity (oral), Hazard Category 3”,

helyesen:

„3.1 – Akut toxicitás (szájon át), 3. veszélyességi kategória”.

126.

A 166. oldalon, a III. melléklet, 1. rész, 1.2. táblázat, második címsorában:

a következő szövegrész:

„3.1 – Acute toxicity (oral), Hazard Category 4”,

helyesen:

„3.1 – Akut toxicitás (szájon át), 4. veszélyességi kategória”.

127.

A 167. oldalon, a III. melléklet, 1. rész, 1.2. táblázat, első címsorában:

a következő szövegrész:

„3.10 – Aspiration hazard, Hazard Category 1”,

helyesen:

„3.10 – Aspirációs veszély, 1. veszélyességi kategória”.

128.

A 167. oldalon, a III. melléklet, 1. rész, 1.2. táblázat, második címsorában:

a következő szövegrész:

„3.1 – Acute toxicity (dermal), Hazard Category 1, 2”,

helyesen:

„3.1 – Akut toxicitás (bőrön át), 1., 2. veszélyességi kategória”.

129.

A 168. oldalon, a III. melléklet, 1. rész, 1.2. táblázat, első címsorában (folytatás):

a következő szövegrész:

„3.1 – Acute toxicity (dermal), Hazard Category 1, 2”,

helyesen:

„3.1 – Akut toxicitás (bőrön át), 1., 2. veszélyességi kategória”.

130.

A 168. oldalon, a III. melléklet, 1. rész, 1.2. táblázat, második címsorában:

a következő szövegrész:

„3.1 – Acute toxicity (dermal), Hazard Category 3”,

helyesen:

„3.1 – Akut toxicitás (bőrön át), 3. veszélyességi kategória”.

131.

A 169. oldalon, a III. melléklet, 1. rész, 1.2. táblázat, első címsorában:

a következő szövegrész:

„3.1 – Acute toxicity (dermal), Hazard Category 4”,

helyesen:

„3.1 – Akut toxicitás (bőrön át), 4. veszélyességi kategória”.

132.

A 169. oldalon, a III. melléklet, 1. rész, 1.2. táblázat, második címsorában:

a következő szövegrész:

„3.2 – Skin corrosion/irritation, Hazard Category 1A, 1B, 1C”,

helyesen:

„3.2 – Bőrmarás/Bőrirritáció, 1A., 1B., 1C. veszélyességi kategória”.

133.

A 170. oldalon, a III. melléklet, 1. rész, 1.2. táblázat, első címsorában (folytatás):

a következő szövegrész:

„3.2 – Skin corrosion/irritation, Hazard Category 1A, 1B, 1C”,

helyesen:

„3.2 – Bőrmarás/Bőrirritáció, 1A., 1B., 1C. veszélyességi kategória”.

134.

A 170. oldalon, a III. melléklet, 1. rész, 1.2. táblázat, második címsorában:

a következő szövegrész:

„3.2 – Skin corrosion/irritation, Hazard Category 2”,

helyesen:

„3.2 – Bőrmarás/Bőrirritáció, 2. veszélyességi kategória”.

135.

A 171. oldalon, a III. melléklet, 1. rész, 1.2. táblázat, első címsorában:

a következő szövegrész:

„3.4 – Sensitisation – Skin, Hazard Category 1”,

helyesen:

„3.4 – Szenzibilizáló – bőr, 1. veszélyességi kategória”.

136.

A 171. oldalon, a III. melléklet, 1. rész, 1.2. táblázat, második címsorában:

a következő szövegrész:

„3.3 – Serious eye damage/eye irritation, Hazard Category 1”,

helyesen:

„3.3 – Súlyos szemkárosodás/szemirritáció, 1. veszélyességi kategória”.

137.

A 172. oldalon, a III. melléklet, 1. rész, 1.2. táblázat, első címsorában (folytatás):

a következő szövegrész:

„3.3 – Serious eye damage/eye irritation, Hazard Category 1”,

helyesen:

„3.3 – Súlyos szemkárosodás/szemirritáció, 1. veszélyességi kategória”.

138.

A 172. oldalon, a III. melléklet, 1. rész, 1.2. táblázat, második címsorában:

a következő szövegrész:

„3.3 – Serious eye damage/eye irritation, Hazard Category 2”,

helyesen:

„3.3 – Súlyos szemkárosodás/szemirritáció, 2. veszélyességi kategória”.

139.

A173. oldal, III. melléklet, 1. rész, 1.2. táblázat, első címsor

a következő szövegrész:

„3.1 – Acute toxicity (inhal.), Hazard Category 1, 2”,

helyesen:

„3.1 – Akut toxicitás (belélegzéssel), 1., 2. veszélyességi kategória”.

140.

A 173. oldalon, a III. melléklet, 1. rész, 1.2. táblázat, második címsorában:

a következő szövegrész:

„3.1 – Acute toxicity (inhal.), Hazard Category 3”,

helyesen:

„3.1 – Akut toxicitás (belélegzéssel), 3. veszélyességi kategória”.

141.

A 174. oldal, III. melléklet, 1. rész, 1.2. táblázat, első címsorában (folytatás):

a következő szövegrész:

„3.1 – Acute toxicity (inhal.), Hazard Category 3”,

helyesen:

„3.1 – Akut toxicitás (belélegzéssel), 3. veszélyességi kategória”.

142.

A 174. oldalon, a III. melléklet, 1. rész, 1.2. táblázat, második címsorában:

a következő szövegrész:

„3.1 – Acute toxicity (inhal.), Hazard Category 4”,

helyesen:

„3.1 – Akut toxicitás (belélegzéssel), 4. veszélyességi kategória”.

143.

A 175. oldalon, a III. melléklet, 1. rész, 1.2. táblázat, első címsorában:

a következő szövegrész:

„3.4 – Sensitisation – Respirat., Hazard Category 1”,

helyesen:

„3.4 – Szenzibilizáló – légúti, 1. veszélyességi kategória”.

144.

A 175. oldalon, a III. melléklet, 1. rész, 1.2. táblázat, második címsorában:

a következő szövegrész:

„3.8 – Specific target organ toxicity – Single exposure, Hazard Category 3, Respiratory tract irritation”,

helyesen:

„3.8 – Célszervi toxicitás – egyszeri expozíció, 3. veszélyességi kategória, légúti irritáció”.

145.

A 176. oldalon, a III. melléklet, 1. rész, 1.2. táblázat, első címsorában (folytatás):

a következő szövegrész:

„3.8 – Specific target organ toxicity – Single exposure, Hazard Category 3, Respiratory tract irritation”,

helyesen:

„3.8 – Célszervi toxicitás – egyszeri expozíció, 3. veszélyességi kategória, légúti irritáció”.

146.

A 176. oldalon, a III. melléklet, 1. rész, 1.2. táblázat, második címsorában:

a következő szövegrész:

„3.8 – Specific target organ toxicity – Single exposure, Hazard Category 3, Narcosis”,

helyesen:

„3.8 – Célszervi toxicitás – egyszeri expozíció, 3. veszélyességi kategória, narkózis”.

147.

A 177. oldalon, a III. melléklet, 1. rész, 1.2. táblázat, első címsorában (folytatás):

a következő szövegrész:

„3.8 – Specific target organ toxicity – Single exposure, Hazard Category 3, Narcosis”,

helyesen:

„3.8 – Célszervi toxicitás – egyszeri expozíció, 3. veszélyességi kategória, narkózis”.

148.

A 177. oldalon, a III. melléklet, 1. rész, 1.2. táblázat, második címsorában:

a következő szövegrész:

„3.5 – Germ cell mutagenicity, Hazard Category 1A, 1B”,

helyesen:

„3.5 – Csírasejt-mutagenitás, 1A., 1B. veszélyességi kategória”.

149.

A 178. oldalon, a III. melléklet, 1. rész, 1.2. táblázat, első címsorában:

a következő szövegrész:

„3.5 – Germ cell mutagenicity, Hazard Category 2”,

helyesen:

„3.5 – Csírasejt-mutagenitás, 2. veszélyességi kategória”.

150.

A 178. oldalon, a III. melléklet, 1. rész, 1.2. táblázat, második címsorában:

a következő szövegrész:

„3.6 – Carcinogenicity, Hazard Category 1A, 1B”,

helyesen:

„3.6 – Rákkeltő hatás, 1A., 1B. veszélyességi kategória”.

151.

A 179. oldalon, a III. melléklet, 1. rész, 1.2. táblázat, első címsorában (folytatás):

a következő szövegrész:

„3.6 – Carcinogenicity, Hazard Category 1A, 1B”,

helyesen:

„3.6 – Rákkeltő hatás, 1A., 1B. veszélyességi kategória”.

152.

A 179. oldalon, a III. melléklet, 1. rész, 1.2. táblázat, második címsorában:

a következő szövegrész:

„3.6 – Carcinogenicity, Hazard Category 2”,

helyesen:

„3.6 – Rákkeltő hatás, 2. veszélyességi kategória”.

153.

A 180. oldalon, a III. melléklet, 1. rész, 1.2. táblázat, első címsorában (folytatás):

a következő szövegrész:

„3.6 – Carcinogenicity, Hazard Category 2”,

helyesen:

„3.6 – Rákkeltő hatás, 2. veszélyességi kategória”.

154.

A 180. oldalon, a III. melléklet, 1. rész, 1.2. táblázat, figyelmeztető mondat H351, EN nyelvi sor, harmadik oszlopában:

a következő szövegrész:

„Suspected of causing cancer <state route of exposure if it is conclusively proven that no other routs of exposure cause the hazard>.”,

helyesen:

„Suspected of causing cancer <state route of exposure if it is conclusively proven that no other routes of exposure cause the hazard>.”.

155.

A 180. oldalon, a III. melléklet, 1. rész, 1.2. táblázat, második címsorában:

a következő szövegrész:

„3.7 – Reproductive toxicity, Hazard Category 1A, 1B”,

helyesen:

„3.7 – Reprodukciós toxicitás, 1A., 1B. veszélyességi kategória”.

156.

A 181. oldalon, a III. melléklet, 1. rész, 1.2. táblázat, első címsorában (folytatás):

a következő szövegrész:

„3.7 – Reproductive toxicity, Hazard Category 1A, 1B”,

helyesen:

„3.7 – Reprodukciós toxicitás, 1A., 1B. veszélyességi kategória”.

157.

A 182. oldalon, a III. melléklet, 1. rész, 1.2. táblázat, első címsorában:

a következő szövegrész:

„3.7 – Reproductive toxicity, Hazard Category 2”,

helyesen:

„3.7 – Reprodukciós toxicitás, 2. veszélyességi kategória”.

158.

A 182. oldalon, a III. melléklet, 1. rész, 1.2. táblázat, figyelmeztető mondat H361, ES nyelvi sor, harmadik oszlopában:

a következő szövegrész:

„Se sospecha que perjudica la fertilidad o daña al feto …”,

helyesen:

„Se sospecha que puede perjudicar la fertilidad o dañar el feto …”.

159.

A 182. oldalon, a III. melléklet, 1. rész, 1.2. táblázat, figyelmeztető mondat H361, DE nyelvi sor, harmadik oszlopában:

a következő szövegrész:

„Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen <konkrete Wirkung angebe, n sofern bekannt> …”,

helyesen:

„ Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen <konkrete Wirkung angeben, sofern bekannt> …”.

160.

A 183. oldalon, a III. melléklet, 1. rész, 1.2. táblázat, első címsorában (folytatás):

a következő szövegrész:

„3.7 – Reproductive toxicity, Hazard Category 2”,

helyesen:

„3.7 – Reprodukciós toxicitás, 2. veszélyességi kategória”.

161.

A 183. oldalon, a III. melléklet, 1. rész, 1.2. táblázat, második címsorában:

a következő szövegrész:

„3.7 – Reproductive toxicity, Additional category, Effects on or via lactation”,

helyesen:

„3.7 – Reprodukciós toxicitás, kiegészítő kategória, a laktációra gyakorolt vagy a laktáción keresztül fellépő káros hatások”.

162.

A 183. oldalon, a III. melléklet, 1. rész, 1.2. táblázat, harmadik címsorában:

a következő szövegrész:

„3.8 – Specific target organ toxicity – single exposure, Hazard Category 1”,

helyesen:

„3.8 – Célszervi toxicitás – egyszeri expozíció, 1. veszélyességi kategória”.

163.

A 184. oldalon, a III. melléklet, 1. rész, 1.2. táblázat, első címsorában (folytatás):

a következő szövegrész:

„3.8 – Specific target organ toxicity – single exposure, Hazard Category 1”,

helyesen:

„3.8 – Célszervi toxicitás – egyszeri expozíció, 1. veszélyességi kategória”.

164.

A 184. oldalon, a III. melléklet, 1. rész, 1.2. táblázat, második címsorában:

a következő szövegrész:

„3.8 – Specific target organ toxicity – single exposure, Hazard Category 2”,

helyesen:

„3.8 – Célszervi toxicitás – egyszeri expozíció, 2. veszélyességi kategória”.

165.

A 185. oldalon, a III. melléklet, 1. rész, 1.2. táblázat, első címsorában (folytatás):

a következő szövegrész:

„3.8 – Specific target organ toxicity – single exposure, Hazard Category 2”,

helyesen:

„3.8 – Célszervi toxicitás – egyszeri expozíció, 2. veszélyességi kategória”.

166.

A 186. oldalon, a III. melléklet, 1. rész, 1.2. táblázat, első címsorában (folytatás):

a következő szövegrész:

„3.8 – Specific target organ toxicity – single exposure, Hazard Category 2”,

helyesen:

„3.8 – Célszervi toxicitás – egyszeri expozíció, 2. veszélyességi kategória”.

167.

A 186. oldalon, a III. melléklet, 1. rész, 1.2. táblázat, második címsorában:

a következő szövegrész:

„3.9 – Specific target organ toxicity – Repeated exposure, Hazard Category 1”,

helyesen:

„3.9 – Célszervi toxicitás – ismétlődő expozíció, 1. veszélyességi kategória”.

168.

A 187. oldalon, a III. melléklet, 1. rész, 1.2. táblázat, első címsorában (folytatás):

a következő szövegrész:

„3.9 – Specific target organ toxicity – Repeated exposure, Hazard Category 1”,

helyesen:

„3.9 – Célszervi toxicitás – ismétlődő expozíció, 1. veszélyességi kategória”.

169.

A 187. oldalon, a III. melléklet, 1. rész, 1.2. táblázat, második címsorában:

a következő szövegrész:

„3.9 – Specific target organ toxicity – Repeated exposure, Hazard Category 2”,

helyesen:

„3.9 – Célszervi toxicitás – ismétlődő expozíció, 2. veszélyességi kategória”.

170.

A 188. oldalon, a III. melléklet, 1. rész, 1.2. táblázat, első címsorában (folytatás):

a következő szövegrész:

„3.9 – Specific target organ toxicity – Repeated exposure, Hazard Category 2”,

helyesen:

„3.9 – Célszervi toxicitás – ismétlődő expozíció, 2. veszélyességi kategória”.

171.

A 188. oldalon, a III. melléklet, 1. rész, 1.3. táblázat, első címsorában:

a következő szövegrész:

„4.1 – Hazardous to the aquatic environment – AcuteHazard, Category 1”,

helyesen:

„4.1 – A vízi környezetre veszélyes – akut veszélyesség, 1. veszélyességi kategória”.

172.

A 189. oldalon, a III. melléklet, 1. rész, 1.3. táblázat, első címsorában (folytatás):

a következő szövegrész:

„4.1 – Hazardous to the aquatic environment – AcuteHazard, Category 1”,

helyesen:

„4.1 – A vízi környezetre veszélyes – akut veszélyesség, 1. veszélyességi kategória”.

173.

A 189. oldalon, a III. melléklet, 1. rész, 1.3. táblázat, második címsorában:

a következő szövegrész:

„4.1 – Hazardous to the aquatic environment – Chronic Hazard, Category 1”,

helyesen:

„4.1 –A vízi környezetre veszélyes – krónikus veszélyesség, 1. veszélyességi kategória”.

174.

A 190. oldalon, a III. melléklet, 1. rész, 1.3. táblázat, első címsorában:

a következő szövegrész:

„4.1 – Hazardous to the aquatic environment – Chronic Hazard, Category 2”,

helyesen:

„4.1 –A vízi környezetre veszélyes – krónikus veszélyesség, 2. veszélyességi kategória”.

175.

A 190. oldalon, a III. melléklet, 1. rész, 1.3. táblázat, második címsorában:

a következő szövegrész:

„4.1 – Hazardous to the aquatic environment – Chronic Hazard, Category 3”,

helyesen:

„4.1 –A vízi környezetre veszélyes – krónikus veszélyesség, 3. veszélyességi kategória”.

176.

A 190. oldalon, a III. melléklet, 1. rész, 1.3. táblázat, figyelmeztető mondat H412, ET nyelvi sor, harmadik oszlopában:

a következő szövegrész:

„Ohtlik veeorganismidele, pikaajaline toime.”,

helyesen:

„Kahjulik veeorganismidele, pikaajaline toime.”.

177.

A 191. oldalon, a III. melléklet, 1. rész, 1.3. táblázat, első címsorában (folytatás):

a következő szövegrész:

„4.1 – Hazardous to the aquatic environment – Chronic Hazard, Category 3”,

helyesen:

„4.1 – A vízi környezetre veszélyes – krónikus veszélyesség, 3. veszélyességi kategória”.

178.

A 191. oldalon, a III. melléklet, 1. rész, 1.3. táblázat, második címsorában:

a következő szövegrész:

„4.1 – Hazardous to the aquatic environment – Chronic Hazard, Category 4”,

helyesen:

„4.1 – A vízi környezetre veszélyes – krónikus veszélyesség, 4. veszélyességi kategória”.

179.

A 192. oldalon, a III. melléklet, 2. rész, 2.1. táblázat, Fizikai tulajdonságok EUH 001, DE nyelvi sor, harmadik oszlopában:

a következő szöveg:

„In trockenem Zustand explosionsgefährlich.”,

helyesen:

„In trockenem Zustand explosiv.”.

180.

A 194. oldalon, az III. melléklet, 2. rész, 2.1. táblázat, Fizikai tulajdonságok EUH 018, ES nyelvi sor, harmadik oszlopában:

a következő szövegrész:

„Al usarlo pueden formarse mezclas aire-vapor explosivas o inflamables.”,

helyesen:

„Al usarlo, pueden formarse mezclas aire-vapor explosivas o inflamables.”.

181.

A 201. oldalon, a III. melléklet, 3. rész, táblázat, EUH 201/201A, ET nyelvi sor, harmadik oszlopában:

a következő szövegrész:

„Sisaldab pliid. Mitte kasutada pindadel, mida lapsed võivad närida või imeda. Ettevaatust! Sisaldab pliid.”,

helyesen:

„Sisaldab pliid. Mitte kasutada pindadel, mida lapsed võivad närida või imeda. Hoiatus! Sisaldab pliid.”.

182.

A 205. oldalon, a III. melléklet, 3. rész, táblázat, EUH 206, ET nyelvi sor, harmadik oszlopában:

a következő szövegrész:

„Ettevaatust! Mitte kasutada koos teiste toodetega. Segust võib eralduda ohtlikke gaase (kloori).”,

helyesen:

„Hoiatus! Mitte kasutada koos teiste toodetega. Segust võib eralduda ohtlikke gaase (kloori).”.

183.

A 206. oldalon, a III. melléklet, 3. rész, táblázat, EUH 207, ET nyelvi sor, harmadik oszlopában:

a következő szövegrész:

„Ettevaatust! Sisaldab kaadmiumi. Kasutamisel moodustuvad ohtlikud aurud. Vt tootja esitatud teavet. Järgida ohutuseeskirju.”,

helyesen:

„Hoiatus! Sisaldab kaadmiumi. Kasutamisel moodustuvad ohtlikud aurud. Vt tootja esitatud teavet. Järgida ohutuseeskirju.”.

184.

A 230. oldalon, a IV. melléklet, 2. rész, 1.2. táblázat, Óvintézkedésre vonatkozó mondatok P201, ES nyelvi sor, harmadik oszlopában:

a következő szövegrész:

„Pedir instrucciones especiales antes del uso.”,

helyesen:

„Solicitar instrucciones especiales antes del uso.”.

185.

A 231. oldalon, a IV. melléklet, 2. rész, 1.2. táblázat, Óvintézkedésre vonatkozó mondatok P201, FR nyelvi sor, harmadik oszlopában:

a következő szövegrész:

„Se procurer les instructions avant utilisation.”,

helyesen:

„Se procurer les instructions spéciales avant utilisation.”.

186.

A 234. oldalon, a IV. melléklet, 2. rész, 1.2. táblázat, Óvintézkedésre vonatkozó mondatok P221, SV nyelvi sor, harmadik oszlopában:

a következő szövegrész:

„Undvik att blanda med med brännbara ämnen…”,

helyesen:

„Undvik att blanda med brännbara ämnen…”.

187.

A 235. oldalon, a IV. melléklet, 2. rész, 1.2. táblázat, Óvintézkedésre vonatkozó mondatok P222, DE nyelvi sor, harmadik oszlopában:

a következő szöveg:

„Kontakt mit Luft nicht zulassen.”,

helyesen:

„Keinen Kontakt mit Luft zulassen.”.

188.

A 241. oldalon, a IV. melléklet, 2. rész, 1.2. táblázat, Óvintézkedésre vonatkozó mondatok P241, DE nyelvi sor, harmadik oszlopában:

a következő szöveg:

„Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/Beleuchtung/… verwenden.”,

helyesen:

„Explosionsgeschützte elektrische Geräte/Lüftungsanlagen/Beleuchtungsanlagen/… verwenden.”.

189.

A 242. oldalon, a IV. melléklet, 2. rész, 1.2. táblázat, Óvintézkedésre vonatkozó mondatok P243, DE nyelvi sor, harmadik oszlopában:

a következő szöveg:

„Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.”,

helyesen:

„Maßnahmen gegen elektrostatische Entladungen treffen.”.

190.

A 248. oldalon, a IV. melléklet, 2. rész, 1.2. táblázat, Óvintézkedésre vonatkozó mondatok P270, EL nyelvi sor, harmadik oszlopában:

a következő szövegrész:

„Μην τρώτε, πίνετεή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.”,

helyesen:

„Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.”.

191.

A 248. oldalon, a IV. melléklet, 2. rész, 1.2. táblázat, Óvintézkedésre vonatkozó mondatok P270, EN nyelvi sor, harmadik oszlopában:

a következő szövegrész:

„Do no eat, drink or smoke when using this product.”,

helyesen:

„Do not eat, drink or smoke when using this product.”.

192.

A 252. oldalon, a IV. melléklet, 2. rész, 1.2. táblázat, Óvintézkedésre vonatkozó mondatok P282, DE nyelvi sor, harmadik oszlopában:

a következő szövegrész:

„Schutzhandschuhe/Gesichtsschild/Augenschutz mit Kälteisolierung tragen.”,

helyesen:

„Schutzhandschuhe mit Kälteisolierung/Gesichtsschild/Augenschutz tragen.”.

193.

A 252. oldalon, a IV. melléklet, 2. rész, 1.2. táblázat, Óvintézkedésre vonatkozó mondatok P282, NL nyelvi sor, harmadik oszlopában:

a következő szövegrész:

„Koude-isolerende handschoenen/gelaatsbescherming/oogbescherming dragen.”,

helyesen:

„Gelaatsbescherming/oogbescherming/koude-isolerende handschoenen dragen.”.

194.

A 260. oldalon, a IV. melléklet, 2. rész, 1.3. táblázat, Óvintézkedésre vonatkozó mondatok P306, DE nyelvi sor, harmadik oszlopában:

a következő szöveg:

„BEI KONTAMINIERTER KLEIDUNG:”,

helyesen:

„BEI KONTAKT MIT DER KLEIDUNG:”.

195.

A 270. oldalon, a IV. melléklet, 2. rész, 1.3. táblázat, Óvintézkedésre vonatkozó mondatok P333, ET nyelvi sor, harmadik oszlopában:

a következő szövegrész:

„Nahaärrituse või _obe korral:”,

helyesen:

„Nahaärrituse või lööbe korral:”.

196.

A 276. oldalon, a IV. melléklet, 2. rész, 1.3. táblázat, Óvintézkedésre vonatkozó mondatok P342, LT nyelvi sor, harmadik oszlopában:

a következő szövegrész:

„Jeigu pasireiškia respiraciniai simptomai:”,

helyesen:

„Jeigu pasireiškia kvėpavimo sutrikimo simptomai:”.

197.

A 294. oldalon, a IV. melléklet, 2. rész, 1.3. táblázat, Óvintézkedésre vonatkozó mondatok P302+P334, DE nyelvi sor, harmadik oszlopában:

a következő szöveg:

„BEI KONTAKT MIT DER HAUT: …”,

helyesen:

„BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: …”.

198.

A 299. oldalon, a IV. melléklet, 2. rész, 1.3. táblázat, Óvintézkedésre vonatkozó mondatok P305+P351+P338, DE nyelvi sor, harmadik oszlopában:

a következő szöveg:

„BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen.

Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.”,

helyesen:

„BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen.

Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.”.

199.

A 299. oldalon, a IV. melléklet, 2. rész, 1.3. táblázat, Óvintézkedésre vonatkozó mondatok P305 + P351 + P338, FI nyelvi sor, harmadik oszlopában:

a következő szövegrész:

„JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan.

Poista piilolinssit, _edical voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.”,

helyesen:

„JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan.

Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.”.

200.

A 314. oldalon, a IV. melléklet, 2. rész, 1.4. táblázat, Óvintézkedésre vonatkozó mondatok P406, DE nyelvi sor, harmadik oszlopában:

a következő szöveg:

„In korrosionsbeständigem/… Behälter mit korrosionsbeständiger Auskleidung aufbewahren.”,

helyesen:

„In korrosionsbeständigem/… Behälter mit widerstandsfähiger Innenauskleidung aufbewahren.”.

201.

A 316. oldalon, a IV. melléklet, 2. rész, 1.4. táblázat, Óvintézkedésre vonatkozó mondatok P411, DE nyelvi sor, harmadik oszlopában:

a következő szöveg:

„Bei Temperaturen von nicht mehr als … °C/…aufbewahren.”,

helyesen:

„Bei Temperaturen nicht über … °C/…°F aufbewahren.”.

202.

A 316. oldalon, a IV. melléklet, 2. rész, 1.4. táblázat, Óvintézkedésre vonatkozó mondatok P412, DE nyelvi sor, harmadik oszlopában:

a következő szöveg:

„Nicht Temperaturen von mehr als 50 °C aussetzen.”,

helyesen:

„Nicht Temperaturen über 50 °C/122 °F aussetzen.”.

203.

A 317. oldalon, a IV. melléklet, 2. rész, 1.4. táblázat, Óvintézkedésre vonatkozó mondatok P413, DE nyelvi sor, harmadik oszlopában:

a következő szöveg:

„Schüttgut in Mengen von mehr als … kg bei Temperaturen von nicht mehr als … °C aufbewahren”,

helyesen:

„Schüttgut in Mengen von mehr als … kg/… lbs bei Temperaturen nicht über … °C/… °F aufbewahren.”.

204.

A 319. oldalon, a IV. melléklet, 2. rész, 1.4. táblázat, Óvintézkedésre vonatkozó mondatok P402+P404, DE nyelvi sor, harmadik oszlopában:

a következő szöveg:

„In einem geschlossenen Behälter an einem trockenen Ort aufbewahren.”,

helyesen:

„An einem trockenen Ort aufbewahren. In einem geschlossenen Behälter aufbewahren.”.

205.

A 320. oldalon, a IV. melléklet, 2. rész, 1.4. táblázat, Óvintézkedésre vonatkozó mondatok P403+P233, DE nyelvi sor, harmadik oszlopában:

a következő szöveg:

„Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.”,

helyesen:

„An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Behälter dicht verschlossen halten.”.

206.

A 321. oldalon, a IV. melléklet, 2. rész, 1.4. táblázat, Óvintézkedésre vonatkozó mondatok P403+P235, DE nyelvi sor, harmadik oszlopában:

a következő szöveg:

„Kühl an einem gut belüfteten Ort aufgewahren.”,

helyesen:

„An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Kühl halten”.

207.

A 321. oldalon, a IV. melléklet, 2. rész, 1.4. táblázat, Óvintézkedésre vonatkozó mondatok P410+P403, DE nyelvi sor, harmadik oszlopában:

a következő szöveg:

„Vor Sonnenbestrahlung geschützt an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.”,

helyesen:

„Vor Sonnenbestrahlung schützen. An einem gut belüfteten Ort aufbewahren.”.

208.

A 322. oldalon, a IV. melléklet, 2. rész, 1.4. táblázat, Óvintézkedésre vonatkozó mondatok P410+P412, DE nyelvi sor, harmadik oszlopában:

a következő szöveg:

„Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen von mehr als 50 °C aussetzen.”,

helyesen:

„Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen über 50 °C/122 °F aussetzen.”.

209.

A 323. oldal, a IV. melléklet, 2. rész, 1.4. táblázat, Óvintézkedésre vonatkozó mondatok P411+P235, DE nyelvi sor, harmadik oszlopában:

a következő szöveg:

„Kühl und bei Temperaturen von nicht mehr als … °C aufbewahren.”,

helyesen:

„Bei Temperaturen nicht über … °C/… °F aufbewahren. Kühl halten.”.

210.

A 337. oldalon, a VI. melléklet, 1.1.4.2. pont, iii. pont, negyedik bekezdésében:

a következő szövegrész:

„Az S2 és S46 feltüntetése kötelező a kiskereskedelmi forgalomban értékesített összes többi veszélyes anyag és készítmény esetében, azok kivételével, amelyek…”,

helyesen:

„Az S2 és az S46 feltüntetése kötelező a kiskereskedelmi forgalomban értékesített összes többi veszélyes anyag és keverék esetében, azok kivételével, amelyek…”.

211.

A 338. oldalon, a VI. melléklet, 1.2.1. pontja, harmadik bekezdésében:

a következő szövegrész:

„A * jelzés megtalálható a „Fajlagos koncentráció-határok és M-tényezők” oszlopban is, mely esetben azt jelzi, hogy az adott bejegyzésre akut toxicitás tekintetében a 67/548/EGK irányelvnek (3.2. táblázat) megfelelően különleges koncentráció-határok vonatkoznak. Ezek a koncentráció-határok nem „feleltethetők” meg az e rendelet szerinti koncentráció-határoknak, különösen, ha minimum besorolás történt. Azonban a * jelzés feltüntetésekor a besorolási tétel akut toxicitás tekintetében történő besorolása külön aggodalomra adhat okot.”,

helyesen:

„A * jelzés megtalálható az „Egyedi koncentrációs határértékek és M-tényezők” oszlopban is, ahol azt jelzi, hogy az adott bejegyzésre akut toxicitás tekintetében a 67/548/EGK irányelvnek megfelelő egyedi koncentrációs határértékek vonatkoznak (3.2. táblázat). Ezek a koncentrációs határértékek nem „feleltethetők” meg az e rendelet szerinti koncentrációs határértékeknek, különösen, ha minimum besorolás történt. A * jelzés arra hívja fel a figyelmet, hogy mégis fokozott jelentősége lehet a tétel akut toxicitás tekintetében való besorolásának.”.