20.1.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 16/1


Helyesbítés az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról szóló, 2008. december 16-i 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelethez

( Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 353., 2008. december 31. )

1.

A 331. oldalon, a VI. melléklet 1.1.2.1.1. pontjának 1.1. táblázatában:

az 1.1. táblázat helyébe a következő szöveg lép:

1.1.   táblázat

Veszélyességi osztály

Veszélyességi osztály és kategória kódja

Robbanóanyagok

Unst. Expl.

Expl. 1.1

Expl. 1.2

Expl. 1.3

Expl. 1.4

Expl. 1.5

Expl. 1.6

Tűzveszélyes gázok

Flam. Gas 1

Flam. Gas 2

Tűzveszélyes aeroszolok

Flam. Aerosol 1

Flam. Aerosol 2

Oxidáló gázok

Ox. Gas 1

Nyomás alatt lévő gázok

Press. Gas (1)

Tűzveszélyes folyadékok

Flam. Liq. 1

Flam. Liq. 2

Flam. Liq. 3

Tűzveszélyes szilárd anyagok

Flam. sol. 1

Flam. sol. 2

Önreaktív anyagok és keverékek

Self-react. A

Self-react. B

Self-react. CD

Self-react. EF

Self-react. G

Öngyulladó folyadékok

Pyr. Liq. 1

Öngyulladó szilárd anyagok

Pyr. Sol. 1

Önmelegedő anyagok és keverékek

Self-heat. 1

Self-heat. 2

Vízzel érintkezve tűzveszélyes gázokat kibocsátó anyagok és keverékek

Water-react. 1

Water-react. 2

Water-react. 3

Oxidáló folyadékok

Ox. Liq. 1

Ox. Liq. 2

Ox. Liq. 3

Oxidáló szilárd anyagok

Ox. Sol. 1

Ox. Sol. 2

Ox. Sol. 3

Szerves peroxidok

Org. Perox. A

Org. Perox. B

Org. Perox. CD

Org. Perox. EF

Org. Perox. G

Fémekre maró hatású anyagok és keverékek

Met. Corr. 1

Akut toxicitás

Acute Tox. 1

Acute Tox. 2

Acute Tox. 3

Acute Tox. 4

Bőrmarás/bőrirritáció

Skin Corr. 1A

Skin Corr. 1B

Skin Corr. 1C

Skin Irrit. 2

Súlyos szemkárosodás/szemirritáció

Eye Dam. 1

Eye Irrit. 2

Légzőszervi/bőr szenzibilizáció

Resp. Sens. 1

Skin Sens. 1

Csírasejt-mutagenitás

Muta. 1A

Muta. 1B

Muta. 2

Rákkeltő hatás

Carc. 1A

Carc. 1B

Carc. 2

Reprodukciós toxicitás

Repr. 1A

Repr. 1B

Repr. 2

Lact.

Célszervi toxicitás – egyszeri expozíció

STOT SE 1

STOT SE 2

STOT SE 3

Célszervi toxicitás – ismétlődő expozíció

STOT RE 1

STOT RE 2

Aspirációs veszély

Asp. Tox. 1

A vízi környezetre veszélyes

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

Aquatic Chronic 2

Aquatic Chronic 3

Aquatic Chronic 4

Az ózonrétegre veszélyes

Ozone

2.

Az 1352. oldalon, a VII. melléklet 1. pontjának 1.1. táblázatában:

az 1.1. táblázat helyébe a következő szöveg lép:

1.1.   táblázat

A 67/548/EGK irányelv és az e rendelet szerinti besorolások megfelelési táblázata

A 67/548/EGK irányelv szerinti besorolás

Adott esetben az anyag fizikai állapota

Az e rendelet szerinti besorolás

Megjegyzés

Veszélyességi osztály és kategória

Figyelmeztető mondat

E; R2

 

Közvetlen megfeleltetés nem lehetséges.

E; R3

 

Közvetlen megfeleltetés nem lehetséges.

O; R7

 

Org. Perox. CD

H242

 

Org. Perox. EF

H242

 

O; R8

gáz

Ox. Gas 1

H270

 

O; R8

folyadék, szilárd anyag

Közvetlen megfeleltetés nem lehetséges.

O; R9

folyadék

Ox. Liq. 1

H271

 

O; R9

szilárd anyag

Ox. Sol. 1

H271

 

R10

folyadék

Közvetlen megfeleltetés nem lehetséges.

A folyadék R10 helyes megfeleltetése:

Flam. Liq. 1, H224 ha a lobbanáspont < 23 °C és a forráspont ≤ 35 °C

Flam. Liq. 2, H225 ha a lobbanáspont < 23 °C és a forráspont > 35 °C

Flam. Liq. 3, H226 ha a lobbanáspont ≥ 23 °C

F; R11

folyadék

Közvetlen megfeleltetés nem lehetséges.

Az F; R11, folyadék helyes megfeleltetése:

Flam. Liq. 1, H224 ha a forráspont ≤ 35 °C

Flam. Liq. 2, H225 ha a forráspont > 35 °C

F; R11

szilárd anyag

Közvetlen megfeleltetés nem lehetséges

F+; R12

gáz

Közvetlen megfeleltetés nem lehetséges.

F+; R12, gáznemű Flam. Gas 1, H220 vagy Flam. Gas 2, H221-t eredményez.

F+; R12

folyadék

Flam. Liq. 1

H224

 

F+; R12

folyadék

Self-react. CD

H242

 

Self-react. EF

H242

Self-react. G

nincs

F; R15

 

Megfeleltetés nem lehetséges.

F; R17

folyadék

Pyr. Liq. 1

H250

 

F; R17

szilárd anyag

Pyr. Sol. 1

H250

 

Xn; R20

gáz

Acute Tox. 4

H332

(1)

Xn; R20

gőzök

Acute Tox. 4

H332

(1)

Xn; R20

por/köd

Acute Tox. 4

H332

 

Xn; R21

 

Acute Tox. 4

H312

(1)

Xn; R22

 

Acute Tox. 4

H302

(1)

T; R23

gáz

Acute Tox. 3

H331

(1)

T; R23

gőz

Acute Tox. 2

H330

 

T; R23

por/köd

Acute Tox. 3

H331

(1)

T; R24

 

Acute Tox. 3

H311

(1)

T; R25

 

Acute Tox. 3

H301

(1)

T+; R26

gáz

Acute Tox. 2

H330

(1)

T+; R26

gőz

Acute Tox. 1

H330

 

T+; R26

por/köd

Acute Tox. 2

H330

(1)

T+; R27

 

Acute Tox. 1

H310

 

T+; R28

 

Acute Tox. 2

H300

(1)

R33

 

STOT RE 2

H373

(3)

C; R34

 

Skin Corr. 1B

H314

(2)

C; R35

 

Skin Corr. 1A

H314

 

Xi; R36

 

Eye Irrit. 2

H319

 

Xi; R37

 

STOT SE 3

H335

 

Xi; R38

 

Skin Irrit. 2

H315

 

T; R39/23

 

STOT SE 1

H370

(3)

T; R39/24

 

STOT SE 1

H370

(3)

T; R39/25

 

STOT SE 1

H370

(3)

T+; R39/26

 

STOT SE 1

H370

(3)

T+; R39/27

 

STOT SE 1

H370

(3)

T+; R39/28

 

STOT SE 1

H370

(3)

Xi; R41

 

Eye Dam. 1

H318

 

R42

 

Resp. Sens. 1

H334

 

R43

 

Skin Sens. 1

H317

 

Xn; R48/20

 

STOT RE 2

H373

(3)

Xn; R48/21

 

STOT RE 2

H373

(3)

Xn; R48/22

 

STOT RE 2

H373

(3)

T; R48/23

 

STOT RE 1

H372

(3)

T; R48/24

 

STOT RE 1

H372

(3)

T; R48/25

 

STOT RE 1

H372

(3)

R64

 

Lact.

H362

 

Xn; R65

 

Asp. Tox. 1

H304

 

R67

 

STOT SE 3

H336

 

Xn; R68/20

 

STOT SE 2

H371

(3)

Xn; R68/21

 

STOT SE 2

H371

(3)

Xn; R68/22

 

STOT SE 2

H371

(3)

Carc. Cat. 1; R45

 

Carc. 1A

H350

 

Carc. Cat. 2; R45

 

Carc. 1B

H350

 

Carc. Cat 1; R49

 

Carc. 1A

H350i

 

Carc. Cat. 2; R49

 

Carc. 1B

H350i

 

Carc. Cat. 3; R40

 

Carc. 2

H351

 

Muta. Cat. 2; R46

 

Muta. 1B

H340

 

Muta. Cat. 3; R68

 

Muta. 2

H341

 

Repr. Cat. 1; R60

 

Repr. 1A

H360F

(4)

Repr. Cat. 2; R60

 

Repr. 1B

H360F

(4)

Repr. Cat. 1; R61

 

Repr. 1A

H360D

(4)

Repr. Cat. 2; R61

 

Repr. 1B

H360D

(4)

Repr. Cat. 3; R62

 

Repr. 2

H361f

(4)

Repr. Cat 3; R63

 

Repr. 2

H361d

(4)

Repr. Cat. 1; R60–61

 

Repr. 1A

H360FD

 

Repr. Cat. 1; R60 Repr. Cat. 2; R61

 

Repr. 1A

H360FD

 

Repr. Cat. 2; R60 Repr. Cat. 1; R61

 

Repr. 1A

H360FD

 

Repr. Cat. 2; R60–61

 

Repr. 1B

H360FD

 

Repr. Cat. 3; R62–63

 

Repr. 2

H361fd

 

Repr. Cat. 1; R60 Repr. Cat. 3; R63

 

Repr. 1A

H360Fd

 

Repr. Cat. 2; R60 Repr. Cat. 3; R63

 

Repr. 1B

H360Fd

 

Repr. Cat. 1; R61 Repr. Cat. 3; R62

 

Repr. 1A

H360Df

 

Repr. Cat. 2; R61 Repr. Cat. 3; R62

 

Repr. 1B

H360Df

 

N; R50

 

Aquatic Acute 1

H400

 

N; R50–53

 

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H400

H410

 

N; R51–53

 

Aquatic Chronic 2

H411

 

R52–53

 

Aquatic Chronic 3

H412

 

R53

 

Aquatic Chronic 4

H413

 

N; R59

 

Ozone

EUH059

 

1. megjegyzés

Ezen osztályok tekintetében lehetséges a VI. melléklet 1.2.1.1. szakaszában meghatározott, ajánlott minimum besorolás alkalmazása. Rendelkezésre állhatnak adatok vagy egyéb információk annak jelzésére, hogy helyénvaló a súlyosabb kategóriába történő újbóli besorolás.

2. megjegyzés

Javasolt az 1B. kategóriába való besorolás, még abban az esetben is, ha bizonyos esetekben az 1C. is alkalmazható lehetne. Az eredeti adatokhoz való visszatérés nem jelenti azt, hogy lehetőség nyílik az 1B. vagy az 1C. kategória közötti különbségtételre, mivel az expozíciós időszak a 440/2008/EK rendelet értelmében általában legfeljebb 4 óra. Mindazonáltal, a jövőben az 1C. kategória is megfontolás tárgyát képezi majd, amikor a 440/2008/EK rendeletben javasolt sorozatos megközelítést követve származtatnak adatokat a vizsgálatokból.

3. megjegyzés

A figyelmeztető mondat a jövőben tartalmazhatja az expozíciós útvonalat, amennyiben egyértelműen bizonyított, hogy nem más expozíciós útvonal okozza a veszélyt.

4. megjegyzés

A H360 és H361 figyelmeztető mondat általános aggályt jelez mind a termékenységgel, mind a fejlődési rendellenességekkel kapcsolatos reprodukciós tulajdonságokat illetően: »Károsíthatja/feltehetően károsítja a termékenységet, vagy a születendő gyermeket.« A osztályozási kritériumoknak (I. melléklet, 3.7. szakasz) megfelelően az általános figyelmeztető mondatot felválthatja a kizárólag az érintett tulajdonságot jelző figyelmeztető mondat, ha a termékenységre vagy a fejlődésre gyakorolt hatások bizonyítottan irrelevánsak.”


(1)  Lásd az U. megjegyzést az 1.1.3. szakaszban.”