13.12.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 335/28


A BIZOTTSÁG 1244/2008/EK RENDELETE

(2008. december 12.)

a bizonyos textiltermékeknek a Közösségbe történő kivitelénél Kambodzsa különleges helyzetének figyelembevétele érdekében a 2454/93/EGK rendeletben foglalt és az általános preferenciális rendszer keretében használt „származó termék” fogalom meghatározásától történő eltérésről szóló 1614/2000/EK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló, 1992. október 12-i 2913/92/EGK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 247. cikkére,

tekintettel a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló, 1993. július 2-i 2454/93/EGK bizottsági rendeletre (2) és különösen annak 76. cikkére,

mivel:

(1)

A tarifális preferenciák általános rendszerének alkalmazásáról szóló, 2005. június 27-i 980/2005/EK tanácsi rendelettel (3) a Közösség általános tarifális kedvezményeket nyújtott Kambodzsának. A 980/2005/EK rendelet 2008. december 31-én hatályát veszti, azonban helyette 2009. január 1-jétől a 732/2008/EK tanácsi rendelet (4) alkalmazandó, amely megerősíti a Közösség részéről Kambodzsának nyújtott tarifális kedvezmények fenntartását.

(2)

A 2454/93/EGK rendelet meghatározza az általános preferenciális rendszer alkalmazásában használandó „származó termék” fogalmát. A 2454/93/EGK rendelet e meghatározástól való eltérésről is rendelkezik azon legkevésbé fejlett, az általános preferenciarendszer (GSP) által kedvezményezett országok esetében, amelyek erre vonatkozóan megfelelő kérelmet nyújtanak be a Közösséghez.

(3)

Kambodzsa egyes textiltermékek esetében élt az 1614/2000/EK bizottsági rendelet (5) szerinti eltérés lehetőségével, amelyet több ízben meghosszabbítottak, és 2008. december 31-én jár le.

(4)

Kambodzsa 2008. július 31-i és október 15-i levelében kérvényezte az eltérés meghosszabbítását, összhangban a 2454/93/EGK rendelet 76. cikkével.

(5)

Az 1614/2000/EK rendelet időbeli hatályának az 1807/2006/EK bizottsági rendelettel (6) történő legutóbbi meghosszabbításakor arra számítottak, hogy az eltérés lejárta előtt már új és egyszerűbb, a fejlődést elősegítő származási GSP-szabályok lesznek alkalmazhatók. Azonban az új származási GSP-szabályokat még nem fogadták el, és a jelenlegi számítások szerint 2009 vége előtt nem is várható új származási szabályok bevezetése.

(6)

A kérelemből kitűnik, hogy a jelenlegi származási szabályoknak a kielégítő megmunkálására vagy feldolgozásra, illetve a regionális kumulációra való alkalmazása igen kedvezőtlen hatással lenne a közösségi piacra szánt kambodzsai ruhaexport jövőbeli lehetőségére és a beruházási kedvre. Ez további vállalkozások felszámolását és munkahelyek megszűnését eredményezné az országban. Továbbá úgy tűnik, hogy a jelenleg alkalmazandó származási GSP-szabályok akár rövid időre történő alkalmazása is vélhetően a fenti következménnyel járna.

(7)

A meghosszabbítás időtartamát úgy kell megállapítani, hogy kellő idő maradjon az új származási GSP-szabályok elfogadásához és végrehajtásához. Mivel a kambodzsai ipar stabilitása és növekedése szempontjából az említett eltérés alapján hosszabb távra kötött szerződések különösen nagy jelentőséggel bírnak, az eltérést olyan mértékben célszerű meghosszabbítani, hogy a gazdasági szereplőknek lehetőségük legyen ilyen szerződések megkötésére.

(8)

Az új származási szabályok alkalmazása révén az olyan kambodzsai termékek, amelyek jelenleg csak az eltérés alkalmazásán keresztül jogosultak kedvezményes elbánásra, automatikusan jogosultak lesznek erre. Az eltérés ebben a pillanatban értelmét veszti. A gazdasági szereplők általi érthetőség érdekében ezért az 1614/2000/EK rendeletet az új származási szabályok alkalmazásának időpontjától kezdődően hatályon kívül kell helyezni.

(9)

Ennek megfelelően az eltérést az új származási szabályok alkalmazásának a 2454/93/EGK rendeletben meghatározandó időpontjáig, de legfeljebb 2010. december 31-ig kell meghosszabbítani.

(10)

Az 1614/2000/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(11)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Vámkódex Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1614/2000/EK rendelet 2. cikke helyébe a következő szöveg lép:

„2. cikk

Az 1. cikkben meghatározott eltérést a 2000. július 15. és a 2454/93/EGK rendeletnek az általános preferenciális rendszer keretében használt »származó termék« fogalom meghatározása tekintetében történő módosítása alkalmazásának időpontja közötti időszakban közvetlenül Kambodzsából szállított és a Közösségbe importált termékekre kell alkalmazni az egyes termékekhez a mellékletben feltüntetett éves mennyiségeken belül; az említett eltérés azonban 2010. december 31-e után nem alkalmazható.”

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő hetedik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2009. január 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2008. december 12-én.

a Bizottság részéről

László KOVÁCS

a Bizottság tagja


(1)  HL L 302., 1992.10.19., 1. o.

(2)  HL L 253., 1993.10.11., 1. o.

(3)  HL L 169., 2005.6.30., 1. o.

(4)  HL L 211., 2008.8.6., 1. o.

(5)  HL L 185., 2000.7.25., 46. o.

(6)  HL L 343., 2006.12.8., 71. o.