8.11.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 299/1


A TANÁCS 1104/2008/EK RENDELETE

(2008. október 24.)

a Schengeni Információs Rendszerről (SIS 1+) a Schengeni Információs Rendszer második generációjára (SIS II) történő átállásról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 66. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére (1),

mivel:

(1)

A Benelux Gazdasági Unió államai, a Németországi Szövetségi Köztársaság és a Francia Köztársaság kormányai között a közös határaikon történő ellenőrzések fokozatos megszüntetéséről szóló, 1985. június 14-i Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló, 1990. június 19-i egyezmény (2) (a továbbiakban: a Schengeni Egyezmény) IV. címének rendelkezései értelmében felállított Schengeni Információs Rendszer (SIS), és annak továbbfejlesztése a SIS 1 + lényeges eszközök az Európai Unió keretébe illesztett schengeni vívmányok rendelkezéseinek alkalmazása tekintetében.

(2)

A 2424/2001/EK tanácsi rendelet (3) és a 2001/886/IB határozat (4) értelmében a Bizottságot bízták meg a SIS második generációjának (SIS II) fejlesztésével. Az említett jogi eszközök 2008. december 31-én hatályukat vesztik. E rendelet ezért ezen eszközöket egészíti ki a Schengeni Információs Rendszer második generációjának (SIS II) létrehozásáról, működtetéséről és használatáról szóló, 2006. december 20-i 1987/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (5) összhangban megállapítandó időpontig.

(3)

Az 1987/2006/EK rendelettel és a Schengeni Információs Rendszer második generációjának (SIS II) létrehozásáról, működtetéséről és használatáról szóló, 2007. június 12-i 2007/533/IB tanácsi határozattal (6) jött létre a SIS II. E rendelet nem sértheti az említett jogi aktusok rendelkezéseit.

(4)

A SIS II egyes teszteléseit a 189/2008/EK tanácsi rendelet (7) és a 2008/173/EK határozat (8) írja elő.

(5)

A SIS II fejlesztését a Tanács által 2008. június 6-án jóváhagyott SIS II átfogó ütemterv keretében kell folytatni és véglegesíteni.

(6)

A SIS II-t a tagállamok és a Bizottság közötti teljes körű együttműködéssel megvalósított átfogó tesztelésnek kell alávetni e rendelet rendelkezéseinek megfelelően. A tesztelés befejezését követő lehető legkorábban ezt az 1987/2006/EK rendelet és a 2007/533/IB határozat értelmében jóvá kell hagyni.

(7)

A tagállamoknak végre kell hajtaniuk a kiegészítő információk cseréjének tesztelését.

(8)

A Schengeni Egyezmény a SIS 1 + vonatkozásában technikai támogatóegység (C.SIS) létrehozását írja elő. Az 1987/2006/EK rendelet és a 2007/533/IB határozat a SIS II-vel összefüggésben SIS II Központi Rész létrehozását írja elő, amely egy technikai támogatóegységből és egy egységes nemzeti interfészből (NI-SIS) áll. A SIS II Központi Rész technikai támogatóegységét Strasbourgban (Franciaország) helyezik el, a tartalékrendszert pedig St. Johann im Pongauban (Ausztria).

(9)

A SIS 1 + rendszerről a SIS II-re történő átállás által okozott esetleges nehézségek megfelelőbb kezelése érdekében ideiglenes átállási felépítést kell létrehozni és tesztelni a Schengeni Információs Rendszerre. Az ideiglenes átállási felépítés nem lehet hatással a SIS 1 + működési elérhetőségére. A Bizottságnak egy konvertert kell biztosítania.

(10)

A figyelmeztető jelzést kiadó tagállam felelős a Schegeni Információs Rendszerbe bevitt adatok pontosságáért, naprakészségéért és jogszerűségéért.

(11)

A SIS II Központi Részért és annak kommunikációs infrastruktúrájáért a jövőben is a Bizottság felel. Ez a felelősség kiterjed a SIS II és az ahhoz tartozó kommunikációs infrastruktúra karbantartására és fejlesztésének folytatására, beleértve a mindenkori hibajavításokat. A Bizottságnak koordinációt és támogatást kell biztosítania a közös tevékenységekhez. A Bizottságnak biztosítania kell a SIS II Központi Rész szintjén a tagállamok számára különösen a szükséges technikai és operatív támogatást, beleértve az ügyfélszolgálatot is.

(12)

Saját nemzeti rendszereik (N.SIS II) fejlesztéséért és karbantartásáért jelenleg és a jövőben is a tagállamoknak kell felelősséget viselniük.

(13)

A Schengeni Egyezmény kifejezett előírása értelmében Franciaország a jövőben is felel a SIS 1 + technikai támogatóegységéért.

(14)

A SIS 1+-ban részt vevő tagállamok képviselőinek a Tanács keretében össze kell hangolniuk tevékenységüket. Szükséges az említett szervezési tevékenység keretének meghatározása.

(15)

A Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy harmadik személyeket, így nemzeti közintézményeket is megbízhasson az e rendelet által ráruházott feladatok teljesítésével, illetve – az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelettel (9) összhangban – költségvetés-végrehajtási feladatokkal.

Minden ilyen szerződésnek tiszteletben kell tartania a SIS-re vonatkozó adatvédelmi, adatbiztonsági szabályokat és az érintett adatvédelmi hatóságok szerepét, különösen a Schengeni Egyezmény és e rendelet rendelkezéseit.

(16)

A személyes adatok Bizottság által történő feldolgozására a személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 2000. december 18-i 45/2001/EK európai parlamenti és a tanácsi rendeletet (10) kell alkalmazni.

(17)

Az EK-Szerződés 286. cikkében előírt független ellenőrző szerv (európai adatvédelmi biztos) létrehozásáról szóló, 2003. december 22-i 2004/55/EK európai parlamenti és tanácsi határozattal (11) kinevezett európai adatvédelmi biztos hatáskörébe tartozik a közösségi intézmények és szervek személyes adatfeldolgozással összefüggő tevékenységeinek vizsgálata. A Schengeni Egyezmény a személyes adatok védelme és biztonsága vonatkozásában különös rendelkezéseket tartalmaz.

(18)

Mivel e rendelet célját – nevezetesen az ideiglenes átállási felépítés létrehozását és az adatok SIS 1+-ból SIS II-be történő átvitelét – a tagállamok nem tudják kielégítően megvalósítani, és ezért az intézkedés terjedelme és hatása miatt az közösségi szinten jobban megvalósítható, a Közösség intézkedéseket hozhat az Európai Közösséget létrehozó szerződés 5. cikkében foglalt szubszidiaritás elvének megfelelően. Az említett cikkben foglalt arányosság elvének megfelelően ez a rendelet nem lépi túl az e cél eléréséhez szükséges mértéket.

(19)

E rendelet tiszteletben tartja azokat az alapvető jogokat és betartja különösen az Európai Unió alapjogi chartája által elismert elveket.

(20)

A Schengeni Egyezményt a SIS 1 + ideiglenes átállási felépítésbe történő integrálása céljából módosítani kell.

(21)

Az Európai Unióról szóló szerződéshez és az Európai Közösséget létrehozó szerződéshez csatolt, Dánia helyzetéről szóló jegyzőkönyv 1. és 2. cikke értelmében Dánia nem vesz részt ennek a rendeletnek az elfogadásában, az rá nézve nem kötelező, és nem alkalmazandó. Mivel e rendelet az Európai Közösséget létrehozó szerződés IV. címének rendelkezései alapján a schengeni vívmányok fejlesztésére irányul, Dánia a fenti jegyzőkönyv 5. cikkének megfelelően az e rendeletnek a Tanács általi elfogadását követő hat hónapos időszakon belül határoz arról, hogy azt nemzeti jogában végrehajtja-e.

(22)

Ez a rendelet a schengeni vívmányok azon rendelkezéseinek továbbfejlesztése, amelyeknek alkalmazásában az Egyesült Királyság a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának a schengeni vívmányok egyes rendelkezéseinek alkalmazásában való részvételére vonatkozó kéréséről szóló, 2000. május 29-i 2000/365/EK tanácsi határozatnak (12) megfelelően nem vesz részt; ennélfogva az Egyesült Királyság nem vesz részt ennek a rendeletnek az elfogadásában, az rá nézve nem kötelező és nem alkalmazandó.

(23)

Ez a rendelet a schengeni vívmányok azon rendelkezéseinek továbbfejlesztése, amelyekben Írország az Írországnak a schengeni vívmányok egyes rendelkezései alkalmazásában való részvételére vonatkozó kéréséről szóló, 2002. február 28-i 2002/192/EK tanácsi határozattal (13) összhangban nem vesz részt; ennélfogva Írország nem vesz részt ennek a rendeletnek az elfogadásában, az rá nézve nem kötelező és nem alkalmazandó.

(24)

E rendelet nem sérti a 2000/365/EK és a 2002/192/EK határozatban megállapított, az Egyesült Királyságnak és Írországnak a schengeni vívmányokban való részleges részvételére vonatkozó rendelkezéseket.

(25)

Izland és Norvégia tekintetében ez a rendelet a schengeni vívmányok rendelkezéseinek továbbfejlesztése az Európai Unió Tanácsa, valamint az Izlandi Köztársaság és a Norvég Királyság között megkötött, e két államnak a schengeni vívmányok végrehajtásához, alkalmazásához és fejlesztéséhez való társulásáról szóló társulási megállapodás (14) értelmében, amely 1999/437/EK (15) tanácsi határozat 1. cikkének G. pontja által említett területet érinti.

(26)

Svájc tekintetében ez a rendelet az Európai Unió, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között megkötött, a Svájci Államszövetségnek a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról szóló megállapodás (16) értelmében a schengeni vívmányok azon rendelkezéseinek továbbfejlesztését jelenti, amelyek az 1999/437/EK tanácsi határozat 1. cikkének G. pontjában említett területhez tartoznak, összefüggésben az e megállapodásnak az Európai Unió és az Európai Közösség nevében történő aláírásáról szóló 2008/146/EK tanácsi határozat (17) 3. cikkével.

(27)

Liechtenstein tekintetében ez a rendelet az Európai Unió, az Európai Közösség, a Svájci Államszövetség és a Liechtensteini Hercegség közötti, a Liechtensteini Hercegségnek az Európai Unió, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti, a Svájci Államszövetségnek a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról szóló megállapodáshoz való csatlakozásáról szóló jegyzőkönyv értelmében a schengeni vívmányok azon rendelkezéseinek továbbfejlesztését jelenti, amelyek az 1999. május 17-i 1999/437/EK tanácsi határozat 1. cikkének G. pontjában említett területhez tartoznak, összefüggésben az Európai Unió, az Európai Közösség, a Svájci Államszövetség és a Liechtensteini Hercegség közötti, a Liechtensteini Hercegségnek az Európai Unió, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti, a Svájci Államszövetségnek a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról szóló megállapodáshoz való csatlakozásáról szóló jegyzőkönyvnek az Európai Unió nevében történő aláírásáról és egyes rendelkezéseinek ideiglenes alkalmazásáról szóló, 2008. február 28-i 2008/261/EK tanácsi határozat (18) 3. cikkével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Általános cél

(1)   Az 1990-es Schengeni Egyezmény IV. címében foglalt rendelkezések alapján létrehozott Schengeni Információs Rendszer (SIS 1+) helyébe új rendszer – a Schengeni Információs Rendszer második generációja (SIS II) – lép, amelynek létrehozását, működtetését és használatát az 1987/2006/EK rendelet szabályozza.

(2)   A SIS II-t, amely egy egységes integrált rendszer, az e rendeletben meghatározott eljárásoknak és feladatmegosztásnak megfelelően a Bizottság és a tagállamok fogják kifejleszteni, és azt műveletekre alkalmassá tenni.

2. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában a következő fogalommeghatározások alkalmazandók:

a)

„SIS II Központi Rész”: egy adatbázist, az úgynevezett „SIS II-adatbázist” és az egységes nemzeti interfészt (NI-SIS) tartalmazó műszaki támogatóegység;

b)

„C.SIS”: a SIS 1 + referencia-adatbázisát és az egységes nemzeti interfészt (N. COM) tartalmazó SIS 1 + műszaki támogatóegység;

c)

„N-SIS”: a SIS 1 + nemzeti rendszere, amely a C.SIS-szel kommunikáló nemzeti adatrendszerekből áll;

d)

„N.SIS II”: a SIS II nemzeti rendszere, amely a központi SIS II-vel kommunikáló nemzeti adatrendszerekből áll;

e)

„konverter”: a C.SIS és a SIS II Központi Rész közötti következetes és megbízható kommunikációt lehetővé tevő műszaki eszköz, amely biztosítja a 10. cikk (3) bekezdésében előírt funkciókat;

f)

„átfogó tesztelés”: az 1987/2006/EK rendelet 55. cikke (3) bekezdésének c) pontjában említett tesztelés;

g)

„kiegészítő információk tesztelése”: a SIRENE-irodák működését ellenőrző tesztelés.

3. cikk

Tárgy és hatály

Ez a rendelet meghatározza a Bizottság, Franciaország és a SIS 1+-ban részt vevő más tagállamok feladatait és hatásköreit a következő feladatok tekintetében:

a)

a SIS II karbantartása és fejlesztésének folytatása;

b)

a SIS II átfogó tesztelése;

c)

a kiegészítő információk tesztelése;

d)

a konverter fejlesztésének és tesztelésének folytatása;

e)

az ideiglenes átállási felépítés kialakítása és tesztelése;

f)

a SIS 1+-ról a SIS II-re történő átállás.

4. cikk

A átállási felépítés műszaki alkotóelemei

A SIS 1+-ról a SIS II-re történő átállás biztosítása érdekében a következő alkotóelemek szükségesek:

a)

a C.SIS és a konverterhez kapcsolódás;

b)

a SIS 1 + kommunikációs infrastruktúrája, amely lehetővé teszi a C.SIS és az N.SIS közötti kommunikációt;

c)

az N.SIS;

d)

SIS II Központi Rész, NI-SIS és a SIS II kommunikációs infrastruktúrája, amely lehetővé teszi a SIS II Központi Rész, valamint az N.SIS II és a konverter közötti kommunikációt;

e)

az N.SIS II;

f)

a konverter.

5. cikk

A SIS II fejlesztésével kapcsolatos főbb feladatok

(1)   A Bizottság folytatja a SIS II Központi Rész, a kommunikációs infrastruktúra és a konverter fejlesztését.

(2)   Franciaország a Schengeni Egyezmény rendelkezéseivel összhangban rendelkezésre bocsátja és működteti a C.SIS-t.

(3)   A tagállamok folytatják az N.SIS II fejlesztését.

(4)   A SIS 1+-ban részt vevő tagállamok a Schengeni Egyezmény rendelkezéseivel összhangban karbantartják az N.SIS-t.

(5)   A SIS 1+-ban részt vevő tagállamok rendelkezésre bocsátják és működtetik az SIS 1 + kommunikációs infrastruktúráját.

(6)   A Bizottság összehangolja a tevékenységeket és biztosítja az (1)–(3) bekezdésben említett feladat- és hatáskörök betöltéséhez szükséges támogatást.

6. cikk

A fejlesztés folytatása

A SIS II fejlesztésének folytatásához – különösen a hibák kijavításához – szükséges, az 5. cikk (1) bekezdésében említett intézkedéseket a 17. cikk (2) bekezdésében meghatározott eljárással összhangban kell elfogadni.

A SIS II fejlesztésének folytatásához – az N.SIS II és a SIS II Központi Rész kompatibilitását biztosító egységes nemzeti interfész vonatkozásában – szükséges, az 5. cikk (3) bekezdésében említett intézkedéseket a 17. cikk (2) bekezdésében meghatározott eljárással összhangban kell elfogadni.

7. cikk

Fő tevékenységek

(1)   A Bizottság és a SIS 1+-ban részt vevő tagállamok közösen átfogó tesztelést hajtanak végre.

(2)   Ideiglenes átállási felépítést alakítanak ki, amelynek tesztelését a Bizottság, Franciaország és a SIS 1+-ban részt vevő többi tagállam hajtja végre.

(3)   A Bizottság és a SIS 1+-ban részt vevő tagállamok hajtják végre a SIS 1+-ról a SIS II-re történő átállást.

(4)   A SIS 1+-ban részt vevő tagállamok tesztelik a kiegészítő információk cseréjét.

(5)   A Bizottság biztosítja az (1)–(4) bekezdésben említett tevékenységekhez szükséges támogatást a SIS II központi szintjén.

(6)   Az (1)–(3) bekezdésben említett tevékenységeket a Bizottság és a Tanács keretében eljáró, a SIS 1+-ban részt vevő tagállamok összehangolják.

8. cikk

Átfogó tesztelés

(1)   Az átfogó tesztelés nem kezdődhet el addig, amíg a Bizottság ki nem jelenti, hogy véleménye szerint a 189/2008/EK rendelet 1. cikkében említett tesztelések sikeressége elegendő egy ilyen tesztelés megkezdéséhez.

(2)   Egy átfogó tesztelést kell elvégezni, amelynek célja különösen annak megerősítése, hogy a Bizottság és a SIS 1+-ban részt vevő tagállamok befejezték a SIS II-ben szereplő adatok feldolgozásához szükséges műszaki intézkedéseket, és a SIS II teljesítményszintje legalábbis egyenértékű a SIS 1 + által elért szinttel.

(3)   Az átfogó tesztelést az N.SIS II vonatkozásában a SIS 1+-ban részt vevő tagállamok, a SIS II Központi Rész vonatkozásában pedig a Bizottság végzi.

(4)   Az átfogó tesztelés részletes ütemterv szerint zajlik, amelyet a Tanács keretében eljáró, a SIS 1+-ban részt vevő tagállamok és a Bizottság együttműködve határoz meg.

(5)   Az átfogó tesztelés alapját a Tanács keretében eljáró, a SIS 1+-ban részt vevő tagállamok és a Bizottság együttműködésében meghatározott műszaki előírások képezik.

(6)   A Bizottság és a Tanács keretében eljáró, a SIS 1+-ban részt vevő tagállamok meghatározzák azon kritériumokat, amelyek meghatározzák, hogy a SIS II-ben szereplő adatok feldolgozásához szükséges műszaki intézkedéseket végrehajtották-e, és hogy a SIS II teljesítményszintje legalábbis egyenértékű-e a SIS 1 + által elért szinttel.

(7)   A teszteredményeket a Tanács keretében eljáró, a SIS 1+-ban részt vevő tagállamok és a Bizottság elemzi a (6) bekezdésben említett kritériumok alkalmazásával. A teszteredményeket az 1987/2006/EK rendelet 55. cikke (3) bekezdésének c) pontjával összhangban hagyják jóvá.

(8)   Az átfogó tesztelésben a SIS 1 +-hoz nem csatlakozott tagállamok is részt vehetnek. Eredményeik nem gyakorolnak hatást a teszt jóváhagyására.

9. cikk

A kiegészítő információk tesztelése

(1)   A SIS 1+-ban részt vevő tagállamok a SIRENE működését ellenőrző tesztelést hajtanak végre.

(2)   A Bizottság rendelkezésre bocsátja a SIS II Központi Részt és kommunikációs infrastruktúráját a kiegészítő információk tesztelésének elvégzése során.

(3)   A kiegészítő információk tesztelése részletes ütemterv szerint zajlik, amelyet a Tanács keretében eljáró, a SIS 1+-ban részt vevő tagállamok határoznak meg.

(4)   A kiegészítő információk tesztelésének alapját a Tanács keretében eljáró, a SIS 1+-ban részt vevő tagállamok által meghatározott műszaki előírások képezik.

(5)   A teszteredményeket a Tanács keretében eljáró, a SIS 1+-ban részt vevő tagállamok elemzik.

(6)   A kiegészítő információk tesztelésében a SIS 1+-hoz nem csatlakozott tagállamok is részt vehetnek. Eredményeik nem gyakorolnak hatást a teszt jóváhagyására.

10. cikk

Ideiglenes átállási felépítés

(1)   Létre kell hozni egy ideiglenes átállási felépítést. A konverter átmeneti időszakra összekapcsolja a SIS II Központi Részt és a C.SIS-t. Az N.SIS rendszerek a C.SIS-hez kapcsolódnak, az N-SIS II rendszerek a SIS II Központi Részhez.

(2)   A Bizottság biztosítja a konvertert, a SIS II Központi Részt és kommunikációs infrastruktúráját az ideiglenes SIS átállási felépítés részeként.

(3)   A konverter az adatokat a C.SIS és a SIS II Központi Rész között két irányban alakítja át, és biztosítja a C.SIS és a SIS II Központi Rész szinkronizálását.

(4)   A Bizottság teszteli a SIS II Központi Rész és a konverter közötti kommunikációt.

(5)   Franciaország teszteli a C.SIS és a konverter közötti kommunikációt.

(6)   A Bizottság és Franciaország teszteli a SIS II Központi Rész és a C.SIS között a konverteren keresztül folyó kommunikációt.

(7)   Franciaország a Bizottsággal együttesen a C.SIS-t a konverteren keresztül összekapcsolja a SIS II Központi Résszel.

(8)   A Bizottság – a Bizottság által biztosított teszttervvel összhangban – Franciaországgal és a SIS 1+-ban részt vevő többi tagállammal teszteli az ideiglenes SIS átállási felépítés egészét.

(9)   Franciaország szükség esetén a teszt céljára adatokat bocsát rendelkezésre.

11. cikk

A SIS 1+-ról a SIS II-re történő átállás

(1)   A C.SIS-ről a SIS II Központi Részre történő átállás érdekében Franciaország rendelkezésre bocsátja a SIS 1 + adatbázisát, a Bizottság pedig beépíti a SIS 1 + adatbázisát a SIS II Központi Részbe.

(2)   A SIS 1+-ban részt vevő tagállamok az ideiglenes átállási felépítés használatával, valamint Franciaország és a Bizottság támogatásával legkésőbb 2009. szeptember 30-ig végrehajtják az N.SIS-ről az N.SIS II-re történő átállást. Szükség esetén ez az időpont a 17. cikk (2) bekezdésében előírt eljárással összhangban megváltoztatható.

(3)   A nemzeti rendszer átállása a SIS 1+-ról a SIS II-re az N.SIS II adatokkal való feltöltéséből áll, amikor az N.SIS II-nek a SIS II adatbázisának teljes vagy részleges másolatából álló adatfájlt, a nemzeti másolatot, kell tartalmaznia, és ezt követően minden egyes tagállam átvált az N.SIS-ről az N.SIS II-re. Az átállás a Tanács keretében eljáró, a SIS 1+-ban részt vevő tagállamok és a Bizottság által meghatározott részletes ütemterv szerint zajlik.

(4)   A Bizottság az átállás során segítséget nyújt a közös tevékenységek összehangolásához és támogatásához.

(5)   Az átállási folyamatban előirányzott átváltásra a 8. cikk (7) bekezdésében említett jóváhagyást követően kerül sor.

12. cikk

Anyagi jogi keret

Az átállás során a Schengeni Egyezmény IV. címének rendelkezéseit kell továbbra is alkalmazni a Schengeni Információs Rendszerre.

13. cikk

Együttműködés

(1)   A tagállamok és a Bizottság saját feladatkörüknek megfelelően együttműködnek az e rendelet által szabályozott valamennyi tevékenység végrehajtásában.

(2)   A Bizottság elsősorban a SIS II Központi Rész szintjén az N.SIS II teszteléséhez és átállásához szükséges támogatást biztosítja.

(3)   A tagállamok elsősorban az N.SIS II szintjén az ideiglenes átállási infrastruktúra teszteléséhez szükséges támogatást biztosítják.

14. cikk

Naplózás a SIS II Központi Részben

(1)   A Schengeni Egyezmény IV. címe megfelelő rendelkezéseinek sérelme nélkül a Bizottság biztosítja, hogy a SIS II Központi Részben a személyes adatokkal kapcsolatos minden adathozzáférés és adatcsere rögzítésre kerüljön az adatlekérdezések jogszerűségének ellenőrzése, az adatfeldolgozás jogszerűségének felügyelete, továbbá a SIS II Központi Rész és a nemzeti rendszerek megfelelő működésének, illetve az adatok sértetlenségének és biztonságának biztosítása céljából.

(2)   A naplóbejegyzések tartalmazzák mindenekelőtt az adatátadás dátumát és időpontját, a lekérdezéshez használt adatokat, a továbbított adatokra való hivatkozást és az adatfeldolgozásért felelős illetékes hatóság nevét.

(3)   A naplóbejegyzéseket csak az (1) bekezdésben említett célokra használhatók fel, és elkészítésük után legkorábban egy, legkésőbb pedig három évvel törölni kell azokat.

(4)   A naplóbejegyzések hosszabb ideig is megőrizhetők, ha már megkezdett figyelemmel kísérési eljárás céljából szükségesek.

(5)   A lekérdezés jogszerűségének ellenőrzéséért, az adatfeldolgozás jogszerűségének figyelemmel kísérésért, az önellenőrzésért, a SIS II Központi Rész megfelelő működésének biztosításáért, valamint az adatok sértetlenségének és biztonságának szavatolásáért felelős illetékes hatóságok – hatáskörük korlátain belül, továbbá erre vonatkozó kérésük esetén – feladataik ellátása céljából hozzáféréssel rendelkeznek e naplóbejegyzésekhez.

15. cikk

Költségek

(1)   A SIS II Központi Rész szintjén hozott, átállással, átfogó teszteléssel, kiegészítő információk tesztelésével, karbantartással és fejlesztéssel, illetve a kommunikációs infrastruktúrával összefüggő intézkedésekből felmerülő költségeket az Európai Unió általános költségvetése viseli.

(2)   A nemzeti rendszerek átállásával, tesztelésével, karbantartásával és fejlesztésével összefüggő költségeket maguk az érintett tagállamok viselik.

(3)   A SIS 1 + szintjén folyó tevékenységek, így a Franciaország által a SIS 1+-ban részt vevő tagállamok nevében végrehajtott kiegészítő intézkedések költségeit a Schengeni Egyezmény 119. cikkében foglalt rendelkezésekkel összhangban kell felosztani.

16. cikk

A Schengeni Egyezmény rendelkezéseinek módosítása

A Schengeni Egyezmény rendelkezései a következőképp módosulnak:

1.

A szöveg a következő cikkel egészül ki:

„92A. cikk

(1)   Az 1104/2008/EK tanácsi rendelet (19) és a 2008/839/IB tanácsi határozat (20) hatálybalépésének időpontját követően és az említett rendelet 2. cikkében foglalt fogalommeghatározásokra alapozva a Schengeni Információs Rendszer műszaki felépítése a következőkkel egészíthető ki:

a)

kiegészítő központi rész, amely a következőkből áll:

Franciaországban található technikai támogatóegység (SIS II Központi Rész) és Ausztriában található tartalékrendszer, amely tartalmazza a SIS II adatbázisát és egy egységes nemzeti interfészt (NI-SIS),

technikai összeköttetés a C.SIS és a SIS II Központi Rész között a konverteren keresztül, amely lehetővé teszi a C.SIS és a SIS II Központi Rész adatainak átalakítását és szinkronizálását;

b)

nemzeti rendszer (N.SIS II), amely a SIS II Központi Résszel kommunikáló nemzeti adatrendszerekből áll;

c)

a SIS II Központi Rész és az NI-SIS-hez kapcsolt N.SIS II közötti kommunikációt lehetővé tévő infrastruktúra.

(2)   Az N.SIS II helyettesítheti az ezen egyezmény 92. cikkében említett nemzeti szakaszt, mely esetben a tagállamoknak nem kell nemzeti adatfájlt tárolniuk.

(3)   A SIS II Központi Rész adatbázisának hozzáférhetőnek kell lennie valamennyi tagállam területén folytatott automatizált keresés céljára.

(4)   Amennyiben valamely tagállam az N.SIS II-t használja a nemzeti szakasz helyettesítésére, az adott nemzeti szakasz vonatkozásában a 92. cikk (2) és (3) bekezdésében meghatározott kötelező technikai támogatási funkciók a SIS II Központi Részre vonatkozó kötelező funkciókká válnak, a 2008/839/IB határozat és az 1104/2008/EK 5. cikkének (1) bekezdésében, 10. cikkének (1), (2) és (3) bekezdésében említett kötelezettségek sérelme nélkül.

(5)   A SIS II Központi Rész biztosítja a SIS-ben szereplő adatok beviteléhez és feldolgozásához, az N.SIS II nemzeti másolatai online frissítéséhez, N.SIS II nemzeti másolatainak és a SIS II Központi Rész adatbázisának szinkronizálásához és egységességéhez szükséges szolgáltatásokat, és biztosítja az N.SIS II nemzeti másolatainak kezdeményezéséhez és visszaállításához szükséges műveleteket.

(6)   A technikai támogatóegységéért felelős Franciaország a tagállamokkal és a Bizottsággal együttműködve biztosítja, hogy az N.SIS II adatfájlokban vagy a SIS II adatbázisban végzett keresés a nemzeti szakaszok 92. cikk (2) bekezdésben említett adatfájljában végzett kereséssel egyenértékű eredményt szolgáltasson.

2.

A 119. cikk első bekezdésében az első mondat helyébe a következő szöveg lép:

„A 92. cikk (3) bekezdésében említett technikai támogatóegység telepítésének és működtetésének költségeit, beleértve a Schengeni Információs Rendszer nemzeti szakaszait a technikai támogatóegységgel összekötő vezetékek költségeit, továbbá a 2008/839/IB határozat és az 1104/2008/EK rendelet alkalmazásában Franciaországra ruházott feladatokkal összefüggő tevékenységek költségét is a tagállamok együttesen viselik.”

3.

A 119. cikk második bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„A Schengeni Információs Rendszer nemzeti szakaszának telepítési és működtetési költségeit, valamint a 2008/839/IB határozat és az 1104/2008/EK rendelet által a nemzeti rendszerekre átruházott feladatok költségét a tagállamok egyénileg viselik.”

17. cikk

A bizottság

(1)   A Bizottságot az 1987/2006/EK rendelet 51. cikke alapján létrehozott bizottság segíti.

(2)   Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5. és 7. cikkét kell alkalmazni, figyelemmel e határozat 8. cikke rendelkezéseire.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében előírt határidő három hónap.

18. cikk

Jelentéstétel

A Bizottság először a 2009-es első hat hónapos időszak végéig, majd minden hat hónapos időszak végéig jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a SIS II fejlesztésével és a SIS 1+-ről a SIS II-re történő átállással kapcsolatban elért haladásról.

19. cikk

Hatálybalépés és alkalmazhatóság

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba. E rendelet a Tanács által az 1987/2006/EK rendelet 55. cikkének (2) bekezdésével összhangban megállapított időpontban, de legkésőbb 2010. június 30-án veszti hatályát.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban, az Európai Közösséget létrehozó szerződésnek megfelelően.

Kelt Luxembourgban, 2008. október 24-én.

a Tanács részéről

az elnök

M. ALLIOT-MARIE


(1)  A 2008. szeptember 24-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

(2)  HL L 239., 2000.9.22., 19. o.

(3)  HL L 328., 2001.12.13., 4. o.

(4)  HL L 328., 2001.12.13., 1. o.

(5)  HL L 381., 2006.12.28., 4. o.

(6)  HL L 205., 2007.8.7., 63. o.

(7)  HL L 57., 2008.3.1., 1. o.

(8)  HL L 57., 2008.3.1., 14. o.

(9)  HL L 248., 2002.9.16., 1. o.

(10)  HL L 8., 2001.1.12., 1. o.

(11)  HL L 12., 2004.1.17., 47. o.

(12)  HL L 131., 2000.6.1., 43. o.

(13)  HL L 64., 2002.3.7., 20. o.

(14)  HL L 176., 1999.7.10., 36. o.

(15)  HL L 176., 1999.7.10., 31. o.

(16)  HL L 53., 2008.2.27., 52. o.

(17)  HL L 53., 2008.2.27., 1. o.

(18)  HL L 83., 2008.3.26., 3. o.

(19)  HL L 299., 2008.11.8., 1. o.

(20)  HL L 299., 2008.11.8., 43. o.”