25.10.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 282/17


AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK 1053/2008/EK RENDELETE

(2008. október 23.)

a fedezet elfogadhatóságára vonatkozó szabályok ideiglenes változásáról

(EKB/2008/11)

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 105. cikke (2) bekezdésének első francia bekezdésére és 110. cikkére,

tekintettel a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank Alapokmányára és különösen annak 12.1. cikkének második bekezdésére és 34.1. cikke első francia bekezdésére, a 3.1. cikke első francia bekezdésével és a 18.2. cikkével együtt,

mivel:

(1)

Az euro-rendszer monetáris politikai műveleteiben részt vevő ügyfelek számára ideiglenesen fokozottabb likviditás nyújtása érdekében bővíteni kell azon fedezetek elfogadhatóságát meghatározó kritériumokat, amelyeket az euro-rendszer monetáris politikai műveleteiben részt vevő ügyfelek nyújtanak az euro-rendszer számára likviditáshoz való hozzájutás céljából. A fedezet elfogadhatóságát meghatározó kritériumok az euro-rendszer monetáris politikai eszközeiről és eljárásairól szóló, 2000. augusztus 31-i EKB/2000/7 iránymutatásban (1) kerültek megállapításra.

(2)

Az Európai Központi Bank (EKB) Kormányzótanácsa 2008. október 15-én döntött a fedezet euro-rendszer műveletei tekintetében történő elfogadhatóságára vonatkozó szabályok ideiglenes kiterjesztéséről. A Kormányzótanács emellett döntött arról, hogy a lehető leggyorsabban közölni kell a kiterjesztett elfogadhatósági szabályokra vonatkozó döntése hatályba lépésének napját és a vonatkozó további kapcsolódó intézkedéseket.

(3)

A fent említett döntés azonnali alkalmazását lehetővé tevő végrehajtás érdekében a rendeleti formához kell folyamodni, ami nem igényel további végrehajtási intézkedéseket az eurót bevezetett tagállamok nemzeti központi bankjai (a továbbiakban: az NKB-k) részéről. A rendelet hatályának korlátozott időre kell szólnia és azt egy EKB-iránymutatás fogja felváltani,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A fedezetre vonatkozó egyes elfogadhatósági kritériumok kiterjesztése

(1)   A fedezetek elfogadhatóságára az EKB/2000/7 iránymutatás (a továbbiakban: az Általános dokumentáció) I. mellékletében megállapított kritériumok a 2-7. cikknek megfelelően kiterjesztésre kerülnek.

(2)   Az e rendelet és az Általános dokumentáció NKB-k által nemzeti szinten végrehajtott változata közötti bármely eltérés esetén a rendelet az irányadó. Ha e rendelet másként nem rendelkezik, az NKB-k továbbra is változatlanul alkalmazzák az Általános dokumentáció minden rendelkezését.

2. cikk

Az USA dollárban, font sterlingben és japán yenben denominált fedezet elfogadható fedezetként való elismerése

(1)   Az Általános dokumentáció 6.2.1. szakaszában leírt, forgalomképes hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok – ha azok USA dollárban, font sterlingben vagy japán yenben denomináltak – az euro-rendszer monetáris politikai műveletei céljaira elfogadható fedezetet alkotnak, amennyiben: i. azokat az euro-övezetben bocsátották ki és tartják/számolják el; valamint ii. a kibocsátó az Európai Gazdasági Térségben letelepedett.

(2)   Az euro-rendszer valamennyi ilyen forgalomképes hitelviszonyt megtestesítő értékpapírra további 8%-os „haircut”-ot alkalmaz.

3. cikk

Az Anglia és Wales joga szerinti szindikált hitelek elfogadható fedezetként való elismerése

(1)   Az Általános dokumentáció 6.2.2. szakaszában leírt, Anglia és Wales joga szerinti szindikált hitelek az euro-rendszer monetáris politikai műveletei céljaira elfogadható fedezetet alkotnak.

(2)   Emellett az Általános dokumentáció 6.2.2. szakaszában megállapított azon követelmény, miszerint az i. ügyfélre, ii. a hitelezőre, iii. az adósra, iv. a garanciavállalóra (ha van ilyen), v. a hitelkövetelési megállapodásra és a vi. mobilizációs megállapodásra alkalmazandó jogok száma nem haladhatja meg a kettőt, az ilyen szindikált hitelek esetében úgy módosul, hogy az alkalmazandó jogok teljes száma nem haladhatja meg a hármat.

4. cikk

Hitelintézetek által kibocsátott és egyes nem szabályozott piacokon forgalmazott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok elfogadható fedezetként való elismerése

(1)   Az EKB által meghatározott, hitelintézetek által kibocsátott és egyes nem szabályozott piacokon forgalmazott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok az euro-rendszer monetáris politikai műveleteinek céljaira elfogadható fedezetet alkotnak.

(2)   Az euro-rendszer valamennyi ilyen hitelviszonyt megtestesítő értékpapírra további 5 %-os „haircut”-ot alkalmaz.

5. cikk

A legalább „BBB-” hitelminősítéssel rendelkező fedezet elfogadható fedezetként való elismerése

(1)   Az euro-rendszer minimumkövetelménye az euro-rendszer monetáris politikai műveletei céljaira fedezetként elfogadható eszközök hitelminősítése tekintetében a „BBB-”-vel egyenértékű hitelminősítés. A hitelminősítési követelmény e változása a forgalomképes és a nem forgalomképes eszközökre egyaránt vonatkozik, az Általános dokumentáció 6.3. pontjában leírt eszközalapú értékpapírok kivételével, amelyek tekintetében megmaradnak a magas hitelminőségi előírások.

(2)   Az euro-rendszer az „A-” alatti hitelminősítésű valamennyi elfogadható fedezetre további 5 %-os „haircut”-ot alkalmaz.

6. cikk

A megfelelő garanciákkal ellátott hátrasorolt eszközök elfogadható fedezetként való elismerése

(1)   A forgalomképes eszközöknek az euro-rendszer Általános dokumentáció 6.2.1 szakaszában körülírt monetáris politikai műveletei céljaira történő elfogadhatóságához kapcsolatos, a nem hátrasorolt jellegre vonatkozó követelménye nem érvényesül, amennyiben egy stabil pénzügyi helyzetű garanciavállaló az Általános dokumentáció 6.3.2. szakaszának meghatározása szerinti feltétlen és visszavonhatatlan, első felszólításra fizetendő garanciát nyújt ezekre az eszközökre.

(2)   Az euro-rendszer valamennyi ilyen eszközre további 10 %-os „haircut”-ot alkalmaz, elméleti értékelés esetén további 5%-os értékelési levonással együtt.

7. cikk

Lekötött betétek elfogadható fedezetként való elismerése

Az Általános dokumentáció 3.5. szakaszában leírt, elismert ügyfelektől származó lekötött betétek elfogadható fedezetnek minősülnek az euro-rendszer valamennyi refinanszírozási művelete tekintetében.

8. cikk

További végrehajtási intézkedések

A Kormányzótanács átruházta az Igazgatóságra minden olyan további határozat meghozatalának hatáskörét, amelyek a 2008. október 15-i döntésének végrehajtásához szükségesek.

9. cikk

Záró rendelkezések

(1)   Ez a rendelet 2008. október 25-én lép hatályba. A 2. és a 3. cikket 2008. november 14-től kell alkalmazni.

(2)   A rendeletet 2008. november 30-ig kell alkalmazni.

(3)   A rendeletet haladéktalanul közzé kell tenni az EKB weboldalán.

Kelt Frankfurt am Mainban, 2008. október 23-án.

az EKB Kormányzótanácsa részéről

az EKB elnöke

Jean-Claude TRICHET


(1)  HL L 310., 2000.12.11., 1. o.