31.10.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 293/1


AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1007/2008/EK RENDELETE

(2008. szeptember 24.)

az Európai Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség létrehozásáról szóló 460/2004/EK rendeletnek az Ügynökség megbízatási ideje tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 95. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére (1),

a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően (2),

mivel:

(1)

Az Európai Parlament és a Tanács 2004. március 10-én elfogadta a 460/2004/EK rendeletet (3), amely ötéves időtartamra létrehozta az Európai Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökséget (a továbbiakban: Ügynökség).

(2)

Az Ügynökség igazgatósága az Ügynökség értékelését követően 2007. március 23-án ajánlásokat fogalmazott meg a 460/2004/EK rendelet megfelelő módosításaira vonatkozóan.

(3)

A jobb szabályozásra irányuló stratégiájával összhangban a Bizottság az Ügynökség jövőjéről nyilvános konzultációt kezdeményezett, amelyre 2007. június 13. és szeptember 7. között került sor.

(4)

Tekintettel arra, hogy az Ügynökség megbízatási ideje 2009. március 13-án véget ér, valamint az összhang és a folyamatosság biztosítása érdekében el kell fogadni a megbízatási idő meghosszabbítását, lehetővé téve az Ügynökségre vonatkozó további megbeszéléseket, amelyek tükrözik az Ügynökség értékelési folyamatának eredményeit, az igazgatóság ajánlásait, valamint az elektronikus hírközlő hálózatok és elektronikus hírközlési szolgáltatások keretszabályozásának folyamatban lévő felülvizsgálatát. Ez lehetővé fogja tenni továbbá a hálózat- és az információbiztonság fokozása irányában tett európai erőfeszítések általános irányának további átgondolását is. Az Ügynökség megbízatási idejének meghosszabbítása nem érinti e megbeszélések eredményét.

(5)

Az Ügynökség megbízatási idejét ezért 2012. március 13-ig meg kell hosszabbítani,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 460/2004/EK rendelet módosítása

A 460/2004/EK rendelet 27. cikke helyébe a következő szöveg lép:

„27. cikk

Időtartam

Az Ügynökséget 2004. március 14-ével kezdődően hozzák létre, nyolcéves időtartamra.”

2. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Strasbourgban, 2008. szeptember 24-én.

az Európai Parlament részéről

az elnök

H.-G. PÖTTERING

a Tanács részéről

az elnök

J.-P. JOUYET


(1)  2008. február 13-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

(2)  Az Európai Parlament 2008. június 17-i véleménye (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé) és a Tanács 2008. szeptember 15-i határozata.

(3)  HL L 77., 2004.3.13., 1. o.