3.10.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 264/1


A TANÁCS 967/2008/EK RENDELETE

(2008. szeptember 29.)

az ökológiai termelésről és az ökológiai termékek címkézéséről szóló 834/2007/EK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 37. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére,

mivel:

(1)

A 834/2007/EK rendelet (1) szabályokat vezetett be az ökológiai termékek kötelező jelölésére, és ezen belül a rendelet 24. cikke (1) bekezdésének b) pontjával összhangban a közösségi logó 2009. január 1-jétől előrecsomagolt élelmiszereken való használatára vonatkozóan.

(2)

A mezőgazdasági termékek ökológiai termeléséről, valamint a mezőgazdasági termékeken és élelmiszereken erre utaló jelölésekről szóló, 1991. június 24-i 2092/91/EGK tanácsi rendelet (2) V. melléklete alapján alkalmazott közösségi logó összetéveszthetőnek bizonyult a következő logókkal: a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek oltalmáról szóló 510/2006/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2006. december 14-i 1898/2006/EK bizottsági rendelet (3) alapján az oltalom alatt álló földrajzi jelzések és eredetmegjelölések esetén alkalmazott logóval, és a hagyományos különleges terméknek minősülő mezőgazdasági termékekről és élelmiszerekről szóló 509/2006/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2007. október 18-i 1216/2007/EK bizottsági rendeletben (4) meghatározott hagyományos különleges termék esetén alkalmazott logóval.

(3)

Annak érdekében, hogy a fogyasztók könnyen felismerjék a terméket, fontos olyan megkülönböztető és tetszetős közösségi logóval biztosítani a tájékoztató címkézést, amely utal az ökológiai termelésre, és egyértelműen azonosítja a terméket. A közösségi logó kidolgozásához és közvéleménnyel való megismertetéséhez megfelelő időre van szükség.

(4)

Annak érdekében, hogy emiatt a piaci szereplőkre ne háruljon semmilyen felesleges pénzügyi és szervezési teher, a közösségi logó kötelező használatát mindaddig el kell halasztani, amíg az új közösségi logó el nem készül. A piaci szereplők ugyanakkor önkéntesen továbbra is használhatják a 2092/91/EGK rendelet V. mellékletében meghatározott jelenlegi logót.

(5)

A 834/2007/EK rendeletet tehát ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 834/2007/EK rendelet 42. cikke a következő bekezdéssel egészül ki:

„A 24. cikk (1) bekezdésének b) és c) pontját azonban 2010. július 1-jétől kell alkalmazni.”

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő hetedik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2008. szeptember 29-én.

a Tanács részéről

az elnök

M. BARNIER


(1)  HL L 189., 2007.7.20., 1. o.

(2)  HL L 198., 1991.7.22., 1. o.

(3)  HL L 369., 2006.12.23., 1. o.

(4)  HL L 275., 2007.10.19., 3. o.