1.8.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 205/20


A BIZOTTSÁG 759/2008/EK RENDELETE

(2008. július 31.)

a további feldolgozás nélkül exportált szirupokra és más cukorágazati termékekre vonatkozó export-visszatérítések megállapításáról szóló 712/2008/EK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a cukorágazat piacának közös szervezéséről szóló, 2006. február 20-i 318/2006/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 33. cikke (2) bekezdésének negyedik albekezdésére,

mivel:

(1)

A 318/2006/EK rendelet 1. cikke (1) bekezdésének c), d) és g) pontjában felsorolt termékekre 2008. július 25-én alkalmazandó export-visszatérítés összegét az 712/2008/EK bizottsági rendelet (2) állapítja meg.

(2)

A Bizottság rendelkezésére álló további információk fényében, különösen a belső piaci és a világpiaci árviszonyok változásával összefüggésben ki kell igazítani a jelenleg alkalmazandó export-visszatérítéseket.

(3)

Ezért az 712/2008/EK rendeletet ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 712/2008/EK rendelet mellékletének helyébe e rendelet mellékletének szövege lép.

2. cikk

Ez a rendelet 2008. augusztus 1-jén lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2008. július 31-én.

a Bizottság részéről

Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 58., 2006.2.28., 1. o. A legutóbb a 1260/2007/EK bizottsági rendelettel (HL L 283, 2007.10.27., 1 o.) módosított rendelet. 2008. október 1-jétől a 318/2006/EK rendelet helyébe az 1234/2007/EK rendelet (HL L 299., 2007.11.16., 1. o.) lép.

(2)  HL L 197., 2008.7.25., 32. o.


MELLÉKLET

2008. augusztustól 1-jétől a további feldolgozás nélkül exportált szirupokra és más cukorágazati termékekre vonatkozó export-visszatérítések

Termékkód

Rendeltetési hely

Mértékegység

Visszatérítés összege

1702 40 10 9100

S00

EUR/100 kg szárazanyag-tartalom

18,29

1702 60 10 9000

S00

EUR/100 kg szárazanyag-tartalom

18,29

1702 60 95 9000

S00

EUR/1 % szacharóz × 100 kg nettó termék

0,1829

1702 90 30 9000

S00

EUR/100 kg szárazanyag-tartalom

18,29

1702 90 71 9000

S00

EUR/1 % szacharóz × 100 kg nettó termék

0,1829

1702 90 95 9100

S00

EUR/1 % szacharóz × 100 kg nettó termék

0,1829

1702 90 95 9900

S00

EUR/1 % szacharóz × 100 kg nettó termék

0,1829 (2)

2106 90 30 9000

S00

EUR/100 kg szárazanyag-tartalom

18,29

2106 90 59 9000

S00

EUR/1 % szacharóz × 100 kg nettó termék

0,1829

NB: A rendeltetési helyek meghatározása a következő:

S00

valamennyi rendeltetési hely, kivéve a következőket:

a)

harmadik országok: Andorra, az Apostoli Szentszék (Vatikáni Városállam), Liechtenstein, Albánia, Bosznia és Hercegovina, Horvátország, Montenegró; Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság és Szerbia ();

b)

az EU-tagállamok azon területei, amelyek nem tartoznak a Közösség vámterületéhez: Ceuta, Melilla, Livigno és Campione d’Italia közigazgatási területe, Heligoland szigete, Grönland, a Feröer-szigetek és Ciprus azon területei, ahol a Ciprusi Köztársaság kormánya nem gyakorol tényleges ellenőrzést;

c)

azon európai területek, amelyek külkapcsolataiért valamely tagállam felel, és amelyek nem tartoznak a Közösség vámterületéhez: Gibraltár.


(1)  Beleértve Koszovót, az Egyesült Nemzetek oltalma alatt, a Biztonsági Tanács 1999. június 10-i 1244. állásfoglalása alapján.

(2)  A 3513/92/EGK bizottsági rendelet (HL L 355., 1992.12.5., 12. o.) mellékletének 2. pontjában meghatározott termékre az alapösszeg nem alkalmazandó.