4.6.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 145/227


AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 452/2008/EK RENDELETE

(2008. április 23.)

az oktatással és az egész életen át tartó tanulással kapcsolatos statisztikák előállításáról és kidolgozásáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 285. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére,

a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően (1),

mivel:

(1)

Az oktatással és a képzéssel kapcsolatos statisztikák Európai Unión belüli előmozdításáról szóló, 1994. december 5-i tanácsi állásfoglalás (2) felkérte a Bizottságot, hogy a tagállamokkal szoros együttműködésben gyorsítsa fel az oktatással és képzéssel kapcsolatos statisztikák kidolgozását.

(2)

A Európai Tanács 2005. március 22–23-án Brüsszelben tartott ülésén megállapodott a lisszaboni stratégia újraindításában. A következtetések között szerepelt, hogy Európa versenyképességének alapjait meg kell újítani, a fő hangsúlyt a tudásra, az innovációra és a humántőke optimalizálására helyezve, valamint erősíteni kell növekedési lehetőségeit és termelékenységét, meg kell erősíteni továbbá a társadalmi kohéziót. E tekintetben a polgárok foglalkoztathatósága, alkalmazkodóképessége és mobilitása alapvető fontosságú Európa számára.

(3)

E célok elérése érdekében az európai oktatási és szakképzési rendszereknek alkalmazkodniuk kell a tudásalapú társadalom követelményeihez, valamint az oktatás szintjének emeléséhez és a foglalkoztatás minőségének javításához fűződő igényekhez. Az oktatásra, a szakképzésre és az egész életen át tartó tanulásra vonatkozó statisztikák jelentősége igen nagy, mivel politikai döntések alapját jelentik.

(4)

Az egész életen át tartó tanulás meghatározó szerepet játszik a szakképzett, hozzáértő és alkalmazkodóképes munkaerő fejlesztésében és előmozdításában. A 2005-ös tavaszi Európai Tanács elnökségi következtéseiben hangsúlyozták, hogy „a humántőke Európa legnagyobb kincse”. A Tanács által 2005/600/EK határozatában (3) jóváhagyott, a növekedésre és foglalkoztatásra vonatkozó integrált iránymutatások célja – beleértve a tagállamok foglalkoztatáspolitikáira vonatkozó iránymutatásokat – hogy fokozottabb hozzájárulást biztosítsanak a lisszaboni stratégiához, továbbá hogy létrehozzák az egész életen át tartó tanulás átfogó stratégiáit.

(5)

„Az oktatási és képzési rendszerek céljai” című tanácsi jelentés 2001 februárjában, valamint az ezen jelentés nyomán kidolgozott, a 2001–2011 közötti évtizedre szóló munkaprogram 2002 februárjában történt elfogadása jelentős előrelépést jelent a tagállamok oktatási és képzési rendszereinek korszerűsítésével és minőségi javításával kapcsolatos kötelezettségvállalás megvalósításában. Az európai átlagteljesítmény mutatói és referenciaszintjei („referenciaértékek”) a nyílt koordinációs módszer eszközei közé tartoznak, amelyek jelentős szerepet játszanak az „Oktatás és képzés 2010” munkaprogram szempontjából is. Az oktatási miniszterek 2003 májusában fontos lépést tettek azáltal, hogy megállapodtak öt, 2010-re megvalósítandó európai referenciaérték tekintetében; mindemellett hangsúlyozták, hogy e referenciaértékek nem nemzeti célokat fektetnek le, továbbá nem írják elő azt sem, hogy a nemzeti kormányok határozatokat hozzanak.

(6)

A Tanács 2005. május 24-én következtetéseket fogadott el „az oktatás és képzés új mutatóiról” (4), melyben felkérte a Bizottságot, hogy a Tanács számára stratégiákat és javaslatokat nyújtson be az oktatás és a képzés kilenc konkrét területét érintő új mutatók kidolgozására, valamint hangsúlyozta, hogy az új mutatók kidolgozásának teljes mértékben tükröznie kell azt, hogy a tagállamok felelősek oktatási rendszereik megszervezéséért, és azok nem róhatnak túlzott igazgatási vagy pénzügyi terheket a szervezetre és az érintett intézményekre, valamint nem vezethetnek szükségszerűen az előrehaladás figyelemmel kíséréséhez felhasznált mutatók számának növekedéséhez.

(7)

A Tanács 2004 novemberében következtetéseket fogadott el továbbá a szakoktatást és a szakképzést érintő európai együttműködésről, és megegyezett arról, hogy európai szinten elsőbbséget élvez „a szakoktatással és a szakképzéssel kapcsolatos statisztikák alkalmazási körének, precizitásának és megbízhatóságának javítása annak érdekében, hogy az előrelépés értékelése lehetővé váljon”.

(8)

A közösségi szinten összehasonlítható statisztikai információ alapvetően fontos az oktatással és az egész életen át tartó tanulással kapcsolatos stratégiák kidolgozása, valamint a megvalósításuk terén tett előrelépés figyelemmel kísérése szempontjából. A statisztikák előállításának a koherens koncepciók és összehasonlítható adatok együttesén kell alapulnia, az oktatással, a képzéssel és az egész életen át tartó tanulással kapcsolatos integrált európai statisztikai információs rendszer létrehozása céljából.

(9)

E rendelet végrehajtásakor figyelembe kell venni „a munkaerőpiacon hátrányos helyzetűeknek” a tagállamok foglalkoztatáspolitikáira vonatkozó iránymutatások szerinti meghatározását.

(10)

A Bizottság (Eurostat) a vállalkozásoknál zajló szakképzéshez kapcsolódó statisztikákról szóló, 2005. szeptember 7-i 1552/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (5) összhangban adatokat gyűjt a vállalkozásoknál folyó szakképzésről. Ugyanakkor szélesebb jogi keretre van szükség az oktatással és az egész életen át tartó tanulással kapcsolatos statisztikák fenntartható előállításának és fejlesztésének biztosítása érdekében, amely legalább a meglévő és tervezett lépések mindegyikére vonatkozik. A Bizottság (Eurostat) már gyűjti az oktatással kapcsolatos éves adatokat az önkéntes alapon együttműködő tagállamoktól az UNESCO Statisztikai Intézetével (UIS) és a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezettel (OECD) közösen folytatott, a hivatkozásokban rendszerint „UOE adatgyűjtésként” szereplő tevékenység keretén belül. A Bizottság (Eurostat) emellett egyéb, az európai háztartásokban folytatott vizsgálatok alapján is gyűjt az oktatással, a képzéssel és az egész életen át tartó tanulással kapcsolatos adatokat: ilyenek az Európai Unió munkaerő-felmérése (6), a jövedelmekre és életkörülményekre vonatkozó közösségi statisztikák (7), valamint ad hoc moduljaik.

(11)

Mivel az oktatás és az egész életen át tartó tanulás terén a politikaformálás és az ellenőrzés dinamikus és igazodik a változó környezethez, a statisztikai szabályozási keretnek korlátozott mértékben és ellenőrzött módon bizonyos fokú rugalmasságot kell biztosítania, figyelembe véve az adatszolgáltatókra és a tagállamokra nehezedő terheket.

(12)

Mivel e rendelet célját – nevezetesen az összehangolt adatok előállítását lehetővé tevő közös statisztikai szabványok létrehozását – a tagállamok nem tudják kielégítően megvalósítani, és ezért az közösségi szinten jobban megvalósítható, a Közösség intézkedéseket fogadhat el a Szerződés 5. cikkében foglalt szubszidiaritás elvének megfelelően. Az e cikkben foglalt arányosság elvének megfelelően ez a rendelet nem lépi túl az e cél eléréséhez szükséges mértéket.

(13)

Az egyes közösségi statisztikák előállítására a közösségi statisztikákról szóló, 1997. február 17-i 322/97/EK tanácsi rendeletben (8) meghatározott szabályok vonatkoznak.

(14)

E rendelet az Európai Unió alapjogi chartájának 8. cikkében meghatározottak szerint biztosítja a személyes adatok védelméhez való jog teljes mértékű tiszteletben tartását.

(15)

A statisztikai adatok bizalmas kezelésének kötelezettsége alá tartozó adatok továbbítására a 322/97/EK rendeletben, valamint a statisztikai adatok bizalmas kezelésének hatálya alá tartozó statisztikai adatoknak az Európai Közösségek Statisztikai Hivatala részére történő továbbításáról szóló, 1990. június 11-i 1588/90/EGK, Euratom tanácsi rendeletben (9) meghatározott szabályok vonatkoznak.

(16)

A bizalmas adatokhoz való tudományos célú hozzáférés tekintetében a közösségi statisztikákról szóló 322/97/EK tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló, 2002. május 17-i 831/2002/EK bizottsági rendelet (10) megállapította azokat a feltételeket, amelyek értelmében hozzáférés biztosítható a közösségi hatóságnak továbbított bizalmas adatokhoz.

(17)

E rendelethez kapcsolódó végrehajtási rendelkezéseket a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozattal (11) összhangban kell elfogadni.

(18)

A Bizottságot mindenekelőtt fel kell hatalmazni arra, hogy kiválassza és pontosítsa a statisztikák tárgyait, politikai vagy technikai igényekhez kapcsolódó jellemzőit, az ismérvek részletezettségét, a megfigyelési időszakot, az eredmények továbbításának ütemezését, valamint a minőségi követelményeket, az elvárt pontosságot és a minőséggel kapcsolatos adatszolgáltatási keretrendszert is beleértve. Mivel ezek az intézkedések általános hatályúak és e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására és új, nem alapvető fontosságú elemekkel történő kiegészítésére irányulnak, azokat az 1999/468/EK határozat 5a. cikkében meghatározott ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással kell elfogadni.

(19)

A 89/382/EGK, Euratom tanácsi határozattal (12) létrehozott statisztikai programbizottsággal az említett határozat 3. cikkével összhangban konzultáltak,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Tárgy

E rendelet létrehozza az oktatásra és az egész életen át tartó tanulásra vonatkozó közösségi statisztikák szisztematikus előállításának közös keretét.

2. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában:

a)

„közösségi statisztikák”: a 322/97/EK rendelet 2. cikke első francia bekezdésében meghatározottak szerint értendő;

b)

„statisztikák előállítása”: a 322/97/EK rendelet 2. cikke második francia bekezdésében meghatározottak szerint értendő;

c)

„nemzeti hatóságok”: a 322/97/EK rendelet 2. cikke harmadik francia bekezdésében meghatározottak szerint értendő;

d)

„oktatás”: tanulásra irányuló szervezett és tartós kommunikáció (13);

e)

„egész életen át tartó tanulás”: az életen át folytatott összes tanulási tevékenység, amelynek célja a tudás, a készségek és a kompetenciák személyes, állampolgári, társadalmi és/vagy foglalkoztatáshoz kapcsolódó céllal történő bővítése (14);

f)

„mikroadatok”: egyedi statisztikai adatok;

g)

„bizalmas adatok”: olyan adatok, amelyek a 322/97/EK rendeletnek és az 1588/90/Euratom, EGK rendeletnek megfelelően az érintett statisztikai egységeknek csak a közvetett azonosítását teszik lehetővé.

3. cikk

Területek

E rendelet három területen alkalmazandó a statisztikák előállítására:

a)

az 1. terület az oktatási és a képzési rendszerekkel kapcsolatos statisztikákat foglalja magában;

b)

a 2. terület a felnőttek egész életen át tartó tanulásban való részvételével kapcsolatos statisztikákat foglalja magában;

c)

a 3. terület az oktatással és az egész életen át tartó tanulással kapcsolatos egyéb statisztikákat foglalja magában, így a humántőkével, az oktatás társadalmi és gazdasági előnyeivel kapcsolatos statisztikákat, amelyekre az 1. és a 2. terület nem terjed ki.

E területeken a statisztikákat a melléklettel összhangban kell előállítani.

4. cikk

Statisztikai intézkedések

(1)   Az oktatással és az egész életen át tartó tanulással kapcsolatos közösségi statisztikák előállítását önálló statisztikai intézkedések révén kell végrehajtani, az alábbiak szerint:

a)

az 1. és a 2. területen a tagállamok rendszeres, az előírt határidőkön belüli adatszolgáltatása az oktatással és az egész életen át tartó tanulással kapcsolatos statisztikák tekintetében;

b)

egyéb statisztikai információs rendszerek és felmérések alkalmazása annak érdekében, hogy az oktatással és az egész életen át tartó tanulással kapcsolatosan további, a 3. területnek megfelelő statisztikai változók és mutatók álljanak rendelkezésre;

c)

a statisztikai keretrendszerekre, koncepciókra és módszerekre vonatkozó szabványok és kézikönyvek kidolgozása, fejlesztése és frissítése;

d)

az adatminőség javítása a minőségi keretrendszer szerint a következők figyelembevétele érdekében:

relevancia,

pontosság,

időszerűség és időbeli pontosság,

hozzáférhetőség és érthetőség,

összehasonlíthatóság, és

koherencia.

A Bizottság figyelembe veszi a tagállamok szabad kapacitását az adatgyűjtés és -feldolgozás, valamint a koncepciók és a módszerek kidolgozása kapcsán.

Adott esetben különleges figyelmet kell szentelni a gyűjtött adatok regionális vetületének. Adott esetben az adatokat szisztematikusan kell lebontani nemek szerint.

(2)   Lehetőség szerint a Bizottság (Eurostat) törekszik az UIS-szel, az OECD-vel és az egyéb nemzetközi szervezetekkel folytatott együttműködésre annak érdekében, hogy biztosítsa az adatok nemzetközi összehasonlíthatóságát, valamint hogy elkerülje a párhuzamos munkavégzést, különösen a statisztikai koncepciók és módszerek kidolgozása és javítása, valamint a tagállamok statisztikai adatszolgáltatása terén.

(3)   Jelentős új adatigény vagy nem megfelelő adatminőség felmerülésekor, illetve bármely adatgyűjtést megelőzően, a Bizottság (Eurostat) kísérleti tanulmányokat (pilot study) folytat, amelyekben a tagállamok önkéntes alapon vesznek részt. Az ilyen kísérleti tanulmányok célja a vonatkozó adatgyűjtés megvalósíthatóságának felmérése, figyelembe véve az adatok hozzáférhetősége által biztosított előnyöket az adatgyűjtés költségeinek és a válaszadók terheinek viszonylatában. A kísérleti tanulmányok nem feltétlenül eredményeznek kapcsolódó végrehajtási intézkedéseket.

5. cikk

Az egyénekkel kapcsolatos mikroadatok továbbítása

Ha a közösségi statisztikák előállítása szempontjából szükséges, a tagállamok továbbítják a mintavételes felmérésekből származó bizalmas mikroadatokat a Bizottság (Eurostat) számára a 322/97/EK rendeletben, valamint az 1588/90/EGK, Euratom rendeletben megállapított, a titoktartási kötelezettség hatálya alá tartozó adatokra vonatkozó rendelkezéseknek megfelelően. A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a továbbított adatok ne tegyék lehetővé a statisztikai egységek (az egyének) közvetlen azonosítását.

6. cikk

Végrehajtási intézkedések

(1)   Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek a rendelet kiegészítése által történő módosítását célzó alábbi intézkedéseket, beleértve az adatgyűjtésekkel, -továbbítással és -feldolgozással kapcsolatos gazdasági és műszaki fejlődést figyelembe vevő intézkedéseket, a 7. cikk (3) bekezdése szerinti, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással kell elfogadni, a jó minőségű adatok átadása érdekében:

a)

az egyes területeket érintő vizsgálat tárgyainak, továbbá politikai vagy technikai igények szerinti ismérveinek kiválasztása és pontosítása;

b)

az ismérvek részletezettsége;

c)

a megfigyelési időszak és az eredmények továbbításának határideje;

d)

a minőségi követelmények, beleértve a kellő pontosságot;

e)

a minőséggel kapcsolatos adatszolgáltatási keretrendszert.

Ha ezen intézkedések következtében a meglévő adatgyűjtést jelentős mértékben ki kell bővíteni, vagy új adatgyűjtést vagy felmérést kell végezni, a végrehajtási határozatoknak a hatások és következmények átfogó elemzésének részét képező költség–haszon elemzésen kell alapulniuk, figyelembe véve az intézkedések hasznát, a tagállamokra háruló költségeket és a válaszadók terheit.

(2)   Az (1) bekezdésben említett intézkedéseknek az alábbiakat kell figyelembe venniük:

a)

valamennyi terület vonatkozásában az oktatási intézményekre és az egyénekre háruló potenciális terhet;

b)

valamennyi terület vonatkozásában a 4. cikk (3) bekezdésében említett kísérleti tanulmányok eredményeit;

c)

az 1. terület vonatkozásában az UIS, az OECD és a Bizottság (Eurostat) között létrejött, a koncepciókat, a fogalommeghatározásokat, a gyűjtendő adatok formátumát, az adatfeldolgozást, az eredmények továbbításának gyakoriságát és határidejét érintő legújabb megállapodásokat;

d)

a 2. terület vonatkozásában a 2005 és 2007 között végrehajtott, felnőttoktatással kapcsolatos kísérleti felmérés eredményeit és a további fejlesztési igényeket;

e)

a 3. terület vonatkozásában valamennyi meglévő adatforrás teljes körű vizsgálatát követően a meglévő közösségi adatforrások elérhetőségét, megfelelőségét és jogi hátterét.

(3)   Szükség esetén objektív érvek alapján korlátozott mértékű eltérést és átmeneti időszakot fogadnak el egy vagy több tagállam számára a 7. cikk (2) bekezdésében említett szabályozási eljárással összhangban.

7. cikk

A bizottság

(1)   A Bizottságot a statisztikai programbizottság segíti.

(2)   Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5. és 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében megállapított időszak három hónap.

(3)   Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5a. cikke (1)–(4) bekezdését és 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel.

8. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Strasbourgban, 2008. április 23-án.

az Európai Parlament részéről

az elnök

H.-G. PÖTTERING

a Tanács részéről

az elnök

J. LENARČIČ


(1)  Az Európai Parlament 2007. szeptember 25-i véleménye (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé) és a Tanács 2008. február 14-i határozata.

(2)  HL C 374., 1994.12.30., 4. o.

(3)  HL L 205., 2005.8.6., 21. o.

(4)  HL C 141., 2005.6.10., 7. o.

(5)  HL L 255., 2005.9.30., 1. o.

(6)  A 2002. november 28-i 2104/2002/EK bizottsági rendelet a közösségi munkaerő mintavételes felmérésének megszervezéséről szóló 577/98/EK tanácsi rendeletnek és az 577/98/EK tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló 1575/2000/EK bizottsági rendeletnek az oktatási és szakképzési változók listája, valamint a változóknak a 2003. évtől kezdve az adattovábbításhoz használandó kódolása tekintetében történő kiigazításáról (HL L 324., 2002.11.29., 14. o.).

(7)  A 2003. november 7-i 1983/2003/EK bizottsági rendelet a jövedelmekre és életkörülményekre vonatkozó közösségi statisztikáról (EU–SILC) szóló 1177/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az elsődleges célváltozók felsorolása tekintetében történő végrehajtásáról (HL L 298., 2003.11.17., 34. o.).

(8)  HL L 52., 1997.2.22., 1. o. Az 1882/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (HL L 284., 2003.10.31., 1. o.) módosított rendelet.

(9)  HL L 151., 1990.6.15., 1. o. A 322/97/EK rendelettel módosított rendelet.

(10)  HL L 133., 2002.5.18., 7. o. A legutóbb az 1000/2007/EK rendelettel (HL L 226., 2007.8.30., 7. o.) módosított rendelet.

(11)  HL L 184., 1999.7.17., 23. o. A 2006/512/EK határozattal (HL L 200., 2006.7.22., 11. o.) módosított határozat.

(12)  HL L 181., 1989.6.28., 47. o.

(13)  Az Oktatás Nemzetközi Osztályozási Rendszere (ISCED) 1997. évi változata szerint.

(14)  Az egész életen át tartó tanulásról szóló 2002. június 27-i tanácsi állásfoglalás (HL C 163., 2002.7.9., 1. o.).


MELLÉKLET

TERÜLETEK

1. terület: Oktatási és képzési rendszerek

1.   Cél

Ezen adatgyűjtés célja, hogy összehasonlítható adatokat nyújtson az oktatási és a képzési rendszerek fő vetületeiről, különösen az oktatási programokban való részvételről és azok befejezéséről, továbbá az oktatásra és a képzésre fordított források költségéről és típusáról.

2.   Alkalmazási kör

Az adatgyűjtésnek ki kell terjednie valamennyi hazai oktatási tevékenységre, tekintet nélkül az érintett (állami vagy magánintézmények, nemzeti vagy külföldi) intézmények státusára vagy finanszírozásának módjára, továbbá függetlenül az oktatás megvalósulásának mechanizmusától. Ennek megfelelően az adatgyűjtésnek ki kell terjednie a tanulók valamennyi típusára és az összes korcsoportra.

3.   A vizsgálat tárgya

Az adatgyűjtést az alábbiak vonatkozásában kell elvégezni:

a)

beiratkozott tanulók, beleértve a tanulók jellemzőit;

b)

belépők;

c)

végzettek és végzettségek;

d)

oktatással kapcsolatos kiadások;

e)

oktatási személyzet;

f)

tanult idegen nyelvek;

g)

osztályok (tanulócsoportok) mérete;

amelyek lehetővé teszik az oktatási és képzési rendszerekre vonatkozó bemeneti, működési és kimeneti mutatók kiszámítását.

A megfelelő információt (metaadatok) a tagállamok továbbítják, jellemezve nemzeti oktatási és képzési rendszereik sajátosságait és nemzetközi besorolásoknak való megfeleléseiket, továbbá feltüntetve az adatigényekkel kapcsolatos előírásoktól való bármely eltérést és minden további információt, amely alapvető jelentőséggel bír az adatok értelmezése és az összehasonlítható mutatók kidolgozása szempontjából.

4.   Gyakoriság

Eltérő rendelkezés hiányában az adatokat és a metaadatokat évente kell rendelkezésre bocsátani, a Bizottság (Eurostat) és a nemzeti hatóságok közötti megállapodás alapján megállapított határidőkön belül, figyelembe véve az UIS, az OECD és a Bizottság (Eurostat) között létrejött legújabb megállapodásokat.

2. terület: A felnőttek egész életen át tartó tanulásban való részvétele

1.   Cél

E felmérés célja, hogy összehasonlítható adatokat biztosítson a felnőttek egész életen át tartó tanulásban való részvételéről és annak hiányáról.

2.   Alkalmazási kör

Az egyén képezi a statisztikai egységet, amely magában foglalja legalább a 25 és 64 év közötti népességet. Ha az információk gyűjtése felmérés révén zajlik, a közvetett válaszokat lehetőség szerint kerülni kell.

3.   A vizsgálat tárgya

A felmérésnek a következő témákra kell kiterjednie:

a)

a tanulási tevékenységekben való részvétel és ennek hiánya;

b)

e tanulási tevékenységek jellemzői;

c)

információ a készségekről önértékelés alapján;

d)

szocio-demográfiai információk.

Ezenkívül önkéntes alapon adatgyűjtést kell végezni a társadalmi és kulturális tevékenységekben való részvételről, mivel ezek magyarázó változóknak számítanak, amelyek hasznosnak bizonyulnak a képzésben résztvevők és a nem résztvevők jellemzőinek további elemzése kapcsán.

4.   Adatforrások és mintanagyság

Az adatforrás a mintavételes felmérés. A válaszadók terheinek csökkentése érdekében adminisztratív adatforrások felhasználhatók. A mintanagyságot a pontosságra vonatkozó követelmények alapján kell kiszámítani, amelyek nem írhatják elő, hogy a tényleges nemzeti mintanagyság – egyszerű véletlen mintavétel használatát feltételezve – 5 000 egyénnél többet foglaljon magában. E határon belül egyes részsokaságok esetében a mintavétellel kapcsolatban egyedi megfontolásokra van szükség.

5.   Gyakoriság

Az adatgyűjtéseket ötévente hajtják végre. A végrehajtás első éve legkorábban 2010 lehet.

3. terület: Az oktatással és az egész életen át tartó tanulással kapcsolatos egyéb statisztikák

1.   Cél

Ezen adatgyűjtés célja, hogy további összehasonlítható adatokat biztosítson az oktatásról és az egész életen át tartó tanulásról annak érdekében, hogy támogassa azokat a közösségi szintű konkrét politikákat, amelyekre nem terjed ki az 1. és a 2. terület.

2.   Alkalmazási kör

Az oktatással és az egész életen át tartó tanulással kapcsolatos egyéb statisztikák az alábbi szempontokra vonatkoznak:

a)

az oktatással és a gazdasággal kapcsolatos statisztikák, amelyekre közösségi szinten van szükség az oktatásra, kutatásra, versenyképességre és növekedésre vonatkozó politikák monitoringja érdekében;

b)

az oktatással és a munkaerőpiaccal kapcsolatos statisztikák, amelyekre közösségi szinten van szükség a foglalkoztatási politikák monitoringja érdekében;

c)

az oktatással és a társadalmi integrációval kapcsolatos statisztikák, amelyekre közösségi szinten van szükség a szegénységre, a társadalmi integrációra és a migránsok beilleszkedésére vonatkozó politikák monitoringja érdekében.

A fent felsorolt szempontok vonatkozásában a szükséges adatokat a meglévő közösségi statisztikai adatforrásokból kell beszerezni.