4.6.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 145/65


AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 451/2008/EK RENDELETE

(2008. április 23.)

a termékek tevékenység szerinti, új statisztikai osztályozásáról (CPA, magyarul: TESZOR) és a 3696/93/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 285. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően (1),

mivel:

(1)

A 3696/93/EGK rendelet (2) létrehozta az Európai Gazdasági Közösségben a termékek tevékenység szerinti statisztikai osztályozási rendszerét (CPA).

(2)

A gazdaság technológiai fejlődését és szerkezeti változásait tükröző korszerű CPA-t kell létrehozni.

(3)

A megfelelő termelési tevékenységgel összhangban álló termékosztályozási struktúra megelőzi az össze nem függő kódolási rendszerek elburjánzását, és megkönnyíti a megfelelő piacok termelők szerinti azonosítását.

(4)

Szükség van olyan referenciakeret létrehozására, amelyen belül összehasonlíthatók a termelésre, fogyasztásra, külkereskedelemre és szállításra vonatkozó statisztikai adatok.

(5)

A CPA korszerűsítése központi jelentőséggel bír a Bizottságnak a közösségi statisztikák átalakítását célzó jelenlegi erőfeszítései során; azt várják tőle, hogy összehasonlíthatóbb és relevánsabb adatok révén jobb gazdasági irányítást hozzon közösségi és nemzeti szinten.

(6)

Működése érdekében a belső piac olyan statisztikai szabványokat igényel, amelyek alkalmasak a nemzeti és közösségi statisztikák gyűjtésére, továbbítására és közzétételére ahhoz, hogy a vállalkozások, a pénzügyi szervezetek, a kormányok és a belső piac összes többi szereplője számára megbízható és összehasonlítható statisztikai adatokat lehessen biztosítani. E célból létfontosságú, hogy a CPA különféle kategóriáit minden tagállamban egységesen értelmezzék.

(7)

Megbízható és összehasonlítható statisztikák szükségesek ahhoz, hogy a vállalkozások felmérhessék versenyképességüket, és azok hasznos segítséget nyújtanak a közösségi intézményeknek is a verseny torzulásának megelőzésében.

(8)

A termékek gazdasági tevékenység szerinti közös statisztikai osztályozási rendszerének létrehozása önmagában nem kötelezi a tagállamokat adatok gyűjtésére, közzétételére vagy szolgáltatására. A belső piac irányításához szükséges megbízhatósággal, gyorsasággal, rugalmassággal és részletezettséggel rendelkező integrált információk csak abban az esetben biztosíthatók, ha a tagállamok a közösségi osztályozáshoz kapcsolódó termékosztályozási rendszert használnak.

(9)

Biztosítani kell, hogy a tagállamok nemzeti követelményeik teljesítése céljából nemzeti osztályozási rendszereikbe a CPA-n alapuló további kategóriákat integrálhassanak.

(10)

A gazdasági statisztikák nemzetközi összehasonlíthatóságának követelménye miatt a tagállamok és a Közösség intézményei a termékek olyan osztályozási rendszerét használják, amely közvetlenül kötődik az ENSZ Statisztikai Bizottsága által elfogadott központi termékosztályozás (Central Product Classification, CPC Ver. 2.) második változatához.

(11)

A CPA alkalmazása szükségessé teszi, hogy a Bizottság munkáját segítse a 89/382/EGK, Euratom tanácsi határozattal (3) létrehozott Statisztikai Programbizottság, különös tekintettel a CPA végrehajtásából eredő nehézségek vizsgálatára, valamint a CPA módosításaira.

(12)

A termékek új statisztikai osztályozási rendszerének létrehozása következtében módosítani kell a CPA-ra történő hivatkozásokat. Ezért szükségszerű a 3696/93/EGK rendelet hatályon kívül helyezése.

(13)

Az e rendelet végrehajtásához szükséges intézkedéseket a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozattal (4) összhangban kell elfogadni. Különösen, a Bizottságnak felhatalmazást kell kapnia a CPA módosítására a műszaki vagy gazdasági fejlődés figyelembevétele céljából, illetve ennek egyéb gazdasági és társadalmi osztályozásokkal történő összhangba hozatala érdekében. Mivel az ilyen intézkedések általános hatályúak, és e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányulnak, beleértve annak új, nem alapvető fontosságú elemekkel való kiegészítését, azokat az 1999/468/EK határozat 5a. cikkében meghatározott ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással kell elfogadni.

(14)

Mivel e rendelet célját – nevezetesen egy új CPA létrehozását – a tagállamok nem tudják kielégítően megvalósítani, és ezért az közösségi szinten jobban megvalósítható, a Közösség intézkedéseket hozhat a Szerződés 5. cikkében foglalt szubszidiaritás elvének megfelelően. Az e cikkben foglalt arányosság elvének megfelelően ez a rendelet nem lépi túl az e cél eléréséhez szükséges mértéket.

(15)

A Statisztikai Programbizottsággal konzultációt folytattak,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Tárgy és hatály

(1)   A gazdasági valóságra adandó megfelelő válasz és a nemzeti, közösségi és nemzetközi osztályozási rendszerek, ennélfogva a nemzeti, közösségi és nemzetközi statisztikák közötti összehasonlíthatóság biztosítása érdekében e rendelet létrehozza a Közösségben az új közös CPA-t.

(2)   A „termék” kifejezés a gazdasági tevékenységek eredményére utal, akár javak vagy szolgáltatások formájában.

(3)   E rendelet kizárólag az osztályozási rendszer statisztikai célú használatára vonatkozik.

2. cikk

A CPA szintjei és szerkezete

(1)   A CPA a következőkből áll:

a)

első szint, amely betűkódokkal azonosított osztályokból áll (nemzetgazdasági ágak);

b)

második szint, amely két számjegyű kódokkal azonosított osztályokból áll (ágazatok);

c)

harmadik szint, amely három számjegyű kódokkal azonosított osztályokból áll (alágazatok);

d)

negyedik szint, amely négy számjegyű kódokkal azonosított osztályokból áll (szakágazatok);

e)

ötödik szint, amely öt számjegyű kódokkal azonosított osztályokból áll (csoport); és

f)

hatodik szint, amely hat számjegyű kódokkal azonosított osztályokból áll (alcsoport).

(2)   A CPA-t a melléklet tartalmazza.

3. cikk

A CPA felhasználása

A Bizottság a CPA-t a tevékenységek szerint osztályozott termékekre vonatkozó valamennyi statisztikánál felhasználja.

4. cikk

A termékek gazdasági tevékenység szerinti nemzeti osztályozása

(1)   A tagállamok a CPA-t – alcsoportjaira épülő – aggregált vagy részletezett, nemzeti, specifikus vagy funkcionális alkalmazásra használhatják.

(2)   Ezek az osztályozási rendszerek a következő szabályokkal összhangban kapcsolódnak a CPA-hoz:

a)

a CPA-nál nagyobb mértékben aggregált osztályozási rendszerek a CPA alcsoportjainak pontos aggregálásaiból állnak;

b)

a CPA-nál részletesebb osztályozási rendszerek olyan tételekből állnak, amelyek teljes mértékig illeszkednek a CPA alcsoportjaiba.

Az e bekezdésnek megfelelően nyert osztályozási rendszereknek eltérő kódolása is lehet.

(3)   A tagállamok használhatnak a CPA-ból származó gazdasági tevékenység szerinti nemzeti termékosztályozási rendszereket. Ilyenkor továbbítják a Bizottságnak a nemzeti osztályozási rendszerüket meghatározó tervezetet. A Bizottság az ilyen tervezet kézhezvételét követő három hónapon belül ellenőrzi, hogy a tervezett nemzeti osztályozási rendszer megfelel-e a (2) bekezdésnek, és azt tájékoztatásképpen elküldi a többi tagállamnak. A tagállamok nemzeti osztályozási rendszerei tartalmazzák a nemzeti osztályozási rendszer és a CPA közötti megfelelési táblázatot.

5. cikk

A Bizottság tevékenységei

A Bizottság, a tagállamokkal együttműködésben biztosítja a CPA terjesztését, karbantartását és elősegíti annak alkalmazását, különösen a következők révén:

a)

a CPA-hoz kiegészítő magyarázatok készítése, aktualizálása és közzététele;

b)

a CPA alkalmazásához iránymutatások kidolgozása és közzététele;

c)

megfelelési táblázatok közzététele a következők között: a CPA új és előző változata; a CPA előző és új változata; a CPA és a kombinált nómenklatúra (KN) (5) között, amelyet a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló, 1987. július 23-i 2658/87/EGK tanácsi rendelet I. melléklete tartalmaz;

d)

az egyéb osztályozási rendszerekkel való szorosabb összefüggés megteremtésére tett erőfeszítések.

6. cikk

Végrehajtási intézkedések

(1)   Az e rendelet végrehajtásához és frissítéséhez szükséges alábbi intézkedéseket a 7. cikk (2) bekezdésében említett szabályozási bizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni:

a)

a CPA alkalmazásából származó problémák esetén szükségessé váló döntések, ideértve egyes termékek szakágazati besorolását; és

b)

a CPA előző változatáról való teljesen összehangolt áttéréshez szükséges technikai intézkedések.

(2)   Az alábbi intézkedéseket, amelyek célja a rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek többek között kiegészítéssel történő módosítása, a 7. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással kell elfogadni:

a)

a CPA módosításai, amelyek a műszaki vagy gazdasági fejlődés figyelembevételére irányulnak;

b)

a CPA módosításai, amelyek más társadalmi és gazdasági osztályozási rendszerekkel történő harmonizációra irányulnak.

(3)   Mérlegelni kell azt az elvet, hogy a CPA aktualizálásából származó előnyöknek meg kell haladniuk annak költségeit, és azt az elvet, hogy a járulékos költségek és terhek ésszerű határokon belül maradjanak.

7. cikk

A Bizottság

(1)   A Bizottságot a Statisztikai Programbizottság segíti.

(2)   Az e bekezdésre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat 5. és 7. cikkét kell alkalmazni, figyelemmel a 8. cikkének rendelkezéseire is.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében megállapított időszak három hónap.

(3)   Az e bekezdésre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének (1)–(4) bekezdését és 7. cikkét kell alkalmazni, figyelemmel a 8. cikkének rendelkezéseire is.

8. cikk

A 3696/93/EGK rendelet hatályon kívül helyezése

A 3696/93/EGK rendelet 2008. január 1-jétől hatályát veszti.

9. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2008. január 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Strasbourgban, 2008. április 23-án.

az Európai Parlament részéről

az elnök

H.-G. PÖTTERING

a Tanács részéről

az elnök

J. LENARČIČ


(1)  Az Európai Parlament 2007. július10-i álláspontja (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé) és a Tanács 2008. február 14-i határozata.

(2)  HL L 342., 1993.12.31., 1. o. A legutóbb az 1882/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (HL L 284., 2003.10.31., 1. o.) módosított rendelet.

(3)  HL L 181., 1989.6.28., 47. o.

(4)  HL L 184., 1999.7.17., 23. o. A 2006/512/EK határozattal (HL L 200., 2006.7.22., 11. o.) módosított határozat.

(5)  HL L 256., 1987.9.7., 1. o. A legutóbb a 360/2008/EK bizottsági rendelettel (HL L 111., 2008.4.23., 9. o.) módosított rendelet.


MELLÉKLET

CPA 2008

(m.n.s.: máshova nem sorolt; (*): része)

Kód

Osztály

CPC ver. 2

A

MEZŐGAZDASÁG, ERDŐGAZDÁLKODÁS, HALÁSZAT

 

01

Növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások

 

01.1

Nem évelő növény termesztése

 

01.11

Gabonaféle (kivéve: rizs), hüvelyes növény, olajos mag termesztése

 

01.11.1

Búza

 

01.11.11

Durumbúza

01111 (*)

01112 (*)

01.11.12

Búza, durumbúza nélkül

01111 (*)

01112 (*)

01.11.2

Kukorica

 

01.11.20

Kukorica

01121

01122

01.11.3

Árpa, rozs, zab

 

01.11.31

Árpa

01151

01152

01.11.32

Rozs

01161

01162

01.11.33

Zab

01171

01172

01.11.4

Cirok, köles és egyéb gabonaféle

 

01.11.41

Cirok

01141

01142

01.11.42

Köles

01181

01182

01.11.49

Egyéb gabonaféle

01190

01.11.5

Gabonaszalma és csuhé

 

01.11.50

Gabonaszalma és csuhé

01913

01.11.6

Hüvelyesek, zölden

 

01.11.61

Zöldbab

01241

01.11.62

Zöldborsó

01242

01.11.69

Egyéb hüvelyes, zölden

01249

01.11.7

Száraz hüvelyesek

 

01.11.71

Szárazbab

01701

01.11.72

Száraz lóbab, disznóbab

01702

01.11.73

Száraz csicseriborsó

01703

01.11.74

Szárazlencse

01704

01.11.75

Szárazborsó

01705

01.11.79

M.n.s. száraz hüvelyes

01709

01.11.8

Szójabab, földimogyoró, gyapotmag

 

01.11.81

Szójabab

01411

01412

01.11.82

Földimogyoró, héjas

01421

01422

01.11.83

Földimogyoró, héj nélkül

21421

01.11.84

Gyapotmag

01431

01432

01.11.9

Egyéb olajos mag

 

01.11.91

Lenmag

01441

01.11.92

Mustármag

01442

01.11.93

Repcemag (réparepce, káposztarepce)

01443

01.11.94

Szezámmag

01444

01.11.95

Napraforgó mag

01445

01.11.99

Egyéb m.n.s. olajos mag

01446

01449

01.12

Rizstermesztés

 

01.12.1

Rizs, hántolatlan szemtermés

 

01.12.10

Rizs, hántolatlan szemtermés

01131

01132

01.13

Zöldségféle, dinnye, gyökér-, gumósnövény termesztése

 

01.13.1

Levél- és szárzöldség

 

01.13.11

Spárga

01211

01.13.12

Káposztaféle

01212

01.13.13

Karfiol és brokkoli

01213

01.13.14

Saláta

01214 (*)

01.13.15

Cikória saláta

01214 (*)

01.13.16

Spenót

01215

01.13.17

Articsóka

01216

01.13.19

Egyéb m.n.s. levél- és szárzöldség

01219

01.13.2

Dinnye

 

01.13.21

Görögdinnye

01221

01.13.29

Egyéb dinnye

01229

01.13.3

Gyümölcszöldség

 

01.13.31

Zöldpaprika (csak a capsicum)

01231

01.13.32

Uborka

01232

01.13.33

Padlizsán

01233

01.13.34

Paradicsom

01234

01.13.39

Egyéb m. n. s. gyümölcszöldség

01235

01239

01.13.4

Hagymaféle, gyökér- és gumós zöldség, keményítő- és inulintartalom nélkül

 

01.13.41

Sárgarépa, fehérrépa

01251

01.13.42

Fokhagyma

01252

01.13.43

Hagyma

01253

01.13.44

Póréhagyma

01254

01.13.49

Egyéb hagymaféle, gyökér- és gumós zöldség (keményítő- és inulintartalom nélkül)

01259

01.13.5

Ehető gyökér-, és gumós zöldség magas keményítő- és inulintartalommal

 

01.13.51

Burgonya

01510

01.13.52

Édesburgonya

01591

01.13.53

Manióka

01592

01.13.59

Egyéb ehető gyökér- és gumós zöldség magas keményítő- és inulintartalommal

01593

01599

01.13.6

Zöldség szaporítóanyag (kivéve: gyökérfélék magvai)

 

01.13.60

Zöldség szaporítóanyag (kivéve: gyökérfélék magvai)

01260

01.13.7

Cukorrépa és cukorrépamag

 

01.13.71

Cukorrépa

01801

01.13.72

Cukorrépamag

01803

01.13.8

Gomba, szarvasgomba (csak termesztett)

 

01.13.80

Gomba, szarvasgomba (csak termesztett)

01270

01.13.9

Egyéb m. n. s. friss zöldség

 

01.13.90

Egyéb m. n. s. friss zöldség

01290

01.14

Cukornádtermesztés

 

01.14.1

Cukornád

 

01.14.10

Cukornád

01802

01809

01.15

Dohánytermesztés

 

01.15.1

Feldolgozatlan dohány

 

01.15.10

Feldolgozatlan dohány

01970

25010

01.16

Rostnövénytermesztés

 

01.16.1

Rostnövény

 

01.16.11

Gyapot (maggal vagy mag nélkül)

01921

01.16.12

Juta, kenáf és egyéb rostos növény, nyersen vagy áztatva (kivéve: len, kender és hócsalán)

01922

01.16.19

Len, kender és m. n. s. nyers rostnövény

01929

01.19

Egyéb, nem évelő növény termesztése

 

01.19.1

Takarmánynövény

 

01.19.10

Takarmánynövény

01911

01912

01919

01.19.2

Vágott virág, virágsarj, virágmag

 

01.19.21

Vágott virág, virágsarj

01962

01.19.22

Virágmag

01963

01.19.3

Gyökérfélék, takarmánynövények magvai, egyéb nyers zöldségfélék termékei

 

01.19.31

Gyökérfélék, takarmánynövények magvai (kivéve: cukorrépa mag)

01940

01.19.39

M.n.s. nyers zöldségféle és termékei

01990

01.2

Évelő növények termesztése

 

01.21

Szőlőtermesztés

 

01.21.1

Szőlő

 

01.21.11

Csemegeszőlő

01330 (*)

01.21.12

M.n.s szőlő, frissen

01330 (*)

01.22

Trópusi gyümölcs termesztése

 

01.22.1

Trópusi és szubtrópusi gyümölcs

 

01.22.11

Avokádó

01311

01.22.12

Banán

01312

01313

01.22.13

Datolya

01314

01.22.14

Füge

01315

01.22.19

Egyéb trópusi és szubtrópusi gyümölcs

01316

01317

01318

01319

01.23

Citrusféle termesztése

 

01.23.1

Citrusfélék

 

01.23.11

Grépfrút

01321

01.23.12

Citrom, zöldcitrom

01322

01.23.13

Narancs

01323

01.23.14

Mandarin

01324

01.23.19

Egyéb citrusféle

01329

01.24

Almatermésű, csonthéjas termesztése

 

01.24.1

Alma

 

01.24.10

Alma

01351

01.24.2

Egyéb almatermésű és csonthéjas gyümölcs

 

01.24.21

Körte

01352 (*)

01.24.22

Birs

01352 (*)

01.24.23

Sárgabarack

01353

01.24.24

Cseresznye, meggy

01354

01.24.25

Őszibarack

01355 (*)

01.24.26

Nektarin

01355 (*)

01.24.27

Szilva

01356 (*)

01.24.28

Kökény

01356 (*)

01.24.29

Egyéb m.n.s. almatermésű és csonthéjas gyümölcs

01359

01.25

Egyéb gyümölcs, héjastermésű termesztése

 

01.25.1

Bogyós termésű gyümölcs és egyéb nemzetségbe tartozó gyümölcs

 

01.25.11

Kivi

01342

01.25.12

Málna

01343

01.25.13

Szamóca

01344

01.25.19

Egyéb bogyós termésű gyümölcs

01341

01349

01.25.2

Gyümölcsmag

 

01.25.20

Gyümölcsmag

01360

01.25.3

Héjas termésű gyümölcs (kivéve: vadon termő ehető mogyoró, földimogyoró és kókuszdió)

 

01.25.31

Mandula

01371

21422

01.25.32

Gesztenye

01373

21429 (*)

01.25.33

Mogyoró

01374

21423

01.25.34

Pisztácia

01375

21429 (*)

01.25.35

Dió

01376

21429 (*)

01.25.39

Egyéb héjas termésű gyümölcs (kivéve: vadon termő ehető mogyoró, földimogyoró és kókuszdió)

01372

01377

01379

21424

21429 (*)

01.25.9

Egyéb m.n.s. gyümölcsféle

 

01.25.90

Egyéb m.n.s. gyümölcsféle

01391

01399

01.26

Olajtartalmú gyümölcs termesztése

 

01.26.1

Olíva

 

01.26.11

Élelmezési célú olíva

01450 (*)

01.26.12

Ipari célú olíva

01450 (*)

01.26.2

Kókuszdió

 

01.26.20

Kókuszdió

01460

21429 (*)

01.26.9

Egyéb olajtartalmú gyümölcsféle

 

01.26.90

Egyéb olajtartalmú gyümölcsféle

01491

01499

01.27

Italgyártási növény termesztése

 

01.27.1

Italgyártási növény

 

01.27.11

Kávébab, pörköletlen

01610

01.27.12

Tealevelek

01620

01.27.13

Matélevelek

01630

01.27.14

Kakaóbab

01640

01.28

Fűszer-, aroma-, narkotikus, gyógynövény termesztése

 

01.28.1

Fűszernövény, feldolgozatlan

 

01.28.11

Bors (piper spp.), feldolgozatlan

01651

01.28.12

Chili és fűszerpaprika (capsicum spp.), feldolgozatlan

01652

01.28.13

Szerecsendió és virága, kardámom, feldolgozatlan

01653

01.28.14

Ánizs, bandián, koriander, kömény, ánizs, boróka bogyó, feldolgozatlan

01654

01.28.15

Fahéj, feldolgozatlan

01655

01.28.16

Szegfűszeg egészben, feldolgozatlan

01656

01.28.17

Gyömbér, szárítva, feldolgozatlan

01657

01.28.18

Vanília, feldolgozatlan

01658

01.28.19

Egyéb feldolgozatlan fűszernövény

01690

01.28.2

Komló

 

01.28.20

Komló

01659

01.28.3

Elsődlegesen illatszer-, gyógyszergyártásban, vagy rovar és gomba irtására, továbbá más hasonló célokra használt növény

 

01.28.30

Elsődlegesen illatszer-, gyógyszergyártásban, vagy rovar és gomba irtására, továbbá más hasonló célokra használt növény

01930 (*)

01.29

Egyéb évelő növény termesztése

 

01.29.1

Természetes gumi

 

01.29.10

Természetes gumi

01950

01.29.2

Kivágott karácsonyfa

 

01.29.20

Kivágott karácsonyfa

03241

01.29.3

Elsődlegesen fonásra, tömésre, festésre, színezésre használt növény

 

01.29.30

Elsődlegesen fonásra, tömésre, festésre, színezésre használt növény

03250

01.3

Növényi szaporítóanyag termesztése

 

01.30

Növényi szaporítóanyag termesztése

 

01.30.1

Növényi szaporítóanyag: palánta, gumó, gyökér, oltvány, dugvány, gombacsíra

 

01.30.10

Növényi szaporítóanyag: palánta, gumó, gyökér, oltvány, dugvány, gombacsíra

01961 (*)

01.4

Állattenyésztés

 

01.41

Tejhasznú szarvasmarha tenyésztése

 

01.41.1

Tejhasznú tehén, élő

 

01.41.10

Tejhasznú tehén, élő

0211 (*)

01.41.2

Nyers tehéntej

 

01.41.20

Nyers tehéntej

0221

01.42

Egyéb szarvasmarha tenyésztése

 

01.42.1

Egyéb szarvasmarha és bivaly, élő

 

01.42.11

Egyéb szarvasmarha és bivaly, élő, kivéve: borjú

0211 (*)

01.42.12

Szarvasmarha és bivalyborjú, élő

0211 (*)

01.42.2

Szarvasmarha- és bivalysperma

 

01.42.20

Szarvasmarha- és bivalysperma

02411

01.43

Ló, lóféle tenyésztése

 

01.43.1

Ló és lóféle, élő

 

01.43.10

Ló és lóféle, élő

02130

01.44

Teve, teveféle tenyésztése

 

01.44.1

Teve és teveféle, élő

 

01.44.10

Teve és teveféle, élő

02121

01.45

Juh, kecske tenyésztése

 

01.45.1

Juh, kecske, élő

 

01.45.11

Juh, élő

02122

01.45.12

Kecske, élő

02123

01.45.2

Nyers juh- és kecsketej

 

01.45.21

Nyers juhtej

02291

01.45.22

Nyers kecsketej

02292

01.45.3

Nyers juhgyapjú és kecskeszőr (zsíros), beleértve a háton mosott gyapjút is

 

01.45.30

Nyers juhgyapjú és kecskeszőr (zsíros), beleértve a háton mosott gyapjút is

02941

01.46

Sertéstenyésztés

 

01.46.1

Sertés, élő

 

01.46.10

Sertés, élő

02140

01.47

Baromfitenyésztés

 

01.47.1

Baromfi, élő

 

01.47.11

Tyúkféle, élő

02151

01.47.12

Pulyka, élő

02152

01.47.13

Lúd, élő

02153

01.47.14

Kacsa és gyöngyös, élő

02154

02155

01.47.2

Tojás héjában, friss

 

01.47.21

Tyúkféle tojás héjában, friss (kivéve: tenyésztojás)

02310

01.47.22

Egyéb baromfi tojás héjában, friss (kivéve: tenyésztojás)

02320

01.47.23

Tenyésztojás

02330

01.49

Egyéb állat tenyésztése

 

01.49.1

Egyéb tenyésztett élő állat

 

01.49.11

Nyúl, élő

02191

01.49.12

M.n.s. tenyésztett madár, élő

02193

02194

01.49.13

Tenyésztett hüllők, beleértve a kígyókat és teknősöket, élő

02195

01.49.19

Egyéb m.n.s. tenyésztett állatok, élő

02129

02192

02196

02199

01.49.2

Egyéb, tenyésztési tevékenységből származó állati termék

 

01.49.21

Természetes méz

02910

01.49.22

M.n.s. nyers tej

02293

02299

01.49.23

Csiga, friss, fűszeres, fagyasztott, sózott vagy sós lében pácolt (kivéve: tengeri csiga)

02920

01.49.24

Egyéb, m.n.s. tenyésztési tevékenységből származó, ehető állati termék

02930

01.49.25

Gombolyításra alkalmas selyemgubó

02944

01.49.26

Rovarviasz, cetvelő, beleértve a finomítottat és a festettet is

02960

01.49.27

Szaporítási célú állati embrió

02419

02420

01.49.28

Egyéb, m.n.s. tenyésztési tevékenységből származó, nem ehető állati termék

02943

01.49.3

Szőrmés bőréért tenyésztett állat nyers szőrmés bőre

 

01.49.31

Szőrmés bőréért tenyésztett állat nyers szőrmés bőre (kivéve: gyapjáért tenyésztett juh)

02955 (*)

01.49.32

Gyapjáért tenyésztett juh nyers szőrmés bőre

02955 (*)

01.49.39

M.n.s. állat nyers bőre (kezeletlen vagy kezelt, de nem tovább feldolgozott)

02959

01.6

Mezőgazdasági, betakarítást követő szolgáltatás

 

01.61

Növénytermesztési szolgáltatás

 

01.61.1

Növénytermesztési szolgáltatás

 

01.61.10

Növénytermesztési szolgáltatás

86119

01.62

Állattenyésztési szolgáltatás

 

01.62.1

Állattenyésztési szolgáltatás

 

01.62.10

Állattenyésztési szolgáltatás

86121

01.63

Betakarítást követő szolgáltatás

 

01.63.1

Betakarítást követő szolgáltatás

 

01.63.10

Betakarítást követő szolgáltatás

86111

01.64

Vetési célú magfeldolgozás

 

01.64.1

Vetési célú magfeldolgozás

 

01.64.10

Vetési célú magfeldolgozás

86112

01.7

Vadgazdálkodás, vadgazdálkodási szolgáltatás

 

01.70

Vadgazdálkodás, vadgazdálkodási szolgáltatás

 

01.70.1

Vadászat, vadbefogás és vadgazdálkodáshoz kapcsolódó szolgáltatás

 

01.70.10

Vadászat, vadbefogás és vadgazdálkodáshoz kapcsolódó szolgáltatás

86130

02

Erdőgazdálkodás

 

02.1

Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység

 

02.10

Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység

 

02.10.1

Élő erdei fás szárú növények, szaporítóanyagai

 

02.10.11

Erdeifa- és cserjecsemete

01961 (*)

02.10.12

Erdeifa- és cserjemag vetési célra

01360

02.10.2

Erdei faiskolai tevékenység

 

02.10.20

Erdei faiskolai tevékenység

86140 (*)

02.10.3

Erdeifa-félék

 

02.10.30

Erdeifa-félék

03300

02.2

Fakitermelés

 

02.20

Fakitermelés

 

02.20.1

Nyers faanyag

 

02.20.11

Fenyő hengeresfa

03110

02.20.12

Nem fenyő hengeresfa (kivéve: trópusi hengeresfa)

03120 (*)

02.20.13

Trópusi hengeresfa

03120 (*)

02.20.14

Tűzifa, tuskó, rőzse, erdészeti tevékenység keretében előállított faszén

03130 (*)

02.3

Vadon termő egyéb erdei termék gyűjtése

 

02.30

Vadon termő egyéb erdei termék gyűjtése

 

02.30.1

Vadon termő növények nedvei

 

02.30.11

Baláta, guayula, kaucsuk és egyéb hasonló természetes gumiféle alapanyag

03211

02.30.12

Sellak, balzsam és egyéb természetes gumiféle és gyanta és m.n.s. természetes gumiféle alapanyag

03219

02.30.2

Természetes parafa, nyers, vagy kismértékben feldolgozott

 

02.30.20

Természetes parafa, nyers, vagy kismértékben feldolgozott

03220

02.30.3

Növényi részek, pázsitfűfélék, mohák és egyéb díszítésre alkalmas növények

 

02.30.30

Növényi részek, pázsitfűfélék, mohák és egyéb díszítésre alkalmas növények

03249

02.30.4

Vadon termő, ehető erdei termékek

 

02.30.40

Vadon termő, ehető erdei termékek

03230

02.4

Erdészeti szolgáltatás

 

02.40

Erdészeti szolgáltatás

 

02.40.1

Erdészeti szolgáltatás

 

02.40.10

Erdészeti szolgáltatás

86140 (*)

03

Halászat, halgazdálkodás

 

03.0

Halászat, halgazdálkodás

 

03.00

Halászat, halgazdálkodás

 

03.00.1

Élő hal

 

03.00.11

Élő díszhal

04111

03.00.12

Élő tengeri hal, nem tenyésztett

04119 (*)

03.00.13

Élő édesvízi hal, nem tenyésztett

04119 (*)

03.00.14

Élő tengeri hal, tenyésztett

04119 (*)

03.00.15

Élő édesvízi hal, tenyésztett

04119 (*)

03.00.2

Friss vagy hűtött hal

 

03.00.21

Friss vagy hűtött tengeri hal, nem tenyésztett

04120 (*)

03.00.22

Friss vagy hűtött édesvízi hal, nem tenyésztett

04120 (*)

03.00.23

Friss vagy hűtött tengeri hal, tenyésztett

04120 (*)

03.00.24

Friss vagy hűtött édesvízi hal, tenyésztett

04120 (*)

03.00.3

Rákfélék (nem fagyasztva)

 

03.00.31

Rákfélék (nem fagyasztva), nem tenyésztett

04210 (*)

03.00.32

Rákfélék (nem fagyasztva), tenyésztett

04210 (*)

03.00.4

Friss vagy hűtött puhatestű és gerinctelen víziállat

 

03.00.41

Friss vagy hűtött élő osztrigák, nem tenyésztett

04220 (*)

03.00.42

Egyéb élő, friss vagy hűtött puhatestű és gerinctelen víziállat, nem tenyésztett

0429 (*)

03.00.43

Élő, friss vagy hűtött osztriga, tenyésztett

04220 (*)

03.00.44

Egyéb élő, friss vagy hűtött puhatestű és gerinctelen víziállat, tenyésztett

0429 (*)

03.00.5

Gyöngy, megmunkálatlan

 

03.00.51

Természetes gyöngy, megmunkálatlan

38210 (*)

03.00.52

Tenyészett gyöngy, megmunkálatlan

38210 (*)

03.00.6

Egyéb vízinövény, -állat és termékeik

 

03.00.61

Korallok és hasonló termékek, kagylók, rákfélék, tüskésbőrűek

04910

03.00.62

Állati eredetű, természetes szivacs

04920

03.00.63

Tengeri és egyéb alga, nem tenyésztett

04930 (*)

03.00.64

Tengeri és egyéb alga, tenyésztett

04930 (*)

03.00.69

M.n.s egyéb vízinövény, -állat és termékeik

0 (*)

03.00.7

Halászati, halgazdálkodási szolgáltatás

 

03.00.71

Halászati szolgáltatás

86150 (*)

03.00.72

Halgazdálkodási szolgáltatás

86150 (*)

B

BÁNYÁSZAT, KŐFEJTÉS

 

05

Szénbányászat

 

05.1

Feketeszén-bányászat

 

05.10

Feketeszén-bányászat

 

05.10.1

Feketeszén, nem agglomerált

 

05.10.10

Feketeszén, nem agglomerált

11010

05.2

Barnaszén-, lignitbányászat

 

05.20

Barnaszén-, lignitbányászat

 

05.20.1

Barnaszén és lignit

 

05.20.10

Barnaszén és lignit

11030 (*)

06

Kőolaj-, földgázkitermelés

 

06.1

Kőolaj-kitermelés

 

06.10

Kőolaj-kitermelés

 

06.10.1

Kőolaj és bitumentartalmú ásványokból nyert kőolajok, nyers

 

06.10.10

Kőolaj és bitumentartalmú ásványokból nyert kőolajok, nyers

12010

06.10.2

Bitumenes vagy olajpala és olajhomok

 

06.10.20

Bitumenes vagy olajpala és olajhomok

12030

06.2

Földgázkitermelés

 

06.20

Földgázkitermelés

 

06.20.1

Földgáz, cseppfolyós vagy gáznemű

 

06.20.10

Földgáz, cseppfolyós vagy gáznemű

12020

07

Fémtartalmú érc bányászata

 

07.1

Vasércbányászat

 

07.10

Vasércbányászat

 

07.10.1

Vasérc

 

07.10.10

Vasérc

14100

07.2

Egyéb fém érc bányászata

 

07.21

Urán-, tóriumérc-bányászat

 

07.21.1

Urán- és tóriumérc

 

07.21.10

Urán- és tóriumérc

13000

07.29

Színesfém érc bányászata

 

07.29.1

Színesfém érc és dúsítmányai

 

07.29.11

Rézérc és dúsítmányai

14210

07.29.12

Nikkelérc és dúsítmányai

14220

07.29.13

Alumíniumérc és dúsítmányai

14230

07.29.14

Nemesfémércek és dúsítmányaik

14240

07.29.15

Ólom-, cink- és ónérc és dúsítmányaik

14290 (*)

07.29.19

M.n.s. egyéb színesfém tartalmú ércek és dúsítmányaik

14290 (*)

08

Egyéb bányászat

 

08.1

Kőfejtés, homok-, agyagbányászat

 

08.11

Kőfejtés, gipsz, kréta bányászata

 

08.11.1

Építőkő vagy díszítőkő

 

08.11.11

Márványból és egyéb mészkőből készült építőkő vagy díszítőkő

15120

08.11.12

Gránit, homokkő és egyéb építőkő vagy díszítőkő

15130

08.11.2

Mészkő és gipsz

 

08.11.20

Mészkő és gipsz

15200

08.11.3

Kréta és dolomit

 

08.11.30

Kréta és dolomit

16330

08.11.4

Pala

 

08.11.40

Pala

15110

08.12

Kavics-, homok-, agyagbányászat

 

08.12.1

Kavics és homok

 

08.12.11

Természetes homok

15310

08.12.12

Kőszemcse, -szilánk, -por, kavics, sóder

15320 (*)

08.12.13

Terméksalak és hasonló ipari hulladékok keveréke (építési célú kavics-, sóder-, murva- vagy kvarckavicstartalommal vagy anélkül)

15320 (*)

08.12.2

Agyag és kaolin

 

08.12.21

Kaolin és egyéb kaolintartalmú agyag

15400 (*)

08.12.22

Egyéb agyag, andaluzit, kianit és szillimanit, mullit, samott és tűzálló agyagok

15400 (*)

08.9

M.n.s. bányászat

 

08.91

Vegyi ásvány bányászata

 

08.91.1

Vegyi és trágyázásra alkalmas ásványok

 

08.91.11

Természetes kalciumfoszfát és alumínium-kalciumfoszfát

16110

08.91.12

Pörköletlen vaspirit; nyers vagy nem finomított kén

16120

08.91.19

Egyéb vegyi és trágyázásra alkalmas ásványok

16190 (*)

08.92

Tőzegkitermelés

 

08.92.1

Tőzeg

 

08.92.10

Tőzeg

11040 (*)

08.93

Sókitermelés

 

08.93.1

Só és tiszta nátriumklorid, tengervíz

 

08.93.10

Só és tiszta nátriumklorid, tengervíz

16200 (*)

08.99

Egyéb m.n.s. bányászat

 

08.99.1

Természetes bitumen és aszfalt, aszfaltit és aszfalttartalmú kőzet

 

08.99.10

Természetes bitumen és aszfalt, aszfaltit és aszfalttartalmú kőzet

15330

08.99.2

Megmunkálatlan vagy egyszerűen fűrészelt, hasított vagy nyers drágakövek és féldrágakövek, ipari gyémántok, habkő, csiszolókő, természetes korund, természetes gránit, más természetes csiszolóanyag, egyéb ásványok

 

08.99.21

Megmunkálatlan vagy egyszerűen fűrészelt, durván hasított drágakövek és féldrágakövek (kivéve: az ipari gyémántok)

16310

08.99.22

Megmunkálatlan vagy egyszerűen fűrészelt, hasított vagy nyers ipari gyémántok, habkő, csiszolókő, természetes korund, természetes gránit, más természetes csiszolóanyag

16320

08.99.29

M.n.s. ásványok

16390

09

Bányászati szolgáltatás

 

09.1

Kőolaj-, földgáz-kitermelési szolgáltatás

 

09.10

Kőolaj-, földgáz-kitermelési szolgáltatás

 

09.10.1

Kőolaj- és földgázkitermeléshez kapcsolódó szolgáltatások

 

09.10.11

Kőolaj- és földgázkitermeléshez kapcsolódó fúrási szolgáltatások

86211 (*)

09.10.12

Fúrótorony-építés, -javítás, -bontás, valamint a kőolaj- és földgázkitermeléssel kapcsolatos hasonló szolgáltatások

86211 (*)

09.10.13

Földgáz cseppfolyósítása és visszaalakítása gázzá szállítási célra a kitermelés helyszínén

86211 (*)

09.9

Egyéb bányászati szolgáltatás

 

09.90

Egyéb bányászati szolgáltatás

 

09.90.1

Egyéb bányászati szolgáltatás

 

09.90.11

Feketeszén-bányászat járulékos szolgáltatásai

86219 (*)

09.90.19

Egyéb m.n.s. bányászathoz kapcsolódó járulékos szolgáltatások

86219 (*)

C

FELDOLGOZÓIPAR

 

10

Élelmiszergyártás

 

10.1

Húsfeldolgozás, -tartósítás, húskészítmény gyártása

 

10.11

Húsfeldolgozás, -tartósítás

 

10.11.1

Friss vagy hűtött szarvasmarha-, sertés-, juh-, kecske-, lóhús és más lófélék húsa

 

10.11.11

Friss vagy hűtött marhahús

21111

21112

10.11.12

Friss vagy hűtött sertéshús

21113

10.11.13

Friss vagy hűtött bárány- és juhhús

21115

10.11.14

Friss vagy hűtött kecskehús

21116

10.11.15

Friss vagy hűtött lóhús vagy más lófélék húsa

21118

10.11.2

Friss vagy hűtött ehető belsőség marha-, sertés-, juh-, kecske-, lóhúsból és más lófélékből

 

10.11.20

Friss vagy hűtött ehető belsőség marha-, sertés-, juh-, kecske-, lóhúsból és más lófélékből

21151 (*)

21152 (*)

21153 (*)

21155 (*)

21156 (*)

10.11.3

Fagyasztott hús és ehető belsőség marha-, sertés-, juh-, kecske-, lóhúsból és más lófélékből; friss, hűtött vagy fagyasztott egyéb hús és ehető belsőség

 

10.11.31

Fagyasztott marhahús

21131

21132

10.11.32

Fagyasztott sertéshús

21133

10.11.33

Fagyasztott bárány- és juhhús

21135

10.11.34

Fagyasztott kecskehús

21136

10.11.35

Fagyasztott lóhús és egyéb lóféle húsa

21138

10.11.39

Friss, hűtött és fagyasztott egyéb hús és ehető belsőségei

21114

21117

21119

21134

21137

21139

21151 (*)

21152 (*)

21153 (*)

21155 (*)

21156 (*)

21159

21190

10.11.4

Zsíros gyapjú, irha, nyersbőr szavasmarha- vagy lófélékből, juhból és kecskéből

 

10.11.41

Zsíros gyapjú, beleértve a tisztított nyírt bőrgyapjút

02942

10.11.42

Nyers szőrmés bőr és bőr szarvasmarha-, lófélék vagy sertés vágásából, egészben

02951

10.11.43

Egyéb nyers szőrmés bőr és bőr szarvasmarha-, lófélék vagy sertés vágásából

02952

10.11.44

Nyers bárány- és juhbőr

02953

10.11.45

Nyers kecske- és gidabőr

02954

10.11.5

Zsiradék, szarvasmarhafélékből, juhból, kecskéből és sertésből

 

10.11.50

Zsiradék, szarvasmarhafélékből, juhból, kecskéből és sertésből

21511 (*)

21512

21513

21514

21515

21519 (*)

21521

10.11.6

Nyers belsőség, étkezésre alkalmatlan

 

10.11.60

Nyers belsőség, étkezésre alkalmatlan

39110 (*)

10.11.9

Hús feldolgozásával, tartósításával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

 

10.11.99

Hús feldolgozásával, tartósításával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

88111 (*)

10.12

Baromfihús feldolgozása, tartósítása

 

10.12.1

Friss vagy hűtött baromfihús

 

10.12.10

Friss vagy hűtött baromfihús

21121

21122

21123

21124

21125

10.12.2

Fagyasztott baromfihús

 

10.12.20

Fagyasztott baromfihús

21141

21142

21143

21144

21149

10.12.3

Baromfizsiradék

 

10.12.30

Baromfizsiradék

21511 (*)

21522

10.12.4

Emberi fogyasztásra alkalmas baromfibelsőség; baromfi-feldolgozás melléktermékei

 

10.12.40

Emberi fogyasztásra alkalmas baromfibelsőség; baromfi-feldolgozás melléktermékei

21160

10.12.5

Toll és tollas madárbőr

 

10.12.50

Toll és tollas madárbőr

39110 (*)

10.12.9

Baromfihús feldolgozásával, tartósításával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

 

10.12.99

Baromfihús feldolgozásával, tartósításával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

88111 (*)

10.13

Hús-, baromfihús-készítmény gyártása

 

10.13.1

Húskészítmények és konzervek húsból, belsőségből és vérből

 

10.13.11

Darabolt, sózott, szárított vagy füstölt sertéshús (beleértve a szalonnát és sonkát is)

21171

10.13.12

Szarvasmarhafélék sózott, szárított vagy füstölt húsa

21172

10.13.13

Egyéb sózott, pácolt, szárított vagy füstölt hús és ehető belsőség (kivéve: a disznó- és a marhahús); húsból vagy belsőségből készült étkezési liszt és dara

21173

10.13.14

Töltött termék húsból, belsőségből vagy vérből

21174

10.13.15

Egyéb húskészítmény és konzerv húsból, belsőségből vagy vérből (kivéve: a húsból és a belsőségből készült készételeket)

21179

10.13.16

Emberi fogyasztásra alkalmatlan liszt, korpa és pellett húsból; töpörtyű

21181

21182

21183

21184

21185

21186

21187

21188

21189

10.13.9

Hús és húskészítmény főzése, előkészítése; hús- és baromfihús-készítmény gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

 

10.13.91

Hús és húskészítmény főzése, előkészítése

88111 (*)

10.13.99

Hús- és baromfihús-készítmények gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

88111 (*)

10.2

Halfeldolgozás, -tartósítás

 

10.20

Halfeldolgozás, -tartósítás

 

10.20.1

Friss, hűtött vagy fagyasztott hal

 

10.20.11

Friss vagy hűtött halfilé és más halhús (egészben vagy darabolva)

21221

10.20.12

Friss vagy hűtött halmáj és halikra

21225

10.20.13

Fagyasztott hal

21210

10.20.14

Fagyasztott halfilé

21222

10.20.15

Fagyasztott halhús (egészben vagy darabolva)

21223

10.20.16

Fagyasztott halmáj és halikra

21226

10.20.2

Más módon feldolgozott vagy konzervált hal; kaviár és kaviárpótló

 

10.20.21

Szárított, sózott vagy pácolt, de nem füstölt halfilé

21224

10.20.22

Szárított, füstölt, sózott vagy pácolt halmáj és halikra; emberi fogyasztásra alkalmas halliszt, haldara és halpellet

21227

21233 (*)

10.20.23

Szárított, pácolt, sózott vagy nem sózott hal

21231

10.20.24

Füstölt hal és halfilé

21232

10.20.25

Más módon feldolgozott vagy konzervált hal, a kész halételek kivételével

21242 (*)

10.20.26

Kaviár és kaviárpótló

21243

10.20.3

Fagyasztott, feldolgozott vagy tartósított rákfélék, puhatestű és egyéb gerinctelen vízi állatok

 

10.20.31

Fagyasztott rákfélék

21250

10.20.32

Fagyasztott, szárított, sózott vagy pácolt, füstölt puhatestűek

21261

10.20.33

Fagyasztott, szárított, sózott vagy pácolt, füstölt egyéb gerinctelen vízi állatok

21269

10.20.34

Rákfélék, puhatestű és egyéb gerinctelen vízi állatok más módon elkészítve vagy tartósítva

21270

21280

10.20.4

Emberi fogyasztásra alkalmatlan liszt, dara, pellet és egyéb termékek m.n.s. halból, rákfélékből, puhatestűekből és egyéb gerinctelen víziállatokból

 

10.20.41

Emberi fogyasztásra alkalmatlan liszt, dara és pellet halból, rákfélékből, puhatestűekből és egyéb gerinctelen víziállatokból

21291

10.20.42

Emberi fogyasztásra alkalmatlan egyéb termékek halból, rákfélékből, puhatestűekből és egyéb gerinctelen víziállatokból

21299

10.20.9

Haltermékek füstölése és tartósítása, illetve elkészítése más módon; feldolgozott és tartósított halak, rákfélék és puhatestűek gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

 

10.20.91

Haltermékek füstölése és tartósítása, illetve elkészítése más módon

88111 (*)

10.20.99

Halfeldolgozással, -tartósítással kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

88111 (*)

10.3

Gyümölcs-, zöldségfeldolgozás, -tartósítás

 

10.31

Burgonyafeldolgozás, -tartósítás

 

10.31.1

Feldolgozott és tartósított burgonya

 

10.31.11

Fagyasztott burgonya

21313

10.31.12

Egész, darabolt vagy szeletelt szárított burgonya, további feldolgozás nélkül

21393 (*)

10.31.13

Liszt, dara, pehely, granulátum és pellet szárított burgonyából

21392

10.31.14

Feldolgozott vagy tartósított burgonya

21323 (*)

10.31.9

Burgonya és burgonyakészítmények főzése és elkészítése más módon; feldolgozott és tartósított burgonya gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

 

10.31.91

Burgonya és burgonyakészítmények főzése és elkészítése más módon

88111 (*)

10.31.99

Burgonyafeldolgozással, -tartósítással kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

88111 (*)

10.32

Gyümölcs-, zöldséglé gyártása

 

10.32.1

Gyümölcs- és zöldséglé

 

10.32.11

Paradicsomlé

21331

10.32.12

Narancslé

21431

10.32.13

Grépfrútlé

21432

10.32.14

Ananászlé

21433

10.32.15

Szőlőlé

21434

10.32.16

Almalé

21435

10.32.17

Gyümölcs- és zöldséglékeverék

21339

10.32.19

Egyéb gyümölcs- és zöldséglé

21439

10.32.9

Gyümölcs- és zöldséglé gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

 

10.32.99

Gyümölcs- és zöldséglé gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

88111 (*)

10.39

Egyéb gyümölcs-, zöldségfeldolgozás, -tartósítás

 

10.39.1

Elkészített és tartósított zöldség (a burgonya kivételével)

 

10.39.11

Fagyasztott zöldség

21311

21312

21319

10.39.12

Ideiglenesen tartósított (félkész) zöldség

21399 (*)

10.39.13

Szárított zöldség

21393 (*)

10.39.14

Összevágott és csomagolt gyümölcsök és zöldségek

0 (*)

10.39.15

Tartósított bab, nem ecettel vagy ecetsavval tartósítva, (kivéve: a zöldséges készétel)

21321

10.39.16

Tartósított borsó, nem ecettel vagy ecetsavval tartósítva, (kivéve: a zöldséges készétel)

21322

10.39.17

Egyéb tartósított zöldségek (kivéve: burgonya); nem ecettel vagy ecetsavval tartósítva (kivéve: zöldséges készétel)

21329 (*)

21399

10.39.18

Zöldség (a burgonya kivételével), gyümölcs, dió és a növények más ehető részei, ecettel vagy ecetsavval elkészítve vagy tartósítva

21394

10.39.2

Elkészített és tartósított gyümölcs és dió

 

10.39.21

Főzött vagy nyers fagyasztott gyümölcs és dió

21493

10.39.22

Dzsem, gyümölcskocsonya (zselé), gyümölcs- és diópüré és -krém

21494

10.39.23

Dió, földimogyoró, pörkölt, sózott vagy más módon elkészített

21495

10.39.24

Félkész gyümölcs- és diókonzerv, közvetlen fogyasztásra nem alkalmas

21496

10.39.25

Egyéb elkészített vagy tartósított gyümölcs

21411

21412

21419

21491

21492

10.39.3

Egyéb növényanyag és -hulladék, növénymaradék és -melléktermék

 

10.39.30

Egyéb növényanyag és -hulladék, növénymaradék és -melléktermék

39120 (*)

10.39.9

Gyümölcsök és zöldségek főzése és egyéb tartósítása; egyéb feldolgozott és tartósított gyümölcs és zöldség gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

 

10.39.91

Gyümölcsök és zöldségek főzése és egyéb tartósítása

88111 (*)

10.39.99

Egyéb gyümölcs-, zöldségfeldolgozással, -tartósítással kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

88111 (*)

10.4

Növényi, állati olaj gyártása

 

10.41

Olaj gyártása

 

10.41.1

Nyers állati zsírok, olajok és frakcióik

 

10.41.11

Zsírsztearin, olajsztearin, olaj és faggyúolaj, nem emulgeálva, keverve, vagy máshogy elkészítve

21529 (*)

10.41.12

Hal és tengeri állatok zsírja, olaja és frakcióik

21524

21525

21526

10.41.19

Egyéb állati zsírok, olajok és frakcióik, akár finomítva akár nem, de vegyi átalakítás nélkül

21519 (*)

21523

21529 (*)

10.41.2

Nyers növényi olajok

 

10.41.21

Nyers szójababolaj

21531

10.41.22

Nyers földimogyoró-olaj

21532

10.41.23

Nyers olívaolaj

21537

10.41.24

Nyers napraforgóolaj

21533

10.41.25

Nyers gyapotmagolaj

21538

10.41.26

Nyers repce- és mustármagolaj

21534

10.41.27

Nyers pálmaolaj

21535

10.41.28

Nyers kókuszolaj

21536

10.41.29

Egyéb nyers növényolaj

21539 (*)

10.41.3

Gyapothulladék

 

10.41.30

Gyapothulladék

21600

10.41.4

Növényi zsírokból és olajokból származó olajpogácsa és más szilárd maradék; liszt és korpa olajos magból és olajtartalmú gyümölcsből

 

10.41.41

Növényi zsírokból és olajokból származó olajpogácsa és más szilárd maradék

21710

10.41.42

Liszt és korpa olajos magból és olajtartalmú gyümölcsből (kivéve: mustár)

21720

10.41.5

Finomított olaj (vegyi átalakítás nélkül)

 

10.41.51

Finomított szójababolaj és frakciói (vegyi átalakítás nélkül)

21541

10.41.52

Finomított földimogyoró-olaj és frakciói (vegyi átalakítás nélkül)

21542

10.41.53

Finomított olívaolaj és frakciói (vegyi átalakítás nélkül)

21547

10.41.54

Finomított napraforgóolaj és frakciói (vegyi átalakítás nélkül)

21543

10.41.55

Finomított gyapotmagolaj és frakciói (vegyi átalakítás nélkül)

21548

10.41.56

Finomított repce-, szezám- és mustármagolaj, valamint ezek frakciói (vegyi átalakítás nélkül)

21544

10.41.57

Finomított pálmaolaj és frakciói (vegyi átalakítás nélkül)

21545

10.41.58

Finomított kókuszolaj és frakciói (vegyi átalakítás nélkül)

21546

10.41.59

Egyéb olajak és frakcióik, finomítva, de vegyi átalakítás nélkül; stabilizált növényi zsírok és egyéb m.n.s. növényi olajok (kivéve: kukoricaolaj), valamint ezek frakciói finomítva, de vegyi átalakítás nélkül

21549 (*)

10.41.6

Keményített állati vagy növényi zsírok és olajok és frakcióik, hidrogénezve, észterezve, de további feldolgozás nélkül

 

10.41.60

Keményített állati vagy növényi zsírok és olajok és frakcióik, hidrogénezve, észterezve, de további feldolgozás nélkül

21590 (*)

10.41.7

Növényi viasz (kivéve: a trigliceridek); degras; állati vagy növényi viaszok feldolgozási maradékai

 

10.41.71

Növényi viasz (a trigliceridek kivételével)

21731

10.41.72

Degras; állati vagy növényi viaszok feldolgozási maradékai

21732

10.41.9

Olaj és zsír gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

 

10.41.99

Olaj és zsír gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

88111 (*)

10.42

Margarin gyártása

 

10.42.1

Margarin és hasonló ehető készítmények

 

10.42.10

Margarin és hasonló ehető készítmények

21550

10.42.9

Margarin és hasonló ehető készítmények gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

 

10.42.99

Margarin és hasonló ehető készítmények gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

88111 (*)

10.5

Tejfeldolgozás

 

10.51

Tejtermék gyártása

 

10.51.1

Feldolgozott folyékony tej és tejszín

 

10.51.11

Feldolgozott folyékony tej

22110

10.51.12

Tej és tejszín, 6 %-ot meghaladó zsírtartalommal, sűrítés és édesítés nélkül

22120

10.51.2

Tej szilárd formában

 

10.51.21

Zsírszegény tejpor

22212

10.51.22

Teljes tejpor

22211

10.51.3

Vaj és vajkészítmények

 

10.51.30

Vaj és vajkészítmények

22241

22242

22249

10.51.4

Sajt és túró

 

10.51.40

Sajt és túró

22251

22252

22253

22254

22259

10.51.5

Egyéb tejtermékek

 

10.51.51

Sűrített tej és tejszín, hozzáadott cukor, illetve más édesítőanyag-tartalommal, a szilárd állapotú kivételével

22221

22222

22229

10.51.52

Joghurt és más erjesztett vagy savanyított tej és tejszín

22230

10.51.53

Kazein

22260

10.51.54

Tejcukor (lactóz) és tejcukorszirup

23210 (*)

10.51.55

Tejsavó

22130

22219 (*)

10.51.56

Tejtermékek m.n.s.

22290

10.51.9

Tejtermék gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

 

10.51.99

Tejtermék gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

88111 (*)

10.52

Jégkrém gyártása

 

10.52.1

Fagylalt (jégkrém) készítmények beleértve a vizes alapú fagylaltot (pl. sörbet)

 

10.52.10

Fagylalt (jégkrém) készítmények beleértve a vizes alapú fagylaltot (pl. sörbet)

22270

10.52.9

Fagylalt (jégkrém) gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

 

10.52.99

Fagylalt (jégkrém) gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

88111 (*)

10.6

Malomipari termék, keményítő gyártása

 

10.61

Malomipari termék gyártása

 

10.61.1

Félig vagy teljesen őrölt, hántolt vagy tört rizs

 

10.61.11

Hántolt rizs

23162

10.61.12

Félig vagy teljesen őrölt tört rizs

23161

10.61.2

Gabonafélékből és zöldségből készített liszt; ezek keverékei

 

10.61.21

Búza- és kétszeres liszt

23110

10.61.22

Egyéb gabonafélékből készült liszt

23120

10.61.23

Zöldségliszt és -dara

23170

10.61.24

Sütőipari termék készítéséhez szükséges keverékek

23180

10.61.3

Dara, korpa, pellet és más malomipari termékek gabonafélékből

 

10.61.31

Búzadara, -korpa

23130 (*)

10.61.32

Egyéb gabonadara, -korpa és -pellet m.n.s.

23130 (*)

10.61.33

Müzli típusú készítmények és egyéb malomipari termékek gabonafélékből

23140

10.61.4

Gabonafélék feldolgozása során keletkező korpa, korpás liszt és más maradék

 

10.61.40

Gabonafélék feldolgozása során keletkező korpa, korpás liszt és más maradék

39120 (*)

10.61.9

Malomipari termék gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

 

10.61.99

Malomipari termék gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

88111 (*)

10.62

Keményítő, keményítőtermék gyártása

 

10.62.1

Keményítő és keményítőtermék; m.n.s. cukor és cukorszirup

 

10.62.11

Keményítő, inulin, búzasikér (glutin) dextrin és más átalakított keményítő

23220

10.62.12

Tápióka és keményítőből készült tápiókapótló pehely, szem és más hasonló formában

23230

10.62.13

Glükóz (szőlőcukor) és szőlőcukorszirup, fruktóz (gyümölcscukor) és gyümölcscukorszirup, invertcukor (szaharáz), cukor és cukorszirup m.n.s.

23210 (*)

10.62.14

Kukoricaolaj

21539 (*)

21549 (*)

10.62.2

Keményítőgyártás során keletkező maradék és hasonló hulladék

 

10.62.20

Keményítőgyártás során keletkező maradék és hasonló hulladék

39130

10.62.9

Keményítő és keményítőtermék gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

 

10.62.99

Keményítő és keményítőtermék gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

88111 (*)

10.7

Pékáru, tésztafélék gyártása

 

10.71

Kenyér; friss pékáru gyártása

 

10.71.1

Kenyér, friss tésztafélék és sütemények

 

10.71.11

Friss kenyér

23491

10.71.12

Friss tésztafélék és sütemények

23431

10.71.9

Kenyér, friss pékáru gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

 

10.71.99

Kenyér, friss pékáru gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

88111 (*)

10.72

Tartósított lisztes áru gyártása

 

10.72.1

Kétszersült és keksz, tartósított tésztafélék és sütemények

 

10.72.11

Extrudált kenyér (crisp), kétszersült, pirított kenyér és hasonló pirított termékek

23410

10.72.12

Gyömbérkenyér (gyömbéres mézeskalács) és hasonlók, édes keksz, amerikai palacsinta (waffle, gofri) és ostya

23420

10.72.19

Egyéb száraz vagy tartósított lisztesáru

23439

23499

10.72.9

Tartósított lisztesáru gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

 

10.72.99

Tartósított lisztesáru gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

88111 (*)

10.73

Tésztafélék gyártása

 

10.73.1

Lisztből készült tésztafélék

 

10.73.11

Lisztből készült tésztafélék

23710

10.73.12

Kuszkusz

23721 (*)

10.73.9

Tésztafélék gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

 

10.73.99

Tésztafélék gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

88111 (*)

10.8

Egyéb élelmiszer gyártása

 

10.81

Cukorgyártás

 

10.81.1

Feldolgozatlan vagy finomított nád- és répacukor; melasz

 

10.81.11

Feldolgozatlan nád- és répacukor, szilárd alakban

23511

23512

10.81.12

Finomított nád- és répacukor, vegytiszta szaharóz, szilárd alakban, hozzáadott színező- vagy ízesítőanyag nélkül

23520

10.81.13

Finomított nád- és répacukor, hozzáadott színező- vagy ízesítőanyaggal, juharcukor és juharszirup

23530

10.81.14

Melasz

23540

10.81.2

Kilúgozott cukorrépaszelet, kipréselt cukornád és más cukorgyártási hulladék

 

10.81.20

Kilúgozott cukorrépaszelet, kipréselt cukornád és más cukorgyártási hulladék

39140

10.81.9

Cukor gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

 

10.81.99

Cukor gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

88111 (*)

10.82

Édesség gyártása

 

10.82.1

Kakaómassza, zsíros vagy zsírtalanított, kakaóvaj, -zsír és -olaj, kakaópor

 

10.82.11

Kakaómassza, zsíros vagy zsírtalanított

23610

10.82.12

Kakaóvaj, -zsír és -olaj

23620

10.82.13

Kakaópor, cukor vagy más édesítőszer nélkül

23630

10.82.14

Kakaópor, cukor- vagy más édesítőszer-tartalommal

23640

10.82.2

Csokoládé- és cukorkaáru

 

10.82.21

Ömlesztett csokoládé- és kakaótartalmú élelmiszerek (az édesített kakaópor kivételével)

23650

10.82.22

Nem ömlesztett csokoládé- és kakaótartalmú élelmiszerek (az édesített kakaópor kivételével)

23660

10.82.23

Cukorkaáru (beleértve a fehércsokoládét), kakaótartalom nélkül

23670

10.82.24

Cukorral tartósított gyümölcs, dió, gyümölcshéj és más növényi rész

21499

10.82.3

Kakaóhéj, -burok, - hártya és más kakaóhulladék

 

10.82.30

Kakaóhéj, -burok, - hártya és más kakaóhulladék

39150

10.82.9

Édesség gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

 

10.82.99

Édesség gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

88111 (*)

10.83

Tea, kávé feldolgozása

 

10.83.1

Feldolgozott kávé és tea

 

10.83.11

Kávé, koffeinmentesített vagy pörkölt

23911

10.83.12

Pótkávé, kávé- vagy pótkávékivonat, -eszencia és -koncentrátum; kávéburok és -hártya

23912

10.83.13

Zöld tea (nem fermentált), fekete tea (fermentált) és részben fermentált tea, 3 kg-ot meg nem haladó kiszerelésben

23913

10.83.14

Tea vagy matétea-kivonat, -eszencia, -koncentrátum és -készítmény

23914

10.83.15

Gyógytea

01930 (*)

10.83.9

Kávé és tea gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

 

10.83.99

Kávé és tea gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

88111 (*)

10.84

Fűszer, ételízesítő gyártása

 

10.84.1

Ecet; mártás (szósz), fűszerkeverékek, mustárliszt és -dara, elkészített mustár

 

10.84.11

Ecet és ecetpótló ecetsavból

23994

10.84.12

Mártás (szósz), fűszer- és ételízesítő-keverék, mustárliszt és dara, elkészített mustár

23995

10.84.2

Feldolgozott fűszer

 

10.84.21

Feldolgozott bors

23921

10.84.22

Feldolgozott, száraz csili és paprika

23922

10.84.23

Feldolgozott fahéj (fehérfahéj); más feldolgozott fűszer

23923

23924

23925

23926

23927

23928

10.84.3

Asztali só

 

10.84.30

Asztali só

16200 (*)

10.84.9

Fűszer és ételízesítő gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

 

10.84.99

Fűszer és ételízesítő gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

88111 (*)

10.85

Készétel gyártása

 

10.85.1

Készétel

 

10.85.11

Készételek döntően húsból, belsőségből és vérből

21176

10.85.12

Készételek döntően halból, rákfélékből vagy puhatestűekből

21241

21242 (*)

10.85.13

Készétel döntően zöldségből

21391

10.85.14

Készétel döntően főtt tésztából

23721 (*)

23722

10.85.19

Egyéb készételek (beleértve a fagyasztott kész pizzát is)

23997

10.85.9

Készételek gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

 

10.85.99

Készételek gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

88111 (*)

10.86

Homogenizált, diétás étel gyártása

 

10.86.1

Homogenizált ételkészítmények és diétás ételek

 

10.86.10

Homogenizált ételkészítmények és diétás ételek

23991

10.86.9

Homogenizált ételkészítmények és diétás ételek gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

 

10.86.99

Homogenizált ételkészítmények és diétás ételek gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

88111 (*)

10.89

M.n.s. egyéb élelmiszer gyártása

 

10.89.1

Leves, tojás, élesztő és egyéb élelmiszerek; húsból halból és gerinctelen vízi állatból készült kivonat és lé

 

10.89.11

Leves, erőleves és ezek előállítására szolgáló készítmény

23992

10.89.12

Tojás héj nélkül és tojássárgája, friss vagy tartósított; tojás héjában, tartósított vagy főzött; tojásfehérje

22300

23993

10.89.13

Élesztő (aktív vagy nem aktív); más egysejtű nem élő mikroorganizmus; elkészített sütőpor

23996

10.89.14

Húsból, halból és gerinctelen víziállatból készült kivonat és lé

21175

10.89.15

Növényi nedv és -kivonat, emésztést javító anyagok, nyálka és dúsító anyagok

23999 (*)

10.89.19

M.n.s. egyéb élelmiszerek

23210 (*)

23999 (*)

10.89.9

M.n.s. egyéb élelmiszer gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

 

10.89.99

M.n.s. egyéb élelmiszer gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

88111 (*)

10.9

Takarmány gyártása

 

10.91

Haszonállat-eledel gyártása

 

10.91.1

Kész állati táplálék haszonállatok részére (kivéve: szénaliszt és pellet)

 

10.91.10

Kész állati táplálék haszonállatok részére (kivéve: szénaliszt és pellet)

23311

23313

23315

23319

10.91.2

Szénaliszt (lucerna) és pellet

 

10.91.20

Szénaliszt (lucerna) és pellet

23320

10.91.9

Haszonállat-eledel gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

 

10.91.99

Haszonállat-eledel gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

88111 (*)

10.92

Hobbiállat-eledel gyártása

 

10.92.1

Kész állati táplálék hobbiállatok részére

 

10.92.10

Kész állati táplálék hobbiállatok részére

23314

10.92.9

Hobbiállat-eledel gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

 

10.92.99

Hobbiállat-eledel gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

88111 (*)

11

Italgyártás

 

11.0

Italgyártás

 

11.01

Desztillált szeszes ital gyártása

 

11.01.1

Desztillált szeszes italok

 

11.01.10

Desztillált szeszes italok

24131

24139

11.01.9

Desztillált szeszes italok gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

 

11.01.99

Desztillált szeszes italok gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

88111 (*)

11.02

Szőlőbor termelése

 

11.02.1

Bor friss szőlőből; szőlőmust

 

11.02.11

Pezsgőbor (habzóbor) friss szőlőből

24211

11.02.12

Bor friss szőlőből (kivéve: a pezsgőbor); szőlőmust

24212

11.02.2

Borseprő, nyers borkő

 

11.02.20

Borseprő, nyers borkő

39170

11.02.9

Szőlőbor termelésével kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

 

11.02.99

Szőlőbor termelésével kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

88111 (*)

11.03

Gyümölcsbor termelése

 

11.03.1

Egyéb erjesztett ital: alma-, körte-, mézbor stb.; alkoholtartalmú italkeverékek

 

11.03.10

Egyéb erjesztett ital: alma-, körte-, mézbor stb.; alkoholtartalmú italkeverékek

24230

11.03.9

Alma- és más gyümölcsbor termelésével kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

 

11.03.99

Alma- és más gyümölcsbor termelésével kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

88111 (*)

11.04

Egyéb nem desztillált, erjesztett ital gyártása

 

11.04.1

Vermut és más ízesített bor friss szőlőből

 

11.04.10

Vermut és más ízesített bor friss szőlőből

24220

11.04.9

Egyéb nem desztillált, erjesztett ital gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

 

11.04.99

Egyéb nem desztillált, erjesztett ital gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

88111 (*)

11.05

Sörgyártás

 

11.05.1

Sör

 

11.05.10

Sör

24310

11.05.2

Sörfőzési és lepárlási üledék

 

11.05.20

Sörfőzési és lepárlási üledék

39160

11.05.9

Sör gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

 

11.05.99

Sör gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

88111 (*)

11.06

Malátagyártás

 

11.06.1

Maláta

 

11.06.10

Maláta

24320

11.06.9

Maláta gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

 

11.06.99

Maláta gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

88111 (*)

11.07

Üdítőital, ásványvíz gyártása

 

11.07.1

Ásványvíz és üdítőitalok

 

11.07.11

Ásványvíz és szódavíz, nem édesített, nem ízesített

24410

11.07.19

Más alkoholmentes ital

24490

11.07.9

Ásványvíz és üdítőitalok gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

 

11.07.99

Ásványvíz és üdítőitalok gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

88111 (*)

12

Dohánytermék gyártása

 

12.0

Dohánytermék gyártása

 

12.00

Dohánytermék gyártása

 

12.00.1

Dohánytermékek (kivéve: dohányhulladék)

 

12.00.11

Szivar, vágott végű szivar, szivarka és cigaretta, dohányból és dohánypótlóból

25020

12.00.19

Más feldolgozott dohány és dohánypótló, homogenizált vagy visszanyert dohány, dohánykivonat és -eszencia

25090

12.00.2

Dohányhulladék

 

12.00.20

Dohányhulladék

39180

12.00.9

Dohánytermékek gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

 

12.00.99

Dohánytermékek gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

88112

13

Textília gyártása

 

13.1

Textilszálak fonása

 

13.10

Textilszálak fonása

 

13.10.1

Gyapjúzsír (beleértve a lanolint is)

 

13.10.10

Gyapjúzsír (beleértve a lanolint is)

21519 (*)

13.10.2

Fonáshoz előkészített természetes alapú textilszálak

 

13.10.21

Nyers selyem (nem sodorva)

26110

13.10.22

Zsírtalanított (mosott) vagy karbonizált gyapjú, nem kártolva, nem fésülve

26130

13.10.23

Gyapjú vagy finom állatiszőr-hulladék

26140

13.10.24

Gyapjú és finom vagy durva szőr, kártolva, vagy fésülve

26150

13.10.25

Pamut kártolva vagy fésülve

26160

13.10.26

Juta és más textilszálak (kivéve: a len, tiszta kender és rami) feldolgozva, de nem fonva

26170

13.10.29

Egyéb növényi textilszál feldolgozva, de nem fonva

26190

13.10.3

Fonáshoz feldolgozott mesterséges alapú vágott szálak

 

13.10.31

Szintetikus vágott szál, kártolva és fésülve, vagy más módon fonásra előkészítve

26210

13.10.32

Mesterséges vágott szál, kártolt, fésült, vagy más módon fonásra előkészítve

26220

13.10.4

Selyemfonal, fonal selyemhulladékból

 

13.10.40

Selyemfonal, fonal selyemhulladékból

26310

13.10.5

Gyapjúfonal, kiskereskedelmi és nem kiskereskedelmi kiszerelésben, fonal finom vagy durva állati szőrből, lószőrből

 

13.10.50

Gyapjúfonal, kiskereskedelmi és nem kiskereskedelmi kiszerelésben, fonal finom vagy durva állati szőrből, -lószőrbőr

26320

26330

26340

13.10.6

Pamutfonal, pamut varrócérna

 

13.10.61

Pamutfonal (kivéve: a varrócérna)

26360

26370

13.10.62

Pamut varrócérna

26350

13.10.7

Fonal növényi textilrostból (kivéve: pamutból), beleértve a lent, a jutát, a kókuszrostot, a tiszta kendert is; papírfonal

 

13.10.71

Lenfonal

26380 (*)

13.10.72

Fonal jutából vagy más textilrostból, fonal más növényi textilrostból, papírfonal

26380 (*)

13.10.8

Mesterséges és szintetikus textilfonal és -cérna végtelen szálból vagy vágott szálból

 

13.10.81

Fonal mesterséges végtelen szálból, többágú vagy sodrott (kivéve: a varrócérna, nagy szakítószilárdságú poliamid, poliészter vagy viszkóz fonal), nem kiskereskedelmi kiszerelésben; fonal mesterséges végtelen szálból (kivéve: a varrócérna) kiskereskedelmi kiszerelésben

26420

13.10.82

Fonal legalább 85 % szintetikus vágottszál-tartalommal (kivéve: a varrócérna)

26430

13.10.83

Fonal kevesebb, mint 85 % szintetikus vágottszál-tartalommal (kivéve: a varrócérna)

26440

13.10.84

Fonal mesterséges vágott szálból (kivéve: a varrócérna), nem kiskereskedelmi kiszerelésben

26450

26460

13.10.85

Varrócérna és -fonal mesterséges vagy szintetikus végtelen szálból vagy vágott szálból

26410

13.10.9

Természetes textilszállal kapcsolatos előkészítési szolgáltatások; textilfonal és cérna gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

 

13.10.91

Foszlatott gyapjú és finom vagy durva állatszőr

39213

13.10.92

Egyéb pamuthulladék, foszlatott

39215

13.10.93

Természetes textilszál előkészítése

88121 (*)

13.10.99

Textilfonal és cérna gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

88121 (*)

13.2

Textilszövés

 

13.20

Textilszövés

 

13.20.1

Szövet (kivéve: a speciális szövet) pamuttól különböző természetes szálból

 

13.20.11

Szövet selyemből vagy selyemhulladékból

26510

13.20.12

Szövet kártolt vagy fésült gyapjúból, finom vagy durva állati szőrből, vagy lószőrből

26520

26530

26540

26550

13.20.13

Szövet lenből

26560

13.20.14

Jutaszövet vagy más textil háncsrostból készült szövet (kivéve: a len, tiszta kender, rami)

26570

13.20.19

Szövet egyéb növényi eredetű textilszálból; szövet papírfonalból

26590

13.20.2

Szövet pamutból

 

13.20.20

Szövet pamutból

26610

26620

26630

26690

13.20.3

Szövet (kivéve: a speciális szövet) mesterséges és szintetikus végtelen szálból és vágott szálból

 

13.20.31

Szövet szintetikus és mesterséges végtelen fonalból

26710

26720

26730

13.20.32

Szövet szintetikus vágott szálból

26740

26760 (*)

26770 (*)

26790 (*)

13.20.33

Szövet mesterséges vágott szálból

26750

26760 (*)

26770 (*)

26790 (*)

13.20.4

Bolyhos szövet, frottír és egyéb speciális kelme

 

13.20.41

Bolyhos szövet és zseníliaszövet (kivéve: a frottírtörülköző és keskeny szövött áru)

26810

26820

26830

13.20.42

Frottírtörölköző és hasonló frottírszövet pamutból (kivéve: a keskeny szövött áru)

26840

13.20.43

Egyéb frottírtörölköző és hasonló frottírszövet (kivéve: a keskeny szövött áru)

26850

13.20.44

Gézszövet (kivéve: a keskeny szövött áru)

26860

13.20.45

Tűzött szövet (kivéve: a szőnyeg)

26880

13.20.46

Szövet üvegszálból (beleértve a keskeny szövött árut is)

26890

13.20.5

Szövéssel készült műszőrme

 

13.20.50

Szövéssel készült műszőrme

28330

13.20.9

Textilszövet gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

 

13.20.99

Textilszövet gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

88121 (*)

13.3

Textilkikészítés

 

13.30

Textilkikészítés

 

13.30.1

Textilgyártás befejező munkálatai

 

13.30.11

Textilszál és fonal fehérítése és festése

88122 (*)

13.30.12

Szövet és textiltermék (beleértve a ruházati terméket is) fehérítése

88122 (*)

13.30.13

Szövet és textiltermék (beleértve a ruházati terméket is) festése

88122 (*)

13.30.14

Szövet és textiltermék (beleértve a ruházati terméket is) nyomása

88122 (*)

13.30.19

Szövet és textiltermék (beleértve a ruházati terméket is) egyéb kikészítése

88122 (*)

13.9

Egyéb textiláru gyártása

 

13.91

Kötött, hurkolt kelme gyártása

 

13.91.1

Kötött, hurkolt kelme

 

13.91.11

Bolyhos kelme, frottír, kötött, hurkolt

28110

13.91.19

Egyéb kötött, hurkolt kelme, beleértve a kötött műszőrmét is

28190

28330

13.91.9

Kötött, hurkolt kelme gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

 

13.91.99

Kötött, hurkolt kelme gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

88121 (*)

13.92

Konfekcionált textiláru gyártása (kivéve: ruházat)

 

13.92.1

Konfekcionált háztartási textília

 

13.92.11

Paplan és úti takaró, pléd (kivéve: az elektromos melegítő takaró)

27110

13.92.12

Ágynemű

27120 (*)

13.92.13

Asztalnemű

27120 (*)

13.92.14

Testápolási és konyhai textília

27120 (*)

13.92.15

Függöny (beleértve a drapériát is) és belső napellenző; függöny- és ágykárpit

27130

13.92.16

M.n.s. lakástextília; szövetből és fonalból álló készlet, szőnyeg, faliszőnyeg (pl.: gobelin) és hasonlók előállításához

27140

13.92.2

Egyéb konfekcionált textília

 

13.92.21

Csomagolási célt szolgáló zsák és zacskó textilből

27150

13.92.22

Vitorlavászon, vitorla csónakhoz, vitorláshoz vagy hajóhoz, ponyva, napernyő, sátor és kempingáruk (beleértve a pneumatikus matracokat is)

27160

13.92.23

Ejtőernyő (beleértve az irányíthatót is), forgó (rotáló) ejtőernyő; és részeik

27170

13.92.24

Paplan, pehelypaplan, vánkos, puff, párna, hálózsák és hasonló termékek, beépített rugókkal; bármely anyaggal töltve; szivacsból vagy műanyagból is

27180

13.92.29

Egyéb konfekcionált termékek (beleértve a felmosóruhát, törlőruhát, portörlőruhát, mentőmellényt és mentőövet is)

27190

13.92.9

Konfekcionált textiláru (kivéve: a ruházat) gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

 

13.92.99

Konfekcionált textiláru (kivéve: a ruházat) gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

88121 (*)

13.93

Szőnyeggyártás

 

13.93.1

Szőnyeg

 

13.93.11

Szőnyeg és egyéb textil padlóburkoló, csomózott

27210

13.93.12

Szőnyeg és egyéb textil padlóburkoló, szőtt, nem tűzött vagy bolyhozott

27220

13.93.13

Tűzött szőnyeg és egyéb textil padlóburkoló

27230

13.93.19

Egyéb szőnyeg és textil padlóburkoló (beleértve a nemezeltet is)

27290

13.93.9

Szőnyeg gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

 

13.93.99

Szőnyeg gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

88121 (*)

13.94

Kötéláru gyártása

 

13.94.1

Kötéláru, kötél, zsineg és háló (kivéve: a hulladék)

 

13.94.11

Zsineg, kötéláru, kötél és kábel (vontatókötél) jutából vagy más textilrostból

27310

13.94.12

Csomózott háló zsinegből, kötéláruból vagy kötélből, konfekcionált háló textilanyagból; m.n.s. termékek fonalból, szalagból

27320

13.94.2

Rongy, hulladék zsineg, kötéláru, kötél és kábel, valamint textilanyagból készült elhasznált termékek

 

13.94.20

Rongy, hulladék zsineg, kötéláru, kötél és kábel, valamint textilanyagból készült elhasznált termékek

39218

13.94.9

Kötéláru gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

 

13.94.99

Kötéláru gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

88121 (*)

13.95

Nem szőtt textília és termék gyártása (kivéve: ruházat)

 

13.95.1

Nem szövött textíliák és nem szövött textíliákból készült termékek (kivéve: a ruházat)

 

13.95.10

Nem szövött textíliák és nem szövött textíliákból készült termékek (kivéve: a ruházat)

27922

13.95.9

Nem szövött textíliák és nem szövött textíliákból készült termékek (kivéve: a ruházat) gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

 

13.95.99

Nem szövött textíliák és nem szövött textíliákból készült termékek (kivéve: a ruházat) gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

88121 (*)

13.96

Műszaki textiláru gyártása

 

13.96.1

Fémezett fonal vagy fémezett paszományozott fonal, szövet fémcérnából és szövet fémbevonatú fonalból, gumicérna és kord, műszaki rendeltetésű textiltermékek és cikkek textil bevonattal

 

13.96.11

Fémezett fonal vagy fémezett paszományozott fonal

27993

13.96.12

M.n.s. szövet fémcérnából és szövet fémbevonatú fonalból

27994

13.96.13

Gumicérna és kord textil bevonattal; textilfonal és szalag, gumival vagy műanyaggal impregnált vagy bevont

27992

13.96.14

M.n.s. textilszövet, impregnált, bevont vagy borított

27997

13.96.15

Gumiabroncs-betétszövet nagy szakítószilárdságú nylon, poliamid, poliészter, viszkóz vagy műselyem fonalból

27996

13.96.16

Műszaki rendeltetésű textiltermékek és cikkek (beleértve a lámpabél, gázharisnyaszövet, textil tömlő, szállítószalag, meghajtó- vagy erőátviteli szíj, szitaszövet és szűrőszövet is)

27998

13.96.17

Keskeny szövött áru; vetülékszál nélkül, láncfonalakból ragasztással összeállított keskenyáru; paszományáru és hasonlók

27911

13.96.9

Műszaki textiláru gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

 

13.96.99

Műszaki textiláru gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

88121 (*)

13.99

Egyéb textiláru gyártása m.n.s.

 

13.99.1

Tüll, csipke, hímzés, paszományozott fonal és szalag; zseníliafonal; fonatolt termék

 

13.99.11

Tüll és más necckelme (kivéve: a szövött, kötött-hurkolt kelme); csipke végben, szalagként vagy motívumonként

27912

13.99.12

Hímzés végben, szalagban vagy motívumonként

27913

13.99.13

Nemez, bevont, borított vagy laminált

27921

13.99.14

Legfeljebb 5 mm hosszú textilszálak, -por és kallózási hulladék

27991 (*)

13.99.15

Paszományozott fonal, zseníliafonal, fonatolt csomózott fonal

27995

13.99.16

Steppelt textiltermékek végben

27999

13.99.19

M.n.s. egyéb textíliák és textiltermékek

38994 (*)

13.99.9

Egyéb textiláruk gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

 

13.99.99

Egyéb textiláruk gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

88121 (*)

14

Ruházati termék gyártása

 

14.1

Ruházat gyártása (kivéve: szőrmeruházat)

 

14.11

Bőrruházat gyártása

 

14.11.1

Bőrruházat (természetes és rekonstruált bőrből)

 

14.11.10

Bőrruházat (természetes és rekonstruált bőrből)

28241

14.11.9

Bőrruházat gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

 

14.11.99

Bőrruházat gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

88124 (*)

14.12

Munkaruházat gyártása

 

14.12.1

Férfi munkaruházat

 

14.12.11

Férfi munkaruházati együttes, dzseki és blézer

28231 (*)

14.12.12

Férfi munkaruházati nadrág, melles és vállpántos overall, térdnadrág és sort

28231 (*)

14.12.2

Női munkaruházat

 

14.12.21

Női munkaruházati együttes, dzseki és blézer

28233 (*)

14.12.22

Női munkaruházati nadrág, melles és vállpántos overall, térdnadrág és sort

28233 (*)

14.12.3

Egyéb munkaruházat

 

14.12.30

Egyéb munkaruházat

28236 (*)

14.12.9

Munkaruházat gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

 

14.12.99

Munkaruházat gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

88123 (*)

14.13

Felsőruházat gyártása (kivéve: munkaruházat)

 

14.13.1

Felsőruházat, kötött, hurkolt

 

14.13.11

Férfi- és fiúfelsőkabát, -autóskabát, -köpeny, -pelerin, -anorák, -viharkabát, széldzseki és hasonló cikkek, kötött, hurkolt

28221 (*)

14.13.12

Férfi- és fiúöltöny, -együttes, -zakó, -blézer, -nadrág, melles és vállpántos overall, -térdnadrág és -sort, kötött, hurkolt

28221 (*)

14.13.13

Női és leányka-felsőkabát, -autóskabát, -köpeny, -pelerin, -anorák, -viharkabát, széldzseki, és hasonló cikkek, kötött, hurkolt

28223 (*)

14.13.14

Női és leánykakosztüm, -együttes (komplé), -kosztümkabát, -blézer, -ruha, -szoknya, -nadrágszoknya, -nadrág, melles és vállpántos overall, -térdnadrág, -sort, kötött, hurkolt

28223 (*)

14.13.2

Egyéb felsőruházat fiúk és férfiak részére (kivéve: a kötött, hurkolt)

 

14.13.21

Férfi- és fiúfelsőkabát, -esőkabát, -autóskabát, -köpeny, -pelerin, -anorák, -viharkabát, -széldzseki és hasonló cikkek, nem kötött, hurkolt textilanyagból

28231 (*)

14.13.22

Férfi- és fiúöltöny és -együttes, nem kötött, hurkolt textilanyagból

28231 (*)

14.13.23

Férfi- és fiúzakó és -blézer, nem kötött, hurkolt textilanyagból

28231 (*)

14.13.24

Férfi- és fiúnadrág, -melles és vállpántos overall, -térdnadrág és -sort, nem kötött, hurkolt textilanyagból

28231 (*)

14.13.3

Női és leányka egyéb felsőruházat (kivéve: a kötött, hurkolt)

 

14.13.31

Női és leányka-felsőkabát, -autóskabát, -köpeny, -pelerin, -anorák, -viharkabát, -széldzseki és hasonló cikkek, nem kötött, hurkolt textilanyagból

28233 (*)

14.13.32

Női és leánykakosztüm és -együttes (komplé), nem kötött, hurkolt textilanyagból

28233 (*)

14.13.33

Női és leányka-kosztümkabát és blézer, nem kötött, hurkolt textilanyagból

28233 (*)

14.13.34

Női és leánykaruha, -szoknya és -nadrágszoknya, nem kötött, hurkolt textilanyagból

28233 (*)

14.13.35

Női- és leánykanadrág, melles és vállpántos overall, -térdnadrág és -sort, nem kötött, hurkolt textilanyagból

28233 (*)

14.13.4

Használt ruházati termékek és kiegészítők

 

14.13.40

Használt ruházati termékek és kiegészítők

39217

14.13.9

Felsőruházat gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

 

14.13.99

Felsőruházat gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

88123 (*)

14.14

Alsóruházat gyártása

 

14.14.1

Alsóruházat, kötött, hurkolt

 

14.14.11

Férfi- és fiúing, kötött, hurkolt

28222 (*)

14.14.12

Férfi- és fiúalsónadrág, rövid alsónadrág, -hálóing, -pizsama, -fürdőköpeny -hálóköntös és hasonló cikkek, kötött, hurkolt

28222 (*)

14.14.13

Női és leánykablúz, -ing és -ingblúz, kötött, hurkolt

28224 (*)

14.14.14

Női és leánykakombiné, -alsószoknya, női alsónadrág, rövid alsónadrág, -hálóing, -pizsama, hálóköntös, fürdőköpeny és hasonló cikkek, kötött, hurkolt

28224 (*)

14.14.2

Alsóruházat, nem kötött, hurkolt

 

14.14.21

Férfi- és fiúing, nem kötött, hurkolt textilanyagból

28232 (*)

14.14.22

Férfi- és fiútrikó és egyéb alsóing, -alsónadrág, rövid alsónadrág, hálóing, -pizsama, -fürdőköpeny, hálóköntös, nem kötött, hurkolt textilanyagból

28232 (*)

14.14.23

Női és leánykablúz, -ing és -ingblúz, textilanyagból nem kötött, hurkolt

28234 (*)

14.14.24

Női és leánykaalsóing és egyéb trikó, -kombiné, -alsószoknya, női alsónadrág, -hálóing, -pizsama -fürdőköpeny, -hálóköntös és hasonló cikkek, nem kötött, hurkolt textilanyagból

28234 (*)

14.14.25

Melltartó, harisnyatartó, fűző, nadrágtartó, zoknikötő és hasonló cikkek és részeik, nem kötött, hurkolt

28237

14.14.3

Póló (T-shirt), trikó, atléta és egyéb sporting, kötött, hurkolt

 

14.14.30

Póló (T-shirt), trikó, atléta és egyéb sporting, kötött, hurkolt

28225

14.14.9

Alsóruházat gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

 

14.14.99

Alsóruházat gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

88123 (*)

14.19

Egyéb ruházat, kiegészítők gyártása

 

14.19.1

Csecsemőruházat, tréningruha és egyéb ruházat, ruházati kiegészítők és részeik, kötött-hurkolt

 

14.19.11

Csecsemőruházat és ruházati kiegészítők, kötött-hurkolt

28227

14.19.12

Tréningruha, síruha, fürdőruha és egyéb ruházat, kötött-hurkolt

28228

14.19.13

Kesztyű, egyujjas kesztyű és muff, kötött-hurkolt

28229 (*)

14.19.19

Egyéb konfekcionált ruházati kiegészítők, valamint ruházati termékek és kiegészítők részei, kötött-hurkolt

28229 (*)

14.19.2

Csecsemőruházat, egyéb ruházat és egyéb ruházati kiegészítők, nem kötött-hurkolt textilanyagból

 

14.19.21

Csecsemőruházat és ruházati kiegészítők, nem kötött-hurkolt textilanyagból

28235

14.19.22

Tréningruha, síruha, fürdőruha és egyéb ruházat, nem kötött-hurkolt textilanyagból

28236 (*)

14.19.23

Zsebkendő, sál, kendő, stóla, nyakkendő, fátyol, kesztyű és egyéb konfekcionált ruházati kiegészítők, m.n.s. ruházati termékek és ruházati kiegészítők részei, nem kötött-hurkolt textilanyagból

28238

14.19.3

Ruházati kiegészítők bőrből, ruházati termékek nemezből, nem szövött textíliából, vagy bevont textíliából

 

14.19.31

Ruházati kiegészítők bőrből vagy rekonstruált bőrből (kivéve: a sportkesztyű)

28242

14.19.32

Ruházati termékek nemezből vagy nem szövött textíliából, impregnált vagy bevont textíliából

28250

14.19.4

Kalap és fejfedő

 

14.19.41

Kalapforma, kalaptest és kalaptomp nemezből; nagy lapos tetejű női kalap nemezből; kalapforma, fonott vagy bármilyen anyagú szalagból összeállítva

28261

14.19.42

Kalap és más fejfedő nemezből, fonott vagy bármilyen anyagú szalagból összeállított, kötött- hurkolt kelméből, csipkéből vagy más textilanyagból készített; hajháló

28262

14.19.43

Egyéb fejfedő (kivéve: a kalap és egyéb fejfedő gumiból vagy műanyagból, biztonsági kalap és azbesztkalap); hajszalag, hajpánt, bélés, huzat, kalapváz, kalapkarima, ellenző és rohamszíj fejfedőhöz

28269

14.19.9

Egyéb ruházati termékek és kiegészítők gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

 

14.19.99

Egyéb ruházati termékek és kiegészítők gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

88123 (*)

14.2

Szőrmecikk gyártása

 

14.20

Szőrmecikk gyártása

 

14.20.1

Ruházati termékek, ruházati kiegészítők és egyéb cikkek szőrmésbőrből (kivéve: a fejfedő)

 

14.20.10

Ruházati termékek, ruházati kiegészítők és egyéb cikkek szőrmésbőrből (kivéve: a fejfedő)

28320

14.20.9

Szőrmecikkek gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

 

14.20.99

Szőrmecikkek gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

88123 (*)

14.3

Kötött, hurkolt cikk gyártása

 

14.31

Kötött, hurkolt harisnyafélék gyártása

 

14.31.1

Harisnyanadrág, harisnya, zokni és egyéb harisnyafélék, kötött, hurkolt

 

14.31.10

Harisnyanadrág, harisnya, zokni és egyéb harisnyafélék, kötött, hurkolt

28210

14.31.9

Kötött, hurkolt harisnyafélék gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

 

14.31.99

Kötött, hurkolt harisnyafélék gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

88123 (*)

14.39

Egyéb kötött, hurkolt ruházati termék gyártása

 

14.39.1

Ujjas mellény, pulóver, kardigán, mellény és hasonló cikkek, kötött, hurkolt

 

14.39.10

Ujjas mellény, pulóver, kardigán, mellény és hasonló cikkek, kötött, hurkolt

28226

14.39.9

Egyéb kötött, hurkolt ruházat gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

 

14.39.99

Egyéb kötött, hurkolt ruházat gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

88123 (*)

15

Bőr, bőrtermék, lábbeli gyártása

 

15.1

Bőr, szőrme kikészítése; táskafélék, szíjazat gyártása

 

15.11

Bőr, szőrme kikészítése

 

15.11.1

Cserzett és kikészített szőrmésbőr

 

15.11.10

Cserzett és kikészített szőrmésbőr

28310

15.11.2

Samoa bőr; lakkbőr és laminált lakkbőr; metallizált bőr

 

15.11.21

Samoa bőr

29110 (*)

15.11.22

Lakkbőr és laminált lakkbőr; metallizált bőr

29110 (*)

15.11.3

Szarvasmarha- és lófélék bőre, szőr nélkül

 

15.11.31

Szarvasmarhafélék bőre, szőr nélkül, egészben

29120 (*)

15.11.32

Szarvasmarhafélék bőre, szőr nélkül, darabokban

29120 (*)

15.11.33

Lófélék bőre, szőr nélkül

29120 (*)

15.11.4

Juh-, kecske- és sertésbőr, szőr nélkül

 

15.11.41

Juh- és báránybőr, gyapjú nélkül

29130 (*)

15.11.42

Kecske- és kecskegidabőr, szőr nélkül

29130 (*)

15.11.43

Sertésbőr

29130 (*)

15.11.5

Egyéb állatok bőre; rekonstruált bőr

 

15.11.51

Egyéb állatok bőre, szőr nélkül

29130 (*)

15.11.52

Rekonstruált bőr, bőrből vagy bőrrostból

29130 (*)

15.11.9

Cserzett és kikészített bőr, kikészített és festett szőrme gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

 

15.11.99

Cserzett és kikészített bőr, kikészített és festett szőrme gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

88124 (*)

15.12

Táskafélék, szíjazat gyártása

 

15.12.1

Nyergesáru és lószerszám, táskafélék, valamint egyéb cikkek bőrből

 

15.12.11

Nyergesáru és lószerszám bármilyen állat számára, bármilyen anyagból

29210

15.12.12

Bőrönd, kézitáska és hasonló cikkek bőrből, rekonstruált bőrből, műanyag lapból, textilanyagból, vulkanizált szálból vagy kartonból; utazási készlet testápoláshoz, varráshoz, cipő- vagy ruhatisztításhoz

29220

15.12.13

Óraszíj, órapánt és órakarkötő (kivéve: a fém), valamint részeik

29230

15.12.19

Egyéb cikkek bőrből vagy rekonstruált bőrből (beleértve a gépekhez és mechanikai berendezésekhez használt cikkeket, és a m.n.s. egyéb műszaki célra szolgáló cikkeket is)

29290

15.12.9

Táskafélék, szíjazat gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

 

15.12.99

Táskafélék, szíjazat gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

88124 (*)

15.2

Lábbeligyártás

 

15.20

Lábbeligyártás

 

15.20.1

Lábbeli (kivéve: a sport- és munkavédelmi lábbeli és ortopédiai cipő)

 

15.20.11

Vízálló lábbeli gumi- vagy műanyag talppal és felsőrésszel (kivéve: a lábbeli beépített fém cipőorrvédővel)

29310

15.20.12

Lábbeli gumi- vagy műanyag talppal és felsőrésszel (kivéve: a vízálló lábbeli és sportcipő)

29320

15.20.13

Lábbeli bőr felsőrésszel (kivéve: a sportcipő, a lábbeli beépített fém cipőorrvédővel és különféle speciális lábbeli)

29330

15.20.14

Lábbeli textil felsőrésszel (kivéve: a sportcipő)

29340

15.20.2

Sportcipő

 

15.20.21

Teniszcipő, kosárlabdacipő, tornacipő, edzőcipő és hasonló termékek

29420

15.20.29

Egyéb sportcipő (kivéve: sícipő, hótaposó és korcsolyacipő)

29490

15.20.3

Munkavédelmi és m.n.s. egyéb lábbeli

 

15.20.31

Lábbeli beépített fém cipőorrvédővel

29510

15.20.32

Falábbeli, különféle speciális lábbelik és m.n.s. egyéb lábbeli

29520

15.20.4

Lábbeli bőrrészei, kivehető talpbetét, sarokpárna és hasonló cikkek, kamásli, lábszárvédő és hasonló cikkek és részeik

 

15.20.40

Lábbeli bőrrészei, kivehető talpbetét, sarokpárna és hasonló cikkek, kamásli, lábszárvédő és hasonló cikkek, és részeik

29600 (*)

15.20.9

Lábbeli gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

 

15.20.99

Lábbeli gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

88124 (*)

16

Fafeldolgozás (kivéve: bútor), fonottáru gyártása

 

16.1

Fűrészárugyártás

 

16.10

Fűrészárugyártás

 

16.10.1

Fa, fűrészelt vagy hosszában felvágott, feldarabolt, hántolt, vastagsága több mint 6 mm; vasúti vagy villamos vasúti talpfa fából, nem impregnált

 

16.10.10

Fa, fűrészelt vagy hosszában felvágott, feldarabolt, hántolt, vastagsága több mint 6 mm; vasúti vagy villamos vasúti talpfa fából, nem impregnált

31100

16.10.2

Fa, az éle vagy a színoldala mentén folyamatosan alakítva; fagyapot; faliszt; faforgács vagy -törmelék

 

16.10.21

Fa, az éle vagy a színoldala mentén folyamatosan alakítva (beleértve a táblába össze nem állított szalagot és frízt parketta gyártásához, továbbá gyöngyléc, díszléc, szegélyléc és párkányléc)

31210

16.10.22

Fagyapot; faliszt

31220

16.10.23

Faforgács vagy -törmelék

31230

16.10.3

Durván megmunkált fa; vasúti vagy villamos vasúti talpfa (keresztkötésű) fából, impregnált vagy más módon kezelt

 

16.10.31

Durván megmunkált fa, festékkel, színezőanyaggal, páccal, kreozottal vagy más tartósítószerrel kezelve

31310

31330 (*)

16.10.32

Vasúti vagy villamos vasúti talpfa (keresztkötésű) fából, impregnált

31320

16.10.39

Egyéb durván faragott fa, hasított karó, bot

31330 (*)

16.10.9

Fűrészárut szárító, impregnáló és kémiai kezelő szolgáltatások; fűrészáru gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

 

16.10.91

Fűrészárut szárító, impregnáló és kémiai kezelő szolgáltatások

88130 (*)

16.10.99

Fűrészáru gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

88130 (*)

16.2

Fa-, parafatermék, fonottáru gyártása

 

16.21

Falemezgyártás

 

16.21.1

Rétegelt lemez, furnérlemez és hasonló rétegelt faáru; forgácslemez és hasonló lemezek fából vagy más fás anyagból

 

16.21.11

Rétegelt lemez, furnérlemez és hasonló rétegelt faáru, bambuszból

31410

31450

16.21.12

Egyéb rétegelt lemez, furnérlemez és hasonló rétegelt faáru

31420

16.21.13

Forgácslemez és hasonló lemezek fából vagy más fás anyagból

31430

16.21.14

Farostlemez fából vagy más fás anyagból

31440

16.21.2

Furnér és más falemez rétegelt lemez gyártásához; tömörített fa

 

16.21.21

Furnér és más falemez rétegelt lemez gyártásához, valamint egyéb fa, hosszában fűrészelt, feldarabolt vagy hántolt, vastagsága legfeljebb 6 mm

31510

16.21.22

Tömörített fa táblában, lapban vagy idomra formázva

31520

16.21.9

Falemezgyártás befejező műveletei; falemez és fa anyagú tábla gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

 

16.21.91

Falemezgyártás befejező műveletei

88130 (*)

16.21.99

Falemez és fa anyagú tábla gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

88130 (*)

16.22

Parkettagyártás

 

16.22.1

Összeállított parkettatábla

 

16.22.10

Összeállított parkettatábla

31600 (*)

16.22.9

Összeállított parkettatábla gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

 

16.22.99

Összeállított parkettatábla gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

88130 (*)

16.23

Épületasztalos-ipari termék gyártása

 

16.23.1

Ács- és épületasztalos-ipari termékek fából (kivéve: az előre gyártott épületek)

 

16.23.11

Ablak, franciaablak és kereteik, ajtó és kerete, valamint küszöb fából

31600 (*)

16.23.12

Zsaluzat betonszerkezeti munkákhoz, zsindely fából

31600 (*)

16.23.19

M.n.s. ács- és épületasztalos-ipari termékek fából

31600 (*)

16.23.2

Előre gyártott faépületek

 

16.23.20

Előre gyártott faépületek

38701

16.23.9

Ács- és épületasztalos-ipari termékek gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

 

16.23.99

Ács- és épületasztalos-ipari termékek gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

88130 (*)

16.24

Tároló fatermék gyártása

 

16.24.1

Tároló fatermék

 

16.24.11

Rakodólap, keretezett szállítótálca és egyéb rakományhordó lapok fából

31700 (*)

16.24.12

Hordó és más kádáripari termék fából

31700 (*)

16.24.13

Egyéb tároló fatermékek és részeik

31700 (*)

16.24.9

Tároló fatermék gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

 

16.24.99

Tároló fatermék gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

88130 (*)

16.29

Egyéb fa-, parafatermék, fonottáru gyártása

 

16.29.1

Egyéb fatermékek

 

16.29.11

Szerszám, szerszámtest, szerszámnyél, seprű és kefe teste és nyele, fatömb pipa készítéséhez, csizma- és cipőkaptafa, sámfa fából

31911

16.29.12

Étkezési (evő)eszközök és konyhai cikkek fából

31912

16.29.13

Famozaik és faintarzia, ékszer- vagy evőeszköztartó doboz és hasonló cikkek fából, szobor és egyéb dísztárgyak fából

31913

16.29.14

Fakeret festményhez, fényképhez, tükörhöz vagy hasonló tárgyakhoz, valamint egyéb fatermékek

29600 (*)

31914

38922 (*)

16.29.2

Cikkek parafából, szalmából és más fonható anyagból; kosáráru és fonott áru

 

16.29.21

Természetes parafa, kéregtelenítve; durván négyszögletes alakúra formázva vagy táblában, lapban, lemezben vagy szalagban; préselt, granulált parafa vagy őrölt parafa; parafahulladék

31921

16.29.22

Természetes parafából készült cikkek

31922 (*)

16.29.23

Táblák, lemezek és szalagok, bármilyen alakú lapok, tömör henger, agglomerált parafából

31922 (*)

16.29.24

Agglomerált parafa; m.n.s. termékek agglomerált parafából

31922 (*)

16.29.25

Szalmából, eszpartóból vagy más fonható anyagból készített termékek; kosáráru és fonott áru

31923

16.29.9

Egyéb fából, parafából, szalmából és fonható anyagból készült cikkek (kivéve bútor) készítéséhez kapcsolódó ipari szolgáltatás; egyéb fatermékek; valamint parafából, szalmából és fonható anyagból készíthető termékek gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

 

16.29.91

Egyéb fából, parafából, szalmából és fonható anyagból készült cikkek (kivéve bútor) készítéséhez kapcsolódó ipari szolgáltatás

88130 (*)

16.29.99

Egyéb fatermékek; valamint parafából, szalmából és fonható anyagból készíthető termékek gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

88130 (*)

17

Papír, papírtermék gyártása

 

17.1

Papíripari rostanyag, papír gyártása

 

17.11

Papíripari rostanyag gyártása

 

17.11.1

Rostanyag fából vagy más cellulóz tartalmú anyagból

 

17.11.11

Kémiai úton előállított facellulóz, vegyipari feldolgozásra

32111

17.11.12

Kémiai úton előállított lugos vagy szulfátos facellulóz, papíripari feldolgozásra

32112 (*)

17.11.13

Kémiai úton előállított szulfitos facellulóz, papíripari feldolgozásra

32112 (*)

17.11.14

Facsiszolat; fafélcellulóz; rostanyag nem fás cellulóztartalmú növényekből

32113

17.11.9

Papíripari rostanyag gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

 

17.11.99

Papíripari rostanyag gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

88140 (*)

17.12

Papírgyártás

 

17.12.1

Újságnyomó papír, kézi merítésű papír és egyéb mázolatlan papír és karton, nyomdai célokra

 

17.12.11

Újságnyomó papír tekercsben vagy ívben

32121

17.12.12

Kézi merítésű papír és karton

32122

17.12.13

Alappapír és karton hő-, fény vagy elektromosságérzékeny papír gyártásához; karbon-alappapír; tapéta-alappapír

32129 (*)

17.12.14

Egyéb papír és karton nyomdai célokra vagy író-, nyomópapír

32129 (*)

17.12.2

Toilett- vagy arcápoló tissue alappapír, törölköző vagy zsebkendőpapír, cellulózvatta és cellulózszálakból álló szövedék

 

17.12.20

Toilett- vagy arcápoló tissue alappapír, törölköző vagy zsebkendőpapír, cellulózvatta és cellulózszálakból álló szövedék

32131

17.12.3

Hullámlemez-alappapírok

 

17.12.31

Fehérítetlen, nem bevont nátronpapír (kraftliner)

32132 (*)

17.12.32

Fehér fedőrétegű, illetve bevont nátronpapír (kraftliner)

32132 (*)

17.12.33

Félcellulózból készült fluting

32134 (*)

17.12.34

Hulladékpapírból készült és egyéb fluting

32134 (*)

17.12.35

Tesztliner (hulladékpapírból készült hullámlemezhez vagy fedőréteghez)

32135

17.12.4

Mázolatlan (nem bevont) papír

 

17.12.41

Nem bevont nátronpapír; nátron zsákpapír, kreppelve vagy gyűrve

32133 (*)

17.12.42

Szulfit csomagolópapír és egyéb nem bevont papír (kivéve: az írásra, nyomásra vagy más grafikai célra szolgáló)

32136 (*)

17.12.43

Szűrőpapír és -karton; -lemez

32136 (*)

17.12.44

Cigarettapapír (kivéve: a méretre vágottat, vagy a könyvecske, illetve hüvely alakban előállítottat)

32136 (*)

17.12.5

Mázolatlan karton (kivéve: az írásra, nyomásra vagy más grafikai célra szolgáló)

 

17.12.51

Nem bevont karton, szürke (fehérítetlen) belső réteggel

32133 (*)

17.12.59

Egyéb nem bevont karton

32133 (*)

17.12.6

Növényi pergamen, zsírpapír, pauszpapír és pergamenpapír, valamint egyéb simított átlátszó vagy áttetsző papír

 

17.12.60

Növényi pergamen, zsírpapír, pauszpapír és pergamenpapír, valamint egyéb simított átlátszó vagy áttetsző papír

32137

17.12.7

Tovább feldolgozott papír és karton

 

17.12.71

Társított (kompozit) papír és karton, felületkezelés és impregnálás nélkül

32141

17.12.72

Kreppelt, hullámosított, dombornyomású vagy perforált papír és karton

32142

17.12.73

Papír és karton, írásra, nyomtatásra vagy más nyomdai célra, kaolinnal vagy más szervetlen anyag tartalmú mázréteggel

32143 (*)

17.12.74

Nátronpapír (kivéve: az írásra, nyomásra vagy más grafikai célra szolgáló), kaolinnal vagy más szervetlen anyag tartalmú mázréteggel

32143 (*)

17.12.75

Nátronkarton (kivéve: az írásra, nyomásra vagy más grafikai célra szolgáló), kaolinnal vagy más szervetlen anyag tartalmú mázréteggel

32143 (*)

17.12.76

Karbon- (indigó-) papír, önmásoló papír és egyéb másoló, átmásoló papír tekercsben vagy ívben

32149 (*)

17.12.77

Papír, karton, cellulózvatta és cellulózrost-szövedék, mázolva, impregnálva, bevonva, felületileg festve vagy nyomtatva, tekercsben vagy ívben

32149 (*)

17.12.78

Karton, szürke (fehérítetlen) belső réteggel (kivéve: az írásra, nyomásra vagy más grafikai célra szolgáló), kaolinnal vagy más szervetlen anyag tartalmú mázréteggel

32143 (*)

17.12.79

Egyéb karton (kivéve: az írásra, nyomásra vagy más grafikai célra szolgáló), kaolinnal vagy más szervetlen anyag tartalmú mázréteggel

32143 (*)

17.12.9

Papír és karton gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

 

17.12.99

Papír és karton gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

88140 (*)

17.2

Papírtermék gyártása

 

17.21

Papír csomagolóeszköz gyártása

 

17.21.1

Hullámpapír és -lemez, csomagolóeszköz papírból és kartonból

 

17.21.11

Hullámpapír és -karton, tekercsben vagy ívben

32151

17.21.12

Papírzsák és -zacskó

32152

17.21.13

Doboz, láda és rekesz, hullámpapír lemezből

32153 (*)

17.21.14

Kartondoboz, -láda és -rekesz, nem hullámpapírból vagy -lemezből

32153 (*)

17.21.15

Iratgyűjtő doboz, levélrendező, tároló doboz és hasonló cikkek papírból, irodai, üzleti vagy hasonló célra

32153 (*)

17.21.9

Hullámpapír és -lemez, valamint papír csomagolóeszközök gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

 

17.21.99

Hullámpapír és -lemez, valamint papír csomagolóeszközök gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

88140 (*)

17.22

Háztartási, egészségügyi papírtermék gyártása

 

17.22.1

Háztartási és egészségügyi papír és papírtermékek

 

17.22.11

Toalett (WC) papír, zsebkendő, tisztító- és arctörlő kendő és kéztörlő, abrosz és szalvéta papíripari rostanyagból, papírból, cellulózvattából vagy cellulózrost-szövedékből

32193 (*)

17.22.12

Egészségügyi betét és tampon, csecsemőpelenka és pelenkabetét és hasonló egészségügyi cikk, valamint ruházati cikk és kellék papíripari rostanyagból, papírból, cellulózvattából vagy cellulózrost-szövedékből

27991 (*)

32193 (*)

17.22.13

Tálca, tál, tányér, pohár és hasonló termékek, papírból vagy kartonból

32199 (*)

17.22.9

Háztartási és egészségügyi papírtermékek gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

 

17.22.99

Háztartási és egészségügyi papírtermékek gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

88140 (*)

17.23

Irodai papíráru gyártása

 

17.23.1

Irodai papíráru

 

17.23.11

Karbon- (indigó-) papír, önmásoló papír és egyéb másoló, átmásoló papír; sokszorosító- (stencil-) papír és ofszetlemez papírból; gumival vagy ragasztóanyaggal bevont öntapadó papír

32191

17.23.12

Boríték, levélpapír, postai levelezőlap, képeslap papírból vagy kartonból; irodai papírárut, levelezőpapír-készletet tartalmazó, papírból vagy kartonból készült doboz, kompendium, tasak, tárca és mappa

32192

17.23.13

Regiszter (nyilvántartókönyv), üzleti könyv (számlakönyv), iratgyűjtő, űrlap (formanyomtatvány) és más irodai papíráru, papírból vagy kartonból

32700

17.23.14

Egyéb nyomott, dombornyomású vagy perforált papír és karton, íráshoz, nyomtatáshoz vagy más grafikai célra

32199 (*)

17.23.9

Irodai papíráru gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

 

17.23.99

Irodai papíráru gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

88140 (*)

17.24

Tapétagyártás

 

17.24.1

Tapéta

 

17.24.11

Tapéta és hasonló falburkolók papírból; áttetsző ablakpapír

32194

17.24.12

Textil falburkoló

32195

17.24.9

Tapéta gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

 

17.24.99

Tapéta gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

88140 (*)

17.29

Egyéb papír-, kartontermék gyártása

 

17.29.1

Egyéb papír- és kartontermékek

 

17.29.11

Címke papírból vagy kartonból

32197

17.29.12

Szűrőtömb, -lemez és -lap, papíripari rostanyagból

32198

17.29.19

Cigarettapapír; -orsó, -cséve, -kopsz és hasonló cikkek; szűrőpapír és -karton; m.n.s. egyéb cikkek papírból vagy kartonból

32199 (*)

17.29.9

Egyéb papírtermék gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

 

17.29.99

Egyéb papírtermék gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

88140 (*)

18

Nyomdai és egyéb sokszorosítási tevékenység

 

18.1

Nyomdai tevékenység

 

18.11

Napilapnyomás

 

18.11.1

Napilapnyomás

 

18.11.10

Napilapnyomás

89121 (*)

18.12

Nyomás (kivéve: napilap)

 

18.12.1

Nyomás (kivéve: napilap)

 

18.12.11

Postai bélyeg, illetékbélyeg, okirat, nyomtatvány, intelligens kártya (smart card), csekktömb, értékcikk és hasonló termékek nyomása

89121 (*)

18.12.12

Üzleti reklámanyag, katalógus, prospektus, reklámposzter és hasonlók nyomása

89121 (*)

18.12.13

Heti négynél kevesebbszer megjelenő újság, folyóirat és más időszaki kiadvány nyomása

89121 (*)

18.12.14

Könyv, térképészeti termékek, hegy- és vízrajzi térkép, és minden más hasonló térkép; valamint kép, terv, rajz, minta és fénykép, postai képeslap nyomása

89121 (*)

18.12.15

Címke nyomása

89121 (*)

18.12.16

Nyomás közvetlenül műanyagra, üvegre, fémre, fára és kerámiára

89121 (*)

18.12.19

M.n.s. egyéb nyomási szolgáltatás

89121 (*)

18.13

Nyomdai előkészítő tevékenység

 

18.13.1

Nyomdai előkészítő tevékenység

 

18.13.10

Nyomdai előkészítő tevékenység

89121 (*)

18.13.2

Nyomólemez (klisé) vagy -henger és lenyomatot tartalmazó egyéb eszközök, nyomási célra

 

18.13.20

Nyomólemez (klisé) vagy -henger és lenyomatot tartalmazó egyéb eszközök, nyomási célra

32800

18.13.3

Kiegészítő nyomdai szolgáltatás

 

18.13.30

Kiegészítő nyomdai szolgáltatás

89121 (*)

18.14

Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás

 

18.14.1

Könyvkötés

 

18.14.10

Könyvkötés

89121 (*)

18.2

Egyéb sokszorosítás

 

18.20

Egyéb sokszorosítás

 

18.20.1

Hangfelvétel-sokszorosítás

 

18.20.10

Hangfelvétel-sokszorosítás

89122 (*)

18.20.2

Képfelvétel-sokszorosítás

 

18.20.20

Képfelvétel-sokszorosítás

89122 (*)

18.20.3

Szoftversokszorosítás

 

18.20.30

Szoftver-sokszorosítás

89122 (*)

19

Kokszgyártás, kőolaj-feldolgozás

 

19.1

Kokszgyártás

 

19.10

Kokszgyártás

 

19.10.1

Szénből, lignitből vagy tőzegből készült koksz és félkoksz; retortaszén

 

19.10.10

Szénből, lignitből vagy tőzegből készült koksz és félkoksz; retortaszén

33100

19.10.2

Szénből, lignitből vagy tőzegből lepárolt kátrány és egyéb ásványi kátrány

 

19.10.20

Szénből, lignitből vagy tőzegből lepárolt kátrány és egyéb ásványi kátrány

33200

19.10.3

Szurok és szurokkoksz

 

19.10.30

Szurok és szurokkoksz

34540 (*)

19.10.9

Kokszgyártással kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

 

19.10.99

Kokszgyártással kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

88151 (*)

19.2

Kőolaj-feldolgozás

 

19.20

Kőolaj-feldolgozás

 

19.20.1

Brikett és hasonló szilárd tüzelőanyagok

 

19.20.11

Feketeszénbrikett és feketeszénből gyártott hasonló szilárd tüzelőanyagok

11020

19.20.12

Barnaszén- és lignitbrikett, barnaszénből és lignitből gyártott hasonló szilárd tüzelőanyagok

11030 (*)

19.20.13

Tőzegbrikett és tőzegből gyártott hasonló szilárd tüzelőanyagok

11040 (*)

19.20.2

Motorbenzin, kerozin, gázolaj, fűtőolaj

 

19.20.21

Motorbenzin (beleértve a repülőgépbenzint is)

33310

19.20.22

Benzin típusú repülőgépturbina-üzemanyag

33320

19.20.23

M.n.s. könnyű kőolajpárlatok és -készítményeik

33330

19.20.24

Kerozin

33341

19.20.25

Repülőgép kerozin típusú üzemanyaga

33342

19.20.26

Gázolaj

33360

19.20.27

M.n.s. közepes kőolajpárlatok és készítményeik

33350

19.20.28

M.n.s. egyéb fűtőolajok

33370

19.20.29

Kenőolajok; m.n.s. egyéb nehéz kőolajpárlatok és készítményeik

33380

19.20.3

Kőolajgázok és egyéb gáznemű szénhidrogének (kivéve: földgáz)

 

19.20.31

Cseppfolyósított propán- és butángáz

33410

19.20.32

Etilén, propilén, butilén, butadién és egyéb kőolajgázok vagy gáznemű szénhidrogének (kivéve: a földgáz)

33420

19.20.4

Egyéb kőolajtermékek

 

19.20.41

Kőolaj vazelin, parafin-, kőolaj- és egyéb viaszok

33500 (*)

19.20.42

Kőolaj koksz és bitumen, a kőolajlepárlás egyéb maradéka

33500 (*)

19.20.9

Kőolaj-feldolgozással és brikettgyártással kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

 

19.20.99

Kőolaj-feldolgozással és brikettgyártással kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

88151 (*)

20

Vegyi anyag, termék gyártása

 

20.1

Vegyi alapanyag gyártása

 

20.11

Ipari gáz gyártása

 

20.11.1

Ipari gázok

 

20.11.11

Hidrogén, argon, nemes gázok, nitrogén és oxigén

34210 (*)

20.11.12

Szén-dioxid és nem fémek egyéb szervetlen oxigénvegyületei

34210 (*)

20.11.13

Cseppfolyós és sűrített levegő

34250 (*)

20.11.9

Ipari gázok gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

 

20.11.99

Ipari gázok gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

88160 (*)

20.12

Színezék, pigment gyártása

 

20.12.1

Oxidok, peroxidok és hidroxidok

 

20.12.11

Cinkoxid és -peroxid, titánoxid

34220 (*)

20.12.12

Króm-, mangán-, ólom-, rézoxidok és -hidroxidok

34220 (*)

20.12.19

Egyéb fémoxidok, peroxidok és hidroxidok

34220 (*)

20.12.2

Cserzőanyag- és színezőanyag-kivonatok, tanninok és származékaik, m.n.s. színezőanyagok

 

20.12.21

Szintetikus szerves színező anyagok és készítményeik; fluoreszcens hatóanyagú, luminofórként használt szintetikus szerves termékek; színezőlakkok és készítményeik

34310

20.12.22

Növényi eredetű cserzőanyag-kivonatok, tanninok és sóik, étereik, észtereik és egyéb származékaik, növényi vagy állati eredetű színezőanyagok

34320

20.12.23

Szintetikus szerves és szervetlen cserzőanyagok és készítményeik, cserzés előtt használatos enzim készítmények

34330

20.12.24

M.n.s. színezőanyagok, luminofórként használt szervetlen termékek

34340

20.12.9

Színezék, pigment gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

 

20.12.99

Színezék, pigment gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

88160 (*)

20.13

Szervetlen vegyi alapanyag gyártása

 

20.13.1

Dúsított urán és plutónium; kimerült urán és tórium; egyéb radioaktív elemek

 

20.13.11

Dúsított urán, plutónium és vegyületeik

33620

88152 (*)

20.13.12

Kimerült urán, tórium és vegyületeik

33630

88152 (*)

20.13.13

Egyéb radioaktív elemek, izotópok és vegyületek; radioaktív elemeket, izotópokat és vegyületeket tartalmazó ötvözetek, diszperziók, kerámiatermékek és keverékek (kivéve: urán)

33690

20.13.14

Atomerőművek nem kimerült fűtőelemei

33710

20.13.2

M.n.s. vegyi elemek, szervetlen savak és vegyületek

 

20.13.21

Nemfém elemek

34231 (*)

20.13.22

Nemfémek halogén- vagy kénvegyületei

34231 (*)

20.13.23

Alkálifémek vagy alkáliföldfémek, ritka földfémek, szkandium és ittrium, higany

34231 (*)

20.13.24

Sósav, óleum, foszforpentoxid, egyéb szervetlen savak, szilikon és kén-dioxid

34231 (*)

34232

20.13.25

Oxid, hidroxid és peroxid, hidrazin, hidroxilamin és szervetlen sóik

34231 (*)

20.13.3

Fémhalogenátok; hipokloritok, klorátok és perklorátok

 

20.13.31

Fémhalogenátok

34240 (*)

20.13.32

Hipokloritok, klorátok és perklorátok

34240 (*)

20.13.4

Szulfidok, szulfátok, nitrátok, foszfátok és karbonátok

 

20.13.41

Szulfidok, szulfitok és szulfátok

34240 (*)

20.13.42

Nitrát, foszfinát, foszfonát, foszfát és polifoszfát (kivéve: kálium)

34240 (*)

20.13.43

Karbonátok

34240 (*)

20.13.5

Egyéb fémsók

 

20.13.51

Fémoxisavak és fémperoxisavak sói, kolloid állapotú nemesfémek

34250 (*)

20.13.52

M.n.s. szervetlen vegyületek, beleértve a desztillált vizet és az amalgámokat (kivéve: a nemesfémek amalgámjai)

34250 (*)

20.13.6

Egyéb szervetlen vegyi alapanyagok

 

20.13.61

M.n.s. egyéb izotópok és vegyületeik (beleértve a nehézvizet)

34260

20.13.62

Cianidok, oxicianidok és komplex cianidok, fulminátok, cianátok és tiocianátok, szilikátok, borátok, perborátok, szervetlen savak vagy peroxosavak egyéb sói

34270

20.13.63

Hidrogénperoxid

34280 (*)

20.13.64

Foszfidok, karbidok, hidridek, nitridek, azidok, szilicidek és boridok

34280 (*)

20.13.65

Ritka földfémek, ittrium és szkandium vegyületei

34290

20.13.66

Finomított kén (kivéve: a szublimált, kicsapott és kolloid kén)

34520

20.13.67

Pörkölt vaspiritek

34530

20.13.68

Piezoelektromos kvarc, egyéb szintetikus vagy rekonstruált drágakő és féldrágakő, megmunkálatlanul

34560

20.13.9

Szervetlen alapanyagok gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

 

20.13.99

Szervetlen alapanyagok gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

88160 (*)

20.14

Szerves vegyi alapanyag gyártása

 

20.14.1

Szénhidrogének és származékaik

 

20.14.11

Aciklikus szénhidrogének

34110 (*)

20.14.12

Ciklikus szénhidrogének

34110 (*)

20.14.13

Aciklikus szénhidrogének klórozott származékai

34110 (*)

20.14.14

Klórozott és nem klórozott szénhidrogének szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékai

34110 (*)

20.14.19

Szénhidrogének egyéb származékai

34110 (*)

20.14.2

Alkoholok, fenolok, fenolalkoholok és halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékaik; ipari zsíralkoholok

 

20.14.21

Ipari zsíralkoholok

34139 (*)

20.14.22

Egyértékű alkoholok

34139 (*)

20.14.23

Diolok, többértékű alkoholok, ciklikus alkoholok és származékaik

34139 (*)

34570 (*)

20.14.24

Fenolok, fenolalkoholok és fenolszármazékok

34139 (*)

20.14.3

Ipari monokarboxil-zsírsavak, karbonsavak és származékaik

 

20.14.31

Ipari monokarboxil-zsírsavak, finomításból származó olajsavak

34120

20.14.32

Telített aciklikus monokarbonsavak és származékaik

34140 (*)

20.14.33

Telítetlen aciklikus monokarbonsavak, ciklán-, ciklén- vagy cikloterpén-polikarbonsavak és származékaik

34140 (*)

20.14.34

Aromás mono- és polikarbonsavak oxigéntartalmú csoportokkal és származékaik (kivéve: a szalicilsav és sói)

34140 (*)

20.14.4

Szerves vegyületek nitrogéntartalmú csoportokkal

 

20.14.41

Aminovegyületek

34150 (*)

20.14.42

Oxigénfunkciós aminovegyületek (kivéve: a lizin és glutaminsav)

34150 (*)

20.14.43

Ureinek, karboximid vagy nitrilcsoport tartalmú vegyületek és származékaik

34150 (*)

20.14.44

Egyéb nitrogéncsoport tartalmú vegyületek

34150 (*)

20.14.5

Szerves kénvegyületek, egyéb szerves és szervetlen vegyületek, m.n.s. heterociklikus vegyületek

 

20.14.51

Szerves kénvegyületek, egyéb szerves és szervetlen vegyületek

34160 (*)

20.14.52

M.n.s. heterociklikus vegyületek; nukleinsav és sóik

34160 (*)

20.14.53

Foszforsav-észterek és egyéb szervetlen savak észterei (kivéve: a hidrogén halidok észterei), sóik és halogénezett, szulfonált, nitrált vagy nitrozált származékaik

34180

20.14.6

Éterek, szerves peroxidok, epoxidok, acetálok, félacetálok, egyéb szerves vegyületek

 

20.14.61

Aldehidcsoport tartalmú vegyületek

34170 (*)

20.14.62

Keton- és kinoncsoport tartalmú vegyületek

34170 (*)

20.14.63

Éterek, szerves peroxidok, epoxidok, acetálok, félacetálok és származékaik

34170 (*)

20.14.64

Enzimek és m.n.s. egyéb szerves vegyületek

34170 (*)

20.14.7

Különféle szerves vegyi termék

 

20.14.71

Növényből és gyantából nyert termékek

34400

20.14.72

Faszén

34510

20.14.73

Kőszénkátrány magas hőmérsékletű lepárlásával nyert olajok és egyéb termékek; hasonló termékek

34540 (*)

20.14.74

Nem denaturált etilalkohol, legalább 80 térfogat-százalékos alkoholtartalommal

24110

20.14.75

Etilalkohol és más denaturált szesz, bármilyen alkoholtartalommal

34131

20.14.8

Fapépgyártásnál keletkező lúg (kivéve: a tallolaj)

 

20.14.80

Fapépgyártásnál keletkező lúg (kivéve: a tallolaj)

39230

20.14.9

Szerves alapanyagok gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

 

20.14.99

Szerves alapanyagok gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

88160 (*)

20.15

Műtrágya, nitrogénvegyület gyártása

 

20.15.1

Salétromsav, szulfonitrosavak, ammónia

 

20.15.10

Salétromsav, szulfonitrosavak, ammónia

34233

34651

34652

20.15.2

Ammónium-klorid; nitritek

 

20.15.20

Ammónium-klorid; nitritek

34653

20.15.3

Nitrogénműtrágyák, ásványi vagy vegyi

 

20.15.31

Karbamid

34611

20.15.32

Ammónium-szulfát

34612

20.15.33

Ammónium-nitrát

34613

20.15.34

Kalcium-nitrát és ammónium-nitrát kettős sói, keverékei

34614

20.15.35

Ammónium-nitrát keverékek kalcium-karbonáttal vagy egyéb szervetlen nem műtrágya hatóanyaggal

34615

20.15.39

Egyéb nitrogénműtrágyák és keverékek

34619

20.15.4

Foszforműtrágyák, ásványi vagy vegyi

 

20.15.41

Szuperfoszfát

34621

20.15.49

Egyéb foszforműtrágyák

34629

20.15.5

Káliműtrágyák, ásványi vagy vegyi

 

20.15.51

Kálium-klorid

34631

20.15.52

Kálium-szulfát

34632

20.15.59

Egyéb káliműtrágyák

34639

20.15.6

Nátrium-nitrát

 

20.15.60

Nátrium-nitrát

34150 (*)

20.15.7

M.n.s. műtrágyák

 

20.15.71

Három hatóanyagot (nitrogént, foszfort és káliumot) tartalmazó műtrágyák

34641

20.15.72

Diammónium-hidrogénortofoszfát (diammónium-foszfát)

34642

20.15.73

Monoammónium-foszfát

34643

20.15.74

Két hatóanyagot (nitrogént és foszfort) tartalmazó műtrágyák

34644

20.15.75

Két hatóanyagot (foszfort és káliumot) tartalmazó műtrágyák

34645

20.15.76

Kálium-nitrát

34646

20.15.79

M.n.s. legalább két hatóanyagot (nitrogént, foszfort, káliumot) tartalmazó ásványi vagy vegyi műtrágyák

34649

34659

20.15.8

M.n.s. állati vagy növényi eredetű műtrágyák

 

20.15.80

M.n.s. állati vagy növényi eredetű műtrágyák

34654

20.15.9

Műtrágyák és nitrogénvegyületek gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

 

20.15.99

Műtrágyák és nitrogénvegyületek gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

88160 (*)

20.16

Műanyag-alapanyag gyártása

 

20.16.1

Polietilén, alapanyag formájában

 

20.16.10

Polietilén, alapanyag formájában

34710

20.16.2

Polisztirol, alapanyag formájában

 

20.16.20

Polisztirol, alapanyag formájában

34720

20.16.3

Polivinilklorid vagy egyéb halogénezett poliolefin, alapanyag formájában

 

20.16.30

Polivinilklorid vagy egyéb halogénezett poliolefin, alapanyag formájában

34730

20.16.4

Poliacetál, egyéb poliéter, epoxid-gyanták, alapanyag formájában; polikarbonát, alkid-gyanták, poliallil-észter, egyéb poliészter, alapanyag formájában

 

20.16.40

Poliacetál, egyéb poliéter, epoxid-gyanták, alapanyag formájában; polikarbonát, alkid-gyanták, poliallil-észter, egyéb poliészter, alapanyag formájában

34740

20.16.5

Egyéb műanyagok, alapanyag formájában és ioncserélők

 

20.16.51

Polipropilén vagy egyéb poliolefin, alapanyag formájában

34790 (*)

20.16.52

Polivinilacetát, egyéb polivinilészter és egyéb vinilpolimer, alapanyag formájában

34790 (*)

20.16.53

Akrilpolimer, alapanyag formájában

34790 (*)

20.16.54

Poliamid, alapanyag formájában

34790 (*)

20.16.55

Karbamid-, tiokarbamid- és melamin-gyanta, alapanyag formájában

34790 (*)

20.16.56

Egyéb amin-gyanta, fenol-gyanta és poliuretán, alapanyag formájában

34790 (*)

20.16.57

Szilikon, alapanyag formájában

34790 (*)

20.16.59

M.n.s. egyéb műanyagok, alapanyag formájában

34790 (*)

20.16.9

Műanyag-alapanyag gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

 

20.16.99

Műanyag-alapanyag gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

88170 (*)

20.17

Szintetikus kaucsuk alapanyag gyártása

 

20.17.1

Szintetikus kaucsuk, alapanyag formájában

 

20.17.10

Szintetikus kaucsuk, alapanyag formájában

34800

20.17.9

Szintetikus kaucsuk alapanyag gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

 

20.17.99

Szintetikus kaucsuk alapanyag gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

88170 (*)

20.2

Mezőgazdasági vegyi termék gyártása

 

20.20

Mezőgazdasági vegyi termék gyártása

 

20.20.1

Növényvédő szer és egyéb mezőgazdasági célú vegyszer

 

20.20.11

Rovarölő szer

34661

20.20.12

Gyomirtó szer

34663 (*)

20.20.13

Anticsíra termékek és növényi regulátorok

34663 (*)

20.20.14

Növényi és talaj-fertőtlenítőszer

34664

20.20.15

Gombaölő szer

34662

20.20.19

Egyéb növényvédő szerek és egyéb mezőgazdasági célú vegyszer

34666

34669

20.20.9

Növényvédő szer és egyéb mezőgazdasági célú vegyszer gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

 

20.20.99

Növényvédő szer és egyéb mezőgazdasági célú vegyszer gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

88160 (*)

20.3

Festék, bevonóanyag gyártása

 

20.30

Festék, bevonóanyag gyártása

 

20.30.1

Polimeralapú festékek és lakkok

 

20.30.11

Akril- és vinilpolimer alapú festékek és lakkok, vizes oldatban

35110 (*)

20.30.12

Poliészter-, akril- vagy vinilpolimer alapú festékek és lakkok, nem vizes oldatban

35110 (*)

20.30.2

Egyéb festékek, lakkok és hasonló termékek, művész- és nyomdafestékek

 

20.30.21

Feldolgozott pigmentek, opalizáló és színező anyagok, üvegesedő zománcok és mázak, folyékony fénymázak és hasonló készítmények, üvegolvadék

35110 (*)

20.30.22

Egyéb festékek és lakkok, szikkatív készítmények

35110 (*)

20.30.23

Művész-, oktatásra szánt vagy cégtáblafestékek, retusáló festékek, hobbifestékek és hasonlók

35120

20.30.24

Nyomdafesték

35130

20.30.9

Festék és bevonóanyag gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

 

20.30.99

Festék és bevonóanyag gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

88160 (*)

20.4

Tisztítószer, testápolási cikk gyártása

 

20.41

Tisztítószer gyártása

 

20.41.1

Glicerin

 

20.41.10

Glicerin

34570 (*)

20.41.2

Szerves felületaktív anyagok (kivéve: a szappan)

 

20.41.20

Szerves felületaktív anyagok (kivéve: a szappan)

35310

20.41.3

Szappan, mosó- és tisztítószerek

 

20.41.31

Szappan és szappanként használt szerves felületaktív termékek és készítmények; papírra, vattára, filcre és egyéb nem szövött hordozóra felvitt (impregnált, átitatott, bevont) szappan vagy felületaktív anyag

35321 (*)

20.41.32

Mosószerek és mosogatószerek

35322

20.41.4

Illatosító készítmények és viaszok

 

20.41.41

Helyiségek illatosítására és szagtalanítására szolgáló készítmények

35331

20.41.42

Műviaszok és viaszkészítmények

35332

20.41.43

Fényesítőszerek és krémek lábbelihez, bútorokhoz, padlóhoz, autókarosszériához, üveghez és fémhez

35333

20.41.44

Súrolópaszták és -porok, egyéb súrolószerek

35334

20.41.9

Tisztítószer gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

 

20.41.99

Tisztítószer gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

88160 (*)

20.42

Testápolási cikk gyártása

 

20.42.1

Illatszerek és testápolási cikkek

 

20.42.11

Parfümök és kölnivizek

35323 (*)

20.42.12

Száj- és szemfestékek

35323 (*)

20.42.13

Kéz- és lábápolási készítmények

35323 (*)

20.42.14

Kozmetikai és testápoló púderek

35323 (*)

20.42.15

M.n.s. szépség-, arc- és bőrápoló készítmények (beleértve a napozókészítményeket is)

35323 (*)

20.42.16

Samponok, hajlakkok, hajgöndörítő (daueroló) és -kiegyenesítő szerek

35323 (*)

20.42.17

Hajápoláshoz használt és m.n.s. egyéb folyadékok és készítmények

35323 (*)

20.42.18

Száj- és fogápoló készítmények (beleértve a műfogsorrögzítő pasztákat és porokat), fogselyem

35323 (*)

20.42.19

Borotválkozáshoz használatos készítmények, dezodorok és izzadásgátlók, fürdéshez használt készítmények, m.n.s. egyéb illatszerek, kozmetikumok és testápoló szerek

35321 (*)

35323 (*)

20.42.9

Testápolási cikk gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

 

20.42.99

Testápolási cikk gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

88160 (*)

20.5

Egyéb vegyi termék gyártása

 

20.51

Robbanóanyag gyártása

 

20.51.1

Robbanóanyag-készítmények; biztonsági gyutacs, robbantógyutacs, patronok, robbantószerkezetek, elektromos detonátorok; tűzijátékok

 

20.51.11

Lőporok és robbanóanyag-készítmények

35450 (*)

20.51.12

Biztonsági gyutacs, robbantógyutacs, patronok, robbantószerkezetek, elektromos detonátorok

35450 (*)

20.51.13

Tűzijátékok

35460 (*)

20.51.14

Jelzőrakéták, esőrakéták, ködjelzők és egyéb pirotechnikai termékek (kivéve: a tűzijátékok)

35460 (*)

20.51.2

Gyufa

 

20.51.20

Gyufa

38998

20.51.9

Robbanóanyag gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

 

20.51.99

Robbanóanyag gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

88160 (*)

20.52

Ragasztószergyártás

 

20.52.1

Ragasztó

 

20.52.10

Ragasztó

35420 (*)

20.52.9

Ragasztó gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

 

20.52.99

Ragasztó gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

88160 (*)

20.53

Illóolajgyártás

 

20.53.1

Illóolaj

 

20.53.10

Illóolaj

35410

20.53.9

Illóolaj gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

 

20.53.99

Illóolaj gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

88160 (*)

20.59

M.n.s. egyéb vegyi termék gyártása

 

20.59.1

Fényképészeti célú lemezek és filmek, azonnal előhívható filmek, fényképészeti célú vegyi készítmények és elegyítés nélküli anyagok

 

20.59.11

Fényérzékeny, exponálatlan fényképészeti célú lemezek és filmek, azonnal előhívható filmek, fotópapírok

48341

20.59.12

Fényérzékeny emulziók fényképészeti célra, m.n.s. fényképészeti célú vegyi készítmények

48342

20.59.2

Vegyileg módosított állati vagy növényi zsírok és olajok, állati vagy növényi zsírok és olajok étkezésre alkalmatlan keverékei

 

20.59.20

Vegyileg módosított állati vagy növényi zsírok és olajok, állati vagy növényi zsírok és olajok étkezésre alkalmatlan keverékei

34550

20.59.3

Írótinta, tus és egyéb tinta

 

20.59.30

Írótinta, tus és egyéb tinta

35140

20.59.4

Kenőanyagok, adalékanyagok, fagyásgátló anyagok

 

20.59.41

Kenőanyagok

35430 (*)

20.59.42

Kopogásgátló készítmények, kőolajadalékok és hasonló készítmények

35430 (*)

20.59.43

Hidraulikus fékfolyadékok, fagyásgátló készítmények és jégtelenítő folyadékok

35430 (*)

20.59.5

Egyéb m.n.s. vegyi termékek

 

20.59.51

Peptonok, egyéb m.n.s. protein hatóanyagok és származékaik, fedőporok

35420 (*)

20.59.52

Mintázópaszták, gipszalapú fogászati ragasztóanyagok és egyéb készítmények fogorvosi célra, készítmények és töltetek tűzoltó készülékekhez, mikroorganizmusok tenyésztésére alkalmas táptalajkészítmények, m.n.s. diagnosztikumok és laboratóriumi reagensek

35440 (*)

20.59.53

Kémiai elemek korong formában és vegyületként, átitatva elektronikai célra

35470

20.59.54

Aktív szén

35490 (*)

20.59.55

Kikészítő anyagok, a festés vagy a festék megkötésének gyorsításához szükséges anyagok és hasonló termékek

35490 (*)

20.59.56

Fémmaratásra szolgáló szerek, folyósítószerek, felhasználásra előkészített gumigyorsítók, gumi- és műanyaglágyítók és -stabilizálók, m.n.s. katalizátorok, m.n.s. alkilbenzol-, illetve alkilnaftalin-keverékek

35490 (*)

20.59.57

Kötőanyag-készítmények öntödei formához vagy maghoz, m.n.s. vegyi termékek

35490 (*)

20.59.59

M.n.s. egyéb vegyi termékek

35490 (*)

20.59.6

Zselatin és származékai, beleértve a tejfehérjét

 

20.59.60

Zselatin és származékai, beleértve a tejfehérjét

35420 (*)

20.59.9

M.n.s. egyéb vegyi termék gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

 

20.59.99

M.n.s. egyéb vegyi termék gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

88160 (*)

20.6

Vegyi szál gyártása

 

20.60

Vegyi szál gyártása

 

20.60.1

Szintetikus szálak

 

20.60.11

Kártolatlan, fésületlen szintetikus vágott szál és szálköteg

35510

20.60.12

Nagy szakítószilárdságú terjedelmesített fonal poliamidból és poliészterből

35520 (*)

20.60.13

Egyéb szintetikus terjedelmesített fonal, egyágú

35520 (*)

20.60.14

Szintetikus végtelen szálak, szalagok és hasonlók

35530

20.60.2

Műszálak

 

20.60.21

Kártolatlan, fésületlen vágott műszál és szálköteg

35540

20.60.22

Nagy szakítószilárdságú terjedelmesített viszkózfonal

35550 (*)

20.60.23

Egyéb terjedelmesített műfonal, egyágú

35550 (*)

20.60.24

Végtelen műszálak, szalagok és hasonlók

35560

20.60.9

Vegyi szál gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

 

20.60.99

Vegyi szál gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

88160 (*)

21

Gyógyszergyártás

 

21.1

Gyógyszeralapanyag-gyártás

 

21.10

Gyógyszeralapanyag-gyártás

 

21.10.1

Szalicilsav, o-szalicilsav, sóik és észtereik

 

21.10.10

Szalicilsav, o-szalicilsav, sóik és észtereik

35210

21.10.2

Lizin, glutaminsav és sói, kvaterner ammónium-sók és hidroxidok, foszforamino-lipidek, amidok, származékaik és sóik

 

21.10.20

Lizin, glutaminsav és sói, kvaterner ammónium-sók és hidroxidok, foszforamino-lipidek, amidok, származékaik és sóik

35220

21.10.3

M.n.s. laktonok, kizárólag nitrogén-heteroatomokat tartalmazó heterociklikus vegyületek, nem fuzionált pirazol-, pirimidin-, piperazin- vagy triazin-gyűrűvel, illetve további fúzió nélküli tiazin- vagy fenotiazin gyűrűvel, hidantoin és származékaik; szulfonamidok

 

21.10.31

M.n.s. laktonok, kizárólag nitrogén-heteroatomokat tartalmazó heterociklikus vegyületek, nem fuzionált pirazol-, pirimidin-, piperazin- vagy triazin-gyűrűvel, illetve további fúzió nélküli tiazin- vagy fenotiazin-gyűrűvel, hidantoin és származékaik

35230 (*)

21.10.32

Szulfonamidok

35230 (*)

21.10.4

M.n.s. vegyileg tiszta cukor, cukoréterek, -észterek és m.n.s. sóik

 

21.10.40

M.n.s. vegyileg tiszta cukor, cukoréterek, -észterek és m.n.s. sóik

35240

21.10.5

Provitaminok, vitaminok és hormonok; glikozidok, növényi alkaloidák és származékaik; antibiotikumok

 

21.10.51

Provitaminok, vitaminok és származékaik

35250 (*)

21.10.52

Hormonok és származékaik, főleg hormonként használt egyéb szteroidok

35250 (*)

21.10.53

Glukozidok, növényi alkaloidák, ezek sói, éterei, észterei és egyéb származékai

35250 (*)

21.10.54

Antibiotikumok

35250 (*)

21.10.6

Mirigyek és egyéb szervek, kivonataik, m.n.s. egyéb humán vagy állati hatóanyagok

 

21.10.60

Mirigyek és egyéb szervek, kivonataik, m.n.s. egyéb humán vagy állati hatóanyagok

35270 (*)

21.10.9

Gyógyszeralapanyag-gyártással kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

 

21.10.99

Gyógyszeralapanyag-gyártással kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

88160 (*)

21.2

Gyógyszerkészítmény gyártása

 

21.20

Gyógyszerkészítmény gyártása

 

21.20.1

Gyógyszerek

 

21.20.11

Penicillint és egyéb antibiotikumot tartalmazó gyógyszerek

35260 (*)

21.20.12

Hormontartalmú, de antibiotikumot nem tartalmazó gyógyszerek

35260 (*)

21.20.13

Alkaloida vagy alkaloidaszármazék-tartalmú, de hormont és antibiotikumot nem tartalmazó gyógyszerek

35260 (*)

21.20.2

Egyéb gyógyszerkészítmények

 

21.20.21

Antiszérumok és vakcinák

35270 (*)

21.20.22

Hormon- és spermicidalapú vegyi fogamzásgátló

35270 (*)

35290 (*)

21.20.23

Diagnosztikai reagens és egyéb gyógyszerkészítmény

35270 (*)

35290 (*)

21.20.24

Ragtapaszok, sebvarró fonalak és hasonló anyagok, elsősegélydobozok

35270 (*)

35290 (*)

21.20.9

Gyógyszerkészítmény gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

 

21.20.99

Gyógyszerkészítmény gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

88152

88160 (*)

22

Gumi-, műanyag termék gyártása

 

22.1

Gumitermék gyártása

 

22.11

Gumiabroncs, gumitömlő gyártása

 

22.11.1

Új gumiabroncs és gumitömlő

 

22.11.11

Új gumiabroncs személygépkocsik részére

36111

22.11.12

Új gumiabroncs motorkerékpár és kerékpár részére

36112

22.11.13

Új gumiabroncs buszok, tehergépkocsik és repülőgépek részére

36113 (*)

22.11.14

Új gumiabroncs mezőgazdasági és egyéb célokra

36113 (*)

22.11.15

Gumiabroncs belső tömlői, tömör vagy kisnyomású gumiabroncs, abroncs cserélhető futófelületei, tömlővédőszalagjai

36114

22.11.16

Újrafutózandó abroncs futójavító szalagjai

36115

22.11.2

Újrafutózott, felújított gumiabroncs

 

22.11.20

Újrafutózott, felújított gumiabroncs

36120

22.11.9

Gumiabroncs, gumitömlő gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában; gumiabroncs újrafutózása, felújítása

 

22.11.99

Gumiabroncs, gumitömlő gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában; gumiabroncs újrafutózása, felújítása

88170 (*)

22.19

Egyéb gumitermék gyártása

 

22.19.1

Regenerált gumi alapanyag formájában, vagy lemez, fólia és szalag alakban

 

22.19.10

Regenerált gumi alapanyag formájában, vagy lemez, fólia és szalag alakban

36210

22.19.2

Vulkanizálatlan gumi és a belőle készült gyártmányok, vulkanizált gumiból (kivéve: keménygumiból) készült fonal, zsineg, lemez, fólia, szalag, rúd és alakos test

 

22.19.20

Vulkanizálatlan gumi és a belőle készült gyártmányok, vulkanizált gumiból (kivéve: keménygumiból) készült fonal, zsineg, lemez, fólia, szalag, rúd és alakos test

36220

22.19.3

Cső és tömlő vulkanizált gumiból (kivéve: keménygumiból)

 

22.19.30

Cső és tömlő vulkanizált gumiból (kivéve: keménygumiból)

36230

22.19.4

Szállítószalagok és szállító szíjak vulkanizált gumiból

 

22.19.40

Szállítószalagok és szállító szíjak vulkanizált gumiból

36240

22.19.5

Gumírozott textíliák (kivéve: az abroncsszövet)

 

22.19.50

Gumírozott textíliák (kivéve: az abroncsszövet)

36250

22.19.6

Vulkanizált gumiból készült cikkek és ruházati tartozékok (kivéve: keménygumiból)

 

22.19.60

Vulkanizált gumiból készült cikkek és ruházati tartozékok (kivéve: keménygumiból)

36260

22.19.7

M.n.s. vulkanizált gumiból készült cikkek, keménygumi és belőle készült termékek

 

22.19.71

Egészségügyi és gyógyszeripari termékek (beleértve a cumit is) vulkanizált gumiból (kivéve: keménygumiból)

36270 (*)

22.19.72

Padlóburkoló és szőnyeg vulkanizált gumiból (kivéve: szivacsgumi)

36270 (*)

22.19.73

M.n.s. egyéb termékek vulkanizált gumiból, keménygumi bármely formában és belőle készült termékek; padlóburkoló és szőnyeg vulkanizált üreges gumiból

29600 (*)

36270 (*)

22.19.9

Egyéb gumitermék gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

 

22.19.99

Egyéb gumitermék gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

88170 (*)

22.2

Műanyag termék gyártása

 

22.21

Műanyag lap, lemez, fólia, cső, profil gyártása

 

22.21.1

Műanyagszál, átmérője nagyobb mint 1 mm, rúd, pálca és alakos test műanyagból

 

22.21.10

Műanyag szál, átmérője nagyobb mint 1 mm, rúd, pálca és alakos test műanyagból

36310

22.21.2

Műanyag csövek, tömlők és szerelvények

 

22.21.21

Műbél keményített fehérjéből vagy cellulózból, műanyagból készült rideg csövek és tömlők

36320 (*)

22.21.29

Egyéb műanyag csövek, tömlők és szerelvények

36320 (*)

22.21.3

Műanyagból készült lap, lemez, film, fólia és szalag más anyagokkal erősítés vagy hasonló összeállítás nélkül

 

22.21.30

Műanyagból készült lap, lemez, film, fólia és szalag más anyagokkal erősítés vagy hasonló összeállítás nélkül

36330

22.21.4

Műanyagból készült egyéb lap, lemez, film, fólia és szalag

 

22.21.41

Porózus műanyagból készült egyéb lap, lemez, film, fólia és szalag

36390 (*)

22.21.42

Nem porózus műanyagból készült egyéb lap, lemez, film, fólia és szalag

36390 (*)

22.21.9

Műanyagból készült lap, lemez, cső, profil gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

 

22.21.99

Műanyagból készült lap, lemez, cső, profil gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

88170 (*)

22.22

Műanyag csomagolóeszköz gyártása

 

22.22.1

Műanyag csomagolóeszközök

 

22.22.11

Zacskók és zsákok (kúp alakú is) polietilénből

36410 (*)

22.22.12

Zacskók és zsákok (kúp alakú is) egyéb műanyagokból (kivéve: a polietilén)

36410 (*)

22.22.13

Dobozok, ládák, rekeszek és hasonló termékek műanyagból

36490 (*)

22.22.14

Ballonok, palackok és hasonló termékek műanyagból

36490 (*)

22.22.19

Egyéb műanyag csomagolóeszközök

36490 (*)

22.22.9

Műanyag csomagolóeszköz gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

 

22.22.99

Műanyag csomagolóeszköz gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

88170 (*)

22.23

Műanyag építőanyag gyártása

 

22.23.1

Építőanyagok műanyagból; linóleum és kemény, nem műanyag felületű padlóburkolat

 

22.23.11

Padló-, fal-, mennyezetburkolat műanyagból, tekercsben vagy lapban

36910

22.23.12

Fürdőkád, mosdókagyló, WC-csésze és -tető, folyadékciszterna és hasonló szaniteráru műanyagból

36930

22.23.13

Műanyag tartály, tank, dézsa, és hasonló tároló, 300 liternél nagyobb űrtartalommal

36950 (*)

22.23.14

Ajtó, ablak és -keret, ajtóküszöb, redőny, napellenző és hasonló cikkek, részegységek műanyagból

36950 (*)

22.23.15

Linóleum és kemény, nem műanyag felületű, rugalmas padlóburkolat (például PVC, linóleum stb.)

38930

22.23.19

M.n.s. építőanyagok műanyagból

36950 (*)

22.23.2

Előre gyártott épület műanyagból

 

22.23.20

Előre gyártott épület műanyagból

38703

22.23.9

Műanyag építőanyag gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

 

22.23.99

Műanyag építőanyag gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

88170 (*)

22.29

Egyéb műanyag termék gyártása

 

22.29.1

Ruházati cikkek és ruházati tartozékok (beleértve a kesztyűt) műanyagból

 

22.29.10

Ruházati cikkek és ruházati tartozékok (beleértve a kesztyűt) műanyagból

28243

22.29.2

M.n.s. egyéb műanyag termékek

 

22.29.21

Öntapadó szalag, lap, csík, lemez, film, fólia tekercsben és egyéb lapos formában műanyagból, szélessége legfeljebb 20 cm

36920 (*)

22.29.22

Egyéb öntapadó szalag, lap, csík, lemez, film, fólia tekercsben és egyéb lapos formában műanyagból

36920 (*)

22.29.23

Asztali és konyhafelszerelések, egyéb háztartási és egészségügyi cikkek műanyagból

36940

22.29.24

M.n.s. műanyag részegységek lámpákhoz, világítóeszközökhöz, világító névtáblák és hasonlók műanyagból

36960

22.29.25

Irodai és iskolai felszerelések műanyagból

36990 (*)

22.29.26

Bútor, karosszéria és hasonlók szerelvényei, szobrocska, egyéb dísztárgy műanyagból

36990 (*)

22.29.29

Egyéb műanyag cikkek

29600 (*)

36990 (*)

38922 (*)

38994 (*)

22.29.9

Egyéb műanyag termékek gyártásával kapcsolatos szolgáltatások; egyéb műanyag termék gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

 

22.29.91

Egyéb műanyag termék gyártásával kapcsolatos szolgáltatások

88170 (*)

22.29.99

Egyéb műanyag termék gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

88170 (*)

23

Nemfém ásványi termék gyártása

 

23.1

Üveg, üvegtermék gyártása

 

23.11

Síküveggyártás

 

23.11.1

Síküveg

 

23.11.11

Öntött, hengerelt, húzott vagy fúvott üveg táblában, egyéb megmunkálás nélkül

37112

23.11.12

Úsztatott, csiszolt vagy fényezett felületű üvegtábla egyéb megmunkálás nélkül

37113

23.11.9

Síküveg gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

 

23.11.99

Síküveg gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

88180 (*)

23.12

Síküveg továbbfeldolgozása

 

23.12.1

Megmunkált és továbbfeldolgozott síküveg

 

23.12.11

Üveg táblában, hajlítva, szélezve, metszve, kifúrva, zománcozva vagy máshogy megmunkálva, de keretezés és felszerelés nélkül

37114

23.12.12

Biztonsági üveg

37115

23.12.13

Üvegtükör, többrétegű szigetelő üveg

37116

23.12.9

Továbbfeldolgozott síküveg gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

 

23.12.99

Továbbfeldolgozott síküveg gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

88180 (*)

23.13

Öblösüveggyártás

 

23.13.1

Öblösüveg

 

23.13.11

Palack, konzervipari öblösüveg, fiola és egyéb tárolóeszköz üvegből (kivéve: az ampulla); üvegdugó, -fedő és egyéb záróelem üvegből

37191

23.13.12

Ivópohár (kivéve: üvegkerámia)

37193 (*)

23.13.13

Üvegáru asztali, konyhai, tisztálkodási, irodai, belső díszítési és hasonló célra

37193 (*)

23.13.14

Üvegbetét vákuumpalackhoz vagy egyéb vákuumedényhez

37199 (*)

23.13.9

Öblösüveggyártás befejező szolgáltatásai; az öblösüveg gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

 

23.13.91

Háztartásiüvegtermék-gyártás befejező műveletei

88180 (*)

23.13.92

Üveg csomagolóeszközök gyártásának befejező műveletei

88180 (*)

23.13.99

Öblösüveg gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

88180 (*)

23.14

Üvegszálgyártás

 

23.14.1

Üvegszálak

 

23.14.11

Pászma, előfonat, fonal, vágott szál üvegrostból

37121

23.14.12

Szövedék (paplan), fátyol, párnázat, tömő- és bélésanyag, nemez, nem szövött és egyéb termék üvegrostból (kivéve: a szövött kelme)

37129

23.14.9

Üvegszál gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

 

23.14.99

Üvegszál gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

88180 (*)

23.19

Műszaki, egyéb üvegtermék gyártása

 

23.19.1

Egyéb félkész üvegtermék

 

23.19.11

Megmunkálatlan üvegtömb, -golyó (a mikroméretű kivételével), -rúd, -cső

37111 (*)

23.19.12

Kockakő, tégla, cserép és egyéb termék sajtolt vagy öntött üvegből; ólomkeretes ablaküveg és hasonló termékek; sokcellás és habüveg tömb, lap vagy hasonló formában

37117

23.19.2

Műszaki és egyéb üveg

 

23.19.21

Nyitott üvegbúra és alkatrészei villanylámpához, katódsugárcsőhöz és hasonlókhoz

37192

23.19.22

Optikailag nem megmunkált óraüvegek, optikai rendeltetésű üvegek és üvegelemeik

37194

23.19.23

Laboratóriumi, higiéniai és gyógyszerészeti üvegáruk, üvegampullák

37195

23.19.24

Lámpák, világítási szerelvények, világító feliratok, névtáblák és hasonlók üvegrészei

37196

23.19.25

Elektromos szigetelők üvegből

37197

23.19.26

M.n.s. üvegtermék

37199 (*)

23.19.9

Műszaki, egyéb üvegtermék gyártásának befejező szolgáltatása; műszaki, egyéb üvegtermék gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

 

23.19.91

Műszaki, egyéb üvegtermék gyártásának befejező szolgáltatása

88180 (*)

23.19.99

Műszaki, egyéb üvegtermék gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

88180 (*)

23.2

Tűzálló termék gyártása

 

23.20

Tűzálló termék gyártása

 

23.20.1

Tűzálló kerámiatermékek

 

23.20.11

Tégla, tömb, cserép és egyéb kerámiatermékek szilikáttartalmú fosszilis anyagból vagy földből

37310

23.20.12

Tűzálló tégla, tömb, cserép és tűzálló kerámiából készült hasonló építőanyagok (kivéve: a szilikáttartalmú fosszilis anyagból készült termékek)

37320

23.20.13

Tűzálló cement, habarcs, beton és hasonló, m.n.s.

37330

23.20.14

Nem kiégetett tűzálló termékek és egyéb tűzálló kerámiatermékek

37340

23.20.9

Tűzálló termékek gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

 

23.20.99

Tűzálló termékek gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

88180 (*)

23.3

Kerámia, agyag építőanyag gyártása

 

23.31

Kerámiacsempe, -lap gyártása

 

23.31.1

Kerámiacsempék és -lapok

 

23.31.10

Kerámiacsempék és -lapok

37370

23.31.9

Kerámiacsempe és -lap gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

 

23.31.99

Kerámiacsempe és -lap gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

88180 (*)

23.32

Égetett agyag építőanyag gyártása

 

23.32.1

Égetett agyagtéglák, cserepek és építőanyagok

 

23.32.11

Nem tűzálló kerámia építési tégla, födémblokk, teherhordó vagy térelválasztó elem és hasonló

37350 (*)

23.32.12

Tetőfedő cserép, kéményfej, kéménytégla, kémény bélésfal, építési célú díszítőelem és egyéb kerámia építőanyag

37350 (*)

23.32.13

Kerámiacső, -vezeték, -csatorna és csőszerelvény

37360

23.32.9

Égetett agyag építőanyag gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

 

23.32.99

Égetett agyag építőanyag gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

88180 (*)

23.4

Porcelán, kerámiatermék gyártása

 

23.41

Háztartási kerámia gyártása

 

23.41.1

Háztartási finomkerámia termékek és dísztárgyak

 

23.41.11

Asztali és konyhai edények, egyéb háztartási és piperecikkek porcelánból

37221 (*)

23.41.12

Asztali és konyhai edények, egyéb háztartási és piperecikkek (kivéve: a porcelántermékek)

37221 (*)

23.41.13

Kerámiaszobrok és egyéb kerámia dísztárgyak

37222

23.41.9

Háztartási kerámiatermék gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

 

23.41.99

Háztartási kerámiatermék gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

88180 (*)

23.42

Egészségügyi kerámia gyártása

 

23.42.1

Egészségügyi kerámiafelszerelések

 

23.42.10

Egészségügyi kerámiafelszerelések

37210

23.42.9

Egészségügyi kerámiafelszerelések gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

 

23.42.99

Egészségügyi kerámiafelszerelések gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

88180 (*)

23.43

Kerámia szigetelő gyártása

 

23.43.1

Kerámiából készült elektromos szigetelők; kerámiából készült szigetelőszerelvények elektromos gépekhez, készülékekhez és felszerelésekhez

 

23.43.10

Kerámiából készült elektromos szigetelők; kerámiából készült szigetelőszerelvények elektromos gépekhez, készülékekhez és felszerelésekhez

37292

23.43.9

Kerámia szigetelők gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

 

23.43.99

Kerámiából készült elektromos szigetelők és szigetelőszerelvények gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

88180 (*)

23.44

Műszaki kerámia gyártása

 

23.44.1

Egyéb műszaki kerámiatermék

 

23.44.11

Porcelántermékek laboratóriumi, kémiai és egyéb műszaki célra

37291 (*)

23.44.12

Kerámiatermékek laboratóriumi, kémiai és egyéb műszaki célra (kivéve: a porcelántermékek)

37291 (*)

46932

23.44.9

Műszaki kerámiatermékek gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

 

23.44.99

Műszaki kerámiatermékek gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

88180 (*)

23.49

Egyéb kerámiatermék gyártása

 

23.49.1

Egyéb kerámiatermékek

 

23.49.11

Kerámiatermékek mezőgazdasági, szállítási és csomagolási célra

37291 (*)

23.49.12

M.n.s. egyéb kerámiából készült termékek (kivéve: az építőanyagok)

37299

23.49.9

Egyéb kerámiatermékek gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

 

23.49.99

Egyéb kerámiatermékek gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

88180 (*)

23.5

Cement-, mész-, gipszgyártás

 

23.51

Cementgyártás

 

23.51.1

Cement

 

23.51.11

Cementklinker

37430

23.51.12

Portland, alumínium tartalmú, kohósalakos és hasonló, vízzel kötő cementek

37440

23.51.9

Cement gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

 

23.51.99

Cement gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

88180 (*)

23.52

Mész-, gipszgyártás

 

23.52.1

Gyorsan kötő mész, oltott mész, víz alatt kötő mész

 

23.52.10

Gyorsan kötő mész, oltott mész, víz alatt kötő mész

37420

23.52.2

Gipsz

 

23.52.20

Gipsz

37410

23.52.3

Kalcinált vagy agglomerált dolomit

 

23.52.30

Kalcinált vagy agglomerált dolomit

37450

23.52.9

Mész- és gipsz gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

 

23.52.99

Mész- és gipsz gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

88180 (*)

23.6

Beton-, gipsz-, cementtermék gyártása

 

23.61

Építési betontermék gyártása

 

23.61.1

Építési betontermékek

 

23.61.11

Cement-, beton-, és műkőcserép, csempe, tégla és hasonló termékek

37540

23.61.12

Előre gyártott cement-, beton- és műkő szerkezeti elemek építmények építéséhez

37550

23.61.2

Előre gyártott betonépületek

 

23.61.20

Előre gyártott betonépületek

38704

23.61.9

Építési betontermékek gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

 

23.61.99

Építési betontermékek gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

88180 (*)

23.62

Építési gipsztermék gyártása

 

23.62.1

Építési gipsztermékek

 

23.62.10

Építési gipsztermékek

37530 (*)

23.62.9

Építési gipsztermékek gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

 

23.62.99

Építési gipsztermékek gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

88180 (*)

23.63

Előre kevert beton gyártása

 

23.63.1

Előre kevert beton

 

23.63.10

Előre kevert beton

37510 (*)

23.63.9

Előre kevert beton gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

 

23.63.99

Előre kevert beton gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

88180 (*)

23.64

Habarcsgyártás

 

23.64.1

Habarcs

 

23.64.10

Habarcs

37510 (*)

23.64.9

Habarcs gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

 

23.64.99

Habarcs gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

88180 (*)

23.65

Szálerősítésű cement gyártása

 

23.65.1

Szálerősítésű cementtermékek

 

23.65.11

Ásványi kötőanyaggal kevert növényi rost-, szalma-, fahulladék-táblák, tömbök és hasonló termékek

37520

23.65.12

Azbesztcement-, cellulózszál-erősítésű és hasonló cementtermékek

37570

23.65.9

Szálerősítésű cementtermékek gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

 

23.65.99

Szálerősítésű cementtermékek gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

88180 (*)

23.69

Egyéb beton-, gipsz-, cementtermék gyártása

 

23.69.1

Egyéb beton-, gipsz- és cementtermékek

 

23.69.11

M.n.s. egyéb gipsz-, vagy gipszalapú termékek

37530 (*)

23.69.19

M.n.s. egyéb cement-, beton- és műkő termékek

37560

23.69.9

Egyéb beton-, gipsz- és cementtermék gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

 

23.69.99

Egyéb beton-, gipsz- és cementtermék gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

88180 (*)

23.7

Kőmegmunkálás

 

23.70

Kőmegmunkálás

 

23.70.1

Méretre vágott, megformázott és megmunkált kő

 

23.70.11

Megmunkált márvány, travertino (forrásvízi mészkő), alabástrom és ezekből készült termékek (kivéve: a kövezőkockák, szegélykövek, járdakövek, csempék, kockák és hasonló termékek); mesterségesen színezett szemcse és por márványból, travertinóból, alabástromból

37610

23.70.12

Egyéb, megmunkált díszítési vagy építési kő és a belőlük készült termékek; egyéb, mesterségesen színezett természetes kőszemcse és -por, agglomerált palakőből készült termékek

37690

23.70.9

Méretre vágott, megformázott és megmunkált kő gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

 

23.70.99

Méretre vágott, megformázott és megmunkált kő gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

88180 (*)

23.9

Egyéb csiszolótermék és nemfém ásványi termék gyártása m.n.s.

 

23.91

Csiszolótermék gyártása

 

23.91.1

Csiszolótermékek

 

23.91.11

Malomkövek, köszörűkövek, csiszolókorongok és hasonlók, váz nélkül, természetes kőből vagy agglomerált természetes vagy mesterséges csiszolótermékből vagy kerámiából készült csiszolókő és annak részei

37910 (*)

23.91.12

Textil-, papír- vagy kartonpapír hordozóra felvitt csiszolópor és -szemcse

37910 (*)

23.91.9

Csiszolótermékek gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

 

23.91.99

Csiszolótermékek gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

88180 (*)

23.99

M.n.s. egyéb nemfém ásványi termék gyártása

 

23.99.1

M.n.s. egyéb nemfém ásványi termék

 

23.99.11

Megmunkált azbesztrost, magnézium-karbonát vagy azbeszttartalmú keverékek; termékek azbesztből és azbesztkeverékből; súrlódó anyagok fékhez (fékbetét), tengelykapcsolóhoz és hasonló termékekhez, szereletlen állapotban

37920

23.99.12

Aszfaltból és hasonló anyagokból készült termékek

37930

23.99.13

Természetes és mesterséges kőből, bitumenből, természetes aszfaltból vagy hasonló anyagokból mint kötőanyagból készült bitumenes keverékek

37940

23.99.14

Mesterséges grafit, kolloid vagy félkolloid grafit, grafit- vagy egyéb szénalapú félkész termékek

37950

23.99.15

Mesterséges korund

37960

23.99.19

M.n.s. nemfém ásványi termékek

37990

23.99.9

M.n.s. egyéb nemfém ásványi termékek gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

 

23.99.99

M.n.s. egyéb nemfém ásványi termékek gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

88180 (*)

24

Fémalapanyag gyártása

 

24.1

Vas-, acél-, vasötvözet-alapanyag gyártása

 

24.10

Vas-, acél-, vasötvözet-alapanyag gyártása

 

24.10.1

Vas, acél, vasötvözet-alapanyag

 

24.10.11

Nyersvas és tükörnyersvas tuskó, öntecs vagy más elsődleges formában

41111

24.10.12

Ferroötvözet

41112

41113

41114

41115

24.10.13

Vasércből direkt redukcióval nyert vastartalmú termékek, más vasszivacs termékek tömb, szemcse és hasonló formában; vastömb, vasszemcse legalább a tömeg 99,94 %-át elérő vastartalommal

41116

24.10.14

Szemcse és por nyersvasból, tükörnyersvasból vagy acélból

39350

41117

24.10.2

Nyersacél

 

24.10.21

Öntecs (tuskó, ingot), más előtermék és félkész termék, ötvözetlen acélból

41121

24.10.22

Öntecs (tuskó, ingot), más előtermék és félkész termék, rozsdamentes acélból

41122 (*)

24.10.23

Öntecs (tuskó, ingot), más előtermék és félkész termék, nem rozsdamentes ötvözött acélból

41122 (*)

24.10.3

Melegen hengerelt lapos félkész acéltermék

 

24.10.31

Melegen hengerelt lapos félkész termék ötvözetlen acélból, szélessége legalább 600 mm

41211

24.10.32

Melegen hengerelt lapos félkész termék ötvözetlen acélból, szélessége kisebb, mint 600 mm

41212

24.10.33

Melegen hengerelt lapos félkész termék rozsdamentes acélból, szélessége legalább 600 mm

41213 (*)

24.10.34

Melegen hengerelt lapos félkész termék rozsdamentes acélból, szélessége kisebb, mint 600 mm

41214 (*)

24.10.35

Melegen hengerelt lapos félkész termék nem rozsdamentes ötvözött acélból, szélessége legalább 600 mm

41213 (*)

41223 (*)

24.10.36

Melegen hengerelt lapos félkész termék nem rozsdamentes ötvözött acélból, szélessége kisebb mint 600 mm (kivéve a szilíciumötvözésű elektrotechnikai termékeket)

41214 (*)

24.10.4

Hidegen hengerelt lapos félkész acéltermék, szélessége legalább 600 mm

 

24.10.41

Hidegen hengerelt lapos félkész termék ötvözetlen acélból, szélessége legalább 600 mm

41221

24.10.42

Hidegen hengerelt lapos félkész termék rozsdamentes acélból, szélessége legalább 600 mm

41223 (*)

24.10.43

Hidegen hengerelt lapos félkész termék nem rozsdamentes ötvözött acélból, szélessége legalább 600 mm

41223 (*)

24.10.5

Bevont, plattírozott lapos hengerelt termék acélból; gyorsacél, szilíciumötvözésű elektrotechnikai termék

 

24.10.51

Bevont lapos hengerelt ötvözetlen acéltermék (plattírozva vagy bevonattal), szélessége legalább 600 mm

41231 (*)

24.10.52

Bevont lapos hengerelt nem rozsdamentes ötvözött acéltermék (plattírozva vagy bevonattal), szélessége legalább 600 mm

41232

24.10.53

Lapos hengerelt elektrotechnikai termék szilíciumötvözésű acélból, szélessége legalább 600 mm

41233 (*)

24.10.54

Lapos hengerelt elektrotechnikai termék szilíciumötvözésű acélból, szélessége kisebb, mint 600 mm

41233 (*)

24.10.55

Lapos hengerelt termék gyorsacélból, szélessége kisebb, mint 600 mm

41234

24.10.6

Melegen alakított rúd, huzal acélból

 

24.10.61

Melegen hengerelt rúd, hengerhuzal tekercsben ötvözetlen acélból

41241

24.10.62

Melegen hengerelt, kovácsolt, melegen húzott, extrudált egyéb rúd, profil acélból, további megmunkálás nélkül, de a hengerlést követő csavarással is

41242

24.10.63

Melegen hengerelt rúd, hengerhuzal tekercsben rozsdamentes acélból

41243 (*)

24.10.64

Melegen hengerelt, melegen kovácsolt, húzott, extrudált egyéb rúd, profil rozsdamentes acélból, további megmunkálás nélkül, de a hengerlést követő csavarással is

41244 (*)

41273 (*)

24.10.65

Melegen hengerelt rúd, hengerhuzal tekercsben nem rozsdamentes ötvözött acélból

41243 (*)

24.10.66

Melegen hengerelt, melegen kovácsolt, húzott, extrudált egyéb rúd, profil nem rozsdamentes ötvözött acélból, további megmunkálás nélkül, de a hengerlést követő csavarással is

41244 (*)

41271 (*)

41272 (*)

41273 (*)

24.10.67

Üreges fúrórúdvas és fúrórúdacél

41275

24.10.7

Melegen alakított nyitott acélszelvény, acél szádlemez, vasúti, villamosvasúti pálya építésének acéltermékei

 

24.10.71

Melegen hengerelt, húzott, extrudált nyitott szelvény ötvözetlen acélból, további megmunkálás nélkül

41251

24.10.72

Melegen hengerelt, húzott, extrudált nyitott szelvény rozsdamentes acélból, további megmunkálás nélkül

41274 (*)

24.10.73

Melegen hengerelt, húzott, extrudált nyitott szelvény nem rozsdamentes ötvözött acélból, további megmunkálás nélkül

41274 (*)

24.10.74

Melegen alakított acél szádlemez (szádpalló), hegesztett nyitott szelvény

41252

24.10.75

Vasúti, villamosvasúti pálya építésének acéltermékei

41253

24.10.9

Vas, acél alapanyag és vasötvözet gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

 

24.10.99

Vas, acél alapanyag és vasötvözet gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

88213 (*)

24.2

Acélcsőgyártás

 

24.20

Acélcsőgyártás

 

24.20.1

Acélcső, acél üreges szelvény, varratmentes

 

24.20.11

Olaj-, gázvezeték varratmentes acélcsöve

41281

24.20.12

Olaj-, gázkitermelés fúrásának varratmentes acél fúró-, vezeték- és béléscsöve

41282

24.20.13

Egyéb kör keresztmetszetű acélcső

41283

24.20.14

Nem kör keresztmetszetű acélcső, üreges acélszelvény

41284

24.20.2

Hegesztett acélcső, acél üreges szelvény, kör keresztmetszetű, külső átmérője több mint 406,4 mm

 

24.20.21

Hegesztett acélcső olaj-, gázvezetékhez, külső átmérője több mint 406,4 mm

41285 (*)

24.20.22

Olaj-, gázkitermelés fúrásának hegesztett acél fúró-, vezeték- és béléscsöve külső átmérője több mint 406,4 mm

41286 (*)

24.20.23

Egyéb hegesztett acélcső, kör keresztmetszetű, külső átmérője több mint 406,4 mm

41287 (*)

24.20.24

Spirálhegesztésű, szegecselt vagy hasonló módon összezárt kör keresztmetszetű egyéb acélcső, külső átmérője több mint 406,4 mm

41289 (*)

24.20.3

Hegesztett acélcső, acél üreges szelvény, kör keresztmetszetű, külső átmérője legfeljebb 406,4 mm

 

24.20.31

Hegesztett acélcső olaj-, gázvezetékhez, kör keresztmetszetű, külső átmérője legfeljebb 406,4 mm

41285 (*)

24.20.32

Olaj-, gázkitermelés fúrásának hegesztett acél fúró-, vezeték- és béléscsöve, külső átmérője legfeljebb 406,4 mm

41286 (*)

24.20.33

Egyéb hegesztett acélcső, kör keresztmetszetű, külső átmérője legfeljebb 406,4 mm

41287 (*)

24.20.34

Hegesztett acélcső, nem kör kereszmetszetű, külső átmérője legfeljebb 406,4 mm

41288

24.20.35

Spirálhegesztésű, szegecselt vagy másként összezárt egyéb acélcső, külső átmérője legfeljebb 406,4 mm

41289 (*)

24.20.4

Csőszerelvény acélból, az öntött nélkül

 

24.20.40

Csőszerelvény acélból, az öntött nélkül

41293

24.20.9

Cső, üreges szelvény, csőszerelvény gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

 

24.20.99

Cső, üreges szelvény, csőszerelvény gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

88213 (*)

24.3

Egyéb kohászati termék gyártása acélból

 

24.31

Hidegen húzott acélrúd gyártása

 

24.31.1

Hidegen húzott rúd, tömör szelvény ötvözetlen acélból

 

24.31.10

Hidegen húzott rúd, tömör szelvény ötvözetlen acélból

41261

24.31.2

Hidegen húzott rúd, tömör szelvény nem rozsdamentes ötvözött acélból

 

24.31.20

Hidegen húzott rúd, tömör szelvény nem rozsdamentes ötvözött acélból

41264 (*)

41271 (*)

41272 (*)

41274 (*)

24.31.3

Hidegen húzott rúd, tömör szelvény rozsdamentes acélból

 

24.31.30

Hidegen húzott rúd, tömör szelvény rozsdamentes acélból

41244 (*)

41264 (*)

24.31.9

Hidegen húzott rúd gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

 

24.31.99

Hidegen húzott rúd gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

88213 (*)

24.32

Hidegen hengerelt keskeny acélszalag gyártása

 

24.32.1

Hidegen hengerelt lapos acéltermék bevonat nélkül, kisebb mint 600 mm szélességű

 

24.32.10

Hidegen hengerelt lapos acéltermék bevonat nélkül, kisebb mint 600 mm szélességű

41222

41224

24.32.2

Hidegen hengerelt lapos acéltermék, plattírozva vagy bevonva, kisebb mint 600 mm szélességű

 

24.32.20

Hidegen hengerelt lapos acéltermék, plattírozva vagy bevonva, kisebb mint 600 mm szélességű

41231 (*)

24.32.9

Hidegen hengerelt keskeny szalag gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

 

24.32.99

Hidegen hengerelt keskeny szalag gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

88213 (*)

24.33

Hidegen hajlított acélidom gyártása

 

24.33.1

Hidegen alakított, hajlított nyitott szelvény acélból

 

24.33.11

Hidegen alakított, hajlított nyitott szelvény ötvözetlen acélból

41262 (*)

24.33.12

Hidegen alakított, hajlított nyitott szelvény rozsdamentes acélból

41274 (*)

24.33.2

Profilozott (bordázott) lemez ötvözetlen acélból

 

24.33.20

Profilozott (bordázott) lemez ötvözetlen acélból

41262 (*)

24.33.3

Többrétegű bevont acéllemez

 

24.33.30

Többrétegű bevont acéllemez

42190 (*)

24.33.9

Hidegen alakított, hajlított acéltermék gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

 

24.33.99

Hidegen alakított, hajlított acéltermék gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

88213 (*)

24.34

Hidegen húzott acélhuzal gyártása

 

24.34.1

Hidegen húzott huzal

 

24.34.11

Hidegen húzott huzal ötvözetlen acélból

41263

24.34.12

Hidegen húzott huzal rozsdamentes acélból

41265 (*)

24.34.13

Hidegen húzott huzal nem rozsdamentes ötvözött acélból

41265 (*)

24.34.9

Hidegen húzott huzal gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

 

24.34.99

Hidegen húzott huzal gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

88213 (*)

24.4

Nemvasfém-alapanyag gyártása

 

24.41

Nemesfémgyártás

 

24.41.1

Megmunkálatlan vagy félig feldolgozott ezüst, ezüstpor

 

24.41.10

Megmunkálatlan vagy félig feldolgozott ezüst, ezüstpor

41310

24.41.2

Megmunkálatlan vagy félig feldolgozott arany, aranypor

 

24.41.20

Megmunkálatlan vagy félig feldolgozott arany, aranypor

41320

24.41.3

Megmunkálatlan vagy félig feldolgozott platina, platinapor

 

24.41.30

Megmunkálatlan vagy félig feldolgozott platina, platinapor

41330

24.41.4

Arannyal bevont nem nemesfém vagy ezüst legfeljebb félig feldolgozva (félkész termék)

 

24.41.40

Arannyal bevont nem nemesfém vagy ezüst legfeljebb félig feldolgozva (félkész termék)

41340

24.41.5

Ezüsttel bevont nem nemesfém; platinával bevont nem nemesfém, ezüst vagy arany legfeljebb félig feldolgozva (félkész termék)

 

24.41.50

Ezüsttel bevont nem nemesfém; platinával bevont nem nemesfém, ezüst vagy arany legfeljebb félig feldolgozva (félkész termék)

41350

24.41.9

Nemesfém gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

 

24.41.99

Nemesfém gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

88213 (*)

24.42

Alumíniumgyártás

 

24.42.1

Timföld; megmunkálatlan alumínium

 

24.42.11

Megmunkálatlan alumínium

41431

24.42.12

Alumínium-oxid (kivéve: műkorund)

41432

24.42.2

Félkész termék alumíniumból, ötvözött alumíniumból

 

24.42.21

Alumíniumpor, -pehely

41531

24.42.22

Alumíniumrúd, -hengerhuzal, -szelvény

41532

24.42.23

Alumíniumhuzal

41533

24.42.24

Alumíniumlemez, és -szalag, több mint 0,2 mm vastagságú

41534

24.42.25

Alumíniumfólia, legfeljebb 0,2 mm vastagságú

41535

24.42.26

Alumíniumcső, -szerelvényeik

41536

24.42.9

Alumínium gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

 

24.42.99

Alumínium gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

88213 (*)

24.43

Ólom, cink, ón gyártása

 

24.43.1

Megmunkálatlan ólom, cink, ón

 

24.43.11

Megmunkálatlan ólom

41441

24.43.12

Megmunkálatlan cink

41442

24.43.13

Megmunkálatlan ón

41443

24.43.2

Félkész termék ólomból, cinkből, ónból és ötvözeteikből

 

24.43.21

Lemez, szalag, fólia, por és pehely ólomból

41542

24.43.22

Cinkpor, cinkpehely

41544

24.43.23

Rúd, szelvény, huzal, lemez, szalag és fólia cinkből

41545

24.43.24

Rúd, szelvény, huzal ónból

41547

24.43.9

Ólom, cink, ón gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

 

24.43.99

Ólom, cink, ón gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

88213 (*)

24.44

Rézgyártás

 

24.44.1

Megmunkálatlan réz, rezeskő, cementréz

 

24.44.11

Rezeskő, cementréz

41411

24.44.12

Finomítatlan réz, rézanód elektrolízises finomításhoz

41412

24.44.13

Finomított réz és rézötvözet, megmunkálás nélkül, réz mesterötvözet

41413

24.44.2

Félkész termék rézből és rézötvözetekből

 

24.44.21

Rézpor, rézpehely

41511

24.44.22

Rúd, hengerhuzal, szelvény rézből

41512

24.44.23

Rézhuzal

41513

24.44.24

Lemez, szalag rézből, több mint 0,15 mm vastagságú

41514

24.44.25

Rézfólia, legfeljebb 0,15 mm vastagságú

41515

24.44.26

Rézcső, -szerelvényeik

41516

24.44.9

Réz gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

 

24.44.99

Réz gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

88213 (*)

24.45

Egyéb nem vas fém gyártása

 

24.45.1

Megmunkálatlan nikkel, nikkelkohászat közbeeső termékei

 

24.45.11

Megmunkálatlan nikkel

41422

24.45.12

Nikkel-szulfid-fém keverék, zsugorított nikkel-oxid és a nikkelkohászat más közbeeső terméke

41421

24.45.2

Félkész termék nikkelből vagy nikkelötvözetből

 

24.45.21

Nikkelpor, nikkelpehely

41521

24.45.22

Nikkelrúd, -hengerhuzal, -szelvény, -huzal

41522

24.45.23

Nikkellemez, -szalag, -fólia

41523

24.45.24

Nikkelcső és szerelvényeik

41524

24.45.3

Egyéb nemvasfém, cermet és ezekből készült termék; fémet vagy fémkeveréket tartalmazó hamu és maradvány

 

24.45.30

Egyéb nemvasfém, cermet és ezekből készült termék; fémet vagy fémkeveréket tartalmazó hamu és maradvány

41601

41602

41603

41604

24.45.9

Egyéb nemvasfém gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

 

24.45.99

Egyéb nemvasfém gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

88213 (*)

24.46

Nukleáris fűtőanyag gyártása

 

24.46.1

Természetes urán és vegyületei, ötvözetei, diszperziói (a cermettel együtt), természetes uránt és vegyületét tartalmazó kerámiatermék, keverék

 

24.46.10

Természetes urán és vegyületei, ötvözetei, diszperziói (a cermettel együtt), természetes uránt és vegyületét tartalmazó kerámiatermék, keverék

33610

24.46.9

Feldolgozott nukleáris fűtőanyag gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

 

24.46.99

Feldolgozott nukleáris fűtőanyag gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

88152 (*)

24.5

Fémöntés

 

24.51

Vasöntés

 

24.51.1

Vasöntvény-előállítás

 

24.51.11

Temperöntvény-előállítás

89310 (*)

24.51.12

Gömbgrafitos vasöntvény előállítása

89310 (*)

24.51.13

Lemezgrafitos (szürke) vasöntvény előállítása

89310 (*)

24.51.2

Öntöttvas cső, üreges profil

 

24.51.20

Öntöttvas cső, üreges profil

41291 (*)

24.51.3

Öntöttvas csőszerelvény

 

24.51.30

Öntöttvas csőszerelvény

41292 (*)

24.51.9

Vasöntéssel kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

 

24.51.99

Vasöntéssel kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

89310 (*)

24.52

Acélöntés

 

24.52.1

Acélöntés

 

24.52.10

Acélöntés

89310 (*)

24.52.2

Centrifugálisan öntött acélcső

 

24.52.20

Centrifugálisan öntött acélcső

41291 (*)

24.52.3

Öntöttacél csőszerelvény

 

24.52.30

Öntöttacél csőszerelvény

41292 (*)

24.53

Könnyűfémöntés

 

24.53.1

Könnyűfémöntés

 

24.53.10

Könnyűfémöntés

89310 (*)

24.54

Egyéb nemvasfém öntése

 

24.54.1

Egyéb nemvasfémek öntése

 

24.54.10

Egyéb nemvasfémek öntése

89310 (*)

25

Fémfeldolgozási termék gyártása

 

25.1

Fémszerkezet, -épületelem gyártása

 

25.11

Fémszerkezet gyártása

 

25.11.1

Előre gyártott épület fémből

 

25.11.10

Előre gyártott épület fémből

38702

25.11.2

Fémszerkezet és alkatrésze

 

25.11.21

Híd és hídrész vasból vagy acélból

42110 (*)

25.11.22

Torony és rácsszerkezetű oszlop vasból vagy acélból

42110 (*)

25.11.23

Egyéb szerkezet, szerkezetrész (állvány, konzol, oszlop, hasonló alátámasztó szerkezet) vasból, acélból, alumíniumból

42190 (*)

25.11.9

Fémszerkezet gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

 

25.11.99

Fémszerkezet gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

88219 (*)

25.12

Fém épületelem gyártása

 

25.12.1

Ajtó, ablak és kerete, ajtóküszöb fémből

 

25.12.10

Ajtó, ablak és kerete, ajtóküszöb fémből

42120

25.12.9

Fém épületelem gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

 

25.12.99

Fém épületelem gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

88219 (*)

25.2

Fűtési kazán, radiátor, fémtartály gyártása

 

25.21

Központi fűtési kazán, radiátor gyártása

 

25.21.1

Központi fűtéshez radiátor és kazán

 

25.21.11

Radiátor központi fűtéshez és részei vasból, acélból (kivéve: a villamos fűtés radiátora)

44823

25.21.12

Kazán központi fűtéshez, meleg víz, kis nyomású gőz termeléséhez

44825

25.21.13

Alkatrész központi fűtés kazánjához

44833

25.21.9

Központi fűtés radiátora, kazánja gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

 

25.21.99

Központi fűtés radiátora, kazánja gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

88219 (*)

25.29

Fémtartály gyártása

 

25.29.1

Egyéb tartály, tárolómedence fémből

 

25.29.11

Tartály (kivéve: a folyékony és sűrített gáz fémtartály), kád, hasonló tároló edény vasból, acélból, több mint 300 l űrtartalommal, a mechanikai vagy termikus berendezésbe épített nélkül

42210

25.29.12

Folyékony és sűrített gáz fémtartálya

42220

25.29.9

Fémtartály gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

 

25.29.99

Fémtartály gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

88219 (*)

25.3

Gőzkazán gyártása

 

25.30

Gőzkazán gyártása

 

25.30.1

Gőzkazán és alkatrésze

 

25.30.11

Kazán vízgőz, más gőz vagy forró víz előállítására

42320

25.30.12

Segédberendezések kazánokhoz, kondenzátor gőzerőgépekhez vagy más gőzenergia egységhez

42330

25.30.13

Gőzkazán alkatrésze

42342

25.30.2

Atomreaktor és alkatrésze

 

25.30.21

Atomreaktor (kivéve: az izotóp-elválasztó)

42310

25.30.22

Atomreaktor alkatrésze (kivéve: az izotóp-elválasztó alkatrészei)

42341

25.30.9

Gőzkazán (kivéve: a központi fűtési melegvíztermelő kazán) gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

 

25.30.99

Gőzkazán (kivéve: a központi fűtési melegvíztermelő kazán) gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

88219 (*)

25.4

Fegyver-, lőszergyártás

 

25.40

Fegyver-, lőszergyártás

 

25.40.1

Fegyver, lőszer és alkatrésze

 

25.40.11

Hadifegyver (kivéve: a revolver, pisztoly és hasonló fegyver)

44720

25.40.12

Revolver, pisztoly, nem katonai lőfegyver és hasonló eszköz

44730

25.40.13

Bomba, rakéta, hasonló hadifegyver, töltény, más lőszer, kilövő eszköz és alkatrészeik

44740

25.40.14

Katonai fegyver, más lőfegyver alkatrésze

44760

25.40.9

Fegyver, lőszer gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

 

25.40.99

Fegyver, lőszer gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

88214

25.5

Fémalakítás, porkohászat

 

25.50

Fémalakítás, porkohászat

 

25.50.1

Fémkovácsolás, -sajtolás, -húzás, -kivágás, -hengerelés

 

25.50.11

Fémkovácsolás

89320 (*)

25.50.12

Fémsajtolás

89320 (*)

25.50.13

Egyéb fémalakítás

89320 (*)

25.50.2

Porkohászat

 

25.50.20

Porkohászat

89320 (*)

25.6

Fém felületkezelése, megmunkálása

 

25.61

Fémfelület-kezelés

 

25.61.1

Fémek bevonása

 

25.61.11

Fém bevonása fémmel

88211 (*)

25.61.12

Fém bevonása nemfémmel

88211 (*)

25.61.2

Egyéb fémkezelő szolgáltatás

 

25.61.21

Fém hőkezelése (kivéve: a bevonás fémmel)

88211 (*)

25.61.22

Egyéb fémfelületet kezelése

88211 (*)

25.62

Fémmegmunkálás

 

25.62.1

Fémalkatrész esztergálása

 

25.62.10

Fémalkatrész esztergálása

88212

25.62.2

Egyéb fém megmunkálása

 

25.62.20

Egyéb fém megmunkálása

88213 (*)

25.7

Evőeszköz, szerszám, általános fémáru gyártása

 

25.71

Evőeszköz gyártása

 

25.71.1

Evőeszköz

 

25.71.11

Kés (kivéve: a gépkés), olló, ezek pengéje

42913

25.71.12

Borotva, borotvapenge (beleértve a borotvapenge nyersdarabot szalagban)

42914

25.71.13

Más késműves áru; manikűr-, pedikűrkészlet és -felszerelés

42915

25.71.14

Kanál, villa, merőkanál, szűrőkanál, tortalapát, halkés, vajkés, cukorfogó és hasonló konyhai vagy asztali eszköz

42916

25.71.15

Kard, vadászkés, szurony (bajonett), lándzsa és hasonló szálfegyver, és ezek részei

44750

25.71.9

Evőeszköz gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

 

25.71.99

Evőeszköz gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

88219 (*)

25.72

Lakat-, zárgyártás

 

25.72.1

Zár és vasalat

 

25.72.11

Lakat és zár járműhöz, bútorhoz nem nemesfémből

42992 (*)

25.72.12

Egyéb zár nem nemesfémből

42992 (*)

25.72.13

Kézitáskazár, -keret, a zárral együtt; alkatrészeik

42992 (*)

25.72.14

Sarokvas, fémveret, szerelvény és hasonló cikk járműhöz, ajtóhoz, ablakhoz, bútorhoz és hasonlóhoz nem nemesfémből

42992 (*)

25.72.9

Lakat, zár gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

 

25.72.99

Lakat, zár gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

88219 (*)

25.73

Szerszámgyártás

 

25.73.1

Mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti kéziszerszám

 

25.73.10

Mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti kéziszerszám

42921 (*)

25.73.2

Kézi fűrész, fűrészlap minden fajtája

 

25.73.20

Kézi fűrész, fűrészlap minden fajtája

42921 (*)

25.73.3

Egyéb kéziszerszám

 

25.73.30

Egyéb kéziszerszám

42921 (*)

25.73.4

Cserélhető szerszám kézi vagy gépi működtetésű kéziszerszámhoz vagy szerszámgéphez

 

25.73.40

Cserélhető szerszám kézi vagy gépi működtetésű kéziszerszámhoz vagy szerszámgéphez

42922 (*)

25.73.5

Öntőforma, formaszekrény fémöntéshez; öntőforma alaplapja; öntőminta

 

25.73.50

Öntőforma, formaszekrény fémöntéshez; öntőforma alaplapja; öntőminta

44916

25.73.6

Egyéb szerszám

 

25.73.60

Egyéb szerszám

42922 (*)

25.73.9

Szerszám gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

 

25.73.99

Szerszám gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

88219 (*)

25.9

Egyéb fémfeldolgozási termék gyártása

 

25.91

Acél tárolóeszköz gyártása

 

25.91.1

Dob és hasonló tárolóedény acélból

 

25.91.11

Tartály, hordó, dob, doboz és hasonló edény, bármilyen anyag (kivéve: gáz) tárolására vasból vagy acélból, űrtartalma legalább 50 l, legfeljebb 300 l (kivéve: a mechanikai vagy termikus berendezéshez tartozót)

42931 (*)

25.91.12

Tartály, hordó, dob, doboz és hasonló edény (kivéve: forrasztással vagy peremezéssel lezárhatókat), bármilyen anyag (kivéve: gáz) tárolására vasból vagy acélból, űrtartalma kisebb mint 50 l, kivéve a mechanikai vagy termikus berendezéshez tartozót

42931 (*)

25.91.9

Acél tárolóeszköz gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

 

25.91.99

Acél tárolóeszköz gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

89200

25.92

Könnyűfém csomagolóeszköz gyártása

 

25.92.1

Könnyűfém csomagolóeszköz

 

25.92.11

Forrasztással, peremezéssel lezárható vas-, acélkanna kevesebb mint 50 l űrtartalommal

42931 (*)

25.92.12

Alumíniumhordó, -dob, -kanna, -doboz és hasonló edény, bármilyen anyag (kivéve: gáz) tárolására, legfeljebb 300 liter űrtartalommal

42931 (*)

25.92.13

Koronazár és dugó, kupak, fedő nem nemesfémből

42932

25.92.9

Könnyűfém csomagolóeszköz gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

 

25.92.99

Könnyűfém csomagolóeszköz gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

88219 (*)

25.93

Huzaltermék gyártása

 

25.93.1

Huzaltermék, lánc, rugó

 

25.93.11

Acélpászma, -kábel, szalagfonat, egyéb sodrott vas- és acélhuzal, villamos szigetelés nélkül

42941

25.93.12

Vas és acél szögesdrót; réz, alumínium anyagú pászma, kábel, szalagfonat, egyéb sodrott huzal villamos szigetelés nélkül

42942

42946

25.93.13

Fémszövet, fémrács, háló, sodronyfonat vas-, acél- vagy rézhuzalból; terpesztett vas-, acél- vagy réztermék

42943

25.93.14

Szeg, szélesfejű rövid szeg, rajzszeg, ácskapocs és hasonló áru

42944 (*)

25.93.15

Hegesztő és forrasztó fémanyagok (pálcák, huzalok, csövek, lemezek, elektródák), a folyósításhoz speciális bevonattal, illetve töltéssel

42950

25.93.16

Rugó és laprugó vasból, acélból; rézrugó

42945

25.93.17

Lánc és részei fémből (kivéve: az ízelt lánc)

42991

25.93.18

Varrótű, kötőtű, lyukasztó (ár), horgolótű, hímzőtű és hasonló cikk kézi használatra vasból, acélból; biztosítótű, m.n.s. tű vasból, acélból

42997 (*)

25.93.9

Huzaltermék, lánc, rugó gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

 

25.93.99

Huzaltermék, lánc, rugó gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

88219 (*)

25.94

Kötőelem, csavar gyártása

 

25.94.1

Kötőelem, csavar

 

25.94.11

Menetes kötőelem vasból és acélból

42944 (*)

25.94.12

Nem menetes kötőelem vasból és acélból

42944 (*)

25.94.13

Menetes és nem menetes kötőelem rézből

42944 (*)

25.94.9

Kötőelem, csavar gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

 

25.94.99

Kötőelem, csavar gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

88219 (*)

25.99

M.n.s. egyéb fémfeldolgozási termék gyártása

 

25.99.1

Fürdőszoba, konyha fémeszközei

 

25.99.11

Mosogató, mosdó, fürdőkád és más egészségügyi cikk és részei vasból, acélból, rézből vagy alumíniumból

42911

25.99.12

Asztali, konyhai és más háztartási áru és részei vasból, acélból, rézből vagy alumíniumból

42912

25.99.2

Egyéb fémfeldolgozási termék nem nemesfémből

 

25.99.21

Páncél- és lemezszekrény, fémtrezor és ajtaja, páncélterem zárószerkezete, pénzszállító fémdoboz és hasonlók nem nemesfémből

42993

25.99.22

Iratgyűjtő tálca, állvány, tolltartó, egyéb hasonló hivatali és asztali fémeszköz nem nemesfémből (kivéve: az irodabútor)

42994

25.99.23

Cserélhető lapos dosszié vagy iratgyűjtő szerelvény, iratkapocs, hasonló fémeszköz, fűzőkapocs szalagban, nem nemesfémből

42995

25.99.24

Kis fémszobor, egyéb fém dísztárgy, fémkeret fényképhez, festményhez, tükörhöz, nem nemesfémből

42996

25.99.25

Ruha, cipő, bőrdíszmű, sátorponyva, kézitáska, úti készlet és egyéb áru fémkelléke (zár, csat, kapocs, horog, szem stb.), fém záróeleme, szegecse; fémszegély, fémflitter nem nemesfémből

42997 (*)

25.99.26

Hajócsavar és lapátja fémből

42998

25.99.29

Egyéb m.n.s. fémfeldolgozási termék nem nemesfémből

42999

46931

25.99.9

M.n.s. fémfeldolgozási termék gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

 

25.99.99

M.n.s. fémfeldolgozási termék gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

88219 (*)

26

Számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása

 

26.1

Elektronikai alkatrész, áramköri kártya gyártása

 

26.11

Elektronikai alkatrész gyártása

 

26.11.1

Hőionizálásos, hidegkatódú, fotokatódú elektroncső (beleértve a katódsugárcsövet is)

 

26.11.11

Katódsugaras televízió-képcső; televíziós kameracső; egyéb katódsugárcső

47140 (*)

26.11.12

Magnetron, klisztron, mikrohullámú cső és egyéb elektroncső

47140 (*)

26.11.2

Dióda, tranzisztor

 

26.11.21

Dióda, tranzisztor, tirisztor, diak és triak

47150 (*)

26.11.22

Félvezető eszköz; fénykibocsátó dióda, szerelt piezoelektromos kristály; ezek alkatrésze

47150 (*)

26.11.3

Elektronikus integrált áramkör

 

26.11.30

Elektronikus integrált áramkör

47160

26.11.4

M.n.s. elektroncső, egyéb elektronikus egység alkatrésze

 

26.11.40

M.n.s. elektroncső, egyéb elektronikus egység alkatrésze

47173

26.11.9

Elektronikus integrált áramkör gyártásával kapcsolatos szolgáltatás; elektronikai alkatrész gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

 

26.11.91

Elektronikus integrált áramkör gyártásával kapcsolatos szolgáltatás

88233 (*)

26.11.99

Elektronikai alkatrész gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

88233 (*)

26.12

Elektronikai áramköri kártya gyártása

 

26.12.1

Nyomtatott áramkör

 

26.12.10

Nyomtatott áramkör

47130

26.12.2

Hang-, video-, hálózati és hasonló kártya automatikus adatfeldolgozó géphez

 

26.12.20

Hang-, video-, hálózati és hasonló kártya automatikus adatfeldolgozó géphez

45281

45282

26.12.3

Memóriakártya (csipkártya, smart cards)

 

26.12.30

Memóriakártya (csipkártya, smart cards)

47920

26.12.9

Nyomtatott áramkör előállítása; nyomtatott áramköri kártya gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

 

26.12.91

Nyomtatott áramkör előállítása

88233 (*)

26.12.99

Nyomtatott áramköri kártya gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

88233 (*)

26.2

Számítógép, perifériás egység gyártása

 

26.20

Számítógép, perifériás egység gyártása

 

26.20.1

Számítógépek, ezek alkatrésze és tartozéka

 

26.20.11

Hordozható automatikus adatfeldolgozó gép, tömege legfeljebb 10 kg, pl. laptop, notebook, menedzserkalkulátor és hasonló kisszámítógép

45221

45222

26.20.12

POS-terminál (bankkártya lehúzásánál), ATM és hasonló berendezés, ami képes adatfeldolgozó géppel vagy hálózati géppel kapcsolatot létesíteni

45142

26.20.13

Digitális, automatikus adatfeldolgozó berendezés, azonos házban legalább egy központi feldolgozóegységet és egy bemeneti és egy kimeneti egységet (kombinálva vagy nem kombinálva) tartalmazó

45230

26.20.14

Digitális automatikus adatfeldolgozó gép rendszer formájában

45240

26.20.15

Egyéb automatikus digitális adatfeldolgozó berendezés, amely azonos vagy nem azonos házban tartalmaz legalább egyet vagy kettőt a következő típusú egységekből: tárolóegység, bemeneti egység, kimeneti egység

45250

26.20.16

Bemeneti vagy kimeneti egység, amely azonos vagy nem azonos házban tartalmaz tárolóegységet

45261

45262

45263

45264

45265

45269

26.20.17

Monitor és projektor (elsősorban automatikus adatfeldolgozó rendszerekben használatos)

47315

26.20.18

Olyan egység, ami legalább két funkciót teljesít ezek közül: nyomtatás, szkennelés, másolás, faxolás

45266

26.20.2

Tárolóegység és egyéb tárolóberendezés

 

26.20.21

Tárolóegység

45271

45272

26.20.22

Félvezetős tárolóegység (pendrive)

47550