18.4.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 108/8


A BIZOTTSÁG 345/2008/EK RENDELETE

(2008. április 17.)

a mezőgazdasági termékek ökológiai termeléséről, valamint a mezőgazdasági termékeken és élelmiszereken erre utaló jelölésekről szóló 2092/91/EGK tanácsi rendeletben a harmadik országokból származó behozatalra előírt szabályozás végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról

(átdolgozás)

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági termékek ökológiai termeléséről, valamint a mezőgazdasági termékeken és élelmiszereken erre utaló jelölésekről szóló, 1991. június 24-i 2092/91/EGK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 11. cikke (4) bekezdésére,

mivel:

(1)

A mezőgazdasági termékek ökológiai termeléséről, valamint a mezőgazdasági termékeken és élelmiszereken erre utaló jelölésekről szóló 2092/91/EGK rendeletben a harmadik országokból származó behozatalra előírt szabályozás végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 1992. január 14-i 94/92/EGK bizottsági rendeletet (2) több alkalommal jelentősen módosították (3). Mivel további módosításokra van szükség, az áttekinthetőség érdekében azt át kell dolgozni.

(2)

A 2092/91/EGK rendelet úgy rendelkezik, hogy a harmadik országokból importált termékeket abban az esetben lehet forgalmazni, ha olyan harmadik országból származnak, amely a közösségi termelési szabályoknak és ellenőrzési intézkedéseknek megfelelő szabályokat alkalmaz, és amely szerepel egy később, a Bizottság által összeállítandó jegyzékben.

(3)

Az említett jegyzéket össze kell állítani. Továbbá meg kell határozni a harmadik országok jegyzékbe történő felvétel iránti kérelmét elbíráló eljárás részletes szabályait.

(4)

A rendszer működtetése érdekében minden harmadik ország esetében meg kell határozni, hogy melyek azok a szervezetek, amelyek a 2092/91/EGK rendelet 11. cikke (3) bekezdésének d) pontjában említett ellenőrzési tanúsítvány kibocsátására jogosultak.

(5)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a 2092/91/EGK rendelet 14. cikke (1) bekezdésében említett bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A harmadik országoknak a 2092/91/EGK rendelet 11. cikke (4) bekezdésében említett jegyzékét e rendelet I. melléklete tartalmazza.

Ez a jegyzék minden egyes harmadik ország tekintetében tartalmazza mindazokat az adatokat, amelyek szükségesek a 2092/91/EGK rendelet 11. cikke (3) és (4) bekezdésében előírt szabályok hatálya alá tartozó termékek körének megállapításához és különösen a következőket:

a)

az adott harmadik ország azon hatósága vagy szervezete, amely a Közösségbe irányuló behozatal céljából ellenőrzési tanúsítvány kiállításáért felelős;

b)

az adott harmadik ország ellenőrző hatósága vagy hatóságai és/vagy az e harmadik ország által ellenőrzésre jogosultként elismert magánszervezetek.

Továbbá, a jegyzék szükség szerint tartalmazhatja a következőket:

az ellenőrzési rendszer hatálya alá tartozó feldolgozóegységek és exportőrök,

a szabályok hatálya alá tartozó termékek.

2. cikk

(1)   A Bizottság egy adott harmadik országnak az I. mellékletben szereplő jegyzékbe való felvételét akkor vizsgálja, ha a szóban forgó ország képviselőjétől a jegyzékbe történő felvétel iránti kérelem érkezik hozzá.

(2)   A kérelem kézhezvételét követő hat hónapon belül a felvétel iránti kérelmet a Közösség valamely hivatalos nyelvén készült technikai dokumentációval kell kiegészíteni, amely minden olyan információt tartalmaz, amely alapján a Bizottság meggyőződhet arról, hogy a Közösségbe irányuló exportra szánt termékek megfelelnek a 2092/91/EGK rendelet 11. cikkének (3) bekezdésében foglalt feltételeknek.

A dokumentációnak különösen a következő részletes adatokat kell tartalmaznia:

a)

a 2092/91/EK rendelet 11. cikke (3) és (4) bekezdésében foglalt szabályok szerint közösségi exportra szánt mezőgazdasági termékek és élelmiszerek típusának megnevezése, illetve lehetőség szerint becsült mennyisége;

b)

a harmadik országban alkalmazott termelési előírások, úgymint:

i.

a 2092/91/EGK rendelet I. mellékletében meghatározott alapelvek;

ii.

a mezőgazdasági termelés szakaszában történő felhasználásra engedélyezett termékek – úgymint növényvédő szerek, tisztítószerek, trágyák, valamint talajjavító szerek – megnevezése;

iii.

a feldolgozott termékekben engedélyezett nem mezőgazdasági eredetű összetevők, valamint a feldolgozás során engedélyezett eljárások és kezelések;

c)

az ellenőrzési rendszer szabályai, valamint az ellenőrzések végrehajtására a harmadik országban létrehozott szervezet:

i.

a harmadik országban az ellenőrzésért felelős hatóság és/vagy az ellenőrzések lebonyolításáért felelős magánszervezetek neve;

ii.

a mezőgazdasági üzemek és a feldolgozóegységek ellenőrzésének részletes szabályai, valamint a jogsértések esetében alkalmazható szankciók;

iii.

a harmadik országban a Közösségbe irányuló behozatal céljából tanúsítvány kibocsátásáért felelős hatóság, illetve szervezet vagy szervezetek neve és címe;

iv.

a termelésre és az ellenőrzési rendszerre – köztük a tanúsítványok kibocsátására – vonatkozó előírásoknak való megfelelés nyomon követése megszervezéséhez szükséges adatok, valamint az említett nyomon követést végző hatóság neve és adatai;

v.

a feldolgozóegységek és a Közösségbe irányuló kivitelt bonyolító exportőrök jegyzéke; a termelők száma és a megművelt terület nagysága;

d)

lehetőség szerint a független szakértők által a helyszínen végzett, a fenti b) és c) pontban említett termelési és ellenőrzési szabályok tényleges betartásával kapcsolatos vizsgálatokról készült jelentések.

(3)   A jegyzékbe történő felvétel iránti kérelmek elbírálása során a Bizottság további adatokat kérhet annak megállapításához, hogy a harmadik országban a termelésre és az ellenőrzésre alkalmazott szabályok egyenértékűek-e a 2092/91/EGK rendeletben megállapítottakkal, beleértve a Bizottság által elismerten független szakértő által végzett helyszíni vizsgálatokról szóló jelentéseket is. Szükség szerint továbbá a Bizottság maga is végeztethet általa kijelölt szakértőkkel helyszíni vizsgálatot.

(4)   A harmadik országoknak az I. mellékletben szereplő jegyzékbe történő felvétele ahhoz a feltételhez is köthető, hogy független szakértők által végzett rendszeres helyszíni vizsgálatokról szóló jelentések előterjesztésére kerüljön sor az érintett harmadik országban alkalmazott termelési és ellenőrzési szabályok betartását illetően. Szükség szerint továbbá a Bizottság maga is szervezhet helyszíni vizsgálatot, amelyet az általa kijelölt szakértők végeznek.

(5)   Amennyiben egy harmadik országnak az I. mellékletben szereplő jegyzékbe történő felvételét követően bármilyen változtatás történik az e harmadik országban hatályos intézkedésekben, illetve azok végrehajtásában, e változásokról a harmadik ország a Bizottságot értesíteni köteles. Az ilyen tájékoztatás tükrében – a 2092/91/EGK rendelet 14. cikkének (2) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően – határozat hozható az adott harmadik országnak a jegyzékben szereplő adatai módosításáról, illetve az országnak a jegyzékből történő törléséről; hasonló határozat születhet akkor is, ha az érintett harmadik ország nem bocsátja rendelkezésre az e bekezdés alapján kért adatokat.

(6)   Amennyiben egy harmadik országnak az I. mellékletben szereplő jegyzékbe történő felvételét követően a Bizottságnak olyan információ jut a tudomására, amely kétségessé teszi az ismertetett intézkedések tényleges végrehajtását, a Bizottság bármilyen szükséges információt kérhet az érintett harmadik országtól, beleértve független szakértő által végzett helyszíni vizsgálatokról szóló jelentéseket is, vagy pedig az általa kijelölt szakértőkkel helyszíni vizsgálatot végeztethet. Ezen információk és/vagy jelentések alapján a 2092/91/EGK rendelet 14. cikkének (2) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően határozat hozható a jegyzékben való feltüntetés felfüggesztéséről; hasonló határozat hozható akkor is, ha a harmadik ország a Bizottság kérésében szereplő határidőig nem bocsátja rendelkezésre a kért adatokat, illetve ha a harmadik ország nem egyezik bele abba, hogy a jegyzékben való feltüntetés feltételei teljesülésének ellenőrzése céljából helyszíni vizsgálatra kerüljön sor.

3. cikk

A 94/92/EGK rendelet hatályát veszti.

A hatályon kívül helyezett rendeletre történő hivatkozásokat a III. mellékletben szereplő megfelelési táblázatnak megfelelően e rendeletre történő hivatkozásként kell értelmezni.

4. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2008. április 17-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 198., 1991.7.22., 1. o. A legutóbb a 123/2008/EK bizottsági rendelettel (HL L 38., 2008.2.12., 3. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 11., 1992.1.17., 14. o. A legutóbb a 956/2006/EK rendelettel (HL L 175., 2006.6.29., 41. o.) módosított rendelet.

(3)  Lásd a II. mellékletet.


I. MELLÉKLET

A HARMADIK ORSZÁGOK JEGYZÉKE ÉS A MEGFELELŐ ELŐÍRÁSOK

ARGENTÍNA

1.   Termékkategóriák:

a)

feldolgozatlan növényi termékek, haszonállatok és feldolgozatlan állati termékek a 2092/91/EGK rendelet 1. cikke (1) bekezdésének a) pontja értelmében, a következők kivételével:

olyan haszonállatok és állati termékek, amelyek átállításra utaló jelöléssel vannak ellátva, illetve amelyeket ilyen jelöléssel kívánnak ellátni;

b)

emberi fogyasztásra szánt, feldolgozott mezőgazdasági növényi termékek és állati termékek a 2092/91/EGK rendelet 1. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében, a következők kivételével:

olyan állati termékek, amelyek átállításra utaló jelöléssel vannak ellátva, illetve amelyeket ilyen jelöléssel kívánnak ellátni.

2.   Származás: az 1. a) kategória termékeit és az 1. b) kategóriába tartozó termékek ökológiai termeléssel előállított összetevőit Argentínában állították elő.

3.   Ellenőrző szervezetek:

Instituto Argentino para la Certificación y Promoción de Productos Agropecuarios Orgánicos SRL (Argencert),

Organización Internacional Agropecuaria (OIA),

Letis SA

Food Safety SA

4.   Tanúsítványt kibocsátó szervezetek: a 3. pontban szereplő szervezetek.

5.   A jegyzékben való feltüntetés határideje:

AUSZTRÁLIA

1.   Termékkategóriák:

a)

feldolgozatlan növényi termékek a 2092/91/EGK rendelet 1. cikke (1) bekezdésének a) pontja értelmében;

b)

alapvetően egy vagy több növényi eredetű összetevőből álló élelmiszerek a 2092/91/EGK rendelet 1. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében.

2.   Származás: az 1. a) kategória termékeit és az 1. b) kategóriába tartozó termékek ökológiai termeléssel előállított összetevőit Ausztráliában állították elő.

3.   Ellenőrző szervezetek:

Australian Quarantine and Inspection Service (AQIS) (Department of Agriculture, Fisheries and Forestry)

Bio-dynamic Research Institute (BDRI)

Organic Food Chain Pty Ltd (OFC)

National Association of Sustainable Agriculture, Australia (NASAA)

Australian Certified Organic Inc.

4.   Tanúsítványt kibocsátó szervezetek: a 3. pontban szereplő szervezetek.

5.   A jegyzékben való feltüntetés határideje:

COSTA RICA

1.   Termékkategóriák:

a)

nyers növényi termékek a 2092/91/EGK rendelet 1. cikke (1) bekezdésének a) pontja értelmében;

b)

emberi fogyasztásra szánt feldolgozott növényi termékek a 2092/91/EGK rendelet 1. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében.

2.   Eredet: Az 1. a) pontban említett kategória termékei, illetve az 1. b) pontban említett kategória termékeinek biogazdálkodással termelt hozzávalói, amelyeket Costa Ricán termeltek.

3.   Felügyeleti szervek: Eco-LOGICA és BCS Oko-Garantie.

4.   A bizonyítványt kibocsátó szerv: Ministerio de Agricultura y Ganadería.

5.   A jegyzékben szereplés végső időpontja:

INDIA

1.   Termékkategóriák:

a)

feldolgozatlan növényi termékek a 2092/91/EGK rendelet 1. cikke (1) bekezdésének a) pontja értelmében;

b)

alapvetően egy vagy több növényi eredetű összetevőből álló élelmiszerek a 2092/91/EGK rendelet 1. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében.

2.   Származás: az 1. a) kategória termékei és az 1. b) kategóriába tartozó termékek ökológiai termeléssel Indiában előállított összetevői.

3.   Ellenőrző szervezetek:

Bureau Veritas Certification India Pvt. Ltd,

Ecocert SA (Indiai kirendeltség)

IMO Control Private Limited

Indian Organic Certification Agency (INDOCERT)

Lacon Quality Certification Pvt. Ltd

Natural Organic Certification Association

OneCert Asia Agri Certification private Limited

SGS India Pvt. Ltd.

Control Union Certifications

Uttaranchal State Organic Certification Agency (USOCA)

APOF Organic Certification Agency (AOCA)

Rajasthan Organic Certification Agency (ROCA).

4.   Tanúsítványt kibocsátó szervezetek: a 3. pontban szereplő szervezetek.

5.   A jegyzékben szereplés végső időpontja:

IZRAEL

1.   Termékkategóriák:

a)

feldolgozatlan növényi termékek a 2092/91/EGK rendelet 1. cikke (1) bekezdésének a) pontja értelmében;

b)

alapvetően egy vagy több növényi eredetű összetevőből álló élelmiszerek a 2092/91/EGK rendelet 1. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében.

2.   Származás: az 1. a) kategória termékeit és az 1. b) kategóriába tartozó termékek ökológiai termeléssel előállított összetevőit Izraelben állították elő, illetve azokat Izraelbe importálták:

vagy a Közösségből,

vagy harmadik országból egy olyan rendszer keretében, amelyet a 2092/91/EGK rendelet 11. cikkének (4) bekezdése szerint egyenértékűnek ismertek el.

3.   Ellenőrző szervezetek:

Skal Israel Inspection & Certification

AGRIOR Ltd – Organic Inspection & Certification

IQC Institute of Quality & Control

Plant Protection and Inspection Services (PPIS) (Ministry of Agriculture and Rural Development).

4.   Tanúsítványt kibocsátó szervezetek: a 3. pontban szereplő szervezet.

5.   A jegyzékben való feltüntetés határideje:

SVÁJC

1.   Termékkategóriák:

a)

feldolgozatlan növényi termékek, haszonállatok és feldolgozatlan állati termékek a 2092/91/EGK rendelet 1. cikke (1) bekezdésének a) pontja értelmében, a következők kivételével:

a rendelet 5. cikke (5) bekezdésének megfelelő átmeneti időszak során előállított termékek;

b)

emberi fogyasztásra szánt feldolgozott növényi és állati termékek a 2092/91/EGK rendelet 1. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében, a következők kivételével:

a fent említett rendelet 5. cikkének (5) bekezdésében említett olyan termékek, amelyek az átmeneti időszak folyamán előállított mezőgazdasági eredetű összetevőt tartalmaznak.

2.   Származás: az 1. a) kategória termékeit és az 1. b) kategóriába tartozó termékek ökológiai termeléssel előállított összetevőit Svájcban állították elő, illetve azokat Svájcba importálták:

vagy a Közösségből,

vagy harmadik országból egy olyan rendszer keretében, amelyet a 2092/91/EGK rendelet 11. cikkének (4) bekezdése szerint egyenértékűnek ismertek el,

vagy olyan harmadik országból, amely vonatkozásában valamely tagállam a 2092/91/EGK rendelet 11. cikkének (6) bekezdésében foglalt rendelkezéseknek megfelelően elismerte, hogy a kérdéses országban ugyanazt a terméket a tagállamban elfogadottal azonos feltételek mellett állították elő és ellenőrizték,

vagy olyan harmadik országból, amely termelési és ellenőrzési szabályait Svájc a nemzeti jogszabályaival egyenértékűnek ismerte el.

3.   Ellenőrző szervezetek:

Institut für Marktökologie (IMO)

bio.inspecta AG

Schweizerische Vereinigung für Qualitäts- und Management-Systeme (SQS)

Bio Test Agro (BTA)

ProCert Safety AG.

4.   Tanúsítványt kibocsátó szervezetek: a 3. pontban szereplő szervezetek.

5.   A jegyzékben való feltüntetés határideje:

ÚJ-ZÉLAND

1.   Termékkategóriák:

a)

feldolgozatlan mezőgazdasági növényi termékek, haszonállatok és feldolgozatlan állati termékek a 2092/91/EGK rendelet 1. cikke (1) bekezdésének a) pontja értelmében, a következők kivételével:

olyan haszonállatok és állati termékek, amelyek átállításra utaló jelöléssel vannak ellátva, illetve amelyeket ilyen jelöléssel kívánnak ellátni,

akvakultúratermékek;

b)

emberi fogyasztásra szánt, feldolgozott mezőgazdasági, növényi és állati termékek a 2092/91/EGK rendelet 1. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében, a következők kivételével:

olyan állati termékek, amelyek átállításra utaló jelöléssel vannak ellátva, illetve amelyeket ilyen jelöléssel kívánnak ellátni,

akvakultúratermékeket tartalmazó termékek.

2.   Származás: Az 1. a) kategória termékeit és az 1. b) kategóriába tartozó termékek ökológiai termeléssel előállított összetevőit Új-Zélandon állították elő, illetve Új-Zélandra importálták:

vagy a Közösségből,

vagy harmadik országból egy olyan rendszer keretében, amelyet a 2092/91/EGK rendelet 11. cikkének (4) bekezdése szerint egyenértékűnek ismertek el,

vagy egy olyan harmadik országból, amelynek termelési előírásait és ellenőrzési rendszerét – a MAF által megállapított rendelkezéseknek megfelelően ezen ország illetékes hatósága által benyújtott garanciák és adatok alapján – a MAF biogazdálkodásból származó élelmiszerek hatósági minőségbiztosítására vonatkozó programjával („Food Official Organic Assurance Programme”) egyenértékűnek ismerték el, és feltéve hogy csak az Új-Zélandon előállított, az 1. b) kategóriába tartozó – maximum 5 % mezőgazdasági eredetű terméket tartalmazó – termékekbe történő bedolgozásra szánt, ökológiai termeléssel előállított összetevők kerülnek behozatalra.

3.   Ellenőrző szervezetek:

AsureQuality Ltd

BIO-GRO New Zealand.

4.   Tanúsítványt kibocsátó szervezetek: Ministry of Agriculture and Forestry (MAF) – New Zealand Food Safety Authority (NZFSA).

5.   A jegyzékben való feltüntetés érvényességének határideje:


II. MELLÉKLET

A hatályon kívül helyezett rendelet és annak módosításainak listája

A Bizottság 94/92/EGK rendelete

(HL L 11., 1992.1.17., 14. o.)

 

A Bizottság 522/96/EK rendelete

(HL L 77., 1996.3.27., 10. o.)

csak az 1. cikk

A Bizottság 314/97/EK rendelete

(HL L 51., 1997.2.21., 34. o.)

 

A Bizottság 1367/98/EK rendelete

(HL L 185., 1998.6.30., 11. o.)

 

A Bizottság 548/2000/EK rendelete

(HL L 67., 2000.3.15., 12. o.)

 

A Bizottság 1566/2000/EK rendelete

(HL L 180., 2000.7.19., 17. o.)

 

A Bizottság 1616/2000/EK rendelete

(HL L 185., 2000.7.25., 62. o.)

 

A Bizottság 2426/2000/EK rendelete

(HL L 279., 2000.11.1., 19. o.)

 

A Bizottság 349/2001/EK rendelete

(HL L 52., 2001.2.22., 14. o.)

 

A Bizottság 2589/2001/EK rendelete

(HL L 345., 2001.12.29., 18. o.)

 

A Bizottság 1162/2002/EK rendelete

(HL L 170., 2002.6.29., 44. o.)

 

A Bizottság 2382/2002/EK rendelete

(HL L 358., 2002.12.31., 120. o.)

 

A Bizottság 545/2003/EK rendelete

(HL L 81., 2003.3.28., 10. o.)

 

A Bizottság 2144/2003/EK rendelete

(HL L 322., 2003.12.9., 3. o.)

 

A Bizottság 746/2004/EK rendelete

(HL L 122., 2004.4.26., 10. o.)

csak a 2. cikk

A Bizottság 956/2006/EK rendelete

(HL L 175., 2006.6.29., 41. o.)

 


III. MELLÉKLET

Megfelelési táblázat

94/92/EEK rendelet

Ez a rendelet

1. cikk, első bekezdés

1. cikk, első bekezdés

1. cikk, második bekezdés, bevezető mondat

1. cikk, második bekezdés, bevezető mondat

1. cikk, második bekezdés, első francia bekezdés

1. cikk, második bekezdés, a) pont

1. cikk, második bekezdés, második francia bekezdés

1. cikk, második bekezdés, b) pont

1. cikk, harmadik bekezdés

1. cikk, harmadik bekezdés

2. cikk, (1) bekezdés

2. cikk, (1) bekezdés

2. cikk, (2) bekezdés, első mondat

2. cikk, (2) bekezdés, első albekezdés

2. cikk, (2) bekezdés, bevezető mondat

2. cikk, (2) bekezdés, bevezető mondat

2. cikk, (2) bekezdés, a) pont

2. cikk, (2) bekezdés, a) pont

2. cikk, (2) bekezdés, b) pont, bevezető mondat

2. cikk, (2) bekezdés, b) pont, bevezető mondat

2. cikk, (2) bekezdés, b) pont, első francia bekezdés

2. cikk, (2) bekezdés, b) pont, i. alpont

2. cikk, (2) bekezdés, b) pont, második francia bekezdés

2. cikk, (2) bekezdés, b) pont, ii. alpont

2. cikk, (2) bekezdés, b) pont, harmadik francia bekezdés

2. cikk, (2) bekezdés, b) pont, iii. alpont

2. cikk, (2) bekezdés, c) pont, bevezető mondat

2. cikk, (2) bekezdés, c) pont, bevezető mondat

2. cikk, (2) bekezdés, c) pont, első francia bekezdés

2. cikk, (2) bekezdés, c) pont, i. alpont

2. cikk, (2) bekezdés, c) pont, második francia bekezdés

2. cikk, (2) bekezdés, c) pont, ii. alpont

2. cikk, (2) bekezdés, c) pont, harmadik francia bekezdés

2. cikk, (2) bekezdés, c) pont, iii. alpont

2. cikk, (2) bekezdés, c) pont, negyedik francia bekezdés

2. cikk, (2) bekezdés c) pont, iv. alpont

2. cikk, (2) bekezdés, c) pont, ötödik francia bekezdés

2. cikk, (2) bekezdés, c) pont, v. alpont

2. cikk, (2) bekezdés, d) pont

2. cikk, (2) bekezdés, d) pont

2. cikk, (3)–(6) bekezdés

2. cikk, (3)–(6) bekezdés

3. cikk

3. cikk

4. cikk

Melléklet

I. melléklet

II. melléklet

III. melléklet