19.3.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 76/8


A TANÁCS 249/2008/EK RENDELETE

(2008. március 17.)

a Kínai Népköztársaságból és Thaiföldről származó egyes műanyag zsákok és zacskók behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vám kivetéséről szóló 1425/2006/EK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az Európai Közösségben tagsággal nem rendelkező országokból érkező dömpingelt behozatallal szembeni védelemről szóló, 1995. december 22-i 384/96/EK tanácsi rendeletre (1) (a továbbiakban: alaprendelet) és különösen annak 9. cikkére és 11. cikkének (3) bekezdésére,

tekintettel a Kínai Népköztársaságból és Thaiföldről származó egyes műanyag zsákok és zacskók behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vám kivetéséről, valamint a Malajziából származó egyes műanyag zsákok és zacskók behozatalára vonatkozó eljárás megszüntetéséről szóló, 2006. szeptember 25-i 1425/2006/EK tanácsi rendeletre (2),

tekintettel a Bizottság tanácsadó bizottsággal folytatott konzultációt követően benyújtott javaslatára,

mivel:

1.   MEGLÉVŐ INTÉZKEDÉSEK

(1)

Egy vizsgálatot (a továbbiakban: eredeti vizsgálat) követően a Tanács az 1425/2006/EK rendelettel végleges dömpingellenes vámot vetett ki a többek között a Kínai Népköztársaságból származó egyes műanyag zsákok és zacskók behozatalára.

1.1.   Időközi felülvizsgálat megindítása

(2)

A Bizottság kezdeményezésére megindult a fent említett rendelet részleges időközi felülvizsgálata a Xinhui Alida Polythene Limited (a továbbiakban: Xinhui Alida vagy a vállalat), vagyis az érvényben lévő dömpingellenes intézkedések hatálya alá tartozó kínai exportáló gyártó esetében. A Bizottság kezdeményezésére megindult részleges időközi felülvizsgálat a vállalat által szolgáltatott prima facie bizonyítékra támaszkodott.

(3)

E felülvizsgálatot az alaprendelet 11. cikkének (3) bekezdése szerint indították. A Xinhui Alida által a Bizottságnak továbbított bizonyító dokumentumokban a vállalat azt állította, hogy a vállalatot érintő körülmények – melyek az intézkedések alapjául szolgáltak – megváltoztak és e változások tartósnak bizonyultak.

(4)

A Bizottság rendelkezésére álló információk szerint prima facie piacgazdasági feltételek érvényesültek a vállalatra, mint az a vállalat állításából is kitűnik, mely szerint a vállalat teljesítette az alaprendelet 2. cikke (7) bekezdésének c) pontjában előírt feltételeket. A vállalat ezen kívül azt is állította, hogy eladási szerkezete – mind a mennyiséget, mind a rendeltetési országokat tekintve – és termelési kapacitása is tartósan megváltozott az eredeti intézkedések bevezetésének alapjául szolgáló időszak óta. A vállalat azt is állította, és e tekintetben prima facie bizonyítékot is szolgáltatott, hogy a saját költségein és árain alapuló rendes érték, illetve a Közösségbe irányuló kivitel során alkalmazott exportárak összehasonlítása azt mutatná, hogy a dömping jóval a jelenlegi intézkedések szintje alá csökkent.

(5)

Ebben az összefüggésben a vállalat szerint nincs szükség arra, hogy a dömping ellensúlyozása érdekében a korábban megállapított dömpingszinten alapuló intézkedések a jelenlegi mértékben fennmaradjanak.

(6)

Miután a tanácsadó bizottsággal folytatott konzultációt követően megállapítást nyert, hogy elegendő bizonyíték áll rendelkezésre a részleges időközi felülvizsgálat megindításához, a Bizottság értesítést tett közzé (a továbbiakban: felülvizsgálat megindításáról szóló értesítés (3) és a dömping vizsgálatára korlátozott vizsgálatot indított.

1.2.   A vizsgálatban érintett felek

(7)

A Bizottság a felülvizsgálat megindításáról hivatalosan értesítette a Xinhui Alidát, a vele kapcsolatban álló vállalatokat és az exportáló ország képviselőit. Az érdekelt felek lehetőséget kaptak arra, hogy észrevételeiket írásban ismertessék és hogy meghallgatást kérjenek.

(8)

A Bizottság a kérelmezőnek és a vele kapcsolatban álló vállalatoknak kérdőíveket küldött, amelyekre a válaszokat az e célra megállapított határidőn belül megkapta. A Bizottság minden olyan információt beszerzett és ellenőrzött, amelyet a dömping és a piacgazdasági elbánás megállapításához szükségesnek ítélt, továbbá ellenőrző látogatásokat tett az alábbi vállalatok telephelyén:

Xinhui Alida Polythene Limited, Xinhui, Kína

Horneman Chemplas (Far East) Limited, Hongkong

British Polythene Industries plc, Stockton-on-Tees, Egyesült Királyság

Thai Plastic Bags Industries Co., Ltd, Nakonpathom, Thaiföld

Thai Griptech Co., Ltd, Samae-Dum, Bangkok, Thaiföld

Sahachit Watana Co., Ltd, Nongkaem, Bangkok, Thaiföld

1.3.   Felülvizsgálati időszak

(9)

A dömpingre vonatkozó vizsgálat 2005. július 1-jétől2006. június 30-ig tartott (a továbbiakban: felülvizsgálati időszak).

2.   ÉRINTETT TERMÉK ÉS HASONLÓ TERMÉK

2.1.   Érintett termék

(10)

A jelenlegi felülvizsgálat által érintett termék megegyezik az eredeti felülvizsgálat tárgyát képező termékkel: a Kínából származó, legalább 20 tömegszázalék polietilént tartalmazó, legfeljebb 100 mikrométer (μm) vastagságú fóliából álló műanyag zsákok és zacskók, amelyeket jelenleg az ex 3923 21 00, ex 3923 29 10 és ex 3923 29 90 KN-kód alá sorolnak be (TARIC-kód: 3923210020, 3923291020 és 3923299020).

2.2.   Hasonló termék

(11)

A jelenlegi felülvizsgálat rámutatott, hogy a Xinhui Alidának nem voltak értékesítései a kínai belföldi piacon, és emiatt nem is gyártott hasonló terméket.

3.   PIACGAZDASÁGI ELBÁNÁS

(12)

A Kínából származó behozatalra vonatkozó valamennyi dömpingellenes vizsgálat során a rendes értéket az alaprendelet 2. cikkének (1)–(6) bekezdései szerint kell meghatározni azon exportáló gyártók esetében, amelyekről bebizonyosodott, hogy megfelelnek az alaprendelet 2. cikke (7) bekezdésének c) pontjában szereplő feltételeknek. Az egyszerűbb hivatkozás céljából e feltételek röviden összefoglalva a következők:

az üzleti döntéseket és költségeket a piaci feltételek szerint alakították ki, jelentős állami beavatkozás nélkül,

a számviteli nyilvántartásokat a nemzetközi számviteli standardoknak megfelelően, függetlenül ellenőrizték és alkalmazták minden célra,

nincsenek a korábbi, nem piacgazdasági rendszerből eredő jelentős torzulások,

a csődjogi és a tulajdonjogi jogszabályok jogbiztonságot és stabilitást biztosítanak,

a valutaátváltás piaci árfolyamon történik.

(13)

A Bizottság szolgálatai arra a következtetésre jutottak, hogy a Xinhui Alida bizonyítottan teljesíti az alaprendelet 2. cikke (7) bekezdésének c) pontjában szereplő öt feltételt és emiatt javasolta, hogy a vállalat részesüljön piacgazdasági elbánásban.

(14)

A Xinhui Alida és a közösségi gazdasági ágazat lehetőséget kapott, hogy a fenti megállapításokkal kapcsolatban észrevételt tegyen.

(15)

A közösségi gazdasági ágazat vitatta a piacgazdasági elbánás odaítélését a Xinhui Alidának, azt állítva, hogy a vállalatirányítás nem átlátható és hogy a vállalat megsemmisített olyan dokumentumokat, amelyeknek bizonyítaniuk kellett volna a vállalat piacgazdasági elbánásra való jogosultságát.

(16)

A vállalat alapszabályai előírják, hogy az igazgatókat a Xinhui Alidán belüli részvényeik arányában a részvényesek nevezik ki, jelenleg azonban a két részvényes részvényei arányától függetlenül azonos számú igazgatót nevez ki. Ez azonban még nem teszi átláthatatlanná a vállalat irányítását. A kisebb részvényes a nagyobb részvényes többségi tulajdonában van, így az igazgatótanács összetétele tükrözi a Xinhui Alida tényleges tulajdonviszonyait.

(17)

Ezenkívül azt is állították, hogy a vállalat nem volt képes bemutatni az eredeti banki átutalási igazolásokat a következőkre vonatkozóan: az eredeti tőkebefizetés, a földhasználati jogért történő fizetés, valamint a vállalat teljes magántulajdonba kerülésekor a részesedés után az államnak fizetendő összeg. Ezt azzal magyarázták, hogy a vállalatpolitika értelmében 7 évnél tovább nem őrzik meg a dokumentumokat. A vállalat azonban ellenőrzött forrásokból bizonyítékokat tudott felmutatni ezen ügyletekre vonatkozóan és így – tekintettel az ügyletek óta eltelt időre – az eredeti banki átutalási igazolások hiánya nem volt rendkívülinek tekinthető.

(18)

Figyelembe vették az érveket, de mivel nem került sor olyan bizonyítékok bemutatására, melyek megváltoztatták volna a Bizottság azon döntését, hogy piacgazdasági elbánásban részesíti a vállalatot, elutasították a közösségi gazdasági ágazat érveit.

(19)

Konzultációra került sor a tanácsadó bizottsággal, és a közvetlenül érintett feleket ennek megfelelően tájékoztatták. A közösségi gazdasági ágazat legfőbb érvei a fentiekben már ismertetésre kerültek.

4.   DÖMPING

4.1.   Rendes érték

4.1.1.   A rendes érték meghatározásánál alkalmazott módszer

(20)

Az alaprendelet 2. cikkének (2) bekezdésével összhangban a Bizottság először azt vizsgálta meg, hogy a hasonló terméknek az egyes exportáló gyártók által a független vevőknek történő belföldi értékesítései reprezentatívak voltak-e, vagyis hogy az ilyen értékesítések teljes volumene elérte vagy meghaladta-e a Közösségbe irányuló exportértékesítések teljes volumenének az 5 %-át. Mivel a Xinhui Alidának nem voltak belföldi értékesítései a felülvizsgálati időszak során, a vállalat rendes értékét a 2. cikk (3) bekezdésének megfelelően, az alábbiakban ismertetett módon számították ki.

4.1.2.   A rendes érték meghatározása

(21)

Belföldi értékesítések hiányában a rendes értéket az alaprendelet 2. cikke (3) bekezdésének rendelkezései alapján számították ki úgy, hogy a Xinhui Alida felülvizsgálati időszak alatt felmerült átlagos előállítási költségeihez hozzáadták egyrészt a felmerült értékesítési, általános és adminisztratív költségeket, másrészt a súlyozott átlagnyereséget.

(22)

A Xinhui Alida azt állította, hogy ki kell igazítani az előállítási költségeit annak érdekében, hogy figyelembe lehessen venni a szóban forgó vállalat és egyesült királyságbeli anyavállalata, a British Polythene Industries plc (a továbbiakban: BPI) – mellyel konszolidáltak az elszámolásai – értékcsökkenésre vonatkozó politikája közötti különbséget. A Xinhui Alida bizonyítékokat nyújtott be annak igazolására, hogy a BPI kiigazította eszközeinek értékcsökkenését a konszolidációs eljárás részeként, valamint azt állította, hogy Kínában törvény szabályozza az értékcsökkenési kulcsokat, megakadályozva ezáltal, hogy a vállalatok összehangolják értékcsökkenésre vonatkozó politikájukat.

(23)

Az állítást elutasították, részben mert a kínai törvényhozás 2001-ben változott és így megszűnt az értékcsökkenési kulcsok szabályozása, részben pedig amiatt, hogy a Xinhui Alida felülvizsgálati időszak alatti előállítási költségei az ellenőrzött számláiban megjelenő költségek voltak, nem pedig kiigazított költségek, amelyek lehetővé tennék a konszolidálást az Egyesült Királyságban. Ezen kívül megvizsgálták az érintett eszközöket is és megállapították, hogy azok többségét még 10 év elteltével is használják.

(24)

A Xinhui Alida azt is állította, hogy ki kell igazítani a nyersanyagok költségeit annak figyelembevétele érdekében, hogy a szállítójának, vagyis a Horneman Chemplas (Far East) Limitednek kifizetett összeg egy része valójában a Horneman Chemplas és a British Polythene Industries plc (BPI) résztulajdonában lévő Venture Hong Kong holding vállalathoz került. Ezt az állítást szintén elutasították. Először is, bár a Horneman Chemplas és a Xinhui Alida egymással kapcsolatban állnak, a Horneman Chemplas által a Xinhui Alidának felszámított árat megfelelő piaci árnak tekintették, amely tartalmazta a Horneman vételáron nyert – költségei fedezésére szolgáló – kismértékű haszonkulcsát. Ezenkívül az összeget a Horneman nem közvetlenül a Xinhui Alidának fizette vissza például mennyiségi visszatérítés vagy jóváírás formájában, hanem a Venture Hong Kongnak, amely az összeget a Xinhui Alidának tőkeinjekcióként és egyéb kifizetések formájában utalta át. Ezért ezek nem tekinthetők az eladó által a vevőnek nyújtott standard árvisszatérítéseknek.

(25)

Az értékesítési, általános és igazgatási költségekre, valamint a súlyozott átlagnyereségre vonatkozó adatok olyan vállalatoktól származtak, amelyek kitöltötték az alábbiakban említett analóg ország vállalatainak kiküldött kérdőívet.

4.1.3.   Analóg ország

(26)

Az analóg országból származó adatokat – tekintettel a belföldi eladások hiányára – a Xinhui Alida rendes értékének kiszámításához használták fel, az alaprendelet 2. cikke (6) bekezdése c) pontjának megfelelően. A vizsgálat megindításáról szóló értesítés úgy rendelkezett, hogy Malajzia az analóg ország, de a szóban forgó ország egyetlen vállalata sem egyezett bele, hogy együttműködjön a vizsgálat során. Három olyan thaiföldi vállalat azonban együttműködött, amelyek belföldi értékesítést bonyolítottak. A súlyozott átlaggal számított értékesítési, általános és igazgatási költségeket, valamint a nyereséget az e három vállalattól származó adatok alapján számították ki, amelyek hitelességét a vállalatok telephelyén ellenőrizte a Bizottság.

4.2.   Exportár

(27)

Azokban az esetekben, amikor a Xinhui Alida közvetlenül közösségi független vásárlóknak exportált, az exportárakat a felülvizsgálati időszakban az érintett termékért ténylegesen fizetett vagy fizetendő árak alapján állapították meg, az alaprendelet 2. cikkének (8) bekezdésével összhangban.

(28)

Mindazonáltal a Xinhui Alida értékesítéseinek túlnyomó többsége vagy a vele kapcsolatban álló hongkongi vállalattal, a Horneman Chemplasszal bonyolódott a Közösségbe irányuló továbbértékesítés esetében, vagy a Xinhui Alidával kapcsolatban álló, egyesült királyságbeli vállalattal, a BPI-vel bonyolódott a Közösségen belüli végső értékesítés esetében. A Közösségbe irányuló exporteladásokat illetően az exportárat az alaprendelet 2. cikkének (9) bekezdése alapján állapították meg, vagyis a felülvizsgálati időszak során a Közösségben az első független vevő által a vele kapcsolatban álló vállalatnak ténylegesen fizetett vagy fizetendő viszonteladói árak alkalmazásával, amelyeket kiigazítottak az import és a viszonteladás között felmerült összes költséggel és a nyereséggel.

4.3.   Összehasonlítás

(29)

A rendes érték és az exportár összehasonlítását a gyártelepi alapon, azonos kereskedelmi szinten végezték. A méltányos összehasonlítás érdekében az alaprendelet 2. cikke (10) bekezdésének megfelelően figyelembe vették az árakat és az árak összehasonlíthatóságát bizonyítottan befolyásoló tényezők közötti különbségeket. Ennek alapján – megfelelő és indokolt esetben – kiigazították az árengedményekben, a kedvezményekben, a jutalékokban, a fuvarozási, biztosítási, kezelési, csomagolási és hitelköltségekben, valamint az importvámokban mutatkozó különbségeket.

(30)

Mivel a Xinhui Alidával kapcsolatban álló egyesült királyságbeli importőr feladatai egy jutalék alapján dolgozó ügynök feladataihoz hasonlítanak, az alaprendelet 2. cikke (10) bekezdésének i) pontjával összhangban a jutalék tekintetében kiigazították az exportárat. A jutalék szintjét a haszonkulcs és az ilyen funkciókkal kapcsolatos értékesítési költségek meglétére utaló közvetlen bizonyíték alapján számították ki.

4.4.   Dömpingkülönbözet

(31)

Az alaprendelet 2. cikkének (11) bekezdésével összhangban árutípusonként összehasonlították a rendes érték súlyozott átlagát az érintett termék megfelelő típusa exportárának súlyozott átlagával.

(32)

A Xinhui Alida esetében a nettó, közösségi határparitáson számított ár százalékában kifejezett, vámfizetés előtti dömpingkülönbözet 4,3 % volt.

5.   A MEGVÁLTOZOTT KÖRÜLMÉNYEK TARTÓS JELLEGE

(33)

Az alaprendelet 11. cikkének (3) bekezdésével összhangban megvizsgálták azt is, hogy a megváltozott körülmények indokoltan tartósnak tekinthetők-e.

(34)

Először is megjegyzendő, hogy a vállalat bizonyítani tudta, hogy piacgazdasági elbánásra és ezáltal egyéni dömpingkülönbözetre jogosult. A piacgazdasági elbánásra jogosító indokok tartósnak tekintendők, mivel a vállalat hosszú távú struktúrájára és üzleti modelljére vonatkoznak. Másodsorban a Bizottság információkat kért a terméktípusok és az áringadozás alakulásáról a felülvizsgálati időszak végére, azaz a 2006 júniusát követő időszakra vonatkozóan. A vállalat bizonyítékokat szolgáltatott arról, hogy a nyersanyagárak 2006 második felében emelkedtek, 2006 végére visszaestek, de még így is a szintjük felett maradtak a felülvizsgálati időszakban. Tekintettel az anyavállalat Xinhui Alida és önmaga közötti transzfer árképzési politikájára, nyilvánvaló, hogy 2006 második felében a tarnszferár stabil maradt, miközben a nyersanyagárak jelentősen emelkedtek. A BPI rámutatott arra is, hogy a viszonteladási árai stabilak maradtak 2006 második felében, így a felülvizsgálati időszakra kiszámított dömpingkülönbözet érvényben maradt a 2006. naptári év fennmaradó részében.

(35)

A vállalat azt állította, hogy eladási szerkezete – mind a mennyiséget, mind a rendeltetési országokat tekintve – tartósan megváltozott a 2004 áprilisától 2005 márciuság tartó vizsgálati időszak óta.

(36)

A vizsgálat során feltárt bizonyítékok rámutattak, hogy a vállalat magatartása – beleértve az e felülvizsgálat megindítását eredményező körülményeket – valószínűleg nem fog olyan mértékben megváltozni a közeljövőben, hogy az befolyásolná a jelenlegi felülvizsgálat megállapításait. Ezért feltételezhető, hogy a szóban forgó változások tartósnak tekinthetők és emiatt a felülvizsgálat következtetései is tartósak lesznek.

6.   DÖMPINGELLENES INTÉZKEDÉSEK

(37)

A felülvizsgálat eredményei alapján helyénvalónak tűnik a Xinhui Alidától származó érintett termék behozatalára alkalmazandó dömpingellenes vám 4,3 %-ra való módosítása.

7.   NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL

(38)

Az érdekelt feleket tájékoztatták azon alapvető tényekről és megfontolásokról, amelyek alapján az 1425/2006/EK rendelet módosítására irányuló javaslat szándéka megfogalmazódott, továbbá lehetőséget kaptak észrevételeik megtételére.

(39)

A vállalat vitatta a nyilvánosságra hozott megállapításokat, amelyekben elutasították a vállalat által kért olyan különböző kiigazításokat, mint a kínai értékcsökkenés kiszámítása, az Egyesült Királyságban realizált árfolyamnyereség kezelése, valamint egy állítólagos nyersanyag-visszatérítés. Mivel azonban a vállalat nem nyújtott be új bizonyítékokat állításai alátámasztására, az állításokat ismételten elutasították.

(40)

A közösségi gazdasági ágazat további információkat kért a Thaiföldről származó adatok felhasználásával számtanilag képzett rendes érték kiszámítását illetően, azonban nem nyújtott be bizonyítékokat, amelyekkel vitathatta vagy kétségbe vonhatta volna a kiszámítást vagy a használt módszert,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1425/2006/EK rendelet 1. cikke (2) bekezdésében szereplő táblázat a következőkkel egészül ki:

Ország

Vállalat

Vámtétel (%)

Kiegészítő TARIC-kód

Kínai Népköztársaság

Xinhui Alida Polythene Limited, Xinhui

4,3 %

A854

Az 1425/2006/EK rendelet I. mellékletében szereplő vállalatok jegyzékéből a következő bejegyzést törölni kell:

XINHUI ALIDA POLYTHENE LIMITED

Xinhui

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező, és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2008. március 17-én.

a Tanács részéről

az elnök

I. JARC


(1)  HL L 56., 1996.3.6., 1. o. A legutóbb a 2117/2005/EK rendelettel (HL L 340., 2005.12.23., 17. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 270., 2006.9.29., 4. o. Az 1356/2007/EK rendelettel (HL L 304., 2007.11.22., 5. o.) módosított rendelet.

(3)  HL C 54., 2007.3.9., 5. o.