4.3.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 59/8


A BIZOTTSÁG 197/2008/EK RENDELETE

(2008. március 3.)

az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásában szereplő egyik elnevezés termékleírásában történő nem kisebb jelentőségű módosítások jóváhagyásáról Queijo Serra da Estrela (OEM)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek oltalmáról szóló, 2006. március 20-i 510/2006/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 7. cikke (4) bekezdésének első albekezdésére,

mivel:

(1)

A Bizottság az 510/2006/EK rendelet 9. cikke (1) bekezdésének első albekezdésével összhangban és ugyanezen rendelet 17. cikkének (2) bekezdése alapján megvizsgálta az 1107/96/EK bizottsági rendelet (2) szerint bejegyzett „Queijo Serra da Estrela” oltalom alatt álló eredetmegjelöléshez kapcsolódó termékleírás módosításainak jóváhagyása iránt Portugália által benyújtott kérelmet.

(2)

Az 510/2006/EK rendelet 9. cikke értelmében a szóban forgó módosítások nem tekinthetők kisebb jelentőségűnek, ezért a Bizottság az említett rendelet 6. cikke (2) bekezdésének első albekezdése alapján a módosítás iránti kérelmet közzétette az Európai Unió Hivatalos Lapjában  (3). A Bizottsághoz nem érkezett az 510/2006/EK rendelet 7. cikke szerinti kifogás, ezért a módosításokat jóvá kell hagyni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az e rendelet mellékletében szereplő elnevezéshez kapcsolódó termékleírásra vonatkozó, az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett módosításokat jóvá kell hagyni.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2008. március 3-án.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 93., 2006.3.31., 12. o. Az 1791/2006/EK rendelettel (HL L 363., 2006.12.20., 1. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 148., 1996.6.21., 1. o. A legutóbb a 2156/2005/EK rendelettel (HL L 342., 2005.12.24., 54. o.) módosított rendelet.

(3)  HL C 127., 2007.6.8., 10. o.


MELLÉKLET

A Szerződés I. mellékletében felsorolt, emberi fogyasztásra szánt mezőgazdasági termékek:

1.3. osztály

Sajtok

PORTUGÁLIA

Queijo Serra da Estrela (OEM)