13.2.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 39/1


AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 106/2008/EK RENDELETE

(2008. január 15.)

az irodai berendezésekre vonatkozó közösségi energiahatékonysági címkézési programról

(átdolgozott változat)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 175. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére (1),

a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően,

a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően (2),

mivel:

(1)

Az irodai berendezésekre vonatkozó közösségi energiahatékonysági címkézési programról szóló, 2001. november 6-i 2422/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (3) számos módosításra szorul. Az egyértelműség érdekében az említett rendeletet át kell dolgozni.

(2)

Az irodai berendezések felelősek a teljes villamosenergia-fogyasztás egy jelentős részéért. A közösségi piacon rendelkezésre álló különféle modellek nagyon különböző energiafogyasztási szintekkel rendelkeznek hasonló funkcionalitás esetén, és jelentős lehetőségek állnak rendelkezésre azok energiahatékonyságának javítása terén.

(3)

Az irodai berendezések energiahatékonyságának javítása hozzájárul a Közösség versenyképességének növeléséhez, energiaellátásának biztonságához, valamint a környezet és a fogyasztók védelméhez.

(4)

Fontos a belső piac megfelelő működésére irányuló intézkedések támogatása.

(5)

Kívánatos a nemzeti energiahatékonysági címkézési kezdeményezéseket összehangolni az azok végrehajtása céljából hozott intézkedések iparra és a kereskedelemre gyakorolt kedvezőtlen hatásának lehető legkisebbre csökkentése érdekében.

(6)

Mivel a javasolt intézkedés célját, nevezetesen az irodai berendezésekre vonatkozó közösségi energiahatékonysági címkézésre vonatkozó szabályok megállapítását a tagállamok nem tudják kielégítően megvalósítani, és ezért az közösségi szinten jobban megvalósíthatók, a Közösség intézkedéseket hozhat a Szerződés 5. cikkében foglalt szubszidiaritás elvének megfelelően. Az ebben a cikkben foglalt arányosság elvének megfelelően ez a rendelet nem lépi túl az e cél eléréséhez szükséges mértéket.

(7)

Az Egyesült Nemzetek Éghajlatváltozási Keretegyezményének 1997. december 11-én Kyotóban elfogadott Jegyzőkönyve a Közösség számára az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának 8 %-kal történő csökkentését írja elő, legkésőbb a 2008-tól 2012-ig terjedő időszak folyamán. E célkitűzés elérése érdekében a Közösségen belüli széndioxid-kibocsátások csökkentésére vonatkozó határozottabb intézkedések szükségesek.

(8)

Továbbá az Európai Közösségnek a környezettel és a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos „A fenntarthatóság felé” című politikai és cselekvési programja felülvizsgálatáról szóló, 1998. szeptember 24-i 2179/98/EK európai parlamenti és tanácsi határozat (4) az energiával kapcsolatos környezetvédelmi követelmények integrációja szempontjából kulcsfontosságúnak tüntette fel a készülékek energiahatékonysági címkézésére vonatkozó rendelkezést.

(9)

Az Európai Közösségben az energiahatékonyságról szóló 1998. december 7-i tanácsi állásfoglalás (5) megkövetelte a készülékek és berendezések címkézésének fokozott használatát.

(10)

Kívánatos az energiahatékonysági követelmények, címkék és vizsgálati módszerek összehangolása, ahol csak lehetséges.

(11)

Az energiahatékony irodai berendezések többsége kevés többletköltséggel vagy többletköltség nélkül beszerezhető, és sok esetben ezért a villamosenergia-megtakarítások következtében bármilyen további költség ésszerűen rövid időn belül megtérülhet. Az energiatakarékossági és a széndioxid csökkentésére vonatkozó célkitűzések ezért költséghatékony módon elérhetők ezen a területen, a fogyasztókat vagy az ipart érő hátrányok nélkül.

(12)

Az irodai berendezések kereskedelme világszerte folyik. Az Amerikai Egyesült Államok kormánya és az Európai Közösség közötti, az irodai berendezések energiahatékonyságára vonatkozó címkézési programok összehangolásáról szóló 2006. december 20-i megállapodás (6) (a továbbiakban: a megállapodás) meg kell hogy könnyítse e berendezések nemzetközi kereskedelmét és környezetvédelmét. A megállapodást a Közösségben végre kell hajtani.

(13)

Az Energy Star energiahatékonysági címkét világszerte használják. Az Energy Star címkézési program követelményeinek befolyásolása érdekében a Közösségnek részt kell vennie ebben a programban és a szükséges műszaki előírások összeállításában. A műszaki előírásoknak az Egyesült Államok Környezetvédelmi Hivatalával (USEPA) együtt történő meghatározása során a Bizottságnak magas energiahatékonysági követelményeket kell támasztania, tekintettel a Közösség energiahatékonysági politikájára és energiahatékonysági célkitűzéseire.

(14)

Hatékony végrehajtási rendszerre van szükség annak biztosítására, hogy az irodai berendezések energiahatékonyságára vonatkozó címkézési program megfelelően végrehajtásra kerüljön, a gyártók számára tisztességes versenyfeltételeket biztosítson, és megvédje a fogyasztói jogokat.

(15)

Ez a rendelet kizárólag az irodai berendezésekre alkalmazandó.

(16)

A háztartási készülékek energia- és egyéb erőforrás-fogyasztásának címkézéssel és szabványos termékismertetővel történő ellátásáról szóló, 1992. szeptember 22-i 92/75/EGK tanácsi irányelv (7) nem a legmegfelelőbb eszköz az irodai berendezések esetében. Az irodai berendezések energiahatékonyságának elősegítésére a leginkább költséghatékony intézkedés az önkéntes címkézési program.

(17)

A közös műszaki előírások megállapításához és felülvizsgálatához való hozzájárulás feladatát egy megfelelő szervre, az Európai Közösség Energy Star Testületére kell ruházni az energiahatékonysági címkézési rendszer hatékony és semleges végrehajtása érdekében. A nevezett Testületnek nemzeti képviselőkből és az érdekelt felek képviselőiből kell állnia.

(18)

Szükséges biztosítani, hogy az irodai berendezésekre vonatkozó energiahatékonysági címkézési program a közösségi politika prioritásaival és más, például a 92/75/EGK irányelvvel és a közösségi ökocímke odaítélési rendszeréről szóló, 1992. március 23-i 880/92/EGK tanácsi rendelettel (8) létrehozott közösségi címkézési vagy minőségtanúsítási rendszerekkel konzisztens és összehangolt legyen.

(19)

Az energiahatékonysági címkézési programnak ki kell egészítenie az energiafelhasználó termékek környezetbarát tervezésére vonatkozó követelmények megállapításának kereteiről szóló, 2005. július 6-i 2005/32/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel (9) összefüggésben hozott intézkedéseket. Szükséges ezért biztosítani, hogy az Energy Star program és a környezetbarát tervezési rendszerek konzisztensek és összehangoltak legyenek.

(20)

A fogyasztók megtévesztése és a lehetséges piaci torzulás megakadályozása érdekében kívánatos összehangolni a megállapodáson alapuló közösségi Energy Star programot és az irodai berendezések egyéb önkéntes energiahatékonysági címkézési rendszereit a Közösségben.

(21)

Szükséges biztosítani az Energy Star program végrehajtásának átláthatóságát és annak a vonatkozó nemzetközi szabványokkal való egységességét a Közösségen kívüli országok gyártóinak és exportőreinek a rendszerhez való hozzáférése és az abban való részvétele megkönnyítése érdekében.

(22)

E rendelet figyelembe veszi az Energy Star program közösségi végrehajtásának kezdeti szakaszában szerzett tapasztalatokat,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Célkitűzés

Ez a rendelet megállapítja az irodai berendezésekre vonatkozó közösségi energiahatékonysági címkézési programra (a továbbiakban: Energy Star program) vonatkozó szabályokat, ahogyan azok a megállapodásban meghatározásra kerültek.

2. cikk

Hatály

E rendeletet a megállapodás C. mellékletében meghatározott irodai berendezés termékcsoportjaira kell alkalmazni, figyelemmel annak bármilyen módosítására, a megállapodás XII. cikkével összhangban.

3. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában a következő fogalommeghatározásokat kell alkalmazni:

a)

„közös embléma”: a megállapodás A. melléklete szerinti jel;

b)

„a program résztvevői”: a gyártók, összeszerelők, exportőrök, importőrök, kiskereskedők és más személyek vagy szervek, akik a c) pontban meghatározott közös műszaki előírásoknak megfelelő, kijelölt energiahatékony irodai berendezések terjesztésére kötelezik el magukat, és akik a Bizottságnál történő nyilvántartásba vételükkel az Energy Star programban való részvételt választották;

c)

„közös műszaki előírások”: az energiahatékonysággal és a teljesítménnyel szembeni követelmények, beleértve az energiahatékony irodai berendezéseknek a közös emblémának megfelelő minősítése meghatározására használt vizsgálati módszereket.

4. cikk

Általános elvek

(1)   Az Energy Star programot össze kell hangolni – adott esetben – más közösségi címkézési vagy minőségtanúsítási rendszerekkel és különösen olyan rendszerekkel, mint a 880/92/EGK rendelettel megállapított, az ökocímke odaítélésének közösségi rendszere, a 92/75/EGK irányelvvel megállapított, a háztartási készülékek energia- és egyéb erőforrás-fogyasztásának címkézéssel és szabványos termékismertetővel történő ellátásával, valamint a 2005/32/EK irányelv végrehajtási intézkedéseivel.

(2)   A közös emblémát a program résztvevői az egyedi irodai berendezéseiken és a hozzájuk kapcsolódó promóciós anyagon használhatják.

(3)   Az Energy Star programban való részvétel önkéntes alapon történik.

(4)   Azon irodai berendezéseket, amelyek számára az USEPA engedélyezte a közös embléma használatát, e rendeletnek megfelelőnek kell tekinteni, kivéve ha bizonyíték van ennek ellenkezőjére.

(5)   Bármely közösségi megfelelőségértékelési szabály és megfelelőségi jelölés és/vagy a Közösség és harmadik országok között megkötött, a közösségi piachoz való hozzáféréssel kapcsolatos bármely nemzetközi megállapodás sérelme nélkül, a Bizottság vagy a tagállamok megvizsgálhatják az e rendelet alá tartozó és a közösségi piacon forgalomba hozott termékeket, az e rendelet követelményeinek betartása ellenőrzése érdekében.

5. cikk

A program résztvevőinek nyilvántartásba vétele

(1)   A programban való részvételre irányuló kérelmeket a Bizottsághoz lehet benyújtani.

(2)   A kérelmező programban való részvételét engedélyező határozatot a Bizottság hozza meg annak ellenőrzése után, hogy a kérelmező vállalta, hogy betartja a megállapodás B. mellékletében található közös embléma felhasználói iránymutatását. A Bizottság az Energy Star weboldalon közzéteszi a program résztvevőinek frissített jegyzékét, és azt rendszeresen továbbítja a tagállamoknak.

6. cikk

Az energiahatékonysági feltételek promóciója

A megállapodás időtartamára a Bizottság és más közösségi intézmények, valamint az építési beruházásra, az árubeszerzésre és a szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélési eljárásainak összehangolásáról szóló, 2004. március 31-i 2004/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (10) szerinti központi kormányzati hatóságok a közösségi és nemzeti jog, valamint a gazdasági szempontok sérelme nélkül meghatározzák az említett irányelv 7. cikkében meghatározott határértékeket teljesítő vagy azokat túllépő, árubeszerzésre irányuló közbeszerzési szerződésekre vonatkozó – legalább a közös műszaki előírásokkal megegyező szintű – energiahatékonysági követelményeket.

7. cikk

Más önkéntes energiahatékonysági címkézési rendszerek

(1)   A tagállamokban az Energy Star programmal egyidejűleg az irodai berendezésekre vonatkozóan egyéb, már meglévő és új önkéntes energiahatékonysági címkézési rendszerek is működhetnek.

(2)   A Bizottság és a tagállamok eljárnak az Energy Star program, illetve a Közösségben vagy a tagállamokban meglévő nemzeti címkézési rendszerek és más címkézési rendszerek közötti szükséges koordináció biztosítása érdekében.

8. cikk

Az Európai Közösség Energy Star Testülete

(1)   A Bizottság létrehozza a 9. cikkben említett nemzeti képviselőkből, és az érdekelt felek képviselőiből álló Európai Közösség Energy Star Testületet (EKEST). Az EKEST felülvizsgálja az Energy Star program Közösségen belüli végrehajtását, és szükség szerint tanácsot ad és támogatást nyújt a Bizottságnak, hogy az feladatát a megállapodás IV. cikkében említett irányítási testületként végezhesse.

(2)   A Bizottság biztosítja, hogy az EKEST tevékenységei során a lehető legnagyobb mértékben gondoskodjon minden egyes irodai berendezés termékcsoportjára vonatkozóan az adott termékcsoportban érintett valamennyi érdekelt fél – mint például gyártók, kiskereskedők, importőrök, környezetvédő csoportok és fogyasztói szervezetek – kiegyensúlyozott részvételéről.

(3)   A Bizottság az EKEST segítségével figyelemmel kíséri a közös emblémával ellátott termékek piaci megjelenését, illetve az irodai berendezések energiahatékonyságának fejlődését a közös műszaki előírások időben történő felülvizsgálata céljából.

(4)   A Bizottság megállapítja az EKEST eljárási szabályzatát, figyelembe véve az EKEST-ben résztvevő nemzeti képviselők véleményét.

9. cikk

Nemzeti képviselők

Minden egyes tagállam megfelelően kijelöli az e rendeletben előírt feladatok elvégzéséért felelős nemzeti energiapolitikai szakértőket, hatóságokat vagy személyeket (a továbbiakban: nemzeti képviselők). Amennyiben több mint egy nemzeti képviselőt jelöltek ki, a tagállam meghatározza e képviselők hatáskörét és a rájuk alkalmazandó koordinációs követelményeket.

10. cikk

Munkaterv

Az 1. cikkben megállapított célkitűzéssel összhangban a Bizottság munkatervet dolgoz ki. A munkaterv az Energy Star program fejlesztésére vonatkozó stratégiát tartalmazza, amely az elkövetkező három évre vonatkozóan megállapítja az alábbiakat:

a)

az energiahatékonyság növelésére vonatkozó célkitűzéseket, szem előtt tartva a magas szintű fogyasztó- és a környezetvédelemre való törekvés szükségességét és a piaci térhódítást, amit az Energy Star program közösségi szinten kísérel meg elérni;

b)

azon irodai berendezések nem kimerítő jegyzékét, amelyeket az Energy Star programba való felvétel szempontjából prioritásoknak kell tekinteni;

c)

oktatási és promóciós kezdeményezéseket;

d)

az Energy Star program és a tagállamok más önkéntes energiahatékonysági címkézési rendszerei közötti koordinációra és együttműködésre vonatkozó javaslatokat.

A Bizottság évente legalább egyszer felülvizsgálja munkatervét és a nyilvánosság számára hozzáférhetővé teszi.

11. cikk

A műszaki kritériumok felülvizsgálatára vonatkozó előkészítő eljárások

(1)   A közös műszaki előírások és a megállapodás C. melléklete alá tartozó irodai berendezés termékcsoportjai és felülvizsgálata előkészítésének céljából, továbbá az USEPA-nak benyújtandó javaslattervezetnek vagy válasznak a megállapodásban és az Amerikai Egyesült Államok kormánya és az Európai Közösség közötti, az irodai berendezések energiahatékonyságára vonatkozó címkézési programok összehangolásáról szóló megállapodás megkötéséről szóló, 2006. december 18-i 2006/1005/EK tanácsi határozatban (11) meghatározott eljárásoknak megfelelő elküldése előtt az alábbi (2)–(5) bekezdésben meghatározott lépéseket kell megtenni.

(2)   A Bizottság felkérheti az EKEST-et, hogy tegyen javaslatot a megállapodás vagy a valamely termékre vonatkozó közös műszaki előírások felülvizsgálatára vonatkozóan. A Bizottság maga is tehet javaslatot az EKEST-nek a megállapodás vagy a valamely termékre vonatkozó közös műszaki előírások felülvizsgálatára. Az EKEST saját kezdeményezésre is tehet javaslatot a Bizottságnak.

(3)   A Bizottság konzultál az EKEST-tel, ha az USEPA-tól a megállapodás felülvizsgálatára vonatkozó javaslatot kap.

(4)   Ha az EKEST tagjai véleményt nyújtanak be a Bizottságnak, figyelembe kell venniük a megvalósíthatósági és piaci tanulmányok eredményeit, illetve az energiafogyasztás csökkentésére rendelkezésre álló technológiát.

(5)   A Bizottság különösen figyelembe veszi a magas követelményeket támasztó közös műszaki előírások felállításának célkitűzését – a megállapodás I. cikkének (3) bekezdésében előírtaknak megfelelően – az energiafogyasztás csökkentése céljából, és kellő figyelmet fordít a rendelkezésre álló technológiára és a járulékos költségekre. Az EKEST, különösen valamely új közös műszaki előírásokról szóló véleményének benyújtása előtt figyelembe veszi a környezetbarát tervezésről szóló tanulmányok legújabb eredményeit.

12. cikk

Piacfelügyelet és a visszaélések ellenőrzése

(1)   A közös embléma csak a megállapodás hatálya alá tartozó termékekkel összefüggésben és a megállapodás B. mellékletében foglalt embléma felhasználói iránymutatásokkal összhangban használható.

(2)   Tilos bármely hamis vagy megtévesztő reklám, vagy a közös emblémával összetéveszthető bármely címke vagy embléma használata.

(3)   A Bizottság a megállapodás IX. cikke (2), (3) és (4) bekezdésében leírt intézkedések meghozatalával vagy összehangolásával biztosítja a közös embléma megfelelő használatát. A tagállamok adott esetben a rendelet rendelkezéseinek való megfelelőség biztosítása érdekében a saját területükön intézkedéseket hoznak, és arról tájékoztatják a Bizottságot. A tagállamok a Bizottsághoz utalhatják a programban résztvevők nem megfelelésére vonatkozó bizonyítékokat a kezdeti intézkedések megtétele érdekében.

13. cikk

Értékelés

A Bizottság egy évvel a megállapodás lejárta előtt jelentést készít és nyújt be az Európai Parlament és a Tanács részére az energiahatékony irodai berendezések közösségi piacának megfigyeléséről és az Energy Star program eredményességének értékeléséről. A jelentésnek egyaránt tartalmaznia kell minőségi és mennyiségi adatokat, valamint az Energy Star programból eredő előnyökkel kapcsolatos adatokat, nevezetesen az energiamegtakarításra és a szén-dioxid kibocsátás csökkentése tekintetében a környezeti előnyökre vonatkozó adatokat is.

14. cikk

Felülvizsgálat

Mielőtt a megállapodásban részes felek a megállapodás megújításáról tárgyalnának annak XIV. cikkének (2) bekezdésével összhangban, a Bizottság értékeli az Energy Star programot a működése során szerzett tapasztalatok fényében.

15. cikk

Hatályon kívül helyezés

A 2422/2001/EK rendelet hatályát veszti.

A hatályát vesztett rendeletre vonatkozó hivatkozásokat az e rendeletre történő hivatkozásként kell értelmezni, a mellékletben szereplő megfelelési táblázattal összhangban.

16. cikk

Záró rendelkezések

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Strasbourgban, 2008. január 15-én.

az Európai Parlament részéről

az elnök

H.-G. PÖTTERING

a Tanács részéről

az elnök

J. LENARČIČ


(1)  HL C 161., 2007.7.13., 97. o.

(2)  Az Európai Parlament 2007. július 10-i véleménye (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé) és a Tanács 2007. december 17-i határozata.

(3)  HL L 332., 2001.12.15., 1. o.

(4)  HL L 275., 1998.10.10., 1. o.

(5)  HL C 394., 1998.12.17., 1. o.

(6)  HL L 381., 2006.12.28., 26. o.

(7)  HL L 297., 1992.10.13., 16. o. Az 1882/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (HL L 284., 2003.10.31., 1. o.) módosított irányelv.

(8)  HL L 99., 1992.4.11., 1. o. Az 1980/2000/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (HL L 237., 2000.9.21., 1. o.) hatályon kívül helyezett rendelet.

(9)  HL L 191., 2005.7.22., 29. o.

(10)  HL L 134., 2004.4.30., 114. o. A legutóbb az 1422/2007/EK bizottsági rendelettel (HL L 317., 2007.12.5., 34. o.) módosított irányelv.

(11)  HL L 381., 2006.12.28., 24. o.


MELLÉKLET

2422/2001/EK rendelet

E rendelet

1. cikk

1. cikk

1. cikk, utolsó mondat

2. cikk

2. cikk

3. cikk

3. cikk

4. cikk (1) bekezdés

4. cikk (1) bekezdés

4. cikk (2) bekezdés

4. cikk (2) bekezdés

4. cikk (3) bekezdés

4. cikk (3) bekezdés

4. cikk (4) bekezdés

4. cikk (4) bekezdés

4. cikk (5) bekezdés

5. cikk

5. cikk

6. cikk (1) bekezdés

6. cikk (2) bekezdés

6. cikk (3) bekezdés

6. cikk

7. cikk

7. cikk

8. cikk (1) bekezdés

8. cikk (1) bekezdés

8. cikk (2) bekezdés

8. cikk (3) bekezdés

8. cikk (2) bekezdés

8. cikk (3) bekezdés

8. cikk (4) bekezdés

8. cikk (4) bekezdés

8. cikk (5) bekezdés

9. cikk

9. cikk

10. cikk, első bekezdés, bevezető rész

10. cikk, első bekezdés, bevezető rész

10. cikk, első bekezdés, első francia bekezdés

10. cikk, első bekezdés, a) pont

10. cikk, első bekezdés, második francia bekezdés

10. cikk, első bekezdés, b) pont

10. cikk, első bekezdés, harmadik francia bekezdés

10. cikk, első bekezdés, c) pont

10. cikk, első bekezdés, negyedik francia bekezdés

10. cikk, első bekezdés, d) pont

10. cikk, második bekezdés, első mondat

10. cikk, második bekezdés

11. cikk, első bekezdés

11. cikk (1) bekezdés

11. cikk 1. pont

11. cikk (2) bekezdés

11. cikk 2. pont

11. cikk (3) bekezdés

11. cikk 3. pont, első mondat

11. cikk (4) bekezdés

11. cikk 3. pont, második mondat

11. cikk (5) bekezdés, első mondat

11. cikk (5), utolsó mondat

12. cikk

12. cikk

13. cikk

13. cikk

14. cikk, első bekezdés

14. cikk

14. cikk, második bekezdés

15. cikk

15. cikk

16. cikk

Melléklet