5.2.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 36/46


AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK IRÁNYMUTATÁSA

(2008. december 11.)

a Központi Bankok Európai Rendszerében a számvitel és számviteli beszámoló jogi keretéről szóló, EKB/2002/16 iránymutatás módosításáról

(EKB/2008/21)

(2009/100/EK)

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSA,

tekintettel a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank Alapokmányára (a továbbiakban: a KBER Alapokmánya) és különösen annak 12.1., 14.3. és 26.4. cikkére,

tekintettel az Európai Központi Bank („EKB”) Általános Tanácsának a KBER Alapokmánya 47.2. cikkének második és harmadik francia bekezdésével összhangban való közreműködésére,

mivel:

(1)

A Központi Bankok Európai Rendszerében a számvitel és számviteli beszámoló jogi keretéről szóló, 2006. november 10-i 2006/16/EKB iránymutatás (1) módosításra szorul annak érdekében, hogy az tükrözze a szakpolitikai döntéseket és piaci fejleményeket.

(2)

Az eurorendszer felülvizsgálta az értékpapír-tranzakciók nyilvánosságra hozatalára vonatkozó politikáját abból a célból, hogy tovább fokozza a pénzügyi kimutatások átláthatóságát. A felülvizsgált politika részeként a korábban pénzügyi eszköznek minősített értékpapírokat át kell sorolni az „Egyéb pénzügyi eszközök” mérlegtételből az eszközök megfelelő tételébe, a kibocsátó eredete, a denomináció és aszerint, hogy az értékpapírok lejáratig megtartásra kerülnek-e. Emellett, az előirányzott portfólió részeként tartott valamennyi pénzügyi eszközt az „Egyéb pénzügyi eszközök” tétel alatt kell nyilvántartani.

(3)

Az EKB/2006/16 iránymutatás nem tartalmaz különleges szabályokat a határidős kamatswapok, a határidős devizaügyletek és a részvényre szóló határidős ügyletekre. Ezeket az instrumentumokat egyre gyakrabban használják a pénzügyi piacokon és azok jelentőséggel bírhatnak az EKB devizatartalékainak kezelése terén is. Míg a határidős kamatswapokat ugyanolyan módon kell elszámolni, mint a hagyományos kamatswapokat, a határidős devizaügyleteket és részvényre szóló határidős ügyleteket a kamatra szóló határidős ügyletekkel azonos módon kell elszámolni.

(4)

A tulajdoni részesedést megtestesítő instrumentumokra vonatkozó jelenlegi szabályokat módosítani kell annak érdekében, hogy azok tükrözzék a forgalomképes tulajdonviszonyt megtestesítő instrumentumoknak az EKB devizatartalékainak részeként történő kezelését.

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYMUTATÁST:

1. cikk

Módosítások

Az EKB/2006/16 iránymutatás a következőképpen módosul:

1.

A 5. cikk (2) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(2)   Az értékpapírügyletek – beleértve a külföldi fizetőeszközben denominált, tulajdonviszonyt megtestesítő részesedésekkel végzett ügyleteket is – nyilvántartása továbbra is végezhető az elszámolásközpontú megközelítés szerint. A megfelelő felhalmozott kamatot – az ázsiót és a diszázsiót is ideértve – naponta kell kimutatni az azonnali elszámolási időponttól kezdődően.”

2.

A 7. cikk a következőképpen módosul:

a)

A (2) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(2)   Az arany, a devizaeszközök, az értékpapírok, a lejáratig megtartásra kerülőként besorolt, nem részvény értékpapírok, valamint a pénzügyi instrumentumok (mérlegtételként, illetve mérlegen kívüli tételként történő) átértékelése a negyedévi átértékelés napjával történik a piaci középárfolyamok és középárak szerint. Ez nem zárja ki, hogy a jelentést készítő jogi személyek belső célokra gyakrabban is átértékeljék portfóliójukat, feltéve, hogy a negyedév során mérlegükben kizárólag beszerzési értéken alapuló tételeket jelentenek be.”

b)

A szöveg a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5)   A lejáratig megtartásra kerülőként besorolt és a forgalomképtelen értékpapírokat amortizációval csökkentett bekerülési értéken kell értékelni, az értékvesztéssel csökkentett bekerülési költségen.”

3.

A 8. cikk (5) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(5)   Az automatizált értékpapírkölcsönügylet-program keretében végrehajtott repoügyletet, az értékpapírkölcsönügyletet is beleértve, csak akkor kell nyilvántartani a mérleg megfelelő részlegében, ha a biztosíték szolgáltatására az illetékes NKB vagy az EKB valamely számlájára elhelyezett készpénzben kerül sor.”

4.

A 9. cikk a következőképpen módosul:

a)

A (1) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(1)   Ez a cikk a tulajdoni részesedést megtestesítő forgalomképes instrumentumok, azaz a törzsrészvények és részvényalapok esetében alkalmazandó, akár közvetlenül egy jelentést készítő jogi személy, akár annak ügynöke hajtja végre az ügyletet, kivéve a nyugdíjalapokkal, egyéb részesedésekkel, leányvállalatokba történő befektetésekkel, vagy jelentős érdekeltségekkel kapcsolatos tevékenységeket.”

b)

A (2) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(2)   A külföldi fizetőeszközben denominált, tulajdoni részesedést megtestesítő és az „egyéb eszközök” között nyilvántartott instrumentumok nem képezik a teljes devizapozíció részét, hanem egy külön devizaállomány részét alkotják. A kapcsolt devizanyereség és -veszteség kiszámítása történhet a nettó átlagköltség módszerével vagy az átlagköltség módszerével.”

c)

A (3) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(3)   A tulajdoni részesedést megtestesítő portfóliók átértékelését a 7. cikk (2) bekezdésével összhangban kell végezni. Az átértékelésre tételenként kerül sor. Részvényalap esetén az átértékelés nem részvényenként külön-külön, hanem a nettó elszámolás elve alapján történik. A különböző törzsrészvények, illetve a különböző részvényalapok között nem megengedett a nettó elszámolás.”

d)

A szöveg a következő (4)–(8) bekezdéssel egészül ki:

„(4)   Az egyes ügyleteket beszerzési áron kell a mérlegben nyilvántartani.

(5)   Az ügynöki jutalékot vagy ügyleti költségként az eszköz beszerzési árának részeként, vagy pedig az eredménykimutatásban ráfordításként kell nyilvántartani.

(6)   A megvásárolt osztalék összegét a tulajdoni részesedést megtestesítő instrumentum költsége tartalmazza. Attól a naptól, amelyet követően az osztalék joga nem száll át automatikusan az eladóról a vevőre, a megvásárolt osztalék összege külön tételként kezelhető, amíg az osztalékot ki nem fizetik.

(7)   Az esedékes, de még ki nem fizetett osztalékot az időszak végén nem kell elhatárolni, mivel az már tükröződik a tulajdoni részesedést megtestesítő instrumentumok piaci árában az osztalékvesztési nappal jegyzett részvények kivételével.

(8)   A részvényesi opciót a kibocsátást követően külön eszközként kell kezelni. A bekerülési érték kiszámítása a részvény korábbi átlagköltsége, az új kötési árfolyam, valamint a régi és új részvények közötti arány alapján történik. Más módszer szerint a jogosultság ára a jogosultság piaci értékén, a részesedési jog múltbeli átlagköltségén, valamint a részesedési jog opciós jegyzés előtti piaci árán alapul.”

5.

A 16. cikk a következőképpen módosul:

a)

A cím helyébe a következő szöveg lép:

„16. cikk

Határidős ügyletek”

b)

A (1) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(1)   A határidős ügyletet az üzletkötés napjával mérlegen kívüli tételként kell nyilvántartásba venni.”

6.

A 17. cikk (3) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(3)   A kamatswapügyleteket egyedileg át kell értékelni, és ha szükséges, az azonnali devizaárfolyamon euróra át kell számítani. Ajánlott, hogy az eredménykimutatásba az év végén átvitt nem realizált veszteség a következő években kerüljön amortizálásra, valamint hogy határidős kamatlábswapok esetében az amortizáció az ügylet értéknapján kezdődjön és lineáris legyen. A nem realizált átértékelési nyereséget átértékelési számlán kell jóváírni.”

7.

Az EKB/2006/16 iránymutatás II., IV. és IX. melléklete ezen iránymutatás mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Hatálybalépés

Ez az iránymutatás 2008. december 31-én lép hatályba.

3. cikk

Címzettek

Ez az iránymutatás valamennyi eurorendszer-beli központi bank tekintetében alkalmazandó.

Kelt Frankfurt am Mainban, 2008. december 11-én.

az EKB Kormányzótanácsa részéről

az EKB elnöke

Jean-Claude TRICHET


(1)  HL L 348., 2006.12.11., 1. o.


MELLÉKLET

Az EKB/2006/16 határozat II., IV. és IX. melléklete a következőképpen módosul:

1.

A II. melléklet a következőképpen módosul:

a)

A melléklet a következő fogalommeghatározással egészül ki:

„Előirányzott portfólió: Előirányzott portfólió: a mérleg eszközoldalán ellentételként nyilvántartott, előirányzott befektetés, amely állhat értékpapírokból, tulajdoni részesedést megtestesítő instrumentumokból, lekötött betétekből és folyószámlákból, egyéb részesedésekből és/vagy leányvállalatokba történő befektetésekből. Megegyezik a mérleg forrásoldalán valamely azonosítható tétellel, függetlenül a jogi vagy más korlátoktól.”

b)

A „Befektetett pénzügyi eszköz” fogalommeghatározását el kell hagyni.

c)

A melléklet a következő fogalommeghatározással egészül ki:

„Lejáratig megtartásra kerülő értékpapírok: rögzített vagy meghatározható kifizetésekkel és rögzített lejárattal rendelkező értékpapírok, amelyeket az NKB a lejáratig szándékozik megtartani.”

2.

A IV. mellékletben az „Eszközök” című táblázat helyébe a következő táblázat lép:

„ESZKÖZÖK

Mérlegtétel (1)

A mérlegtételek tartalmának osztályozása

Az értékelés elve

Hatály (2)

Eszközök

1.

1.

Arany és aranyra szóló követelések

Fizikailag létező arany (pl. rudak, érmék, lemezek, rögök) raktáron vagy »leszállítás alatt₪. Aranykövetelések, mint például a látra szóló aranyszámlák, lekötött betétek, valamint a következő ügyletekből származó aranykövetelések: i. felértékelési és leértékelési ügyletek, valamint ii. az arany helyével és tisztaságával kapcsolatos swap ügyletek, amikor a kiadás és az átvétel között egy munkanapnál hosszabb idő telik el

Piaci értéken

Kötelező

2.

2.

Nem euroövezeti felekkel szemben fennálló, külföldi fizetőeszközben denominált követelések

Euroövezeten kívüli felekkel szembeni külföldi fizetőeszközben denominált követelések (beleértve a nemzetközi és a nemzetek feletti szervezeteket és az euroövezeten kívüli központi bankokat)

 

 

2.1.

2.1.

Követelések a Nemzetközi Valutaalappal (IMF) szemben

a)

A tartalékkvótán belüli lehívási jogok (nettó)

A nemzeti kvóta csökkentve az IMF rendelkezésére álló euroegyenleggel. Az IMF 2. számú számlája (euroszámla az igazgatási költségekre) beszámítható ebbe a tételbe vagy az »Euroövezeten kívüli személyekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek₪ közé.

a)

A tartalékkvótán belüli lehívási jogok (nettó)

Névértéken, devizapiaci árfolyamon átszámítva

Kötelező

b)

Különleges lehívási jogok

Különleges lehívási jogok állományai (SDR) (bruttó)

b)

Különleges lehívási jogok

Névértéken, devizapiaci árfolyamon átszámítva

Kötelező

c)

Egyéb követelések

Általános hitelmegállapodás, különleges kölcsönnyújtási megállapodás alapján felvett kölcsönök, betétek a szegénységet csökkentő és a növekedést segítő program keretében

c)

Egyéb követelések

Névértéken, devizapiaci árfolyamon átszámítva

Kötelező

2.2.

2.2.

Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, külső hitelek és egyéb külső eszközök

a)

Az euroövezeten kívüli bankokkal szemben fennálló, az »Egyéb pénzügyi eszközök₪ tételben fel nem tüntetett számlakövetelések

Folyószámlák, lekötött betétek, látraszóló betétek, fordított repoügyletek

a)

Az euroövezeten kívüli bankokkal szembeni számlakövetelések

Névértéken, devizapiaci árfolyamon átszámítva

Kötelező

b)

Az euroövezeten kívüli felekkel szemben fennálló, az »Egyéb pénzügyi eszközök₪ tételben fel nem tüntetett értékpapír-befektetések

A devizatartalék részeként tartott, euroövezeten kívüli felek által kibocsátott minden kötelezvény, kötvény, váltó, kamatszelvény nélküli kötvény, pénzpiaci papír és tulajdoni részesedést megtestesítő instrumentum

b)i.

Forgalomképes értékpapírok, a lejáratig megtartásra kerülő értékpapírok kivételével

Piaci áron és devizapiaci árfolyamon számítva

Az ázsiót/diszázsiót amortizálni kell.

Kötelező

b)ii.

Lejáratig megtartásra kerülőként besorolt, forgalomképes értékpapírok

Az értékvesztésre tekintettel és devizapiaci árfolyamon számítva

Az ázsiót/diszázsiót amortizálni kell.

Kötelező

b)iii.

Nem forgalomképes értékpapírok

Az értékvesztésre tekintettel és devizapiaci árfolyamon számítva

Az ázsiót/diszázsiót amortizálni kell.

Kötelező

b)iv.

Tulajdoni részesedést megtestesítő, forgalomképes instrumentumok

Piaci áron és devizapiaci árfolyamon számítva

Kötelező

c)

Az euroövezeten kívüli felekkel szemben fennálló, az „Egyéb pénzügyi eszközök” tételben fel nem tüntetett külső hitelek (betétek)

c)

Külső hitelek

Betétek névértéken, devizapiaci árfolyamon átszámítva

Kötelező

d)

Egyéb külső eszközök

Euroövezeten kívüli bankjegyek és érmék

d)

Egyéb külső eszközök

Névértéken, devizapiaci árfolyamon átszámítva

Kötelező

3.

3.

Devizában denominált, euroövezeti felekkel szemben fennálló követelések

a)

Az euroövezeten kívüli felekkel szemben fennálló, az »Egyéb pénzügyi eszközök₪ tételben fel nem tüntetett értékpapír-befektetések

A devizatartalék részeként tartott, euroövezeti felek által kibocsátott minden kötelezvény, kötvény, váltó, kamatszelvény nélküli kötvény, pénzpiaci papír és tulajdoni részesedést megtestesítő instrumentum

a)i.

Forgalomképes értékpapírok, a lejáratig megtartásra kerülő értékpapírok kivételével

Piaci áron és devizapiaci árfolyamon számítva

Az ázsiót/diszázsiót amortizálni kell.

Kötelező

a)ii.

Lejáratig megtartásra kerülőként besorolt, forgalomképes értékpapírok

Az értékvesztésre tekintettel és devizapiaci árfolyamon számítva

Az ázsiót/diszázsiót amortizálni kell.

Kötelező

a)iii.

Nem forgalomképes értékpapírok

Az értékvesztésre tekintettel és devizapiaci árfolyamon számítva

Az ázsiót/diszázsiót amortizálni kell.

Kötelező

a)iv.

Tulajdoni részesedést megtestesítő, forgalomképes instrumentumok

Piaci áron és devizapiaci árfolyamon számítva

Kötelező

b)

Az euroövezeti felekkel szemben fennálló, az »Egyéb pénzügyi eszközök₪ tételben fel nem tüntetett egyéb követelések

Hitelek, betétek, fordított repoügyletek, vegyes kölcsönnyújtás

b)

Egyéb követelések

Betétek és vegyes kölcsönnyújtás névértéken, devizapiaci árfolyamon átszámítva

Kötelező

4.

4.

Nem euroövezeti felekkel szemben fennálló, euróban denominált követelések

 

 

 

4.1.

4.1.

Bankokkal szembeni egyenlegek, értékpapír-befektetések és hitelek

a)

Az euroövezeten kívüli bankokkal szemben fennálló, az »Egyéb pénzügyi eszközök₪ tételben fel nem tüntetett számlakövetelések

Folyószámlák, lekötött betétek, látra szóló betétek. Az euróban denominált értékpapírok kezelésével kapcsolatos fordított repoügyletek

a)

Euroövezeten kívüli bankokkal szemben fennálló számlakövetelések

Névértéken

Kötelező

b)

Az euroövezeten kívüli felekkel szemben fennálló, az »Egyéb pénzügyi eszközök₪ tételben fel nem tüntetett értékpapír-befektetések

Euroövezeten kívüli felek által kibocsátott, minden tulajdoni részesedést megtestesítő instrumentum, kötelezvény, kötvény, váltó, pénzpiaci papír

b)i.

Forgalomképes értékpapírok, a lejáratig megtartásra kerülő értékpapírok kivételével

Piaci áron

Az ázsiót/diszázsiót amortizálni kell.

Kötelező

b)ii.

Lejáratig megtartásra kerülőként besorolt, forgalomképes értékpapírok

Értékvesztéssel csökkentett beszerzési áron

Az ázsiót/diszázsiót amortizálni kell.

Kötelező

b)iii.

Nem forgalomképes értékpapírok

Értékvesztéssel csökkentett bekerülési költségen

Az ázsiót/diszázsiót amortizálni kell.

Kötelező

b)iv.

Tulajdoni részesedést megtestesítő, forgalomképes instrumentumok

Piaci áron

Kötelező

c)

Az euroövezeten kívüli felekkel szemben fennálló, az „Egyéb pénzügyi eszközök” tételben fel nem tüntetett hitelek

c)

Euroövezeten kívül letelepedett személyek részére nyújtott hitelek

Betétek névértéken

Kötelező

d)

Az euroövezeten kívüli felek által kibocsátott, az »Egyéb pénzügyi eszközök₪ tételben fel nem tüntetett értékpapírok

Nemzetek feletti vagy nemzetközi szervezetek, pl. az Európai Beruházási Bank által kibocsátott értékpapírok, függetlenül a földrajzi helytől

d)i.

Forgalomképes értékpapírok, a lejáratig megtartásra kerülő értékpapírok kivételével

Piaci áron

Az ázsiót/diszázsiót amortizálni kell.

Kötelező

d)ii.

Lejáratig megtartásra kerülőként besorolt, forgalomképes értékpapírok

Értékvesztéssel csökkentett beszerzési áron

Az ázsiót/diszázsiót amortizálni kell.

Kötelező

d)iii.

Nem forgalomképes értékpapírok

Értékvesztéssel csökkentett bekerülési költségen

Az ázsiót/diszázsiót amortizálni kell.

Kötelező

4.2.

4.2.

Az ERM II alapján nyújtott hitelből származó követelések

Az ERM II feltételeinek megfelelő hitelnyújtás

Névértéken

Kötelező

5.

5.

Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezet-beli hitelintézetek részére

Az 5.1-től 5.5-ig felsorolt tételek: az eurorendszer monetáris politikai eszközeiről és eljárásairól szóló, 2000. augusztus 31-i EKB/2000/7 iránymutatás (3) I. mellékletében meghatározott, megfelelő monetáris politikai eszközöknek megfelelő ügyletek

 

 

5.1.

5.1.

Elsődleges refinanszírozási műveletek

Likviditás nyújtása céljából heti gyakorisággal végrehajtott rendszeres repoügyletek, általában egyheti lejárattal

Névértéken vagy (repo) bekerülési értéken

Kötelező

5.2.

5.2.

Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek

Likviditás nyújtása céljából havi gyakorisággal végrehajtott rendszeres repoügyletek, általában háromhavi lejárattal

Névértéken vagy (repo) bekerülési értéken

Kötelező

5.3.

5.3.

Finomszabályozó repoműveletek

Eseti alapon finomszabályozás céljából végrehajtott repoműveletek

Névértéken vagy (repo) bekerülési értéken

Kötelező

5.4.

5.4.

Strukturális repoműveletek

Az eurorendszer pénzügyi szektorral szembeni strukturális pozíciójának kiigazítása céljából végrehajtott repoműveletek

Névértéken vagy (repo) bekerülési értéken

Kötelező

5.5.

5.5.

Marginális hitellehetőség

Látra szóló betétek likviditás céljára, jegybankképes eszközök ellenében, előre meghatározott kamatlábbal (lejáratkor egy összegben visszafizetendő)

Névértéken vagy (repo) bekerülési értéken

Kötelező

5.6.

5.6.

Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek

Hitelintézeteknek nyújtott kiegészítő hitel, amely ugyanezen hitelintézetek által más hitellel kapcsolatban benyújtott fedezeti eszközök értéknövekedéséből ered

Névérték vagy bekerülési költség

Kötelező

6.

6.

Euroövezeti hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések

Folyószámlák, lekötött betétek, látra szóló betétek, az »Euroövezetben letelepedett személyek által kibocsátott euróban denominált értékpapírok₪ (beleértve az euroövezeten belüli korábbi devizatartalékok átalakításából eredő ügyleteket) eszköztételben szereplő értékpapír-állományok kezelésével kapcsolatos visszavásárlási megállapodások és egyéb követelések. Euroövezeti, nem hazai hitelintézeteknél vezetett levelezőbanki számlák. Az eurorendszer monetáris politikai működésén kívül eső egyéb követelések és műveletek. Az NKB által az eurorendszerhez történő csatlakozás előtt megkezdett monetáris politikai műveletekből származó követelések

Névérték vagy bekerülési költség

Kötelező

7.

7.

Euroövezeti felek euróban denominált értékpapírjai

Az euroövezeten kívüli felekkel szemben fennálló, az »Egyéb pénzügyi eszközök₪ tételben fel nem tüntetett értékpapírok Tulajdoni részesedést megtestesítő instrumentumok, kötelezvények, kötvények, váltók, kamatszelvény nélküli kötvények, közvetlenül birtokolt, euróban denominált pénzpiaci papírok (beleértve az EMU előtti időszakból származó állampapírokat), finomszabályozás céljából vásárolt EKB-adósságpapírok

i.

Forgalomképes értékpapírok, a lejáratig megtartásra kerülő értékpapírok kivételével

Piaci áron

Az ázsiót/diszázsiót amortizálni kell.

Kötelező

ii.

Lejáratig megtartásra kerülőként besorolt, forgalomképes értékpapírok

Értékvesztéssel csökkentett bekerülési költségen

Az ázsiót/diszázsiót amortizálni kell.

Kötelező

iii.

Nem értékesíthető értékpapírok

Értékvesztéssel csökkentett bekerülési költségen

Az ázsiót/diszázsiót amortizálni kell.

Kötelező

iv.

Tulajdoni részesedést megtestesítő forgalomképes instrumentumok

Piaci áron

Kötelező

8.

8.

Euróban denominált államháztartási adósság

Az EMU előtti időszakból származó követelések az állammal szemben (nem forgalomképes értékpapírok, hitelek)

Betétek/hitelek névértéken, a nem forgalomképes értékpapírok bekerülési értéken

Kötelező

9.

Eurorendszeren belüli követelések+

 

 

 

9.1.

Részesedés az EKBban+

Csak NKB-mérlegtétel

Az egyes NKB-k részesedései az EKB-ban a Szerződés és a megfelelő tőkejegyzési kulcs szerint, valamint az alapokmány 49.2. cikkének megfelelő hozzájárulások mértékében

Bekerülési költség

Kötelező

9.2.

A devizatartalék átadás mértékének megfelelő követelések+

Csak NKB-mérlegtétel

Euróban denominált követelés az EKB-val szemben, a devizatartalékoknak a Szerződés szerinti kezdeti (és kiegészítő) átadásából eredően

Névértéken

Kötelező

9.3.

EKB- adósságpapírok kibocsátásának biztosítékául szolgáló saját váltókkal kapcsolatos követelések+

Csak EKB-mérlegtétel.

Az EKB adósságleveleivel kapcsolatos viszonossági megállapodás miatt a NKB-k által kibocsátott váltók

Névértéken

Kötelező

9.4.

Az eurorendszeren belüli eurobankjegyelosztással kapcsolatos nettó követelések+  (*)

Az NKB-k esetében: a bankjegyelosztási kulcs alkalmazásával kapcsolatos nettó követelés (beleértve az EKB bankjegykibocsátásával kapcsolatos eurorendszer-beli egyenleget), a kompenzációs összeg és az annak ellentételeként szolgáló könyvelési tétel, a résztvevő tagállamok nemzeti központi bankjai monetáris jövedelmeinek a 2002. pénzügyi évtől történő felosztásáról szóló, 2001/16/EKB határozatban meghatározottak szerint.

Az EKB esetében: az EKB bankjegykibocsátásához kapcsolódó követelések, az EKB/2001/15 határozat szerint

Névértéken

Kötelező

9.5.

Egyéb eurorendszer-beli követelések (nettó) +

Az alábbi altételek nettó pozíciója:

 

 

a)

Az NKB-k TARGET2-számláinak és levelezőbanki számláinak egyenlegéből származó nettó követelések, azaz a követelések és a kötelezettségek nettó egyenlege - lásd az „Egyéb eurorendszer-beli kötelezettségek (nettó)” tételt a forrásoldalon

a)

Névértéken

Kötelező

b)

Az összevonásra és az újrafelosztásra kerülő monetáris jövedelem közötti különbözetből eredő követelések. Kizárólag a monetáris jövedelmek év végi elkönyvelése és a minden év januárjának utolsó munkanapján esedékes elszámolása közötti időszakra vonatkozik

b)

Névértéken

Kötelező

c)

Egyéb, esetlegesen felmerülő, eurorendszeren belüli követelések, beleértve az EKB pénzkibocsátásból származó jövedelmének NKB-k számára való belső felosztását.

c)

Névértéken

Kötelező

9.

10.

Elszámolás alatti tételek

Elszámolási számlaegyenlegek (követelések), beleértve a fizetésre bemutatott csekkek elszámolásával kapcsolatos időeltolódást

Névértéken

Kötelező

9.

11.

Egyéb eszközök

 

 

 

9.

11.1.

Euroövezet-beli érmék

Euroérmék, ha nem NKB a törvényes kibocsátó

Névértéken

Kötelező

9.

11.2.

Tárgyi eszközök és immateriális eszközök

Földterület és épületek, bútor és berendezés (beleértve a számítástechnikai eszközöket), szoftver

Értékcsökkenéssel csökkentett bekerülési értéken

Az értékcsökkenési leírás kulcsa:

számítógépek és kapcsolódó hardver/szoftver és gépjárművek:

4 év

berendezések, felszerelések és gépek az épületen belül:

10 év

épület és aktivált (nagyobb) felújítási költség:

25 év

A kiadások tőkésítése: értékhatár fölött (héa nélkül számított 10 000 EUR alatti összeg esetén: nincs tőkésítés)

Ajánlott

9.

11.3.

Egyéb pénzügyi eszközök

egyéb részesedések és leányvállalatokba történő befektetések, stratégiai/politikai célokból tartott tulajdoni részesedések

az előirányzott portfólió részeként tartott értékpapírok, beleértve a tulajdoni részesedéseket és más pénzügyi eszközöket, valamint számlaegyenlegeket (pl. lekötött betétek és folyószámlák),

fordított repoügyletek hitelintézetekkel az ebben a tételben szereplő értékpapír-állomány kezelésére

a)

Tulajdoni részesedést megtestesítő forgalomképes instrumentumok

Piaci árfolyamon

Ajánlott

b)

Részesedések és nem likvid tulajdoni részesedést jelentő instrumentumok, és minden más, tartós befektetésként tartott tulajdoni részesedést jelentő instrumentum

Értékvesztéssel csökkentett bekerülési költségen

Ajánlott

c)

Befektetések leányvállalatokba vagy jelentős érdekeltségek

Nettó eszközértéken

Ajánlott

d)

Forgalomképes értékpapírok, a lejáratig megtartásra kerülő értékpapírok kivételével

Piaci áron

Az ázsiót/diszázsiót amortizálni kell.

Ajánlott

e)

Lejáratig megtartásra kerülőként besorolt, vagy tartós befektetésként tartott forgalomképes értékpapírok

Értékvesztéssel csökkentett bekerülési költségen

Az ázsiót/diszázsiót amortizálni kell.

Ajánlott

f)

Nem forgalomképes értékpapírok

Értékvesztéssel csökkentett bekerülési költségen

Az ázsiót/diszázsiót amortizálni kell.

Ajánlott

g)

Bankokkal szembeni egyenlegek és hitelek

Névértéken, devizapiaci árfolyamon átszámítva, ha az egyenleg/betét külföldi fizetőeszközben denominált

Ajánlott

9.

11.4.

Mérlegen kívüli tételek átértékelési különbözetei

Határidős devizaügyletek, devizaswapügyletek, kamatswapügyeletek, határidős kamatláb-megállapodások, határidős értékpapírügyletek, azonnali devizaügyletek értékelési eredményei (kötésnap és lejárati nap között)

Az azonnali és határidős ügylet közötti nettó pozíció, devizapiaci árfolyamon

Kötelező

9.

11.5.

Aktív időbeli elhatárolások

Bevétel, amely nem a jelentés készítése szerinti időszakban esedékes, de arra vonatkozik. Aktív időbeli elhatárolások és kifizetett felhalmozódott kamatok (pl. az értékpapírral megvásárolt, felhalmozott kamat).

Névértéken; a devizát a piaci árfolyamon kell átszámítani

Kötelező

9.

11.6.

Vegyes tételek

Előlegek, kölcsönök, más kisebb tételek. Függő átértékelési számlák (csak év közben mérlegtétel: év közben történő átértékelések napjával elszámolt nem realizált veszteségek, amelyeket nem fedeznek a megfelelő újraértékelési számlák az „Átértékelési számlák” tételben a forrásoldalon). Hitelek vagyonkezelői alapon. Ügyfelek aranybetéteivel kapcsolatos befektetések. Nemzeti (euroövezeti) pénznem megfelelő címletű érmékben Folyó kiadások (nettó felhalmozott veszteség), az előző évi veszteség (elhatárolás előtt). Nettó nyugdíjeszközök

Névérték vagy bekerülési költség

Ajánlott

Átértékelési függő számlák

Az átlagköltség és a piaci érték közötti átértékelési különbözet, devizapiaci árfolyamon átszámítva

Átértékelési függő számlák:

kötelező

Ügyfelek aranybetéteivel kapcsolatos befektetések

Piaci értéken

Ügyfelek aranybetéteivel kapcsolatos befektetések:

kötelező

12.

Mérleg szerinti veszteség/tárgyévi veszteség

 

Névértéken

Kötelező

3.

A IX. mellékletben a táblázat első oszlopának 2.3. tétele alatt az „Árfolyam- és árváltozás kockázati céltartalék képzése és felhasználása” szöveget az „Árfolyam-, kamat és aranyárváltozás kockázati céltartalék képzése és felhasználása” szöveg váltja fel.


(1)  Az első oszlop számozása az V., VI. és VII. mellékletben megadott mérlegformátumokra vonatkozik [eurorendszer heti pénzügyi kimutatása és összevont éves mérlege]. A második oszlop számozása a VIII. mellékletben megadott mérlegformátumra vonatkozik (a központi bankok éves mérlege). A »+)₪ jellel jelölt tételeket az eurorendszer heti pénzügyi jelentése összevontan kezeli.

(2)  Az e mellékletben felsorolt tartalmi és értékelési alapelvek kötelezőek az EKB elszámolásai, valamint az NKB-k eurorendszer céljaira szolgáló elszámolásaiban kimutatott összes (az eurorendszer működése szempontjából) lényeges eszköz és forrás tekintetében.

(3)  HL L 310., 2000.12.11., 1. o.”