23.12.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 346/89


AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK IRÁNYMUTATÁSA

(2008. szeptember 11.)

az euróra vonatkozó adatgyűjtésről és a 2. Készpénzinformációs Rendszerről

(EKB/2008/8)

(2008/950/EK)

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó Szerződésre és különösen annak 106. cikke (1) és (2) bekezdésére,

tekintettel a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank Alapokmányára (a továbbiakban: a KBER Alapokmánya) és különösen annak 5. és 16. cikkére,

mivel:

(1)

A Szerződés 106. cikkének (1) bekezdése és a KBER Alapokmánya 16. cikke előírja, hogy az EKB kizárólagos joga a Közösségen belül eurobankjegyek kibocsátásának engedélyezése.

(2)

A Szerződés 106. cikkének (2) bekezdése előírja, hogy a tagállamok érméket bocsáthatnak ki, az EKB kibocsátás nagyságrendjére vonatkozó jóváhagyása mellett. Ezért az EKB évente határozatot fogad el azon tagállamok tekintetében az érmekibocsátás mennyiségének jóváhagyására, amelyek bevezették az eurót (a továbbiakban: részt vevő tagállamok).

(3)

A KBER Alapokmányának 5. cikke előírja, hogy a Központi Bankok Európai Rendszere (KBER) feladatainak megvalósítása céljából az EKB a nemzeti központi bankok közreműködésével összegyűjti a szükséges statisztikai adatokat, ami magában foglalja az eurobankjegy- és érmekibocsátás területére vonatkozó statisztikai adatokat. Az EKB-nak a Szerződés 237. cikkének d) pontja céljaira is kell adatokat gyűjtenie, mely cikk az EKB-ra bízza a KBER nemzeti központi bankjainak a Szerződés és az Alapokmány értelmében fennálló kötelezettségei teljesítésének figyelemmel kísérését. E kötelezettségek körébe tartozik a Szerződés 101. cikkében megállapított, és a Szerződés 104. cikkében és a 104b. cikke (1) bekezdésében említett tilalmak alkalmazásához szükséges fogalmak meghatározásáról szóló, 1993. december 13-i 3603/93/EK tanácsi rendelettel (1) végrehajtott tilalom betartása. A 3603/93/EK tanácsi rendelet 6. cikke előírja különösen, hogy „a közszektor által kibocsátott és a közszektornak jóváírt pénzérmeállománynak […] a nemzeti központi bankok által történő tartása nem tekinthető hitelezési formának a Szerződés 104. cikke értelmében, ha az így keletkezett eszközök összege alatta marad a forgalomban lévő pénzérmeállomány 10 %-ának”.

(4)

A tagállamok euroérme-kibocsátással kapcsolatos hatásköreinek sérelme nélkül és figyelemmel a részt vevő tagállamok (továbbiakban: NKB-k) euroérmék terjesztésében betöltött alapvető szerepét, a fent leírt feladatok elvégzése céljából az EKB-nak az NKB-kkal együttesen kell adatokat gyűjtenie az eurobankjegyekről és -érmékről. Ennek az adatgyűjtésnek lehetővé kell tennie az eurobankjegy- és -érmekibocsátás területén történő döntéshozatalt, például azáltal, hogy olyan információkkal látja el az EKB-t, az NKB-kat, az Európai Közösségek Bizottságát és a nemzeti érmekibocsátó hatóságokat, amelyek lehetővé teszik számukra, hogy hatáskörükön belül: i. megtervezzék az eurobankjegyek és -érmék előállítását; ii. összehangolják az eurobankjegyek és – érmék kibocsátását; valamint iii. összehangolják az eurobankjegyek NKB-k közötti, illetve az euroérmék részt vevő tagállamok közötti szállítását. Ennek az adatgyűjtésnek azt is lehetővé kell tennie az EKB számára, hogy nyomon kövesse az eurobankjegy- és -érmekibocsátás terén hozott határozatainak való megfelelést.

(5)

A Kormányzótanács 2004. december 16-án elfogadta a bankjegyek visszaforgatására vonatkozó feltételrendszert (BRF), amelynek 2.7. szakasza előírja a hitelintézetek és készpénzkezeléssel hivatásszerűen foglalkozó más szervezetek számára az NKB-k részére történő beszámolási kötelezettség teljesítését. Ugyanebben az összefüggésben született döntés arról is, hogy az NKB-knak a BRF-et a rendelkezésükre álló eszközökkel – úgy mint jogalkotási eszközökkel és megállapodásokkal – kell végrehajtaniuk 2006 végéig, mely határidőt a Kormányzótanács egy későbbi határozata meghosszabbította. Az NKB-knak azonban legkésőbb a BRF végrehajtási időpontjától kezdődően kell megkapniuk az országban található hitelintézetektől és készpénzkezeléssel hivatásszerűen foglalkozó más szervezetektől a BRF szerint jelentett adatokat, és olyan helyzetben kell lenniük, hogy azokat az EKB-nak jelenthessék.

(6)

A fent említett célkitűzések elérése érdekében az eurobankjegyekre és -érmékre vonatkozó adatoknak ki kell terjedniük a következőkre vonatkozó információkra: i. az eurobankjegyek és -érmék kibocsátása; ii. a forgalomban lévő eurobankjegyek és -érmék mennyisége és minősége; iii. a kibocsátásban részt vevő jogalanyok által tartott eurobankjegyek és -érmék állományai; iv. az eurobankjegyek és -érmék kibocsátásában részt vevő jogalanyok eurobankjegyekhez és -érmékhez kapcsolódó operatív tevékenységei, ideértve az NKB nevében megrendelésre tartott bankjegyek rendszerét üzemeltető hitelintézeteket és az EKB, valamint egy vagy több NKB nevében a hosszú lejáratú letéti készlet programot üzemeltető hitelintézeteket; v. az eurobankjegyek BRF szerinti visszaforgatását végző hitelintézetek és készpénzkezeléssel hivatásszerűen foglalkozó más szervezetek bankjegyekkel kapcsolatos operatív tevékenységei; és vi. a készpénzkezelési infrastruktúra.

(7)

Az adatgyűjtés javítása és az azon alapuló információk terjesztésének lehetővé tétele érdekében a Kormányzótanács 2007. november 22-én megállapodott a 2. Készpénzinformációs Rendszer (a továbbiakban: CIS 2) létrehozásáról, amelyet az eurobankjegyek és -érmék bevezetésével egyidejűleg hoztak létre és amely 2002 óta biztosította az EKB-nak és az NKB-knak is a valutával kapcsolatos lényeges adatokat, a Készpénzinformációs Rendszerhez kapcsolódó adatgyűjtésre vonatkozó külön jogi EKB jogi aktusnak megfelelően.

(8)

A CIS 2 hatékony és zavartalan működése érdekében biztosítani kell egységes adatok rendszeres és időben történő rendelkezésre állását. Ezért ebben az iránymutatásban kell megállapítani az NKB-k és az EKB adatszolgáltatási kötelezettségeit, előírva egy rövid időre a létező rendszer és a CIS 2 szerinti párhuzamos adatszolgáltatást.

(9)

Az euro-készpénzcserére való egyes előkészületekről és az eurobankjegyek és -érmék elő- és továbbszállításáról szóló, 2006. július 14-i EKB/2006/9 iránymutatás (2) létrehozta azt a jogi keretrendszert, amely lehetővé teszi az eurorendszerhez csatlakozó NKB-k számára a tagállamban történő készpénzcsere időpontját megelőzően eurobankjegyek és -érmék elő- és továbbszállítása céljaira történő kölcsönadását, beszerzését vagy előállítását. Az EKB/2006/9 iránymutatás előír az eurorendszerhez csatlakozó ilyen NKB-kra vonatkozó külön adatszolgáltatási kötelezettséget, amit a CIS 2 összefüggéseiben nagyobb részletességgel kell meghatározni.

(10)

Az EKB-nak és a CIS 2 NKB-felhasználóinak egyaránt hozzáféréssel kell rendelkezniük az internetes alapú CIS 2 alkalmazáshoz és az adatszolgáltatási modulhoz a CIS 2 adatok hatékony és eredményes felhasználásának lehetővé tétele és az átláthatóság magas szintjének elérése érdekében. A jogosult harmadik személyeknek korlátozott hozzáférést kell adni a CIS 2 adatokhoz az EKB és az Európai Bizottság, illetve az NKB-k és a nemzeti érmekibocsátó hatóságok közötti információáramlás fokozásához.

(11)

Mivel a CIS 2 az új adatok kezelésének rugalmas rendszere, szükséges egy egyszerűsített eljárás létrehozása az iránymutatás mellékletei technikai módosításának hatékony végrehajtására. Emellett a CIS 2 átviteli mechanizmus technikai jellegéből adódóan lehetségesnek kell lennie annak, hogy műszaki jellemzőinek módosítása ugyanezzel az egyszerűsített eljárással történjék. Ezért az Igazgatóságra kell átruházni az iránymutatás és mellékletei egyes módosításai megtételének hatáskörét, és annak az ilyen módosításokról tájékoztatnia kell a Kormányzótanácsot.

(12)

Az Európai Unió Tanácsának 2008. július 8-i, az eltérés Szlovákia tekintetében történő megszüntetésére vonatkozó kedvező határozatát követően és az Európai Központi Bank eljárási szabályzata 3.5. cikkével összhangban a Národná banka Slovenska elnökét megfigyelőként meghívták a Kormányzótanács ezen iránymutatással foglalkozó üléseire,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYMUTATÁST:

1. cikk

Meghatározások

(1)   Ennek az iránymutatásnak az alkalmazásában:

a)

bankjegy-visszaforgatási feltételrendszer” (BRF) a Kormányzótanács által 2004. december 16-án elfogadott és az EKB weboldalán 2005. január 6-án közzétett, „Az eurobankjegyek visszaforgatása: feltételrendszer a hitelintézetek és a készpénzkezeléssel hivatásszerűen foglalkozó más szervezetek számára a hamisítványok felismerésére és a valódi bankjegyek forgalomképesség szerinti válogatására” c. dokumentumban az eurobankjegyek visszaforgatására megállapított feltételrendszer és annak módosításai, valamint az annak nemzeti szintű végrehajtási határidőihez kapcsolódó dokumentumok;

b)

hitelintézet” a hitelintézetek tevékenységének megkezdéséről és folytatásáról szóló, 2006. június 14-i 2006/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (3) 4. cikke (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott hitelintézetek;

c)

CIS 2” a következőkből álló rendszer: i. az EKB-nál telepített központi adatbázis az eurobankjegyekre, euroérmékre, a készpénzkezelési infrastruktúrára és BRF-re vonatkozó, ezen iránymutatás szerint gyűjtött összes vonatkozó információ tárolására; ii. internetes alapú online alkalmazás, amely lehetővé teszi a rendszer rugalmas konfigurálását és információkat szolgáltat az adatok továbbítási és validálási állapotáról, a revíziókról, valamint a referenciaadatok és rendszerparaméterek különféle típusairól; iii. adatszolgáltatási modul az összegyűjtött adatok megtekintéséhez és elemzéséhez; és iv. a CIS 2 átviteli mechanizmus;

d)

előszállítás” az eurobankjegyek és -érmék fizikai szállítása az eurorendszerhez csatlakozó valamely NKB által a jogosult szerződő felek részére, a jövőben részt vevő tagállam területén, az előszállítási/továbbszállítási időszak alatt;

e)

továbbszállítás” az előszállított eurobankjegyek és -érmék valamely jogosult szerződő fél által a készpénzzel hivatásszerűen foglalkozó harmadik személyek részére történő szállítása, a jövőben részt vevő tagállam területén, az előszállítási/továbbszállítási időszak alatt; ezen iránymutatás alkalmazásában a továbbszállítás körébe tartozik a lakosság első euroérme-készletekkel való ellátása;

f)

az eurorendszerhez csatlakozó NKB” a jövőben részt vevő valamely tagállam nemzeti központi bankja;

g)

jogosult harmadik személyek”: az Európai Bizottság, a nemzeti kincstárak, pénzverdék és a részt vevő tagállamok államkincstárainak kijelölt állami vagy magánügynökségei;

h)

CIS 2 átviteli mechanizmus”: a KBER XML adatintegrációs (EXDI) alkalmazása. Az EXDI-alkalmazást használják az NKB-k, eurorendszerhez csatlakozó NKB-k és az EKB közötti adatüzenetek bizalmas, az azt támogató technikai infrastruktúrától (pl. számítógépes hálózatoktól és szoftveralkalmazásoktól) független továbbításához;

i)

adatüzenet”: valamely NKB vagy eurorendszerhez csatlakozó NKB egy adatszolgáltatási időszakra, vagy revízió esetében több adatszolgáltatási időszakra vonatkozó havi vagy féléves adatait tartalmazó állomány, a CIS 2 átviteli mechanizmussal kompatibilis adatformátumban;

j)

a jövőben részt vevő tagállam” olyan nem részt vevő tagállam, amely megfelel az euro bevezetéséhez szükséges feltételeknek, és amellyel kapcsolatban (a Szerződés 122. cikkének (2) bekezdése szerint) határozatot hoztak az eltérés megszüntetéséről;

k)

munkanap”: minden olyan nap, amelyen az EKB és az adatszolgáltatást küldő NKB nyitva tart;

l)

számviteli adatok”: a forgalomban lévő eurobankjegyek ki nem igazított értéke, korrigálva a hosszú lejáratú letéti készlet programot üzemeltető hitelintézetek felé a beszámolási időszak zárásakor fennálló, nem kamatozó követelésekkel, a Központi Bankok Európai Rendszerében a számvitel és számviteli beszámoló jogi keretéről szóló, 2006. november 10-i EKB/2006/16 iránymutatás (4) 10. cikke (2) bekezdésének a) és b) pontjával összhangban;

m)

adatesemény”: a CIS 2-ben rögzített olyan esemény, amely értesítés küldését váltja ki a CIS 2-ből egy vagy több NKB-nak és az EKB-nak. Adateseményre kerül sor a következő esetekben: i. amikor valamely NKB havi vagy féléves adatüzenetet küld a CIS 2-be, ez visszacsatoló üzenetet generál az adott NKB-nak és az EKB-nak; ii. amikor az összes NKB adatüzeneteit sikeresen validálták az új adatszolgáltatási időszakra, ez állapotjelentési üzenetet generál a CIS 2-ből az NKB-knak és az EKB-nak; vagy iii. amikor állapotjelentési üzenet küldését követően a CIS 2 sikeresen validálja a valamely NKB-nak szóló módosított adatüzenetet, ez módosítási értesítést generál az NKB-k és az EKB felé.

(2)   Az iránymutatás mellékleteiben alkalmazott szakkifejezések meghatározását a mellékletként csatolt szószedet tartalmazza.

2. cikk

Az eurobankjegyekre vonatkozó adatok összegyűjtése

(1)   Az NKB-k havonta jelentik az EKB-nak az eurobankjegyekre vonatkozó CIS 2 adatokat, azaz az I. melléklet 1. részében szereplő táblázat 1–4. szakaszában meghatározott adattételeket, az I. melléklet 3. részében meghatározott könyvelési szabályok betartásával.

(2)   Az NKB-k legkésőbb a beszámolási időszakot követő hónap hatodik munkanapjáig továbbítják az V. mellékletben 1. kategóriájú adatként és eseményvezérelt adatként azonosított, eurobankjegyekre vonatkozó adatokat.

(3)   Az NKB-k legkésőbb a beszámolási időszakot követő hónap tizedik munkanapjáig továbbítják az V. mellékletben 2. kategóriájú adatként azonosított, eurobankjegyekre vonatkozó adatokat.

(4)   Az eurobankjegyekre vonatkozó adatok első továbbítására 2008 októberében kerül sor.

(5)   Az NKB-k a CIS 2 átviteli mechanizmusát használják az eurobankjegyekre vonatkozó adatoknak az EKB részére ennek az iránymutatásnak megfelelően történő továbbítására.

3. cikk

Az euroérmékre vonatkozó adatok összegyűjtése

(1)   Az NKB-k gyűjtik az euroérmékre vonatkozó CIS 2 adatokat, azaz a II. melléklet 1. részében szereplő táblázat 1–5. szakaszában meghatározott adattételeket, a tagállamukban az euroérme-kibocsátásban rész vevő, érintett jogosult harmadik személyektől.

(2)   Az NKB-k havonta jelentik az EKB-nak az euroérmékre vonatkozó CIS 2 adatokat, azaz a II. melléklet 1. részében szereplő táblázat 1–6. szakaszában meghatározott adattételeket, a II. melléklet 3. részében meghatározott könyvelési szabályok betartásával.

(3)   A 2. cikk (2)–(5) bekezdésének követelményeit értelemszerűen alkalmazni kell az euroérmékre vonatkozó, (1) bekezdésben említett adatok átvitelére.

4. cikk

A készpénzkezelési infrastruktúrára és a BRF-re vonatkozó adatok gyűjtése

(1)   Az NKB-k féléves gyakorisággal szolgáltatják az EKB részére a készpénzkezelési infrastruktúrára vonatkozó, a III. mellékletben meghatározott adatokat.

(2)   Az NKB-k első alkalommal a (7) bekezdésben említett időpontokban, azt követően pedig féléves gyakorisággal szolgáltatják az EKB részére a BRF-re vonatkozó, a III. mellékletben meghatározott adatokat. Az EKB-nak megadott adatok azokon az adatokon alapulnak, amelyeket az NKB-k a BRF 2.7. pontjának és a „A hitelintézetektől és a készpénzkezeléssel hivatásszerűen foglalkozó más szervezetek adatainak gyűjtése a bankjegyek visszaforgatására vonatkozó feltételrendszer alapján” c. dokumentumnak (5) megfelelően a hitelintézetektől és készpénzkezeléssel hivatásszerűen foglalkozó más szervezetektől be tudtak gyűjteni.

(3)   Az NKB-k a CIS 2 átviteli mechanizmusát használják az (1) és (2) bekezdésben említett, a készpénzkezelési infrastruktúrára vonatkozó és BRF adatok továbbítására.

(4)   Az NKB-k minden évben, legkésőbb október hatodik munkanapjáig továbbítják az (1) és (2) bekezdésben említett, az adott év január–június beszámolási időszakára vonatkozó adatokat.

(5)   Az NKB-k minden évben, legkésőbb október 6. munkanapjáig továbbítják az (1) és (2) bekezdésben említett, az adott év január-június beszámolási időszakára vonatkozó adatokat.

(6)   A készpénzkezelési infrastruktúrára vonatkozó, azaz a III. mellékletben szereplő táblázat 1.1–1.4. és 2.3–2.6. szakaszában meghatározott adatok első továbbítására 2008 októberében kerül sor.

(7)   A BRF-re vonatkozó, azaz a III. mellékletben szereplő táblázat 2.2, 2.7–2.10. és 3. szakaszában meghatározott adatok első továbbítására a következők szerint kerül sor:

a)

2008. októberben a Nationale Bank van België/Banque nationale de Belgique, a Deutsche Bundesbank, a Banque centrale du Luxembourg, a De Nederlandsche Bank, az Oesterreichische Nationalbank és a Suomen Pankki esetében;

b)

2009. októberben a Banka Slovenije esetében;

c)

2010. októberben a Banque de France, a Central Bank of Cyprus és a Central Bank of Malta esetében; valamint

d)

2011. októberben a Bank of Greece, a Banco de España, a Banca d'Italia, a Central Bank and Financial Services Authority of Ireland és a Banco de Portugal esetében.

5. cikk

Adatgyűjtés az eurorendszerhez csatlakozó NKB-któl az euro-készpénzcseréjükre vonatkozóan

(1)   Az NKB az eurorendszerhez csatlakozó NKB-val az EKB/2006/9 iránymutatás 3. cikkének (3) bekezdése szerint megkötendő szerződéses megállapodásokba azt előíró külön rendelkezést vesz fel, miszerint az említett iránymutatásban megállapított adatszolgáltatási kötelezettségen túlmenően az eurorendszerhez csatlakozó NKB havonta jelenti az EKB-nak az I. mellékletben szereplő táblázat 4. és 5. szakaszában, illetve a II. mellékletben szereplő táblázat 4. és 7. szakaszában meghatározott adattételeket, miközben értelemszerűen betartja az I. melléklet 3. részében és a II. melléklet 3. részében meghatározott könyvelési szabályokat, a valamely NKB-tól általa kölcsönvett és a valamely NKB által részére leszállított minden eurobankjegy és/vagy érme vonatkozásában. Amennyiben az eurorendszerhez csatlakozó NKB nem kötött valamely NKB-val ilyen szerződéses megállapodásokat, az EKB köti meg az eurorendszerhez csatlakozó NKB-val ezt a szerződéses megállapodást, amelynek része az ebben a cikkben említett adatszolgáltatási kötelezettség.

(2)   Az (1) bekezdésben említettek szerint az eurobankjegyekre és/vagy érmékre vonatkozó adatok első továbbítására legkésőbb az azt követő hónap hatodik munkanapjáig kerül sor, amelyben az eurorendszerhez csatlakozó NKB első alkalommal kap vagy állít elő ilyen eurobankjegyeket vagy érméket.

(3)   A 2. cikk (2) és (5) bekezdésének követelményeit értelemszerűen alkalmazni kell az eurobankjegyekre és érmékre vonatkozó, (1) bekezdésben említett adatok átvitelére.

6. cikk

A referenciaadatok és rendszerparaméterek karbantartása

(1)   Az EKB viszi fel a CIS 2-be a IV. mellékletben említett referenciaadatokat és rendszerparamétereket és karbantartja azokat.

(2)   Az EKB megteszi a megfelelő intézkedéseket annak biztosítására, hogy ezek az adatok és paraméterek teljes körűek és helytállóak legyenek.

(3)   Az NKB-k időben továbbítják az EKB-nak a IV. mellékletben szereplő táblázat 2.4. és 2.5. szakaszában meghatározott rendszerparamétereket: i. ezen iránymutatás hatálybalépésekor; és ii. a rendszerparaméterek minden későbbi változásakor.

7. cikk

Az adatátvitel teljessége és helytállósága

(1)   Az NKB-k megteszik a megfelelő intézkedéseket az ezen iránymutatás szerint szükséges adatok teljességének és helytállóságának biztosítására, mielőtt azokat az EKB részére továbbítanák. Minimumként végrehajtják az V. mellékletben meghatározott teljességi ellenőrzéseket és a VI. mellékletben meghatározott hibaellenőrzéseket.

(2)   Minden NKB felhasználja a vonatkozó CIS 2 adatokat az eurobankjegyek nemzeti nettó kibocsátási számadatai előállításához. Ezt követően minden NKB egyezteti ezeket a számadatokat saját számviteli adataival, a CIS 2 adatok EKB-nak való továbbítása előtt.

(3)   Az EKB biztosítja, hogy a CIS 2 elvégezze az V. és VI. mellékletben meghatározott teljességi és hibaellenőrzéseket, mielőtt az adatokat eltárolná a CIS 2 központi adatbázisában.

(4)   Az EKB ellenőrzi, hogy az NKB-k egyeztették-e az eurobankjegyek (2) bekezdésben említett nemzeti nettó kibocsátási számadatait a megfelelő számviteli adatokkal, és eltérés esetén konzultál az adott NKB-val.

(5)   Ha valamely NKB azt követően talál ellentmondást CIS 2 adataiban, miután az ilyen adatok továbbításra kerültek az EKB-hoz, az adott NKB indokolatlan késedelem nélkül megküldi a korrigált adatokat az EKB-nak a CIS 2 átviteli mechanizmusán keresztül.

8. cikk

A CIS 2-höz való hozzáférés

(1)   Az EKB ad hozzáférést a CIS 2-höz, írásbeli kérelem kézhezvételét és a (2) bekezdésben leírt külön szerződéses megállapodás megkötését követően a következőknek: i. minden NKB-nál, az eurorendszerhez csatlakozó minden NKB-nál, valamint jogosult harmadik személyként az Európai Bizottságnál legfeljebb négy egyéni felhasználónak, és ii. minden más jogosult harmadik személynél egy egyéni felhasználónak. A jogosult harmadik személyek felhasználójának adott hozzáférés az euroérmékre vonatkozó adatokra korlátozódik és annak megadására 2009 első negyedévében kerül sor. Az EKB az elérhetőség és a kapacitás függvényében ésszerűen megvizsgálja további egyéni felhasználók CIS 2-höz való hozzáférésére vonatkozó írásbeli kérelmeket.

(2)   Az egyéni felhasználók technikai felhasználóirányításáért fennálló felelősség a következők közötti külön szerződéses megállapodásban kerül meghatározásra: i. az EKB és valamely NKB között annak egyéni felhasználói tekintetében, illetve az NKB tagállama joghatósága alá tartozó jogosult harmadik személyek egyéni felhasználói tekintetében; ii. az EKB és az eurorendszerhez csatlakozó NKB között az utóbbi egyéni felhasználói tekintetében; és iii. az EKB és az Európai Bizottság között ennek egyéni felhasználói tekintetében. Az EKB ezekbe a szerződéses megállapodásokba beépíthet hivatkozásokat a CIS 2-re vonatkozó felhasználóirányítási megállapodásokra, biztonsági szabványokra és licencfeltételekre.

9. cikk

Az adateseményekről történő automatikus értesítések

Az EKB biztosítja, hogy a CIS 2 automatikus értesítéseket küldjön a CIS 2 adatátviteli mechanizmusán keresztül az adateseményekről azoknak az NKB-knak, amelyek ilyen automatikus értesítés megküldését kérik.

10. cikk

A CIS 2 adatok NKB-knak történő továbbítása

(1)   Azok az NKB-k, amelyek meg kívánják kapni és el kívánják tárolni az összes NKB-ra és eurorendszerhez csatlakozó NKB-ra vonatkozó CIS 2 adatot a CIS 2-n kívüli helyi alkalmazásaikban, írásbeli kérést kell küldeniük az EKB részére az ilyen adatok CIS 2-ből történő rendszeres automatikus továbbítására.

(2)   Az EKB biztosítja, hogy a CIS 2 megküldje a CIS 2 adatátviteli mechanizmusán keresztül az adatokat azoknak az NKB-knak, amelyek az (1) bekezdésben említett szolgáltatást kérik.

11. cikk

Az Igazgatóság szerepe

(1)   A CIS 2 napi működésének irányítása az Igazgatóság feladata.

(2)   Az Európai Központi Bank eljárási szabályzatának 17.3. cikkével összhangban a Kormányzótanácsra a következő hatáskörök kerülnek átruházásra:

a)

az iránymutatás mellékletei és a CIS 2 átviteli mechanizmus műszaki jellemzői technikai módosításainak végrehajtása, a Bankjegybizottság és az Informatikai Bizottság álláspontjának figyelembe vételét követően; és

b)

az ezen iránymutatás szerinti első adatátvitel dátumainak megváltoztatása abban az esetben, ha a Kormányzótanács a valamely NKB-ra a BRF végrehajtására vonatkozó átmeneti időszak meghosszabbításáról dönt és a Bankjegybizottság álláspontjának figyelembe vételét követően.

(3)   Az Igazgatóság indokolatlan késedelem nélkül értesíti a Kormányzótanácsot a (2) bekezdés szerint végrehajtott minden módosításról és az Igazgatóságot köti a Kormányzótanács által e tárgyban elfogadott minden határozat.

12. cikk

Hatálybalépés

Ez az iránymutatás 2008. október 1-jén lép hatályba.

13. cikk

Címzettek

Ez az iránymutatás alkalmazandó valamennyi euro-rendszerbeli központi bankra.

Kelt Frankfurt am Mainban, 2008. szeptember 11-én.

az EKB Kormányzótanácsa részéről

az EKB elnöke

Jean-Claude TRICHET


(1)  HL L 332., 1993.12.31., 1. o.

(2)  HL L 207., 2006.7.28., 39. o.

(3)  HL L 177., 2006.6.30., 1. o.

(4)  HL L 348., 2006.12.11., 1. o.

(5)  Az EKB honlapján 2006 januárjában történő közzétételnek megfelelően.


I. MELLÉKLET

Eurobankjegy adattételek

1. RÉSZ

Eurobankjegyekre vonatkozó adatszolgáltatási rendszer

Adattételek

 

 

Adattétel száma és megnevezése

Bankjegyek teljes száma

Sorozat/változat szerinti részletezés

Címlet szerinti részletezés

ECI-bank szerinti részletezés (1)

Forrás NKB szerinti részletezés

Cél NKB szerinti részletezés

Forráskészlet típusa szerinti részletezés (2)

Célkészlet típusa szerinti részletezés (3)

Minőség szerinti részletezés (4)

Előállítási évhez hozzárendelés szerinti részletezés (5)

Tervezés szerinti részletezés (6)

Adatforrás

1.   

Összesített adattételek

1.1.

Létrehozott bankjegyek

 

 

 

 

NKB

1.2.

Online megsemmisített bankjegyek

 

 

 

1.3.

Offline megsemmisített bankjegyek

 

 

 

2.   

Bankjegykészletekre vonatkozó adattételek

(A)   

Eurorendszer által tartott készletek

2.1.

Az eurorendszer stratégiai készletei új bankjegyekből

 

 

 

 

NKB

2.2.

Az eurorendszer stratégiai készletei forgalomképes bankjegyekből

 

 

 

2.3.

Új bankjegyek NKB által tartott logisztikai készletei

 

 

 

2.4.

Forgalomképes bankjegyek NKB által tartott logisztikai készletei

 

 (7)

 

2.5.

Forgalomképtelen bankjegyek NKB által tartott (megsemmisítendő) készletei

 

 

 

2.6.

Feldolgozatlan bankjegyek NKB által tartott készletei

 

 (7)

 

(B)   

NHTO-bankok által tartott készletek

2.7.

Új bankjegyek NHTO-bankok által tartott logisztikai készletei

 

 

 

 

NHTO-bankok

2.8.

Forgalomképes bankjegyek NHTO-bankok által tartott logisztikai készletei

 

 (7)

 

2.9.

Forgalomképtelen bankjegyek NHTO-bankok által tartott készletei

 

 

 

2.10.

Feldolgozatlan bankjegyek NHTO-bankok által tartott készletei

 

 (7)

 

(C)   

ECI-bankok által tartott készletek

2.11.

Új bankjegyek ECI-bankok által tartott logisztikai készletei

 

 

 

 

 

ECI bankok

2.12.

Forgalomképes bankjegyek ECI-bankok által tartott logisztikai készletei

 

 (7)

 

 

2.13.

Forgalomképtelen bankjegyek ECI-bankok által tartott készletei

 

 

 

 

2.14.

Feldolgozatlan bankjegyek ECI-bankok által tartott készletei

 

 (7)

 

 

2.15.

ECI-bankoktól vagy hozzájuk úton lévő bankjegyek logisztikai készletei

 

 (7)

 

 

(D)   

Keresztellenőrzésre szolgáló adattételek

2,16

Az eurorendszer átadásra kijelölt stratégiai készletei

 

 

 

 

szállító NKB

2,17

Átadásra kijelölt logisztikai készletek

 

 (7)

 

2,18

Az eurorendszer átvételre kijelölt stratégiai készletei

 

 

 

fogadó NKB

2,19

Átvételre kijelölt logisztikai készletek

 

 (7)

 

3.   

Operatív tevékenységekre vonatkozó adattételek

(A)   

NKB-k operatív tevékenységei

3.1.

NKB-k által kibocsátott bankjegyek

 

 (7)

 

 

NKB

3.2.

NKB-tól NHTO-bankoknak átadott bankjegyek

 

 (7)

 

3.3.

NKB-tól ECI-bankoknak átadott bankjegyek

 

 (7)

 

 

 

3.4.

NKB-nak visszajuttatott bankjegyek

 

 (7)

 

 

3.5.

NHTO-bankoktól NKB-nak átadott bankjegyek

 

 (7)

 

3.6.

ECI-bankoktól NKB-nak átadott bankjegyek

 

 (7)

 

 

 

3.7.

NKB által feldolgozott bankjegyek

 

 

 

 

3.8.

NKB által forgalomképtelennek minősített bankjegyek

 

 

 

(B)   

NHTO-bankok operatív tevékenységei

3.9.

NHTO-bankok által forgalomba hozott bankjegyek

 

 (7)

 

 

NHTO-bankok

3.10.

NHTO-bankoknak visszajuttatott bankjegyek

 

 (7)

 

3.11.

NHTO-bankok által feldolgozott bankjegyek

 

 

 

3.12.

NHTO-bankok által forgalomképtelennek minősített bankjegyek

 

 

 

(C)   

ECI-bankok operatív tevékenységei

3.13.

ECI-bankok által forgalomba hozott bankjegyek

 

 (7)

 

 

 

ECI bankok

3.14.

ECI-bankoknak visszajuttatott bankjegyek

 

 (7)

 

 

3.15.

ECI-bankok által feldolgozott bankjegyek

 

 

 

 

3.16.

ECI-bankok által forgalomképtelennek minősített bankjegyek

 

 

 

 

NKB, ECI bankok

4.   

Bankjegymozgásokra vonatkozó adattételek

4.1.

Új előállítású bankjegyek beszállítása nyomdák részéről a felelős NKB-hoz

 

 

 

 

 

 

 

 

felelős NKB

4.2.

Bankjegyek átadása

 

 (7)

 

 

fogadó NKB

 

 

 

 

 

felelős/szállító NKB

4.3.

Bankjegyek átvétele

 

 (7)

 

 

felelős/szállító NKB

 

 

 

 

fogadó NKB

5.   

Eurorendszerhez csatlakozó NKB-kra vonatkozó adattételek

5.1.

Fizetőeszközzé válás előtti készletek

 

 

 

 

eurorendszerhez csatlakozó NKB

5.2.

Előszállítás

 

 

 

5.3.

Továbbszállítás

 

 

 

előszállítás jogosult partnereknek

2. RÉSZ

Eurobankjegy adattételek meghatározása

Az NKB-k és az eurorendszerhez csatlakozó NKB-k valamennyi adattételre egész számként jelentik a darabszámot, függetlenül attól, hogy az pozitív vagy negatív érték-e.

1.   

Összesített adattételek

Az összesített adatok az összes adatszolgáltatási időszakon át göngyölített számadatok, az új sorozat, változat vagy címlet bevezetése előtt a nyomdából történő első szállítástól az adatszolgáltatási időszak zárásig terjedően

1.1.

Létrehozott bankjegyek

Azok a bankjegyek, amelyeket: i. a bankjegyelőállításról szóló külön EKB jogi aktus alapján állítottak elő; ii. leszállítottak az NKB LS vagy ESS készletébe; és iii. nyilvántartásba vettek az NKB készpénzkezelési rendszerében (8). Az NHTO-bankoknak és ECI-bankoknak átadott vagy általuk tartott bankjegyek, beleértve a megsemmisített bankjegyeket is (1.2. és 1.3. adattétel), továbbra is az NKB létrehozott bankjegyeinek részét képezik.

1.2.

Online megsemmisített bankjegyek

Olyan létrehozott bankjegyek, amelyeket az NKB vagy az NKB nevében az eredetiség és a forgalomképesség vizsgálata után beépített aprítóval felszerelt válogatógépen semmisítettek meg.

1.3.

Offline megsemmisített bankjegyek

Olyan létrehozott bankjegyek, amelyeket az NKB vagy az NKB nevében az eredetiség és a forgalomképesség vizsgálata után nem beépített aprítóval felszerelt válogatógépen semmisítettek meg, pl. megrongált vagy olyan bankjegyek, amelyeket a bankjegyválogató gép valamely okból visszautasított. Ezekbe az adatokba nem tartoznak bele az online megsemmisített bankjegyek (1.2. adattétel).

2.   

Bankjegykészletekre vonatkozó adattételek

Ezek az adattételek állományadatként az adatszolgáltatási időszak zárására vonatkoznak

(A)   

Eurorendszer által tartott készletek

2.1.

Az eurorendszer stratégiai készletei új bankjegyekből

Az ESS részét alkotó és az EKB nevében az NKB által tartott új bankjegyek.

2.2.

Az eurorendszer stratégiai készletei forgalomképes bankjegyekből

Az ESS részét alkotó és az EKB nevében az NKB által tartott forgalomképes bankjegyek.

2.3.

Új bankjegyek NKB által tartott logisztikai készletei

Az NKB LS-ébe tartozó és az NKB által (központjában és/vagy fiók szinten) tartott új bankjegyek. Ez a számadat nem tartalmazza az ESS részét képező új bankjegyeket.

2.4.

Forgalomképes bankjegyek NKB által tartott logisztikai készletei

Az NKB LS-ébe tartozó és az NKB által (központjában és/vagy fiók szinten) tartott forgalomképes bankjegyek. Ez a számadat nem tartalmazza az ESS részét képező forgalomképes bankjegyeket.

2.5.

Forgalomképtelen bankjegyek NKB által tartott (megsemmisítendő) készletei

Az NKB által tartott és még nem megsemmisített forgalomképtelen bankjegyek.

2.6.

Feldolgozatlan bankjegyek NKB által tartott készletei

Az NKB által tartott olyan bankjegyek, amelyek eredetiségének és forgalomképességének vizsgálatát az NKB nem végezte el bankjegyválogató gépen vagy manuálisan. Azok a bankjegyek, amelyek eredetiségét és forgalomképességét NHTO-bankok, ECI-bankok vagy más hitelintézetek vagy készpénzkezeléssel hivatásszerűen foglalkozó más szervezetek megvizsgálták és amelyeket később visszajuttattak az NKB-nak, ezen adattétel részét képezi az ilyen bankjegyek NKB általi feldolgozásáig.

(B)   

NHTO-bankok által tartott készletek

Ezek az adattételek arra az NHTO programra vonatkoznak, amelyet valamely NKB az országában létrehozhat. Az egyes NHTO-bankoktól eredő adatokat az NKB minden NHTO-bankra összesítve jelenti. Ezek a készletek nem tartoznak a forgalomban lévő bankjegyek közé.

2.7.

Új bankjegyek NHTO-bankok által tartott logisztikai készletei

NKB által átadott olyan új bankjegyek, amelyeket az NHTO-bankok tartanak.

2.8.

Forgalomképes bankjegyek NHTO-bankok által tartott logisztikai készletei

Az NKB által átadott vagy forgalomból kivont, az NHTO-bankok által tartott olyan bankjegyek, amelyeket az NHTO-bankok a BRF-nek megfelelően forgalomképesnek minősítenek.

2.9.

Forgalomképtelen bankjegyek NHTO-bankok által tartott készletei

Az NHTO-bankok által tartott olyan bankjegyek, amelyeket az NHTO-bankok a BRF-nek megfelelően forgalomképtelennek minősítenek.

2.10.

Feldolgozatlan bankjegyek NHTO-bankok által tartott készletei

Az NHTO-bankok által tartott olyan bankjegyek, amelyek eredetiségének és forgalomképességének vizsgálatát az NHTO-bankok nem végezték el.

(C)   

ECI-bankok által tartott készletek

Ezek az adattételek az ECI programra vonatkoznak. Ezek a készletek nem tartoznak a forgalomban lévő bankjegyek közé.

2.11.

Új bankjegyek ECI-bankok által tartott logisztikai készletei

NKB által átadott olyan új bankjegyek, amelyeket valamely ECI-bank tart.

2.12.

Forgalomképes bankjegyek ECI-bankok által tartott logisztikai készletei

Az NKB által átadott vagy forgalomból kivont, valamely ECI-bank által tartott olyan bankjegyek, amelyeket az ECI-bank a BRF-nek megfelelően forgalomképesnek minősített.

2.13.

Forgalomképtelen bankjegyek ECI-bankok által tartott készletei

A valamely ECI-bank által tartott olyan bankjegyek, amelyeket az ECI-bank a BRF-nek megfelelően forgalomképtelennek minősített.

2.14.

Feldolgozatlan bankjegyek ECI-bankok által tartott készletei

A valamely ECI-bank által tartott olyan bankjegyek, amelyek eredetiségének és forgalomképességének vizsgálatát az ECI-bank nem végezte el.

2.15.

ECI-bankoktól vagy hozzájuk úton lévő bankjegyek logisztikai készletei

A valamely NKB által valamely ECI-banknak (vagy ECI-bank nevében eljáró pénzszállítónak [CIT]) átadott bankjegyek, amelyek az adatszolgáltatási időszak zárásakor még úton vannak az ECI-bank telephelyére, valamint minden olyan bankjegy, amelyet az NKB valamely ECI-banktól (vagy ECI-bank nevében eljáró pénzszállítótól fog átvenni, és amelyek az adatszolgáltatási időszak zárásakor még úton vannak, azaz amelyek már elhagyták az ECI-bank telephelyét, de még nem értek be az NKB-ba.

(D)   

Keresztellenőrzésre szolgáló adattételek

2.16.

Az eurorendszer átadásra kijelölt stratégiai készletei

Az NKB által az ESS-ben tartott új és forgalomképes bankjegyek, amelyeket a bankjegyelőállításról és a bankjegykészletek kezeléséről szóló külön EKB jogi aktus szerint átadásra tartanak fenn. Az NKB átadhatja a bankjegyeket egy vagy több NKB LS-ébe vagy ESS-ébe vagy saját LS-ébe. A bankjegyek fizikai átszállításáig azok az NKB által tartott, új vagy forgalomképes ESS-be tartoznak (2.1. vagy 2.2. adattétel)

2.17.

Átadásra kijelölt logisztikai készletek

Az NKB által az LS-ben tartott új és forgalomképes bankjegyek, amelyeket a bankjegyelőállításról és a bankjegykészletek kezeléséről szóló külön EKB jogi aktus szerint átadásra tartanak fenn. Az NKB átadhatja a bankjegyeket egy vagy több NKB LS-ébe vagy ESS-ébe vagy az NKB által tartott ESS-be. A bankjegyek fizikai átszállításáig azok új vagy forgalomképes LS-be tartoznak (2.3. vagy 2.4. adattétel)

2.18.

Az eurorendszer átvételre kijelölt stratégiai készletei

Az NKB (mint fogadó NKB) által tartott ESS-be egy vagy több másik NKB, nyomda által vagy az NKB saját LS-éből a bankjegyelőállításról és a bankjegykészletek kezeléséről szóló külön EKB jogi aktus szerint átadandó új és forgalomképes bankjegyek.

2.19.

Átvételre kijelölt logisztikai készletek

Az NKB (mint fogadó NKB) által tartott LS-be egy vagy több másik NKB, nyomda által vagy az NKB által tartott ESS-ből a bankjegyelőállításról és a bankjegykészletek kezeléséről szóló külön EKB jogi aktus szerint átadandó új és forgalomképes bankjegyek.

3.   

Operatív tevékenységekre vonatkozó adattételek

Ezek az adattételek forgalmi adatként a teljes adatszolgáltatási időszak zárására utalnak.

(A)   

NKB-k operatív tevékenységei

3.1.

NKB-k által kibocsátott bankjegyek

Az NKB pénztáraiban harmadik személyek által felvett új és forgalomképes bankjegyek, tekintet nélkül arra, hogy a felvett bankjegyeket ügyfélszámlára terhelték-e vagy sem. Ebbe az adattételbe nem tartoznak bele az NHTO-bankoknak (3.2. adattétel) és ECI-bankoknak (3.3. adattétel) történő átadások.

3.2.

NKB-tól NHTO-bankoknak átadott bankjegyek

NKB által NHTO-bankoknak átadott új és forgalomképes bankjegyek.

3.3.

NKB-tól ECI-bankoknak átadott bankjegyek

NKB által ECI-bankoknak átadott új és forgalomképes bankjegyek.

3.4.

NKB-nak visszajuttatott bankjegyek

Az NKB-hoz a forgalomból visszajuttatott bankjegyek, tekintet nélkül arra, hogy a visszajuttatott bankjegyeket ügyfélszámlára jóváírták-e vagy sem. Ebbe az adattételbe nem tartoznak bele az NHTO-bankok által (3.5. adattétel) vagy ECI-bankok által (3.6. adattétel) az NKB-nak történő átadások.

3.5.

NHTO-bankoktól NKB-nak átadott bankjegyek

NHTO-bankok által az NKB-nak átadott bankjegyek.

3.6.

ECI-bankoktól NKB-nak átadott bankjegyek

ECI-bankok által az NKB-nak átadott bankjegyek.

3.7.

NKB által feldolgozott bankjegyek

Olyan bankjegyek, amelyek eredetiségét és forgalomképességét az NKB elvégezte bankjegyválogató gépen vagy manuálisan.

Ezek az adatok a következőket jelentik: az előző adatszolgáltatási időszak nem feldolgozott bankjegyeinek állománya (2.6. adattétel) + forgalomból visszajuttatott bankjegyek (3.4. adattétel) + Az NHTO-bankoktól az NKB-nak átadott bankjegyek (3.5. adattétel) + az ECI-bankoktól az NKB-nak átadott bankjegyek (3.6. adattétel) + más NKB-któl kapott nem feldolgozott bankjegyek (a 4.3. adattétel altétele) – más NKB-nak átadott nem feldolgozott bankjegyek (4.2. adattétel altétele) – az aktuális adatszolgáltatási időszak nem feldolgozott bankjegyeinek állománya (2.6. adattétel).

3.8.

NKB által forgalomképtelennek minősített bankjegyek

Az NKB által feldolgozott és az NKB-k általi bankjegyfeldolgozásról szóló külön EKB jogi aktusnak megfelelően forgalomképtelennek minősített bankjegyek.

(B)   

NHTO-bankok operatív tevékenységei

3.9.

NHTO-bankok által forgalomba hozott bankjegyek

NHTO-bankok által forgalomba hozott bankjegyek, azaz az NHTO-bankoknál végzett összes készpénzfelvétel.

3.10.

NHTO-bankoknak visszajuttatott bankjegyek

NHTO-bankokhoz forgalomból visszajuttatott bankjegyek, azaz az NHTO-bankoknál végzett összes készpénzbefizetés.

3.11.

NHTO-bankok által feldolgozott bankjegyek

Olyan bankjegyek, amelyek eredetiségét és forgalomképességét az NHTO-bankok elvégezték bankjegyválogató gépen vagy manuálisan, a BRF-nek megfelelően.

Ezek az adatok a következőket jelentik: az előző adatszolgáltatási időszak nem feldolgozott bankjegyeinek állománya (2.10. adattétel) + az NHTO-bankokhoz visszajuttatott bankjegyek (3.10. adattétel) – az NHT-bankoktól az NKB-nak átadott, nem feldolgozott bankjegyek – az aktuális adatszolgáltatási időszak nem feldolgozott bankjegyeinek állománya (2.10. adattétel).

3.12.

NHTO-bankok által forgalomképtelennek minősített bankjegyek

Olyan bankjegyek, amelyeket az NHTO-bankok feldolgoztak és a BRF-nek megfelelően forgalomképtelennek minősítettek.

(C)   

ECI-bankok operatív tevékenységei

3.13.

ECI-bankok által forgalomba hozott bankjegyek

Valamely ECI-bank által forgalomba hozott bankjegyek, azaz az ECI-banknál végzett összes készpénzfelvétel.

3.14.

ECI-bankoknak visszajuttatott bankjegyek

Valamely ECI-bankhoz forgalomból visszajuttatott bankjegyek, azaz az ECI-banknál végzett összes készpénzbefizetés.

3.15.

ECI-bankok által feldolgozott bankjegyek

Olyan bankjegyek, amelyek eredetiségét és forgalomképességét valamely ECI-bank elvégezte bankjegyválogató gépen vagy manuálisan, a BRF-nek megfelelően.

Ezek az adatok a következőket jelentik: az előző adatszolgáltatási időszak nem feldolgozott bankjegyeinek állománya (2.14. adattétel) + az ECI-bankhoz visszajuttatott bankjegyek (3.14. adattétel) – az aktuális adatszolgáltatási időszak nem feldolgozott bankjegyeinek állománya (2.14. adattétel).

3.16.

ECI-bankok által forgalomképtelennek minősített bankjegyek

Olyan bankjegyek, amelyeket valamely ECI-bank feldolgozott és a BRF-nek megfelelően forgalomképtelennek minősített.

4.   

Bankjegymozgásokra vonatkozó adattételek

Ezek az adattételek forgalmi adatként a teljes adatszolgáltatási időszak zárására vonatkoznak.

4.1.

Új előállítású bankjegyek beszállítása nyomdák részéről a felelős NKB-hoz

A bankjegyelőállításról és a bankjegykészletek kezeléséről szóló külön EKB jogi aktus szerint előállított és a nyomdából az NKB-ba (mivel az előállításért az NKB felel) vagy az NKB-n keresztül (mivel az előállításért az NKB felel) más NKB-ba szállított új bankjegyek.

4.2.

Bankjegyek átadása

Az NKB-tól bármely másik NKB-nak vagy házon belül saját LS-éből az NKB által tartott ESS-be vagy fordítva átadott bankjegyek.

4.3.

Bankjegyek átvétele

Az NKB-tól bármely másik NKB-tól kapott vagy házon belül saját LS-éből az NKB által tartott ESS-be vagy fordítva átadott bankjegyek.

5.   

Eurorendszerhez csatlakozó NKB-kra vonatkozó adattételek

Ezek az adattételek az adatszolgáltatási időszak zárására vonatkoznak.

5.1.

Fizetőeszközzé válás előtti készletek

Az eurorendszerhez csatlakozó NKB által a készpénzcsere céljaira tartott eurobankjegyek.

5.2.

Előszállítás

Az eurorendszerhez csatlakozó NKB által azon jogosult szerződő feleknek előszállított eurobankjegyek, akik az EKB/2006/9 iránymutatás szerint megfelelnek az eurobankjegyek készpénzcsere előtti, előszállítás céljából történő átvételére vonatkozó feltételeknek.

5.3.

Továbbszállítás

A jogosult szerződő felek által az EKB/2006/9 iránymutatás szerint készpénzzel hivatásszerűen foglalkozó harmadik személyek számára továbbszállított és a készpénzcsere előtt e készpénzzel hivatásszerűen foglalkozó harmadik személyek telephelyén tartott eurobankjegyek.

3. RÉSZ

Az eurobankjegyek mozgására vonatkozó CIS 2 könyvelési szabályok

1.   Bevezetés

Ez a rész fekteti le a nyomdából történő bankjegyszállítás, az NKB-k közötti átadásokra és az ugyanazon NKB-n belüli különböző készlettípusok közötti átadások általános könyvelési szabályait annak érdekében, hogy biztosított legyen a CIS 2 adatok egységessége. Az eurorendszerhez csatlakozó NKB-k ezeket a szabályokat megfelelően alkalmazzák.

2.   Tranzakciótípusok

A bankjegymozgások tekintetében négy tranzakciótípus létezik:

1. tranzakciótípus (közvetlen szállítás): új bankjegyeknek a nyomdából a felelős NKB-hoz történő szállítása, amely egyidejűleg a fogadó NKB.

2. tranzakciótípus (közvetett szállítás köztes tárolás nélkül): új bankjegyeknek a nyomdából a felelős NKB-n keresztül egy másik NKB-hoz történő közvetett szállítása. A bankjegyeket a felelős NKB szállítja a fogadó NKB-hoz, a felelős NKB-nál történő köztes szállítás nélkül.

3. tranzakciótípus (közvetett szállítás köztes tárolással): új bankjegyeknek a nyomdából a felelős NKB-n keresztül egy másik NKB-hoz történő közvetett szállítása. A bankjegyeket a felelős NKB legalább egy napig tárolja, mielőtt azokat a felelős NKB a fogadó NKB-hoz szállítja.

4. tranzakciótípus (átadás): (új, forgalomképes, feldolgozatlan vagy forgalomképtelen) bankjegyek készleteinek átadása: i. két eltérő (szállító és fogadó) NKB között, a készlettípus (LS/ESS) változása nélkül; vagy ii. egy NKB-n belül különböző készlettípusok között.

3.   A bankjegymozgásokra vonatkozó adatok egyeztetése

A bankjegymozgásban részt vevő két NKB szükség esetén kétoldalúan egyezteti a jelentendő mennyiségeket és adatrészletezést.

A szállító és a fogadó NKB könyvelésének szinkronizálása céljából minden bankjegymozgást csak annak befejezésekor könyvel a szállító és a fogadó NKB is, azaz akkor, amikor a fogadó NKB visszaigazolta a bankjegyek átvételét és nyilvántartásba vette azokat helyi készpénzkezelési rendszerében. Ha a bankjegyek a hónap utolsó munkanapján érkeznek, és azokat nem lehet aznap nyilvántartásba venni a fogadó NKB helyi készpénzkezelési rendszerében, a szállító és a fogadó NKB-nak kell kétoldalúan megállapodnia arról, hogy az adott bankjegymozgást a folyó vagy a következő hónapra könyvelik-e le.

4.   Bankjegyek megjelölése bankjegymozgásokra

A CIS 2 alkalmazásában a jelölés összefüggéseiben az időhorizont azon hónapok száma, amelyeket figyelembe kell venni azon bankjegykészletek meghatározásakor, amelyeket átadásra fenntartottként vagy átvételre vártként jelöltek meg. A nyomdából várt szállításokra a bankjegyelőállításról szóló külön EKB jogi aktus szerint „átvételre megjelölt készlet” kerül könyvelésre, még akkor is, ha a bankjegyeket még esetleg elő sem állították és előfordulhatnak olyan előre nem látható események, amelyek késleltetik vagy egyébként befolyásolják a szállítást. Az időhorizont hosszát a bankjegykészletek kezeléséről szóló külön EKB jogi aktus határozza meg.

5.   Könyvelési szabályok

Az alábbi táblázatokban „+” jel jelöli a CIS 2-ben a növekedés, és „–” jel jelöli a csökkenés könyvelését.

5.1.   Könyvelési szabályok az 1. tranzakciótípusra

Adattétel száma és megnevezése

Szállítás az ESS-be

Szállítás az LS-be

A bankjegyelőállításról szóló külön EKB jogi aktus szerint

Nyomdából történő szállítást követően

A bankjegyelőállításról szóló külön EKB jogi aktus szerint

Nyomdából történő szállítást követően

1.1.

Létrehozott bankjegyek

 

+

 

+

2.1.

Az új bankjegyek ESS-e

 

+

 

 

2.3.

Új bankjegyek NKB által tartott LS-e

 

 

 

+

2.18.

Átvételre megjelölt ESS

+ (9)

 

 

2.19.

Átvételre megjelölt LS

 

 

+ (9)

4.1.

Új előállítású bankjegyek beszállítása a nyomda részéről a felelős NKB-hoz

 

+

„célkészlet”=ESS megjelöléssel

 

+

„célkészlet”=LS megjelöléssel

5.2.   Könyvelési szabályok a 2. tranzakciótípusra

Adattétel száma és megnevezése

Szállítás az ESS-be

Szállítás az LS-be

Felelős NKB

Fogadó NKB

Felelős NKB

Fogadó NKB

Nyomdából/felelős NKB-tól a fogadó NKB-nak történő szállítást követően

A bankjegyelőállításról szóló külön EKB jogi aktus szerint

A felelős NKB általi átvételkor

Nyomdából/felelős NKB-tól a fogadó NKB-nak történő szállítást követően

A bankjegyelőállításról szóló külön EKB jogi aktus szerint

A felelős NKB általi átvételkor

1.1.

Létrehozott bankjegyek

 

 

+

 

 

+

2.1.

Az új bankjegyek ESS-e

 

 

+

 

 

 

2.3.

Új bankjegyek NKB által tartott LS-e

 

 

 

 

 

+

2.18.

Átvételre megjelölt ESS

 

+ (10)

 

 

 

2.19.

Átvételre megjelölt LS

 

 

 

 

+ (10)

4.1.

Új előállítású bankjegyek beszállítása a nyomda részéről a felelős NKB-hoz

+

„célkészlet”=ESS megjelöléssel

 

 

+

„célkészlet”=LS megjelöléssel

 

 

4.2.

Bankjegyek átadása

+

„cél NKB” = fogadó NKB, „forráskészlet típusa”= előállítási,

„célkészlet típusa” = ESS,

minőség = új,

tervezés = ütemezett

 

 

+

„cél NKB” = fogadó NKB,

„forráskészlet típusa”= előállítási,

„célkészlet típusa” = LS,

minőség = új,

tervezés = ütemezett

 

 

4.3.

Bankjegyek átvétele

 

 

+

„forrás NKB” = felelős NKB,

„célkészlet típusa” = ESS,

minőség = új

 

 

+

„forrás NKB” = felelős NKB,

„célkészlet típusa” = LS,

minőség = új

Arra a hónapra, amelyben sor kerül a nyomdából a fogadó NKB-hoz való szállításra, először a nyomda felelős NKB felé fennálló szállítási kötelezettség teljesítését könyvelik le a 4.1. adattétel („Új előállítású bankjegyek beszállítása a nyomda részéről a felelős NKB-hoz”) alatt adatok megadásával. Másodszor az új bankjegyek felelős NKB által a fogadó NKB részére történő előállítása kerül könyvelésre a 4.2. adattétel alatt adatok megadásával („bankjegyek átadása”).

5.3.   Könyvelési szabályok a 3. tranzakciótípusra ESS célkészlettípus esetében

Adattétel száma és megnevezése

Felelős NKB

Fogadó NKB

Felelős NKB

Fogadó NKB

A nyomdából a felelős NKB-hoz történő szállítást követően

A bankjegyelőállításról szóló külön EKB jogi aktus szerint

A fogadó NKB részére történő átadást követően

A felelős NKB általi átvételkor

1.1.

Létrehozott bankjegyek

+

 

+

2.1.

Az új bankjegyek ESS-e

+

 

+

2.16.

Átadásra megjelölt ESS

+ (11)

 

 

2.18.

Átvételre megjelölt ESS

 

+ (11)

 

4.1.

Új előállítású bankjegyek beszállítása a nyomda részéről a felelős NKB-hoz

+

„célkészlet”=ESS megjelöléssel

 

 

 

4.2.

Bankjegyek átadása

 

 

+

„cél NKB” = fogadó NKB,

„forráskészlet típusa”= előállítási,

„célkészlet típusa” = ESS,

minőség = új, tervezés = ütemezett

 

4.3.

Bankjegyek átvétele

 

 

 

+

„forrás NKB” = felelős NKB,

„célkészlet típusa”= ESS,

minőség = új

A 2. tranzakciótípus és a 3. tranzakciótípus közötti különbség a CIS 2 könyvelés tekintetében az: i. hogy a nyomdából kapott bankjegyeket a felelős NKB „létrehozott bankjegy”-ként könyveli és a köztes tárolás időtartamára azok hozzáadásra kerülnek a felelős NKB ESS-éhez vagy LS-éhez; és ii. hogy azokat a nyomdából való szállítást követően átadásra megjelölik a köztes tárolás időtartamára és a jelölés időhorizontján belül.

5.4.   Könyvelési szabályok a 3. tranzakciótípusra LS célkészlettípus esetében

Adattétel száma és megnevezése

Felelős NKB

Fogadó NKB

Felelős NKB

Fogadó NKB

A nyomdából a felelős NKB-hoz történő szállítást követően

A bankjegyelőállításról szóló külön EKB jogi aktus szerint

A fogadó NKB részére történő átadást követően

A felelős NKB általi átvételkor

1.1.

Létrehozott bankjegyek

+

 

+

2.3.

Új bankjegyek NKB által tartott LS-e

+

 

+

2.17.

Átadásra megjelölt LS

+ (12)

 

 

2.19.

Átvételre megjelölt LS

 

+ (12)

 

4.1.

Új előállítású bankjegyek beszállítása a nyomda részéről a felelős NKB-hoz

+

„célkészlet”=LS megjelöléssel

 

 

 

4.2.

Bankjegyek átadása

 

 

+

„cél NKB” = fogadó NKB,

„forráskészlet típusa”= előállítási,

„célkészlet típusa” = LS,

minőség = új,

tervezés = ütemezett

 

4.3.

Bankjegyek átvétele

 

 

 

+

„forrás NKB” = felelős NKB,

„célkészlet típusa” = LS,

minőség = új

A 2. tranzakciótípus és a 3. tranzakciótípus közötti különbségek a CIS 2 könyvelés tekintetében a következők: i. hogy a nyomdából kapott bankjegyeket a felelős NKB „létrehozott bankjegy”-ként könyveli és a köztes tárolás időtartamára azok hozzáadásra kerülnek a felelős NKB ESS-éhez vagy LS-éhez; és ii. hogy azokat a nyomdából való szállítást követően átadásra megjelölik a köztes tárolás időtartamára és a jelölés időhorizontján belül.

5.5.   Könyvelési szabályok a 4. tranzakciótípusra (új és forgalomképes bankjegyek)

Adattétel száma és megnevezése

Szállító NKB

Fogadó NKB

Szállító NKB

Fogadó NKB

Az átadásra vonatkozó döntést követően

A fogadó NKB részére történő átadást követően

A felelős NKB általi átvételkor

1.1.

Létrehozott bankjegyek

 

 

+

2.1.

Az új bankjegyek ESS-e

 

 

+

2.2.

A forgalomképes bankjegyek ESS-e

 

 

vagy: –

vagy: +

2.3.

Új bankjegyek NKB által tartott LS-e

 

 

vagy: –

vagy: +

2.4.

Forgalomképes bankjegyek NKB által tartott LS-e

 

 

vagy: –

vagy: +

2.16.

Átadásra megjelölt ESS

+ (13)

 

 

2.17.

Átadásra megjelölt LS

vagy: + (13)

 

vagy: –

 

2.18.

Átvételre megjelölt ESS

 

+ (13)

 

2.19.

Átvételre megjelölt LS

 

vagy: + (13)

 

vagy: –

4.2.

Bankjegyek átadása

 

 

+

„cél NKB” = fogadó NKB

 

4.3.

Bankjegyek átvétele

 

 

 

+

„forrás NKB” = szállító NKB,

A 4.2. („bankjegyek átadása”) és 4.3. („bankjegyek átvétele”) adattételek kitöltése a következőkre vonatkozó információkkal történik: i. célkészlet típusa (ESS/LS); ii. minőség szerinti részletezés (új/forgalomképes); és iii. tervezés szerinti részletezés (ütemezett/eseti).

5.6.   Könyvelési szabályok a 4. tranzakciótípusra (feldolgozatlan és forgalomképtelen bankjegyek)

Adattétel száma és megnevezése

Szállító NKB

Fogadó NKB

A fogadó NKB részére történő átadást követően

A felelős NKB általi átvételkor

1.1.

Létrehozott bankjegyek

+

2.5.

Forgalomképtelen bankjegyek NKB által tartott (megsemmisítendő) készletei

+

2.6.

Feldolgozatlan bankjegyek NKB által tartott készletei

vagy: –

vagy: +

4.2.

Bankjegyek átadása

+

„cél NKB” = fogadó NKB,

„forráskészlet típusa”= LS,

„célkészlet típusa” = LS,

tervezés = eseti

 

4.3.

Bankjegyek átvétele

 

+

„forrás NKB” = szállítós NKB,

„célkészlet típusa”= LS,

A 4.2. („bankjegyek átadása”) és 4.3. („bankjegyek átvétele”) adattételek kitöltése a vonatkozó információkkal történik, hogy az átadott bankjegyek feldolgozatlanok vagy forgalomképtelenek voltak-e.

A feldolgozatlan vagy forgalomképtelen bankjegyek tekintetében megjelölést nem végeznek.


(1)  Adatok egyes ECI-bankonként részletezve.

(2)  Adatszolgáltatás azon készlettípusról, amelyből a szállító NKB-nál az átadott bankjegyek származnak, azaz előállítási készlet (nyomdáktól beszállított), eurorendszer stratégiai készlete (ESS) vagy logisztikai készlet (LS).

(3)  Adatszolgáltatás azon készlettípusról, amelybe a fogadó NKB-nál az átadott bankjegyek kerülnek, azaz ESS vagy LS.

(4)  Adatszolgáltatás arról, hogy az átadott bankjegyek új, forgalomképes, feldolgozatlan vagy forgalomképtelen bankjegyek voltak-e. Ha egynél több minőségi típusnak megfelelő bankjegyeket adnak át a többi részletezés változatlanul hagyása mellett, minden minőségtípusra külön mozgást kell jelenteni.

(5)  Adatszolgáltatás arra a naptári évre, amelyre a bankjegyelőállításról szóló külön EKB jogi aktus értelmében az előállítást besorolták. Ha a leszállított bankjegyek a bankjegyelőállításról szóló különböző olyan külön EKB jogi aktusokhoz kapcsolódnak, amelyek mindegyike más naptári évre vonatkozik, miközben a többi részletezés azonos, külön szállítást kell jelenteni.

(6)  Adatszolgáltatás arról, hogy a szállítás ütemezett volt-e a bankjegyelőállításról szóló külön EKB jogi aktus értelmében vagy pedig eseti átadásról volt-e szó.

(7)  A jogalanyok jelzik, mivel az adatforrás statisztikai módszerekkel meghatározhatja a különböző sorozatú és/vagy változatú bankjegyeket tartalmazó vegyes kötegek vagy vegyes csomagok sorozat és változat szerinti részletezését.

(8)  Ebből az adatelemből le kell vonni azokat a bankjegyeket, amelyeket létrehoztak és később mintabankjegyként jelöltek meg.

(9)  A jelölésre meghatározott időhorizonton belül.

(10)  A jelölésre meghatározott időhorizonton belül.

(11)  A jelölésre meghatározott időhorizonton belül.

(12)  A jelölésre meghatározott időhorizonton belül.

(13)  A jelölésre meghatározott időhorizonton belül.


II. MELLÉKLET

Euroérme adattételek

1. RÉSZ

Euroérmékre vonatkozó adatszolgáltatási rendszer

Adattételek

 

 

Adattétel száma és megnevezése

Érmék teljes száma

Érmék teljes névértéke

Sorozat szerinti részletezés

Címlet szerinti részletezés

Jogalany szerinti részletezés (1)

Forrástagállam szerinti részletezés

Céltagállam szerinti részletezés

Adatforrás

1.

Forgalomba hozatalra vonatkozó adattételek

 

 

1.1.

Forgalomba hozatalra szánt érmék nemzeti nettó kibocsátása

 

 

 

 

 

Érmekibocsátó jogalanyok (2)

1.2.

Gyűjtőknek szánt érmék nemzeti nettó kibocsátása (szám)

 

 

1.3.

Gyűjtőknek szánt érmék nemzeti nettó kibocsátása (érték)

 

 

 

2.

Érmekészletekre vonatkozó adattételek

 

2.1.

Érmekészletek

 

 

 

 

 

 

Érmekibocsátó jogalanyok (2)

3.

Operatív tevékenységekre vonatkozó adattételek

 

3.1.

Lakosságnak kibocsátott érmék

 

 

 

 

 

 

Érmekibocsátó jogalanyok (2)

3.2.

Lakosságtól visszakapott érmék

 

 

 

 

 

 

3.3.

Feldolgozott érmék

 

 

 

 

 

 

3.4.

Forgalomképtelennek minősített érmék

 

 

 

 

 

 

4.

Érmemozgásokra vonatkozó adattételek

 

4.1.

Forgalomba hozatalra szánt érmék átadása

 

 

 

 

 

fogadó tagállam

Érmekibocsátó jogalanyok (2)

4.2.

Forgalomba hozatalra szánt érmék átvétele

 

 

 

 

 

szállító tagállam

 

5.

Nemzeti bruttó kibocsátás számítására vonatkozó adattételek

 

5.1.

Érmekibocsátó jogalanyok által tartott, forgalomba hozatalra szánt érmék jóváírt készletei

 

 

 

 

 

Érmekibocsátó jogalanyok (2)

5.2.

Érmekibocsátó jogalanyok által tartott, gyűjtőknek szánt érmék jóváírt készletei

 

 

5.3.

Érmekibocsátó jogalanyok által tartott, gyűjtőknek szánt jóváírt érmék értéke

 

 

 

6.

További adattételek

 

6.1.

Érmetöbblet (3)

 

 

 

 

 

Érmekibocsátó jogalanyok (2)

6.2.

Érmehiány (3)

 

 

 

 

 

6.3.

NKB által a törvényes kibocsátó(k)nak jóváírt készletek értéke

 

 

 

NKB

7.

Jövőben részt vevő NKB-kra vonatkozó adattételek

 

7.1.

Fizetőeszközzé válás előtti készletek

 

 

 

 

 

eurorendszerhez csatlakozó NKB és érmekibocsátó harmadik személyek (4)

7.2.

Előszállítás

 

 

 

 

 

eurorendszerhez csatlakozó NKB

7.3.

Továbbszállítás

 

 

 

 

 

előszállítás jogosult partnereknek

2. RÉSZ

Euroérme adattételek meghatározása

Az 1.3., 5.3. és 6.3. adattételre a számadatokat értékben és két tizedesjegyig jelentik, függetlenül attól, hogy az pozitív vagy negatív érték-e. A többi adattételre egész számként jelentenek darabszámot, függetlenül attól, hogy az pozitív vagy negatív érték-e.

1.   

Forgalomba hozott érmékre vonatkozó adattételek

Ezek az adattételek az adatszolgáltatási időszak zárására vonatkoznak.

1.1.

Forgalomba hozatalra szánt érmék nemzeti nettó kibocsátása

Az NKB-k számítják ki a forgalomba hozatalra szánt érmék nemzeti nettó kibocsátását a következő egyenletképleteknek megfelelően:

1. képlet Nemzeti nettó kibocsátás = lakosságnak kibocsátott érmék összesített száma (3.1. összesített adattétel) – lakosságtól visszajuttatott érmék összesített száma (3.2. összesített adattétel)

2. képlet Nemzeti nettó kibocsátás = létrehozott érmék – összesített teljes szállítás (4.1. összesített adattétel) + összesített teljes átvétel (4.2. összesített adattétel) – létrehozott állományok – megsemmisített érmék.

1.2.

Gyűjtőknek szánt érmék nemzeti nettó kibocsátása (szám)

A forgalomba hozott, gyűjtőknek szánt érmék teljes száma, valamennyi címletet összesítve. Az NKB-k ezt a számadatot az 1.1. adattétel képleteinek megfelelő használatával számítják ki, azzal a kivétellel, hogy nem alkalmazandó az összesített teljes szállítás és az összesített teljes átvétel elem.

1.3.

Gyűjtőknek szánt érmék nemzeti nettó kibocsátása (érték)

A forgalomba hozott, gyűjtőknek szánt érmék teljes névértéke, valamennyi címletet összesítve. Az NKB-k ezt a számadatot a fenti 1.1. adattétel képleteinek megfelelő használatával számítják ki, azzal a kivétellel, hogy nem alkalmazandó az összesített teljes szállítás és az összesített teljes átvétel elem.

2.   

Érmekészletekre vonatkozó adattételek

Ezek az adattételek az adatszolgáltatási időszak zárására vonatkoznak.

2.1.

Érmekészletek

Az NKB és – amennyiben a részt vevő tagállamban ilyenek vannak – az érmekibocsátó harmadik személyek által tartott, forgalomba hozatalra szánt érmék, tekintet nélkül arra, hogy az érméket: i. még nem hozták létre és nem is írták jóvá a törvényes kibocsátó(k)nak; ii. létrehozták, de nem írták jóvá a törvényes kibocsátó(k)nak; vagy iii. létrehozták és jóváírták a törvényes kibocsátóknak.

A pénzverdék által tartott érmekészletek csak a végső minőségellenőrzésen megfelelt érmékre terjednek ki, tekintet nélkül csomagolási és szállítási állapotukra.

Jelentésre kerülnek a forgalomképtelennek minősített, de még nem megsemmisített érmék készletei.

3.   

Operatív tevékenységekre vonatkozó adattételek

Ezek az adattételek forgalmi adatként a teljes adatszolgáltatási időszak zárására vonatkoznak.

3.1.

Lakosságnak kibocsátott érmék

Az NKB és az érmekibocsátó harmadik személyek által leszállított és a lakosságnak kiterhelt (eladott), forgalomba hozatalra szánt érmék.

3.2.

Lakosságtól visszakapott érmék

A lakosság által az NKB-nál és az érmekibocsátó harmadik személyeknél befizetett, forgalomba hozatalra szánt érmék.

3.3.

Feldolgozott érmék

Az NKB-nál és az érmekibocsátó harmadik személyek által eredetiség és forgalomképesség tekintetében ellenőrzött, forgalomba hozatalra szánt érmék.

3.4.

Forgalomképtelennek minősített érmék

Az NKB-nál és az érmekibocsátó harmadik személyek által feldolgozott és forgalomképtelennek minősített, forgalomba hozatalra szánt érmék.

4.   

Érmemozgásokra vonatkozó adattételek

Ezek az adattételek forgalmi adatként a teljes adatszolgáltatási időszak zárására vonatkoznak.

4.1.

Forgalomba hozatalra szánt érmék átadása

A (jövőbeni) részt vevő tagállam NKB-ja és az érmekibocsátó harmadik személyek által más részt vevő tagállam érmekibocsátó harmadik személyei számára névértéken leszállított, forgalomba hozatalra szánt érmék.

4.2.

Forgalomba hozatalra szánt érmék átvétele

A (jövőbeni) részt vevő tagállam NKB-ja és az érmekibocsátó harmadik személyek által más részt vevő tagállam érmekibocsátó harmadik személyeitől névértéken átvett, forgalomba hozatalra szánt érmék.

5.   

Nemzeti bruttó kibocsátás számítására vonatkozó adattételek

Ezek az adattételek állományadatként az adatszolgáltatási időszak zárására vonatkoznak. Azokban a részt vevő tagállamokban, amelyekben az NKB az egyetlen érmekibocsátó jogalany, az 5.1. és 5.3. adattételben leírt készletek névértéke megegyezik a 6.3. adattétel alatt jelentett névértékkel.

5.1.

Érmekibocsátó jogalanyok által tartott, forgalomba hozatalra szánt érmék jóváírt készletei

A törvényes kibocsátó(k)nak jóváírt és az NKB-nál, valamint az érmekibocsátó harmadik személyeknél tartott, forgalomba hozatalra szánt érmék.

5.2.

Érmekibocsátó jogalanyok által tartott, gyűjtőknek szánt érmék jóváírt készletei

A törvényes kibocsátó(k)nak jóváírt és az NKB-nál, valamint az érmekibocsátó harmadik személyeknél tartott, gyűjtőknek szánt érmék teljes száma.

5.3.

Érmekibocsátó jogalanyok által tartott, gyűjtőknek szánt jóváírt érmék értéke

A törvényes kibocsátó(k)nak jóváírt és az NKB-nál, valamint az érmekibocsátó harmadik személyeknél tartott, gyűjtőknek szánt érmék teljes névértéke.

6.   

További adattételek

Ezek az adattételek állományadatként az adatszolgáltatási időszak zárására vonatkoznak.

6.1.

Érmetöbblet

Forgalomba hozatalra szánt érmék nemzeti szinten egy meghatározott maximális érmekészlet felett. Ezek az érmekészletek rendelkezésre állnak kérésre más (jövőben) részt vevő tagállamok részére történő szállításra. Az NKB – adott esetben a törvényes kibocsátóval együttműködve – határozza meg az érmekészlet maximális szintjét.

6.2.

Érmehiány

Forgalomba hozatalra szánt érmék nemzeti szinten egy meghatározott minimális érmekészlet alatt. Az NKB – adott esetben a törvényes kibocsátóval együttműködve – határozza meg az érmekészlet minimális szintjét.

6.3.

NKB által a törvényes kibocsátó(k)nak jóváírt készletek értéke

Az NKB forgalomba hozatalra szánt és gyűjtőknek szánt, a törvényes kibocsátó(k)nak jóváírt érmekészletei, törvényes fizetőeszköz jogállásukra tekintet nélkül. Ebbe beletartoznak az NKB tagállamának törvényes kibocsátói számára jóváírt készletek, és a névértéken más részt vevő tagállamoktól kapott készletek (a kapott érméket jóváírják a szállító tagállam törvényes kibocsátójának, de azok a fogadó NKB jóváírt készletei részévé válnak).

Az előállítási költségen történő szállítások és/vagy átvételek nem gyakorolnak hatást erre az adatelemre.

7.   

Jövőben részt vevő NKB-kra vonatkozó adattételek

Ezek az adattételek az adatszolgáltatási időszak zárására vonatkoznak.

7.1.

Fizetőeszközzé válás előtti készletek

Az eurorendszerhez csatlakozó NKB és a jövőben részt vevő tagállam érmekibocsátó harmadik személyei által a készpénzcsere céljaira tartott, forgalomba hozatalra szánt euroérmék.

7.2.

Előszállítás

Azon jogosult szerződő felek által tartott forgalomba hozatalra szánt euroérmék, akik az EKB/2006/9 iránymutatás szerint megfelelnek a forgalomba hozatalra szánt euroérmék készpénzcsere előtti, előszállítás céljából történő átvételére vonatkozó követelményeknek.

7.3.

Továbbszállítás

A jogosult szerződő felek által az EKB/2006/9 iránymutatás szerint készpénzzel hivatásszerűen foglalkozó harmadik személyek számára továbbszállított, forgalomba hozatalra szánt euroérmék. A CIS 2 adatszolgáltatás alkalmazásában ebbe beletartoznak a lakosságnak első euroérme-készletként nyújtott euroérmék.

3. RÉSZ

Az euroérmék (jövőben) részt vevő tagállamok közötti mozgására vonatkozó CIS 2 könyvelési szabályok

1.   Bevezetés

Ez a rész fekteti le az euroérmék részt vevő tagállamok, különösen NKB-k közötti mozgására vonatkozó, közös könyvelési szabályokat a CIS 2 nemzeti nettó és bruttó érmekibocsátásra vonatkozó adatainak egységessége érdekében. Mivel az érmeátadásokban egyaránt részt vehetnek NKB-k/eurorendszerhez csatlakozó NKB-k és érmekibocsátó harmadik személyek, ezekre a továbbiakban egységesen a „tagállam” tétel alatt utalunk.

Jövőben részt vevő tagállamok ezeket a szabályokat megfelelően alkalmazzák.

2.   Szállító és fogadó tagállamok közötti érmemozgások

A tagállamok közötti érmemozgások tekintetében megkülönböztetést teszünk a névértéken történő átadás és az előállítási értéken történő átadás között. Az érmekibocsátó jogalanyok közötti átadások egyik esetben sem eredményezik a szállító tagállam és a fogadó tagállam nemzeti nettó kibocsátásának változását.

E szakasz következő táblázataiban „+” jel jelöli a CIS 2-ben a növekedés, és „–” jel jelöli a csökkenés könyvelését.

2.1.   A forgalomba hozatalra szánt érmék névértéken történő átadására vonatkozó könyvelési szabályok

Adattétel száma és megnevezése

Szállító tagállam

Fogadó tagállam

2.1.

Érmekészletek

+

4.1.

Forgalomba hozatalra szánt érmék átadása

+

 

4.2.

Forgalomba hozatalra szánt érmék átvétele

 

+

5.1.

Érmekibocsátó jogalanyok által tartott, forgalomba hozatalra szánt érmék jóváírt készletei

(–)

(lásd lent a c) megjegyzést)

+

(lásd lent a d) megjegyzést)

6.3.

NKB által a törvényes kibocsátó(k)nak jóváírt készletek értéke

(–)

(lásd lent a c) megjegyzést)

+

(lásd lent a d) megjegyzést)

a)

Nem változik a szállító tagállamban a „Lakosságnak kibocsátott érmék” (3.1. adattétel) és a fogadó tagállamban a „Lakosságtól visszajuttatott érmék” (3.2. adattétel) értéke.

b)

Nem változnak a szállító tagállam és (adott esetben) a fogadó tagállam készpénzkezelési rendszerében a „létrehozott” érmékre vonatkozó számlák.

c)

A fogadó tagállamban az „Érmekibocsátó jogalanyok által tartott, forgalomba hozatalra szánt érmék jóváírt készletei” (5.1. adattétel) csökkennek, ha a leszállított érméket korábban a szállító tagállamban jóváírták a törvényes kibocsátónak, vagy nem változnak, ha a leszállított érméket előzőleg létrehozták, de nem írták jóvá a törvényes kibocsátónak.

d)

A fogadó tagállamban az „Érmekibocsátó jogalanyok által tartott, forgalomba hozatalra szánt érmék jóváírt készletei” (5.1. adattétel) nőnek, mert a kapott érmék jóváírt érméket képviselnek (azaz azokat jóváírták a szállító tagállam törvényes kibocsátójának).

e)

A fenti könyvelési szabályok a következők szerint befolyásolják a nemzeti bruttó kibocsátást:

szállító tagállam: az nem változik, ha a leszállított érméket előzőleg létrehozták és jóváírták a törvényes kibocsátónak, vagy nő, ha a leszállított érméket korábban létrehozták, de nem írták jóvá a törvényes kibocsátónak,

fogadó tagállam: változatlan.

2.2.   A forgalomba hozatalra szánt érmék előállítási értéken történő mozgásaira vonatkozó könyvelési szabályok

Adattétel száma és megnevezése

Szállító tagállam

Fogadó tagállam

2.1.

Érmekészletek

+

a)

A „Forgalomba hozatalra szánt érmék átadása és átvétele” számlán könyvelés nem történik.

b)

Az előállítási költségen történő mozgások nem gyakorolnak hatást a szállító és fogadó tagállam nemzeti bruttó kibocsátására.

2.3.   Az érmemozgásokra vonatkozó adatok egyeztetése

Megfelelően alkalmazni kell az I. melléklet 3. részének a bankjegymozgásokra vonatkozó adatok egyeztetéséről szóló 3. szakaszát.


(1)  Az adatok részletezése az adott érmekibocsátó jogalanyok, azaz NKB, pénzverde, kincstár, kijelölt állami ügynökség és/ vagy kijelölt magánügynökség szerint történik.

(2)  Érmekibocsátó jogalanyok: az NKB, a pénzverdék, a kincstár, a kijelölt állami ügynökségek és/vagy a kijelölt magánügynökségek.

(3)  Az adatszolgáltatás önkéntes.

(4)  Érmekibocsátó harmadik személyek: pénzverdék, a kincstár, a kijelölt állami ügynökségek és a kijelölt magánügynökségek.


III. MELLÉKLET

Készpénzkezelési infrastruktúrára és BRF-re vonatkozó adatok

Valamennyi adattétel tekintetében a számadatokat pozitív egész számként kell jelenteni.

1.   

Az EKB-hoz kapcsolódó készpénzkezelési infrastruktúrára vonatkozó adattételek

Ezek az adattételek az adatszolgáltatási időszak zárására vonatkoznak

1.1.

NKB-fiókok száma

Az NKB hitelintézeteknek és egyéb hivatásos ügyfeleknek készpénzkezelési szolgáltatást nyújtó valamennyi fiókja.

1.2.

Tárolókapacitás

Az NKB teljes biztonságos bankjegytároló kapacitása millió bankjegyben és 20 EUR-s címlet alapján számítva.

1.3.

Válogatókapacitás

Az NKB működő bankjegyválogató gépeinek teljes bankjegyválogató kapacitása (azaz a teljes elméleti átbocsátása), ezer bankjegy/órában és 20 EUR-s címlet alapján számítva.

1.4.

Szállítókapacitás

Az NKB működő páncélautóinak teljes szállítókapacitása, ezer bankjegyben és 20 EUR-s címlet alapján számítva.

2.   

Általános készpénzkezelési infrastruktúrára és BRF-re vonatkozó adatok

Ezek az adattételek az adatszolgáltatási időszak zárására vonatkoznak.

2.1.

Hitelintézeti fiókok száma

A részt vevő tagállamban letelepedett hitelintézetek lakossági vagy vállalati készpénzkezelési szolgáltatásokat nyújtó valamennyi fiókja.

2.2.

Távoli hitelintézeti fiókok száma

A BRF (1) alapján „távoli fiók”-nak minősülő valamennyi hitelintézeti fiók.

2.3.

Pénzszállítók száma

A részt vevő tagállamban letelepedett valamennyi pénzszállító, amely készpénzszállítást végez (2)  (3).

2.4.

A nem az NKB tulajdonában álló készpénzközpontok száma

A részt vevő tagállamban letelepedett, hitelintézet, pénzszállító és készpénzkezeléssel hivatásszerűen foglalkozó más szervezet tulajdonában álló készpénzközpont (2)  (3).

2.5.

Hitelintézetek által üzemeltetett bankjegykiadó automaták (ATM-ek) száma

A részt vevő tagállamban letelepedett hitelintézetek felelőssége alatt üzemeltetett valamennyi ATM, tekintet nélkül az ilyen ATM-ek feltöltését végző személyére.

2.6.

Más ATM-ek száma

A részt vevő tagállamban letelepedett nem hitelintézetek által üzemeltetett valamennyi ATM (pl. „kiskereskedelmi ATM-ek” vagy „kényelmi ATM-ek” (2)

2.7.

Hitelintézetek által üzemeltetett, ügyfél által kezelt készpénz-visszaforgató automaták (CRM-ek) száma

A részt vevő tagállamban hitelintézetek által üzemeltetett, ügyfél által kezelt valamennyi készpénz-visszaforgató automata (1).

2.8.

Hitelintézetek által üzemeltetett, ügyfél által kezelt, készpénz-befizetésre alkalmas gépek száma

A részt vevő tagállamban hitelintézetek által üzemeltetett, ügyfél által kezelt valamennyi készpénz-befizetésre alkalmas gép (1).

2.9.

Hitelintézetek által üzemeltetett, személyzet által kezelt, bankjegyvizsgáló berendezések száma

A részt vevő tagállamban hitelintézetek által visszaforgatás céljára használt, személyzet által kezelt, bankjegyvizsgáló berendezések (1).

2.10.

Készpénzkezeléssel hivatásszerűen foglalkozó más szervezetek által üzemeltetett, személyzet által kezelt, háttérirodai bankjegyválogató gépek száma

A részt vevő tagállamban a BRF hatálya alá tartozó, készpénzkezeléssel hivatásszerűen foglalkozó és az ilyen tagállamban letelepedett más szervezetek által visszaforgatás céljára használt, személyzet által kezelt, valamennyi bankjegyválogató gép (1).

3.   

BRF operatív adattételek (4)

Ezek az adattételek forgalmi adatként a teljes adatszolgáltatási időszak zárására vonatkoznak és jelentésük címletenkénti részletezésben, darabszámként történik.

3.1.

Hitelintézetek által ügyfeleknek visszaforgatott bankjegyek száma

A hitelintézet által ügyfelektől kapott, háttérirodai bankjegyvizsgáló gépen a BRF-nek megfelelően feldolgozott és az ügyfeleknek kiadott vagy az ügyfeleknek történő kiadás céljára tartott bankjegyek.

3.2.

Készpénzkezeléssel hivatásszerűen foglalkozó más szervezetek által ügyfeleknek visszaforgatott bankjegyek száma

A készpénzkezeléssel hivatásszerűen foglalkozó más szervezetek által hitelintézetektől kapott, készpénzkezeléssel hivatásszerűen foglalkozó más szervezetek által háttérirodai bankjegyvizsgáló gépen a BRF-nek megfelelően feldolgozott és hitelintézetnek átadott vagy hitelintézetnek történő átadás céljára tartott bankjegyek.

3.3.

Hitelintézetek által üzemeltetett, háttérirodai bankjegyválogató gépeken feldolgozott bankjegyek száma

Azon bankjegyek száma, amelyek eredetiségét és forgalomképességét a részt vevő tagállamban hitelintézetek által üzemeltetett, háttérirodai bankjegyválogató gépeken ellenőrizték.

3.4.

Készpénzkezeléssel hivatásszerűen foglalkozó más szervezetek által üzemeltetett, személyzet által kezelt, háttérirodai bankjegyválogató gépeken feldolgozott bankjegyek száma

Azon bankjegyek száma, amelyek eredetiségét és forgalomképességét a részt vevő tagállamban készpénzkezeléssel hivatásszerűen foglalkozó más szervezetek által üzemeltetett, háttérirodai bankjegyválogató gépeken ellenőrizték.

3.5.

Hitelintézetek által üzemeltetett, háttérirodai bankjegyválogató gépeken forgalomképtelennek minősített bankjegyek száma

Azon bankjegyek száma, amelyeket a részt vevő tagállamban hitelintézetek által üzemeltetett, háttérirodai bankjegyválogató gépeken forgalomképtelennek minősítettek.

3.6.

Készpénzkezeléssel hivatásszerűen foglalkozó más szervezetek által üzemeltetett, személyzet által kezelt, háttérirodai bankjegyválogató gépeken forgalomképtelennek minősített bankjegyek száma

Azon bankjegyek száma, amelyeket a részt vevő tagállamban készpénzkezeléssel hivatásszerűen foglalkozó más szervezetek által üzemeltetett, háttérirodai bankjegyválogató gépeken forgalomképtelennek minősítettek.


(1)  A BRF hatálya alá tartozó és a részt vevő tagállamban letelepedett valamennyi hitelintézet.

(2)  Az adatszolgáltatás az adatok részt vevő tagállamban való rendelkezésre állásától függ. Az NKB-k tájékoztatják az EKB-t adatszolgáltatásuk terjedelméről.

(3)  Az NKB-k minimálisan a BRF hatálya alá tartozó hitelintézetekre és/vagy pénzszállítókra vonatkozó adatokat szolgáltatnak. Az NKB-k tájékoztatják az EKB-t adatszolgáltatásuk terjedelméről.

(4)  Nem tartoznak ide a távoli bankfiókokban visszaforgatott bankjegyek.


IV. MELLÉKLET

Az EKB által karbantartott CIS 2 referenciaadatok és rendszerparaméterek

Az EKB viszi fel a referenciaadatokat és rendszerparamétereket, valamint azok érvényességi idejét. Ez az információ valamennyi NKB és eurorendszerhez csatlakozó NKB felhasználói számára látható. Ezen felül az euroérmékre vonatkozó referenciaadatok és rendszerparaméterek láthatóak valamennyi jogosult harmadik személy számára is.

1.   

Referenciaadatok

1.1.

Jóváhagyott érmekibocsátás

A (jövőben) részt vevő tagállam által valamely adott naptári évben a vonatkozó érmekibocsátási határozatnak megfelelően (1) jóváhagyott, forgalomba hozatalra szánt euroérmék és gyűjtőknek szánt euroérmék jóváhagyott mennyisége értékben.

1.2.

Referenciaértékek a bankjegyek logisztikai készletei tekintetében

Az LS nagysága címletenként és NKB-nként, amit a bankjegykészletek kezeléséről szóló külön EKB jogi aktusnak megfelelően az éves előállítási terv elkészítéséhez használnak referenciaként. Emellett címletenként és NKB-nként felviszik és karbantartják az ezekhez az összegekhez tartozó működési nyereséget.

1.3.

Tőkejegyzésikulcs-részesedések

Az NKB részesedése az EKB tőkejegyzési kulcsában az EKB/2006/21 határozat (2) alapján számítva és százalékban kifejezve.

2.   

Rendszerparaméterek

2.1.

NKB-attribútumok

Információk a következőről: i. a részt vevő tagállamban az NHTO-programok létezése; ii. a részt vevő tagállamokban működő különféle érmekibocsátó jogalanyok; iii. az NKB-k és az eurorendszerhez csatlakozó NKB-k helyzete a CIS 2 adatok EKB-nak történő jelentésének terjedelme tekintetében; iv. az NKB kapjon-e automatikus értesítéseket adateseményekről; és v. az NKB megkapja-e valamennyi NKB és eurorendszerhez csatlakozó NKB összes CIS 2 adatának rendszeres automatikus továbbítását.

2.2.

ECI-bank–NKB kapcsolatok

Az egyes ECI-bankok neve és az ilyen ECI-bankokat kezelő és eurobankjegyekkel ellátó NKB feltüntetése.

2.3.

Sorozat/változat/címlet állapot

Arra vonatkozó információk, hogy egyedi bankjegy- és érmesorozatok és bankjegyváltozatok még nem váltak törvényes fizetőeszközzé (törvényes fizetőeszközzé válást megelőző állapot), törvényes fizetőeszközök vagy törvényes fizetőeszköz minőségük megszűnt (törvényes fizetőeszközi minőséget követő állapot).

2.4.

Adattétel-attribútumok

Az I-III. mellékletben meghatározott valamennyi adattétel tekintetében a következő információk: i. milyen részletezési szintek léteznek; ii. az adott adattétel 1. kategóriás, 2. kategóriás vagy eseményvezérelt adattétel-e; és iii. az adattételt valamely NKB és/vagy eurorendszerhez csatlakozó NKB jelenti-e.

2.5.

Bizonytalansági toleranciaszintek

A VI. mellékletben meghatározott egyedi hibaellenőrzések toleranciaszintjének meghatározása.


(1)  A vonatkozó érmekibocsátási határozat az EKB évenkénti határozata egy adott év érmekibocsátási mennyiségének jóváhagyásáról, melyek közül a legutolsó a 2008-ban történő érmekibocsátás mennyiségének engedélyezéséről szóló, 2007. november 23-iEKB/2007/16 határozat (HL L 317., 2007.12.5., 81. o.).

(2)  A 2006. december 15-i EKB/2006/21 határozat a nemzeti központi bankoknak az Európai Központi Bank tőkejegyzési kulcsában való százalékos részesedéséről (HL L 24., 2007.1.31., 1. o.).


V. MELLÉKLET

Teljességi ellenőrzések az NKB-k és az eurorendszerhez csatlakozó NKB-k által küldött adatok tekintetében

1.   Bevezetés

A CIS 2-ben ellenőrzik az NKB-k és az eurorendszerhez csatlakozó NKB-k által küldött adatok teljességét. Az adattételek eltérő jellege miatt megkülönböztetjük egyfelől az 1. és 2. kategóriába tartozó adattételeket, amelyek tekintetében adatokat kell jelenteni minden adatszolgáltatási időszakra, másfelől pedig az eseményvezérelt adattételeket, amelyekre csak akkor kell adatot jelenteni, ha a kiváltó esemény az adatszolgáltatási időszakban bekövetkezik.

A CIS 2 ellenőrzi, hogy az NKB által valamely adatszolgáltatási időszakra küldött első adatüzenetben valamennyi 1. és 2. kategóriába tartozó adattétel jelen van-e, figyelembe véve a IV. melléklet táblázatának 2. szakaszában leírt NKB-attribútumokhoz és ECI-NKB kapcsolatokhoz tartozó rendszerparamétereket. Ha legalább egy 1. kategóriába tartozó adattétel hiányzik vagy hiányos, a CIS 2 visszautasítja az első adatüzenetet és az NKB-nak újra kell küldenie az adatüzenetet. Ha az 1. kategóriába tartozó adattételek hiánytalanok, de legalább egy 2. kategóriába tartozó adattétel hiányzik vagy hiányos az NKB első adatüzenetében, a CIS 2 elfogadja az első adatüzenetet és eltárolja azt a központi adatbázisban, de az érintett adattétel tekintetében figyelmeztetés jelenik meg az internetes alapú online alkalmazásban. Ez az információ valamennyi EKB, NKB és eurorendszerhez csatlakozó NKB felhasználó, érmék esetében pedig valamennyi jogosult harmadik személy felhasználó számára látható. A figyelmeztetés mindaddig látható, amíg az érintett NKB nem küld el egy vagy több módosított adatüzenetet, amelyek teljessé teszik az első adatüzenetből hiányzó adatokat. A CIS 2 nem végez teljességi ellenőrzéseket az eseményvezérelt adattételek tekintetében.

2.   Eurobankjegyekre vonatkozó adatok teljességi ellenőrzései

Adattétel(ek) száma és megnevezése

Sorozat/változat szerinti részletezés és címlet szerinti részletezés

ECI-bank szerinti részletezés

Adattételtípus

1.1–1.3.

Összesített adattételek

bármely kombináció a törvényes fizetőeszköz állapot feltüntetésével

1. kategória

bármely kombináció a törvényes fizetőeszközzé válást megelőző és annak megszűnését követő állapot feltüntetésével

eseményvezérelt

2.1–2.6.

Eurorendszer által tartott készletek

bármely kombináció a törvényes fizetőeszköz állapot feltüntetésével

1. kategória

bármely kombináció a törvényes fizetőeszközzé válást megelőző és annak megszűnését követő állapot feltüntetésével

eseményvezérelt

2.7–2.10.

NHTO-bankok által tartott készletek

bármely kombináció a törvényes fizetőeszköz állapot feltüntetésével

1. kategória

bármely kombináció a törvényes fizetőeszközzé válást megelőző és annak megszűnését követő állapot feltüntetésével

eseményvezérelt

2.11–2.15.

ECI-bankok által tartott készletek

bármely kombináció a törvényes fizetőeszköz állapot feltüntetésével

az NKB által kezelt valamennyi ECI-bank

1. kategória

bármely kombináció a törvényes fizetőeszköz állapot feltüntetésével

eseményvezérelt

2.16– 2.19.

Keresztellenőrzésre szolgáló adattételek

bármely kombináció a törvényes fizetőeszköz állapot és törvényes fizetőeszközzé válást megelőző állapot feltüntetésével

eseményvezérelt

3.1.

NKB-k által kibocsátott bankjegyek

bármely kombináció a törvényes fizetőeszköz állapot feltüntetésével

1. kategória

3.2.

NKB-tól NHTO-bankoknak átadott bankjegyek

bármely kombináció a törvényes fizetőeszköz állapot feltüntetésével

1. kategória

bármely kombináció a törvényes fizetőeszköz állapotot követő állapot feltüntetésével

eseményvezérelt

3.3.

NKB-tól ECI-bankoknak átadott bankjegyek

bármely kombináció a törvényes fizetőeszköz állapot feltüntetésével

az NKB által kezelt valamennyi ECI-bank

eseményvezérelt

3.4.

NKB-nak visszajuttatott bankjegyek

bármely kombináció a törvényes fizetőeszköz állapot feltüntetésével

1. kategória

bármely kombináció a törvényes fizetőeszköz állapot feltüntetésével

eseményvezérelt

3.5.

NHTO-bankoktól NKB-nak átadott bankjegyek

bármely kombináció a törvényes fizetőeszköz állapot feltüntetésével

1. kategória

bármely kombináció a törvényes fizetőeszközzé válást megelőző és annak megszűnését követő állapot feltüntetésével

eseményvezérelt

3.6.

ECI-bankoktól NKB-nak átadott bankjegyek

bármely kombináció a törvényes fizetőeszköz állapot feltüntetésével

az NKB által kezelt valamennyi ECI-bank

eseményvezérelt

bármely kombináció a törvényes fizetőeszköz állapot feltüntetésével

eseményvezérelt

3.7.

NKB által feldolgozott bankjegyek

bármely kombináció a törvényes fizetőeszköz állapot feltüntetésével

1. kategória

3.8.

NKB által forgalomképtelennek minősített bankjegyek

bármely kombináció a törvényes fizetőeszköz állapot feltüntetésével

1. kategória

3.9.

NHTO-bankok által forgalomba hozott bankjegyek

bármely kombináció a törvényes fizetőeszköz állapot feltüntetésével

1. kategória

3.10.

NHTO-bankoknak visszajuttatott bankjegyek

bármely kombináció a törvényes fizetőeszköz állapot feltüntetésével

1. kategória

bármely kombináció a törvényes fizetőeszköz állapot feltüntetésével

eseményvezérelt

3.11.

NHTO-bankok által feldolgozott bankjegyek

valamennyi kombináció a törvényes fizetőeszköz állapot feltüntetésével

1. kategória

3.12.

NHTO-bankok által forgalomképtelennek minősített bankjegyek

valamennyi kombináció a törvényes fizetőeszköz állapot feltüntetésével

1. kategória

3.13.

ECI-bankok által forgalomba hozott bankjegyek

valamennyi kombináció a törvényes fizetőeszköz állapot feltüntetésével

az NKB által kezelt valamennyi ECI-bank

1. kategória

3.14.

ECI-bankoknak visszajuttatott bankjegyek

valamennyi kombináció a törvényes fizetőeszköz állapot feltüntetésével

az NKB által kezelt valamennyi ECI-bank

1. kategória

bármely kombináció a törvényes fizetőeszköz állapot feltüntetésével

az NKB által kezelt valamennyi ECI-bank

eseményvezérelt

3.15.

ECI-bankok által feldolgozott bankjegyek

valamennyi kombináció a törvényes fizetőeszköz állapot feltüntetésével

az NKB által kezelt valamennyi ECI-bank

2. kategória

3.16.

ECI-bankok által forgalomképtelennek minősített bankjegyek

valamennyi kombináció a törvényes fizetőeszköz állapot feltüntetésével

az NKB által kezelt valamennyi ECI-bank

2. kategória

4.1.

Új előállítású bankjegyek beszállítása a nyomda részéről a felelős NKB-hoz

valamennyi kombináció a törvényes fizetőeszköz állapot és törvényes fizetőeszközzé válást megelőző állapot feltüntetésével

eseményvezérelt

4.2.

Bankjegyek átadása

valamennyi kombináció a törvényes fizetőeszköz állapot,a törvényes fizetőeszközzé válást megelőző és annak megszűnését követő állapot feltüntetésével

eseményvezérelt

4.3.

Bankjegyek átvétele

valamennyi kombináció a törvényes fizetőeszköz állapot, a törvényes fizetőeszközzé válást megelőző és annak megszűnését követő állapot feltüntetésével

eseményvezérelt

5.1–5.3.

Eurorendszerhez csatlakozó NKB-kra vonatkozó adattételek

valamennyi kombináció a törvényes fizetőeszköz állapot és törvényes fizetőeszközzé válást megelőző állapot feltüntetésével

eseményvezérelt

3.   Euroérmékre vonatkozó adatok teljességi ellenőrzései

Adattétel(ek) száma és megnevezése

Sorozat szerinti részletezés és címlet szerinti részletezés

Jogalany szerinti részletezés

Adattételtípus

1.1.

Forgalomba hozatalra szánt érmék nemzeti nettó kibocsátása

valamennyi kombináció a törvényes fizetőeszköz állapot feltüntetésével

1. kategória

bármely kombináció a törvényes fizetőeszköz állapot feltüntetésével

eseményvezérelt

1.2.

Gyűjtőknek szánt érmék nemzeti nettó kibocsátása (szám)

2. kategória

1.3.

Gyűjtőknek szánt érmék nemzeti nettó kibocsátása (érték)

2. kategória

2.1.

Érmekészletek

valamennyi kombináció a törvényes fizetőeszköz állapot feltüntetésével

valamennyi olyan érmekibocsátó harmadik személy, amelytől az NKB gyűjti az érmekre vonatkozó állományadatokat

1. kategória

valamennyi kombináció a törvényes fizetőeszközzé válást megelőző vagy annak megszűnését követő állapot feltüntetésével

eseményvezérelt

3.1.

Lakosságnak kibocsátott érmék

valamennyi kombináció a törvényes fizetőeszköz állapot feltüntetésével

valamennyi olyan érmekibocsátó harmadik személy, amelytől az NKB gyűjti az érmékre vonatkozó forgalmi adatokat

1. kategória

3.2.

Lakosságtól visszakapott érmék

valamennyi kombináció a törvényes fizetőeszköz állapot feltüntetésével

valamennyi olyan érmekibocsátó harmadik személy, amelytől az NKB gyűjti az érmékre vonatkozó forgalmi adatokat

1. kategória

bármely kombináció a törvényes fizetőeszköz állapot feltüntetésével

eseményvezérelt

3.3.

Feldolgozott érmék

valamennyi kombináció a törvényes fizetőeszköz állapot feltüntetésével

valamennyi olyan érmekibocsátó harmadik személy, amelytől az NKB gyűjti az érmékre vonatkozó forgalmi adatokat

2. kategória

3.4.

Forgalomképtelennek minősített érmék

valamennyi kombináció a törvényes fizetőeszköz állapot feltüntetésével

valamennyi olyan érmekibocsátó harmadik személy, amelytől az NKB gyűjti az érmékre vonatkozó forgalmi adatokat

2. kategória

4.1.

Forgalomba hozatalra szánt érmék átadása

valamennyi kombináció a törvényes fizetőeszköz állapot vagy törvényes fizetőeszközi minőséget követő állapot feltüntetésével

eseményvezérelt

4.2.

Forgalomba hozatalra szánt érmék átvétele

valamennyi kombináció a törvényes fizetőeszköz állapot vagy törvényes fizetőeszközi minőséget követő állapot feltüntetésével

eseményvezérelt

5.1.

Érmekibocsátó jogalanyok által tartott, forgalomba hozatalra szánt érmék jóváírt készletei

valamennyi kombináció a törvényes fizetőeszköz állapot feltüntetésével

2. kategória

valamennyi kombináció a törvényes fizetőeszközzé válást megelőző vagy annak megszűnését követő állapot feltüntetésével

eseményvezérelt

5.2.

Érmekibocsátó jogalanyok által tartott, gyűjtőknek szánt érmék jóváírt készletei

2. kategória

5.3.

Érmekibocsátó jogalanyok által tartott, gyűjtőknek szánt jóváírt érmék értéke

2. kategória

6.1.

Érmetöbblet

valamennyi kombináció a törvényes fizetőeszköz állapot feltüntetésével

eseményvezérelt

6.2.

Érmehiány

valamennyi kombináció a törvényes fizetőeszköz állapot feltüntetésével

eseményvezérelt

6.3.

NKB által a törvényes kibocsátó(k)nak jóváírt készletek értéke

1. kategória

7.1–7.3.

Jövőben részt vevő NKB-kra vonatkozó adattételek

valamennyi kombináció a törvényes fizetőeszköz állapot vagy törvényes fizetőeszközzé válást megelőző állapot feltüntetésével

eseményvezérelt

4.   Általános készpénzkezelési infrastruktúrára és BRF-re vonatkozó adatok teljességi ellenőrzései

Adattétel száma és megnevezése

Címlet szerinti részletezés

Adattételtípus

Az EKB-hoz kapcsolódó készpénzkezelési infrastruktúrára vonatkozó adattételek

1.1.

NKB-fiókok száma

2. kategória

1.2.

Tárolókapacitás

2. kategória

1.3.

Válogatókapacitás

2. kategória

1.4.

Szállítókapacitás

2. kategória

Általános készpénzkezelési infrastruktúrára és BRF-re vonatkozó adatok

2.1.

Hitelintézeti fiókok száma

2. kategória

2.2.

Távoli hitelintézeti fiókok száma

eseményvezérelt

2.3.

Pénzszállítók száma

eseményvezérelt

2.4.

A nem az NKB tulajdonában álló készpénzközpontok száma

eseményvezérelt

2.5.

Hitelintézetek által üzemeltetett bankjegykiadó automaták (ATM-ek) száma

2. kategória

2.6.

Más ATM-ek száma

eseményvezérelt

2.7.

Hitelintézetek által üzemeltetett, ügyfél által kezelt készpénz-visszaforgató automaták (CRM-ek) száma

eseményvezérelt

2.8.

Hitelintézetek által üzemeltetett, ügyfél által kezelt, készpénz-befizetésre alkalmas gépek száma

eseményvezérelt

2.9.

Hitelintézetek által üzemeltetett, személyzet által kezelt, bankjegyvizsgáló berendezések száma

eseményvezérelt

2.10.

Készpénzkezeléssel hivatásszerűen foglalkozó más szervezetek által üzemeltetett, személyzet által kezelt, háttérirodai bankjegyválogató gépek száma

eseményvezérelt

BRF operatív adattételek

3.1.

Hitelintézetek által ügyfeleknek visszaforgatott bankjegyek száma

valamennyi címlet, amelyre legalább egy sorozat/változat/címlet kombináció létezik törvényes fizetőeszköz állapottal az adatszolgáltatási időszakban legalább egy hónapig

eseményvezérelt

3.2.

Készpénzkezeléssel hivatásszerűen foglalkozó más szervezetek által ügyfeleknek visszaforgatott bankjegyek száma

valamennyi címlet, amelyre legalább egy sorozat/változat/címlet kombináció létezik törvényes fizetőeszköz állapottal az adatszolgáltatási időszakban legalább egy hónapig

eseményvezérelt

3.3.

Hitelintézetek által üzemeltetett, háttérirodai bankjegyválogató gépeken feldolgozott bankjegyek száma

valamennyi címlet, amelyre legalább egy sorozat/változat/címlet kombináció létezik törvényes fizetőeszköz állapottal az adatszolgáltatási időszakban legalább egy hónapig

eseményvezérelt

3.4.

Készpénzkezeléssel hivatásszerűen foglalkozó más szervezetek által üzemeltetett, személyzet által kezelt, háttérirodai bankjegyválogató gépeken feldolgozott bankjegyek száma

valamennyi címlet, amelyre legalább egy sorozat/változat/címlet kombináció létezik törvényes fizetőeszköz állapottal az adatszolgáltatási időszakban legalább egy hónapig

eseményvezérelt

3.5.

Hitelintézetek által üzemeltetett, háttérirodai bankjegyválogató gépeken forgalomképtelennek minősített bankjegyek száma

valamennyi címlet, amelyre legalább egy sorozat/változat/címlet kombináció létezik törvényes fizetőeszköz állapottal az adatszolgáltatási időszakban legalább egy hónapig

eseményvezérelt

3.6.

Készpénzkezeléssel hivatásszerűen foglalkozó más szervezetek által üzemeltetett, személyzet által kezelt, háttérirodai bankjegyválogató gépeken forgalomképtelennek minősített bankjegyek száma

valamennyi címlet, amelyre legalább egy sorozat/változat/címlet kombináció létezik törvényes fizetőeszköz állapottal az adatszolgáltatási időszakban legalább egy hónapig

eseményvezérelt


VI. MELLÉKLET

Hibaellenőrzések az NKB-k és az eurorendszerhez csatlakozó NKB-k által küldött adatok tekintetében

1.   Bevezetés

A CIS 2-ben ellenőrzik az NKB-k és az eurorendszerhez csatlakozó NKB-k által küldött adatok helytállóságát, ennek során kétféle ellenőrzést különböztetünk meg: a kötelező ellenőrzéseket és az elvárt ellenőrzéseket.

A kötelező ellenőrzések olyan hibaellenőrzések, amelyeken a toleranciaszint túllépése nélkül kell megfelelni. Ha a kötelező ellenőrzés sikertelen, a vizsgálati adatokat hibásnak tekintik és a CIS 2 az adott NKB által küldött teljes adatüzenetet visszautasítja. Az „egyenlő” képlettel (1) működő hibaellenőrzések esetében a határérték 1 %, a többi hibaellenőrzés esetében zérus.

Az elvárt ellenőrzések olyan hibaellenőrzések, amelyekre 3 %-os toleranciaszint vonatkozik. Ha ezt a határértéket túllépik, ennek nincs hatása az adatüzenet CIS 2 általi elfogadására, de a hibaellenőrzés vonatkozásában figyelmeztetés jelenik meg az internetes online alkalmazásban. Ez a figyelmeztetés valamennyi NKB és eurorendszerhez csatlakozó NKB felhasználó, érmék esetében pedig valamennyi jogosult harmadik személy felhasználó számára látható.

Hibaellenőrzésekre kerül sor a bankjegyek és törvényes fizetőeszköz állapotú érmékre, a sorozatok és címletek valamennyi kombinációjára. Bankjegyek esetében sor kerül az ellenőrzésre a változatok és címletek minden kombinációja, ha ilyen változatok léteznek. A bankjegyátadások adataira (5.1. és 5.2. sz. ellenőrzés) és az érmeátadások adataira (6.6 sz. ellenőrzés) vonatkozó hibaellenőrzésekre sor kerül a törvényes fizetőeszközzé válást megelőző és annak megszűnését követő állapot esetében is.

2.   Hibaellenőrzések a bankjegyek nemzeti nettó kibocsátása esetében

Ha valamely új sorozat, változat vagy címlet törvényes fizetőeszközzé válik, ezt a hibaellenőrzést a sorozat/változat/címlet törvényes fizetőeszközzé válását követő első adatszolgáltatási időszakban hajtják végre. Ebben az esetben az előző adatszolgáltatási időszak (t-1) nemzeti nettó kibocsátása zérus.

2.1.   Bankjegyek nemzeti nettó kibocsátása (elvárt ellenőrzés)

Előjel

Adattétel száma és megnevezése

Adatszolgáltatási időszak

Részletezés és adatszolgáltató NKB

Állománymódszerrel számított nemzeti nettó kibocsátás a t időszakra

-

Állománymódszerrel számított nemzeti nettó kibocsátás a (t-1) időszakra

=

 

 

3.1.

NKB-k által kibocsátott bankjegyek

t

Sorozat/változat-i, címlet-j, adatszolgáltató NKB-k

+

 

3.9.

NHTO-bankok által forgalomba hozott bankjegyek

t

Sorozat/változat-i, címlet-j, adatszolgáltató NKB-k

+

Σ

3.13.

ECI-bankok által forgalomba hozott bankjegyek

t

Sorozat/változat-i, címlet-j, adatszolgáltató NKB-k

 

3.4.

NKB-nak visszajuttatott bankjegyek

t

Sorozat/változat-i, címlet-j, adatszolgáltató NKB-k

 

3.10

NHTO-bankoknak visszajuttatott bankjegyek

t

Sorozat/változat-i, címlet-j, adatszolgáltató NKB-k

Σ

3.14.

ECI-bankoknak visszajuttatott bankjegyek

t

Sorozat/változat-i, címlet-j, adatszolgáltató NKB-k

Állománymódszerrel az alábbi táblázatban feltüntetett módon történik a nemzeti nettó kibocsátás számítása.

Előjel

Adattétel száma és megnevezése

Adatszolgáltatási időszak

Részletezés és adatszolgáltató NKB

Állománymódszerrel számított nemzeti nettó kibocsátás a t időszakra =

 

 

1.1.

Létrehozott bankjegyek

t

Sorozat/változat-i, címlet-j, adatszolgáltató NKB-k

 

1.2.

Online megsemmisített bankjegyek

t

Sorozat/változat-i, címlet-j, adatszolgáltató NKB-k

 

1.3.

Offline megsemmisített bankjegyek

t

Sorozat/változat-i, címlet-j, adatszolgáltató NKB-k

 

2.1.

Az eurorendszer stratégiai készletei új bankjegyekből

t

Sorozat/változat-i, címlet-j, adatszolgáltató NKB-k

 

2.2.

Az eurorendszer stratégiai készletei forgalomképes bankjegyekből

t

Sorozat/változat-i, címlet-j, adatszolgáltató NKB-k

 

2.3.

Új bankjegyek NKB által tartott logisztikai készletei

t

Sorozat/változat-i, címlet-j, adatszolgáltató NKB-k

 

2.4.

Forgalomképes bankjegyek NKB által tartott logisztikai készletei

t

Sorozat/változat-i, címlet-j, adatszolgáltató NKB-k

 

2.5.

Forgalomképtelen bankjegyek NKB által tartott (megsemmisítendő) készletei

t

Sorozat/változat-i, címlet-j, adatszolgáltató NKB-k

 

2.6.

Feldolgozatlan bankjegyek NKB által tartott készletei

t

Sorozat/változat-i, címlet-j, adatszolgáltató NKB-k

 

2.7.

Új bankjegyek NHTO-bankok által tartott logisztikai készletei

t

Sorozat/változat-i, címlet-j, adatszolgáltató NKB-k

 

2.8.

Forgalomképes bankjegyek NHTO-bankok által tartott logisztikai készletei

t

Sorozat/változat-i, címlet-j, adatszolgáltató NKB-k

 

2.9.

Forgalomképtelen bankjegyek NHTO-bankok által tartott készletei

t

Sorozat/változat-i, címlet-j, adatszolgáltató NKB-k

 

2.10.

Feldolgozatlan bankjegyek NHTO-bankok által tartott készletei

t

Sorozat/változat-i, címlet-j, adatszolgáltató NKB-k

Σ

2.11.

Új bankjegyek ECI-bankok által tartott logisztikai készletei

t

Sorozat/változat-i, címlet-j, adatszolgáltató NKB-k

Σ

2.12.

Forgalomképes bankjegyek ECI-bankok által tartott logisztikai készletei

t

Sorozat/változat-i, címlet-j, adatszolgáltató NKB-k

Σ

2.13.

Forgalomképtelen bankjegyek ECI-bankok által tartott készletei

t

Sorozat/változat-i, címlet-j, adatszolgáltató NKB-k

Σ

2.14.

Feldolgozatlan bankjegyek ECI-bankok által tartott készletei

t

Sorozat/változat-i, címlet-j, adatszolgáltató NKB-k

Σ

2.15.

ECI-bankoktól vagy hozzájuk úton lévő bankjegyek logisztikai készletei

t

Sorozat/változat-i, címlet-j, adatszolgáltató NKB-k

3.   Bankjegykészletekre vonatkozó hibaellenőrzések

A bankjegykészletekre vonatkozó hibaellenőrzéseket csak a CIS 2 adatok NKB által EKB-nak történő jelentésének megkezdésétől számított második adatszolgáltatási időszaktól végzik el.

Ha valamely sorozat, változat vagy címlet törvényes fizetőeszközzé válik, ezeket a hibaellenőrzéseket a sorozat/változat/címlet törvényes fizetőeszközzé válását követő második adatszolgáltatási időszaktól hajtják végre.

Az eurót a közelmúltban bevezetett NKB-k (azaz az előzőekben eurorendszerhez csatlakozó NKB-k) esetében a bankjegykészletek hibaellenőrzéseit az euro bevezetését követő második adatszolgáltatási időszaktól végzik el.

3.1.   Az eurorendszer stratégiai készleteiben az új bankjegyek alakulása (kötelező ellenőrzés)

Előjel

Adattétel száma és megnevezése

Adatszolgáltatási időszak

Részletezés és adatszolgáltató NKB

 

 

2.1.

Az eurorendszer stratégiai készletei új bankjegyekből

t

Sorozat/változat-i, címlet-j, adatszolgáltató NKB-k

=

 

 

2.1.

Az eurorendszer stratégiai készletei új bankjegyekből

t-1

Sorozat/változat-i, címlet-j, adatszolgáltató NKB-k

+

 

4.1.

Új előállítású bankjegyek beszállítása a nyomda részéről a felelős NKB-hoz

t

Sorozat/változat-i, címlet-j, adatszolgáltató NKB-k

ha

a „célkészlet típusa” = ESS

+

Σ

4.3.

Bankjegyek átvétele

t

Sorozat/változat-i, címlet-j, adatszolgáltató NKB-k,

ha

a minőség = új ÉS a „célkészlet típusa” = ESS

Σ

4.2.

Bankjegyek átadása

t

Sorozat/változat-i, címlet-j, adatszolgáltató NKB-k,

ha

a minőség = új ÉS (a „forráskészlet típusa” = ESS VAGY „forráskészlet típusa”= előállítási) ÉS „célkészlet típusa” = ESS

Az új ESS bankjegyek kibocsátása előtt azok átadásra kerülnek a kibocsátó NKB LS-ébe.

3.2.   Az eurorendszer stratégiai készleteiben a forgalomképes bankjegyek alakulása (kötelező ellenőrzés)

Előjel

Adattétel száma és megnevezése

Adatszolgáltatási időszak

Részletezés és adatszolgáltató NKB

 

 

2.2.

Az eurorendszer stratégiai készletei forgalomképes bankjegyekből

t

Sorozat/változat-i, címlet-j, adatszolgáltató NKB-k

=

 

 

2.2.

Az eurorendszer stratégiai készletei forgalomképes bankjegyekből

t-1

Sorozat/változat-i, címlet-j, adatszolgáltató NKB-k

+

Σ

4.3.

Bankjegyek átvétele

t

Sorozat/változat-i, címlet-j, adatszolgáltató NKB-k, ha a minőség = forgalomképes ÉS a „célkészlet típusa” = ESS

Σ

4.2.

Bankjegyek átadása

t

Sorozat/változat-i, címlet-j, adatszolgáltató NKB-k, ha a minőség = forgalomképes ÉS a „forráskészlet típusa” = ESS

A forgalomképes ESS bankjegyek kibocsátása előtt azok átadásra kerülnek a kibocsátó NKB LS-ébe.

3.3.   Az eurorendszer logisztikai készleteiben az új és forgalomképes bankjegyek alakulása (elvárt ellenőrzés)

Előjel

Adattétel száma és megnevezése

Adatszolgáltatási időszak

Részletezés és adatszolgáltató NKB

 

 

2.3.

Új bankjegyek NKB által tartott logisztikai készletei

t

Sorozat/változat-i, címlet-j, adatszolgáltató NKB-k

+

 

2.4.

Forgalomképes bankjegyek NKB által tartott logisztikai készletei

t

Sorozat/változat-i, címlet-j, adatszolgáltató NKB-k

=

 

 

2.3.

Új bankjegyek NKB által tartott logisztikai készletei

t-1

Sorozat/változat-i, címlet-j, adatszolgáltató NKB-k

+

 

2.4.

Forgalomképes bankjegyek NKB által tartott logisztikai készletei

t-1

Sorozat/változat-i, címlet-j, adatszolgáltató NKB-k

+

 

4.1.

Új előállítású bankjegyek beszállítása a nyomda részéről a felelős NKB-hoz

t

Sorozat/változat-i, címlet-j, adatszolgáltató NKB-k, ha a „célkészlet típusa” = LS

+

Σ

4.3.

Bankjegyek átvétele

t

Sorozat/változat-i, címlet-j, adatszolgáltató NKB-k, ha a minőség = új vagy forgalomképes ÉS a „célkészlet típusa” = LS

Σ

4.2.

Bankjegyek átadása

t

Sorozat/változat-i, címlet-j, adatszolgáltató NKB-k, ha a minőség = új vagy forgalomképes ÉS (a „forráskészlet típusa” = LS) VAGY (minőség = új ) ÉS a „forráskészlet típusa”= előállítási) ÉS „célkészlet típusa” = LS

 

3.1.

NKB-k által kibocsátott bankjegyek

t

Sorozat/változat-i, címlet-j, adatszolgáltató NKB-k

+

 

3.7.

NKB által feldolgozott bankjegyek

t

Sorozat/változat-i, címlet-j, adatszolgáltató NKB-k

 

3.8.

NKB által forgalomképtelennek minősített bankjegyek

t

Sorozat/változat-i, címlet-j, adatszolgáltató NKB-k

 

3.2.

NKB-tól NHTO-bankoknak átadott bankjegyek

t

Sorozat/változat-i, címlet-j, adatszolgáltató NKB-k

Σ

3.3.

NKB-tól ECI-bankoknak átadott bankjegyek

t

Sorozat/változat-i, címlet-j, adatszolgáltató NKB-k


3.4.   A feldolgozott bankjegyek készleteinek alakulása (elvárt ellenőrzés)

Előjel

Adattétel száma és megnevezése

Adatszolgáltatási időszakok

Részletezés és adatszolgáltató NKB

 

 

2.6.

Feldolgozatlan bankjegyek NKB által tartott készletei

t

Sorozat/változat-i, címlet-j, adatszolgáltató NKB-k

=

 

 

2.6.

Feldolgozatlan bankjegyek NKB által tartott készletei

t-1

Sorozat/változat-i, címlet-j, adatszolgáltató NKB-k

 

3.7.

NKB által feldolgozott bankjegyek

t

Sorozat/változat-i, címlet-j, adatszolgáltató NKB-k

+

 

3.4.

NKB-nak visszajuttatott bankjegyek

t

Sorozat/változat-i, címlet-j, adatszolgáltató NKB-k

+

 

3.5.

NHTO-bankoktól NKB-nak átadott bankjegyek

t

Sorozat/változat-i, címlet-j, adatszolgáltató NKB-k

+

Σ

3.6.

ECI-bankoktól NKB-nak átadott bankjegyek

t

Sorozat/változat-i, címlet-j, adatszolgáltató NKB-k

+

Σ

4.3.

Bankjegyek átvétele

t

Sorozat/változat-i, címlet-j, adatszolgáltató NKB-k, ha a minőség = feldolgozatlan

Σ

4.2.

Bankjegyek átadása

t

Sorozat/változat-i, címlet-j, adatszolgáltató NKB-k, ha a minőség = feldolgozatlan

A fogadó NKB valamennyi feldolgozatlan bankjegyet „célkészlet típusa” = LS megjelöléssel könyvel.

A szállító NKB valamennyi feldolgozatlan bankjegyet „forráskészlet típusa” = LS és „célkészlet típusa” = LS megjelöléssel könyvel.

3.5.   Bankjegyek NHTO-bankok által tartott készleteinek alakulása (elvárt ellenőrzés)

Előjel

Adattétel száma és megnevezése

Adatszolgáltatási időszak

Részletezés és adatszolgáltató NKB

 

2.7.

Új bankjegyek NHTO-bankok által tartott logisztikai készletei

t

Sorozat/változat-i, címlet-j, adatszolgáltató NKB-k

+

2.8.

Forgalomképes bankjegyek NHTO-bankok által tartott logisztikai készletei

t

Sorozat/változat-i, címlet-j, adatszolgáltató NKB-k

+

2.9.

Forgalomképtelen bankjegyek NHTO-bankok által tartott készletei

t

Sorozat/változat-i, címlet-j, adatszolgáltató NKB-k

+

2.10.

Feldolgozatlan bankjegyek NHTO-bankok által tartott készletei

t

Sorozat/változat-i, címlet-j, adatszolgáltató NKB-k

=

 

2.7.

Új bankjegyek NHTO-bankok által tartott logisztikai készletei

t-1

Sorozat/változat-i, címlet-j, adatszolgáltató NKB-k

+

2.8.

Forgalomképes bankjegyek NHTO-bankok által tartott logisztikai készletei

t-1

Sorozat/változat-i, címlet-j, adatszolgáltató NKB-k

+

2.9.

Forgalomképtelen bankjegyek NHTO-bankok által tartott készletei

t-1

Sorozat/változat-i, címlet-j, adatszolgáltató NKB-k

+

2.10.

Feldolgozatlan bankjegyek NHTO-bankok által tartott készletei

t-1

Sorozat/változat-i, címlet-j, adatszolgáltató NKB-k

+

3.2.

NKB-tól NHTO-bankoknak átadott bankjegyek

t

Sorozat/változat-i, címlet-j, adatszolgáltató NKB-k

+

3.10.

NHTO-bankoknak visszajuttatott bankjegyek

t

Sorozat/változat-i, címlet-j, adatszolgáltató NKB-k

3.5.

NHTO-bankoktól NKB-nak átadott bankjegyek

t

Sorozat/változat-i, címlet-j, adatszolgáltató NKB-k

3.9.

NHTO-bankok által forgalomba hozott bankjegyek

t

Sorozat/változat-i, címlet-j, adatszolgáltató NKB-k

Ezen iránymutatás alkalmazásában az NHTO bankokhoz forgalomból visszajuttatott valamennyi bankjegy feldolgozásáig a 2.10 adatelembe („Feldolgozatlan bankjegyek NHTO-bankok által tartott készletei”) tartozik.

3.6.   Feldolgozatlan bankjegyek ECI-bankok által tartott készleteinek alakulása (elvárt ellenőrzés)

Előjel

Adattétel száma és megnevezése

Adatszolgáltatási időszak

Részletezés és adatszolgáltató NKB

 

2.14.

Feldolgozatlan bankjegyek ECI-bankok által tartott készletei

t

Sorozat/változat-i, címlet-j, adatszolgáltató NKB-k, ECI-bank-m

=

 

2.14.

Feldolgozatlan bankjegyek ECI-bankok által tartott készletei

t-1

Sorozat/változat-i, címlet-j, adatszolgáltató NKB-k, ECI-bank-m

 

3.15.

ECI-bankok által feldolgozott bankjegyek

t

Sorozat/változat-i, címlet-j, adatszolgáltató NKB-k, ECI-bank-m

+

 

3.14.

ECI-bankoknak visszajuttatott bankjegyek

t

Sorozat/változat-i, címlet-j, adatszolgáltató NKB-k, ECI-bank-m

Ezen iránymutatás alkalmazásában az ECI-bankokhoz forgalomból visszajuttatott valamennyi bankjegy feldolgozásáig a 2.14. adatelembe („Feldolgozatlan bankjegyek ECI-bankok által tartott készletei”) tartozik.

3.7.   Bankjegyek eurorendszerhez csatlakozó NKB-k által tartott készleteinek alakulása (kötelező ellenőrzés)

Előjel

Adattétel száma és megnevezése

Adatszolgáltatási időszak

Részletezés és adatszolgáltató NKB

 

 

5.1.

Fizetőeszközzé válás előtti készletek

t

Sorozat/változat-i, címlet-j, adatszolgáltató NKB-k

+

 

5.2.

Előszállítás

t

Sorozat/változat-i, címlet-j, adatszolgáltató NKB-k

=

 

 

5.1.

Fizetőeszközzé válás előtti készletek

t-1

Sorozat/változat-i, címlet-j, adatszolgáltató NKB-k

+

 

5.2.

Előszállítás

t-1

Sorozat/változat-i, címlet-j, adatszolgáltató NKB-k

+

 

4.1.

Új előállítású bankjegyek beszállítása a nyomda részéről a felelős NKB-hoz

t

Sorozat/változat-i, címlet-j, adatszolgáltató NKB-k

+

Σ

4.3.

Bankjegyek átvétele

t

Sorozat/változat-i, címlet-j, adatszolgáltató NKB-k

ha a „forrás NKB” ≠ adatszolgáltató NKB-k

Σ

4.2.

Bankjegyek átadása

t

Sorozat/változat-i, címlet-j, adatszolgáltató NKB-k

ha a „cél NKB” ≠ adatszolgáltató NKB-k

4.   Bankjegyekkel kapcsolatos operatív tevékenységekre vonatkozó hibaellenőrzések

4.1.   NKB által forgalomképtelennek minősített bankjegyek (kötelező ellenőrzés)

Adattétel száma és megnevezése

Adatszolgáltatási időszak

Részletezés és adatszolgáltató NKB

3.8.

NKB által forgalomképtelennek minősített bankjegyek

t

Sorozat/változat-i, címlet-j, adatszolgáltató NKB-k

3.7.

NKB által feldolgozott bankjegyek

t

Sorozat/változat-i, címlet-j, adatszolgáltató NKB-k


4.2.   NHTO-bankok által forgalomképtelennek minősített bankjegyek (kötelező ellenőrzés)

Adattétel száma és megnevezése

Adatszolgáltatási időszak

Részletezés és adatszolgáltató NKB

3.12.

NHTO-bankok által forgalomképtelennek minősített bankjegyek

t

Sorozat/változat-i, címlet-j, adatszolgáltató NKB-k

3.11.

NHTO-bankok által feldolgozott bankjegyek

t

Sorozat/változat-i, címlet-j, adatszolgáltató NKB-k


4.3.   ECI-bank által forgalomképtelennek minősített bankjegyek (kötelező ellenőrzés)

Adattétel száma és megnevezése

Adatszolgáltatási időszak

Részletezés és adatszolgáltató NKB

3.16.

ECI-bankok által forgalomképtelennek minősített bankjegyek

t

Sorozat/változat-i, címlet-j, adatszolgáltató NKB-k, ECI-bank-m

3.15.

ECI-bankok által feldolgozott bankjegyek

t

Sorozat/változat-i, címlet-j, adatszolgáltató NKB-k, ECI-bank-m

5.   Bankjegyátadásokra vonatkozó hibaellenőrzések

5.1.   NKB-n belül különböző készlettípusok közötti átadások (kötelező ellenőrzés)

feltétel

Adattétel száma és megnevezése

Adatszolgáltatási időszak

Részletezés és adatszolgáltató NKB

HA:

4.2.

Bankjegyek átadása

t

Sorozat/változat-i, címlet-j, adatszolgáltató NKB-k, „cél NKB”-m, „forráskészlet típusa”-u, „célkészlet típusa”-v, minőség-z, tervezés-y

ha NKB-k = NKB-m

AKKOR

4.2.

Bankjegyek átadása

t

készlettípus-u ≠ készlettípus-v


5.2.   NKB-k (eurorendszerhez csatlakozó NKB-k) közötti egyedi bankjegyátadások egyeztetése (elvárt ellenőrzés)

előjel

Adattétel száma és megnevezése

Adatszolgáltatási időszak

Részletezés és adatszolgáltató NKB

Σ

4.2.

Bankjegyek átadása

t

Sorozat/változat-i, címlet-j, adatszolgáltató NKB-k, „cél NKB”-m, minőség-n, „célkészlet típusa”-p

=

 

4.3.

Bankjegyek átvétele

t

Sorozat/változat-i, címlet-j, adatszolgáltató NKB-m „forrás NKB”-k, minőség-n, „célkészlet típusa”-p

A valamely NKB vagy az eurorendszerhez csatlakozó valamely NKB által szállított bankjegyeknek egyenlőnek kell lenniük a valamely más NKB vagy az eurorendszerhez csatlakozó valamely másik NKB által átvett bankjegyekkel.

6.   Érmékre vonatkozó hibaellenőrzések

6.1.   Érmék nemzeti nettó kibocsátásának alakulása (elvárt ellenőrzés)

Előjel

Adattétel száma és megnevezése

Adatszolgáltatási időszak

Részletezés és adatszolgáltató NKB

 

 

1.1.

Forgalomba hozatalra szánt érmék nemzeti nettó kibocsátása

t

Sorozat-i, címlet-j, adatszolgáltató NKB-k

=

 

 

1.1.

Forgalomba hozatalra szánt érmék nemzeti nettó kibocsátása

t-1

Sorozat-i, címlet-j, adatszolgáltató NKB-k

+

Σ

3.1.

Lakosságnak kibocsátott érmék

t

Sorozat-i, címlet-j, adatszolgáltató NKB-k

Σ

3.2.

Lakosságtól visszakapott érmék

t

Sorozat-i, címlet-j, adatszolgáltató NKB-k

Ezt a hibaellenőrzést a CIS 2 adatok NKB által EKB-nak történő jelentésének megkezdésétől számított második adatszolgáltatási időszaktól végzik el.

Ha valamely új sorozat, vagy címlet törvényes fizetőeszközzé válik, ezt az ellenőrzést a sorozat vagy címlet törvényes fizetőeszközzé válását követő első adatszolgáltatási időszakban hajtják végre. Ebben az esetben az előző adatszolgáltatási időszak (t-1) nemzeti nettó kibocsátása zérus.

6.2.   Érmekészletek egyeztetése (kötelező ellenőrzés)

Előjel

Adattétel száma és megnevezése

Adatszolgáltatási időszak

Részletezés és adatszolgáltató NKB

Σ

2.1.

Érmekészletek

t

Sorozat-i, címlet-j, adatszolgáltató NKB-k

 

5.1.

Érmekibocsátó jogalanyok által tartott, forgalomba hozatalra szánt érmék jóváírt készletei

t

Sorozat-i, címlet-j, adatszolgáltató NKB-k

A CIS 2 gyűjti a készletekre vonatkozó adatokat (2.1 adattétel), tekintet nélkül arra, hogy azokat jóváírták-e a törvényes kibocsátónak vagy sem. A valamely részt vevő tagállamban az érméket fizikai értelemben tartó érmekibocsátó jogalanyoknál lévő teljes érmekészletnek legalább egyenlőnek kell lennie az adott tagállam törvényes kibocsátóinak vagy más részt vevő tagállamok törvényes kibocsátóinak jóváírt készletekkel.

6.3.   A teljes jóváírt készletek NKB által jóváírt készletekkel való összehasonlítása (kötelező ellenőrzés)

előjel

Adattétel száma és megnevezése

Adatszolgáltatási időszak

Egyéb adatok.

 

Σ

5.1.

Érmekibocsátó jogalanyok által tartott, forgalomba hozatalra szánt érmék jóváírt készletei

t

adatszolgáltató NKB-k

Mivel az 5.1. adattételt számokban jelentik, az egyes számadatokat meg kell szorozni a megfelelő névértékkel

+

 

5.3.

Érmekibocsátó jogalanyok által tartott, gyűjtőknek szánt jóváírt érmék értéke

t

adatszolgáltató NKB-k

 

 

6.3.

NKB által a törvényes kibocsátó(k)nak jóváírt készletek értéke

t

adatszolgáltató NKB-k


6.4.   Érmefeldolgozás (kötelező ellenőrzés)

Adattétel száma és megnevezése

Adatszolgáltatási időszak

Részletezés és adatszolgáltató NKB

3.4.

Forgalomképtelennek minősített érmék

t

Sorozat-i, címlet-j, adatszolgáltató NKB-k, jogalany-m

3.3.

Feldolgozott érmék

t

Sorozat-i, címlet-j, adatszolgáltató NKB-k, jogalany-m


6.5.   Többletre és hiányra vonatkozó ellenőrzés (kötelező ellenőrzés)

Feltétel

Adattétel megnevezése

Adatszolgáltatási időszak

Részletezés és adatszolgáltató NKB

HA:

6.1.

Érmetöbblet

t

címlet-j, adatszolgáltató NKB-k

> 0

AKKOR

6.2.

Érmehiány

t

címlet-j, adatszolgáltató NKB-k

0-nak kell lennie vagy nem tartalmazhat bejegyzést


6.6.   Jövőben részt vevő tagállamok közötti egyedi érmeátadások egyeztetése (elvárt ellenőrzés)

Adattétel száma és megnevezése

Adatszolgáltatási időszak

Részletezés és adatszolgáltató NKB

4.1.

Forgalomba hozatalra szánt érmék átadása

t

Sorozat-i, címlet-j, adatszolgáltató NKB-k, „céltagállam”-m

=

4.2.

Forgalomba hozatalra szánt érmék átvétele

t

Sorozat-i, címlet-j, adatszolgáltató NKB-m, „forrástagállam”-k

Jövőben részt vevő tagállam által szállított érméknek egyenlőnek kell lenniük a valamely más jövőben részt vevő tagállam által átvett érmékkel.


(1)  Az egyenlet jobb és bal oldala közötti megengedett legnagyobb eltérés nem haladhatja meg az egyenlet nagyobb abszolút értékű oldala és a hatérték szorzatának abszolút értékét. A hibaellenőrzés a következőt ellenőrzi: az abszolút érték („bal oldal” – „jobb oldal”) legfeljebb egyenlő a megengedett legnagyobb eltéréssel.

Példa:

„bal oldal”= 190; „jobb oldal”= 200, hatérérték = 1 %, a megengedett legnagyobb eltérés: 200 × 1 % = 2;

a hibaellenőrzés a következőt ellenőrzi: abszolút érték (190 – 200) ≤ 2.

Ebben a példában: abszolút érték (190 – 200) =10. Ennek következtében a hibaellenőrzés sikertelen.


FOGALOMTÁR

A szószedet tartalmazza az iránymutatás mellékleteiben alkalmazott szakkifejezések meghatározását.

bankjegyek nemzeti nettó kibocsátása”: az egyes NKB-k által valamely meghatározott (pl. az adatszolgáltatás zárása) időpontban kibocsátott és forgalomba hozott eurobankjegyek mennyisége, amelybe beletartozik az adott NKB által kezelt összes NHTO-bank és összes ECI-bank által forgalomba hozott bankjegyek is. Nem tartoznak ide a más NKB-knak vagy az eurorendszerhez csatlakozó valamely NKB-nak átadott bankjegyek. A bankjegyek nemzeti nettó kibocsátását a következő módokon lehet kiszámítani: i. az állománymódszerrel, amely csak egy adott időpontra vonatkozó állományadatokat használ; vagy ii. a forgalmi módszerrel, amely összesíti a forgalmi adatokat a bankjegyek bevezetésének időpontjától egy meghatározott (pl. az adatszolgáltatás zárása) időpontig.

Állománymódszer: nemzeti nettó kibocsátás = létrehozott bankjegyek (1.1. adattétel) – létrehozott bankjegyek állományai (2.1.–2.15. adattétel) – megsemmisített létrehozott bankjegyek (1.2. és 1.3. adattétel)

Forgalmi módszer: nemzeti nettó kibocsátás = NKB által kibocsátott létrehozott bankjegyek (beleértve az NHTO-bankok és az ECI-bankok által forgalomba hozott bankjegyeket) bevezetésük óta (3.1., 3.9. és 3.13. összesített adattétel) – az NKB-nak visszajuttatott létrehozott bankjegyek (beleértve az NHTO-bankokhoz és az ECI-bankokhoz visszajuttatott bankjegyeket) bevezetésük óta (3.4. és 3.10., valamint 3.14. összesített adattétel).

bankjegysorozat”: az eurobankjegyek címleteiről, technikai jellemzőiről, utánzatai készítéséről, cseréjéről és bevonásáról szóló, 2003. március 20-i EKB/2003/4 határozatban (1) vagy az EKB valamely későbbi jogi aktusában az eurobankjegyek sorozataként meghatározott számú címlet (azaz az eurobankjegyek 2002. január 1-jén bevezetett első sorozata 5, 10, 20, 50, 100, 200 és 500 EUR-s címletekből áll), míg a módosított műszaki jellemzőkkel vagy módosított képi kialakítással (pl. az EKB különböző elnökei esetében különböző aláírással) rendelkező eurobankjegyek csak akkor képeznek új bankjegysorozatot, ha azokat ekként említi az EKB/2003/4 határozat vagy az EKB valamely későbbi jogi aktusa.

bankjegyváltozat”: valamely bankjegysorozaton belül egy vagy több, továbbfejlesztett biztonsági jellemzőkkel és/vagy módosított képi kialakítással rendelkező eurobankjegy-címletből álló alsorozat.

címlet”: valamely eurobankjegy vagy euroérme névértéke az eurobankjegyek tekintetében az EKB/2003/4 határozatban vagy az EKB valamely későbbi jogi aktusában, euroérmék tekintetében pedig a 975/98/EK tanácsi rendeletben vagy valamely későbbi közösségi jogi aktusban megállapítottak szerint.

eurorendszer stratégiai készlete”(Eurosystem Strategic Stock – ESS): egy meghatározott NKB által abból a célból tárolt új és ép eurobankjegyek készlete, hogy megbirkózhasson az eurobankjegyek logisztikai készletekből nem teljesíthető keresletével (2).

érmekibocsátó jogalanyok”: minden olyan szervezet, amelyet az euroérmék nemzeti törvényes kibocsátója az euroérmék forgalomba hozatalával bízott meg, illetve maga a törvényes kibocsátó. Az érmekibocsátó jogalanyok közé tartozhatnak az NKB, a pénzverdék, a kincstár, a kijelölt állami ügynökségek vagy a kijelölt magánügynökségek. Az érmekibocsátó jogalanyokat az NKB kivételével „érmekibocsátó harmadik személy” néven is említjük.

érmesorozat”: a 975/98/EK rendeletben vagy valamely későbbi közösségi jogi aktusban az euroérmék sorozataként meghatározott számú címlet (azaz az euroérmék 2002. január 1-jén bevezetett első sorozata a 0,01, 0,02, 0,05, 0,10, 0,20, 0,50, 1 és 2 EUR-s címletekből áll), míg a módosított műszaki jellemzőkkel vagy módosított képi kialakítással (pl. az érme közös oldalán módosított Európa-térképpel) rendelkező euroérmék csak akkor képeznek új érmesorozatot, ha azokat ekként említik a 975/98/EK rendeletben vagy valamely későbbi közösségi jogi aktusban.

feldolgozatlan bankjegyek”: i. az NKB-hoz visszajuttatott eurobankjegyek, amelyek eredetiségét és forgalomképességét az NKB-k általi bankjegyfeldolgozásról szóló külön EKB jogi aktusnak megfelelően nem ellenőrizték; vagy ii. azok az eurobankjegyek, amelyeket visszajuttattak hitelintézetekhez – ideértve az NHTO-bankokat és ECI-bankokat – és amelyek eredetiségét és forgalomképességét a BRF-ben megállapított minimális válogatási követelményeknek megfelelően nem ellenőrizték.

forgalomba hozatalra szánt euroérme”: a forgalomba hozatalra szánt euroérmék címleteiről és technikai jellemzőiről szóló, 1998. május 3-i 975/98/EK tanácsi rendelettel (3) összhangban az egész euroövezetben törvényes fizetőeszköz jogállással rendelkezőként meghatározott euroérmék (azaz a 2002. január 1-jén bevezetett első sorozata tekintetében a 0,01, 0,02, 0,05, 0,10, 0,20, 0,50, 1 és 2 EUR-s érmék). A forgalomba hozatalra szánt euroérmék közé tartoznak a forgalomba hozatalra szánt különleges kialakítású vagy minőségű és/vagy csomagolású euroérmék és euroemlékérmék. Az utóbbiak általában valamely eseménynek vagy személynek állítanak emléket és azokat egy korlátozott ideig és korlátozott mennyiségben adják ki, névértéken.

forgalomban lévő bankjegyek”: az eurorendszer által kibocsátott és az NKB-k által valamely meghatározott időpontban forgalomba hozott összes eurobankjegy, amelybe ezen irányelv alkalmazásában beletartoznak az NHTO-bankok és az ECI-bankok által forgalomba hozott bankjegyek is. Mennyiségük egyenlő az eurobankjegyek összesített nemzeti nettó kibocsátásával. Meg kell jegyezni, hogy a „forgalomban lévő bankjegyek” fogalma nemzeti szinten nem alkalmazott, mivel nem lehet meghatározni, hogy a valamely tagállamban forgalomba hozott bankjegyek abban a tagállamban vannak-e forgalomban vagy azokat más NKB-k, NHTO-bankok vagy ECI-bankok a forgalomból kivonták-e.

forgalomban lévő érmék”: a forgalomba hozatalra szán euroérmék összesített nemzeti nettó kibocsátása (1.1. adattétel) Meg kell jegyezni, hogy a „forgalomban lévő érmék” fogalma nemzeti szinten nem alkalmazott, mivel nem lehet meghatározni, hogy a valamely tagállamban forgalomba hozott érmék abban a tagállamban vannak-e forgalomban vagy azokat más tagállamban érmekibocsátó jogalanyok a forgalomból kivonták-e. A gyűjtőknek szánt euroérmék nem tartoznak ide, mivel ezek az érmék csak a kibocsátásuk tagállamában törvényes fizetőeszközök.

forgalomképes bankjegyek”: i. az NKB-hoz visszajuttatott eurobankjegyek, amelyek az NKB-k általi bankjegyfeldolgozásról szóló külön EKB jogi aktusnak megfelelően forgalomba hozatalra megfelelő állapotban vannak; vagy ii. azok az eurobankjegyek, amelyeket visszajuttattak hitelintézetekhez – ideértve az NHTO-bankokat és ECI-bankokat – és amelyek a BRF-ben megállapított minimális válogatási követelményeknek megfelelően forgalomba hozatalra alkalmas állapotban vannak.

forgalomképtelen bankjegyek”: i. az NKB-hoz visszajuttatott eurobankjegyek, amelyek az NKB-k általi bankjegyfeldolgozásról szóló külön EKB jogi aktusnak megfelelően nincsenek forgalomba hozatalra megfelelő állapotban; vagy ii. azok az eurobankjegyek, amelyeket visszajuttattak hitelintézetekhez – ideértve az NHTO-bankokat és ECI-bankokat – és amelyek a BRF-ben megállapított minimális válogatási követelményeknek megfelelően nincsenek forgalomba hozatalra alkalmas állapotban.

gyűjtőknek szánt euroérmék”: azok az euroérmék, amelyek csak a kibocsátásuk tagállamában törvényes fizetőeszközök és amelyeket nem forgalomba hozatalra szántak. Azok névértéke, képi kialakítása, mérete és súlya olyan módon eltér a forgalomba hozatalra szánt euroérméktől, hogy azokat egyszerűen meg lehet különböztetni. A gyűjtőknek szánt érmék közé tartoznak a nemesfémből készült érmék is (4).

hosszú lejáratú letéti készlet program(Extended custodial inventory programme – ECI) vagy „ECI program”: az EKB, valamely NKB és egyedi hitelintézetek (ECI-bankok) közötti szerződéses megállapodásokból álló program, amely szerint az NKB i. ellátja az ECI-bankokat eurobankjegyekkel, amelyeket azok Európán kívül őriznek forgalomba hozatal céljára; és ii. jóváírja az ECI-bankok számára azokat az eurobankjegyeket, amelyeket ügyfeleik befizetnek azokhoz, és amelyek eredetiségét és forgalomképességét ellenőrizték, és amelyeket őriznek és bejelentenek az NKB-nak. Az ECI-bankok által őrzött bankjegyek – beleértve az NKB és az ECI bankok között úton lévő bankjegyeket is – fedezettel teljes mértékben lefedettek mindaddig, amíg azokat az ECI-bank forgalomba nem hozza vagy vissza nem szállítja az NKB-nak. Az NKB-tól az ECI-bankoknak átadott bankjegyek az NKB létrehozott bankjegyeinek részét képezik (1.1. adattétel). Az ECI-bank által őrzött bankjegyek nem képezik részét az NKB nemzeti nettó bankjegykibocsátásának.

készpénzközpont”: olyan centralizált biztonságos helyiség, amelyben eurobankjegyeket és/vagy forgalomba hozatalra szánt euroérméket kezelnek a különböző helyszínekről történő beszállítást követően.

kezdőkészlet”: az illetékes nemzeti hatóságok által meghatározott különböző címletű, forgalomba hozatalra szánt euroérmét tartalmazó csomag, az eurorendszerhez csatlakozó tagállamban a forgalomba hozatalra szánt euroérmék lakosságnak történő előszállítása alkalmazásában.

lakosság”: az euroérme-kibocsátással kapcsolatban valamennyi jogalany és minden lakos, a részt vevő (csatlakozó) tagállamok érmekibocsátó jogalanyai kivételével.

létrehozott érmék”: azok a forgalomba hozatalra szánt euroérmék, amelyek(et): i. nemzeti oldalukon eltérő verettel készítettek; ii. leszállítottak valamely részt vevő tagállam érmekibocsátó jogalanyaihoz, és iii. nyilvántartásba vettek az ilyen érmekibocsátó jogalanyok készpénzkezelési rendszerében. Ez vonatkozik értelemszerűen a gyűjtőknek szánt euroérmékre is.

logisztikai készletek” (Logistical stocks – LS): az ESS kivételével az új és forgalomba hozatalra alkalmas eurobankjegyek valamennyi készlete, amelyek az NKB-k és ezen iránymutatás alkalmazásában az NHTO-bankok és az ECI-bankok tartanak (2).

megrendelésre tartott bankjegyek program(Notes-held-to-order – NHTO) vagy „NHTO program”: a valamely NKB és meghatározott hitelintézetek (NHTO-bankok) közötti szerződéses megállapodásokból álló program, amely szerint az NKB i. ellátja az NHTO-bankokat eurobankjegyekkel, amelyeket azok helyiségeikben forgalomba hozatal céljára őriznek; és ii. jóváírja az NHTO-bankok számára azokat az eurobankjegyeket, amelyeket ügyfeleik befizetnek azokhoz, és amelyek eredetiségét és forgalomképességét ellenőrizték, és amelyeket őriznek és bejelentenek az NKB-nak. Az NKB-tól az NHTO-bankoknak átadott bankjegyek az NKB létrehozott bankjegyeinek részét képezik (1.1. adattétel). Az NHTO-bankok által őrzött bankjegyek nem képezik részét az NKB nemzeti nettó bankjegykibocsátásának.

nemzeti bruttó kibocsátás”: az euroérmékkel kapcsolatban a valamely tagállamban a törvényes kibocsátó által kibocsátott, forgalomba hozatalra szánt euroérmék vagy gyűjtőknek szánt euroérmék (azaz azok az érmék, amelyek névértékét jóváírták a törvényes kibocsátónak), tekintet nélkül arra, hogy ezeket az érméket valamely NKB, az eurorendszerhez csatlakozó NKB, érmekibocsátó harmadik személy vagy a lakosság tartja-e.

A forgalomba hozatalra szánt euroérmék tekintetében a nemzeti bruttó kibocsátás egyenlő a forgalomba hozatalra szánt érmék nemzeti nettó kibocsátásának (1.1. adattétel), az érmekibocsátó jogalanyok által tartott, forgalomba hozatalra szánt érmék jóváírt készleteinek (5.1. adattétel), a bevezetésük óta átruházott forgalomba hozatalra szánt érmék összegével (4.1. összesített adattétel), levonva ebből a bevezetésük óta kapott forgalomba hozatalra szánt érmék összegét (4.2. összesített adattétel).

Gyűjtőknek szánt érmék tekintetében a nemzeti bruttó kibocsátás egyenlő a gyűjtőknek szánt érmék nemzeti nettó kibocsátásának (érték) (1.3. adattétel) és az érmekibocsátó jogalanyok által tartott, jóváírt, gyűjtőknek szánt érmék értékének (5.3. adattétel) összegével.

új bankjegyek”: azok az eurobankjegyek, amelyeket az NKB-k, az NHTO-bankok vagy az ECI-bankok még nem hoztak forgalomba, illetve amelyek előszállítása nem történt meg az eurorendszerhez csatlakozó valamely NKB-hoz.


(1)  HL L 78., 2003.3.25., 16. o.

(2)  A bankjegykészletek kezeléséről szóló külön EKB jogi aktusban említettek szerint.

(3)  HL L 139., 1998.11.5., 6. o.

(4)  Nemesfémérméknek vagy befektetési érméknek nevezik a nemesfémekbe történő befektetés céljára eladott érméket. Azokat rendszerint a piaci kereslet függvényében verik és azokra nem jellemző valamely különleges kialakítás vagy minőség. Ezen érmék árának meghatározása fémtartalmuk aktuális piaci ára alapján történik, hozzáadva egy kisebb verési felárat, ami fedezi az előállítási költségeket, a reklámköltségeket és egy kismértékű nyereséget.