10.1.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 6/20


A BIZOTTSÁG 2008/128/EK IRÁNYELVE

(2008. december 22.)

az élelmiszerekben használható színezékek különleges tisztasági követelményeinek megállapításáról

(kodifikált változat)

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az emberi fogyasztásra szánt élelmiszerekben felhasználásra engedélyezett élelmiszer-adalékanyagokra vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1988. december 21-i 89/107/EGK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 3. cikke (3) bekezdésének a) pontjára,

mivel:

(1)

Az élelmiszerekben használható színezékek különleges tisztasági követelményeinek megállapításáról szóló, 1995. július 26-i 95/45/EK bizottsági irányelvet (2) több alkalommal jelentősen módosították (3). Az áttekinthetőség és érthetőség érdekében ezt az irányelvet kodifikálni kell.

(2)

Tisztasági követelményeket kell megállapítani az élelmiszerekben felhasználandó színezékekről szóló, 1994. június 30-i 94/36/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben (4) említett valamennyi színezékre.

(3)

Figyelembe kell venni az élelmiszer-adalékanyagokkal foglalkozó közös FAO-WHO szakértői bizottság (JECFA) által kidolgozott, a Codex Alimentarius-ban a színezékekre vonatkozóan közzétett előírásokat és vizsgálati módszereket.

(4)

Az olyan gyártási módszerekkel vagy olyan alapanyagokból előállított élelmiszer-adalékanyagokat, amelyek jelentősen különböznek az Élelmiszerügyi Tudományos Bizottság által értékelt vagy az ezen irányelvben említett élelmiszer-adalékanyagoktól, biztonsági értékelés céljából be kell nyújtani az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatósághoz, különös tekintettel a tisztasági követelményekre.

(5)

Az ezen irányelvben meghatározott intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével.

(6)

Ez az irányelv nem érinti a II. melléklet B. részében felsorolt irányelveknek a nemzeti jogba történő átültetésére vonatkozó határidőkkel kapcsolatos tagállami kötelezettségeket,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 94/36/EK irányelvben említett színezékekre alkalmazandó, a 89/107/EGK irányelv 3. cikke (3) bekezdésének a) pontjában említett tisztasági követelményeket ezen irányelv I. melléklete tartalmazza.

2. cikk

A II. melléklet A. részében meghatározott irányelvekkel módosított 95/45/EK irányelv hatályát veszti, a II. melléklet B. részében meghatározott irányelveknek a nemzeti jogba történő átültetésére vonatkozó határidőkkel kapcsolatos tagállami kötelezettségek sérelme nélkül.

A hatályon kívül helyezett irányelvre történő hivatkozásokat a III. mellékletben szereplő megfelelési táblázatnak megfelelően ezen irányelvre történő hivatkozásként kell értelmezni.

3. cikk

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

4. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2008 december 22-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 40., 1989.2.11., 27. o.

(2)  HL L 226., 1995.9.22., 1. o.

(3)  Lásd a II. melléklet A. részét.

(4)  HL L 237., 1994.9.10., 13. o.


I. MELLÉKLET

A.   AZ ALUMÍNIUM LAKKOK ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSAI

Meghatározás

Az alumínium lakkok előállítása az előírt tisztasági követelményeknek megfelelő színezékek és alumínium-oxid vizes közegben végbemenő reakciójával történik. Az alumínium-oxid rendszerint frissen készített, nem szárított anyag, amelyet alumínium-szulfát vagy alumínium-klorid és nátrium- vagy kalcium-karbonát, illetve hidrogén-karbonát vagy ammónia reakciójával állítanak elő. A lakk kialakulását követően a terméket szűrik, vízzel mossák és szárítják. A késztermék nem reagált alumínium-oxidot tartalmazhat.

Sósavban oldhatatlan anyagok

Legfeljebb 0,5 %.

Éterrel extrahálható anyagok

Legfeljebb 0,2 % (semleges közegben).

A megfelelő színezékekre különleges tisztasági követelményeket kell alkalmazni.

B.   KÜLÖNLEGES TISZTASÁGI KÖVETELMÉNYEK

E 100 KURKUMIN

Szinonimák

CI Natural Yellow 3, turmeric sárga, diferoil-metán

Meghatározás

A kurkumint a kurkuma, azaz a természetes Curcuma longa L. megőrölt gyökerének oldószeres extrakciójával nyerik. Koncentrált kurkuminpor előállításához az extraktumot tisztítják, majd kristályosítják. A termék főtömegében kurkuminokból áll, azaz a színező alkotórész, az 1,7-bisz(4-hidroxi-3-metoxi-fenil)hepta-1,6-dién-3,5-dionból és annak két dezmetoxi-származékából különböző arányokban. A kurkumában megtalálható olajok és gyanták kis mennyiségben jelen lehetnek a termékben.

Az extrakcióhoz csak a következő oldószerek használhatók: etil-acetát, aceton, szén-dioxid, diklór-metán, n-butanol, metanol, etanol, hexán.

Osztály

Dicinnamoil-metán

Colour Index szám

75300

Einecs

207-280-5

Kémiai név

I

1,7-bisz(4-hidroxi-3-metoxi-fenil)hepta-1,6-dién-3,5-dion

II

1-(4-hidroxifenil)-7-(4-hidroxi-3-metoxi-fenil)hepta-1,6-dién-3,5-dion

III

1,7-bisz(4-hidroxifenil)hepta-1,6-dién-3,5-dion

Összegképlet

I

C21H20O6

II

C20H18O5

III

C19H16O4

Molekulatömeg

I.

368,39

II.

338,39

III.

308,39

Tartalom

Az összes színezőanyag-tartalom legalább 90 %.

E1 cm 1 %1 607, kb. 426 nm-en etanolban.

Leírás

Narancssárga kristályos por.

Azonosítás

A.

Spektrometria

A maximuma etanolban mérve kb. 426 nm-en van.

B.

Olvadási tartomány

179 °C–182 °C

Tisztaság

Oldószermaradékok

Etil–acetát

Aceton

n–butanol

Metanol

Etanol

Hexán

Összesen vagy külön-külön, legfeljebb 50 mg/kg.

Diklór-metán: Legfeljebb 10 mg/kg

Arzén

Legfeljebb 3 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 10 mg/kg

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg

Kadmium

Legfeljebb 1 mg/kg

Nehézfémek (ólomban kifejezve)

Legfeljebb 40 mg/kg

E 101 (i) RIBOFLAVIN

Szinonimák

Laktoflavin

Osztály

Izoalloxazin

Einecs

201-507-1

Kémiai név

7,8-dimetil-10-(D-ribo-2,3,4,5-tetrahidroxi-pentil)-benzo[g]pteridin-2,4 (3H,10H)dion

7,8-dimetil-10-(1′-D-ribitil)izoalloxazin

Összegképlet

C17H20N4O6

Molekulatömeg

376,37

Tartalom

Legalább 98 %, vízmentes anyagra számítva.

E1 cm 1 % 328, kb. 444 nm-en, vizes oldatban.

Leírás

Enyhe szaggal rendelkező, a sárgástól a narancssárgáig terjedő színű kristályos por.

Azonosítás

A.

Spektrometria

Az A375/A267 aránya 0,31és 0,33 között van

Az A444/A267 aránya 0,36 és 0,39 között van

vizes oldatban.

A maximuma vízben mérve kb. 444 nm-en van.

B.

Fajlagos forgatóképesség

[α]D20 értéke–115° és–140° között 0,05 N nátrium-hidroxid oldatban.

Tisztaság

Szárítási veszteség

Legfeljebb 1,5 % 4 órán keresztül végzett 105 °C-os szárítás után.

Szulfáthamu

Legfeljebb 0,1 %

Elsőrendű aromás aminok

Legfeljebb 100 mg/kg (anilinre számítva)

Arzén

Legfeljebb 3 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 10 mg/kg

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg

Kadmium

Legfeljebb 1 mg/kg

Nehézfémek (ólomban kifejezve)

Legfeljebb 40 mg/kg

E 101 (ii) RIBOFLAVIN-5′-FOSZFÁT

Szinonimák

Nátrium-riboflavin-5′-foszfát

Meghatározás

Ezek az előírások az olyan riboflavin-5′-foszfátra vonatkoznak, amely kis mennyiségben szabad riboflavint és riboflavin-difoszfátot is tartalmaz.

Osztály

Izoalloxazin

Einecs

204-988-6

Kémiai név

Mononátrium

(2R,3R,4S)-5-(3′-10′-dihidro-7′,8′-dimetil-2′,4′-dioxo-10′-benzo[g]pteridinil-2,3,4-trihidroxi-pentil-foszfát;

A riboflavin-5′monofoszfát észterének mono-nátriumsója.

Összegképlet

Dihidrátként

:

C17H20N4NaO9P·2H2O

Vízmentes formában

:

C17H20N4NaO9P

Molekulatömeg

541,36

Tartalom

Az összes színezőanyag legalább 95 % C17H20N4NaO9P·2H2O-ként számítva.

E1 cm 1 % 250, kb. 375 nm-en, vizes oldatban.

Leírás

Enyhe szaggal rendelkező, keserű ízű, a sárgától a narancssárgáig terjedő színű, kristályos higroszkópos por.

Azonosítás

A.

Spektrometria

Az A375/A267 aránya 0,30 és 0,34 között van

Az A375/A267 aránya 0,35 és 0,40 között van

vizes oldatban

A maximuma vízben mérve kb. 444 nm-en van.

B.

Fajlagos forgatóképesség

[α]D20 értéke +38o és +42o között van 5 mólos HCl-oldatban.

Tisztaság

Szárítási veszteség

Dihidrátként legfeljebb 8 % (5 órán keresztül 100 °C-on, vákuumban, P2O5 fölött).

Szulfáthamu

Legfeljebb 25 %

Szervetlen foszfát

Legfeljebb 1,0 % (vízmentes anyagra számítva PO4-ben kifejezve)

Mellékszínezékek

Riboflavin (szabad)

:

legfeljebb 6 %

Riboflavin-difoszfát

:

legfeljebb 6 %

Elsőrendű aromás aminok

Legfeljebb 70 mg/kg (anilinre számítva)

Arzén

Legfeljebb 3 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 10 mg/kg

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg

Kadmium

Legfeljebb 1 mg/kg

Nehézfémek (ólomban kifejezve)

Legfeljebb 40 mg/kg

E 102 TARTRAZIN

Szinonimák

CI Food Yellow 4

Meghatározás

A tartrazin főtömegében trinátrium-5-hidroxi-1-(4-szulfonáto-fenil)-4-(4-szulfonáto-fenil-azo)-1H-pirazol-3-karboxilátból és mellékszínezékekből, valamint nátrium-kloridból és/vagy nátrium-szulfátból mint alapvetően színtelen anyagokból áll.

A tartrazin alatt nátriumsót kell érteni. A kalcium- és a káliumsó szintén megengedett.

Osztály

Monoazo

Colour Index szám

19140

Einecs

217-699-5

Kémiai név

Trinátrium-5-hidroxi-1-(4-szulfonáto-fenil)-4-(4-szulfonáto-fenil-azo)-1H-pirazol-3-karboxilát

Összegképlet

C16H9N4Na3O9S2

Molekulatömeg

534,37

Tartalom

Az összes színezőanyag legalább 85 %, nátriumsóként számítva.

E1 cm 1 % 530, kb. 426 nm-en, vizes oldatban.

Leírás

Világos-narancs színű por vagy granulátum.

Azonosítás

A.

Spektrometria

A maximuma vízben mérve kb. 426 nm-en van.

B.

Vizes oldata sárga színű

 

Tisztaság

Vízben oldhatatlan rész

Legfeljebb 0,2 %

Mellékszínezékek

Legfeljebb 1,0 %

Szerves vegyületek a színezékeken kívül:

 

 

4-hidrazino-benzolszulfonsav

 

4-amino-benzol-1-szulfonsav

 

5-oxo-1-(4-szulfo-fenil)-2-pirazolin-3-karbonsav

 

4,4′-diazo-amino-dibenzolszulfonsav

 

tetrahidroxi-borostyánkősav

Összesen legfeljebb 0,5 %

Nem szulfonált elsőrendű aromás aminok

Legfeljebb 0,01 % (anilinre számítva)

Éterrel extrahálható anyagok

Legfeljebb 0,2 %, semleges közegben

Arzén

Legfeljebb 3 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 10 mg/kg

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg

Kadmium

Legfeljebb 1 mg/kg

Nehézfémek (ólomban kifejezve)

Legfeljebb 40 mg/kg

E 104 KINOLINSÁRGA

Szinonimák

CI Food Yellow 13

Meghatározás

A kinolinsárga a 2-(2-kinolil)indán-1,3-dion szulfonálásával készül. A kinolinsárga főtömegében a fenti vegyület diszulfonátjainak, monoszulfonátjainak és triszulfonátjainak nátriumsóiból és mellékszínezékekből, valamint nátrium-kloridból és/vagy nátrium-szulfátból mint színtelen alkotórészekből áll.

A kinolinsárga alatt nátriumsót kell érteni. A kalcium-és a káliumsó szintén megengedett.

Osztály

Kinoftalon

Colour Index szám

47005

Einecs

305-897-5

Kémiai név

2-(2-kinolil) indán-1,3-dion-diszulfonátjának dinátrium sója (a fő alkotórész)

Összegképlet

C18H9N Na2O8S2 (fő alkotórész)

Molekulatömeg

477,38 (fő alkotórész)

Tartalom

Az összes színezőanyag legalább 70 %, nátriumsóként számítva.

A kinolinsárga összetételének a következőnek kell lennie:

Az összes színezőanyag tartalmaz:

legalább 80 % dinátrium-2-(2-kinolil)indán-1,3-dion-diszulfonátot,

legfeljebb 15 % nátrium-2-(2-kinolil)indán-1,3-dion-monoszulfonátot,

legfeljebb7,0 % trinátrium-2-(2-kinolil)indán-1,3-dion-triszulfonátot.

E1 cm 1 % 865 (fő alkotórész), kb. 411 nm-en, vizes ecetsavoldatban.

Leírás

Sárga színű por vagy granulátum.

Azonosítás

A.

Spektrometria

A maximuma kb. 411 nm-en van, pH 5-ös vizes ecetsav oldatban mérve.

B.

Vizes oldata sárga színű

 

Tisztaság

Vízben oldhatatlan rész

Legfeljebb 0,2 %

Mellékszínezékek

Legfeljebb 4,0 %

Szerves nem színezék komponensek:

 

 

2-metil-kinolin

 

2-metil-kinolin-szulfonsav

 

ftálsav

 

2,6-dimetil-kinolin

 

2,6-dimetil-kinolin-szulfonsav

Összesen legfeljebb 0,5 %

2-(2-kinolin-indán-1,3-dion

Legfeljebb 4 mg/kg

Nem szulfonált elsőrendű aromás aminok

Legfeljebb 0,01 % (anilinre számítva)

Éterrel extrahálható anyagok

Legfeljebb 0,2 %, semleges közegben

Arzén

Legfeljebb 3 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 10 mg/kg

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg

Kadmium

Legfeljebb 1 mg/kg

Nehézfémek (ólomban kifejezve)

Legfeljebb 40 mg/kg

E 110 NARANCSSÁRGA FCF

Szinonimák

CI Food Yellow 3, Orange Yellow S

Meghatározás

A narancssárga FCF főtömegében dinátrium-2-hidroxi-1-(4-szulfonáto-fenil-azo)-naftalin-6-szulfonátból és mellékszínezékekből, valamint nátrium-kloridból és/vagy nátrium-szulfátból mint színtelen alkotórészekből áll.

A narancssárga FCF alatt nátriumsót kell érteni. A kalcium-és a káliumsó szintén engedélyezett.

Osztály

Monoazo

Colour Index szám

15985

Einecs

220-491-7

Kémiai név

Dinátrium-2-hidroxi-1-(4-szulfonáto-fenil-azo)-naftalin-6-szulfonát

Összegképlet

C16H10N2Na2O7S2

Molekulatömeg

452,37

Tartalom

Az összes színezőanyag legalább 85 %, nátriumsóként számítva.

E1 cm 1 % 555, kb. 485 nm-en, pH 7-es vizes oldatban.

Leírás

Narancsvörös színű por vagy granulátum.

Azonosítás

A.

Spektrometria

A maximuma vízben mérve kb. 485 nm-en van, 7-es pH értéknél.

B.

Vizes oldata narancsszínű

 

Tisztaság

Vízben oldhatatlan anyag

Legfeljebb 0,2 %

Mellékszínezékek

Legfeljebb 5,0 %

1-(fenilazo)-2-naftol (Szudán I.)

Legfeljebb 0,5 mg/kg

Szerves vegyületek a színezékeken kívül:

 

 

4-aminobenzol-1-szulfonsav

 

3-hidroxi-naftalin-2,7-diszulfonsav

 

6-hidroxi-naftalin-2-szulfonsav

 

7-hidroxi-naftalin-1,3-diszulfonsav

 

4,4′-diazo-amino-dibenzol-szulfonsav

 

6,6′-oxi-dinaftalin-2-szulfonsav

Összesen legfeljebb 0,5 %

Nem szulfonált elsőrendű aromás aminok

Legfeljebb 0,01 % (anilinre számítva)

Éterrel extrahálható anyagok

Legfeljebb 0,2 % semleges közegben

Arzén

Legfeljebb 3 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 2 mg/kg

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg

Kadmium

Legfeljebb 1 mg/kg

E 120 KOSNIL, KÁRMINSAV, KÁRMINOK

Meghatározás

A kárminokat és a kárminsavat a kosnilból nyerik–amely a szárított Dactylopius coccus Costa rovar nőnemű példányainak szárított testéből áll–vizes, vizes-alkoholos vagy alkoholos extrakcióval.

A színes alkotórész a kárminsav.

Előállíthatóak a kárminsav (a kárminok) alumíniumlakkjai melyekben az alumínium és a kárminsav molekulaaránya 1:2.

A kereskedelmi forgalomban lévő termékek a színező alkotórészt ammónium-, kalcium-, kálium-vagy nátrium-kationokkal (vagy ezek kombinációjával) együtt tartalmazzák; ezek a kationok feleslegben is jelen lehetnek.

A kereskedelmi forgalomban lévő termékek tartalmazhatnak ezenkívül a rovarból származó fehérje jellegű anyagot, valamint szabad karminátot, továbbá kis mennyiségű kötetlen alumínium-kation-maradékot is.

Osztály

Antrakinon

Colour Index szám

75470

Einecs

Kosnil: 215-680-6, kárminsav: 215-023-3, kárminok: 215-724-4

Kémiai név

7-β-D-glukopiranozil-3,5,6,8-tetrahidroxi-1-metil-9,10-dioxoantracén-2-karbonsav (kárminsav); a kármin az említett sav hidratált alumíniumkelátja

Összegképlet

C22H20O13 (kárminsav)

Molekulatömeg

492,39 (kárminsav)

Tartalom

A kárminsavat tartalmazó kivonatokban a kárminsav tartalom legalább 2,0 %; a kelátokban a kárminsav tartalom legalább 50 %.

Leírás

A vöröstől a sötétvörösig terjedő színű, morzsálódó szilárd anyag vagy por. A kosnil kivonat általában sötétvörös folyadék, de porrá is szárítható.

Azonosítás

Spektrometria

A maximuma vizes ammóniaoldatban kb. 518 nm-en van.

A kárminsav maximuma vizes sósavoldatban kb. 494 nm-en van.

Tisztaság

Arzén

Legfeljebb 3 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 10 mg/kg

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg

Kadmium

Legfeljebb 1 mg/kg

Nehézfémek (ólomban kifejezve)

Legfeljebb 40 mg/kg

E 122 AZORUBIN, KARMAZSIN

Szinonimák

CI Food Red 3

Meghatározás

Az azorubin főtömegében dinátrium-4-hidroxi-3-(4-szulfonáto-1-naftil-azo)-naftalin-1-szulfonátból és mellékszínezékekből, valamint nátrium-kloridból és/vagy nátrium-szulfátból mint színtelen alkotórészekből áll.

Az azorubin alatt nátriumsót kell érteni. A kalcium-és káliumsó szintén megengedett.

Osztály

Monoazo

Colour Index szám

14720

Einecs

222-657-4

Kémiai név

4-hidroxi-3-(4-szulfonáto-1-naftil-azo)naftalin-1-szulfonát dinátrium sója

Összegképlet

C20H12N2Na2O7S2

Molekulatömeg

502,44

Tartalom

Az összes színezőanyag legalább 85 %, nátriumsóként számítva.

E1 cm 1 % 510, kb. 516 nm-en, vizes oldatban.

Leírás

Vöröstől a gesztenyebarnáig terjedő színű por vagy granulátum.

Azonosítás

A.

Spektrometria

A maximuma kb. 516 nm-en van vizes oldatban.

B.

Vizes oldata vörös színű

 

Tisztaság

Vízben oldhatatlan rész

Legfeljebb 0,2 %

Mellékszínezékek

Legfeljebb 2,0 %

Szerves vegyületek a színezékeken kívül:

 

 

4-aminonaftalin-1-szulfonsav

 

4-hidroxinaftalin-1-szulfonsav

Összesen legfeljebb 0,5 %

Nem szulfonált elsőrendű aromás aminok

Legfeljebb 0,01 % (anilinre számítva)

Éterrel extrahálható anyagok

Legfeljebb 0,2 %, semleges közegben

Arzén

Legfeljebb 3 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 10 mg/kg

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg

Kadmium

Legfeljebb 1 mg/kg

Nehézfémek (ólomban kifejezve)

Legfeljebb 40 mg/kg

E 123 AMARANTH

Szinonimák

CI Food Red 9

Meghatározás

Az amaranth főtömegében trinátrium-2-hidroxi-1-(4-szulfonáto-1-naftil-azo)-naftalin-3,6-diszulfonátból és mellékszínezékekből, valamint nátrium-kloridból és/vagy nátrium-szulfátból mint színtelen alkotórészekből áll.

Az amaranth alatt nátriumsót kell érteni. A kalcium- és a káliumsó szintén engedélyezett.

Osztály

Monoazo

Colour Index szám

16185

Einecs

213-022-2

Kémiai név

Trinátrium 2-hidroxi-1-(4-szulfonáto-1-naftil-azo)-naftalin-3,6-diszulfonát

Összegképlet

C20H11N2Na3O10S3

Molekulatömeg

604,48

Tartalom

Az összes színezőanyag legalább 85 %, nátriumsóként számítva.

E1 cm 1 % 440, kb. 520 nm-en, vizes oldatban

Leírás

Vörösesbarna színű por vagy granulátum.

Azonosítás

A.

Spektrometria

A maximuma vízben kb. 520 nm-en van.

B.

Vizes oldata vörös színű

 

Tisztaság

Vízben oldhatatlan rész

Legfeljebb 0,2 %

Mellékszínezékek

Legfeljebb 3,0 %

Szerves vegyületek a színezékeken kívül:

 

 

4-amino-naftalin-1-szulfonsav

 

3-hidroxi-naftalin-2,7-diszulfonsav

 

6-hidroxi-naftalin-2-szulfonsav

 

7-hidroxi-naftalin-1,3-diszulfonsav

 

7-hidroxi-naftalin-1,3,6-triszulfonsav

Összesen legfeljebb 0,5 %

Nem szulfonált elsőrendű aromás aminok

Legfeljebb 0,01 % (anilinre számítva)

Éterrel extrahálható anyagok

Legfeljebb 0,2 %, semleges közegben

Arzén

Legfeljebb 3 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 10 mg/kg

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg

Kadmium

Legfeljebb 1 mg/kg

Nehézfémek (ólomban kifejezve)

Legfeljebb 40 mg/kg

E 124 NEUKOKCIN

Szinonimák

CI Food Red 7, Ponceau 4R, Kosnil vörös A

Meghatározás

A neukokcin főtömegében trinátrium-2-hidroxi-1-(4-szulfonáto-1-naftil-azo)-naftalin-6,8-diszulfonátból és mellékszínezékekből, valamint nátrium-kloridból és/vagy nátrium-szulfátból mint színtelen alkotórészből áll.

A neukokcin alatt nátriumsót kell érteni. A kalcium-és a káliumsó szintén engedélyezett.

Osztály

Monoazo

Colour Index szám

16255

Einecs

220-036-2

Kémiai név

Trinátrium 2-hidroxi-1-(4-szulfonáto-1-naftil-azo)naftalin-6,8-diszulfonát.

Összegképlet

C20H11N2Na3O10S3

Molekulatömeg

604,48

Tartalom

Az összes színezőanyag legalább 80 %, nátriumsóként számítva.

E1 cm 1 % = 430, kb. 505 nm-en, vizes oldatban

Leírás

Vöröses színű por vagy granulátum.

Azonosítás

A.

Spektrometria

A maximuma vízben mérve kb. 505 nm-en van

B.

Vizes oldata vörös színű

 

Tisztaság

Vízben oldhatatlan rész

Legfeljebb 0,2 %

Mellékszínezékek

Legfeljebb 1,0 %

Szerves vegyületek a színezékeken kívül:

 

 

4-amino-naftalin-1-szulfonsav

 

7-hidroxi-naftalin-1,3-diszulfonsav

 

3-hidroxi-naftalin-2,7-diszulfonsav

 

6-hidroxi-naftalin-2-szulfonsav

 

7-hidroxi-naftalin-1,3,6-triszulfonsav

Összesen legfeljebb 0,5 %.

Nem szulfonált elsőrendű aromás aminok

Legfeljebb 0,01 % (anilinre számítva)

Éterrel extrahálható anyagok

Legfeljebb 0,2 %, semleges közegben

Arzén

Legfeljebb 3 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 10 mg/kg

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg

Kadmium

Legfeljebb 1 mg/kg

Nehézfémek (ólomban kifejezve)

Legfeljebb 40 mg/kg

E 127 ERITROZIN

Szinonimák

CI Food Red 14

Meghatározás

Az eritrozin főtömegében dinátrium [2-(2,4,5,7-tetrajód-3-oxido-6-oxoxantén-9-il)benzoát] monohidrátból és mellékszínezékekből, valamint vízből, nátrium-kloridból és/vagy nátrium-szulfátból mint színtelen alkotórészekből áll.

Az eritrozin alatt nátriumsót kell érteni. A kalcium-és a káliumsó szintén engedélyezett.

Osztály

Xantén

Colour Index szám

45430

Einecs

240-474-8

Kémiai név

Dinátrium-[2-(2,4,5,7-tetrajód-3-oxido-6-oxoxantén-9-il)-benzoát] monohidrát

Összegképlet

C20H6I4Na2O5.H2O

Molekulatömeg

897,88

Tartalom

Az összes színezőanyag legalább 87 %, vízmentes nátriumsóként számítva.

E1 cm 1 %1 100, kb. 526 nm-en, pH 7-es vizes oldatban.

Leírás

Vörös por vagy granulátum.

Azonosítás

A.

Spektrometria

A maximuma vízben mérve kb. 526 nm-en van, pH 7-es értéknél.

B.

Vizes oldata vörös színű

 

Tisztaság

Szervetlen jodidok, nátrium-jodidra számítva

Legfeljebb 0,1 %.

Vízben oldhatatlan rész

Legfeljebb 0,2 %

Mellékszínezékek (a fluoreszcein kivételével)

Legfeljebb 4,0 %

Fluoreszcein

Legfeljebb 20 mg/kg

Szerves vegyületek a színezékeken kívül:

 

Tri-jód-rezorcin

Legfeljebb 0,2 %

2-(2,4-dihidroxi-3,5-dijód-benzoil)-benzoesav

Legfeljebb 0,2 %

Éterrel extrahálható anyagok

Legfeljebb 0,2 %, 7-8-as pH-jú oldatból

Arzén

Legfeljebb 3 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 10 mg/kg

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg

Kadmium

Legfeljebb 1 mg/kg

Nehézfémek (ólomban kifejezve)

Legfeljebb 40 mg/kg

Alumínium-lakkok

A sósavban oldhatatlan rész meghatározására szolgáló módszer nem alkalmazható. Azt a nátrium-hidroxidban oldhatatlan résszel kell helyettesíteni, ami kizárólag erre a színezékre legfeljebb 0,5 %.

E 128 VÖRÖS 2G

Szinonimák

CI Food Red 10, Azogeranin

Meghatározás

A vörös 2G főtömegében dinátrium-8-acetamid-1-hidroxi-2-(fenil-azo)-naftalin-3,6-diszulfonátból és mellékszínezékekből, valamint nátrium-kloridból és/vagy nátrium-szulfátból, mint színtelen alkotórészekből áll.

A vörös 2G színezék alatt nátriumsót kell érteni. A kalcium-és a káliumsó szintén engedélyezett.

Osztály

Monoazo

Colour Index szám

18050

Einecs

223-098-9

Kémiai név

Dinátrium-8-acetamid-1-hidroxi-2-fenil-azo-naftalin-3,6-diszulfonát

Összegképlet

C18H13N3Na2O8S2

Molekulatömeg

509,43

Tartalom

Az összes színezőanyag legalább 80 %, nátriumsóként számítva.

E1 cm 1 % 620, kb. 532 nm-en, vizes oldatban.

Leírás

Vörös színű por vagy granulátum.

Azonosítás

A.

Spektrometria

A maximuma vízben mérve kb. 532 nm-en van.

B.

Vizes oldata vörös színű

 

Tisztaság

Vízben oldhatatlan rész

Legfeljebb 0,2 %

Mellékszínezékek

Legfeljebb 2,0 %

Szerves vegyületek a színezékeken kívül:

 

 

5-acetamido-4-hidroxi-naftalin-2,7-diszulfonsav

 

5-amino-4-hidroxi-naftalin-2,7-diszulfonsav

Összesen legfeljebb 0,5 %

Nem szulfonált elsőrendű aromás aminok

Legfeljebb 0,01 % (anilinre számítva)

Éterrel extrahálható anyagok

Legfeljebb 0,2 %, semleges közegben

Arzén

Legfeljebb 3 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 10 mg/kg

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg

Kadmium

Legfeljebb 1 mg/kg

Nehézfémek (ólomban kifejezve)

Legfeljebb 40 mg/kg

E 129 ALLURAVÖRÖS AC

Szinonimák

CI Food Red 17

Meghatározás

Az alluravörös AC főtömegében dinátrium-2-hidroxi-1-(2-metoxi-5-metil-4-szulfonáto-fenil-azo)-naftalin-6-szulfonátból és mellékszínezékekből, valamint nátrium-kloridból és/vagy nátrium-szulfátból mint színtelen alkotórészekből áll.

Az alluravörös AC alatt nátriumsót kell érteni. A kalcium-és a káliumsó szintén engedélyezett.

Osztály

Monoazo

Colour Index szám

16035

Einecs

247-368-0

Kémiai név

Dinátrium-2-hidroxi-1-(2-metoxi-5-metil-4-szulfonato-fenil-azo)-naftalin-6-szulfonát

Összegképlet

C18H14N2Na2O8S2

Molekulatömeg

496,42

Tartalom

Az összes színezőanyag legalább 85 % nátriumsóként számítva.

E1 cm 1 % 540, kb. 504 nm-en, pH 7-es vizes oldatban.

Leírás

Sötétvörös színű por vagy granulátum.

Azonosítás

A.

Spektrometria

A maximuma vízben mérve kb. 504 nm-en van.

B.

Vizes oldata vörös színű

 

Tisztaság

Vízben oldhatatlan rész

Legfeljebb 0,2 %

Mellékszínezékek

Legfeljebb 3,0 %

Szerves vegyületek a színezékeken kívül:

 

6-hidroxi-2-naftalin-szulfonsav nátriumsója

Legfeljebb 0,3 %

4-amino-5-metoxi-2-metil-benzol-szulfonsav

Legfeljebb 0,2 %

6,6-oxi-bisz-(2-naftalin-szulfonsav) dinátrium-sója

Legfeljebb 1,0 %

Nem szulfonált elsőrendű aromás aminok

Legfeljebb 0,01 % (anilinre számítva)

Éterrel extrahálható anyagok

Legfeljebb 0,2 %, pH 7-es oldatból

Arzén

Legfeljebb 3 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 10 mg/kg

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg

Kadmium

Legfeljebb 1 mg/kg

Nehézfémek (ólomban kifejezve)

Legfeljebb 40 mg/kg

E 131 PATENTKÉK V

Szinonimák

CI Food Blue 5

Meghatározás

A patentkék V főtömegében {4-[α-(4-dietil-amino-fenil)-5-hidroxi-2,4-diszulfofenil-metilidén]-2,5-ciklohexadién-1-ilidén} dietil-ammónium-hidroxid belső sójának kalcium- vagy nátriumvegyületéből és mellékszínezékekből, valamint nátrium-kloridból és/vagy nátrium-szulfátból és/vagy kalcium-szulfátból mint színtelen alkotórészekből áll.

A káliumsó szintén engedélyezett.

Osztály

Triaril-metán

Colour Index szám

42051

Einecs

222-573-8

Kémiai név

{4-[α-(4-dietil-amino-fenil)-5-hidroxi-2,4-diszulfo-fenil-metilidén]-2,5-ciklohexadién-1-ilidén} dietil-ammónium-hidroxid belső sójának kalcium- vagy nátrium vegyülete

Összegképlet

Kalcium-vegyület: C27H31N2O7S2Ca Formula

Nátrium-vegyület: C27H31N2O7S2Na

Molekulatömeg

Kalcium-vegyület: 579,72

Nátrium-vegyület: 582,67

Tartalom

Az összes színezőanyag legalább 85 % nátriumsóként számítva.

E1 cm 1 %2 000, kb. 638 nm-en, pH 5-ös vizes oldatban.

Leírás

Sötétkék színű por vagy granulátum.

Azonosítás

A.

Spektrometria

A maximuma 638 nm-en van, pH 5-ös vízben mérve.

B.

Vizes oldata kék színű

 

Tisztaság

Vízben oldhatatlan rész

Legfeljebb 0,2 %

Mellékszínezékek

Legfeljebb 2,0 %

Szerves vegyületek a színezékeken kívül:

 

 

3-hidroxi-benzaldehid

 

3-hidroxi-benzoesav

 

3-hidroxi-4-szulfo-benzoesav

 

N,N-dietil-amino-benzol-szulfonsav

Összesen legfeljebb 0,5 %

Leukobázis

Legfeljebb 4 %

Nem szulfonált elsőrendű aromás aminok

Legfeljebb 0,01 % (anilinre számítva).

Éterrel extrahálható anyagok

Legfeljebb 0,2 %, pH 5-ös oldatból.

Arzén

Legfeljebb 3 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 10 mg/kg

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg

Kadmium

Legfeljebb 1 mg/kg

Nehézfémek (ólomban kifejezve)

Legfeljebb 40 mg/kg

E 132 INDIGOTIN, INDIGÓKÁRMIN

Szinonimák

CI Food Blue 1

Meghatározás

Az indigókármin főtömegében dinátrium-3,3′-dioxo-2,2′-bi-indolilidén-5,5′-diszulfonát és dinátrium-3,3′-dioxo-2,2′-bi-indolilidén-5,7′-diszulfonát keverékéből és mellékszínezékekből, valamint nátrium-kloridból és/vagy nátrium-szulfátból mint színtelen alkotórészekből áll.

Az indigókármin alatt nátriumsót kell érteni. A kalcium-és a káliumsó szintén engedélyezett.

Osztály

Indigoid

Colour Index szám

73015

Einecs

212-728-8

Kémiai név

Dinátrium-3,3′-dioxo-2,2′-bi-indolilidén-5,5′-diszulfonát

Összegképlet

C16H8N2Na2O8S2

Molekulatömeg

466,36

Tartalom

Az összes színezőanyag legalább 85 %, nátriumsóként számítva.

disodium Dinátrium-3,3′-dioxo-2,2′bi(indolilidén)-5,7′-diszulfonát: legfeljebb 18 %.

E1 cm 1 %480, kb. 610 nm-en, vizes oldatban.

Leírás

Sötétkék színű por vagy granulátum.

Azonosítás

A.

Spektrometria

A maximuma vízben mérve kb. 610 nm-en van.

B.

Vizes oldata kék színű

 

Tisztaság

Vízben oldhatatlan rész

Legfeljebb 0,2 %

SMellékszínezékek

A dinátrium-3,3′-dioxo-2,2′-bi-indolilidén-5,7′-diszulfonát nélkül, legfeljebb 1,0 %.

Szerves vegyületek a színezékeken kívül:

 

 

Iizatin-5-szulfonsav

 

5-szulfo-antranilsav

 

antranilsav

Összesen legfeljebb 0,5 %

Nem szulfonált elsőrendű aromás aminok

Legfeljebb 0,01 % (anilinre számítva).

Éterrel extrahálható anyagok

Legfeljebb 0,2 % semleges közegben.

Arzén

Legfeljebb 3 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 10 mg/kg

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg

Kadmium

Legfeljebb 1 mg/kg

Nehézfémek (ólomban kifejezve)

Legfeljebb 40 mg/kg

E 133 BRILLANTKÉK FCF

Szinonimák

CI Food Blue 2

Meghatározás

A brillantkék FCF főtömegében dinátrium-{α-[4-(N-etil-3-szulfonáto-benzil-amino)-fenil]-α-[4-N-etil-3-szulfonáto-benzil-amino)-ciklohexa-2,5-dién-ilidén]-toluol-2-szulfonát}-ból és izomerjeiből, valamint mellékszínezékekből, továbbá nátrium-kloridból és/vagy nátrium-szulfátból mint színtelen alkotórészekből áll.

A brillantkék FCF alatt nátriumsót kell érteni. A kalcium-és a káliumsó szintén engedélyezett.

Osztály

Triaril-metán

Colour Index szám

42090

Einecs

223-339-8

Kémiai név

Dinátrium-{α-[4-(N-etil-3-szulfonáto-benzil-amino)-fenil]-α–(4-N-etil-3-szulfonáto-benzil-amino)-ciklohexa-2,5-dién-ilidén]-toluol-2-szulfonát

Összegképlet

C37H34N2Na2O9S3

Molekulatömeg

792,84

Tartalom

Az összes színezőanyag legalább 85 %, nátriumsóként számítva.

E1 cm 1 %1 630, kb. 630 nm-en, vizes oldatban.

Leírás

Vöröses kék színű por vagy granulátum.

Azonosítás

A.

Spektrometria

A maximuma vízben mérve kb. 630 nm-en van.

B.

Vizes oldata kék színű

 

Tisztaság

Vízben oldhatatlan rész

Legfeljebb 0,2 %

Mellékszínezékek

Legfeljebb 6,0 %

Szerves vegyületek a színezékeken kívül:

 

2-,3-és 4-formil-benzolszulfonsavak együtt

Legfeljebb 1,5 %

3-((etil)(4-szulfo-fenil)amino-)metil-benzol-szulfonsav

Legfeljebb 0,3 %

Leukobázis

Legfeljebb 5,0 %

Nem szulfonált elsőrendű aromás aminok

Legfeljebb 0,01 % (anilinre számítva)

Éterrel extrahálható anyagok

Legfeljebb 0,2 %, pH 7-nél

Arzén

Legfeljebb 3 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 10 mg/kg

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg

Kadmium

Legfeljebb 1 mg/kg

Nehézfémek (ólomban kifejezve)

Legfeljebb 40 mg/kg

E 140 (i) KLOROFILLOK

Szinonimák

CI Natural Green 3, Magnéziumklorofill, Magnéziumfeofitin

Meghatározás

A klorofillokat természetes ehető növényi anyagok, fű, lucerna és csalán oldószeres extrakciójával nyerik. Az oldószer eltávolítása során a természetes tartalomként jelenlévő, komplex kötésű magnézium részben vagy teljesen eltűnhet a klorofillokból, és a megfelelő feofitinek.keletkeznek. A fő színanyagok a feofitinek és a magnézium-klorofillokok. Az oldószer eltávolításával kapott extrahált termék további pigmenteket tartalmaz, mint például karotinokat, valamint a kiindulási anyagból származó olajokat, zsírokat és viaszokat. Az extrakcióhoz csak az alábbi oldószereket lehet használni: aceton, metil-etil-keton, diklór-metán, szén-dioxid, metanol, etanol, propán-2-ol és hexán.

Osztály

Porfirin

Colour Index szám

75810

Einecs

Klorofillok: 215-800-7, klorofill a: 207-536-6, klorofill b: 208-272-4

Kémiai név

A legfontosabb színezék-alkotórészek a következők:

 

Fitil (132R,17S,18S)-3-(8-etil-132-metoxi-karbonil-2,7,12,18-tetrametil-13′oxo-3-vinil-131-132-17,18-tetrahidro-ciklopenta[at]porfirin-17-il)-propionát, (feofitin a) vagy mint magnézium komplex (klorofill a)

 

Fitil (132R,17S,18S)-3-(8-etil-7-formil-132-metoxi-karbonil-2,12,18-trimetil-13′oxo-3-vinil-131-132-17,18-tetrahidro-ciklopenta[at]-porfirin-17-il)-propionát, (feofitin b) vagy mint magnézium komplex (klorofill b)

Összegképlet

Klorofill a (magnézium komplex): C55H72MgN4O5

Klorofill a: C55H74N4O5

Klorofill b (magnézium komplex): C55H70MgN4O6

Klorofill b: C55H72N4O6

Molekulatömeg

Klorofill a (magnézium komplex): 893,51

Klorofill a: 871,22

Klorofill b (magnéziu komplex): 907,49

Klorofill b: 885,20

Tartalom

Az összes klorofill-és magnézium komplex tartalom legalább 10 %.

E1 cm 1 % 700, kb. 409 nm-en, kloroformban.

Leírás

A koordinációs kötésben lévő magnézium-tartalomtól függően olajzöldtől sötétzöldig terjedő színárnyalatú viaszos szilárd anyag.

Azonosítás

Spektrometria

A maximuma kloroformban kb. 409 nm-en van.

Tisztaság

Oldószer maradékok

Aceton

Metil–etil–keton

Metanol

Etanol

Propán–2–ol

Hexán

Legfeljebb 50 mg/kg, összesen vagy külön-külön.

Diklór-metán: Legfeljebb 10 mg/kg

Arzén

Legfeljebb 3 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 10 mg/kg

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg

Kadmium

Legfeljebb 1 mg/kg

Nehézfémek (ólomban kifejezve)

Legfeljebb 40 mg/kg

E 140 (ii) KLOROFILLINEK

Szinonimák

CI Natural Green 5, Nátrium-klorofillin, Kálium-klorofillin

Meghatározás

A klorofillinek alkálisóit természetes, ehető növényi részek, fű, lucerna és csalán oldószeres kivonatának elszappanosításával nyerik. Az elszappanosítás során a metil-és a fitol-észter csoportok eltűnnek és a ciklopentenil-gyűrű részben felszakadhat. A savas csoportokat semlegesítik, kálium-és/vagy nátriumsókká alakítják.

Az extrakcióhoz csak a következő oldószereket lehet használni: aceton, metil-etil-keton, diklór-metán, szén-dioxid, metanol, etanol, propán-2-ol és hexán.

Osztály

Porfirin

Colour Index szám

75815

Einecs

287-483-3

Kémiai név

A fő színezékanyagok sav formában a következők:

3-(10-karboxilát-4-etil-1,3,5,8-tetrametil-9-oxo-2-vinilforbin-7-il)-propionát (klorofillin a)

és

3-(10-karboxilát-4-etil-3-formil-1,5,8-trimetil-9-oxo-2-vinilforbin-7-il)-propionát (klorofillin b)

A hidrolízis mértékétől függően a ciklopentenil-gyűrű felszakadhat, így egy harmadik karboxil-csoport keletkezik.

Magnézium komplexek is jelen lehetnek.

Összegképlet

Klorofillin a (savformában): C34H34N4O5

Klorofillin b (savformában): C34H32N4O6

Molekulatömeg

Klorofillin a: 578,68

Klorofillin b: 592,66

A ciklopentenil-gyűrű felszakadásakor mind a két érték 18 daltonnal emelkedhet.

Tartalom

Az 1 órán keresztül kb. 100 °C-on szárított minta összes klorofillin-tartalma legalább 95 %.

E1 cm 1 % 700, kb. 405 nm-en, pH 9-es vizes oldatban.

E1 cm 1 % 140, kb. 653 nm-en, pH 9-es vizes oldatban.

Leírás

A sötétzöldtől a kékes-feketéig terjedő színű por.

Azonosítás

Spektrometria

A maximuma pH 9-es vizes foszfát-puffer oldatban mérve kb. 405 nm-en és 653 nm-en van.

Tisztaság

Oldószermaradékok

Aceton

Metil-etil-keton

Metanol

Etanol

Propán-2-ol

Hexán

Legfeljebb 50 mg/kg, összesen vagy külön-külön.

Diklór-metán: Legfeljebb 10 mg/kg

Arzén

Legfeljebb 3 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 10 mg/kg

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg

Kadmium

Legfeljebb 1 mg/kg

Nehézfémek (ólomban kifejezve)

Legfeljebb 40 mg/kg

E 141 (i) KLOROFILLOK RÉZKOMPLEXEI

Szinonimák

CI Natural Green 3, Rézklorofill, Rézfeofitin

Meghatározás

A rézklorofillokat a természetes, ehető növények, fű, lucerna és csalán oldószeres extraktumaiból nyerik réz-só hozzáadásával. Az oldószermentes termék további pigmenteket, például karotinoidokat tartalmaz, valamint a kiindulási anyagból származó zsírokat és viaszokat. A fő színezőanyagok a réz-feofitinek. Az extrakcióhoz csak a következő oldószereket lehet használni: aceton, metil-etil-keton, diklór-metán, szén-dioxid, metanol, etanol, propán-2-ol és hexán.

Osztály

Porfirin

Colour Index szám

75815

Einecs

Rézklorofill a: 239-830-5, rézklorofill b: 246-020-5

Kémiai név

[Fitil (132R,17S,18S)-3-(8-etil-132-metoxi-karbonil-2,7,12,18-tetrametil-13′oxo-3-vinil-131-132-17,18-tetrahidro-ciklopenta[at]-porfirin-17-il)propionát]réz(II) (rézklorofill a)

[Fitil (132R,17S,18S)-3-(8-etil-7-formil-132-metoxi-karbonil-2,12,18-trimetil-13′oxo-3-vinil-131-132-17,18-tetrahidro-ciklopenta[at]-porfirin-17-il)propionát]réz(II) (rézklorofill b)

Összegképlet

Rézklorofill a: C55H72CuN4O5

Rézklorofill b: C55H70CuN4O6

Molekulatömeg

Rézklorofill a: 932,75

Rézklorofill b: 946,73

Tartalom

Az összes rézklorofill-tartalom legalább 10 %..

E1 cm 1 % 540, kb. 422 nm-en, kloroformban.

E1 cm 1 % 300, kb. 652 nm-en, kloroformban.

Leírás

A kiindulási anyagtól függően a kékeszöldtől a sötétzöldig terjedő színű viaszos szilárd anyag.

Azonosítás

Spektrometria

A maximuma kloroformban mérve kb. 422 nm-en és kb. 652 nm-en van.

Tisztaság

Oldószermaradékok

Aceton

Metil-etil-keton

Metanol

Etanol

Propán-2-ol

Hexán

Legfeljebb 50 mg/kg, összesen vagy külön-külön.

Diklór-metán: Legfeljebb 10 mg/kg

Arzén

Legfeljebb 3 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 10 mg/kg

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg

Kadmium

Legfeljebb 1 mg/kg

Rézionok

Legfeljebb 200 mg/kg

Összes réz

Legfeljebb az összes rézfeofitin 8 %-a

E 141 (ii) A KLOROFILLINEK RÉZKOMPLEXEI

Szinonimák

Nátrium-réz klorofillin, Kálium-réz klorofillin, CI Natural Green 5

Meghatározás

A rézklorofillinek alkálisóit természetes ehető növények, fű, lucerna és csalán oldószeres kivonatának elszappanosítása és réz hozzáadása révén nyerik. Az elszappanosítás során a metil-és a fitolészter csoportok eltűnnek, és a ciklopentenil-gyűrű részlegesen felszakadhat. A tisztított klorofillinek savas csoportjait a réz megkötése után kálium-és/vagy nátriumsókkal semlegesítik.

Az extrakcióhoz csak a következő oldószereket lehet használni: aceton, metil-etil-keton, diklór-metán, szén-dioxid, metanol, etanol, propán-2-ol és hexán.

Osztály

Porfirin

Colour Index szám

75815

Einecs

 

Kémiai név

A fő színezőanyagok savformában a következők:

3-(10-karboxilát-4-etil-1,3,5,8-tetrametil-9-oxo-2-vinilforbin-7-il)-propionát rézkomplex (rézklorofillin a)

és

3-(10-karboxilát-4-etil-3-formil-1,5,8-trimetil-9-oxo-2-vinilforbin-7-il) propionát rézkomplex (rézklorofillin b)

Összegképlet

Rézklorofillin a (savforma): C34H32CuN4O5

Rézklorofillin b (savforma): C34H30CuN4O6

Molekulatömeg

Rézklorofillin a: 640,20

Rézklorofillin b: 654,18

A ciklopentenil-gyűrű felszakadása esetén mind a két érték 18 daltonnal emelkedhet.

Tartalom

Az 1 órán keresztül 100 °C-on szárított minta összes rézklorofillin-tartalma legalább 95 %.

E1 cm 1 % 565, kb. 405 nm-en van, pH 7,5-es vizes foszfátpuffer oldatban.

E1 cm 1 % 145, kb. 630 nm-en van, pH 7,5-es vizes foszfátpuffer oldatban.

Leírás

A sötétzöldtől a kékes-feketéig terjedő színű por.

Azonosítás

Spektrometria

A maximuma, pH 7,5-es vizes foszfát pufferben kb. 405 nm-en és kb. 630 nm-en van.

Tisztaság

Oldószermaradékok

Aceton

Metil-etil-keton

Metanol

Etanol

Propán-2-ol

Hexán

Legfeljebb 50 mg/kg, összesen vagy külön-külön.

Diklór-metán: Legfeljebb 10 mg/kg

Arzén

Legfeljebb 3 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 10 mg/kg

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg

Kadmium

Legfeljebb 1 mg/kg

Rézionok

Legfeljebb 200 mg/kg

Összes réz

Legfeljebb az összes rézfeofitin 8 %-a

E 142 ZÖLD S

Szinonimák

CI Food Green 4, Brillantzöld BS, Lisaminzöld

Meghatározás

A zöld S főtömegében nátriumN-{4-[(4-dimetil-amino-fenil)-(2-hidroxi-3,6-diszulfo-1-naftil)-metilén]-ciklohexa-2,5-dién-1-ilidén}-N-metil-metánaminiumból és mellékszínezékekből, valamint nátrium-kloridból és/vagy nátrium-szulfátból mint színtelen alkotórészekből áll.

A zöld S alatt nátriumsót kell érteni. A kalcium-és a káliumsó szintén engedélyezett.

Osztály

Triaril-metán

Colour Index szám

44090

Einecs

221-409-2

Kémiai név

Nátrium N-{4-[(4-dimetil-amino-fenil)-(2-hidroxi-3,6-diszulfo-1-naftil)-metilén]-ciklohexa-2,5-dién-1-ilidén}-N-metil-metánaminium

Nátrium 5-[4-dimetil-amino-α-(4-dimetil-imino-ciklohexa-2,5-dién-ilidén) benzil]-6-hidroxi-7-szulfo-naftil-2-szulfonát (alternatív kémiai név)

Összegképlet

C27H25N2NaO7S2

Molekulatömeg

576,63

Tartalom

Az összes színezőanyag legalább 80 %, nátriumsóként számítva.

E1 cm 1 %1 720, kb. 632 nm-en, vizes oldatban.

Leírás

Sötétkék vagy sötétzöld színű por vagy granulátum.

Azonosítás

A.

Spektrometria

A maximuma vízben mérve kb. 632 nm-en van.

B.

Vizes oldata kék vagy zöld színű

 

Tisztaság

Vízben oldhatatlan rész

Legfeljebb 0,2 %

Mellékszínezékek

Legfeljebb 1,0 %

Szerves vegyületek a színezékeken kívül:

 

4,4′bisz-(dimetil-amino)-benzhidril-alkohol

Legfeljebb 0,1 %

4,4′bisz-(dimetil-amino)-benzofenon

Legfeljebb 0,1 %

3-hidroxi-naftalin-2,7-diszulfonsav

Legfeljebb 0,2 %

Leukobázis

Legfeljebb 5,0 %

Nem szulfonált elsőrendű aromás aminok

Legfeljebb 0,01 % (anilinre számítva).

Éterrel extrahálható anyagok

Legfeljebb 0,2 % semleges közegben.

Arzén

Legfeljebb 3 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 10 mg/kg

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg

Kadmium

Legfeljebb 1 mg/kg

Nehézfémek (ólomban kifejezve)

Legfeljebb 40 mg/kg

E 150a KARAMELL

Meghatározás

Az egyszerű karamell a szénhidrátok (a kereskedelemben kapható, fogyasztásra alkalmas, tápértékkel rendelkező édesítők, mint a glükóz és/vagy a fruktóz monomerek, illetve ezek polimerjei, például a glükóz szirup, a szacharóz és/vagy az invertcukorszirup, a dextróz) ellenőrzött hőkezelésével készül. A karamellizáció elősegítésére savakat, lúgokat és sókat lehet alkalmazni, az ammóniumvegyületek és a szulfitok kivételével.

Einecs

232-435-9

Leírás

A sötétbarnától a feketéig terjedő színű folyadék vagy szilárd anyag.

Tisztaság

A DEAE-cellulóz által megkötött színezék

Legfeljebb 50 %

A foszforilált cellulóz által megkötött színezék

Legfeljebb 50 %

Színintenzitás (1)

0,01–0,12

Összes nitrogén

Legfeljebb 0,1 %

Összes kén

Legfeljebb 0,2 %

Arzén

Legfeljebb 1 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 2 mg/kg

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg

Kadmium

Legfeljebb 1 mg/kg

Nehézfémek (ólomban kifejezve)

Legfeljebb 25 mg/kg

E 150b SZULFITOS KARAMELL

Szinonimák

A szulfitos karamellt szénhidrátok (a kereskedelemben kapható, fogyasztásra alkalmas, tápértékkel rendelkező édesítők, mint a glükóz és a fruktóz monomerek, illetve ezek polimerjei, például a glükóz szirupok, a szacharóz és/vagy az invert szirupok és a dextróz) ellenőrzött hőkezelésével készül, savak és lúgok felhasználásával vagy anélkül, szulfit-vegyületek (kénessav, kálium-szulfit, kálium-hidrogén-szulfit, nátrium-szulfit és nátrium-hidrogén-szulfit) jelenlétében; ammónium-vegyületeket nem alkalmaznak.

Einecs

232-435-9

Leírás

A sötétbarnától a feketéig terjedő színű folyadék vagy szilárd anyag.

Tisztaság

A DEAE-cellulóz által megkötött színezék

50 % felett

Színintenzitás (1)

0,05–0,13

Összes nitrogén

Legfeljebb 0,3 % (2)

Kén-dioxid

Legfeljebb 0,2 % (2)

Összes kén

0,3-3,5 % (2)

A DEAE-cellulóz által megkötött kén

40 % felett

A DEAE-cellulóz által megkötött színezék abszorbanciaaránya

19–34

Abszorbanciaarány

(A 280/560)

Nagyobb, mint 50

Arzén

Legfeljebb 1 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 2 mg/kg

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg

Kadmium

Legfeljebb 1 mg/kg

Nehézfémek (ólomban kifejezve)

Legfeljebb 25 mg/kg

E 150c AMMÓNIÁS KARAMELL

Meghatározás

Az ammóniás karamell a szénhidrátok (a kereskedelemben kapható, fogyasztásra alkalmas, tápértékkel rendelkező édesítők, mint a glükóz és a fruktóz monomerek, illetve ezek polimerjei, például a glükóz-szirup, a szacharóz és/vagy az invert-szirupok és a dextróz) ellenőrzött hőkezelésével készül, savak és lúgok felhasználásával vagy anélkül, ammónia-vegyületek (ammónium-hidroxid, ammónium-karbonát, ammónium-hidrogén-karbonát, ammónium-foszfát) jelenlétében; szulfit-vegyületeket nem alkalmaznak.

Einecs

232-435-9

Leírás

A sötétbarnától a feketéig terjedő színű folyadék vagy szilárd anyag.

Tisztaság

A DEAE-cellulóz által megkötött színezék

Legfeljebb 50 %

A foszforilált cellulóz által megkötött színezék

50 % felett

Színintenzitás (1)

0,08–0,36

Ammónianitrogén

Legfeljebb 0,3 % (2)

4-metil-imidazol

Legfeljebb 250 mg/kg (2)

2-acetil-4-tetrahidroxi-butil-imidazol

Legfeljebb 10 mg/kg (2)

Összes kén

Legfeljebb 0,2 % (2)

Összes nitrogén

0,7-3,3 % (2)

A foszforilált cellulóz által megkötött színezék abszorbanciaaránya

13–35

Arzén

Legfeljebb 1 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 2 mg/kg

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg

Kadmium

Legfeljebb 1 mg/kg

Nehézfémek (ólomban kifejezve)

Legfeljebb 25 mg/kg

E 150d SZULFITOS-AMMÓNIÁS KARAMELL

Meghatározás

A szulfitos-ammóniás karamell a szénhidrátok (a kereskedelemben kapható, fogyasztásra alkalmas, tápértékkel rendelkező édesítők, mint a glükóz és a fruktóz monomerek, illetve ezek polimerjei, például a glükóz-szirup, a szacharóz és/vagy az invert-szirupok és a dextróz) ellenőrzött hőkezelésével készül, savak és lúgok felhasználásával vagy anélkül, ammónia- és szulfit-vegyületek (kénessav, kálium-szulfit, kálium-hidrogén-szulfit, nátrium-szulfit és nátrium-hidrogén-szulfit, ammónium-hidroxid, ammónium-karbonát, ammónium-hidrogén-karbonát, ammónium-foszfát, ammónium-szulfát, ammónium-szulfit és ammónium-hidrogén-szulfit) jelenlétében.

Einecs

232-435-9

Leírás

A sötétbarnától a feketéig terjedő színű folyadék vagy szilárd anyag.

Tisztaság

A DEAE-cellulóz által megkötött színezék

50 % felett.

Színintenzitás (1)

0,10–0,60

Ammóna nitrogén

Legfeljebb 0,6 % (2)

Kén-dioxid

Legfeljebb 0,2 % (2)

4-metil-imidazol

Legfeljebb 250 mg/kg (2)

Összes nitrogén

0,3-1,7 % (2)

Összes kén

0,8-2,5 % (2)

Az alkoholos csapadék nitrogén-kén aránya

0,7–2,7

Az alkoholos csapadék abszorbanciaaránya (3)

8–14

Abszorbanciaarány (A280/560)

Legfeljebb 50

Arzén

Legfeljebb 1 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 2 mg/kg

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg

Kadmium

Legfeljebb 1 mg/kg

Nehézfémek (ólomban kifejezve)

Legfeljebb 25 mg/kg

E 151 BRILLANTFEKETE BN

Szinonimák

CI Food Black 1

Meghatározás

A brillantfekete BN főtömegében tetranátrium-4-acetamido-5-hidroxi-6-[7-szulfonáto-4-(4-szulfonáto-fenil-azo]1-naftilazo)naftalin-1,7-diszulfonátból és más mellékszínezékekből, valamint nátrium-kloridból és/vagy nátrium-szulfátból mint színtelen alkotórészekből áll.

A brillantfekete BN színezék alatt nátriumsót kell érteni. A kalcium-és a káliumsó szintén engedélyezett.

Osztály

Biszazo

Colour Index szám

28440

Einecs

219-746-5

Kémiai név

Tetranátrium-4-acetamido-5-hidroxi-6-[7-szulfonáto-4-(4-szulfonáto-fenil-azo)1-naftil-azo]-naftalin-1,7-diszulfonát

Összegképlet

C28H17N5Na4O14S4

Molekulatömeg

867,69

Tartalom

Az összes színezőanyag legalább 80 %, nátriumsóként számítva.

E1 cm 1 % 530, kb. 570 nm-en, vizes oldatban.

Leírás

Fekete színű por vagy granulátum.

Azonosítás

A.

Spektrometria

A maximuma vízben mérve kb. 570 nm-en van.

B.

Vizes oldata kékesfekete színű

 

Tisztaság

Vízben oldhatatlan rész

Legfeljebb 0,2 %

Mellékszínezékek

Legfeljebb 10 % (színezéktartalomra számítva).

Szerves vegyületek a színezékeken kívül:

 

 

4-amino-5-hidroxi-naftalin-1,7-diszulfonsav

 

4-amino-5-hydroxynaphthalene-1,7-disulfonic acid

 

8-amino-naftalin-2-szulfonsav

 

4,4′-diazo-amino-dibenzol-szulfonsav

Összesen legfeljebb 0,8 %

Nem szulfonált elsőrendű aromás aminok

Legfeljebb 0,01 % (anilinre számítva)

Éterrel extrahálható anyagok

Legfeljebb 0,2 % semleges közegben

Arzén

Legfeljebb 3 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 10 mg/kg

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg

Kadmium

Legfeljebb 1 mg/kg

Nehézfémek (ólomban kifejezve)

Legfeljebb 40 mg/kg

E 153 NÖVÉNYI SZÉN

Szinonimák

Carbo medicinalis vegetabilis, aktív szén

Meghatározás

A növényi szenet növényi anyagok, mint a fa, a cellulóz-maradékok, a tőzeg, a kókusz és más héjak elszenesítésével állítják elő. A nyersanyag elszenesítését magas hőmérsékleten végzik. A növényi szén főtömegében finom eloszlású szénből áll. Kis mennyiségben nitrogént, hidrogént és oxigént tartalmazhat. Előállítás után a termék kevés nedvességet abszorbeálhat.

Colour Index szám

77266

Einecs

215-609-9

Kémiai név

Szén

Összegképlet

C

Molekulatömeg

12,01

Tartalom

Az összes széntartalom legalább 95 %, víz-és hamumentes anyagra számítva.

Leírás

Szagtalan és íztelen fekete színű por.

Azonosítás

A.

Oldhatóság:

Vízben és szerves oldószerekben oldhatatlan.

B.

Égés

Vörösizzásig hevítve lassan, láng nélkül ég.

Tisztaság

Hamu (összes)

Legfeljebb 4,0 % (izzítási hőmérséklet: 625 °C).

Arzén

Legfeljebb 3 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 10 mg/kg

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg

Kadmium

Legfeljebb 1 mg/kg

Nehézfémek (ólomban kifejezve)

Legfeljebb 40 mg/kg

Poliaromás szénhidrogének:

Az 1 gramm termék 10 gramm tiszta ciklohexánnal folyamatosan végzett extrakciójával kapott kivonatnak színtelennek kell lennie, és a kivonat fluoreszcenciája ultraibolya fényben nem lehet intenzívebb, mint az 1 000 ml 0,01 mólos kénsavban feloldott 0,100 mg kinin-szulfát fluoreszcenciája.

Szárítási veszteség:

Legfeljebb 12 % (120 °C, 4 óra).

Lúgban oldható anyag

A 2 gramm minta 20 ml N nátrium-hidroxiddal történő forralása és szűrése után kapott szűrletnek színtelennek kell lennie.

E 154 BARNA FK

Szinonimák

CI Food Brown 1

Meghatározás

A barna FK főtömegében a következő keverékekből:

I

nátrium-[4-(2,4-diamino-fenil-azo)-benzol-szulfonát]

II

nátrium-[4-(4,6-diamino-m-tolil-azo)-benzol-szulfonát]

III

dinátrium-[4,4′-(4,6-diamino-1,3-fenilén-biszazo)-dibenzol-szulfonát]

IV

dinátrium-[4,4′-(2,4-diamino-1,3-fenilén-biszazo)-dibenzol-szulfonát]

V

dinátrium-[4,4′-(2,4-diamino-5-metil-1,3-fenilén-biszazo)-dibenzol-szulfonát]

VI

trisodium trinátrium-[4,4′,4′′-(2,4-diamino-benzol-1,3,5-triszazo)-tribenzol-szulfonát]

és mellékszínezékekből, valamint vízből, nátrium-kloridból és/vagy nátrium-szulfátból mint színtelen alkotórészekből áll.

A barna FK alatt nátriumsót kell érteni. A kalcium-és a káliumsó szintén engedélyezett.

Osztály

Azo (mono-, bisz-és trisz-azovegyületek keveréke)

Einecs

 

Kémiai név

A következők keveréke:

I

nátrium-[4-(2,4-diamino-fenil-azo)-benzo-lszulfonát]

II

nátrium-[4-(4,6-diamino-m-tolil-azo)-benzol-szulfonát]

III

dinátrium-[4,4′-(4,6-diamino-1,3-fenilén-biszazo)-dibenzol-szulfonát]

IV

dinátrium-[4,4′-(2,4-diamino-1,3-fenilén-biszazo)-dibenzol-szulfonát]

V

dinátrium-[4,4′-(2,4-diamino-5-metil-1,3-fenilén-biszazo)-dibenzol-szulfonát]

VI

trinátrium-[4,4′,4′′-(2,4-diamino-benzol-1,3,5-triszazo)-tribenzol-szulfonát]

Összegképlet

I

C12H11N4NaO3S

II

C13H13N4NaO3S

III

C18H14N6Na2O6S2

IV

C18H14N6Na2O6S2

V

C19H16N6Na2O6S2

VI

C24H17N8Na3O9S3

Molekulatömeg

I

314,30

II

328,33

III

520,46

IV

520,46

V

534,47

VI

726,59

Tartalom

Az összes színezőanyag legalább 70 %.

Az összes színezékben az egyes alkotórészek aránya az alábbi százalékos értéket nem haladhatja meg:

I

26%

II

17%

III

17%

IV

16%

V

20%

VI

16%

Leírás

Vöröses-barna színű por vagy granulátum.

Azonosítás

A narancsszínűtől a vörösesig terjedő színű oldat

 

Tisztaság

Vízben oldhatatlan rész

Legfeljebb 0,2 %

Mellékszínezékek

Legfeljebb 3,5 %

Szerves vegyületek a színezékeken kívül:

 

4-aminobenzol-1-szulfonsav

Összesen legfeljebb 0,7 %

m-fenilén-diamin és 4-metil-m-fenilén-diamin

Összesen legfeljebb 0,35 %

Nem szulfonált elsőrendű aromás aminok, az m-fenilén-diamin és 4-metil-m-fenilén-diamin kivételével

Legfeljebb 0,007 % (anilinre számítva)

Éterrel extrahálható anyagok

Legfeljebb 0,2 %, pH 7-es oldatból

Arzén

Legfeljebb 3 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 10 mg/kg

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg

Kadmium

Legfeljebb 1 mg/kg

Nehézfémek (ólomban kifejezve)

Legfeljebb 40 mg/kg

E 155 BARNA HT

Szinonimák

CI Food Brown 3

Meghatározás

A barna HT főtömegében dinátrium-[4,4′-(2,4-dihidroxi-5-hidroxi-metil-1,3-fenilén-biszazo)-di(naftalin-1-szulfonát]-ból és mellékszínezékekből, valamint nátrium-kloridból és/vagy nátrium-szulfátból mint színtelen alkotórészekből áll.

A barna HT alatt nátriumsót kell érteni. A kalcium-és a káliumsó szintén engedélyezett.

Osztály

Biszazo

Colour Index szám

20285

Einecs

224-924-0

Kémiai név

Dinátrium-[4,4′-(2,4-dihidroxi-5-hidroxi-metil-1,3-fenilén-biszazo)-di(naftalin-1-szulfonát)]

Összegképlet

C27H18N4Na2O9S2

Molekulatömeg

652,57

Tartalom

Az összes színezőanyag legalább 70 %, nátriumsóként számítva.

E1 cm 1 % 403, kb. 460 nm-en, pH 7-es vizes oldatban.

Leírás

Vörösesbarna színű por vagy granulátum.

Azonosítás

A.

Spektrometria

A maximuma pH 7-es vízben mérve kb. 460 nm-en van.

B.

Vizes oldata barna színű

 

Tisztaság

Vízben oldhatatlan rész

Legfeljebb 0,2 %

Mellékszínezékek

Legfeljebb 10 % (VRK módszerrel).

Szerves vegyületek a színezékeken kívül:

 

4-amino-naftalin-1-szulfonsav

Legfeljebb 0,7 %

Nem szulfonált elsőrendű aromás aminok

Legfeljebb 0,01 % (anilinre számítva)

Éterrel extrahálható anyagok

Legfeljebb 0,2 %, pH 7-es oldatban.

Arzén

Legfeljebb 3 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 10 mg/kg

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg

Kadmium

Legfeljebb 1 mg/kg

Nehézfémek (ólomban kifejezve)

Legfeljebb 40 mg/kg

E 160 a (i) VEGYES KAROTINOK

1.   

Növényi karotinok

Szinonimák

CI Food Orange 5

Meghatározás

A vegyes karotinokat ehető növények természetes fajtái, sárgarépa, fű, lucerna, csalán és növényi olajok oldószeres extrakciójával nyerik.

Fő színezékeik a karotinoidok, főként a β-karotin. Az α-és a γ-karotin, de más pigmentek is jelen lehetnek. A színezék pigmentek mellett tartalmazhatnak a kiindulási anyagban természetesen előforduló olajokat, zsírokat és viaszokat.

Csak a következő oldószerek használhatók az extrakcióra: aceton, metil-etil-keton, metanol, etanol, propán-2-ol, hexán (4), diklór-metán és szén-dioxid.

Osztály

Karotinoid

Colour Index szám

75130

Einecs

230-636-6

Összegképlet

β-karotin: C40H56

Molekulatömeg

β-karotin: 536,88

Tartalom

A karotin-tartalom (β-karotinra számítva) legalább 5 %. A növényi olajokból extrakcióval nyert termékekben: legalább 0,2 % az ehető zsírokban.

E1 cm 1 %2 500, megközelítőleg 440–457 nm között ciklohexánban.

Azonosítás

Spektrometria

A maximuma ciklohexánban 440–457 és 470–486 nm között van.

Tisztaság

Oldószermaradékok

Aceton

Metil-etil-keton

Metanol

Propán-2-ol

Hexán

Etanol

Összesen vagy külön-külön legfeljebb 50 mg/kg.

Diklór-metán: Legfeljebb 10 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 5 mg/kg

2.   

Algakarotinok

Szinonimák

CI Food Orange 5

Meghatározás

A vegyes karotinok Dél-Ausztráliában, Whyalla területén található nagy sós tavakban növő Dunaliella salina alga természetes törzseiből is előállíthatók. A β-karotint egy illóolaj felhasználásával extrahálják. A készítmény egy 20–30 %-os szuszpenzió ehető olajban. A transz-cisz izomerek aránya az 50/50-től 71/29-ig terjed.

A fő színezékanyagot a karotinoidok adják–amelyben a legnagyobb rész β-karotin α-karotin, lutein, zeaxantin, és β-kriptoxantin szintén jelen lehet. A színezék pigmentek mellett ez az anyag tartalmazhat még a kiindulási anyagban természetesen jelen lévő olajokat, zsírokat és viaszokat.

Osztály

Karotinoid

Colour Index szám

75130

Összegképlet

β-karotin: C40H56

Molekulatömeg

β-karotin: 536,88

Assay

A karotin tartalom (β-karotinra számítva) legalább 20 %.

E1 cm 1 %2 500, megközelítőleg 440–457 nm között ciklohexánban.

Azonosítás

Spektrometria

A maximuma ciklohexánban 448–457 nm és 474-486 nm között van.

Tisztaság

Természetes tokoferolok ehető olajban

Legfeljebb 0,3%

Ólom

Legfeljebb 5 mg/kg

E 160 a (ii) BÉTA-KAROTIN

1.   

Béta-karotin

Szinonimák

CI Food Orange 5

Meghatározás

Ezen előírások elsősorban a béta-karotin és az együtt jelen lévő kis mennyiségű, egyéb karotinoidok valamennyi transz-izomerjére vonatkoznak. Hígított és stabilizált készítményekben a cisz-és a transz-izomerek különböző arányban lehetnek jelen.

Osztály

Karotinoid

Colour Index szám

40800

Einecs

230-636-6

Kémiai név

β-karotin, β,β-karotin

Összegképlet

C40H56

Molekulatömeg

536,88

Tartalom

Legalább 96 % összes színezőanyag (β-karotinkban kifejezve).

E1 cm 1 %2 500, megközelítőleg 440–457 nm között ciklohexánban.

Leírás

A vöröstől a barnásvörösig terjedő színű kristályok vagy kristályos por.

Azonosítás

Spektrometria

A maximuma ciklohexánban 453–456 nm-en van.

Tisztaság

Szulfáthamu

Legfeljebb 0,2 %

Mellék-színezékek

Karotinoidok a β-karotin kivételével: legfeljebb az összes színezőanyag 3,0 %-a.

Ólom

Legfeljebb 2 mg/kg

2.   

Blakeslea trispora-ból származó béta-karotin

Szinonimák

CI Food Orange 5

Meghatározás

Fermentációs eljárással nyerik, a Blakeslea trispora gomba természetes fajtái két, a nemek tekintetében összeillő típusának (+) és (–) vegyes kultúráját használva. A β-karotint etil-acetáttal, vagy izobutil-acetáttal és ezt követően izopropil-alkohollal vonják ki a biomasszából és kristályosítják. A kristályosított termék főleg transz-β-karotint tartalmaz. Az eljárás természetes volta miatt a termék mintegy 3 %-a kevert karotinoidokból áll, ami a termékre jellemző.

Osztály

Karotinoid

Colour Index szám

40800

Einecs

230-636-6

Kémiai név

β-karotin, β,β-karotin

Összegképlet

C40H56

Molekulatömeg

536,88

Tartalom

NLegalább 96 % összes színezőanyag (β-karotinban kifejezve).

E1 cm 1 %2 500, megközelítőleg 440–457 nm között van ciklohexánban.

Leírás

Vörös, barnásvörös vagy bíbor-lila színű kristály vagy kristályos por (a szín a használt extrakciós oldószernek és a kristályosítás feltételeitőlfüggően változik).

Azonosítás

Spektrometria

A maximuma ciklohexánban 453–456 nm-en van.

Tisztaság

Oldószermaradékok

Etil-acetát

Etanol

Összesen vagy külön-külön legfeljebb 0,8 %.

Izobutil-acetát: legfeljebb 1 %.

Izopropil-alkohol: legfeljebb 0,1 %.

Szulfát-hamu

Legfeljebb 0,2 %

Mellék-színezékek

Karotinoidok a β-karotin kivételével: legfeljebb az összes színezőanyag 3 %-a.

Ólom

Legfeljebb 2 mg/kg

Mycotoxinok:

Aflatoxin B1

Nincs jelen.

T2

Nincs jelen.

Ochratoxin

Nincs jelen.

Zearalenone

Nincs jelen.

Mikrobiológia:

Penészek

Legfeljebb 100/g

Élesztők

Legfeljebb 100/g

Salmonella

25 grammban nem mutatható ki.

Escherichia coli

5 grammban nem mutatható ki.

E 160b ANNATTO, BIXIN, NORBIXIN

Szinonimák

CI Food Orange 4,

Meghatározás

Osztály

Karotinoid

Colour Index szám

75120

Einecs

Annatto: 215-735-4, annatto mag-extraktum: 289-561-2; bixin: 230-248-7

Kémiai név

Bixin

:

6′-metil-hidrogén-9′-cisz-6,6′-diapokarotin-6,6′-dioát

6′-metil-hidrogén-9′-transz-6,6′-diapokarotin-6,6′-dioát

Norbixin

:

9′-cisz-6,6′-diapokarotin-6,6′-diosav

9′-transz-6,6′-diapokarotin-6,6′-diosav

Összegképlet

Bixin

:

C25H30O4

Norbixin

:

C24H28O4

Molekulatömeg

Bixin

:

394,51

Norbixin

:

380,48

Leírás

Vörösesbarna színű por, szuszpenzió vagy oldat.

Azonosítás

Spektrometria

Bixin

:

A maximuma kloroformban mérve kb. 502 nm-en van.

Norbixin

:

A maximuma higított kálium-hidroxid-oldatban kb. 482 nm-en van.

(i)   

Oldószerrel extrahált bixin és norbixin

Meghatározás

A bixint az annattofa (Bixa orellana L.) magvai külső héjának extrakciójával nyerik, az alábbiak közül egy vagy több oldószerrel: aceton, metanol, hexán vagy diklór-metán, szén-dioxid; az extrakció után az oldószert el kell távolítani.

A norbixint az extrahált bixin vizes-lúgos hidrolízisével készítik.

A bixin és a norbixin az annatto magjaiból extrahált más anyagokat is tartalmazhat.

A bixin-por különféle színes alkotórészeket tartalmaz, legnagyobb mennyiségben bixint, amely mind cisz-, mind transz-alakban jelen lehet. A bixin termikus bomlástermékei is jelen lehetnek.

A norbixin-por a bixin hidrolízis termékeit tartalmazza nátrium-és káliumsó formájában mint fő színezőanyagot. Mind cisz-, mind transz-alakban jelen lehet.

Tartalom

A bixin-porok összes karotin-tartalma legalább 75 %, bixinként számítva.

A norbixin-porok összes karotin-tartalma legalább 25 %, norbixinként számítva.

Bixin

:

E1 cm 1 %2 870, kb. 502 nm-en, kloroformban.

Norbixin

:

E1 cm 1 %2 870, kb. 482 nm-en, kálium-hidroxid oldatban.

Tartalom

Oldószermaradékok

Aceton

Metanol

Hexán

Legfeljebb 50 mg/kg, összesen vagy külön-külön.

Diklór-metán: Legfeljebb 10 mg/kg

Arzén

Legfeljebb 3 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 10 mg/kg

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg

Kadmium

Legfeljebb 1 mg/kg

Nehézfémek (ólomban kifejezve)

Legfeljebb 40 mg/kg

(ii)   

Lúggal extrahált Annatto

Meghatározás

A vízoldható annattot az annattofa (Bixa orellana L.) magvai külső héjának vizes nátrium-vagy kálium-hidroxidos oldattal végzett extrakciójával nyerik.

A vízoldható annatto fő színezőanyagként a norbixint, a bixin hidrolízis-termékét tartalmazza nátrium-és káliumsó formájában. Mind cisz-, mind transz-alakban jelen lehet.

Tartalom

Az összes karotin-tartalom legalább 0,1 % norbixinként számítva.

Norbixin

:

E1 cm 1 %2 870, kb. 482 nm-en, kálium-hidroxid oldatban.

Tisztaság

Arzén

Legfeljebb 3 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 10 mg/kg

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg

Kadmium

Legfeljebb 1 mg/kg

Nehézfémek (ólomban kifejezve)

Legfeljebb 40 mg/kg

(iii)   

Olajjal extrahált Annatto:

Meghatározás

Az olajos annatto kivonatot (oldat vagy szuszpenzió formájában) az annatofa (Bixa orellana L.) magvai külső héjának ehető növényi olajjal végzett extrakciójával nyerik. Az olajos annatto kivonat különböző színes összetevőket tartalmaz, a fő színezék a bixin, amely mind cisz-, mind transz-alakban jelen lehet. A bixin termikus bomlásával keletkező termékek szintén jelen lehetnek.

Tartalom

Az összes karotin tartalom legalább 0,1 % bixinként számolva.

Bixin

:

E1 cm 1 %2 870, kb. 502 nm-en, kloroformban.

Tisztaság

Arzén

Legfeljebb 3 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 10 mg/kg

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg

Kadmium

Legfeljebb 1 mg/kg

Nehézfémek (ólomban kifejezve)

Legfeljebb 40 mg/kg

E 160c PAPRIKAKIVONAT, KAPSZANTIN, KAPSZORUBIN

Szinonimák

Paprika-oleorezin

Meghatározás

A paprikakivonatot a paprikafélék, a Capsicum annuum L. megőrölt terméséből, maggal együtt vagy anélkül végzett oldószeres extrakciójával nyerik, amely tartalmazza a kapszantint és a kapszorubint, a fűszer fő színezőanyagait. Számos egyéb színezék is jelen van.

Az extrakcióhoz csak a következő oldószereket lehet használni: metanol, etanol, aceton, hexán, diklór-metán, etil-acetát és szén-dioxid.

Osztály

Karotinoid

Einecs

Kapszantin: 207-364-1, Kapszorubin: 207-425-2

Kémiai név

Kapszantin: (3R,3′S,5′R)-3,3′-dihidroxi-β,κ-karotin-6-on

Kapszorubin: (3S,3′S,5R,5′R)-3,3′-dihidroxi-κ,κ-karotin-6,6′-dion

Összegképlet

Kapszantin: C40H56O3

Kapszorubin: C40H56O4

Molekulatömeg

Kapszantin: 584,85

Kapszorubin: 600,85

Tartalom

Paprika-kivonat: legalább 7 % karotinoidokat tartalmaz.

Kapszantin/kapszorubin: az összes karotinoid-tartalom legalább 30 %-a.

E1 cm 1 %2 100, kb. 462 nm-en, acetonban.

Leírás

Sötétpiros színű sűrű folyadék.

Azonosítás

A.

Spektrometria

A maximuma acetonban mérve kb. 462 nm-en van.

B.

Színreakció

A 2-3 csepp kloroformban lévő egy csepp mintához egy csepp kénsavat adva mélykék színt ad.

Tisztaság

Oldószermaradékok

Etil-acetát

Metanol

Etanoll

Aceton

Hexán

Legfeljebb 50 mg/kg, összesen vagy külön-külön.

Diklór-metán: Legfeljebb 10 mg/kg

Kapszaicin

Legfeljebb 250 mg/kg

Arzén

Legfeljebb 3 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 10 mg/kg

Higany

Kadmium

Cadmium

Legfeljebb 1 mg/kg

Nehézfémek (ólomban kifejezve)

Legfeljebb 40 mg/kg

E 160d LIKOPIN

Szinonimák

Natural Yellow 27

Meghatározás

A likopint a természetes piros paradicsomból (Lycopersicon esculentum L.) oldószeres extrakcióval, az oldószer eltávolítása után nyerik. Az extrakcióhoz csak a következő oldószereket lehet használni: diklór-metán, szén-dioxid, etil-acetát, aceton, propán-2-ol, metanol, etanol és hexán. A paradicsom fő színanyaga a likopin; kisebb mennyiségben egyéb karotinoid-pigmenteket is tartalmazhat. Az egyéb színes pigmenteken kívül a termék a paradicsomban természetes módon előforduló olajokat, zsírokat, viaszokat és ízanyagokat is tartalmazhat.

Osztály

Karotinoid

Colour Index szám

75125

Kémiai név

Likopin, ψ,ψ-karotin

Összegképlet

C40H56

Molekulatömeg

536,85

Tartalom

Az összes színezőanyag legalább 5 %.

E1 cm 1 %3 450, kb. 472 nm-en, hexánban.

Leírás

Sötétpiros színű, sűrű folyadék.

Azonosítás

Spektrometria

A maximuma hexánban mérve kb. 472 nm-en van.

Tisztaság

Oldószermaradékok

Etil-acetát

Metanol

Etanol

Aceton

Hexán

Propán-2-ol

Legfeljebb 50 mg/kg, összesen vagy külön-külön.

Diklór-metán: Legfeljebb 10 mg/kg

Szulfáthamu

Legfeljebb 0,1 %

Arzén

Legfeljebb 3 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 10 mg/kg

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg

Kadmium

Legfeljebb 1 mg/kg

Nehézfémek (ólomban kifejezve)

Legfeljebb 40 mg/kg

E 160e BÉTA-APO-8′-KAROTINAL (C30)

Szinonimák

CI Food Orange 6

Meghatározás

Ezeket az előírásokat elsősorban a β-apo-8′-karotinal és az együtt lévő kismennyiségű egyéb karotinoidok transz-izomereire kell alkalmazni.. A hígított és a stabilizált formákat az ezen előírásoknak megfelelő β-apo-8′-karotinalból állítják elő, ide tartoznak a β-apo-8′-karotinok étkezési zsírokkal vagy olajokkal készült oldatai, szuszpenziói, emulziói vagy vízoldható porai. Ezekben a készítményekben a cisz-és a transz-izomerek aránya eltérő lehet.

Osztály

Karotinoid

Colour Index szám

40820

Einecs

214-171-6

Kémiai név

β-apo-8′-karotinal, transz-β-apo-8′-karotin-aldehid

Összegképlet

C30H40O

Molekulatömeg

416,65

Tartalom

Az összes színezőanyag legalább 96 %.

E1 cm 1 %2 640, kb. 460-462 nm-en van, ciklohexánban mérve.

Leírás

Sötétlila színű, fémes csillogású kristályok vagy kristályos por.

Azonosítás

Spektrometria

A maximuma ciklohexánban mérve 460-472 nm-en van.

Tisztaság

Szulfáthamu

Legfeljebb 0,1 %

Mellékszínezékek

Nem β-apo-8′-karotinal karotinoidok:

az összes színezőanyagból legfeljebb 3,0 %

Arzén

Legfeljebb 3 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 10 mg/kg

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg

Kadmium

Legfeljebb 1 mg/kg

Nehézfémek (ólomban kifejezve)

Legfeljebb 40 mg/kg

E 160f BÉTA-APO-8′-KAROTINSAV ETILÉSZTER (C30)

Szinonimák

CI Food Orange 7, β-apo-8′-karotinészter

Meghatározás

Ezeket az előírásokat elsősorban a β-apo-8′-karotinsav-etilésztere és az együttlévő kis mennyiségű egyéb karotinoidok transz-izomereire kell alkalmazni. A hígított és a stabilizált formákat ennek az előírásnak megfelelő β-apo-8′-karotinsav-etilészterből állítják elő, és ide tartoznak a β-apo-8′-karotinsav-etilészter étkezési zsírokkal vagy olajokkal készült oldatai, szuszpenziói, emulziói vagy vízoldható porai. Ezekben a készítményekben a cisz-és a transz-izomerek aránya eltérő lehet.

Osztály

Karotinoid

Colour Index szám

40825

Einecs

214-173-7

Kémiai név

β-apo-8′-karotinsav-etilészter, etil-(8′-apo-β-karotin-8′-oát)

Összegképlet

C32H44O2

Molekulatömeg

460,70

Tartalom

Az összes színezőanyag legalább 96 %.

E1 cm 1 %2 550, kb. 449 nm-en ciklohexánban.

Leírás

A vöröstől a liláig terjedő színű kristályok vagy kristályos por.

Azonosítás

Spektrometria

A maximuma kb. 449 nm-en van ciklohexánban mérve.

Tisztaság

Szulfáthamu

Legfeljebb 0,1 %

Mellékszínezékek

Nem β-apo-8′-karotinsav-etilésztere karotinoidok: az összes színezőanyag legfeljebb 3,0 %-a.

Arzén

Legfeljebb 3 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 10 mg/kg

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg

Kadmium

Legfeljebb 1 mg/kg

Nehézfémek (ólomban kifejezve)

Legfeljebb 40 mg/kg

E 161b LUTEIN

Szinonimák

Vegyes karotinoidok, Xantofillek

Meghatározás

A luteint a természetes, ehető gyümölcsök és növények, a fű, a lucerna (alfalfa) és a tagetes erecta oldószeres extrakciójával nyerik. Fő színezékei a karotinoidok, melyeknek legnagyobb részét a lutein és annak zsírsavészterei alkotják. Karotinok szintén jelen lehetnek különböző mennyiségben. A lutein a kiindulási növényi anyagban természetes módon megtalálható olajokat, zsírokat és viaszokat is tartalmazhat.

Az extrakcióhoz csak a következő oldószereket lehet használni: metanol, etanol, propán-2-ol, hexán, aceton, metil-etil-keton, diklór-metán és szén-dioxid.

Osztály

Karotinoid

Einecs

204-840-0

Kémiai név

3,3′-dihidroxi-d-karotin

Összegképlet

C40H56O2

Molekulatömeg

568,88

Tartalom

Az összes színezőanyag legalább 4 %-, luteinként számítva.

E1 cm 1 %2 550, kb. 445 nm-en, kloroform-etanol (10 + 90) elegyében vagy hexán-etanol-aceton (80 + 10 + 10) elegyében.

Leírás

Sötét, sárgásbarna színű folyadék.

Azonosítás

Spektrometria

A maximuma kb. 445 nm-en van, kloroform-etanol (10+90) elegyében.

Tisztaság

Oldószermaradékok

Aceton

Metil-etil-keton

Metanol

Etanol

Propán-2-ol

Hexán

Legfeljebb 50 mg/kg, összesen vagy külön-külön.

Diklór-metán: Legfeljebb 10 mg/kg

Arzén

Legfeljebb 3 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 10 mg/kg

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg

Kadmium

Legfeljebb 1 mg/kg

Nehézfémek (ólomban kifejezve)

Legfeljebb 40 mg/kg

E 161g KANTAXANTIN

Szinonimák

CI Food Orange 8, 4,4′-dioxo-β-karotin

Meghatározás

Ezt az előírást elsősorban a kantaxantin és az együtt lévő kis mennyiségű egyéb karotinoidok valamennyi transz-izomerjére kell alkalmazni,. A hígított és a stabilizált formákat az ezen előírásoknak megfelelő kantaxantinból kell előállítani, ide tartoznak a kantaxantin étkezési zsírokkal vagy olajokkal készült oldatai, szuszpenziói, emulziói vagy vízoldható porai. Ezekben a készítményekben a cisz-és a transz-izomerek aránya eltérő lehet.

Osztály

Karotinoid

Colour Index szám

40850

Einecs

208-187-2

Kémiai név

β-karotin-4,4′-dion

Összegképlet

C40H52O2

Molekulatömeg

564,86

Tartalom

Az összes színezőanyag legalább 96 % (kantaxantinban kifejezve).

E1 cm 1 %2 200, kb.

485 nm-en kloroformban,

468-472 nm között ciklohexánban,

464-467 nm között petroléterben.

Leírás

Mélylila színű kristályok vagy kristályos por.

Azonosítás

Spektrometria

A maximuma kloroformban kb. 485 nm-en van.

A maximuma ciklohexánban 468-472 nm között van.

A maximuma petroléterben 464-467 nm között van.

Tisztaság

Szulfáthamu

Legfeljebb 0,1 %

Mellékszínezékek

Nem kantaxantin karotinoidok: az összes színezőanyagból legfeljebb 5,0 %

Arzén

Legfeljebb 3 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 10 mg/kg

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg

Kadmium

Legfeljebb 1 mg/kg

Nehézfémek (ólomban kifejezve)

Legfeljebb 40 mg/kg

E 162 CÉKLAVÖRÖS, BETANIN

Szinonimák

Céklavörös

Meghatározás

A céklavöröst a vörös céklafajták (Beta vulgaris L. var. rubra) gumójából nyerik az összezúzott cékla levének kipréselésével vagy a felaprított cékla vizes extrakciójával, az aktív alkotórészek besűrítése után. A színezőanyag a betalain osztályba tartozó különféle pigmenteket tartalmazza. A fő színezőanyag betacianinekből (vörös) áll, amelyekben a betanin mennyisége 75-95 % Kisebb mennyiségben betaxantin (sárga), valamint a betalainek (világos barna) bomlástermékei lehetnek jelen.

A színezékek mellett a lé, illetve a kivonat a céklában előforduló cukrokat, sókat és/vagy fehérjéket is tartalmazza. Az oldatot koncentrálhatják, és bizonyos termékeket a cukrok, a sók és a fehérjék nagy részének eltávolításával finomítani lehet.

Osztály

Betalain

Einecs

231-628-5

Kémiai név

(S-(R′, R′)-4-[2-(2-karboxi-5-( β-D-glükopiranozil-oxi)-2,3-dihidro-6-hidroxi-1H-indol-1-il)etenil)-2,3-dihidro-2,6-piridin-dikarboxilsav; 1-(2-(2,6-dikarboxi-1,2,3,4-tetrahidro-4-piridilidén]etilidén}-5(β-D-glükopiranozil-oxi)6-dihidroxi-indolium-2-karboxilát

Összegképlet

Betanin: C24H26N2O13

Molekulatömeg

550,48

Tartalom

A vörös színezék legalább 0,4 % (betaninban kifejezve).

E1 cm 1 %1 120, kb. 535 nm-en pH 5-ös vizes oldatban.

Leírás

Vörös vagy sötétvörös színű folyadék, paszta, por vagy szilárd anyag.

Azonosítás

Spektrometria

A maximuma pH 5-ös vízben mérve kb. 535 nm-en van.

Tisztaság

Nitrát

Legfeljebb 2 g nitrát anion a vörös színezék 1 grammjában (a „Tartalom”-ból kiszámítva).

Arzén

Legfeljebb 3 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 10 mg/kg

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg

Kadmium

Legfeljebb 1 mg/kg

Nehézfémek (ólomban kifejezve)

Legfeljebb 40 mg/kg

E 163 ANTOCIÁNOK

Meghatározás

Az antociánokat a természetes zöldségfélékből és ehető gyümölcsökből vonják ki szulfitos vizzel, savas vizzel, szén-dioxiddal, metanollal vagy etanollal. Az antociánok tartalmazzák a kiindulási anyagban általában előforduló komponenseket, azaz antociánokat, szerves savakat, tanninokat, cukrokat, ásványi sókat stb., ezek aránya azonban nem feltétlenül egyezik meg a kiindulási anyagban meglévő arányukkal.

Osztály

Antocianin

Einecs

Cianidin: 208-438-6, peonidin: 205-125-6, delfinidin: 208-437-0, malvidin: 211-403-8, pelargonidin: 205-127-7.

Kémiai név

3,3′,4′,5,7-pentahidroxi-flavilium-klorid (cianidin)

3,4′,5,7-tetrahidroxi-3′-metoxi-flavilium-klorid (peonidin)

3,4′,5,7-tetrahidroxi-3,5′-dimetoxi-flavilium-klorid (malvidin)

3,5,7-trihidroxi-2-(3,4,5-trihidroxi-fenil)-1-benzopirilium-klorid (delfinidin)

3,3′,4′,5,7-pentahidroxi-5′-metoxi-flavilium-klorid (petunidin)

3,5,7-trihidroxi-2-(4-hidroxi-fenil)-1-benzopirilium-klorid (pelargonidin)

Összegképlet

Cianidin: C15H11O6Cl

Peonidin: C16H13O6Cl

Malvidin: C17H15O7Cl

Delfinidin: C15H11O7Cl

Petunidin: C16H13O7Cl

Pelargonidin: C15H11O5Cl

Molekulatömeg

Cianidin: 322,6

Peonidin: 336,7

Malvidin: 366,7

Delfinidin: 340,6

Petunidin: 352,7

Pelargonidin: 306,7

Tartalom

E1 cm 1 % 300 a tiszta pigmentre, pH 3-nál 515-535 nm között.

Leírás

Bíborvörös színű folyadék, por vagy paszta, enyhe, jellegzetes illattal.

Azonosítás

Spektrometria

A maximuma 0,01 % HCl-t tartalmazó metanolban mérve:

Cianidin: 535 nm

Peonidin: 532 nm

Malvidin: 542 nm

Delfinidin: 546 nm

Petunidin: 543 nm

Pelargonidin: 530 nm

Tisztaság

Oldószermaradékok

Metanol

Etanol

Legfeljebb 50 mg/kg, összesen vagy külön-külön.

Kéndioxid

Legfeljebb 1 000 mg/kg színanyagszázalékonként.

Arzén

Legfeljebb 3 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 10 mg/kg

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg

Kadmium

Legfeljebb 1 mg/kg

Nehézfémek (ólomban kifejezve)

Legfeljebb 40 mg/kg

E 170 KALCIUM-KARBONÁT

Szinonimák

CI Pigment White 18, Kréta

Meghatározás

A kalcium-karbonát őrölt mészkő vagy kalcium-ionok karbonát-ionokkal történő kicsapásának terméke.

Osztály

Szervetlen

Colour Index szám

77220

Einecs

Kalcium-karbonát: 207-439-9

Mészkő: 215-279-6

Kémiai név

Kalcium-karbonát

Összegképlet

CaCO3

Molekulatömeg

100,1

Tartalom

A kalciumkarbonát-tartalom legalább 98 %, vízmentes anyagra számítva.

Leírás

Fehér színű, kristályos vagy amorf, szagtalan és íztelen por.

Azonosítás

Oldhatóság

Vízben és alkoholban gyakorlatilag oldhatatlan. Híg ecetsavban, híg sósavban és híg salétromsavban pezsegve oldódik. A kapott oldatokkal a kalciumteszt forralás után pozitív.

Tisztaság

Szárítási veszteség

Legfeljebb 2 % (200 °C, 4 óra).

Savban oldhatatlan anyagok

Legfeljebb 0,2 %

Magnézium-és alkáli-sók

Legfeljebb 1,5 %

Fluorid

Legfeljebb 50 mg/kg

Antimon (mint Sb)

Réz (mint Cu)

Króm (mint Cr)

Cink (mint Zn)

Bárium (mint Ba)

Legfeljebb 100 mg/kg, összesen vagy külön-külön.

Arzén

Legfeljebb 3 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 10 mg/kg

Kadmium

Legfeljebb 1 mg/kg

E 171 TITÁN-DIOXID

Szinonimák

CI Pigment White 6

Meghatározás

A titán-dioxid főtömegében tiszta anatáz és/vagy rutil titán-dioxidból áll, amelyet kis mennyiségű alumínium-oxiddal vagy szilícium-dioxiddal lehet bevonni a termék technológiai tulajdonságainak javítása érdekében.

Osztály

Szervetlen

Colour Index szám

77891

Einecs

236-675-5

Kémiai név

Titán-dioxid

Összegképlet

TiO2

Molekulatömeg

79,88

Tartalom

A titándioxid-tartalom legalább 99 % (alumínium-oxid és szilícium-dioxid mentes alapon számítva).

Leírás

Fehér vagy enyhén színezett por.

Azonosítás

Oldhatóság

Vízben és szerves oldószerekben oldhatatlan. Hidrogén-fluoridban és forró koncentrált kénsavban lassan feloldódik.

Tisztaság

Szárítási veszteség

Legfeljebb 0,5 % (105 °C, 3 óra).

Izzítási veszteség

Legfeljebb 1,0 %, illóanyag mentes termékre számítva (800 °C).

Alumínium-oxid és/vagy szilícium-dioxid

Összesen legfeljebb 2,0 %.

0,5 N sósavban oldható anyagok

Legfeljebb 0,5 %, alumíniumoxid-és szilíciumdioxid-mentes termékre számítva; az alumínium-oxidot és szilícium-dioxidot tartalmazó terméknél legfeljebb 1,5 %, a forgalomba hozott termékre vonatkozóan.

Vízben oldható anyag

Legfeljebb 0,5 %

Kadmium

Legfeljebb 1 mg/kg

Antimon

Legfeljebb 50 mg/kg, teljesen feloldva.

Arzén

Legfeljebb 3 mg/kg, teljesen feloldva.

Ólom

Legfeljebb 10 mg/kg, teljesen felodva.

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg, teljesen feloldva.

Cink

Legfeljebb 50 mg/kg, teljesen feloldva.

E 172 VASOXIDOK ÉS VAS-HIDROXIDOK

Szinonimák

Vas-oxid-sárga

:

CI Pigment Yellow 42 és 43

Vas-oxid-vörös

:

CI Pigment Red 101 és 102

Vas-oxid-fekete

:

CI Pigment Black 11

Leírás

A vas-oxidokat és a vas-hidroxidokat szintetikusan állítják elő, és főtömegükben vízmentes vas-oxidokból és/vagy vasoxid-hidroxidokból állnak. A színskála a sárga, a vörös, a barna és a fekete színeket tartalmazza. Az élelmiszerekhez használt vas-oxidokat elsősorban az különbözteti meg a technikai tisztaságúaktól, hogy jóval kisebb mennyiségben tartalmaznak más fémszennyeződéseket. Ezt a vas forrásának kiválasztásával és ellenőrzésével és/vagy a gyártási folyamat során történő intenzív tisztítással lehet megvalósítani.

Osztály

Szervetlen

Colour Index szám

Vas-oxid-sárga

:

77492

Vas-oxid-vörös

:

77491

Vas-oxid-fekete

:

77499

Einecs

Vas-oxid-sárga

:

257-098-5

Vas-oxid-vörös

:

215-168-2

Vas-oxid-fekete

:

235-442-5

Kémiai név

Vas-oxid-sárga

:

vas(III)-hidroxid-oxid-víz(1/1)

Vas-oxid-vörös

:

vas(III)-oxid

Vas-oxid-fekete

:

vas(II)-divas(III)-oxid

Összegképlet

Vas-oxid-sárga

:

FeO(OH)·xH2O

Vas-oxid-vörös

:

Fe2O3

Vas-oxid-fekete

:

FeO·Fe2O3

Molekulatömeg

88,85

:

FeO(OH)

159,70

:

Fe2O3

231,55

:

FeO·Fe2O3

Tartalom

A sárga színezékben legalább 60 %, a vörös és fekete színezékben legalább 68 % összes vas, vasban kifejezve.

Leírás

Sárga, vörös, barna vagy fekete színű por.

Azonosítás

Azonosítás

Vízben és szerves oldószerekben oldhatatlanok.

Koncentrált ásványi savakban oldódnak.

Tisztaság

Vízben oldható anyag

Legfeljebb 1,0 %

teljesen feloldva

Arzén

Legfeljebb 5 mg/kg

Bárium

Legfeljebb 50 mg/kg

Kadmium

Legfeljebb 5 mg/kg

Króm

Legfeljebb 100 mg/kg

Réz

Legfeljebb 50 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 20 mg/kg

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg

Nikkel

Legfeljebb 200 mg/kg

Cink

Legfeljebb 100 mg/kg

E 173 ALUMÍNIUM

Szinonimák

CI Pigment Metal, Al

Meghatározás

Az alumíniumpor egészen kicsi alumínium részecskékből áll. Az étkezési növényi olaj és/vagy az élelmiszer-adalékanyagként használt minőségi zsírsavak jelenlétében vagy ezek nélkül őrölhető. A termék étkezési növényi olajon és/vagy élelmiszer-adalékanyag-minőségű zsírsavakon kívül más anyagot nem tartalmaz.

Colour Index szám

77000

Einecs

231-072-3

Kémiai név

Aluminium

Összegképlet

Al

Atomsúly

26,98

Tartalom

Legalább 99 % alumínium (Al), olajmentes anyagra számítva.

Leírás

Ezüst-szürke színű por vagy vékony lemezkék.

Azonosítás

Oldhatóság

Vízben és szerves oldószerekben oldhatatlan. Híg sósavban oldható. A kapott oldatban az alumínium-teszt pozitív.

Tisztaság

Szárítási veszteség

Legfeljebb 0,5 % (105 °C, tömegállandóságig szárítva).

Arzén

Ólom

Lead

Legfeljebb 10 mg/kg

Higany

egfeljebb 1 mg/kg

Kadmium

Legfeljebb 1 mg/kg

Nehézfémek (ólomban kifejezve)

Legfeljebb 40 mg/kg

E 174 EZÜST

Szinonimák

Argentum, Ag

Osztály

Szervetlen

Colour Index szám

77820

Einecs

231-131-3

Kémiai név

Silver

Összegképlet

Ag

Atomsúly

107,87

Tartalom

Legalább 99,5 % Ag.

Leírás

Ezüstszínű por vagy vékony lemezkék.

E 175 ARANY

Szinonimák

Pigment Metal 3, Aurum, Au

Osztály

Szervetlen

Colour Index szám

77480

Einecs

231-165-9

Kémiai név

Gold

Kémiai képlet

Au

Atomsúly

197,0

Tartalom

Legalább 90 % Au

Leírás

Aranyszínű por vagy vékony lemezkék.

Tisztaság

Ezüst

Legfeljebb 7,0 %,

teljes feloldás után

Réz

Legfeljebb 4,0 %,

E 180 LITOLRUBIN BK

Szinonimák

CI Pigment Red 57, Rubinpigment, Kármin 6B

Meghatározás

A litolrubin BK főtömegében kalcium-3-hidroxi-4-(4-metil-2-szulfonáto-fenil azo)-naftalin-2-karboxilátból és mellékszínezékekből, valamint vízből, kalcium-kloridból és/vagy kalcium-szulfátból mint színtelen alkotórészekből áll.

Osztály

Monoazo

Colour Index szám

15850:1

Einecs

226-109-5

Kémiai név

Kalcium-3-hidroxi-4-(4-metil-2-szulfonáto-fenil-azo)-naftalin-2-karboxilát

Összegképlet

C18H12CaN2O6S

Molekulatömeg

424,45

Tartalom

Az összes színezőanyag legalább 90 %.

E1 cm 1 % 200, kb. 442 nm-en dimetil-formamidban.

Leírás

Vörös színű por.

Azonosítás

Spektrometria

A maximuma kb. 442 nm-en van, dimetil-formamidban.

Tisztaság

Mellékszínezékek

Legfeljebb 0,5 %

Szerves vegyületek a színezékeken kívül:

 

2-amino-5-metil-benzolszulfonsav kalciumsója

Legfeljebb 0,2 %

3-hidroxi-2-naftalin-karboxilsav kalciumsója

Legfeljebb 0,4 %

Nem szulfonált elsőrendű aromás aminok

Legfeljebb 0,01 % (anilinben kifejezve).

Éterrel extrahálható anyagok

Legfeljebb 0,2 %, pH 7-es oldatból

Arzén

Legfeljebb 3 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 10 mg/kg

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg

Kadmium

Legfeljebb 1 mg/kg

Nehézfémek (ólomban kifejezve)

Legfeljebb 40 mg/kg


(1)  A színintenzitást a szilárd karamell 0,1 %-os (vegyes százalékos) vizes oldatának 1 cm-es küvettában 610 nm-en mért abszorbanciájával határozzuk meg.

(2)  Azonos színezékalapra vonatkoztatva, azaz 0,1 abszorbancia-egységnyi színintenzitást mutató termékre számítva.

(3)  Az alkoholos csapadék abszorbancia arányát úgy határozzák meg, hogy a csapadék 280 nm-en mért abszorbanciáját osztják az 560 nm-en vett abszorbanciájával (1 cm-es küvettában).

(4)  Legfeljebb 0,05 % (V/V) benzoltartalommal.


II. MELLÉKLET

A.   RÉSZ

A hatályon kívül helyezett irányelv és egymást követő módosításainak listája

(a 2. cikk szerint)

A Bizottság 95/45/EK irányelve

(HL L 226., 1995.9.22., 1. o.)

A Bizottság 1999/75/EK irányelve

(HL L 206., 1999.8.5., 19. o.)

A Bizottság 2001/50/EK irányelve

(HL L 190., 2001.7.12., 14. o.)

A Bizottság 2004/47/EK irányelve

(HL L 113., 2004.4.20., 24. o.)

A Bizottság 2006/33/EK irányelve

(HL L 82., 2006.3.21., 10. o.)

B.   RÉSZ

A nemzeti jogba való átültetésre és alkalmazásra előírt határidők listája

(a 2. cikk szerint)

Irányelv

Az átültetés határideje

95/45/EK

1996. július 1. (1)

1999/75/EK

2000. július 1.

2001/50/EK

2002. június 29.

2004/47/EK

2005. április 1. (2)

2006/33/EK

2007. április 10.


(1)  A 95/45/EK irányelv 2. cikke (2) bekezdésének megfelelően, azon 1996. július 1-je előtt forgalomba hozott vagy címkézett termékek, amelyek nem felelnek meg az említett irányelvnek, a készletek kimerüléséig forgalomba hozhatók.

(2)  A 2004/47/EK irányelv 3. cikkének megfelelően, azon 2005. április 1-je előtt forgalomba hozott vagy címkézett termékek, amelyek nem felelnek meg az említett irányelvnek, a készletek kimerüléséig forgalomba hozhatók.


III. MELLÉKLET

Megfelelési táblázat

95/45/EK irányelv

Ez az irányelv

1. cikk, első bekezdés

1. cikk

1. cikk, második bekezdés

2. cikk

2. cikk

3. cikk

3. cikk

4. cikk

4. cikk

Melléklet

I. Melléklet

II. Melléklet

III. Melléklet