25.9.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 257/14


A BIZOTTSÁG 89/2008/EK IRÁNYELVE

(2008. szeptember 24.)

a gépjárművek és pótkocsijuk világító és fényjelző berendezéseinek felszerelésére vonatkozó 76/756/EGK tanácsi irányelvnek a műszaki fejlődéshez való hozzáigazítása céljából történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a gépjárművek és pótkocsijaik, valamint az ilyen járművek rendszereinek, alkatrészeinek és önálló műszaki egységeinek jóváhagyásáról szóló, 2007. szeptember 5-i 2007/46/EK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 39. cikkének (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

A gépjárművek és pótkocsijaik típusjóváhagyására vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1976. július 27-i 76/756/EGK tanácsi irányelv (2) egyike a gépjárművek és pótkocsijaik típusjóváhagyására vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1970. február 6-i 70/156/EGK tanácsi irányelvvel létrehozott EK-típus-jóváhagyási eljárásban szereplő külön irányelveknek (3). Ezért a 70/156/EGK irányelv járműrendszerekre, alkatrészekre és önálló műszaki egységekre vonatkozó rendelkezései a 76/756/EGK irányelvre is vonatkoznak.

(2)

A közúti közlekedésbiztonság gépjárművek láthatóságának javításával történő fokozása érdekében be kell vezetni a 76/756/EGK irányelvbe az ilyen járművek nappali menetjelző lámpával történő felszerelésének kötelezettségét.

(3)

Az olyan új technológiák, mint például az adaptív fényszóró rendszer (Adaptive Front Lighting System, AFS) és a vészfékjelzés (Emergency Stop Signal, ESS) várhatóan kedvezően befolyásolják a közúti közlekedésbiztonságot. Az említett eszközök beszerelésének lehetővé tétele érdekében ezért a 76/756/EGK irányelvet módosítani kell.

(4)

Az 48. számú ENSZ-EGB előírás (4) – a Közösség által már megszavazott – további módosításainak figyelembe vétele céljából helyénvaló, hogy a 76/756/EGK irányelvet az ezen ENSZ-EGB előírások műszaki követelményeivel történő összehangolással igazítsák hozzá a műszaki fejlődéshez. Az egyértelműség érdekében a 76/756/EGK irányelv II. mellékletét módosítani kell.

(5)

A 76/756/EGK irányelvet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(6)

Az ebben az irányelvben előírt intézkedések összhangban vannak a „Műszaki Bizottság – Gépjárművek” elnevezésű bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 76/756/EGK irányelv II. mellékletének (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(1)

A műszaki követelmények megfelelnek az ENSZ-EGB 48. (5) számú előírásának 2., 5. és 6. pontjában és 3. és 11. mellékletében megállapított követelményeknek.

2. cikk

Amennyiben az ezzel az irányelvvel módosított 76/756/EGK irányelvben meghatározott követelmények – az M1 és N1 kategóriájú járművekre vonatkozóan 2011. február 7-i hatállyal, a többi járműkategóriára vonatkozóan 2012. augusztus 7-i hatállyal – nem teljesülnek, a világító és fényjelző berendezések felszerelésével kapcsolatos okokból, a tagállamok visszautasítják az EK-típusjóváhagyás, illetve az nemzeti típusjóváhagyás megadását az új típusú járművekre.

3. cikk

(1)   A tagállamok legkésőbb 2009. október 15-ig elfogadják és kihirdetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek ahhoz szükségesek, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek. Haladéktalanul megküldik a Bizottságnak ezeknek a rendelkezéseknek szövegét, valamint az a rendelkezések és az irányelv közötti megfelelést bemutató táblázatot.

A rendelkezéseket 2009. október 16-tól kell alkalmazni.

A tagállamok által elfogadott rendelkezések hivatkoznak erre az irányelvre, vagy hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozással együtt jelennek meg. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2)   A tagállamok megküldik a Bizottságnak nemzeti joguk azon főbb rendelkezéseinek szövegét, amelyeket az irányelv tárgykörében fogadnak el.

4. cikk

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

5. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2008. szeptember 24-én.

a Bizottság részéről

Günter VERHEUGEN

alelnök


(1)  HL L 263, 2007.10.9., 1. o.

(2)  HL L 262., 1976.9.27., 1. o.

(3)  HL L 42., 1970.2.23., 1. o.

(4)  HL L 135., 2008.5.23., 1. o.

(5)  HL L 135., 2008.5.23., 1. o.”