21.6.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 162/11


AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2008/54/EK IRÁNYELVE

(2008. június 17.)

a veszélyes áruk közúti szállítása ellenőrzésének egységes eljárásáról szóló 95/50/EK tanácsi irányelvnek a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök tekintetében történő módosításáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 71. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére (1),

a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően,

a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően (2),

mivel:

(1)

A 95/50/EK tanácsi irányelv (3) előírja, hogy bizonyos intézkedéseket a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozattal (4) összhangban kell elfogadni.

(2)

Az 1999/468/EK határozatot a 2006/512/EK határozat módosította, amely bevezette az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárást az általános hatályú és olyan intézkedések elfogadására, amelyek a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárás alapján elfogadott alap jogi aktus nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányulnak, beleértve néhány ilyen elem törlését vagy a jogi aktus új, nem alapvető fontosságú elemekkel történő kiegészítését is.

(3)

A 2006/512/EK határozatról szóló európai parlamenti, tanácsi és bizottsági nyilatkozattal (5) összhangban, ahhoz, hogy az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárást alkalmazni lehessen a Szerződés 251. cikke szerinti eljárás alapján elfogadott hatályos jogszabályokra, azokat az alkalmazandó eljárásoknak megfelelően ki kell igazítani.

(4)

A Bizottságot fel kell hatalmazni különösen arra, hogy a 95/50/EK irányelv mellékleteit a tudományos és műszaki fejlődésnek megfelelően kiigazítsa. Mivel ezek az intézkedések általános hatályúak és a 95/50/EK irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányulnak, ezért azokat az 1999/468/EK határozat 5a. cikkében előírt, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással kell elfogadni.

(5)

A 95/50/EK irányelvet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(6)

Az ezen irányelv által a 95/50/EK irányelv tekintetében tett módosítások technikai jellegűek és csak bizottsági eljárásokat érintenek, ezért a tagállamok részéről nem igényelnek nemzeti átültető intézkedést. Ilyen rendelkezésekre ezért nincs szükség,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

Módosítások

A 95/50/EK irányelv 9a. és 9b. cikke helyébe a következő szöveg lép:

„9.a cikk

A Bizottság az ezen irányelv által érintett területeken elért tudományos és műszaki fejlődéssel összhangban kiigazítja a mellékleteket, különösen a 94/55/EK irányelv módosításainak figyelembevétele érdekében. Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 9b. cikk (2) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással kell elfogadni.

9.b cikk

(1)   A Bizottságot a 94/55/EK irányelv 9. cikke szerint létrehozott, a veszélyes áruk szállításával foglalkozó bizottság segíti.

(2)   Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének (1)–(4) bekezdését és 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel.”.

2. cikk

Hatálybalépés

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

3. cikk

Címzettek

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Strasbourgban, 2008. június 17-én.

az Európai Parlament részéről

az elnök

H.-G. PÖTTERING

a Bizottság részéről

az elnök

J. LENARČIČ


(1)  HL C 44., 2008.2.16., 52. o.

(2)  Az Európai Parlament 2008. január 15-i véleménye (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé) és a Tanács 2008. május 14-i határozata.

(3)  HL L 249., 1995.10.17., 35. o. A legutóbb a 2004/112/EK bizottsági irányelvvel (HL L 367., 2004.12.14., 23. o.) módosított irányelv.

(4)  HL L 184., 1999.7.17., 23. o. A 2006/512/EK határozattal (HL L 200., 2006.7.22., 11. o.) módosított határozat.

(5)  HL C 255., 2006.10.21., 1. o.