20.3.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 81/53


AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2008/30/EK IRÁNYELVE

(2008. március 11.)

az éves és összevont (konszolidált) éves beszámolók jog szerinti könyvvizsgálatáról szóló 2006/43/EK irányelvnek a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlása tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 44. cikke (2) bekezdésének g) pontjára,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére (1),

a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően (2),

mivel:

(1)

A 2006/43/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (3) előírja, hogy egyes intézkedéseket a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozattal (4) összhangban kell elfogadni.

(2)

Az 1999/468/EK határozatot módosító 2006/512/EK határozat bevezette az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárást azon általános hatályú intézkedések elfogadására vonatkozóan, amelyek a Szerződés 251. cikkében említett eljárással összhangban elfogadott alap jogi aktusok nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányulnak, beleértve néhány ilyen elem törlését vagy a jogi aktus új, nem alapvető fontosságú elemekkel történő kiegészítését.

(3)

Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság 2006/512/EK határozatról szóló nyilatkozatának (5) megfelelően az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárásnak a Szerződés 251. cikkében említett eljárással összhangban elfogadott, már hatályban lévő jogi aktusokra történő alkalmazása érdekében ezeket a jogi aktusokat az alkalmazandó eljárásoknak megfelelően ki kell igazítani.

(4)

A Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy elfogadja a 2006/43/EK irányelv végrehajtásához szükséges intézkedéseket, különösen a könyvvizsgálói hivatás iránti bizalom biztosítása, valamint a szakmai etikával, a minőségbiztosítási rendszerekkel, a függetlenséggel és pártatlansággal kapcsolatos követelmények egységes alkalmazásának biztosítása, a könyvvizsgálók elméleti ismereti tesztjébe felveendő tárgyak listájának kiigazítása, a nemzetközi könyvvizsgálati standardok, az éves vagy összevont (konszolidált) éves beszámolókra vonatkozó közös standardok elfogadása, valamint a dokumentumok harmadik országoknak való közvetlen átadása kivételes eseteinek meghatározása érdekében. Mivel a fenti intézkedések általános hatályúak, és a 2006/43/EK irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányulnak, beleértve annak új, nem alapvető fontosságú elemekkel történő kiegészítését, azokat az 1999/468/EK határozat 5a. cikkében meghatározott ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

(5)

A 2006/43/EK rendelet időbeli korlátozást ír elő a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörökre vonatkozóan. Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság a 2006/512/EK határozatról szóló közös nyilatkozatában kijelentette, hogy a 2006/512/EK határozat horizontális és megfelelő megoldást nyújt az Európai Parlament azon igényére, hogy ellenőrizze az együttdöntési eljárás keretében elfogadott jogi aktusok végrehajtását, és hogy következésképpen a végrehajtási hatásköröket határidő szabása nélkül át kell ruházni a Bizottságra. Az Európai Parlament és a Tanács kijelentette továbbá, hogy ügyelnek arra, hogy a lehető leghamarabb elfogadják a jogi aktusok azon rendelkezéseit hatályon kívül helyezni kívánó rendelkezéseket, amelyek időbeli határt szabnak a végrehajtási hatáskörök Bizottságra történő átruházásának. Az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás bevezetésével a 2006/43/EK irányelvből törölni kell az említett időbeli korlátozást előíró rendelkezést.

(6)

A Bizottságnak szabályos időközönként értékelnie kell a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörökre vonatkozó rendelkezések működését, annak érdekében, hogy az Európai Parlament és a Tanács meghatározhassák, hogy e hatáskörök terjedelme és a Bizottságra háruló eljárási követelmények megfelelőek-e, illetve biztosítják-e mind a hatékonyságot, mind pedig a demokratikus elszámoltathatóságot.

(7)

A 2006/43/EK irányelvet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(8)

Mivel az ezen irányelv által a 2006/43/EK irányelven tett módosítások technikai jellegűek, és csak a bizottsági eljárást érintik, azokat a tagállamoknak nem kell átültetniük. Ezért e célból nem kell rendelkezéseket megállapítani,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

Módosítások

A 2006/43/EK irányelv a következőképpen módosul:

1.

A 8. cikk (3) bekezdése a következőképpen módosul:

a)

„a 48. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban” szövegrészt el kell hagyni;

b)

a bekezdés a következő mondattal egészül ki:

„Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányuló fenti intézkedéseket a 48. cikk (2a) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.”;

2.

A 21. cikk (2) bekezdése a következőképpen módosul:

a)

„a 48. cikk (2) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően” szövegrészt el kell hagyni;

b)

a bekezdés a következő mondattal egészül ki:

„Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányuló fenti intézkedéseket a 48. cikk (2a) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.”;

3.

A 22. cikk (4) bekezdése a következőképpen módosul:

a)

„a 48. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban” szövegrészt el kell hagyni;

b)

a bekezdés a következő albekezdéssel egészül ki:

„Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányuló, az első albekezdésben említett intézkedéseket a 48. cikk (2a) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.”;

4.

A 26. cikk a következőképpen módosul:

a)

az (1) bekezdésben „a 48. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban” szövegrész helyébe „a 48. cikk (2a) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban” szövegrész lép;

b)

a (2) bekezdés a következőképpen módosul:

i.

„a 48. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban” szövegrészt el kell hagyni;

ii.

a bekezdés a következő albekezdéssel egészül ki:

„Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányuló, az első albekezdésben említett intézkedéseket a 48. cikk (2a) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.”;

5.

A 28. cikk (2) bekezdése a következőképpen módosul:

a)

„, az ezen irányelv 48. cikke (2) bekezdésében említett eljárással összhangban,” szövegrészt el kell hagyni;

b)

a bekezdés a következő mondattal egészül ki:

„Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányuló fenti intézkedéseket a 48. cikk (2a) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.”;

6.

A 29. cikk (2) bekezdése a következőképpen módosul:

a)

„, a 48. cikk (2) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően” szövegrészt el kell hagyni;

b)

a bekezdés a következő mondattal egészül ki:

„Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányuló fenti intézkedéseket a 48. cikk (2a) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.”;

7.

A 36. cikk (7) bekezdése a következőképpen módosul:

a)

„a 48. cikk (2) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően” szövegrészt el kell hagyni;

b)

a bekezdés a következő mondattal egészül ki:

„Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányuló fenti intézkedéseket a 48. cikk (2a) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.”;

8.

A 45. cikk (6) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(6)   Az e cikk (5) bekezdésének d) pontja egységes alkalmazásának biztosítása céljából a Bizottság az ott említett egyenértékűséget a tagállamokkal együttműködésben kiértékeli és arról a 48. cikk (2) bekezdésében említett szabályozási bizottsági eljárással összhangban határoz. A tagállamok kiértékelhetik az e cikk (5) bekezdésének d) pontjában említett egyenértékűséget, mindaddig amíg a Bizottság nem hoz ilyen határozatot.

Ezzel összefüggésben a 22., 24., 25. és 26. cikkekben meghatározott követelményekkel összhangban, a Bizottság elfogadhat olyan, az általános egyenértékűségi követelmények létrehozására irányuló intézkedéseket, amelyek minden harmadik országra alkalmazandóak, és amelyeket a tagállamok az egyenértékűség nemzeti szinten történő értékeléséhez használnak. A követelmények nem léphetik túl a 22., 24., 25. és 26 cikkekben megállapított követelményeket. Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányuló fenti intézkedéseket a 48. cikk (2a) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.”;

9.

A 46. cikk (2) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(2)   Az (1) bekezdés egységes alkalmazásának biztosítása céljából a Bizottság az ott említett egyenértékűséget a tagállamokkal együttműködésben kiértékeli és arról a 48. cikk (2) bekezdésében említett szabályozási bizottsági eljárással összhangban határoz. A tagállamok kiértékelhetik az e cikk (1) bekezdésében említett egyenértékűséget, vagy más tagállamok által elvégzett értékelésekre támaszkodhatnak mindaddig, amíg a Bizottság nem hoz ilyen határozatot. Ha a Bizottság úgy határoz, hogy nem teljesül az e cikk (1) bekezdésében említett egyenértékűségi követelmény, felhatalmazhatja az érintett könyvvizsgálókat és könyvvizsgáló jogalanyokat, hogy egy megfelelő átmeneti időszak alatt az érintett tagállam követelményeivel összhangban folytassák könyvvizsgálói tevékenységüket.

Ezzel összefüggésben a 29., 30. és 32. cikkekben meghatározott követelményekkel összhangban, a Bizottság elfogadhat olyan, az általános egyenértékűségi követelmények létrehozására irányuló intézkedéseket, amelyek minden harmadik országra alkalmazandók, és amelyeket a tagállamok az egyenértékűség nemzeti szinten történő értékeléséhez használnak. A követelmények nem léphetik túl a 29., 30. és 32. cikkekben megállapított követelményeket. Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányuló fenti intézkedéseket a 48. cikk (2a) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.”;

10.

A 47. cikk a következőképpen módosul:

a)

a (3) bekezdés helyébe a következő bekezdés lép:

„(3)   Az (1) bekezdés c) pontjának egységes alkalmazása érdekében az ott említett megfelelőséget a Bizottság a tagállamokkal együttműködve kiértékeli, és arról a 48. cikk (2) bekezdésében előírt szabályozási bizottsági eljárással összhangban határoz. A tagállamok megteszik azokat az intézkedéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy megfeleljenek a Bizottság határozatának.

A megfelelőséget a 36. cikkben foglalt követelmények vagy azokkal lényegében egyenértékű működési eredmények alapján kell értékelni. Bármely, az illetékes hatóságok közötti együttműködés elősegítését szolgáló és az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányuló intézkedést a 48. cikk (2a) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.”;

b)

az (5) bekezdés a következőképpen módosul:

i.

„a 48. cikk (2) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően” szövegrészt el kell hagyni;

ii.

a bekezdés a következő mondattal egészül ki:

„Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányuló fenti intézkedéseket a 48. cikk (2a) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.”;

11.

A 48. cikk a következőképpen módosul:

a)

a cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

„(2a)   Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének (1)–(4) bekezdését, valamint 7. cikkét kell alkalmazni, figyelemmel a 8. cikkének rendelkezéseire is.”;

b)

a (3) és (4) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(3)   2010. december 31-ig, majd ezt követően legalább háromévente a Bizottság megvizsgálja a végrehajtási hatásköreire vonatkozó rendelkezéseket, és az Európai Parlament és a Tanács elé terjeszt egy jelentést e hatáskörök működéséről. A jelentés különösen azt vizsgálja, hogy szükséges-e a Bizottságnak javaslatot tennie ezen irányelv módosítására a ráruházott végrehajtási hatáskörök megfelelő mértékének biztosítása érdekében. A módosítás esetleges szükségességére vonatkozó következtetéshez részletes indokoló nyilatkozatot kell csatolni. Szükség esetén a jelentéshez jogalkotási javaslatot kell fűzni a Bizottságra végrehajtási hatásköröket ruházó rendelkezések módosítása céljából.”.

2. cikk

Hatálybalépés

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

3. cikk

Címzettek

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Strasbourgban, 2008. március 11-én.

az Európai Parlament részéről

az elnök

H.-G. PÖTTERING

a Tanács részéről

az elnök

J. LENARČIČ


(1)  HL C 161., 2007.7.13., 45. o.

(2)  Az Európai Parlament 2007. november 14-i véleménye (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé) és a Tanács 2008. március 3-i határozata.

(3)  HL L 157., 2006.6.9., 87. o.

(4)  HL L 184., 1999.7.17., 23. o. A 2006/512/EK határozattal (HL L 200., 2006.7.22., 11. o.) módosított határozat.

(5)  HL C 255., 2006.10.21., 1. o.