21.6.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 162/39


A BIZOTTSÁG AJÁNLÁSA

(2008. június 5.)

a jog szerinti könyvvizsgálók és könyvvizsgáló cégek polgári jogi felelősségének korlátozásáról

(az értesítés a C(2008) 2274. számú dokumentummal történt)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2008/473/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 211. cikkének második francia bekezdésére,

mivel:

(1)

Az éves és összevont (konszolidált) éves beszámolók jog szerinti könyvvizsgálatáról, a 78/660/EGK és a 83/349/EGK tanácsi irányelv módosításáról, valamint a 84/253/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. május 17-i 2006/43/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (1) a jog szerinti könyvvizsgálat tekintetében minimális harmonizációt ír hoz létre. Az irányelv 31. cikke értelmében a Bizottság jelentést tesz az európai tőkepiacokon végzett jog szerinti könyvvizsgálatokra vonatkozó nemzeti felelősségi szabályok hatásairól, valamint a jog szerinti könyvvizsgálók és könyvvizsgáló cégek biztosításának feltételeiről, és ha megfelelőnek tartja, ajánlásokat tesz.

(2)

A tőkepiacok zavartalan működésének feltétele a fenntartható könyvvizsgálati kapacitás és a könyvvizsgálói szolgáltatások versenypiaca, amely utóbbinak jellemzője, hogy elégséges választék áll rendelkezésre olyan könyvvizsgáló cégekből, amelyek képesek és hajlandóak azon vállalkozások jog szerinti könyvvizsgálatát elvégezni, amelyek értékpapírjait valamelyik tagállam szabályozott piacán bevezették. A vállalkozások tőzsdei értékének egyre nagyobb mértékű ingadozása a felelősségi kockázatok jelentős növekedéséhez vezetett, míg az ilyen könyvvizsgálatokhoz kapcsolódó kockázatok elleni biztosításokhoz való hozzáférés egyre korlátozottabbá vált.

(3)

Mivel a korlátlan és egyetemleges felelősség visszatarthatja a könyvvizsgáló cégeket és hálózatokat attól, hogy belépjenek a Közösségben jegyzett társaságok nemzetközi könyvvizsgálói piacára, nem sok kilátás van olyan új könyvvizsgáló hálózatok felbukkanására, amelyek el tudják végezni a szóban forgó vállalkozások jog szerinti könyvvizsgálatát.

(4)

Korlátozni kellene tehát a jegyzett társaságok jog szerinti könyvvizsgálatát végző könyvvizsgálók és könyvvizsgáló cégek – köztük a csoportkönyvvizsgálók – felelősségét. Nem indokolt azonban a felelősség korlátozása akkor, ha a könyvvizsgáló szándékosan nem tesz eleget szakmai kötelezettségeinek, tehát ilyen esetekre a felelősség korlátozásának nem kellene vonatkozni. Nem lenne helyénvaló továbbá az sem, ha a korlátozás érintené a sértett feleknek a méltányos kártérítéshez való jogát.

(5)

Tekintettel a tagállamokban hatályos polgári jogi felelősségi rendszerek közötti jelentős eltérésekre, pillanatnyilag az a megfelelő megoldás, hogy minden tagállam megválaszthassa a korlátozásnak azt a módját, amely szerinte az adott polgári jogi felelősségi rendszer szempontjából a legalkalmasabb.

(6)

A tagállamoknak következésképpen lehetőséget kell adni, hogy nemzeti jogukban felső határértéket állapítsanak meg a könyvvizsgálók felelősségére vonatkozóan. A másik lehetőség, hogy a tagállamok nemzeti joguk alapján arányos felelősségre épülő rendszert hoznak létre, amely értelmében a jog szerinti könyvvizsgálók és könyvvizsgáló cégek nem a többi féllel együtt egyetemlegesen, csak a kár általuk okozott hányadának arányában viselik a felelősséget. Szükséges lenne továbbá az is, hogy azokban a tagállamokban, ahol a jog szerinti könyvvizsgálók ellen csak a könyvvizsgálat tárgyát képező társaság léphet fel követeléssel, az egyes részvényesek vagy harmadik felek pedig nem, a tagállam – a vizsgált társaság befektetőinek nyújtott megfelelő garanciák mellett – lehetőséget biztosítson a társaságnak, részvényeseinek és a könyvvizsgálónak a könyvvizsgáló felelősségének korlátozására,

AJÁNLJA:

Tárgy

(1)

Az ajánlás tárgya az olyan társaságok jog szerinti (konszolidált) éves könyvvizsgálatát végző könyvvizsgálók és könyvvizsgáló cégek polgári jogi felelőssége, amelyek be vannak jegyezve valamelyik tagállamban, és amelyek értékpapírjait valamely tagállam szabályozott piacán bevezették.

A felelősség korlátozása

(2)

A jog szerinti könyvvizsgálók és könyvvizsgáló cégek szakmai kötelességszegésből származó polgári jogi felelősségét – a jog szerint könyvvizsgálók vagy könyvvizsgáló cégek által elkövetett szándékos kötelességszegés eseteit kivéve – korlátozni kellene.

(3)

A felelősséget a könyvvizsgálat tárgyát képező társasággal és a nemzeti jog szerint kártérítési követelés benyújtására jogosult egyéb harmadik felekkel szemben kellene korlátozni.

(4)

A polgári jogi felelősség semmilyen korlátozása nem akadályozhatja meg, hogy a károsult feleket méltányos kártérítésben részesítsék.

A felelősség korlátozásának módjai

(5)

A tagállamoknak intézkedéseket kellene tenni a felelősség korlátozására. Ennek érdekében ajánljuk, hogy különösen az alábbi módszerek közül alkalmazzanak egyet vagy akár többet is:

a)

határozzanak meg felső határösszeget, illetve képletet ezen összeg kiszámítására;

b)

határozzanak meg olyan elveket, amelyek értelmében a jog szerinti könyvvizsgálók vagy könyvvizsgáló cégek nem a többi károkozóval együtt egyetemlegesen, hanem legfeljebb a kártérítést követelő által elszenvedett veszteség ténylegesen általuk okozott részének mértékéig viselnek felelősséget;

c)

rendelkezzenek arról, hogy a könyvvizsgálat tárgyát képező társaságok és a jog szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég megállapodhasson a felelősség korlátozásáról.

(6)

Amennyiben a felelősséget az 5. pont c) alpontjában említett megállapodás útján korlátozzák, a tagállamoknak biztosítaniuk kellene a következő feltételek teljesülését:

a)

a megállapodás bírósági felülvizsgálat tárgyát képezheti;

b)

a korlátozásról a könyvvizsgálat tárgyát képező társaságnak a 78/660/EGK tanácsi irányelv (2) 50b. cikkében – illetve csoportkönyvvizsgálat esetén a 83/349/EGK tanácsi irányelv (3) 36a. cikkében – említett ügyviteli, ügyvezető és felügyelő testületeinek tagjai kollektíven határoznak, és ezt a határozatot a könyvvizsgálat tárgyát képező társaság részvényesei jóváhagyják;

c)

a határozatot érintő korlátozásokat és módosításokat a könyvvizsgálat tárgyát képező társaság beszámolójának kiegészítő mellékletében kell közzétenni.

(7)

Mielőtt a tagállamok az 5. pont a)–c) alpontjában említett módszerek végrehajtására irányuló intézkedéseket vagy a 2., 3. és 4. pontnak megfelelő, egyéb felelősségkorlátozó módszereket fogadnak el, szükséges lenne megvizsgálniuk ezek hatását a pénzügyi piacokra és a befektetőkre, a jegyzett társaságok jog szerinti könyvvizsgálatának piacához való hozzáférés feltételeire, valamint a könyvvizsgálat minőségére, a kockázatok biztosíthatóságára és a könyvvizsgálat tárgyát képező társaságokra.

Nyomon követés

(8)

A tagállamokat felkérik, hogy az ajánlás alapján hozott intézkedéseikről 2010. június 5-ig tájékoztassák a Bizottságot.

Címzettek

(9)

Ennek az ajánlásnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2008. június 5-én.

a Bizottság részéről

Charlie McCREEVY

a Bizottság tagja


(1)  HL L 157., 2006.6.9., 87. o. A 2008/30/EK irányelvvel (HL L 81., 2008.3.20., 53. o.) módosított irányelv.

(2)  HL L 222., 1978.8.14., 11. o. A legutóbb a 2006/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel (HL L 224., 2006.8.16., 1. o.) módosított irányelv.

(3)  HL L 193., 1983.7.18., 1. o. A legutóbb a 2006/99/EK irányelvvel (HL L 363., 2006.12.20., 137. o.) módosított irányelv.