10.12.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 331/19


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2008. december 9.)

a 2008/798/EK határozat módosításáról

(az értesítés a C(2008) 8197. számú dokumentummal történt)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2008/921/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszerbiztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 2002. január 28-i 178/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 53. cikke (1) bekezdésének b) pontjára,

mivel:

(1)

A 178/2002/EK rendelet 53. cikke lehetővé teszi a valamely harmadik országból behozott élelmiszerre és takarmányra vonatkozó megfelelő közösségi szükségintézkedések elfogadását az emberi egészségnek, az állatok egészségének vagy a környezetnek a védelme érdekében, amennyiben az egyes tagállamok által hozott intézkedésekkel nem lehet eredményesen csökkenteni a kockázatot.

(2)

Kínában nagy koncentrációban találtak melamint tejalapú anyatej-helyettesítő tápszerben és tejtermékekben. A melamint aminogyanta és műanyag gyártásánál használják köztitermékként, valamint műanyag előállításánál monomerként és adalékként. Az élelmiszerekben magas koncentrációban előforduló melamin rendkívül káros hatással lehet az egészségre.

(3)

A takarmányok és az élelmiszerek melamintartalmának való expozícióból eredő lehetséges egészségügyi kockázat megelőzése érdekében a Kínából származó vagy onnan szállított, tejet tartalmazó termékek vagy tejtermékek behozatalára vonatkozó különleges feltételek megállapításáról és a 2008/757/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről szóló 2008/798/EK bizottsági határozat megtiltja a tejet vagy tejterméket tartalmazó, a csecsemők és kisgyermekek különleges táplálkozási céljaira szánt termékek Közösségbe történő behozatalát, és felszólítja a tagállamokat, hogy rendszeresen ellenőrizzék a tejet vagy tejterméket tartalmazó egyéb takarmányok és élelmiszerek importját. A határozat értelmében a tagállamoknak emellett ki kell vonniuk a forgalomból azokat a termékeket, amelyek melamintartalma meghaladja a 2,5 mg/kg-os határértéket.

(4)

A tagállamok az élelmiszerekre és takarmányokra vonatkozó sürgősségi riasztórendszeren (RASFF) keresztül nyilvánosságra hozták, hogy a Kínából származó, szóját vagy szójaterméket tartalmazó termékekben is nagy koncentrációban mutattak ki melamint a közelmúltban. Melamint találtak ezenkívül az élelmiszeriparban sütőporként használt ammónium-bikarbonátban is. Helyénvaló tehát a 2008/798/EK bizottsági határozatban lefektetett intézkedések hatályát e termékekre is kiterjeszteni.

(5)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2008/798/EK határozat a következőképpen módosul:

1.

A 2. cikk (1) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„A tagállamok megtiltják a Kínából származó vagy szállított, tejet, tejtermékeket, szóját vagy szójából készült terméket tartalmazó, a különleges táplálkozási célokra szánt élelmiszerekről szóló 89/398/EGK tanácsi irányelv értelmében csecsemők és kisgyermekek különleges táplálkozási céljaira szánt termékek Közösségbe történő behozatalát. A tagállamok emellett biztosítják, hogy e határozat hatálybalépését követően a piacon fellelhető valamennyi ilyen terméket haladéktalanul kivonják a forgalomból és megsemmisítik.”

2.

A 2. cikk (2) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„A tagállamok valamennyi, Kínából származó vagy onnan szállított, az élelmiszerekben és a takarmányokban használandó ammónium-bikarbonátból, illetve a tejet, tejtermékeket, szóját vagy szójából készült terméket tartalmazó takarmányból vagy élelmiszerből álló szállítmány esetében elvégzik a dokumentumok és az azonosság ellenőrzését, valamint fizikai ellenőrzést – beleértve a laboratóriumi vizsgálatot – hajtanak végre rajtuk.

A tagállamok a Kínából származó, más magas fehérjetartalmú takarmány és élelmiszer behozatalát megelőzően véletlenszerű ellenőrzést végezhetnek.

Az ilyen ellenőrzések különösen annak biztosítását célozzák, hogy a melamin koncentrációja az egyes termékekben ne haladja meg a 2,5 mg/kg határértéket. A laboratóriumi vizsgálat eredményeinek rendelkezésre állásáig a szállítmányokat vissza kell tartani.”

3.

A 3. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„A takarmány– és élelmiszeripari vállalkozók vagy képviselőik a 2. cikk (3) bekezdésében említett ellenőrzési pontokat előzetesen értesítik a Kínából származó vagy onnan szállított, tejet, tejtermékeket, szóját vagy szójából készült terméket tartalmazó takarmányból vagy élelmiszerből álló valamennyi szállítmány érkezésének becsült dátumáról és időpontjáról.”

2. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2008. december 9-én.

a Bizottság részéről

Androulla VASSILIOU

a Bizottság tagja


(1)  HL L 31., 2002.2.1., 1. o.