5.12.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 327/22


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2008. november 3.)

a lófélék egy harmadik országból egy másikba történő szállítására vonatkozó egészségügyi garanciáknak a 91/496/EGK tanácsi irányelv 9. cikke (1) bekezdésének c) pontjával összhangban történő megállapításáról

(az értesítés a C(2008) 6296. számú dokumentummal történt)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2008/907/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a harmadik országokból a Közösségbe behozott állatok állat-egészségügyi ellenőrzésére irányadó elvek megállapításáról, valamint a 89/662/EGK, a 90/425/EGK és a 90/675/EGK irányelvek módosításáról szóló, 1991. július 15-i 91/496/EGK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 9. cikke (1) bekezdésének c) pontjára,

mivel:

(1)

A lófélék egyik harmadik országból egy másikba történő szállítására vonatkozó egészségügyi garanciáknak a 91/496/EGK irányelv 9. cikke (1) bekezdésének c) pontjával (2) összhangban történő megállapításáról szóló, 1994. július 13-i 94/467/EK bizottsági határozatot több alkalommal jelentősen módosították (3). Az áttekinthetőség és érthetőség érdekében ezt a határozatot kodifikálni kell.

(2)

A 91/496/EGK irányelv 9. cikke (1) bekezdésének c) pontjával összhangban egészségügyi garanciákat kell megállapítani az állatok egy harmadik országból egy másikba történő szállítására vonatkozóan. Bizonyos problémák merültek fel a lófélék egy harmadik országból egy másikba irányuló szállítását illetően.

(3)

A 92/260/EGK bizottsági határozat (4) meghatározza a törzskönyvezett lovak ideiglenes behozatalára vonatkozó állat-egészségügyi feltételeket és a szükséges állatorvosi bizonyítványokat. Ezek a feltételek a Közösség egészségügyi előírásai által megkívánt összes garanciát biztosítják. A lófélék egy harmadik országból egy másikba irányuló szállítására vonatkozó egészségügyi garanciák esetében ezért hivatkozni kell a 92/260/EGK határozatban megállapított egészségügyi feltételekre. E határozat egyebek mellett előírja, hogy a lovaknak bizonyos időt el kell tölteniük a feladó országban. A tagállamokban vagy a jegyzékben szereplő bizonyos harmadik országokban való tartózkodás azonban beleszámíthat a kérdéses időszakba, feltéve, hogy legalább ugyanazok az egészségügyi követelmények teljesülnek.

(4)

Az e határozatban meghatározott intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

(1)   Egy harmadik országból egy másikba szánt lófélék csak a 92/260/EGK határozat I. mellékletében felsorolt harmadik országból érkezhetnek.

(2)   Az (1) bekezdésben említett lóféléket „Árutovábbítási bizonyítvány lófélék egy harmadik országból egy másikba történő szállításához” című bizonyítvány kíséri. Ez a bizonyítvány a 92/260/EGK határozat II. mellékletében meghatározott, a származási harmadik országnak megfelelő egészségügyi bizonyítvány I., II. és III. pontjából áll, kivéve az egészségügyi bizonyítvány III. e) v. pontját. Ezenkívül az alábbi pontokat tartalmazza.

„IV.

A lófélék származási helye: …

(ország)

rendeltetési helye: …

(ország)

V.

A hatósági állatorvos pecsétje és aláírása: …”

(3)   A (2) bekezdéstől eltérően és csak a törzskönyvezett lófélék esetében a 92/260/EGK határozat II. mellékletében található A., B., C., D. és E. bizonyítványok III. d) pontjának harmadik francia bekezdésében szereplő országok jegyzéke helyébe ezen határozat I. mellékletének A–E. csoportjában szereplő harmadik országok jegyzéke lép.

2. cikk

A 94/467/EK határozat hatályát veszti.

A hatályon kívül helyezett határozatra történő hivatkozásokat a II. mellékletben szereplő megfelelési táblázatnak megfelelően e határozatra történő hivatkozásként kell értelmezni.

3. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2008. november 3-án.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 268., 1991.9.24., 56. o.

(2)  HL L 190., 1994.7.26., 28. o.

(3)  Lásd az I. mellékletet.

(4)  HL L 130., 1992.5.15., 67. o.


I. MELLÉKLET

A HATÁLYON KÍVÜL HELYEZETT HATÁROZAT ÉS EGYMÁST KÖVETŐ MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA

A Bizottság 94/467/EK határozata

(HL L 190., 1994.7.26., 28. o.)

 

A Bizottság 96/81/EK határozata

(HL L 19., 1996.1.25., 53. o.)

Kizárólag a 4. cikk

A Bizottság 2001/662/EK határozata

(HL L 232., 2001.8.30., 28. o.)

 


II. MELLÉKLET

MEGFELELÉSI TÁBLÁZAT

A 94/467/EK határozat

Ez a határozat

1. cikk

1. cikk

2. cikk

2. cikk

3. cikk

I. melléklet

II. melléklet