8.10.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 267/30


A TANÁCS HATÁROZATA

(2008. október 2.)

a Régiók Bizottsága egy osztrák tagjának és egy osztrák póttagjának kinevezéséről

(2008/778/EK)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 263. cikkére,

tekintettel az osztrák kormány javaslatára,

mivel:

(1)

A Tanács 2006. január 24-én elfogadta a Régiók Bizottsága tagjainak és póttagjainak a 2006. január 26-tól2010. január 25-ig tartó időszakra történő kinevezéséről szóló 2006/116/EK határozatot (1).

(2)

Dr. Herwig VAN STAA hivatali idejének lejártát követően a Régiók Bizottsága egy tagjának helye megüresedett. Elisabeth ZANON hivatali idejének lejártát követően egy póttag helye megüresedett,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

A Tanács a hivatali idő fennmaradó részére, azaz 2010. január 25-ig a következő személyeket nevezi ki a Régiók Bizottságában:

a)

tagként:

Dr. Herwig VAN STAA, Präsident des Tiroler Landtages;

b)

póttagként:

Günther PLATTER, Landeshauptmann, Tirol.

2. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Kelt Luxembourgban, 2008. október 2-án.

a Tanács részéről

az elnök

X. BERTRAND


(1)  HL L 56., 2006.2.25., 75. o.